Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Socialstyrelsens bedömning av att långsiktigt säkerställa verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Socialstyrelsens bedömning av att långsiktigt säkerställa verksamheten"

Transkript

1 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum Socialstyrelsens bedömning av att långsiktigt säkerställa verksamheten

2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen finns som PDF på Socialstyrelsens webbplats. Publikationen kan också tas fram i alternativt format på begäran. Frågor om alternativa format skickas till Artikelnummer Publicerad december 2015

3 Förord Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att långsiktigt säkerställa verksamheten i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd samt ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet. Detta är Socialstyrelsens redovisning av uppdraget. Rapporten har sammanställts av utredarna Jonas Bergström, Susanna Dellans, Merike Hansson och Lennarth Johansson (projektledare). Ansvarig enhetschef vid Socialstyrelsen är Elisabeth Wärnberg Gerdin. Olivia Wigzell Generaldirektör

4

5 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 7 Inledning... 8 Bakgrund... 8 Regeringsuppdraget Tillvägagångssätt...10 Resultat Erfarenheter av olika förvaltningsformer...12 Erfarenheter av uppföljning av nationell centrumverksamhet...13 Förslag på uppföljning...14 Förutsättningar för uppföljningsarbetet Uppföljningsarbetet Socialstyrelsens bedömning Referenser Bilaga. Kompetenscentrumens uppdrag... 19

6

7 Sammanfattning Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att långsiktigt säkerställa verksamhet i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd samt ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC), som inrättades 2008, har sedan starten bedrivit sin verksamhet utifrån ettåriga regeringsuppdrag. Socialstyrelsen ansvarar för ett flertal andra nationella centrumbildningar med olika karaktär och förvaltning. I jämförelsesyfte har erfarenheterna från två andra centrumbildningar sammanställts. De är Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) och Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD), vilka båda har ett uppdrag av likartad karaktär som NkA och SDC. Förvaltningen av NKCdb och NFSD bygger på upphandling. Erfarenheterna visar att upphandling av nationell kompetenscentrumverksamhet, medför påtagliga svårigheter. Det främsta skälet är att det saknas konkurrerande anbudsgivare. Därmed blir inte upphandling ett verktyg för att driva fram bästa möjliga kvalitet. Ett vanligt ska- krav vid upphandling, är att anbudsgivaren ska ha erfarenhet av motsvarande verksamhet, något som oftast inte finns. Eftersom det heller inte handlar om konkurrens om pris, dvs. ersättning för att driva verksamheten, faller också denna anbudsskiljande faktor bort. Det är Socialstyrelsens erfarenhet att upphandling är en resurskrävande uppgift, både för Socialstyrelsen och anbudsgivare, till ringa nytta. En verksamhet som har ettårig finansiering har svårt att utvecklas långsiktigt. Både NkA och SDC med sina utvidgade uppdrag kan svårligen leva upp till uppdragen på en sådan osäker ekonomisk grund. NkA och SDC har under de åtta år de funnits, byggt upp mycket omfattande nätverk av kontaker, något som skulle raseras om en annan aktör fick uppdraget. Mot denna bakgrund, bedömer Socialstyrelsen, för att långsiktigt säkerställa verksamheten, att Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC) bör få en treårig statsbidragsfinansiering. Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera att verksamheterna bedrivs i enlighet med uppdragen. Socialstyrelsen anser att en utvecklad uppföljning och utvärdering kan vara ett sätt att kvalitetssäkra verksamheterna. Därför har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag på hur en årlig uppföljning av verksamheterna skulle kunna genomföras. Genom uppföljning och utvärdering av verksamheterna får Socialdepartementet och regeringen en fortlöpande information om verksamheternas resultat. NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM. 7

8 Inledning Bakgrund Socialstyrelsen fick 2006 i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre där även anhörigfrågor och demensfrågor skulle ingå. Efter dialog med regeringen konkretiserades uppdraget till att omfatta två kompetenscentrum, ett för anhörigfrågor och ett inom demensområdet. I uppdraget till Socialstyrelsen ingick även att finansiera centrumen och att svara för redovisningen av centrumens verksamhet till regeringen. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC) startade sina verksamheter Sedan starten har verksamheterna drivits på basis av ettåriga regeringsuppdrag. På regeringens uppdrag gjordes 2011 en utvärdering av verksamheterna och av hur Socialstyrelsen genomfört sitt etableringsuppdrag. Denna utvärdering genomfördes av Linköpings universitet (1). I utvärderingen konstaterades att de båda centrumen svarade väl mot behovet av ökad kunskap och stöd på sina respektive områden. Både NkA och SDC hade fungerat väl, framförallt när det gäller synlighet och spridning av resultat inom respektive område. Centrumen hade varit aktiva och nått ut med relevant information till ett stort antal intressenter. Vidare redovisades att båda centrumen tagit fram kunskapssammanställningar av hög kvalitet vilket medfört att resultaten blivit efterfrågade och att verksamheten fått hög legitimitet. Båda centrumen har strävat efter att strategiskt påverka viktiga aktörer och organisationer och de har på det hela taget lyckats med att inta en pådrivande roll i sakfrågorna. Det framkom i utvärderingen att Socialstyrelsen, utöver att fördela ekonomiska medel, spelat en viktig roll som stödjande samarbetspartner till de båda centrumen. Ledningen for respektive centrum menade att Socialstyrelsen gett centrumen förutsättningar för en löpande vidareutveckling av sina verksamheter inom ramen för uppdraget. Den övergripande slutsatsen i utvärderingen var enligt Linköpings universitet att det fanns goda skäl för att NkA och SDC skulle få fortsätta med att vidareutveckla sina verksamheter i permanenta former, vart och ett efter sina förutsättningar och med delvis skilda strategier. Socialstyrelsen instämde i slutsatserna och fann att därmed var regeringsuppdraget att etablera centrumen fullgjort (1). NkAs uppdrag som rör barn som anhöriga är sedan 2011 en del i Socialstyrelsens utvecklingsarbete för stärkt stöd till barn som anhöriga på uppdrag av regeringen. Det innefattar stöd till implementeringen av 2 g hälso- och sjukvårdslagen om att beakta barns behov vid en rad allvarliga tillstånd hos vuxna i familjen. NkA har bland annat tagit fram en webbutbildning för personal i hälso- och sjukvården kring bestämmelsen. NkA kommer vidare att under , ha publicerat ca 20 rapporter om barn som anhöriga. 8 NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM

9 NkA bedriver en omfattande konferens- och utbildningsverksamhet för att sprida kunskap och utveckla och stärka utbildningar inom anhörigområdet. NkAs grunduppdrag utvidgades 2014 till att förutom anhöriga till äldre personer också omfatta anhöriga till personer med funktionsnedsättning och personer med långvarig sjukdom. Utöver det har NkA haft specifika uppdrag att arbeta mot grupperna anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga till personer med psykisk ohälsa och barn som anhöriga (2). SDC har fortsatt arbetet med webbutbildningarna Demens ABC Guiden och Demens ABC Plus. Under 2014 har en fortsatt spridning av utbildningen skett och i december hade drygt användare genomgått utbildningen varav drygt användare klarat kunskapstestet (2). Under 2014 har SDC fortlöpande uppdaterat sin webbportal med nyheter inom området samtidigt som arbete med att komplettera och uppdatera portalens sex huvudområden Fakta om demens, Leva med demens, Arbeta med demens, Forskning, Utbildning och Publicerat genomförts. Under året har också en Facebooksida och en poddradio om demens startats (2). Socialstyrelsen har sedan starten fått årliga uppdrag i myndighetens regleringsbrev att svara för centrumens finansiering och att följa upp centrumens verksamhet. Underlaget till rapporterna har utgjorts av de årliga verksamhetsberättelser som centrumen skickar in till Socialstyrelsen. NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM. 9

10 Regeringsuppdraget Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att långsiktigt säkerställa verksamhet i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd samt ett nationellt kompetenscentrum inom demensområdet. I uppdraget ingår att inom ramen för de båda nationella kompetenscentrumen säkerställa drift av en webbutbildning om läkemedel för personal som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet. Kompetenscentrum inom angivna områden ska vara i drift senast den 1 januari Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera att verksamheterna bedrivs i enlighet med angivet uppdrag, liksom årligen, fr.o.m. 2016, rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om verksamheternas resultat. Tillvägagångssätt Socialstyrelsen förvaltar ett flertal nationella centrumbildningar av olika karaktär och inriktning. Verksamheterna förvaltas på olika sätt, liksom sättet att redovisa verksamheternas resultat skiftar. För att ta tillvara på erfarenheter av sättet att förvalta och redovisa nationell kompetenscentrumverksamhet, har Socialstyrelsen sökt efter annan centrumverksamhet som kan användas som jämförelseobjekt i detta arbete. De exempel som valts ut är Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) och Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD). Skälet till att dessa två verksamheter valts ut för jämförelser är att de har en verksamhet och organisation som liknar den vid NkA och SDC. Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor är en statsbidragsfinansierad verksamhet som funnits under Stiftelsen Mo Gård sedan 2003 och som tidigare haft Socialdepartementet som uppdragsgivare. Från 1 januari 2013 är Socialstyrelsen uppdragsgivare. NKCdb har som huvuduppdrag att tillhandahålla nationellt expertstöd till landsting och andra huvudmän. Man ska även samla, utveckla och sprida information om dövblindhet och verka för systematisk metodutveckling. Vidare ska man verka för utveckling av teknik och tjänster för information och kommunikation och fördjupad brukarsamverkan särskilt inom områdena information och kommunikation. NKCdb ska stödja kommuner, landsting och andra aktörer med kompetensutveckling samt utgöra en samordnande nationell kontaktpunkt när det gäller internationellt samarbete kring dövblindfrågor ( Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NSFD) har mellan 2015 till 2017 som främsta uppdrag att prioritera verksamhet som bidrar till ökad samordning och koordinering av hälso- och sjukvårdens resurser för personer med sällsynta sjukdomar. NFSD arbetar för att förbättra livssituationen för personer med en sällsynt diagnos och deras anhöriga. Genom tidig diagnos, behandling, bra bemötande, rätt stöd, samverkan och helhetssyn från och mellan olika samhällsak- 10 NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM

11 törer kan livet underlättas för personer med sällsynta diagnoser och deras anhöriga. Det förutsätter också ökad kunskap om sällsynta diagnoser. NFSD uppdrag består i att samordna, koordinera och sprida information inom området. NFSD ska verka för ökad samordning mellan hälso- och sjukvårdens resurser och socialtjänst, frivilligorganisationer och andra aktuella aktörer inom området. NFSD ska bidra till spridning av kunskap och information till hälso- och sjukvården och till andra berörda sam hällsinstanser samt till patienter och anhöriga. I uppdraget ligger att inventera tillgängliga resurser för personer med sällsynta sjukdomar och identifiera möjligheter till utbyte av kunskap, erfarenheter och information med andra länder och internationella organisationer ( Till skillnad från NkA och SDC som tilldelats statsbidrag via regleringsbrev, har istället NKCdb och NFSD upphandlats enligt LOU. Jämförelsen av av de fyra centrumverksamheterna syftar till att sammanställa erfarenheter av hur de förvaltas, liksom sättet att redovisa verksamheternas resultat. NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM. 11

12 Resultat Här redovisas Socialstyrelsens erfarenheter av formerna för att förvalta, respektive att följa upp resultatet av verksamheten för de fyra aktuella centrumbildningarna; Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb), Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD), Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum (SDC). Erfarenheter av olika förvaltningsformer De förekommande förvaltningsformerna för centrumbildningar av föreliggande slag, är statsbidrag respektive upphandling enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Beträffande statsbidrag beslutar regeringen om de medel som ställs till förfogande och som Socialstyrelsen transfererar till verksamheterna. Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader, enligt 2 kap. 13 Lagen om offentlig upphandling. Om det inte framgår av en förordning, ett regleringsbrev eller ett särskilt regeringsbeslut får inte medel betalas ut som bidrag. Istället ska upphandling genomföras. Socialstyrelsen fick under 2012 i uppdrag att upphandla NKCdb, som sedan 2003 organisatoriskt återfunnits under Socialdepartementet. Efter offentlig upphandling slöts ett fyraårigt avtal (2013 till och med 2016) med den aktör som drivit verksamheten sedan 2003, Mo Gård. Endast ett anbud inkom under denna upphandling. Socialstyrelsen fick under 2011 i uppdrag av regeringen att upphandla NFSD, en nationell aktör bland annat med uppdrag att koordinera och bidra till utbyte av information inom området sällsynta diagnoser. Efter offentlig upphandling med totalt tre anbud slöts avtal med Ågrenska AB som fick i uppgift att driva NFSD i tre år (2012 till och med 2014). Under 2014 fick Socialstyrelsen åter i uppgift att upphandla NFSD varvid Ågrenska AB åter fick ett treårigt uppdrag att driva NFSD (2015 till och med 2017). Under denna andra upphandling inkom endast ett anbud. De upphandlade centrumen erhåller medel efter rekvisition från Socialstyrelsen, NKCdb 12, 5 miljoner och NFSD 3,5 miljoner för Erfarenheterna visar att upphandling enligt LOU, är mycket tids- och resurskrävande både för den som upphandlar, i det här fallet Socialstyrelsen, och den som lämnar anbud. Det sistnämnda gäller inte minst om den aktör som lämnar anbud är ovan med detta förfarande och som får ägna tid och resurser som tas från kärnverksamheten för upphandlingen. LOU är bland annat ett verktyg för att säkra värdet staten som får ut för skattepengar, men det incitamentet försvinner om det endast inkommer ett anbud. Förklaringen är att det i detta fall endast finns en nationell aktör på den svenska marknaden inom aktuellt område. 12 NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM

13 Andra metoder att säkra värdet staten får ut av skattepengar är att granska och utvärdera de aktuella verksamheterna. I de aktuella fallen görs det bland annat genom krav på års- och delårsrapportering till Socialstyrelsen. I avtal mellan Socialstyrelsen och de aktuella nationella kompetenscentrumen har myndigheten möjlighet att reglera den nivå av detaljstyrning av verksamheterna som man anser är lämplig för att säkra kvalitén. Upphandling av verksamheter som här diskuterats har få fördelar. I starten av en verksamhet är det naturligt att ansvaret att driva verksamheten konkurrensutsätts genom upphandling. Däremot visar erfarenheterna från NKCdb och NFSD att upprepade upphandlingar, snarare har många nackdelar. Den största nackdelen är att upphandling inte leder till konkurrens, eftersom det inte finns några alternativa aktörer som utifrån givna förutsättningar är intresserade av att driva verksamheten. NkA och SDC tilldelas ettåriga medel via regleringsbrev och Socialstyrelsens statsbidragsverksamhet. För 2015 erhåller NkA 7, 5 miljoner och SDC 5, 5 miljoner kronor. Att finansiera verksamheter på ett års basis, som i NkAs och SDCs fall, är inte heller ett bra alternativ. Det skapar en inbyggd osäkerhet, eftersom det är inte är givet att verksamheterna får fortsatt finansiering. Möjligheterna att bygga upp en högre grad av långsiktighet och kontinuitet t.ex. i kontakten med användarna, försvåras avsevärt. Skälet är att det tar långt tid att bygga upp och behålla en ömsesidig kontakt mellan centrumverksamheten och användare och intressenter. Erfarenheter av uppföljning av nationell centrumverksamhet Under de närmare åtta år som NkA och SDC funnits, har Socialstyrelsens uppföljning av verksamheterna bestått av en sammanställning av centrumens verksamhetsberättelser, med kommentarer. Verksamhetsberättelserna är centrumens egen redovisning av verksamheten. Vid ett tillfälle 2011, genomförde Linköpings universitet på Socialstyrelsens uppdrag, en mer omfattande utvärdering. För 2012, 2013, 2014 och 2014 har årliga rapporter om verksamheten lämnats (1-4). Rapporten om centrumens verksamhet 2015, lämnas i mars I föreliggande regeringsuppdrag anges att Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera att verksamheterna bedrivs i enlighet med angivet uppdrag, liksom att årligen, fr.o.m. 2016, rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om verksamheternas resultat". Det innebär att Socialstyrelsen för egen del, kommer att samla in information om verksamheternas resultat. NKCdb och NFSD, redovisar resultatet av sin verksamhet genom att kontinuerligt lämna årsredovisningar, delårsredovisningar (som ligger till grund för beviljande av medel för kommande år) samt i en löpande dialog med Socialstyrelsen. NKCdb inlämnar i samband med årsredovisningen en revisionsberättelse av auktoriserad revisor, något som NFSD inte gör. Beträffande NFSD bestäms dessutom gemensamt ett antal återrapporteringspunkter med prioriterade frågor under januari-februari varje år. Dessa punkter ligger till grund NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM. 13

14 för årets arbete och det är dessa punkter som främst avrapporteras i det årets delårsredovisning. Socialstyrelsen rapporterar årligen till Socialdepartementet angående verksamheterna vid NKCdb där myndigheten lämnar sin samlade bedömning om NKCdb bedriver ett arbete som motsvarar förväntningarna hos uppdragsgivaren. I fallet med NFSD har Socialdepartementet givit Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera NFSD två gånger. I Regleringsbrev för 2014 fick Socialstyrelsen i uppdrag att "senast l mars 2014 redovisa den verksamhet som funktionen bedriver och hur den utvecklas samt en bedömning av hittills uppnådda resultat". I Regeringsbeslut (S201 0/4935/FS, S2014/2024/FS, S2014/3812/FS) fick Socialstyrelsen i uppdrag att "följa upp funktionens verksamhet och till Regeringskansliet (Socialdepartementet) redovisa erfarenheter och resultat senast den 18 maj 2016". NKCdb följs upp och rapporteras löpande årligen till Socialdepartementet medan NFSD, har en mer punktvis uppföljning. Erfarenheterna av uppföljningen eller redovisningen av dessa centrums verksamhet är något svårbestämbar. Som framgått av redovisningen med avseende på förvaltningsform, är kraven på uppföljning skiftande. I Socialstyrelsens förvaltningsuppdrag finns heller inte närmare uttalat vad uppföljningen i föreliggande fall ska omfatta. I inget av fallen finns heller krav på utvärdering av verksamheten. En förklaring kan vara att i de fall som verksamheten upphandlats i omgångar, kan upphandlingsförfarandet ses som en utvärdering av verksamheten i konkurrens med andra som är intresserade av att ta över driften av verksamheten. Som framgått av den tidigare redovisningen har dock inte upphandlingsförfarandet inneburit någon egentlig konkurrens om att få driva verksamheterna. Alltså finns det inte mycket erfarenhet att bygga på, när det gäller uppföljning och utvärdering av de här aktuella centrumbildningarna. Mot den bakgrunden har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag för uppföljningen av NkAs och SDCs verksamhet. Ett syfte med detta är att skapa en transparent process, i vilken alla intressenter känner till vad som kommer att följas upp och på vilket sätt. Förslag på uppföljning Regeringen har i föreliggande uppdrag aviserat att Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att, från och med 2016, årligen följa och utvärdera om resultatet av kompetenscentrumens verksamhet svarar mot centrumens uppdrag. Uppdragen återges i sin helhet som bilaga till denna rapport. Mot den bakgrunden har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag på hur en sådan uppföljning och utvärdering skulle kunna genomföras. Förutsättningar för uppföljningsarbetet En viktig fråga är utifrån vilken ambitionsnivå som uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska ske. Ambitionsnivån bör relateras till vad som gäller beträffande återrapportering från andra centrumbildningar som Socialstyrelsen svarar för. 14 NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM

15 En möjlighet att hantera frågan om ambitionsnivå, är att periodisera arbetet t.ex. under en tre års period. Under de två första åren följs verksamheterna med mer måttliga ambitioner, för att år tre, bredda och fördjupa uppföljningen och därmed få ett bättre underlag för utvärdering. Med tanke på att uppdragen till kompetenscentrumen är utvidgade, kan man också argumentera för den motsatta ordningen. Det finns ett behov av att genomföra en baseline mätning, som utgångspunkt för kommande uppföljning och utvärdering. Det innebär att det år 2016 genomförs en uppdatering av hur verksamheterna styrs, hur man organiserat arbetet, vad man har för kompetens och hur man arbetar med att nå sina målgrupper, osv. Denna information skulle utgöra basen för kommande uppföljningar och utvärdering. I flera avseenden består uppdragen av uppgifter av ett slag som är mycket svåra att både följa, mäta och därmed utvärdera. Som framgår av uppdraget ska Socialstyrelsen följa upp och utvärdera att verksamheten i bedrivs i enlighet med angivet uppdrag (se bilaga). Utgångspunkten är centrumens respektive uppdrag och i vilken utsträckning man svarar upp mot detta. Jämför man uppdragen, framgår det att uppdragen är olika till omfattning och karaktär. NkAs uppdrag är mer omfattande än SDCs och ska t.ex. också "kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov". Någon motsvarande uppgift finns inte angivet SDCs uppdrag. Svenskt Demenscentrum ska enligt uppdraget från och med 2016 tillhandahålla den webbaserade utbildningstjänsten "Jobba säkert med läkemedel". Webbutbildningen syftar till att ge grundläggande baskunskaper för säker hantering av läkemedel hos personal som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet. Som en illustration av svårigheterna följa upp verksamheternas resultat kan man peka på centrumens uppgifter att "verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera praktisk och tillämpbar inriktning, vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare, och att fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU- verksamheter", bara för att nämna några exempel. Att följa upp och utvärdera huruvida centrumen lever upp till dessa målsättningar är mycket svårt, eftersom det finns få etablerade sätt att mäta och än mindre data, som skulle kunna tjäna som underlag för uppföljning och utvärdering. Uppföljningsarbetet Förutom en struktur för uppföljningen, är det viktigt att kunna peka på vilka slags data och annat underlag som skulle kunna inhämtas, sammanställas och analyseras i uppföljningsarbetet. Förslaget bygger på en uppföljning av verksamheterna utifrån tre olika perspektiv: 1. Användare och intressenter Kompetenscentrumen ska ytterst nå så många olika målgruper som möjligt i uppdraget att sprida information på respektive område. Som nationella kompetenscentrum ska man serva hela landet. I vilken utsträckning respek- NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM. 15

16 tive centrum når ut till sina användare är därför en huvudfråga vid uppföljningen av verksamheterna. Som underlag för att följa detta utgör centrumens hemsida ett viktigast redskap. Hur hemsidan används, ger väsentlig information hur centrumen når ut (chatt, delningar på Facebook och Twitter, nedladdningar) liksom hur många kommuner som länkar till NkA och SDC. På så vis kan studeras vilka grupper eller användare som adresseras och om det finns grupper som glöms bort. Ett givet underlag utgörs av de publikationer och annat material som centrumen producerar. En ytterligare möjlighet är att i uppföljningssyfte skapa ett nätverk av kontakter med företrädare för patient-, anhörig- funktionshinder-, pensionärs och frivilligorganisationer för att del av hur dessa uppfattar centrumens verksamhet. Det kan ge Socialstyrelsen en bild av i vad mån medlemmarnas frågor och behov täcks eller avspeglas i centrumens verksamhet. Man kan också tänka sig en enkät till ett urval av kommuner - ett mini Sverige - som ombedes svara på nyttan av centrumens verksamhet, sett ur deras perspektiv. 2. Ledning och styrning Centrumens strategidokument eller årliga verksamhetsplaner, kan också användas vid uppföljningen. I dessa planer bör framgå hur de planerar för att fullgöra sitt uppdrag kommande år, hur de prioriterar mellan olika uppgifter i uppdraget, och hur de avser att säkra nödvändig kompetens för att fullfölja uppdraget. Som underlag för denna uppföljning kan man analysera centrumens strategidokument och verksamhetsplaner. Denna information kan kompletteras med att intervjuer med medlemmar i centrumens styrgrupp eller motsvarande. 3. Samverkan Centrumens uppdrag överlappar varandra på olika sätt. Det medför samtidigt att frågor, intressen och målgrupper riskerar att falla mellan stolarna. Ett exempel är anhöriga till personer med kognitiv funktionsnedsättning, till följd av demenssjukdom eller stroke. Det är viktigt att studera hur samverkan fungerar mellan centrumen när det gäller att nå gemensamma målgrupper. I uppdragsbeskrivningen finns också krav på att centrumen samverkar med statliga myndigheter, kommuner och andra relevanta aktörer mm. Bland andra relevanta aktörer är anhörig-, patient-, funktionshinder-, frivillig- och pensionärsorganisationerna centrala samarbetspartners. Hur organisationernas behov av information och kunskap tillgodoses, är en central aspekt av samverkan. Även när det gäller att följa upp samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer, kan det vara av intresse att studera hur hemsidorna används. Man kan också inhämta uppgifter om hur centrumens kunskapsförmedling utnyttjas, genom enkäter till ett representativt urval av kommuner. Det är vidare viktigt att undersöka hur centrumen samlar in och använder kunskap om användarnas och intressenternas behov. 16 NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM

17 Socialstyrelsens bedömning Socialstyrelsen bedömer att Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) och Svenskt Demenscentrum(SDC), bör få en treårig statsbidragsfinansiering, för att långsiktigt säkerställa verksamheten. Som underlag för detta förslag har Socialstyrelsen sammanställt erfarenheterna av förvaltningen av två andra jämförbara centrumbildningar som Socialstyrelsen ansvarar för. De är Nationellt Kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) och Nationella funktionen för sällsynta diagnoser (NFSD), vars förvaltning bygger på upphandling. Det har jämförts med NkA och SDC, som båda har ettårig finansiering. Upphandling av nationell kompetenscentrumverksamhet, innebär betydande svårigheter. Erfarenheterna visar att upprepad upphandling ger föga resultat. Skälet är att det saknas konkurrerande anbudsgivare. Därmed resulterar inte upphandlingen i att driva fram bästa möjliga kvalitet. En verksamhet med en ettårig finansiering får svårt att utvecklas långsiktigt. Både NkA och SDC med sina utvidgade uppdrag kan svårligen leva upp till uppdragen på en sådan osäker ekonomisk grund. En upphandling som resulterar i att en ny aktör får uppdraget, skulle samtidigt få negativa konsekvenser för användarna. NkAs och SDCs verksamhet bygger i hög grad på ett utvecklat nätverk av kontakter, som har byggts upp under de närmare åtta år som centrumen funnits. Det skulle ta lång tid innan ett nytt, motsvarande nätverk av kontakter har etablerats, till nackdel för användare och intressenter. Om det inte är möjligt att via upphandling, försäkra sig om bästa resultat av de medel som staten avsätter för verksamheten, kan en strukturerad uppföljning och utvärdering av verksamheten, ge information om verksamheternas resultat och nytta. Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera att NkAs och SDCs verksamhet bedrivs i enlighet med uppdragen. För detta syfte har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag på uppföljning och utvärdering av centrumens verksamhet. På detta sätt kan Socialdepartementet och regeringen få en fortlöpande information om verksamheternas resultat. NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM. 17

18 Referenser 1. Socialstyrelsen (2012). Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt demenscentrum. Redovisning av verksamheten Socialstyrelsen (2015). Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt demenscentrum. Redovisning av verksamheten Socialstyrelsen (2013). Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt demenscentrum. Redovisning av verksamheten Socialstyrelsen (2014). Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt demenscentrum. Redovisning av verksamheten NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM

19 Bilaga. Kompetenscentrumens uppdrag Nationella kompetenscentrum för anhörigstöd och inom demensområdet ska inneha bred kompetens och erfarenhet inom respektive verksamhetsområde samt ha ett väl upparbetat nätverkssamverkan med aktuella intressenter. Verksamheterna ska ha en etablerad bred samverkan. De ska omfatta relevanta statliga och kommunala myndigheter samt omfatta andra relevanta aktörer inom det civila samhället, akademin, forskning, professionen samt beslutsfattare Övergripande uppdrag Verksamheternas huvudsakliga uppgift ska vara ett expertstöd till kommuner, landsting, och enskilda utförare. Ansvaret för råd och stöd till enskilda ligger hos kommunerna och landstingen. I det fall råd och stöd ges till enskilda ska det finnas särskilt angivet hos respektive kompetenscentrums verksamhetsområde. Kompetenscentrumen ska bidra till högre kvalitet och produktivitet inom sina områden. Verksamheterna ska genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv och uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser inom anhörigstöd och demensområdet. I respektive centrums uppdrag ska ingå att: Samla in, strukturera och sprida kunskap. Utforma och sprida informations- och utbildningsmaterial. Utforma och vara aktiva medaktörer vid konferenser etc. Sammanställa utvärderingar och forskningsresultat. Verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera praktisk och tillämpbar inriktning. Vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare. Fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU- verksamheter. Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för frågor inom området när det gäller nordiskt samarbete, med andra länder och internationella organisationer, t.ex. i fråga om utbyte av kunskap, erfarenheter och information. Särskilt om kompetenscentrum för anhörigstöd Kompetenscentrumets huvuduppdrag ska vara att: Stödja och underlätta ett utvecklingsarbete och implementering av anhörigstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare. Utveckling av metoder för ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd ska prioriteras. Fungera som en länk mellan forskning och praktik samt utveckla och förmedla metoder och verktyg. Bidra till utveckling av metoder och verktyg samt till systematisk spridning och uppföljning av dessa. NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM. 19

20 Sammanställa samt förmedla forskningsresultat och bästa tillgängliga kunskap inom området. Verksamhetsområdet innefattar alla anhöriga oberoende av den närstående personens ålder, sjukdom, diagnos eller funktionsnedsättning. Kompetenscentrumet ska: Särskilt uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet. Särskilt uppmärksamma anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv. Särskilt bidra till att underlätta förutsättningen för att kombinera rollen som anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa Stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar när det gäller stödet till anhöriga. När det gäller barn som anhöriga särskilt bidra till sådant stöd att den anhörigas svårigheter inte inkräktar på barnets hälsa, utveckling och skolgång. Råd och stöd till enskilda Kompetenscentrumet ska kunna ge kunskapsstöd direkt till föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Särskilt om kompetenscentrum inom demensområdet Kompetenscentrumet har i enlighet med ovanstående ett övergripande uppdrag att: Samla in, strukturera och sprida kunskap. Utforma och sprida informations och utbildningsmaterial. Utforma samt vara medaktörer vid konferenser. Sammanställa utvärderingar och forskningsresultat. Verka för att kunskapsutvecklingen ges en mera praktisk och tillämpbar inriktning. Vara en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare. Fungera som ett nav i ett nationellt nätverk av FoU-verksamheter. Fungera som en samordnande nationell kontaktpunkt för frågor inom området när det gäller nordiskt samarbete, med andra länder och internationella organisationer, t.ex. i fråga om utbyte av kunskap, erfarenheter och information. I uppdraget ska ingå att tillhandahålla den webbaserade utbildningstjänsten Jobba säkert med läkemedel som syftar till att ge grundläggande baskunskaper för att: Ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt. Ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel. Känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar. Förstå roll och ansvar vid delegering. Uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin. 20 NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA OCH SVENSKT DEMENSCENTRUM

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m.

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Regeringsbeslut II:3 2015-05-07 S2015/3491/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Karlstad den 25 januari 2017 Carin Wallman, Lennart Magnusson, Arvid Karsvall, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Medlem i Eurocarers och International

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg Katrineholm 29/1 2016 Betydelsefulla stödinsatser och bemötande till anhöriga Blandade Lärande Nätverk en metod att utveckla stödet till anhöriga/närstående

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand veronica.wingstedtdeflon@nfsd.se NFSD, bakgrund, uppdrag och arbete Något om resultatet så här långt.. Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga Regeringsbeslut I:2 2017-03-16 U2017/01236/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm

Som. satsning på. Socialstyrelsen. inom. Inom. visass senast den I:4. implementering. Postadress Stockholm Regeringsbeslut 2012-05-24 I:4 S2012/3905/FS (delvis) Socialdepartementet 106 30 Stockholm Uppdrag om insatser inom området psykisk ohälsa Regeringens beslut Som ett led i regeringens satsning på insatser

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER 65 ÅR MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV FUNKTIONSNEDSÄTTNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBILDNING Lotta Burenius 08 508 36 202 SID 1 (6) 2012-02-20 DNR 070101/2012 pm STARTBIDRAG 2012 TILL SPECIALISERADE HEMTJÄNSTGRUPPER MED INRIKTNING MOT PERSONER ÖVER

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen Regeringsbeslut II:1 2017-03-23 S2017/01863/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom Socialstyrelsen

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder

Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder Socialnämndens anvisning för anhörigkontakter gällande personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll I anhöriganvisningen ingår... 3 Inledning... 4 Kompetens... 5 Information

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter

Förstärkt familjehemsvård. Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Förstärkt familjehemsvård Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården

Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors. Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården 2015-09-15 1(7) Nordisk tillsynskonferens 2015, Helsingfors Seminarie B1: Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård när det gäller personer

Läs mer

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst

Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Kraften i kunskap stöd för en evidensbaserad socialtjänst Olivia Wigzell 2016-10-06 Vi ger den nationella bilden 2016-10-06 Socialchefsdagarna i Karlstad 2 Slutsatser från lägesrapport vård och omsorg

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus

KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER. Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan för inrättande av Kunskapshus KUNSKAPSHUS FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN MOT VÅLDSBEJAKANDE MILJÖER Strategisk handlingsplan

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Bilaga 2. Metod. RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR:

Bilaga 2. Metod. RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: Bilaga 2. Metod RiR 2016:29 Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 2. METOD Bilaga 2 Metod Dokumentstudier Riksrevisionen har gått igenom de bidrag

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter

Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuners och landstings verksamheter Regeringsbeslut II:14 2016-12-20 S2011/08293/FST S2016/07874/FST (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 STOCKHOLM Uppdrag att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut II:5 2014-11-27 S2014/8436/FST Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:2 Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2 Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede Indikatorer Bilaga 2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-04-29 UTGÅVA: 1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENTNAMN Samordnad individuell plan (SIP) ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP Riktlinje

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM Regeringsbeslut I:3 2009-03-12 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning

Läs mer

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk!

Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Välkommen! En angelägen konferens om stöd till anhöriga och närstående till person med missbruk! Arrangörer: Kommunal utveckling, Region Jönköpings län Länsstyrelsen Jönköpings län Sofia Rosén, Länsstyrelsen

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:4 2015-12-03 S2015/07800/FS Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:8 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Resumé - upprinnelsen

Resumé - upprinnelsen Aktuellt nationellt - Äldre Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanningen i särskilda boenden - Vanvård och upprättelse - Missbruk

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att Regeringsbeslut I:3 2009-11-19 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att ta fram och ansvara för en webbaserad kunskapsportal samt att utreda portalens utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6. 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut III:7 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4253/SAM S2015/04530/RS (delvis) Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:6 1bilaga Riksdagen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

En nationell strategi för demenssjukdom. Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022

En nationell strategi för demenssjukdom. Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 En nationell strategi för demenssjukdom Kortversion av underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen Regeringsbeslut I:2 Socialdepartementet 2009-04-08 S2006/9394/HS (delvis) S2008/1051/HS Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att påskynda utvecklingen av grunddata och kvalitetsindikatorer m.m. samt

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga

Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringsbeslut III:4 2017-02-16 S2017/01014/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun

Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun Socialförvaltningen Anhörigstöd Förslag Vision och balanserad styrning för anhörigstöd i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Bergengrenska gården TELEFON: 0414-81 91 65 FAX: 0414-81 97

Läs mer

9. Korttidsboende - Demens

9. Korttidsboende - Demens Förfrågningsunderlag 2012-06-13 Upphandlingsansvarig Malmö kommun Upphandling Särskilda boende- och korttidsplatser Anna Bassmann 2010-00110 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram)

ap.8 Övrig verksamhet(ram) 66 997 ap.10 Personligt ombud(ram) 104 460 Bidrag för glasögon till barn och unga(ram) Regeringsbeslut II:4 2016-02-25 S2016/01453/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 4:2 1bilaga Riksdagen har beslutat om anslaget 4:2

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (5) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (5) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR UTVÄRDE- RING AV PROJEKTET SAMVERKAN OCH STYR- NING UTIFRÅN EFFEKTER FÖR MÅLGRUPPEN SAMORDNAD VÅRDPLAN FÖR

Läs mer