ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm,"

Transkript

1 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel Oktober 2011 januari 2012 Teologi Hl. Justin (Popovich): Mysteriet med Kristi Förklaring och med frälsningen enligt de Heliga Fädernas lära och den ortodoxa gudstjänsten Om Kristi Förklaring roll inom frälsningsordningen Vårt liv Livet i sketen Ur verksamhetsberättelsen Första korset i sketan, Vavd, 2008

2 С Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut SaintSerge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund. Se vår hemsida Kristi Förklarings ortodoxa kyrkas församlingsblad sänds gratis till församlingens medlemmar, vilka erlagt församlingsavgiften 1000:-/år. Övriga som önskar få församlingsbladet bidrar till kostnaderna genom insättning på församlingens postgiro

3 KRISTI FÖRKLARINGS oktober 2011 januari 2012 ORTODOXA K Y R KA TEOLOGI HL. Justin (Popovich) Mysteriet med Kristi Förklaring och med frälsningen Enligt de Heliga Fädernas lära och den ortodoxa gudstjänsten På Sin väg som Gudamänniska i denna värld förde Herren Jesus Kristus sin mänskliga natur genom såväl Förklaringen som genom den nödvändiga händelsen i det Gudomliga husbygge som är människosläktets frälsning. Då Han förklarades på berget Tabor visade Herren att förändringen av den mänskliga naturen genom det Gudomliga är en nödvändig förutsättning i Gudamänniskans bedrift att frälsa världen från synd, ondska och död. För frälsningen är omöjlig utan Guds förändring av människans natur från syndig till helig, från ond till god, från dödlig till odödlig. Frälsningen består just i Guds allomfattande förändring av männinskans väsen. Som även allt karakteristiskt för Frälsaren har Hans Förklaring en allmänmänsklig innebörd, för Han "inte bara förklarades utan detta skedde också för att för oss visa den kommande förändringen av människans väsen" enligt den helige Prokl av Konstantinopel i predikan om Kristi Förklaring. Som en ny rodo... visar Frälsaren på Tabor vioken förändring människans väsen måste genomgå i sin väg av helgelse, oboz.. och frälsning. Som en ny Adam omfattar Gudamänniskan Kristus genom sin Förklaring hela människosläktet och i sin mänskliga natur, då han genomgår förklaringen i princip hela människans väsen. Den Ortodoxa Kyrkan, då hon lever i Herren Jesus Kristus i sitt oavbrutna och eviga liv, erfar med hela sitt väsen den oersättliga betydelsen av Frälsarens Förklaring i det frälsningsverk som omfattar människosläktet och hela skapelsen.

4 Då den universella Kyrkan betraktar Adams väsen i människosläktet ser dess genomträngande medvetande i Frälsarens Förklaring Hans önskan att förändra människans väsen genom att förvandla det genom Sin Gudomlighet. Genom Sin Förklaring har Frälsaren förvandlat vårt väsens sammansättning genom att upplysa det med Sitt Gudomliga kött och har givit det dess ursprungliga arvedel, odödligheten. På dagen för Kristi Förklaring glänste hela människans väsen till av den Gudomliga förklaringen, för när Kristus förklaras frälsar han alla. Genom Sin Gudomliga Förklaring har vår Skapare från förgängelsen dragit bort människans Gudalika väsen som sedan länge varit underkastat förgängelsen genom synden och gjort människans förstånd gudalikt; Kristus förklaras och frälsar alla. Med Gudomlig eld har Kristus förvandlat vårt mänskliga väsen. Den ljusa dagen för Kristi Förklaring det är dagen för upplysning och gudomliggörande av människans väsen. Den dagen omfamnade Gudamänniskan Kristus med sin allsmäktia och frälsande kraft vår av synden svärtade natur och upplyste och gudomliggjorde den. Strålande av det bländande skenet från Sitt gudomliga ljus upplyste Kristus på Tabor världen. Genom sin storslagna Förklaring förkunnade Herren Jesus Kristus det urgamla mysteriet som dittills varit dolt och det mänsklioga ögat skådade det aldrig tidigare skådade: den jordiska kroppen strålar av Gudomligt sken; den dödliga kroppen utstrålar Gudomlighetens ära. Detta därför att Ordet blev kött och köttet Ord.Äran kom till köttet inte utifrån utan inifrån, ur Gudomlighetens Ord, förbundet med köttet på ett outsägligt sätt. Hur kan det som inte kan blandas ändå blandas ihop och förbli oblandat? Hur kan det som inte kan förenas ändå förenas? Detta är en följd av hypostasens enhet. På grund av hypostasens enhet och det ömsesidiga genomträngandet utan sammanblandning genom ömsesidigt utbyte så blir de gudomliga egenskaperna mänskliga och de mänskliga Gudomliga.(Dev ärevördige Johannes Damascenus i predikan om Förklaringen). På berget Tabor förklarades Kristus och upplyste hela universum med Sitt ljus för att rädda mänskligheten från brottsligheten. Frälsarens Förklaring äe "en avgrund av oåtkomligt ljus" ett ljus som gränslöst spreds från Tabor (Johannes Damascenus) och som fyllde hela skapelsen men framför allt människosläktet. För som den helige Atanasios av Antiokia säger "skenet från Frälsarens dräkt betecknar förvandlingen av våra kroppar. För vi har blivit delaktiga av Frälsarens klädnad då han klädde sig i vår kropp". Mellan Kristi dop och korsfästelse står Förklaringen i vilken han förkunnas Herre över både Gamla och Nya Testamentet och åter bekräftas som Guds Son.Så bekräftas även dagen före korset på Golgata hans Gudomlighet och därigenom även världens frälsning för endast Gud kan frälsa världen från synd, ondska och död. Hela Frälsarens liv på jorden, inklusive Förklaringen utgör i sig en enda och odelbar gärning till människosläktets frälsning, ett odelbar organisk helhet. I centrum för allt står den Heliga Treenigheten som fullkomnar frälsningen. Före Sitt lidande på korset fullkomnade Frälsaren allt nödvändigt i frälsningens husbygge och på Tabor uppenbarade Han på ett mystiskt sätt Treenigheten. Gud Ordet blev människa för att förklara varför Han skapade människan som ett ord (ordagrant 'logos' på gregiska) och gudalik. På dagen för sin underbara Förklaring förvandlade Herren på ett fullkomligt sätt sitt mänskliga Väsen och uppenbarade det i gudalik skönhet och upphöjdhet. Härigenom uppenbarade Han människans gudomliga

5 storhet och hennes väsens 'logoskaraktär' genom att på ett åskådligt sätt bekräfta att meningen med människans väsen är att vara uppfylld av Gudomligt ljus och leva strålande av detta ljus. I inkarnationen antog Herren människans innersta väsen, och när Han förklarades på Tabor uppenbarade Han den ursprungliga bildens storhet. Allt som är karakteristiskt för Gudamänniskan tillhör samtidigt hela mänskligheten, för såsom Gudamänniska omfamnar Herren Jesus Kristus hela människosläktet. Därför har också Hans Förklaring en allmängiltig betydelse. Något slags majestätisk Gudomlig styrka genomtränger på ett underbart sätt människans väsen i Förklaringens ögonblick.detta väsen, förfallet och förmörkat av synd har nu inträtt i en förvandlingsprocess, omfamnat som det är av Kristi Gudomliga ljus på Tabor.Genom sin underbara inkarnation och ärorika Förklaring har Herren förvandlat mänskligheten, till vilken fordom sades: "av stoft är du kommen, till stoft skall du åter varda". På Kristi Förklarings dag hyllar vi vårt gudomliggörande, vår förändring till det bättre, vårt naturliga upphöjande och ingående i det övernaturliga. Frälsaren har åstadkommit detta genom Sin Gudomlighet, säger den ärevördige Andreas av Kreta. "Genom att på ett outtryckligt sätt på Tabor uppenbara det ouppnåeliga ljuset har Kristus uppfyllt skapelsen med glädje och gudomliggjort människan".(kosmas av Mayum). Med hela sin Gudomliga undergörande kraft ingår Frälsarens Förklaring i det outtryckliga husbygget för frälsning ("den outsägliga försynen), genom vilket Herren frälste världen som var förtappad i synd.då Han i Sin Förklaring uppenbarade sin Gudomlighet, löste han oss från dödens bojor. Genom sin Förklaring förvandlade Gud Guds avbild i människan och den började lysa av sitt ursprungliga Gudomliga sken och lepota, för målet och meningen med Gudamänniskans Förklaring är att återföra människan och allt mänskligt till Guds avbild, att avlägsna de syndiga avtrycken i människans Gudalika själoch att underordna människans hela liv det Gudalika ursprung genom vilket säkrare än allt evigheten förbereds. Den Guds avbild i människan som förnyats genom Kristi Förklaring har börjat lysa som solen och kroppen har blivit lik ljuset. I sitt ursprungliga väsen utgör människosjälen ett avlägset återsken av det Gudomliga ljuset, det ljus som med full kraft började skina på Tabor genom Gudamänniskans Kristi heliga lekamen. Genom Förklaringen visadfe Herren att meningen, värdet och den oförgängliga skönheten hos köttet, ämnena, materien består i att fyllas av Gudomligt ljus, att utstråla det och leva i det, för ljuset är synonymt med liv och odödlighet, på samma sätt som mörkret är synonymt med död och förgängelse. "Vid skapandet av människan av stoft, säger Johannes Damascenus, bevärdigades Gud göra henne till Sin egen avbild och like, och satte henne i Eden som vän till änglarna. Men eftersom vi förmörkade och grumlade denna Gudomliga avbild med ett hav av lidelser tillhandahöll Gud för oss en annan modell för att umgås med oss, en mer pålitlig och förvånansvärd än den första. Medan han var kvar i sin Gudomlighets storhet tog han på sig... det vill säga i människans väsen i det att han gudomliggjorde i sig människans väsen och förenade den ursprungliga bilden med den nuvarande (d.v.s. på

6 Förklaringens dag) och uppenbarade i den SIn egen skönhet. Och Hans ansikte skiner som solen för i hypostasen likställs det med icke-materiellt ljus, och ur detta skiner rättfärdighetens sol. Genom sin gränslösa människokärlek tar Gud Skaparen på sig tjänarens skepnad och frälser honom i Sin Förklaing från tidigare förmörkelse genom sin skinande gestalt och genom att uppenbara Gudomens ljus i sitt kött. Gud som är världens ljus är på ett underbart sätt närvarande i världen genom sitt ljus, men på Tabor visar Han detta sitt ljus, med vilket Han frälsar världen från synd, i överföld. Då Han vill förvandla människans väsen från dåligt till gott, från oheligt till heligt, från förmörkat till ljust går Kristus upp på Tabor och visar sina lärjungar sin Gudomlighet, med vilken Han förnyar och frälser vår fallna natur. Kristi Förklaring är källan till en outtömlig kraft, som förvandlar hela skapelsen och alla väsen, och därför utropar vi till Frälsaren:"Skapelsen förvandlas klart genom Din Förklaring, Kristus" (9 augusti vers ur kvällsgudstjänsten) VÅRT LIV Livet i Sketen (ur Verksamhetsberättelsen) 2010 Det var en osedvanligt kall januari. Temperaturen rörde sig runt minus under hela månaden. Kylan kom på riktigt på Juldagen, då Monica och Ioanna kom upp efter en Julliturgi i grekiska kyrkan i Uppsala. Ioanna gav sig genast ut på vedbacken och bar in kopiösa mängder ved. Nu skulle den nya braskassetten i kyrksalen äntligen prövas. Det gick bra att få igång brasan snart stod en vacker rökpelare ur var och en av de två stolta skorstenarna och Ioanna stod på vedbacken och beundrade dem. Snö skulle också skottas och en hel del blev det. Så armarna blev möra och de fortsatte de att vara under resten av vårvintern. Problem uppstod emellertid snart när det upptäcktes att kaminen inte lyckades värma salen vidare bra. Max en grad över elelement temperaturen gick att få ut hur stora vedfång som än släpades in. En mindre katastrof. Långa förhandlingar inleddes med entreprenören Lind för att få ordning på detta. Kaminen skulle ge 7 kw och kunna värma hela kyrkan plus även ge en grundvärme i refektoriet. Men icke.. Oändliga turer med hantverkaren och leverantören av kaminen. De satsade pengarnas sågs dansa bort i eldflammorna och så var uppvärmningssystemet i kyrkan lika dåligt som från början! Det var helt enkelt inte försvarbart att stoppa i dyr ved i kaminen då den inte gav något tillbaka, så framåt februari blev den stående trots ihållande kyla. Myseffekten fanns ju där förstås det var underbart att stå och läsa vesper och känna hur brasans sken fyllde

7 kyrkan och den svarta vinternatten! Tanken var mycket god, men effekten inte som väntat alltså. Efter den här erfarenheten kändes det inte lika trängande att sätta igång nya husprojekt. Man måste ha bättre koll på att investerade pengar hamnade rätt. Och tröttheten över hantverkare som bara pratade och pratade och inte fick något gjort blev genomgripande. Hur som helst var det en underbart vacker vinter och Ioanna njöt av tystnaden och bönerna. Sketen har blivit hemma nu och ingen ödslig känsla finns kvar. Vintern är faktiskt den allra bästa tiden! I slutet av januari kom fader Angel upp för att fira Liturgi. Precis som förra året var det snöstorm (kanske vore bra att flytta tidpunkten för dess gudstjänsttillfällen..,) men vi hade ingen bilolycka den här gången i alla fall, tacka Gud. På grund av väglaget var det inte så många besökare, ett tiotal hade tagit sig hit, men stämningen var god och alla var glada att få fira den Heliga Kommunionen i Sketen. Nu kom möjligheten att följa en biodlarkurs i Månkarbo och Ioanna anmälde sig. Kursträffarna var varannan vecka och man varvade praktik och teori. Sketen skulle få många nya innevånare till sommaren! Kursen upptog en hel del tid under våren med praktiska arbeten såväl som teoretiska studier. Stora Fastan blev en andligt fruktbar och stilla tid. Inga Liturgier firades, men Ioanna hade möjlighet att läsa stora delar av de dagliga texterna ur Triodion och när Påsken närmade sig kändes det att den var väl förberedd. Ioanna bestämde sig för att fira Påsken i grekiska kyrkan i Uppsala och pendla hem till Sketen mellan gudstjänsterna. Det fanns en längtan efter att få in Påsk i Sketen. Förra året firades i klostret i Grekland. Det var en mycket vacker och fullständig Påsk på alla sätt och roligt att träffa systrarna igen, men längtan efter Sketen och den nordiska Påskupplevelsen var hela tiden mycket stark. Så då fick det bli så. Nästan alla de viktiga gudstjänsterna skulle förrättas i Uppsala så det blev en bra påskcykel även om det var långt hemifrån. Påsknatten blev dock minst sagt spontan och ohejdat medelhavs-rörig med fyrverkerier och människor i massor. Någon kör stod inte att finna så hur Påskens morgongudstjänst och Liturgi genomfördes minns jag inte, bara att jag åkte genom Upplands hagar i en gryende vårnatt lyckligt sjungande Χριστός Ανεστη hela vägen upp till Sketen. Under våren håller Ioanna ett par föreläsningar för katekumengrupper som Bilda håller i Stockholm och Uppsala. Strax efter Påsk var det dags för den första deklarationen av Sketens ekonomi och vi hade fått Irina Larsson från församlingen i Stockholm att ställa upp och hjälpa oss. Och det var tur! Det visade sig att det fanns många saker vi inte förstått och en hel del frågor måste redas ut. Klart var att vi måste lägga om den ekonomiska planeringen för Sketens fortlevnad! Det blev några jobbiga turer i Stockholm innan vi i styrelsen lyckades mötas och försöka få fram en lösning. Deklarationen kom ändå in i tid tack vare Irinas stora arbete och vi tackar Gud för hennes insats! I maj kommer fader Mikael och Iris från heliga Annas församling med en stor Bilda-grupp för att hålla föredrag om den Gudomliga Liturgin. Vi sitter hela dagen i refektoriet, ca 30 personer, och lyssnar till en mycket intressant föreläsning. Vi sjunger

8 ett moleben i kyrkan och efteråt äter vi av den mat besökarna själv tagit med sig som knytis. En ung man som nyligen varit på Athos visar ett givande bildband ute i nartex där det blev tillräckligt mörkt. Det är trångt och inspirerande att höra på hans personliga berättelse från klosterhalvön. Som helhet blev det en ganska annorlunda och mycket lyckad dag i Sketen. Fler möjligheter att använda platsen öppnar sig. Ioanna intensifierar sina försök att hitta en lämplig tjänst som det går att kombinera med livet i Sketen. Det är inte det lättaste och hela problemet tar stor kraft. Tanken på att starta eget företag växer sig allt starkare, men med vad och hur. Så är det någon i bigruppen som berättar att Munkens Bisalva är till salu för ett överkomligt pris. Ioanna känner direkt att detta kan vara något. Det blir ett besök på gården i Sala där salvan produceras idag och en hel del budgetplanering. Skall man våga satsa in ett så pass stort startkapital? Men efter en mycket utdragen process med intensiv budgivning, går plötsligt ett annat bud före med mycket stor prismarginal och vi missar hela projektet. Stor besvikelse! Det har tagit flera månader och nu är man tillbaka på nollpunkten. Trädgården har fått stå tillbaka stort i år. Det har mest handlat om gräsklippning till nöds. Först veckan i juli är i alla bina på plats och det första bisticken är placerat i pannan! Kupan lyser gul och vacker över ängen och bidrottningen är döpt till Thekla! Hon är jättefin! Ett stor och starkt samhälle är det och Britta från Griggebo, som vi köpt bina av, kommer över och ser till dem då och då. Ungefär vid den här tiden dyker Marifa upp en dag utanför häcken och frågar blygt om här är ett ortodoxt kloster. Det kändes underbart att få denna fråga. Hon blev naturligtvis inbjuden och genast ville hon komma in och börja hjälpa till med trädgården. Mer än välkommen! Ängen som fått förväxa sig blev slagen liksom det meterhöga gräset utanför muren. Sly klipptes bort runt bi-sidan och mycket annat blev gjort som varit helt omöjligt för Ioanna att hinna med. Och det var tur för i augusti skulle det bli Ärkebiskop besök. Marifa tog på sig att fixa läget så Sketen såg anständig ut för den stora dagen. Ioanna planerade mat, städade hela huset och var nervös i största allmänhet. I juli kom fader Bengt upp för att fira Liturgi på sin väg till huset i Norrbotten. Han kom i bil med Gertrud. De sov över i Sketen och Sigfrid kom upp på morgonen med vänner i bilen. Liturgin blev vacker och vi hade ett varmt och livligt samkväm efteråt. Trädgården fylldes av glada röster från ortodoxa besökare. Det var härligt! En morgon när Ioanna stod framför Kazanskaja ikonen i lilla köket kom plötsligt ordet bokhandel, till henne. Javisst självklart, vi skulle starta en bokhandel. En nätbokhandel som kunde nå alla ortodoxa i Sverige och även i de övrig nordiska länderna! En helt strålande och självklar idé. Wolmar hade ju stängt sin butik för något år sedan och nu fanns inte längre någon bokhandel för ortodox litteratur. Ioanna började genast tänka och planera inför denna nya möjlighet. Innan Kristi förklarings Festen i Stockholmsförsamlingen höll Ärkebiskopen ett möte för alla de som arbetar inom jurisdiktionen. Fader Johannes kom från Norge med fader Serafim och en Ingunn en kvinna som håller i en prästlös församling i Bergen. Det kom representanter från både Danmark och Holland. Det blev många intressanta möten och fina tal. Det var spännande att få möjlighet att höra Vladyka i ett mer personligt sammanhang.

9 Dagen efter Festen var mottagningen i Sketen. Det var Ärkebiskopen, fader Johannes, fader Serafim, Ingunn och fader Angel som kom. Vi sjöng en kort stund i kyrkan och så visade fader Angel runt i Sketen medan Ioanna försökte få i ordning det sista inför middagen. Maten mottogs med god aptit. Efter en stund dök ytterligare två gäster upp från Stockholm, ett musikerpar som kände ärkebiskopen väl och samtalet tog en annan vändning. Ioanna fick ett samtal med Ärkebiskopen innan det var dags att ge sig av igen. Han gav sin välsignelse att fortsätta arbetet med Sketen, men beklagade att han inte hade några möjligheter att bidra ekonomiskt. Till kyrkoinvigningen i Norge i november skulle han ta med ett antimension för att placera på altaret i Sketen. Sedan skulle det vara välsignat för alla kanoniska präster som så önskade att fira Liturgi i Sketen. En sak som skulle ge möjlighet till ett tätare gudstjänstliv. Idén med bokhandeln blev också välsignad av biskopen och allt kändes som att det hade landat rätt till slut. Marifa hade börjat komma regelbundet nu. Hon följer den monastiska rytmen på torsdagarna och deltar i diakonia mellan Det skänker Ioanna ett stort stöd och en stadga över veckans arbete. Under oktober firades Liturgi av fader Angel just i slutet av Korsupphöjelse festen. Det var fint att fick den nära klosterfesten. Fader Angel höll ett fint föredrag om Festens betydelse och framväxt inom den tidiga Kyrkan. Några kyrkotjänare som följt fader Angel hit upp hjälpte till med att bygga en humlestör som blev fin invid Gudsmoders bersån. Man stagade också upp tvättorken och bidrog med en del annat praktiskt. Alla hjälpande händer mottags med tacksamhet och det är roligt att se när var del utvecklas en bit till. I slutet av september påbörjar Ioanna en företagarkurs för att förbereda sig för arbetet med bokhandeln och den pågår den under hela oktober månad. Det innebär dagliga pendlingar till Uppsala så veckorna blir mycket överlastade när även livet i Sketen med gudstjänster och annat arbete samtidigt skall upprätthållas på basal nivå. En ekonomisk planering och mycket annat görs under kursen. Därefter startar ett intensivt arbete med att konkret bygga upp e-butiken, välja programleverantör göra en design och praktiskt grundläggning kring logistiken. Det är spännande, men också avancerat och bitvis svårt. Krassimir Kolev kommer in och gör en fin och proffsig design utifrån Ioannas grundidéer. I början av november är det kyrkoinvigning i klostret i Norge och Ioanna är inbjuden. Ärkebiskopen skall komma och allt är mycket spännande. Det har inte blivit mycket resor sedan flytten till Sketen, men nu bokas flygresor. En fin inledning innan det

10 självständiga arbetet med bokhandeln börjar. Tiden känns ny och allt går ett par steg vidare. De månatliga gåvorna från trogna understödjare har fortsatt att komma in under hela året och vi kan bara skänka vår tacksamhet för det till Gud och önska dem och deras närmaste beskydd, frälsning och många lycklig år! Många har också skänk Sketen en ovärderlig hjälp med arbete av olika slag och omsorg om verksamheten och Ioanna. Må allt detta få sin rikliga lön inför Herren! Den svenska jultiden försvann helt i arbete. På den svenska julaftonen satt Irina med årsredovisningen för Sketens ekonomi. Inköpen av Ambons böcker började rulla igång och allt skulle katalogiseras. Ett gigantiskt arbete och många nybörjarfel tog sin tid innan en bra form för allt blev given. Martha ställde heroiskt upp trots sin efterlängtade julledighet, med bearbetningen av alla bilder då formaten måste jobbas om för att passa i butiken. Så avslutas ytterligare ett år i Sketen. Meterhöga drivor av snö bäddar in klostergården och stjärnorna lyser klara i den svarta vinterhimlen. Det är lika kallt som föregående år och vedkaminerna går för fullt. Att bära travar av ved är ett dagligt bestyr, liksom att skotta långa smala gångar till uthusbodarna. Vintern med sin tystnad och sina mjuka konturer har lagt sin sjal över trötta axlar. Några nedslag från första halvan av 2011 Det nya året inleds med att fader Bengt firar Liturgi på Nyårsdagen. Vi hade en tät och vintrig sammankomst med ett vegetarisk svenskt julbord som skaffning. Fader Bengt läste högt för oss i refektoriet ur Synaxarion om Johannes Kronstadts liv, vilket rörde oss alla till tårar. Efter det gick de teologiska diskussionerna höga och huvudtemat rörde hur vi skall kunna skapa en ortodox kyrka och kultur här i Sverige i dag, i denna tid. Vilka svårigheter hade vi själva mött. På helige Serafim av Sarovs dag i januari kom fader Mikael från Umeå för första gången på besök. Han har några församlingsmedlemmar i Gävletrakten och de kom för att fira Liturgi i Sketen denna gång. Julia från församlingen i Umeå höll i sången och man ställde upp en flyttbar ikonastas som man haft med sig. Det var underbart att få en första känsla hur det skulle bli med ett riktigt altarrum! Under Liturgin invigdes det nyinköpta rökelsekaret Sketens första riktiga altarföremål. Sedan i december låg det nya antimensionet på altaret och behovet av ett bättre altarbord och en ikonastas gjorde sig rejält påmint. Må Gud, ge oss vägen till att fullborda även detta, bad jag träget under Liturgin. Och innan fader Mikael gick sa han: Jag skall komma och bygga en ikonastas åt dig, Ioanna! Må så ske, blev den stilla tanken till svar, utan någon större tilltro till att det skulle kunna bli verklighet.

11 Under andra veckan i februari släpper vi ut Ambon i cyberrymden. Oerhört spännande! Hur skulle det fungera? Skulle beställningarna gå fram och böckerna komma ut? Många osäkerheter och frågor rullade fram och tillbaka och fortsatte så under hela våren. Allt går inte att förbereda sig för, bokhandeln måste slipa sig mot verkligheten och besökarnas önskningar. Än i dag förstår jag att det tar många år att blir riktigt bra och förstå hur man skall bygga alla olika delar. Och att det kräver tid. Men Ambon fick många fina recensioner och glada tillrop när den sjösattes och det var fint att uppleva. Den lever sitt eget liv och fyller en uppgift för många ortodoxa troende, speciellt de som bor ute i landet och inte så lätt har tillgång till kyrka och ortodox litteratur. Ioanna kämpar med Stora Fastan, ljusstöpning av de röda påskljusen och Ambon allt i en envist ihållande och småsnål vinter som inte ger med sig. Det är kallt överallt, massor av kläder, minst tre lager natt som dag. Kaminerna gör sitt men det förslår inte. Vi har strider med grannar, strider med snön, strider med våra passioner och inser snabbt att det är en och samma sak. Solen står lågt. Grårandiga strimmor. Kommer vi igenom denna fastetid? Finns det något ljus i tunneln därframme? Fader Angel kommer och firar en Stora Fasteliturgi. Man förstår att Gud vill hålla oss tillbaka, göra oss eftertänksamma, lära oss bida tiden och vår egen otålighet. Allt är gott och hemma hos Gud. Tiden finns. Han vill lära oss att mogna under isen. Påsken firas i Kristi Förklaringskyrka i Stockholm i år. Vackert och intensivt alltsammans, men man kan inte annat än drömma om första gången vi får fira Påsk i Sketen. När Uppståndelsens Ljus gått upp för att föra oss alla ytterligare ett steg närmare Gud, packas snabbt den lilla grå bilen och far norrut igen. Våren och värmen kom till slut även detta år. Och med den hela arbetet med trädgård och biodlingar. Några stora träd och en ohemult hög gran som stod i dungen bakom muren, fälldes för att släppa in lite mer kvällsljus i trädgården. Några vindfällor kom till av vårstorm och vi fick jobba ytterligare med ved, sly och motorsåg. Nu såg det i alla fall fint och gallrat ut så länge det nu varar. Marifa fortsatte att vara en trogen vapendragare. Beväpnade med trimmer, motorsåg och universalverktyg har vi tillsammans tagit oss fram till försommarens skira lätthet. Allt, verkligen allt står i blom! Önskan om att låta bygga den stora porten nere vid vägen vill sig inte. Det går inte att finna någon som är kapabel att göra det och alla försök att komma vidare i planeringen rinner ut i sanden. Huset står där det står och alla ansträngningar räcker bara till att hålla undan det mest nödvändiga. Krafterna tryter. Ioanna känner sig mest som om hon ständigt springer mellan olika grytor som håller på att koka över. När skall utrymme ges för att kunna fördjupa det andliga arbetet, bönen, studiet av fäderna, översättningsarbetet..? Gården och verksamheten skulle mer vara anpassad för fyra, fem arbetsglada systrar än för en ensam. När fader Angel kommer för att fira Liturgi i juni är utmattningen närmast ett faktum trots Himmelsfärd och annalkande Pingst. Men innan dess har något stort skett som vi glömt att berätta om. Tre riddare av reslig rang dök upp en arla morgon rustade med verktyg och helig vilja. Tillsammans tågade vi till den närliggande sågen och bar hem råmaterialet till vad som skulle blir Sketens ikonastas. Ett intensivt bygge satte igång och sent om kvällen stod faktiskt väggkonstruktionen färdig. Ritningarna gjordes under arbetets gång, vi studerade förlagor i olika ikonböcker, inte en skruv drogs i utan förbön till de heliga. Och resultatet blev helt perfekt i anpassning till den kyrksal vi har att utgå ifrån. Vi avslutade kvällen med Lilla

12 sena kvällsgudstjänsten bland sågdamm, skruvar och ett enkelt vaxljus framför ikonen. Underbart! Fader Mikael hade hållit sitt löfte! Den stora sommarfesten gick av stapeln i juli. Fader Bengt kom upp till Sketen med sin pilgrimgrupp från Göteborg som varit på vallfärd till Valamo och Lintulas kloster i Finland. Redan kvällen innan hade några troende kommit för att hjälpa till och förbereda festen. Sigfrid snickrade vidare på ikonastasen och vi fick upp ett nytt trädgårdsbord och den lilla kyrkklockan vid kyrkdörren, mat lagades och prosfora bakades. Vi hade köpt in nya fällsängar för den här träffen som nu fyllde upp rummen på övervåningen så de såg ut som sovsalar. Tyvärr fick gruppen som kom dagen innan lämna plats för nästa som skulle stanna över kommande natt. Mer än sju-åtta kan inte övernatta i Sketen såsom det nu är ordnat och även det under enkla förhållanden. Det blev Liturgi och fader Bengt som kom direkt från klostermiljö firade med stor koncentration och inlevelse. Efteråt serverades en gemensam måltid där fader Bengt berättade lite både om prövningarna och glädjeämnena på deras pilgrimsfärd. Dagen bar med sig många möten mellan de troende och många givande samtal och kontakter. Det plockades lindblomste och smultron i massor. Och det är härligt att se så många ortodoxa på sommarbete! Innan trapeza på kvällen läste vi Gabriela Oxenstiernas nyöversatta moleben till Korset, varefter vi intog kvällsvarden i stillhet och tystnad. Senare delen av sommaren förflöt med olika mindre besök och i ett försök att finna lite vila. I augusti kom fader Mikael, Sigfrid och Vladimir tillbaka för att snickra klart ikonastasen. Dörrarna saknades fortfarande samt en del andra detaljer. Allt gick bra även denna gång och innan avresan till Uppsala lästes en förkortad morgongudstjänst. Att Herren var med i den stunden kunde nog ingen tvivla på. Nu återstår för Ioanna att spackla och måla ikonstasen, draperier skall sys och sättas upp, liksom lamphållare och.., ikoner! Ja, en hel del vill till innan ikonastasprojektet är i hamn. Men - Ära vare Gud nu kan vi ana hur vackert det kommer att bli! Syster Joanna

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Två mystiska kroppar

Två mystiska kroppar Två mystiska kroppar Varför kan den mänskliga varelsen bara höra till den ena eller den andra av de två mystiska kroppar som finns, Kristi mystiska kropp och Djävulens mystiska kropp (S:t Thomas av Aquino

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

G U D S T J Ä N S T K U N G Ö R E L S E

G U D S T J Ä N S T K U N G Ö R E L S E 1 G U D S T J Ä N S T K U N G Ö R E L S E för Kristi Förklarings ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel 08 15 63 16 juli oktober 2009 Juli 11 Lördag Vigilia...17.30 Läsningar:

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Efter den fjorton månader långa officiella dialogen mellan den Heliga Motståndssynoden

Efter den fjorton månader långa officiella dialogen mellan den Heliga Motståndssynoden Unionsliturgi på korsärandets söndag 2014 Den glädjerika unionen av gammalkalendariker I. Bildandet av en gemensam helig synod i Grekland Efter den fjorton månader långa officiella dialogen mellan den

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Markus börjar direkt med att fastställa identiteten hos. Dansen

Markus börjar direkt med att fastställa identiteten hos. Dansen 1 Dansen Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer