Delårsrapport januari juni 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport januari juni 2015"

Transkript

1 Delårsrapport januari juni 2015 Första halvåret, januari juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till Tkr (826 Tkr) Periodens resultat uppgick till Tkr ( Tkr) Resultat per aktie uppgick till - 1,26 kr (- 0,89 kr) Likvida medel uppgick till vid periodens slut till Tkr (4 496 Tkr) Andra kvartalet, april juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 730 Tkr (590 Tkr) Periodens resultat uppgick till Tkr ( Tkr) Resultat per aktie uppgick till - 0,64 kr (- 0,41 kr) Väsentliga händelser under perioden Marknad och försäljning SyntheticMR AB har ingått avtal med Cincinnati Childrens Hospital (CCHMC) avseende installation av SyMRI. CCHMC utvärderar möjligheten att förbättra effektiviteten i samband med MR- undersökningar av barn genom att förkorta undersökningstiden med SyMRI. Under andra kvartalet meddelades positiva resultat från den första delen utav utvärderingen som syftat till att kliniskt validera användningen av SyMRI på barn. Resultaten bekräftar att de syntetiska bilderna är av diagnostisk kvalitet för undersökning av barn. MAGiC, den kundanpassade versionen av SyMRI IMAGE som marknadsförs av SyntheticMRs strategiska partner GE Healthcare, har under perioden blivit regulatoriskt godkänd för försäljning i Japan. Efter Nordamerika och Europa är Japan den tredje största geografiska marknaden för MR- system, motsvarande cirka 15 procent av den totala världsmarknaden. Övriga väsentliga händelser I januari 2015 tillträdde Magnus Björklund som utvecklingschef. Han kommer närmast från Philips Healthcare där han senast haft produktområdesansvar i norden för mammografi och avancerade visualiseringsverktyg. Han har bland annat även ansvarat för produktlansering på den amerikanska marknaden och har tidigare även en bakgrund från Sectra.

2 Väsentliga händelser efter periodens utgång MAGiC, den kundanpassade versionen av SyMRI IMAGE som marknadsförs av SyntheticMRs strategiska partner GE Healthcare, har blivit regulatoriskt godkänd för försäljning i Europa (CE- märkt). Europa är den andra största geografiska marknaden för MR- system, motsvarande cirka 20 procent av den totala världsmarknaden. Linköpings universitetssjukhus installerar SyMRI NEURO från SyntheticMR för att effektivisera och förbättra uppföljningen av MS- patienter. SyMRI möjliggör bland annat en objektiv uppföljning av hjärnatrofi hos patienterna genom automatisk beräkning av Brain Parenchymal Fraction (BPF). Sjukhuset genomför ett pilotprojekt med målet att ta SyMRI i klinisk drift i Region Östergötland under 2016.

3 VD har ordet MAGiC är nu CE- märkt, dvs regulatoriskt godkänd för försäljning i Europa, vilket betyder att programvaran nu är regulatoriskt godkänd på två av de tre största marknaderna för MR- kameror. Vi har nu levererat de första MAGiC licenserna enligt vårt avtal med GE Healthcare och min bedömning är fortsatt att volymerna genom GE kommer att tillta mot slutet av året. Under perioden har Cincinnati Children s Hospital i USA meddelat positiva resultat från sin utvärdering som visat att syntetiska MR bilder är diagnostiskt tillfredställande jämfört med konventionella bilder. Detta stärker ytterligare användandet av SyMRI i samband med undersökning av barn, ett område där förkortade undersökningstider är till särskilt stor nytta. Utöver lanseringen av MAGiC tillsammans med GE, är vårt fokus fortsatt att säkerställa kompatibilitet med ytterligare tillverkares MR- kameror för att utöka vår tillgängliga marknad. Stefan Tell VD SyntheticMR AB

4 SyntheticMR i korthet SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolaget grundades 2007 i Linköping av Dr. Marcel Warntjes baserat på innovationer som ursprungligen utvecklats inom Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping. SyntheticMR har utvecklat SyMRI IMAGE, en programvara som effektiviserar MR- undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient, samt SyMRI NEURO som möjliggör automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt beslutsunderlag baserat på kvantitativ data. En kundanpassad version av SyMRI IMAGE marknadsförs av SyntheticMRs strategiska partner GE Healthcare under namnet MAGiC. MAGiC är regulatoriskt godkänt i Japan och Europa men är ännu ej godkänt för den amerikanska marknaden. Vision och strategi SyntheticMRs vision är att skapa ett paradigmskifte inom MR. Detta genom att erbjuda läkaren både objektivt beslutsstöd och ett snabbare arbetsflöde, för ökad patientgenomströmning och en bättre behandlingsupplevelse för patienten. På så sätt ökar effektiviteten på kundernas kliniker och därmed genereras långsiktigt god lönsamhet för bolaget och dess aktieägare. Bolagets kärnkompetens består i att utveckla och kommersialisera produkter baserade på den senaste forskningen inom området. Utveckling och kommersialisering sker i nära samarbete med utvalda, ledande kliniker och sjukhus för att säkerställa att de produkter som tas fram svarar mot marknadens behov och krav. Försäljningsstrategi SyntheticMRs strategi är att nå ut till en bred, global marknad genom att etablera partnersamarbeten med ledande aktörer på MR- marknaden. Under 2014 tecknades ett licensavtal med GE Healthcare, en av de största och globalt ledande MR- tillverkarna. Avtalet ger GE rätt att sälja en integrerad och kundanpassad version av SyMRI direkt till sina kunder globalt. Bolaget har även sedan tidigare ett samarbete med Sectra som levererar PACS- system. Utöver dessa försäljningskanaler bedriver SyntheticMR direktförsäljning till slutkund som en parallell kanal för intäkter och samtidigt är detta en viktig kanal för att etablera fler internationellt erkända referenskunder.

5 SyMRI SyMRI effektiviserar och förbättrar MR- diagnostik genom att förkorta tiden per patient för en MR- undersökning, vilket sparar resurser och kostnader för sjukvården, och genom att samtidigt producera kvantitativa MR- bilder som ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI effektiviserar användning av MR- kameror och analys av MR- bilder i eftersystem som PACS (Picture Archiving and Communication System). SyMRI är CE- märkt och därmed regulatoriskt godkänd för kliniskt bruk i Europa. SyMRI finns i två produktpaket, SyMRI IMAGE och SyMRI NEURO. SyMRI IMAGE är dedikerad till att optimera arbetsflödet med hjälp av syntetisk MR. Detta möjliggör upp till en halvering av undersökningstiden för att erhålla de vanligaste MR- bilderna (T1W, T2W och Flair), vilket ger en bättre upplevelse för patienten och leder till att fler patienter kan undersökas på en dag. SyMRI NEURO möjliggör automatisk vävnadsbestämning av hjärnan för karaktärisering och mätning av olika typer av hjärnvävnad. Automatisk bestämning sker av interkranial volym, total hjärnvolym, vit vävnad, grå vävnad och cerebrospinalvätska (vätska som finns i hjärna och ryggmärg). Man kan även skilja ut vävnad som avviker från frisk vävnad. Med hjälp av intuitiva verktyg kan läkaren märka ut och mäta t.ex. MS- plack (Multipel Skleros), tumörvolym eller ventrikelvolym. Genom kvantitativ information förbättrar SyMRI NEURO möjligheten till korrekt uppföljning av patienter med neurodegenerativa sjukdomar. Marknad SyMRI lanseras som ett tilläggssystem, en så kallad plug- in, eller fristående programvara till MR- system eller PACS. Produkten har en stor marknadspotential då den kan integreras i både befintliga och nya system på dessa marknader. Den globala marknaden för MR- system uppskattas till omkring 5 miljarder USD 2014, vilket motsvarar ca system per år. De fyra ledande aktörerna på marknaden, Siemens, GE Healthcare, Philips och Toshiba har tillsammans ca 80 procents marknadsandel. Med en årlig tillväxt på omkring 6 procent förväntas marknaden vara värd ca 6 miljarder USD år Globalt uppskattas den installerade basen av MR- kameror bestå av ca system (Companies and Markets 2013, MRI Magnetic Resonance Imaging: Facts and Figures 2015, Kalorama Information 2012). PACS- system säljs idag för omkring 4 miljarder USD globalt och förväntas nå 6 miljarder USD år 2018 med en årlig tillväxt på omkring 9 procent (Global Industry Analysts 2013). Utöver de stora MR- tillverkarna, som även erbjuder PACS- lösningar, finns företag som Fuji, Agfa, Carestream, McKesson och Sectra.

6 Finansiell information avseende januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till 730 (590) Tkr Rörelseresultatet uppgick till ( ) Tkr Periodens resultat uppgick till ( ) Tkr Första halvåret 2015 Nettoomsättningen uppgick till (826) Tkr Rörelseresultatet uppgick till ( ) Tkr Periodens resultat uppgick till ( ) Tkr Resultat andra kvartalet 2015 Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 730 Tkr (590 Tkr). Ökningen i jämförelse med samma period föregående år förklaras huvudsakligen av ökade intäkter relaterat sålda licenser. Kostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år och uppgick till Tkr ( Tkr). Ökningen beror på högre personalkostnader då förstärkningar i organisationen har skett samt att bolaget haft en betydligt högre marknadsnärvaro vilket har ökat kostnaderna. Resultatet i andra kvartalet uppgick till Tkr ( Tkr). Resultat första halvåret 2015 SyntheticMRs omsättning för det första halvåret uppgick till Tkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år (826 Tkr). Omsättningen omfattar sålda licenser, NRE- intäkter, installation och utbildning samt service- och uppgraderingsavtal. Rörelsens totala kostnader uppgick till Tkr, vilket är Tkr högre jämfört med samma period föregående år (5 353 Tkr). Ökningen beror till stora delar på personalkostnader till följd av förstärkningar i organisationen samt högre marknadskostnader. Rörelseresultatet för perioden uppgick till Tkr ( Tkr) och resultat efter finansiella poster uppgick till Tkr ( Tkr). Finansiell ställning och likviditet Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till Tkr (4 496 Tkr). För det andra kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till Tkr ( Tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till Tkr ( Tkr) och soliditeten vid samma tidpunkt var 87,2% (85,7%). Bolaget har externa skulder om totalt 80 Tkr varav 40 Tkr klassificeras som kortfristig. Förändringen mot föregående år avser amortering. Investeringar, materiella och immateriella anläggningstillgångar Andra kvartalets investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 856 Tkr (641 Tkr) och ackumulerat för 2015 uppgick investeringarna till Tkr (1 270 Tkr). Investeringarna i immateriella tillgångar avser aktiverade utvecklingskostnader och patent.

7 Aktiedata Aktiekapitalet per den 30 juni 2015 uppgick till ,316 kr och antalet aktier till stycken. Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst. Bolagets aktier listades den 18 oktober 2013 på AktieTorget.

8 Resultaträkning Kvartal 2 Första halvåret Helår Tkr Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverade omkostnader Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Projektkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Periodens resultat

9 Balansräkning TILLGÅNGAR Tkr ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU- arbeten Patent Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Tkr Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder inga inga inga Ansvarsförbindelser inga inga inga

11 Kassaflödesanalys i sammandrag Kvartal 2 Första halvåret Helår Tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Förändring av eget kapital Aktie- Överkurs- Balanserat Periodens Totalt eget Tkr kapital fond resultat resultat kapital Ingående balans Överföring av 2014 års resultat Periodens resultat Utgående balans

12 Nyckeltal för perioden Eget kapital, Tkr Balansomslutning, Tkr Soliditet % 87,2% 85,7% 91,4% Skuldsättningsgrad, ggr 0,0 0,0 0,0 Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. Antal aktier vid periodens slut Eget kapital per aktie, kr 4,03 2,92 5,30 Resultat per aktie, kr - 1,26-0,89-1,87 Definitioner nyckeltal Finansiell ställning Soliditet Skuldsättningsgrad, ggr Avkastning på eget kapital, % Aktiedata Resultat per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital i procent av balansomslutningen. Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Årets resultat dividerat med genomsnittet av antalet utestående aktier under perioden. Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut.

13 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Detta är samma principer som användes vid den senaste avlämnade årsredovisningen. Delårsrapporten avseende första halvåret 2014 upprättades i enlighet Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd. Övergången till K3 har inte påverkat jämförelseårets siffror vilket innebär att presenterade jämförelsetal överensstämmer med de uppgifter som presenterades i delårsrapporten för första halvåret Belopp är uttryckt i Tkr vilket i denna rapport avser tusental svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år. Risker och osäkerhetsfaktorer Riskfaktorer som kan komma att påverka Bolagets utveckling finns sedan tidigare beskrivna i SyntheticMR ABs årsredovisning för Översiktlig granskning Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Övriga rapporttillfällen Kvartalsredogörelse januari- september 2015 publiceras den 30 oktober Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. Stockholm 28 augusti 2015 Synthetic MR AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, , eller Maria Wrethag, Marknadschef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB,

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Mindmancer delårsrapport juli-september 2014

Mindmancer delårsrapport juli-september 2014 1(13) DELÅRSRAPPORT FÖR MINDMANCER AB (PUBL) 2014 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2014 Faktureringen har under perioden ökat med 9 procent till 4,6 MSEK (4,2) Omsättningen uppgick till 2,7 MSEK (6,3) varav aktiveringar

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2012

Bokslutskommuniké för 2012 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till 16 632 KSEK (f å 11 639 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å - 480 KSEK) Nettoresultatet uppgick till - 881

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

LESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM AMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SE Ladda Överföra Dela MLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEA Bokslutskommuniké 2007 Oktober till december 2007, Q4 3 månader Nettoomsättningen ökade med 26,5% jämfört med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013

Andra kvartalet 2013. Januari-Juni 2013 Andra kvartalet 2013 Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 23,8 MSEK (21,5), justerat för valutaeffekter uppgick ökningen till 12,6 procent. Försäljningen inom affärsområde Patientpositionering ökade

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet (2015-01-01 till 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 483 943 SEK (1 609 979). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden

Pressmeddelanden Information om förvärv av Cyrpa Medical Security och beslutad emission ges i separata pressmeddelanden C-RAD AB (publ) Väsentliga händelser under perioden Omsättningen 2012 ökade med 73 % till 25,8 (14,9 ) MSEK. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 11,4 (3,7) MSEK, en ökning med 211 %. EBITDA

Läs mer

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

Väsentliga händelser efter rapportens utgång Oktober december 2014 Omsättning 8,4 (11,4) MSEK. Rörelseresultat (EBIT)-7,1(3,1) MSEK. Resultat efter skatt -6,4(2,3) MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,7 (9,3) MSEK. Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer