BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE"

Transkript

1 BORGHOLM ENERGI INFORMERAR OM PLANERAD ANSÖKAN OM VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR LINDBYFORMATIONEN, LINDBY KANAL, KOLSTADBÄCKEN, STRÖMMEN SAMT SKEDEMOSSE Borgholm Energi håller ett informationsmöte om en planerad ansökan om vattenskyddsområde för grundvattenmagasinet i Lindbyformationen samt ytvatten Lindby Kanal, Kolstadbäcken, Strömmen och diket genom Skedemosse. Mötet hålls :00 i Räpplingegården. Kallelse till mötet sker via annonser i tidningarna Östra Småland, Barometern och Ölandsbladet. Efter informationsmötet beaktas inkomna åsikter och efter eventuella revideringar i skyddsområdets utsträckning och skyddsföreskrifter sänds ansökan om vattenskyddsområdena till Länsstyrelsen i Kalmar Län. Under Länsstyrelsens handläggning av ärendet så kungörs förslaget till skyddsområde och fastighetsägare samt andra berörda myndigheter och organisationer ges möjlighet att yttra sig innan beslutet tas. Denna broschyr redovisar översiktligt Borgholms Energis nuvarande anläggningar för dricksvattenproduktion, områdets topografi och geologi samt det föreslagna skyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter.

2 1. Bakgrund Borgholm Energi har för avseende att lämna in en ansökan om vattenskyddsområde till Länsstyrelsen i Kalmar Län. Vattenskyddsområdet skall omfatta isälvsavlagringen mellan Lindby Sörby och Kullen (Lindbyformationen) samt ytvattnen Kolstabäcken, Lindby Kanal, diket genom Skedemosse och Strömmen. Ansökan skall också avse att byta ut de befintliga skyddsföreskrifterna för Solbergafältets vattenskyddsområde mot nya för att få enhetliga skyddsföreskrifter för områdena. Områdena föreslås vara sammanhängande med det befintliga skyddsområdet för Solbergafältet förutom området runt Strömmen. 2. Nuvarande anläggningar I Solbergafältets vattentäkt utnyttjas för närvarnade ca 20 brunnar. I vissa delar av vattentäkten där mäktiga grovkorniga avlagringar finns är brunnarna utförda som filterbrunnar i jordlagren. I andra delar tar brunnarna sitt vatten i den övre uppspruckna berggrunden. Brunnarna är utspridda på en stor del av Solbergaformationen, avståndet mellan de nordligaste och sydligaste uttagspunkterna uppgår till ca 2,5 km. Infiltration av ytvatten för att förstärka grundvattenbildningen sker i sju dammar på formationen. Det nuvarande vattenskyddsområdet för Solbergafältet omfattar större delen av isälvsavlagringen. Ingen revidering av områdets utsträckning avses ingå i ansökan. Infiltrationsvattnet kommer för närvarnade från Kolstadbäcken där ett intag finns väster om Solberga. För att förstärka vattentillgången i Kolstadbäcken överförs vatten från Lindby Kanal och Strömmen. I Lindby Kanal överförs vatten från en fördämning väster om Lindby, belägen strax norr om vägen till Räpplinge. I Strömmen magasineras vatten i en fördämning sydöst om Borgholms flygfält och överförs från en pumpstation öster om Borgholms flygfält. Anläggningarna i Kolstadbäcken och Strömmen uppfördes i mitten av 1980-talet. Anläggningen i Lindby kanal uppfördes För närvarande kommer % av infiltrationsvattnet från Lindby kanal och resterande från Strömmen och Kolstadbäcken. Uttaget av vatten från Lindby Kanal begränsas av överföringskapaciteten till Kolstadbäcken men ytterligare vatten kan tas ur kanalen för en framtida överföring till Lindbyfältet. Inga skyddsområden finns i nuläget för de nyttjade ytvattentäkterna. I diket genom Skedemosse byggdes en fördämning Fördämningen är placerad strax öster om Ancylusvallen. Fördämningen nyttjades mellan 1995 och 1999 för att kontrollera effekterna av den då erhållna vattenståndshöjningen uppströms Skedemosse och i Solbergafältets grundvattenmagasin. Vattnet från Skedemosse har hitintills ej använts som infiltrationsvatten. På Lindbyformationen har Borgholms Energi utfört 7 brunnar som nyttjats vid provpumpning för att undersöka grundvattenmagasinets hydrauliska egenskaper. Provinfiltration har utförts på tre platser. Liksom på Solbergafältet finns både brunnar som endast utnyttjar grovkorniga jordlager och brunnar som nyttjar den uppspruckna övre bergrunden. 3. Geologisk och geografisk översikt Bergrunden på Öland utgörs av sedimentära bergarter ned till ca 120 m under havsytan. Överst i lagerföljden finns kalksten som underlagras av skiffer och sandstenar. Lagrena under kalkstenen lutar svagt åt öster och är nästan helt plana (figur 1). Kalkstenens överyta har eroderats och har en viss topografi men lutar i stort sett som de underliggande lagren. Kalkstenen under isälvsavlagringarna i Solbergafältet och Lindbergafältet är i allmänhet kraftigt uppsprucken och vattengivande i ytan. Isälvsavlagringarna Solberga- och Lindbyformationen utgörs av relativt flacka, välvda platåer som är 5 10 m högre än omgivande områden. Fälten är sammanhängande men avgränsas av en midja i utbredningen och en överlagrande moräntunga som sträcker sig från Kullen och norr ut. Avlagringarna är i allmänhet m mäktiga i de centrala delarna men jorddjup på upp till ca 20 m finns i Lindbyformationen. Mot kanterna är mäktigheten mindre. Materialet i isälvsavlagringarna har större innehåll av urberg än de omgivande jordarterna som är mera präglade av den lokala kalkstensbergrunden. Ytan på isälvsavlagringarna utgörs mestadels av ett ca 2 m mäktigt grovkornigt, svallat material. Detta underlagras av sandiga och siltiga sediment. I botten av lagerföljden finns i vissa områden morän, företrädelsevis i avlagringarnas yttre delar, och i vissa delar ett tämligen grovkornigt isälvsmaterial. Lokalt har större mäktigheter av grovkornigt isälvsmaterial återfunnits. Troligen är dessa delar av en åskärna i avlagringen. Provpumpningar i Lindbyformationen visar att de undre grova sedimenten samt den uppspruckna berggrunden har hög vattengenomsläpplighet och grundvattnet i denna del påverkas långt ifrån uttagsbrunnarna vid uttag. Flertalet grävda brunnar som är belägna ytligt i isälvsavlagringen är ofta skärmade från de undre grova sedimenten av finkornigare lager och dessa påverkades ej vid provpumpningen. Området väster om Strömens dalgång domineras av Alvarmark med endast ett tunt jordtäcke. Några mindre områden av grus finns. Krönet på Getstadsåsen är täckt av grus och omges av morän. Området från Räpplinge- Äpplerum och norr ut upp mot Borgholm är i huvudsak täckt av morän. Ca 900 m väster om Äpplerum och Svartberga ersätts moränen av torvmarker och tämligen finkorniga sediment som fortsätter öster ut mot isälvsavlagringarna. Öster om Lindbyformationen är den huvudsakliga jordarten sand fram till Ancylusvallen (Vallen går genom Tjusby och har en nord nordostlig sträckning). Öster om Solbergaformationen är jordartsbilden blandad med sand närmast isälvsavlagringen och sedan morän, torv och finsedimentområden. Vissa grusområden på Getstadsåsen och Alvaret väster om Strömmen torde ligga direkt på bergrunden. Övriga grus- sand-, finsediment- och torvområden underlagras i allmänhet av morän. Moränen är p.g.a. dess kalkstensinnehåll finkornig och tät. Vattnets flöde genom landskapet styrs av ett par markanta vattendelare utsträckta i ungefärligen nord-sydlig riktning. I östvästlig riktning finns inga markanta vattendelare utan små skillnader i topografin har styrt vattendragens sträckningar. Lindby Kanal och diket i Skedemosse är ej naturliga vattendrag utan resultat av dikningsföretag En schematisk profil från Strömmen genom Lindbyformationen och fram till Ancylusvallen redovisas i figur 1. Isälvsformationerna i sig utgör topografiska höjdpunkter och fungerar som både yt- och grundvattendelare som styr avrinningen dels åt väster till Lindby Kanal och Kolstadsbäcken, dels åt öster till diket genom Skedemosse. Öster om Skedemosse utgör Ancylusvallen, från Tjusby och norr ut till strax väster om Bredsätra, en vattendelare som dämmer vattnet från väster. Vattnet avrinner öster ut nordväst om Övre Sandby där vallen har grävts ur. Lindby Kanal och Kolstadsbäcken avvattnar området mellan Getstadsåsen och Solberga- Lindbyfälten, Lindby Kanal dränerar vattnet söder ut och Kolstadsbäcken norr ut. Väster om Getstadsåsen samlar Strömmen upp ytvattnet långt ut mot Klinten. En liten grusrygg på Alvaret väster om Rv 136 utgör dock en lokal vattendelare som dämmer ytvattenflödet. Grundvattendelaren som delar grundvattenavrinningen i en västlig del, ut i Kalmarsund, och en östlig del, mot Strömmen, är belägen flertalet 100 m öster om själva Klinten.

3 4. Föreslaget skyddsområde Det befintliga skyddsområdet på Solbergafältet behandlas ej. De föreslagna skyddszonernas utsträckning redovisas i figur 2. Fyra olika typer av zoner föreslås användas inom vattenskyddsområdet med stegrande omfattning av föreskrifter. Zonerna benämns ytvattenskyddszon, yttre skyddszon, inre skyddszon samt brunns- och infiltrationsområden. Vid gränsdragningen har fastighetsgränser, vägar eller andra naturliga gränser används där så varit lämpligt. er Dessa zoner har lägsta graden av skydd och omfattar stora delar av Lindby Kanal, Kolstadsbäcken och Skedemosses avrinningsområden. Delar av Lindby Kanals avrinningsområden med stor andel betesmark, väster om väg 925 Lindby- Räpplinge-Målaretorp, har undantagits. Föreskrifterna för området koncentreras främst på verksamheter i och vid vattendrag för att undvika direkta föroreningar i ytvattnet. För att på lång sikt ha en god vattenkvalitet i ytvattnen är det viktigt med en hög medvetenhet om lämpliga gödselgivor och bra bekämpningsmedelsrutiner i områdena. De yttre skyddszonerna skall skydda huvuddelen av grundvattnet inom isälvsavlagringarna samt ytvattnet i Strömmen. Det naturliga grundvattenflödet i isälvsavlagringen är riktat ut från de centrala delarna. P.g.a. de grovkorniga undre lagren och den uppspruckna bergrunden kan allt grundvatten som bildats av nederbörden i inom den yttre skyddszonen komma att flöda mot de framtida uttagsbrunnarna. Gränsdragningen har i huvudsak gjorts utefter isälvsavlagringens utbredning då denna har genomsläppliga jordar i ytan och grundvattnet lätt kan förorenas. Delar av Strömmens avrinningsområde föreslås vara en yttre skyddszon då den har en något annorlunda riskbild än övriga ytvatten. Riskerna där utgörs främst av väg 136 och flygfältet medan den övriga markanvändningen främst utgörs av betesmark. De inre skyddszonerna skall skydda grundvattnet närmast uttagsbrunnarna i grundvattentäkterna. Området skall enligt Naturvårdsverkets rekommendationer ha minst 100 m utsträckning från uttagsbrunnarna eller en uppehållstid för grundvattnet om 100 dygn. Området är konstruerat efter de tilltänkta placeringarna av uttagsbrunnar på formationen. Brunns och infiltrationsområden Områdena utgörs ungefärligen av de närmsta 5 m runt produktionsbrunnar och infiltrationsdammar. Områdena har som funktion att förhindra direkt förorening i eller åverkan på brunnar och dammar. Då det ej finns en utbyggd vattenproduktionsanläggning inom Lindbyformationen föreligger ej exakta lägen för områdena ännu. Figur 1 Schematisk profil Klinten - Ancylusvallen

4 PUMPSTATION KOLSTADBÄCKEN SOLBERGA VATTENVERK ON SZ DD Rv 13 KY NS 6 KOLSTAD TTE SOLIDEN TVA SY ÄN GR INRE SOLBERGA HÖRNINGE INRE SOLBERGA FLYGPLATS PUMPSTATION STRÖMMEN STRÖMMEN ON E TTR SY N GRÄ Z DDS SKY YTTRE SOLBERGA MÅLARETORP RAMSÄTTRA INRE SOLBERGA TRYGGESTAD SKEDEMOSSE KULLEN BREDSÄTRA SVARTBERGA KOLSTADBÄCKEN - LINDBY KANAL TTENSKYDDS ZON SKEDEMOSSE YTTRE LINDBY KYDD SZON RÄPPLINGE GRÄNS YTTRE SKYDDSZON GRÄNS YTVA SKEDEMOSSE ÖVRE SANDBY N INRE LINDBY SKEDÅS YD DS ZO GRÄN S YTT RE S ÄPPLERUM PUMPSTATION/ LINDBY KANAL GR ÄN SI NR ES K LINDBY TALL SÖRBY TALL TALLHOLMEN FASTIGHETSGRÄNS TRAKTGRÄNS TJUSBY TOMTEBY LINDBY 1000 m SÖRBY PUMPSTATION/ FÖRESLAGET SKYDDSOMRÅDE INRE SKYDDSZON YTTRE SKYDDSZON YTVATTENSKYDDSZON VATTENDRAG MARKERAT PÅ FASTIGHETSKARTAN Figur 2 Föreslaget skyddsområde

5 5. Lagstiftning mm. Miljöbalken ger i 7 kap kommunen eller länsstyrelsen möjlighet att förklara ett mark- eller vattenområde för vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. För området skall meddelas sådana föreskrifter som behövs för att tillgodose syftet med området. Vissa regler som gäller inom alla vattenskyddsområden har meddelats i Naturvårdsverkets Författningssamlingar (NFS), bl.a. NFS 2000:4 som reglerar hantering av brandfarlig vätska och SNFS 1997:2 som reglerar hantering av bekämpningsmedel. Miljöbalken meddelar också i 2 kap. Allmänna hänsynsregler som gäller alla verksamheter som kan befaras påverka människors hälsa eller miljön. Skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet förstärker och förtydligar dessa genom att förmedla restriktioner för vissa verksamheter. Ett beslut om vattenskyddsområde gäller omedelbart, även om det överklagas. För tillstånd som ges enligt skyddsföreskrifterna eller vid dispens från föreskrifterna kan villkor föreskrivas för den tillståndssökta verksamheten. Tillstånd som ges enligt skyddsföreskrifterna fritar ej en verksamhet från prövning enligt annan lagstiftning. Den som bryter mot skyddsföreskrifter meddelade för ett vattenskyddsområde kan dömas till böter eller till fängelse i högst 2 år enligt Miljöbalken 29 kap Föreslagna skyddsföreskrifter Nedanstående lokala skyddsföreskrifter föreslås gälla för vattenskyddsområdena. Utöver de lokala skyddsföreskrifterna tillkommer bl.a. regler enligt NFS 2000:4, bl.a. krav på sekundärt skydd vid förvaring av > 250 l brandfarlig vätska och enligt SNFS 1997:2, tillståndsplikt för yrkesmässig användning av bekämpningsmedel. 1 Skyddsföreskrifter Bestämmelser för ytvattenskyddszon gäller också inom yttre och inre skyddszon samt brunns- och infiltrationsområden. Bestämmelser för yttre skyddszon gäller även för inre skyddszon samt brunns- och infiltrationsområden. Bestämmelser för inre skyddszon gäller även brunns- och infiltrationsområden a) Brunns och infiltrationsområden Inom brunns- och infiltrationsområden får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. b) Hantering av kemiska produkter Lagring och hantering av ämnen i mängder utöver vanligt hushållsbehov, som kan medföra risk att skada vattentäkten erfordrar tillstånd av Miljö- och Som exempel kan nämnas petroleum-, olje- och tjärprodukter, fenoler, lösningsmedel, salter, bekämpningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, eller material och vätskor som innehåller sådana produkter. Nya underjordiska cisterner, som inte ersätter befintliga, får inte installeras. Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska eller för yt- och grundvatten skadliga ämnen är förbjuden. c) Jordbruk, trädgårdar och annan brukad mark. (Med gödsel avses här både stall- och handelsgödsel) Kemiska bekämpningsmedel och gödsel får ej spridas närmare öppna vattendrag markerade i figur 2 än 50 meter. Kemiska bekämpningsmedel och gödsel får ej spridas närmare övriga diken eller ytvatten än 5 m och skall i övrigt hanteras så att det varken direkt eller indirekt kan nå vattendrag eller grundvatten. Spridning av gödsel skall ske med försiktighet och på ett sådant sätt som inte förorenar yt- och grundvatten. Utöver bestämmelserna i SFS 1998:915 om lagring av stallgödsel skall upplag och hanteringsytor för ensilage, handelsgödsel i lösvikt eller skadade handelsgödselsäckar vara hårdgjorda samt försedda med uppsamlingsanordningar för spill och förorenat dagvatten. Ny- och ombyggnader ska godkännas av Miljö- och Kasserade ensilagebalar får ej läggas i stora upplag med risk för läckage av pressafter till yt- eller grundvatten. Beträffande djurhållning får djurtätheten räknat för varje enskilt betesområde ej överskrida vad som rekommenderas i Jordbruksverkets publ. utedrift för nötkreatur 1997:12 eller regler som framledes ersätter dessa. Svämgödsel (flytgödsel), urin och slam får endast spridas på växande gröda. Icke yrkesmässig hantering av kemiska ogräsbekämpningsmedel är förbjuden. Vid behandling av tillståndsansökan för bekämpningsmedelspridning bör stor restriktivitet tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets bestämmelser. För all utförande av markavvattning, även dränering av jordbruksmark genom täckdikning med dräneringsrör som har en största diameter av 300 mm, erfordras tillstånd av Miljö- och All hantering och spridning av gödsel är förbjuden. Upplag av ensilage är förbjudet. Uppställning av arbetsmaskiner med en bränslemängd större än 100 liter får ej ske på genomsläpplig mark såvida ej daglig tillsyn av fordonet sker. d) Skogsbruk Permanenta upplag av bark, flis, spån och virke får ej förekomma närmare än 50 m från ytvattendrag. Vid behandling av tillståndsansökan för bekämpningsmedelspridning bör stor restriktivitet tillämpas i enlighet med Naturvårdsverkets bestämmelser.

6 Markavvattning eller skyddsdikning får ej utföras i skogsmark. För permanenta upplag av bark, flis, spån och virke erfordras tillstånd av Miljö- och För markberedning erfordras tillstånd av Miljö- och e) Avledning av förorenat vatten, hantering av avfall samt miljöfarlig verksamhet Ytvattensskyddszon Farliga ämnen och vätskor samt förorenat dag- eller dräneringsvatten t.ex. från tankningsplatser, biltvättar samt hårdgjorda ytor kring industrier och andra verksamheter mm får ej släppas ut i vattendrag, på mark eller infiltreras i marken utan tillstånd av Miljö- och Utöver gällande krav på tillstånd för avledning av toalettavloppsvatten gäller att tillstånd krävs av Miljö- och byggnadsnämnden även för avledning av bad-, dusch-, köksoch tvättvatten. Avloppsledningar med tillhörande utrustningar skall vara täta samt underhållas så att funktionen ej försämras. Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej ske med undantag för trädgårds- och hushållskompost för enskild fastighet. För nyetablering eller ändring av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt bilagan i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd av Miljö- och f) Väghållning och trafik Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor, utöver normal snöröjning får ej förekomma. På allmänna vägar skall väghållaren vidtaga erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder för att minska risken för att olyckor med fordon förorenar yt- och grundvattnet. Nyanläggning av väg eller järnväg får ej ske utan att erforderliga skyddsåtgärder vidtages för att hindra förorening av mark, grund- och ytvattnet. Halkbekämpning, dammbindning m.m. får ej göras med salt eller annan kemikalie som kan skada vattentäkten såvida inte vägdagvattnet omhändertas och avbördas utanför skyddsområdet eller till annan plats inom skyddsområdet som Miljö- och byggnadsnämnden godkänner. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning. Nya grustäkter får ej etableras. För husbehovstäkter erfordras tillstånd av Miljö- och Utbrutna täkter skall snarast återställas i enlighet med bestämmelser i givna tillstånd. Schakt- och anläggningsarbeten med en yta större än 200 m 2 eller med ett djup större än 1 m får ej utföras utan Miljö- och byggnadsnämnden tillstånd. Erforderliga arbeten för underhåll av VA-, el-, och teleledningar samt rensning av vägdiken får utföras. Schakt- och anläggningsarbeten får ej utföras utan Miljö- och byggnadsnämndens tillstånd. h) Energianläggningar och enskilda vattentäkter Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur eller energilagning i mark, berg, grundvatten och ytvatten får ej utföras utan tillstånd av Miljö- och Befintliga slangsystem skall skyltas eller markeras tydligt. Värmebärare skall anges och skyltas. Nya enskilda grundvattentäkter får ej utföras utan tillstånd av Miljö- och i) Fordonstvätt mm. Tvättanläggningar och bilvårdsanläggningar annat än för enskilt bruk får ej anläggas utan tillstånd av Miljö- och j) Vattenarbeten och vattenbruk Muddrings-, schaktnings-, pålnings- och fyllningsarbeten samt sprängning av berg närmare än 20 m från ett vattendrag får inte ske utan tillstånd från Miljö- och All vattenbruksverksamhet som innebär utfodring av t ex. fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet, även vid en nettoproduktion mindre än 1 ton fisk, kräver tillstånd från Miljö och Vattenbruk, som innebär utfodring av t ex. fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet, får inte nyetableras. g) Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten. Schaktningsarbeten får ej ske på ett sådant sätt att ytvatten eller dagvatten från arbetsområdet leds direkt till ytvattendrag.

7 2 Information Vid vägar som passerar över gränsen till skyddsområdets skall finnas informationsskyltar. 3 Larm vid risk för vattenförorening Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet skall tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för vattenförorening omedelbart anmäls till Länsalarmeringscentralen tel. 112 eller Räddningstjänsten, eller i icke akuta fall till Miljö- och Fastighetsägare har skyldighet att informera eventuella hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna. 4 Undantag från skyddsföreskrifterna Miljö- och byggnadsnämnden kan medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger. 5 Ansökan om tillstånd Ansökan om tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser. Före ansökan om tillstånd i ärenden som gäller 1 skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar skall bifogas ansökan.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990.

03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. 1(5) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 1990:1 Utkom från trycket den 12 januari 1990. Kungörelse om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna

Läs mer

Borgholm Energi AB Box 55 387 21 BORGHOLM

Borgholm Energi AB Box 55 387 21 BORGHOLM 1 (11) Aktbil. 43 Borgholm Energi AB Box 55 387 21 BORGHOLM Vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkterna Lindbyformationen, Kolstabäcken, Lindby kanal, Skedemosse, Strömmen och Solbergaformationen

Läs mer

Örebro läns författningssamling

Örebro läns författningssamling Örebro läns författningssamling Länsstyrelsen 18FS 2008:98 Utkom från trycket den 11 december 2008 Länsstyrelsens i Örebro län beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för ytvattentäkten Tisaren,

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för ytvattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommuner 1 ; 06 FS 1993:3

Läs mer

Norrbottens läns författningssamling

Norrbottens läns författningssamling Norrbottens läns författningssamling Skyddsföreskrifter för Laukers vattentäkt i Arvidsjaurs kommun 25 FS 2012:28 A 21 Utkom från trycket den 26 oktober 2012 Beslutade av kommunfullmäktige i Arvidsjaurs

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1994 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Örsjö (i de fall lagar, förordningar

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:41 Utkom från trycket den 1 juli 2011 Omtryck Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om ändring i föreskrift 14 FS 2009:89 om

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Lindåsasjön i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:206 Saknr Ö20/09 Utkom från trycket den 17 december 2009

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2008 10:4 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR KOMMUNENS VATTENTÄKT PÅ MALMSJÖÅSEN Södertälje kommun förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (MB) det område sommarkerats

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001

03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 1(8) Uppsala läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN ISSN 0347-1659 03FS 2001:4 Utkom från trycket den 17 januari 2001 Länsstyrelsens i Uppsala län föreskrifter om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen

Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Vattenskyddsområde för Båstads vattentäkter vid Axelstorp och Idrottsplatsen Varför vattenskyddsområde? Värdefullt vatten Vattentäkterna vid Axelstorp och Idrottsplatsen är av stor betydelse för Båstads

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Tanums kommun 14 FS 2010:120 Utkom från trycket den 26 februari 2010 Länsstyrelsens i Västra Götalands län tillkännagivande av Tanums kommun beslut om vattenskyddsområde

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2008:86 Utkom från trycket den 1 juli 2008 Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Sångån i Gagnefs och Leksands kommuner; beslutade den 12 april

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

Gotlands kommun Visby vattentäkter

Gotlands kommun Visby vattentäkter 1(7) Gotlands kommun Visby vattentäkter Förslag till skyddsföreskrifter Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområden som utmärkts på den bifogade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Vetlanda kommun ISSN 0347-1551 Skyddsföreskrifter för Nye grundvattentäkt i Vetlanda kommun; 06 FS 2009:83 Saknr Ö15/09 Utkom från trycket den 12 oktober 2009 beslutade

Läs mer

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde

Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Vindelälvsåsen skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde 1 Allmänt Nedanstående föreskrifter gäller inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär,

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Kungörelse av Länsstyrelsens beslut om skydd för grundvattentäkt i Skillingaryd, Vaggeryds kommun; 06 FS 2007:24 Saknr Ö12/07 Utkom från

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN 1 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR IGELSTORP VATTENSKYDDSOMRÅDE, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås gälla inom Igelstorp vattenskyddsområde

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(8) Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten Ragnhilds källa på fastigheten Grimeton 5:17 i Varbergs

Läs mer

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken (1998:808, MB) det område som anges på

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Styrande dokument Senast ändrad 2014-06-17 Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt Dokumenttyp Föreskrift Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Vattenskyddsområde med föreskrifter

Läs mer

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka

Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka Regler för vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås bräcka 1 DEFINITIONER AV BEGREPP Definitioner av begrepp, se bilaga 1. 2 VATTENTÄKTSZON Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet

Läs mer

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun

Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Information om förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Östra Listerlandets vattentäkter, Sölvesborgs kommun Sölvesborg Energi ansvarar för kommunens allmänna vattenanläggningar, till

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter inom vattenskyddsområdet vid Garpenbergs herrgård i Hedemora kommun; beslutade den 11 maj 2012. 20 FS 2012: Utkom från trycket den XX 2012 Länsstyrelsen

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkterna Halsbråten och Stubbetorp i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller

Läs mer

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN

Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN Västmanlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1691 19FS 2015:7 Utkom från trycket den 24 april 2015 Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(6) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Veinge vattentäkt på fastigheten Vessinge 1:8 i Laholms kommun; beslutade den

Läs mer

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco

Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde. Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Helen Eklund, Sweco Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 2014-04-02 Helen Eklund, Sweco 1 Dagordning o Vattentäkten och befintligt vattenskyddsområde o Varför vattenskyddsområde?

Läs mer

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde

Reviderade föreskrifter för Strandskogen Röhälla vattenskyddsområde Dokumentansvarig Håkan Lagesson, 0485-477 46 hakan.lagesson@morbylanga.se POLICY Beslutande 1(10) Beteckning Handbok Giltighetstid Aktualitetsprövning/revidering senast Dokumentkategori Övergripande styrdokument

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Kronobergs län kungörelse om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Växjö kommuns grundvattentäkt på Bergaåsen

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun

Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga kommun Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 103 2015-06-16 1(9) Dnr KST 2013/000009-341 Författningssamling MBLAFS 2015:15 Vattenskyddsområde med föreskrifter för den kommunala grundvattentäkten Gårdby, Mörbylånga

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter

Förslag till skyddsföreskrifter Sida 1(9) VATTENSKYDDSOMRÅDE GÄLLERÅSEN 2012-05-23 Förslag till skyddsföreskrifter Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna Miljöbalkens allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kap.

Läs mer

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas. Länsstyrelsen Länsstyrelsens röreskrifter om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun; 01FS 1993:86 01-06:8 Utkom från trycket

Läs mer

Planerade vattenuttag

Planerade vattenuttag Området Planerade vattenuttag Nuvarande råvattenförbrukning: 20 m³/dygn vinter och max 90 m³/dygn sommar. Planerat vattenuttag är detsamma som nuvarande uttag eftersom det inte bedöms finnas mer vatten

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Orup vattenskyddsområde

Orup vattenskyddsområde Orup vattenskyddsområde Allmänt Nedan angivna skyddsföreskrifter gäller inom Orup vattenskyddsområde, se karta nedan. Skyddsområdet är indelat i primär samt sekundär skyddszon. Där väg, järnväg, vattendrag

Läs mer

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER

Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER 1 Utformande av skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden FÖRSLAG TILL NORMALFÖRESKRIFTER Vägledning för utformande av skyddsföreskrifter, mm har utarbetats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelse

Läs mer

Till dig som bor i ett vattenskyddsområde

Till dig som bor i ett vattenskyddsområde Till dig som bor i ett vattenskyddsområde ALLA VATTENSKYDDSOMRÅDEN HAR SPECIFIKA FÖRESKRIFTER SOM GÄLLER I RESPEKTIVE OMRÅDE Vatten är den naturresurs vi inte klarar oss utan. Det vatten som finns på jorden

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2014:18 Utkom från trycket den 11 april 2014 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Vätterns

Läs mer

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv

Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Vattenskyddsområde Kalix-Kälsjärv Förslag till vattenskyddsföreskrifter med motiveringar INLEDNING Syftet med skyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att förhindra sådan verksamhet som kan medföra risk

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2002:96 Utkom från trycket den 8 augusti 2003 Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun; beslutade den 6 juni 2002.

Läs mer

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden

Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde. i Sörfjärden Välkommen till informationsmöte angående vattenskyddsområde i Sörfjärden Dagordning Inledning Information om vattentäkten Varför upprättas vattenskyddsområden? Föreslagen utbredning av vattenskyddsområdet

Läs mer

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD

UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD UPPLYSNINGAR ANGÅENDE VATTENSKYDD I följande dokument finns upplysningar om t ex mål och syfte med vattenskydd samt upplysning om ersättning för intrång i pågående markanvändning och uppgift om vilken

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för grundvattentäkten Kvarsebo i Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT

HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT BILAGA 1 HÅBOL GRUNDVATTENTÄKT Förslag till skyddsföreskrifter Vänersborg 2003-07-03, Uppdragsnummer 1350993 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det vattenskyddsområde

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR TIKASKRUV (ORREFORS) VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde 2009 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Tikaskruv

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Ändrad 2007-02-20 Sida 1 (7) Senast reviderad: 2007-10-17 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Lokala föreskrifter GÄLLANDE BESLUT: LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget

Läs mer

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD 2013-09-04 Upprättat av: Anna Lundgren Granskat av: Irina Persson Sweco Environment AB Stockholm Vattenresurser Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Bakgrund Delar av det område som planeras exploateras

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffen med boende den 28 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna är ett första förslag och kommer sannolikt att förändras

Läs mer

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon.

Samma föreskrift som i primär. zon. Samma föreskrift som i primär zon. Föreskrifter som presenterats i samrådsunderlaget Ändrade föreskrifter efter samråd Motivering till ändringar 1 Båttrafik 1 Båttrafik 1 Båttrafik Mängden bränsle som får finnas ombord på båt, inklusive

Läs mer

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016

Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Följande bilder är det bildspel som visades vid dialogträffarna med lant- och skogsbrukare respektive övriga verksamhetsutövare den 22 november 2016 Skyddsföreskrifterna som diskuterades vid träffarna

Läs mer

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter viktigt för invånarna i Färgelanda kommun Vatten vårt viktigaste livsmedel Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla vill ha tillgång till ett

Läs mer

Allmän information om vattenskyddsområden

Allmän information om vattenskyddsområden Sida: 1 (5) Allmän information om vattenskyddsområden Varför inrättas vattenskyddsområden? På lokal nivå är det kommunen som ansvarar för att kommunala dricksvattentillgångar skyddas. Dricksvattnet som

Läs mer

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde

Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Förslag till skyddsföreskrifter Gullbranna Vattenskyddsområde Följande skyddsföreskrifter är specifikt framtagna för grundvattentäkten i Gullbranna. Den övergripande tanken vid framtagandet har varit att

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ULRICEHAMN VATTENSKYDDSOMRÅDE, ULRICEHAMNS KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2012-10-29 142 Med stöd av 7 kap 21 miljöbalken har kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutat om

Läs mer

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden

Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström. För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden Så tar du hand om vattenskyddsområdet för Hyndevads ström För en säker dricksvattenförsörjning i Eskilstuna kommun nu och i framtiden 1 Varför behövs vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter? Rent vatten

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde. Motivering, generella bestämmelser och kommentarer

Vattenskyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde. Motivering, generella bestämmelser och kommentarer Vattenskyddsföreskrifter för Rälla vattenskyddsområde I bilagor till föreskrifterna ska finnas karta över hela skyddsområdet. Motivering, generella bestämmelser och kommentarer Under respektive paragraf

Läs mer

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde

Botkyrka kommuns författningssamling ordn.nr. 8-3-1. Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde Föreskrifter för Tullinge vattenskyddsområde 1 Föreskrifter för vattenskyddsområde med grundvattenbrunnar i Tullinge på fastigheterna Tullinge 20:1, 20:4 och 20:5 m. fl. i Botkyrka kommun, Stockholms län.

Läs mer

Sammanställning över objekt som ingår i riskanalysen samt hur dessa eventuellt ska regleras.

Sammanställning över objekt som ingår i riskanalysen samt hur dessa eventuellt ska regleras. Bilaga Sammanställning över objekt som ingår i samt hur dessa eventuellt ska regleras. Objekt som ingår i Materialtäkt 1 Sannolikheten att materialtäkt i grus ska påverka grundvattenkvaliteten i området

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN BILAGA 4: FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GALGBERGETS VATTENSKYDDSOMRÅDE, HALMSTADS KOMMUN Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken beslutar länsstyrelsen i Hallands län om vattenskyddsområde för grundvattentäkterna

Läs mer

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE

SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE L ALINGSÅS KOMMUN SOL L EB RUNN VA TTENSK YDDSOMRÅ DE Tekniskt underlag till skyddsområde och skyddsföreskrifter BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I ALINGSÅS KOMMUN KF 93 2004 06 23 Copyright Lantmäteriverket

Läs mer

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut

BENSBYN. Skydd av grundvattentäkt. Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar. Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut BENSBYN Skydd av grundvattentäkt Skyddsföreskrifter och allmänna upplysningar Fastställt 2006-05-18 Regeringsbeslut LULEÅ KOMMUN BESLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING VATTENSKYDDSOMRÅDE... 2 SYFTE MED SKYDDET...

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-05-07 Bilaga 2 - Björkliden vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07

BILAGA 5. Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt. Varberg Vatten AB. Skyddsföreskrifter 2014-11-07 BILAGA 5 Varberg Vatten AB Vattenskyddsområde Sibbarp grundvattentäkt Skyddsföreskrifter 2014-11-07 Skyddsföreskrifter för Sibbarp vattenskyddsområde Länsstyrelsens beslut Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalken

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:7 Utkom från trycket den 1 april 2011 Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkten

Läs mer

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB

vattentäkt i Dalarnas län om skyddszon. Mål naturen väl. Syfte 1(7) Sweco Environment AB BILAGAA 2 Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Digernäs, Malung-Sälens kommun, fastställda av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2015-xx-xx. Med stöd av 7 kap. 21 miljöbalkenn beslutar Länsstyrelsen i Dalarnas

Läs mer

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen

BILAGA 2 2012-015-182505-23 Vattenskyddsområde Gälleråsen Motiv till skyddsföreskrifter Petroleumprodukter Naturvårdsverkets allmänna råd I föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör, för primär skyddszon, föreskrivas att hantering av petroleumprodukter inte

Läs mer

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370

BILAGA 1. Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde. Västervik Miljö och Energi AB. Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31. Uppdragsnummer 1311370 Västervik Miljö och Energi AB Helgenäs och Edsåsen vattenskyddsområde Uppdragsnummer 1311370 Förslag till skyddsföreskrifter 2014-03-31 Förslag till skyddsföreskrifter för Helgenäs och Edsåsens vattenskyddsområde

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad kommun

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad kommun 1(10) Vattenvårdsenheten Susanna Hogdin Länsmiljöingenjör 031-60 50 00 Strömstad kommun Tekniska förvaltningen 452 80 Strömstad Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Näsinge grundvattentäkt i Strömstad

Läs mer

Hanveden Vattenskyddsområde

Hanveden Vattenskyddsområde Haninge kommun Hanveden Vattenskyddsområde Förslag Stockholm 2014-05-20 Datum 2014-05-20 Uppdragsnummer 61151251812000 Utgåva/Status Förslag Mattias von Brömssen Sara Levin Mattias von Brömssen Uppdragsledare

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydda dricksvattnet Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan avstå det mesta, men vi klarar oss inte utan vatten. Vattenskyddsområden finns

Läs mer

Östra Mälarens vattenskyddsområde

Östra Mälarens vattenskyddsområde Miljöavdelningen 1 (8) Östra Mälarens vattenskyddsområde Skyddsföreskrifter avseende vattenskyddsområde för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren, Stockholms län;

Läs mer

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 Borgholm Energi AB Dricksvenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 SVEAVÄGEN 17, 11 TR. 111 57 STOCKHOLM TELEFON: 08-662 79 40 FAX: 08-662 79 41 Fröberg

Läs mer

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun

Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun Underlag för Samråd Grundvattentäkt Hemsjö, Olofströms Kommun 2009-09-03 Beställare: Olofströms Kraft AB Vattenskyddsområden Olofströms Kommun Uppdragsnummer: 215793 Malin Rosander Underlag för Samråd

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om nya skydds- och ordningsföreskrifter för Bornsjöns vattenskyddsområde inom Botkyrka, Salems och Södertälje kommuner;

Läs mer

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN

Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Bilaga 3 Tekniska Nämnden GOTLANDS KOMMUN Skyddsföreskrifter för Tingstäde Träsk Ytvattentäkt och Tingstäde Grundvattentäkt Beslutade av kommunfullmäktige 2006-08-21 Täby 2006-03-23 AkvaNovum AB, Propellervägen

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN BILAGA 2 FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR SKULTORPS RESERVVATTENTÄKT, SKÖVDE KOMMUN Bilagan är uppdelad i två delar. I den första delen anges de skyddsföreskrifter som föreslås

Läs mer

Östergötlands läns författningssamling

Östergötlands läns författningssamling Östergötlands läns författningssamling Länsstyrelsen Serie A ISSN 1401-3665 Beslut om skyddsområde samt föreskrift om skydd för grundvattentäkten Högby i Mjölby kommun; 05 FS 2014:7 Utkom från trycket

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäckten Långasjön

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäckten Långasjön Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2008-01-24 Beslut: Länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län Upphävt beslut: 6 och 7 i Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Karlshamns kommun,

Läs mer

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter

Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2013-02-12 Jukkasjärvi vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter Vattenskyddsområdets syfte Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången

Läs mer

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR BILAGA 1 BERGS KOMMUN GRÄFTÅVALLENS GRUNDVATTENTÄKT FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Projekt nr 14106 Östersund 2016-03-22 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN

BESLUT OM VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VATTENTÄKTEN SANDKÖPING OCH BERGSJÖN, KRISTINEHAMNS KOMMUN 1(6) BESLUT 1781-505 Miljöanalysenheten Karin de Beer Enligt sändlista Bilagor: 1. Hur man överklagar 2. Karta över området 3. Skyddsföreskrifter 4. Konsekvensutredning 5. Beslut om kungörelsedelgivning

Läs mer

Hallands läns författningssamling

Hallands läns författningssamling Hallands läns författningssamling 1(7) Länsstyrelsens i Hallands län fastställelse av vattenskyddsområde med föreskrifter för Älvsereds vattentäkt i Falkenbergs kommun; 13 FS 2012:1 Utkom från trycket

Läs mer

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt

Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt Inbjudan till samråd för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt Bakgrund Kommunen ska göra vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt. Syftet är att skydda Storsjön från föroreningar.

Läs mer

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVARTTORP VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 77 med stöd av 7 kap 21-22 miljöbalken. Vattenskyddsområdet för Svarttorp

Läs mer

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Råsbäck vattenskyddsområde Allmänt Huvudman för vattentäkten är Kalmar Vatten AB. Tillsynsmyndighet är den nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö-

Läs mer

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter

Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter Regionfullmäktige 2015-03-30 1 (10) Bilaga 2 Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter 1 Allmänt Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Ljusdals kommun Nytt skyddsområde med skyddsföreskrifter för Los vattentäkt i Ljusdals kommun 21F 2011:1 Utkom från trycket den 25 februari 2011 Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter för vattenskyddsområde för Vättern i Jönköpings och Habo kommuner 06 FS 2014:7 Utkom från trycket den 21 mars

Läs mer

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt

Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Vattenskyddsområde med föreskrifter för Rimforsa vattentäkt Antagna vid Kinda kommuns fullmäktige den 29 april 2013 (KF 44) Innehållsförteckning 1 Definitioner...3 2 Vattentäktsverksamhetens bedrivande...4

Läs mer

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT

FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT FÖR MÖLNBACKA GRUNDVATTENTÄKT 2013-06-27 Nedan angivna föreskrifter är specifika för Mölnbacka grundvattentäkt. De har utformats med vattentäktens nutida och framtida skyddsbehov i fokus och representerar

Läs mer

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN

BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6. Projekt nr 600 854 Östersund 2013-08-09 BERGS KOMMUN BERGS KOMMUN STORHOGNA BILAGA 1 FÖRSLAG TILL FÖRESKRIFTER OCH ALL- MÄNNA UPPLYSNINGAR VERSION 6 BERGS KOMMUN Projekt nr 600 854 Östersund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VATTENSKYDDSOMRÅDE... 3 1.1 SYFTET MED VATTENSKYDDSOMRÅDET...

Läs mer