BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE"

Transkript

1 BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE Borgholm Energi håller ett informationsmöte om en planerad ansökan om vattenskyddsområde för grundvattenmagasinet i Lindbyformationen samt ytvatten Lindby Kanal, Kolstadbäcken, Strömmen och diket genom Skedemosse. Mötet hålls :00 i Räpplingegården. Kallelse till mötet sker via annonser i tidningarna Östra Småland, Barometern och Ölandsbladet. Efter informationsmötet beaktas inkomna åsikter och efter eventuella revideringar i skyddsområdets utsträckning och skyddsföreskrifter sänds ansökan om vattenskyddsområdena till Länsstyrelsen i Kalmar Län. Under Länsstyrelsens handläggning av ärendet så kungörs förslaget till skyddsområde och fastighetsägare samt andra berörda myndigheter och organisationer ges möjlighet att yttra sig innan beslutet tas. Denna broschyr redovisar översiktligt Borgholms Energis nuvarande anläggningar för dricksvattenproduktion, områdets topografi och geologi samt det föreslagna skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter.

2 1. Bakgrund Borgholm Energi har för avseende att lämna in en ansökan om vattenskyddsområde till Länsstyrelsen i Kalmar Län. Vattenskyddsområdet skall omfatta isälvsavlagringen mellan Lindby Sörby och Kullen (Lindbyformationen) samt ytvattnen Kolstabäcken, Lindby Kanal, diket genom Skedemosse och Strömmen. Ansökan skall också avse att byta ut de befintliga skyddsföreskrifterna för Solbergafältets vattenskyddsområde mot nya för att få enhetliga skyddsföreskrifter för områdena. Områdena föreslås vara sammanhängande med det befintliga skyddsområdet för Solbergafältet förutom området runt Strömmen. 2. Nuvarande anläggningar I Solbergafältets vattentäkt utnyttjas för närvarnade ca 20 brunnar. I vissa delar av vattentäkten där mäktiga grovkorniga avlagringar finns är brunnarna utförda som filterbrunnar i jordlagren. I andra delar tar brunnarna sitt vatten i den övre uppspruckna berggrunden. Brunnarna är utspridda på en stor del av Solbergaformationen, avståndet mellan de nordligaste och sydligaste uttagspunkterna uppgår till ca 2,5 km. Infiltration av ytvatten för att förstärka grundvattenbildningen sker i sju dammar på formationen. Det nuvarande vattenskyddsområdet för Solbergafältet omfattar större delen av isälvsavlagringen. Ingen revidering av områdets utsträckning avses ingå i ansökan. Infiltrationsvattnet kommer för närvarnade från Kolstadbäcken där ett intag finns väster om Solberga. För att förstärka vattentillgången i Kolstadbäcken överförs vatten från Lindby Kanal och Strömmen. I Lindby Kanal överförs vatten från en fördämning väster om Lindby, belägen strax norr om vägen till Räpplinge. I Strömmen magasineras vatten i en fördämning sydöst om Borgholms flygfält och överförs från en pumpstation öster om Borgholms flygfält. Anläggningarna i Kolstadbäcken och Strömmen uppfördes i mitten av 1980-talet. Anläggningen i Lindby kanal uppfördes För närvarande kommer % av infiltrationsvattnet från Lindby kanal och resterande från Strömmen och Kolstadbäcken. Uttaget av vatten från Lindby Kanal begränsas av överföringskapaciteten till Kolstadbäcken men ytterligare vatten kan tas ur kanalen för en framtida överföring till Lindbyfältet. Inga skyddsområden finns i nuläget för de nyttjade ytvattentäkterna. I diket genom Skedemosse byggdes en fördämning Fördämningen är placerad strax öster om Ancylusvallen. Fördämningen nyttjades mellan 1995 och 1999 för att kontrollera effekterna av den då erhållna vattenståndshöjningen uppströms Skedemosse och i Solbergafältets grundvattenmagasin. Vattnet från Skedemosse har hitintills ej använts som infiltrationsvatten. På Lindbyformationen har Borgholms Energi utfört 7 brunnar som nyttjats vid provpumpning för att undersöka grundvattenmagasinets hydrauliska egenskaper. Provinfiltration har utförts på tre platser. Liksom på Solbergafältet finns både brunnar som endast utnyttjar grovkorniga jordlager och brunnar som nyttjar den uppspruckna övre bergrunden. 3. Geologisk och geografisk översikt Bergrunden på Öland utgörs av sedimentära bergarter ned till ca 120 m under havsytan. Överst i lagerföljden finns kalksten som underlagras av skiffer och sandstenar. Lagrena under kalkstenen lutar svagt åt öster och är nästan helt plana (figur 1). Kalkstenens överyta har eroderats och har en viss topografi men lutar i stort sett som de underliggande lagren. Kalkstenen under isälvsavlagringarna i Solbergafältet och Lindbergafältet är i allmänhet kraftigt uppsprucken och vattengivande i ytan. Isälvsavlagringarna Solberga- och Lindbyformationen utgörs av relativt flacka, välvda platåer som är 5 10 m högre än omgivande områden. Fälten är sammanhängande men avgränsas av en midja i utbredningen och en överlagrande moräntunga som sträcker sig från Kullen och norr ut. Avlagringarna är i allmänhet m mäktiga i de centrala delarna men jorddjup på upp till ca 20 m finns i Lindbyformationen. Mot kanterna är mäktigheten mindre. Materialet i isälvsavlagringarna har större innehåll av urberg än de omgivande jordarterna som är mera präglade av den lokala kalkstensbergrunden. Ytan på isälvsavlagringarna utgörs mestadels av ett ca 2 m mäktigt grovkornigt, svallat material. Detta underlagras av sandiga och siltiga sediment. I botten av lagerföljden finns i vissa områden morän, företrädelsevis i avlagringarnas yttre delar, och i vissa delar ett tämligen grovkornigt isälvsmaterial. Lokalt har större mäktigheter av grovkornigt isälvsmaterial återfunnits. Troligen är dessa delar av en åskärna i avlagringen. Provpumpningar i Lindbyformationen visar att de undre grova sedimenten samt den uppspruckna berggrunden har hög vattengenomsläpplighet och grundvattnet i denna del påverkas långt ifrån uttagsbrunnarna vid uttag. Flertalet grävda brunnar som är belägna ytligt i isälvsavlagringen är ofta skärmade från de undre grova sedimenten av finkornigare lager och dessa påverkades ej vid provpumpningen. Området väster om Strömens dalgång domineras av Alvarmark med endast ett tunt jordtäcke. Några mindre områden av grus finns. Krönet på Getstadsåsen är täckt av grus och omges av morän. Området från Räpplinge- Äpplerum och norr ut upp mot Borgholm är i huvudsak täckt av morän. Ca 900 m väster om Äpplerum och Svartberga ersätts moränen av torvmarker och tämligen finkorniga sediment som fortsätter öster ut mot isälvsavlagringarna. Öster om Lindbyformationen är den huvudsakliga jordarten sand fram till Ancylusvallen (Vallen går genom Tjusby och har en nord nordostlig sträckning). Öster om Solbergaformationen är jordartsbilden blandad med sand närmast isälvsavlagringen och sedan morän, torv och finsedimentområden. Vissa grusområden på Getstadsåsen och Alvaret väster om Strömmen torde ligga direkt på bergrunden. Övriga grus- sand-, finsediment- och torvområden underlagras i allmänhet av morän. Moränen är p.g.a. dess kalkstensinnehåll finkornig och tät. Vattnets flöde genom landskapet styrs av ett par markanta vattendelare utsträckta i ungefärligen nord-sydlig riktning. I östvästlig riktning finns inga markanta vattendelare utan små skillnader i topografin har styrt vattendragens sträckningar. Lindby Kanal och diket i Skedemosse är ej naturliga vattendrag utan resultat av dikningsföretag En schematisk profil från Strömmen genom Lindbyformationen och fram till Ancylusvallen redovisas i figur 1. Isälvsformationerna i sig utgör topografiska höjdpunkter och fungerar som både yt- och grundvattendelare som styr avrinningen dels åt väster till Lindby Kanal och Kolstadsbäcken, dels åt öster till diket genom Skedemosse. Öster om Skedemosse utgör Ancylusvallen, från Tjusby och norr ut till strax väster om Bredsätra, en vattendelare som dämmer vattnet från väster. Vattnet avrinner öster ut nordväst om Övre Sandby där vallen har grävts ur. Lindby Kanal och Kolstadsbäcken avvattnar området mellan Getstadsåsen och Solberga- Lindbyfälten, Lindby Kanal dränerar vattnet söder ut och Kolstadsbäcken norr ut. Väster om Getstadsåsen samlar Strömmen upp ytvattnet långt ut mot Klinten. En liten grusrygg på Alvaret väster om Rv 136 utgör dock en lokal vattendelare som dämmer ytvattenflödet. Grundvattendelaren som delar grundvattenavrinningen i en västlig del, ut i Kalmarsund, och en östlig del, mot Strömmen, är belägen flertalet 100 m öster om själva Klinten.

3 4. Föreslaget skyddsområde Det befintliga skyddsområdet på Solbergafältet behandlas ej. De föreslagna skyddszonernas utsträckning redovisas i figur 2. Fyra olika typer av zoner föreslås användas inom vattenskyddsområdet med stegrande omfattning av föreskrifter. Zonerna benämns ytvattenskyddszon, yttre skyddszon, inre skyddszon samt brunns- och infiltrationsområden. Vid gränsdragningen har fastighetsgränser, vägar eller andra naturliga gränser används där så varit lämpligt. er Dessa zoner har lägsta graden av skydd och omfattar stora delar av Lindby Kanal, Kolstadsbäcken och Skedemosses avrinningsområden. Delar av Lindby Kanals avrinningsområden med stor andel betesmark, väster om väg 925 Lindby- Räpplinge-Målaretorp, har undantagits. Föreskrifterna för området koncentreras främst på verksamheter i och vid vattendrag för att undvika direkta föroreningar i ytvattnet. För att på lång sikt ha en god vattenkvalitet i ytvattnen är det viktigt med en hög medvetenhet om lämpliga gödselgivor och bra bekämpningsmedelsrutiner i områdena. De yttre skyddszonerna skall skydda huvuddelen av grundvattnet inom isälvsavlagringarna samt ytvattnet i Strömmen. Det naturliga grundvattenflödet i isälvsavlagringen är riktat ut från de centrala delarna. P.g.a. de grovkorniga undre lagren och den uppspruckna bergrunden kan allt grundvatten som bildats av nederbörden i inom den yttre skyddszonen komma att flöda mot de framtida uttagsbrunnarna. Gränsdragningen har i huvudsak gjorts utefter isälvsavlagringens utbredning då denna har genomsläppliga jordar i ytan och grundvattnet lätt kan förorenas. Delar av Strömmens avrinningsområde föreslås vara en yttre skyddszon då den har en något annorlunda riskbild än övriga ytvatten. Riskerna där utgörs främst av väg 136 och flygfältet medan den övriga markanvändningen främst utgörs av betesmark. De inre skyddszonerna skall skydda grundvattnet närmast uttagsbrunnarna i grundvattentäkterna. Området skall enligt Naturvårdsverkets rekommendationer ha minst 100 m utsträckning från uttagsbrunnarna eller en uppehållstid för grundvattnet om 100 dygn. Området är konstruerat efter de tilltänkta placeringarna av uttagsbrunnar på formationen. Brunns och infiltrationsområden Områdena utgörs ungefärligen av de närmsta 5 m runt produktionsbrunnar och infiltrationsdammar. Områdena har som funktion att förhindra direkt förorening i eller åverkan på brunnar och dammar. Då det ej finns en utbyggd vattenproduktionsanläggning inom Lindbyformationen föreligger ej exakta lägen för områdena ännu. Figur 1 Schematisk profil Klinten - Ancylusvallen

4 PUMPSTATION KOLSTADBÄCKEN SOLBERGA VATTENVERK ON SZ DD Rv 13 KY NS 6 KOLSTAD TTE SOLIDEN TVA SY ÄN GR INRE SOLBERGA HÖRNINGE INRE SOLBERGA FLYGPLATS PUMPSTATION STRÖMMEN STRÖMMEN ON E TTR SY N GRÄ Z DDS SKY YTTRE SOLBERGA MÅLARETORP RAMSÄTTRA INRE SOLBERGA TRYGGESTAD SKEDEMOSSE KULLEN BREDSÄTRA SVARTBERGA KOLSTADBÄCKEN - LINDBY KANAL TTENSKYDDS ZON SKEDEMOSSE YTTRE LINDBY KYDD SZON RÄPPLINGE GRÄNS YTTRE SKYDDSZON GRÄNS YTVA SKEDEMOSSE ÖVRE SANDBY N INRE LINDBY SKEDÅS YD DS ZO GRÄN S YTT RE S ÄPPLERUM PUMPSTATION/ LINDBY KANAL GR ÄN SI NR ES K LINDBY TALL SÖRBY TALL TALLHOLMEN FASTIGHETSGRÄNS TRAKTGRÄNS TJUSBY TOMTEBY LINDBY 1000 m SÖRBY PUMPSTATION/ FÖRESLAGET SKYDDSOMRÅDE INRE SKYDDSZON YTTRE SKYDDSZON YTVATTENSKYDDSZON VATTENDRAG MARKERAT PÅ FASTIGHETSKARTAN Figur 2 Föreslaget skyddsområde

5 5. Lagstiftning mm. Miljöbalken ger i 7 kap kommunen eller länsstyrelsen möjlighet att förklara ett mark- eller vattenområde för vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. För området skall meddelas sådana föreskrifter som behövs för att tillgodose syftet med området. Vissa regler som gäller inom alla vattenskyddsområden har meddelats i Naturvårdsverkets Författningssamlingar (NFS), bl.a. NFS 2000:4 som reglerar hantering av brandfarlig vätska och SNFS 1997:2 som reglerar hantering av bekämpningsmedel. Miljöbalken meddelar också i 2 kap. Allmänna hänsynsregler som gäller alla verksamheter som kan befaras påverka människors hälsa eller miljön. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet förstärker och förtydligar dessa genom att förmedla restriktioner för vissa verksamheter. Ett beslut om vattenskyddsområde gäller omedelbart, även om det överklagas. För tillstånd som ges enligt skyddsföreskrifterna eller vid dispens från föreskrifterna kan villkor föreskrivas för den tillståndssökta verksamheten. Tillstånd som ges enligt skyddsföreskrifterna fritar ej en verksamhet från prövning enligt annan lagstiftning. Den som bryter mot skyddsföreskrifter meddelade för ett vattenskyddsområde kan dömas till böter eller till fängelse i högst 2 år enligt Miljöbalken 29 kap Föreslagna skyddsföreskrifter Nedanstående lokala skyddsföreskrifter föreslås gälla för vattenskyddsområdena. Utöver de lokala skyddsföreskrifterna tillkommer bl.a. regler enligt NFS 2000:4, bl.a. krav på sekundärt skydd vid förvaring av > 250 l brandfarlig vätska och enligt SNFS 1997:2, tillståndsplikt för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel. 1 Skyddsföreskrifter Bestämmelser för ytvattenskyddszon gäller också inom yttre och inre skyddszon samt brunns- och infiltrationsområden. Bestämmelser för yttre skyddszon gäller även för inre skyddszon samt brunns- och infiltrationsområden. Bestämmelser för inre skyddszon gäller även brunns- och infiltrationsområden a) Brunns och infiltrationsområden Inom brunns- och infiltrationsområden får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. b) Hantering av kemiska produkter Lagring och hantering av ämnen i mängder utöver vanligt hushållsbehov, som kan medföra risk att skada vattentäkten erfordrar tillstånd av Miljö- och Som exempel kan nämnas petroleum-, olje- och tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, salter, bekämpningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, eller material och vätskor som innehåller sådana produkter. Nya underjordiska cisterner, som inte ersätter befintliga, får inte installeras. Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller för yt- och grundvatten skadliga ämnen är förbjuden. c) Jordbruk, trädgårdar och annan brukad mark. (Med gödsel avses här både stall- och handelsgödsel) Kemiska bekämpningsmedel och gödsel får ej spridas närmare öppna vattendrag markerade i figur 2 än 50 meter. Kemiska bekämpningsmedel och gödsel får ej spridas närmare övriga diken eller ytvatten än 5 m och skall i övrigt hanteras så att det varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag eller grundvatten. Spridning av gödsel skall ske med försiktighet och på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Utöver bestämmelserna i SFS 1998:915 om lagring av stallgödsel skall upplag och hanteringsytor för ensilage, handelsgödsel i lösvikt eller skadade handelsgödselsäckar vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten. Ny- och ombyggnader ska godkännas av Miljö- och Kasserade ensilagebalar får ej läggas i stora upplag med risk för läckage av pressafter till yt- eller grundvatten. Beträffande djurhållning får djurtätheten räknat för varje enskilt betesområde ej överskrida vad som rekommenderas i Jordbruksverkets publ. utedrift för nötkreatur 1997:12 eller regler som framledes ersätter dessa. Svämgödsel (flytgödsel), urin och slam får endast spridas på växande gröda. Icke yrkesmässig hantering av kemiska ogräsbekämpningsmedel är förbjuden. Vid behandling av tillståndsansökan för bekämpningsmedelspridning bör stor restriktivitet tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets bestämmelser. För all utförande av markavvattning, även dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 mm, erfordras tillstånd av Miljö- och All hantering och spridning av gödsel är förbjuden. Upplag av ensilage är förbjudet. Uppställning av arbetsmaskiner med en bränslemängd större än 100 liter får ej ske på genomsläpplig mark såvida ej daglig tillsyn av fordonet sker. d) Skogsbruk Permanenta upplag av bark, flis, spån och virke får ej förekomma närmare än 50 m från ytvattendrag. Vid behandling av tillståndsansökan för bekämpningsmedelspridning bör stor restriktivitet tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets bestämmelser.

6 Markavvattning eller skyddsdikning får ej utföras i skogsmark. För permanenta upplag av bark, flis, spån och virke erfordras tillstånd av Miljö- och För markberedning erfordras tillstånd av Miljö- och e) Avledning av förorenat vatten, hantering av avfall samt miljöfarlig verksamhet Ytvattensskyddszon Farliga ämnen och vätskor samt förorenat dag- eller dräneringsvatten t.ex. från tankningsplatser, biltvättar samt hårdgjorda ytor kring industrier och andra verksamheter mm får ej släppas ut i vattendrag, på mark eller infiltreras i marken utan tillstånd av Miljö- och Utöver gällande krav på tillstånd för avledning av toalettavloppsvatten gäller att tillstånd krävs av Miljö- och byggnadsnämnden även för avledning av bad-, dusch-, köksoch tvättvatten. Avloppsledningar med tillhörande utrustningar skall vara täta samt underhållas så att funktionen ej försämras. Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej ske med undantag för trädgårds- och hushållskompost för enskild fastighet. För nyetablering eller ändring av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt bilagan i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd av Miljö- och f) Väghållning och trafik Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor, utöver normal snöröjning får ej förekomma. På allmänna vägar skall väghållaren vidtaga erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder för att minska risken för att olyckor med fordon förorenar yt- och grundvattnet. Nyanläggning av väg eller järnväg får ej ske utan att erforderliga skyddsåtgärder vidtages för att hindra förorening av mark, grund- och ytvattnet. Halkbekämpning, dammbindning m.m. får ej göras med salt eller annan kemikalie som kan skada vattentäkten såvida inte vägdagvattnet omhändertas och avbördas utanför skyddsområdet eller till annan plats inom skyddsområdet som Miljö- och byggnadsnämnden godkänner. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning. Nya grustäkter får ej etableras. För husbehovstäkter erfordras tillstånd av Miljö- och Utbrutna täkter skall snarast återställas i enlighet med bestämmelser i givna tillstånd. Schakt- och anläggningsarbeten med en yta större än 200 m 2 eller med ett djup större än 1 m får ej utföras utan Miljö- och byggnadsnämnden tillstånd. Erforderliga arbeten för underhåll av VA-, el-, och teleledningar samt rensning av vägdiken får utföras. Schakt- och anläggningsarbeten får ej utföras utan Miljö- och byggnadsnämndens tillstånd. h) Energianläggningar och enskilda vattentäkter Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur eller energilagning i mark, berg, grundvatten och ytvatten får ej utföras utan tillstånd av Miljö- och Befintliga slangsystem skall skyltas eller markeras tydligt. Värmebärare skall anges och skyltas. Nya enskilda grundvattentäkter får ej utföras utan tillstånd av Miljö- och i) Fordonstvätt mm. Tvättanläggningar och bilvårdsanläggningar annat än för enskilt bruk får ej anläggas utan tillstånd av Miljö- och j) Vattenarbeten och vattenbruk Muddrings-, schaktnings-, pålnings- och fyllningsarbeten samt sprängning av berg närmare än 20 m från ett vattendrag får inte ske utan tillstånd från Miljö- och All vattenbruksverksamhet som innebär utfodring av t ex. fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet, även vid en nettoproduktion mindre än 1 ton fisk, kräver tillstånd från Miljö och Vattenbruk, som innebär utfodring av t ex. fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet, får inte nyetableras. g) Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten. Schaktningsarbeten får ej ske på ett sådant sätt att ytvatten eller dagvatten från arbetsområdet leds direkt till ytvattendrag.

7 2 Information Vid vägar som passerar över gränsen till skyddsområdets skall finnas informationsskyltar. 3 Larm vid risk för vattenförorening Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för vattenförorening omedelbart anmäls till Länsalarmeringscentralen tel. 112 eller Räddningstjänsten, eller i icke akuta fall till Miljö- och Fastighetsägare har skyldighet att informera eventuella hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna. 4 Undantag från skyddsföreskrifterna Miljö- och byggnadsnämnden kan medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger. 5 Ansökan om tillstånd Ansökan om tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser. Före ansökan om tillstånd i ärenden som gäller 1 skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar skall bifogas ansökan.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 103 2015-06-16 1(9) Dnr KST 2013/000009-341 Författningssamling MBLAFS 2015:15 Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas. Länsstyrelsen Länsstyrelsens röreskrifter om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun; 01FS 1993:86 01-06:8 Utkom från trycket

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Ändrad 2007-02-20 Sida 1 (7) Senast reviderad: 2007-10-17 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Lokala föreskrifter GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner 06 FS 2014:7 Utkom från trycket den 21 mars

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Antagna vid Kinda kommuns fullmäktige den 29 april 2013 (KF 44) Innehållsförteckning 1 Definitioner...3 2 Vattentäktsverksamhetens bedrivande...4

Läs mer

Beslut 2005-12-15. Beslut om skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten i Ljungsjön i Linköpings kommun.

Beslut 2005-12-15. Beslut om skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten i Ljungsjön i Linköpings kommun. Miljövårdsenheten Beslut 2005-12-15 sid 1 (8) 513-7275-02 Till enligt utsändningslista Beslut om skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten i Ljungsjön i Linköpings kommun. Med stöd av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2004-05-27, 95, att gälla fr o m 2004-07-01 Ändring antagen av kommunfullmäktige 2007-11-29, 170, 171, att gälla fr o m 2008-02-01 Lokala föreskrifter

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Hyndevads ytvattentäkt i Eskilstuna kommun

Skyddsföreskrifter för Hyndevads ytvattentäkt i Eskilstuna kommun 1 Bilaga 10 2011-05-31 Skyddsföreskrifter för Hyndevads ytvattentäkt i Eskilstuna kommun Vattenskyddsföreskrifter inrättas med stöd av 7 kap. 22 miljöbalken. Syftet med skyddsföreskrifter är att bevara

Läs mer

LYCKSELE KOMMUN Lycksele vattentäkt

LYCKSELE KOMMUN Lycksele vattentäkt LYCKSELE KOMMUN vattentäkt Ansökan om skydd för grundvattentäkt Bilaga 10 Förslag till skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Luleå 2006-02-07 kommun, tekniska kontoret Telefon 0950-166 00 Bilaga

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde 1 (10) 2013-04-25 Förslag till skyddsföreskrifter för Hova vattenskyddsområde ALLMÄNT Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2002-11-28 Beslut: KF 109 2002-06-03 människors hälsa och miljön i Karlshamns kommun Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13,

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sandvikens kommun, meddelade av kommunfullmäktige den 2 februari 2003.

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta.

Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Att verka i ett vattenskyddsområde. - det här behöver du veta. Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta men vi klarar oss inte utan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, LÖVBERGA VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, LÖVBERGA VATTENVERK Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Lövberga (6) 0-0-0 BILAGA RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, LÖVBERGA VATTENVERK. Identifiering av risker Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) har utförts

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Härryda kommun,

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK Dokumentnamn: Bilaga 2 - Förslag vattenskyddsområde Dokumentet gäller för: VA-försörjning, dricksvatten Strömsund kommun Framtaget av: Ansvarig för dokumentet: Anna Norman, ProVAb VA-chef, Strömsund kommun

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Tranås kommun ISSN 0347-1551 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön; 06 FS 2007:88 Saknr Ö31/07 Utkom från trycket den 23 augusti 2007 Lokala

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE Västra Finlands Vattendomstol har fastställt skyddsområden för Dalkarby träsk, Markusbölefjärden och Långsjön. Området finns utmärkt på kartan

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen

Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde. Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Östra Mälaren nytt vattenskyddsområde Bättre skydd för dricksvattnet i Stockholmsregionen Nu är Östra Mälaren vattenskyddsområde och ditt dricksvatten säkras för framtiden När du vrider om kranen får

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT 2011-09-30 2012-11-05 FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE SAMT FÖRESKRIFTER FÖR BJÖRKFORS VATTENTÄKT Samrådsredogörelse Sammanställning av synpunkter under tidigt samråd 2011-09-30 Samrådshandlingar under

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Habo och Mullsjö kommuner, meddelade av kommunfullmäktige i Habo den 2005-05-26 47 och kommunfullmäktige

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, KYRKTÅSJÖ VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, KYRKTÅSJÖ VATTENVERK Bilaga - Förslag vattenskyddsområde Kyrktåsjö (6) 0-0-0 BILAGA RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, KYRKTÅSJÖ VATTENVERK. Identifiering av risker Identifiering av risker (potentiella föroreningskällor) har

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

vattenskyddsområden Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2010-02-05 Senast reviderad 2010-02-19

vattenskyddsområden Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2010-02-05 Senast reviderad 2010-02-19 vattenskyddsområden Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2010-02-05 Senast reviderad 2010-02-19 Inledning Styrgruppen för Miljösamverkan Skåne har prioriterat miljökvalitetsmålet Grundvatten av

Läs mer

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande

Sidan 1 av 3. Datum. Från och med: Till och med: Sökande Sidan 1 av 3 Ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Gäller för yrkesmässig spridning enligt 14 paragrafen i Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen

Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen Gödselhantering & Växtnäringsläckage Information från Miljö- och Byggnadsförvaltningen Gödselhantering och växtnäringsläckage Borgholm, aug 2011 Utgivare: Borgholms kommun Box 52 387 21 Borgholm Layout:

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människor och miljön Föreskrift 2000-04-17,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Gäller från den 1 januari 2015 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Gäller från den 1 januari 2015 Meddelade av kommunfullmäktige den 24 november 2014 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Vägledning vattenskyddsföreskrifter

Vägledning vattenskyddsföreskrifter Miljösamverkan Skåne - Remissversion Vägledning vattenskyddsföreskrifter Syftet med vattenskyddsföreskrifter Innan föreskrifter för ett vattenskyddsområde tas fram krävs en noggrann riskinventering där

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer