ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32-Stockholm,"

Transkript

1 KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel Oktober 2011 januari 2012 Teologi Hl. Justin (Popovich): Mysteriet med Kristi Förklaring och med frälsningen enligt de Heliga Fädernas lära och den ortodoxa gudstjänsten Om Kristi Förklaring roll inom frälsningsordningen Vårt liv Livet i sketen Ur verksamhetsberättelsen Första korset i sketan, Vavd, 2008

2 С Kristi Förklarings ortodoxa församling grundades år Församlingen ingår i det Ryska Ortodoxa Ärkestiftet i Västeuropa, vars administrativa centrum, Ärkebiskop, Stiftsstyrelse och Teologiska institut SaintSerge finns i Paris. Sedan år 1931 är stiftet upptaget i det Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel. Nuvarande Kristi Förklarings ortodoxa kyrka invigdes år 1907 och är förklarad för byggnadsminne. Ryska Ortodoxa Kyrkan - Kristi Förklarings ortodoxa församling är ett i Sverige registrerat trossamfund. Se vår hemsida Kristi Förklarings ortodoxa kyrkas församlingsblad sänds gratis till församlingens medlemmar, vilka erlagt församlingsavgiften 1000:-/år. Övriga som önskar få församlingsbladet bidrar till kostnaderna genom insättning på församlingens postgiro

3 KRISTI FÖRKLARINGS oktober 2011 januari 2012 ORTODOXA K Y R KA TEOLOGI HL. Justin (Popovich) Mysteriet med Kristi Förklaring och med frälsningen Enligt de Heliga Fädernas lära och den ortodoxa gudstjänsten På Sin väg som Gudamänniska i denna värld förde Herren Jesus Kristus sin mänskliga natur genom såväl Förklaringen som genom den nödvändiga händelsen i det Gudomliga husbygge som är människosläktets frälsning. Då Han förklarades på berget Tabor visade Herren att förändringen av den mänskliga naturen genom det Gudomliga är en nödvändig förutsättning i Gudamänniskans bedrift att frälsa världen från synd, ondska och död. För frälsningen är omöjlig utan Guds förändring av människans natur från syndig till helig, från ond till god, från dödlig till odödlig. Frälsningen består just i Guds allomfattande förändring av männinskans väsen. Som även allt karakteristiskt för Frälsaren har Hans Förklaring en allmänmänsklig innebörd, för Han "inte bara förklarades utan detta skedde också för att för oss visa den kommande förändringen av människans väsen" enligt den helige Prokl av Konstantinopel i predikan om Kristi Förklaring. Som en ny rodo... visar Frälsaren på Tabor vioken förändring människans väsen måste genomgå i sin väg av helgelse, oboz.. och frälsning. Som en ny Adam omfattar Gudamänniskan Kristus genom sin Förklaring hela människosläktet och i sin mänskliga natur, då han genomgår förklaringen i princip hela människans väsen. Den Ortodoxa Kyrkan, då hon lever i Herren Jesus Kristus i sitt oavbrutna och eviga liv, erfar med hela sitt väsen den oersättliga betydelsen av Frälsarens Förklaring i det frälsningsverk som omfattar människosläktet och hela skapelsen.

4 Då den universella Kyrkan betraktar Adams väsen i människosläktet ser dess genomträngande medvetande i Frälsarens Förklaring Hans önskan att förändra människans väsen genom att förvandla det genom Sin Gudomlighet. Genom Sin Förklaring har Frälsaren förvandlat vårt väsens sammansättning genom att upplysa det med Sitt Gudomliga kött och har givit det dess ursprungliga arvedel, odödligheten. På dagen för Kristi Förklaring glänste hela människans väsen till av den Gudomliga förklaringen, för när Kristus förklaras frälsar han alla. Genom Sin Gudomliga Förklaring har vår Skapare från förgängelsen dragit bort människans Gudalika väsen som sedan länge varit underkastat förgängelsen genom synden och gjort människans förstånd gudalikt; Kristus förklaras och frälsar alla. Med Gudomlig eld har Kristus förvandlat vårt mänskliga väsen. Den ljusa dagen för Kristi Förklaring det är dagen för upplysning och gudomliggörande av människans väsen. Den dagen omfamnade Gudamänniskan Kristus med sin allsmäktia och frälsande kraft vår av synden svärtade natur och upplyste och gudomliggjorde den. Strålande av det bländande skenet från Sitt gudomliga ljus upplyste Kristus på Tabor världen. Genom sin storslagna Förklaring förkunnade Herren Jesus Kristus det urgamla mysteriet som dittills varit dolt och det mänsklioga ögat skådade det aldrig tidigare skådade: den jordiska kroppen strålar av Gudomligt sken; den dödliga kroppen utstrålar Gudomlighetens ära. Detta därför att Ordet blev kött och köttet Ord.Äran kom till köttet inte utifrån utan inifrån, ur Gudomlighetens Ord, förbundet med köttet på ett outsägligt sätt. Hur kan det som inte kan blandas ändå blandas ihop och förbli oblandat? Hur kan det som inte kan förenas ändå förenas? Detta är en följd av hypostasens enhet. På grund av hypostasens enhet och det ömsesidiga genomträngandet utan sammanblandning genom ömsesidigt utbyte så blir de gudomliga egenskaperna mänskliga och de mänskliga Gudomliga.(Dev ärevördige Johannes Damascenus i predikan om Förklaringen). På berget Tabor förklarades Kristus och upplyste hela universum med Sitt ljus för att rädda mänskligheten från brottsligheten. Frälsarens Förklaring äe "en avgrund av oåtkomligt ljus" ett ljus som gränslöst spreds från Tabor (Johannes Damascenus) och som fyllde hela skapelsen men framför allt människosläktet. För som den helige Atanasios av Antiokia säger "skenet från Frälsarens dräkt betecknar förvandlingen av våra kroppar. För vi har blivit delaktiga av Frälsarens klädnad då han klädde sig i vår kropp". Mellan Kristi dop och korsfästelse står Förklaringen i vilken han förkunnas Herre över både Gamla och Nya Testamentet och åter bekräftas som Guds Son.Så bekräftas även dagen före korset på Golgata hans Gudomlighet och därigenom även världens frälsning för endast Gud kan frälsa världen från synd, ondska och död. Hela Frälsarens liv på jorden, inklusive Förklaringen utgör i sig en enda och odelbar gärning till människosläktets frälsning, ett odelbar organisk helhet. I centrum för allt står den Heliga Treenigheten som fullkomnar frälsningen. Före Sitt lidande på korset fullkomnade Frälsaren allt nödvändigt i frälsningens husbygge och på Tabor uppenbarade Han på ett mystiskt sätt Treenigheten. Gud Ordet blev människa för att förklara varför Han skapade människan som ett ord (ordagrant 'logos' på gregiska) och gudalik. På dagen för sin underbara Förklaring förvandlade Herren på ett fullkomligt sätt sitt mänskliga Väsen och uppenbarade det i gudalik skönhet och upphöjdhet. Härigenom uppenbarade Han människans gudomliga

5 storhet och hennes väsens 'logoskaraktär' genom att på ett åskådligt sätt bekräfta att meningen med människans väsen är att vara uppfylld av Gudomligt ljus och leva strålande av detta ljus. I inkarnationen antog Herren människans innersta väsen, och när Han förklarades på Tabor uppenbarade Han den ursprungliga bildens storhet. Allt som är karakteristiskt för Gudamänniskan tillhör samtidigt hela mänskligheten, för såsom Gudamänniska omfamnar Herren Jesus Kristus hela människosläktet. Därför har också Hans Förklaring en allmängiltig betydelse. Något slags majestätisk Gudomlig styrka genomtränger på ett underbart sätt människans väsen i Förklaringens ögonblick.detta väsen, förfallet och förmörkat av synd har nu inträtt i en förvandlingsprocess, omfamnat som det är av Kristi Gudomliga ljus på Tabor.Genom sin underbara inkarnation och ärorika Förklaring har Herren förvandlat mänskligheten, till vilken fordom sades: "av stoft är du kommen, till stoft skall du åter varda". På Kristi Förklarings dag hyllar vi vårt gudomliggörande, vår förändring till det bättre, vårt naturliga upphöjande och ingående i det övernaturliga. Frälsaren har åstadkommit detta genom Sin Gudomlighet, säger den ärevördige Andreas av Kreta. "Genom att på ett outtryckligt sätt på Tabor uppenbara det ouppnåeliga ljuset har Kristus uppfyllt skapelsen med glädje och gudomliggjort människan".(kosmas av Mayum). Med hela sin Gudomliga undergörande kraft ingår Frälsarens Förklaring i det outtryckliga husbygget för frälsning ("den outsägliga försynen), genom vilket Herren frälste världen som var förtappad i synd.då Han i Sin Förklaring uppenbarade sin Gudomlighet, löste han oss från dödens bojor. Genom sin Förklaring förvandlade Gud Guds avbild i människan och den började lysa av sitt ursprungliga Gudomliga sken och lepota, för målet och meningen med Gudamänniskans Förklaring är att återföra människan och allt mänskligt till Guds avbild, att avlägsna de syndiga avtrycken i människans Gudalika själoch att underordna människans hela liv det Gudalika ursprung genom vilket säkrare än allt evigheten förbereds. Den Guds avbild i människan som förnyats genom Kristi Förklaring har börjat lysa som solen och kroppen har blivit lik ljuset. I sitt ursprungliga väsen utgör människosjälen ett avlägset återsken av det Gudomliga ljuset, det ljus som med full kraft började skina på Tabor genom Gudamänniskans Kristi heliga lekamen. Genom Förklaringen visadfe Herren att meningen, värdet och den oförgängliga skönheten hos köttet, ämnena, materien består i att fyllas av Gudomligt ljus, att utstråla det och leva i det, för ljuset är synonymt med liv och odödlighet, på samma sätt som mörkret är synonymt med död och förgängelse. "Vid skapandet av människan av stoft, säger Johannes Damascenus, bevärdigades Gud göra henne till Sin egen avbild och like, och satte henne i Eden som vän till änglarna. Men eftersom vi förmörkade och grumlade denna Gudomliga avbild med ett hav av lidelser tillhandahöll Gud för oss en annan modell för att umgås med oss, en mer pålitlig och förvånansvärd än den första. Medan han var kvar i sin Gudomlighets storhet tog han på sig... det vill säga i människans väsen i det att han gudomliggjorde i sig människans väsen och förenade den ursprungliga bilden med den nuvarande (d.v.s. på

6 Förklaringens dag) och uppenbarade i den SIn egen skönhet. Och Hans ansikte skiner som solen för i hypostasen likställs det med icke-materiellt ljus, och ur detta skiner rättfärdighetens sol. Genom sin gränslösa människokärlek tar Gud Skaparen på sig tjänarens skepnad och frälser honom i Sin Förklaing från tidigare förmörkelse genom sin skinande gestalt och genom att uppenbara Gudomens ljus i sitt kött. Gud som är världens ljus är på ett underbart sätt närvarande i världen genom sitt ljus, men på Tabor visar Han detta sitt ljus, med vilket Han frälsar världen från synd, i överföld. Då Han vill förvandla människans väsen från dåligt till gott, från oheligt till heligt, från förmörkat till ljust går Kristus upp på Tabor och visar sina lärjungar sin Gudomlighet, med vilken Han förnyar och frälser vår fallna natur. Kristi Förklaring är källan till en outtömlig kraft, som förvandlar hela skapelsen och alla väsen, och därför utropar vi till Frälsaren:"Skapelsen förvandlas klart genom Din Förklaring, Kristus" (9 augusti vers ur kvällsgudstjänsten) VÅRT LIV Livet i Sketen (ur Verksamhetsberättelsen) 2010 Det var en osedvanligt kall januari. Temperaturen rörde sig runt minus under hela månaden. Kylan kom på riktigt på Juldagen, då Monica och Ioanna kom upp efter en Julliturgi i grekiska kyrkan i Uppsala. Ioanna gav sig genast ut på vedbacken och bar in kopiösa mängder ved. Nu skulle den nya braskassetten i kyrksalen äntligen prövas. Det gick bra att få igång brasan snart stod en vacker rökpelare ur var och en av de två stolta skorstenarna och Ioanna stod på vedbacken och beundrade dem. Snö skulle också skottas och en hel del blev det. Så armarna blev möra och de fortsatte de att vara under resten av vårvintern. Problem uppstod emellertid snart när det upptäcktes att kaminen inte lyckades värma salen vidare bra. Max en grad över elelement temperaturen gick att få ut hur stora vedfång som än släpades in. En mindre katastrof. Långa förhandlingar inleddes med entreprenören Lind för att få ordning på detta. Kaminen skulle ge 7 kw och kunna värma hela kyrkan plus även ge en grundvärme i refektoriet. Men icke.. Oändliga turer med hantverkaren och leverantören av kaminen. De satsade pengarnas sågs dansa bort i eldflammorna och så var uppvärmningssystemet i kyrkan lika dåligt som från början! Det var helt enkelt inte försvarbart att stoppa i dyr ved i kaminen då den inte gav något tillbaka, så framåt februari blev den stående trots ihållande kyla. Myseffekten fanns ju där förstås det var underbart att stå och läsa vesper och känna hur brasans sken fyllde

7 kyrkan och den svarta vinternatten! Tanken var mycket god, men effekten inte som väntat alltså. Efter den här erfarenheten kändes det inte lika trängande att sätta igång nya husprojekt. Man måste ha bättre koll på att investerade pengar hamnade rätt. Och tröttheten över hantverkare som bara pratade och pratade och inte fick något gjort blev genomgripande. Hur som helst var det en underbart vacker vinter och Ioanna njöt av tystnaden och bönerna. Sketen har blivit hemma nu och ingen ödslig känsla finns kvar. Vintern är faktiskt den allra bästa tiden! I slutet av januari kom fader Angel upp för att fira Liturgi. Precis som förra året var det snöstorm (kanske vore bra att flytta tidpunkten för dess gudstjänsttillfällen..,) men vi hade ingen bilolycka den här gången i alla fall, tacka Gud. På grund av väglaget var det inte så många besökare, ett tiotal hade tagit sig hit, men stämningen var god och alla var glada att få fira den Heliga Kommunionen i Sketen. Nu kom möjligheten att följa en biodlarkurs i Månkarbo och Ioanna anmälde sig. Kursträffarna var varannan vecka och man varvade praktik och teori. Sketen skulle få många nya innevånare till sommaren! Kursen upptog en hel del tid under våren med praktiska arbeten såväl som teoretiska studier. Stora Fastan blev en andligt fruktbar och stilla tid. Inga Liturgier firades, men Ioanna hade möjlighet att läsa stora delar av de dagliga texterna ur Triodion och när Påsken närmade sig kändes det att den var väl förberedd. Ioanna bestämde sig för att fira Påsken i grekiska kyrkan i Uppsala och pendla hem till Sketen mellan gudstjänsterna. Det fanns en längtan efter att få in Påsk i Sketen. Förra året firades i klostret i Grekland. Det var en mycket vacker och fullständig Påsk på alla sätt och roligt att träffa systrarna igen, men längtan efter Sketen och den nordiska Påskupplevelsen var hela tiden mycket stark. Så då fick det bli så. Nästan alla de viktiga gudstjänsterna skulle förrättas i Uppsala så det blev en bra påskcykel även om det var långt hemifrån. Påsknatten blev dock minst sagt spontan och ohejdat medelhavs-rörig med fyrverkerier och människor i massor. Någon kör stod inte att finna så hur Påskens morgongudstjänst och Liturgi genomfördes minns jag inte, bara att jag åkte genom Upplands hagar i en gryende vårnatt lyckligt sjungande Χριστός Ανεστη hela vägen upp till Sketen. Under våren håller Ioanna ett par föreläsningar för katekumengrupper som Bilda håller i Stockholm och Uppsala. Strax efter Påsk var det dags för den första deklarationen av Sketens ekonomi och vi hade fått Irina Larsson från församlingen i Stockholm att ställa upp och hjälpa oss. Och det var tur! Det visade sig att det fanns många saker vi inte förstått och en hel del frågor måste redas ut. Klart var att vi måste lägga om den ekonomiska planeringen för Sketens fortlevnad! Det blev några jobbiga turer i Stockholm innan vi i styrelsen lyckades mötas och försöka få fram en lösning. Deklarationen kom ändå in i tid tack vare Irinas stora arbete och vi tackar Gud för hennes insats! I maj kommer fader Mikael och Iris från heliga Annas församling med en stor Bilda-grupp för att hålla föredrag om den Gudomliga Liturgin. Vi sitter hela dagen i refektoriet, ca 30 personer, och lyssnar till en mycket intressant föreläsning. Vi sjunger

8 ett moleben i kyrkan och efteråt äter vi av den mat besökarna själv tagit med sig som knytis. En ung man som nyligen varit på Athos visar ett givande bildband ute i nartex där det blev tillräckligt mörkt. Det är trångt och inspirerande att höra på hans personliga berättelse från klosterhalvön. Som helhet blev det en ganska annorlunda och mycket lyckad dag i Sketen. Fler möjligheter att använda platsen öppnar sig. Ioanna intensifierar sina försök att hitta en lämplig tjänst som det går att kombinera med livet i Sketen. Det är inte det lättaste och hela problemet tar stor kraft. Tanken på att starta eget företag växer sig allt starkare, men med vad och hur. Så är det någon i bigruppen som berättar att Munkens Bisalva är till salu för ett överkomligt pris. Ioanna känner direkt att detta kan vara något. Det blir ett besök på gården i Sala där salvan produceras idag och en hel del budgetplanering. Skall man våga satsa in ett så pass stort startkapital? Men efter en mycket utdragen process med intensiv budgivning, går plötsligt ett annat bud före med mycket stor prismarginal och vi missar hela projektet. Stor besvikelse! Det har tagit flera månader och nu är man tillbaka på nollpunkten. Trädgården har fått stå tillbaka stort i år. Det har mest handlat om gräsklippning till nöds. Först veckan i juli är i alla bina på plats och det första bisticken är placerat i pannan! Kupan lyser gul och vacker över ängen och bidrottningen är döpt till Thekla! Hon är jättefin! Ett stor och starkt samhälle är det och Britta från Griggebo, som vi köpt bina av, kommer över och ser till dem då och då. Ungefär vid den här tiden dyker Marifa upp en dag utanför häcken och frågar blygt om här är ett ortodoxt kloster. Det kändes underbart att få denna fråga. Hon blev naturligtvis inbjuden och genast ville hon komma in och börja hjälpa till med trädgården. Mer än välkommen! Ängen som fått förväxa sig blev slagen liksom det meterhöga gräset utanför muren. Sly klipptes bort runt bi-sidan och mycket annat blev gjort som varit helt omöjligt för Ioanna att hinna med. Och det var tur för i augusti skulle det bli Ärkebiskop besök. Marifa tog på sig att fixa läget så Sketen såg anständig ut för den stora dagen. Ioanna planerade mat, städade hela huset och var nervös i största allmänhet. I juli kom fader Bengt upp för att fira Liturgi på sin väg till huset i Norrbotten. Han kom i bil med Gertrud. De sov över i Sketen och Sigfrid kom upp på morgonen med vänner i bilen. Liturgin blev vacker och vi hade ett varmt och livligt samkväm efteråt. Trädgården fylldes av glada röster från ortodoxa besökare. Det var härligt! En morgon när Ioanna stod framför Kazanskaja ikonen i lilla köket kom plötsligt ordet bokhandel, till henne. Javisst självklart, vi skulle starta en bokhandel. En nätbokhandel som kunde nå alla ortodoxa i Sverige och även i de övrig nordiska länderna! En helt strålande och självklar idé. Wolmar hade ju stängt sin butik för något år sedan och nu fanns inte längre någon bokhandel för ortodox litteratur. Ioanna började genast tänka och planera inför denna nya möjlighet. Innan Kristi förklarings Festen i Stockholmsförsamlingen höll Ärkebiskopen ett möte för alla de som arbetar inom jurisdiktionen. Fader Johannes kom från Norge med fader Serafim och en Ingunn en kvinna som håller i en prästlös församling i Bergen. Det kom representanter från både Danmark och Holland. Det blev många intressanta möten och fina tal. Det var spännande att få möjlighet att höra Vladyka i ett mer personligt sammanhang.

9 Dagen efter Festen var mottagningen i Sketen. Det var Ärkebiskopen, fader Johannes, fader Serafim, Ingunn och fader Angel som kom. Vi sjöng en kort stund i kyrkan och så visade fader Angel runt i Sketen medan Ioanna försökte få i ordning det sista inför middagen. Maten mottogs med god aptit. Efter en stund dök ytterligare två gäster upp från Stockholm, ett musikerpar som kände ärkebiskopen väl och samtalet tog en annan vändning. Ioanna fick ett samtal med Ärkebiskopen innan det var dags att ge sig av igen. Han gav sin välsignelse att fortsätta arbetet med Sketen, men beklagade att han inte hade några möjligheter att bidra ekonomiskt. Till kyrkoinvigningen i Norge i november skulle han ta med ett antimension för att placera på altaret i Sketen. Sedan skulle det vara välsignat för alla kanoniska präster som så önskade att fira Liturgi i Sketen. En sak som skulle ge möjlighet till ett tätare gudstjänstliv. Idén med bokhandeln blev också välsignad av biskopen och allt kändes som att det hade landat rätt till slut. Marifa hade börjat komma regelbundet nu. Hon följer den monastiska rytmen på torsdagarna och deltar i diakonia mellan Det skänker Ioanna ett stort stöd och en stadga över veckans arbete. Under oktober firades Liturgi av fader Angel just i slutet av Korsupphöjelse festen. Det var fint att fick den nära klosterfesten. Fader Angel höll ett fint föredrag om Festens betydelse och framväxt inom den tidiga Kyrkan. Några kyrkotjänare som följt fader Angel hit upp hjälpte till med att bygga en humlestör som blev fin invid Gudsmoders bersån. Man stagade också upp tvättorken och bidrog med en del annat praktiskt. Alla hjälpande händer mottags med tacksamhet och det är roligt att se när var del utvecklas en bit till. I slutet av september påbörjar Ioanna en företagarkurs för att förbereda sig för arbetet med bokhandeln och den pågår den under hela oktober månad. Det innebär dagliga pendlingar till Uppsala så veckorna blir mycket överlastade när även livet i Sketen med gudstjänster och annat arbete samtidigt skall upprätthållas på basal nivå. En ekonomisk planering och mycket annat görs under kursen. Därefter startar ett intensivt arbete med att konkret bygga upp e-butiken, välja programleverantör göra en design och praktiskt grundläggning kring logistiken. Det är spännande, men också avancerat och bitvis svårt. Krassimir Kolev kommer in och gör en fin och proffsig design utifrån Ioannas grundidéer. I början av november är det kyrkoinvigning i klostret i Norge och Ioanna är inbjuden. Ärkebiskopen skall komma och allt är mycket spännande. Det har inte blivit mycket resor sedan flytten till Sketen, men nu bokas flygresor. En fin inledning innan det

10 självständiga arbetet med bokhandeln börjar. Tiden känns ny och allt går ett par steg vidare. De månatliga gåvorna från trogna understödjare har fortsatt att komma in under hela året och vi kan bara skänka vår tacksamhet för det till Gud och önska dem och deras närmaste beskydd, frälsning och många lycklig år! Många har också skänk Sketen en ovärderlig hjälp med arbete av olika slag och omsorg om verksamheten och Ioanna. Må allt detta få sin rikliga lön inför Herren! Den svenska jultiden försvann helt i arbete. På den svenska julaftonen satt Irina med årsredovisningen för Sketens ekonomi. Inköpen av Ambons böcker började rulla igång och allt skulle katalogiseras. Ett gigantiskt arbete och många nybörjarfel tog sin tid innan en bra form för allt blev given. Martha ställde heroiskt upp trots sin efterlängtade julledighet, med bearbetningen av alla bilder då formaten måste jobbas om för att passa i butiken. Så avslutas ytterligare ett år i Sketen. Meterhöga drivor av snö bäddar in klostergården och stjärnorna lyser klara i den svarta vinterhimlen. Det är lika kallt som föregående år och vedkaminerna går för fullt. Att bära travar av ved är ett dagligt bestyr, liksom att skotta långa smala gångar till uthusbodarna. Vintern med sin tystnad och sina mjuka konturer har lagt sin sjal över trötta axlar. Några nedslag från första halvan av 2011 Det nya året inleds med att fader Bengt firar Liturgi på Nyårsdagen. Vi hade en tät och vintrig sammankomst med ett vegetarisk svenskt julbord som skaffning. Fader Bengt läste högt för oss i refektoriet ur Synaxarion om Johannes Kronstadts liv, vilket rörde oss alla till tårar. Efter det gick de teologiska diskussionerna höga och huvudtemat rörde hur vi skall kunna skapa en ortodox kyrka och kultur här i Sverige i dag, i denna tid. Vilka svårigheter hade vi själva mött. På helige Serafim av Sarovs dag i januari kom fader Mikael från Umeå för första gången på besök. Han har några församlingsmedlemmar i Gävletrakten och de kom för att fira Liturgi i Sketen denna gång. Julia från församlingen i Umeå höll i sången och man ställde upp en flyttbar ikonastas som man haft med sig. Det var underbart att få en första känsla hur det skulle bli med ett riktigt altarrum! Under Liturgin invigdes det nyinköpta rökelsekaret Sketens första riktiga altarföremål. Sedan i december låg det nya antimensionet på altaret och behovet av ett bättre altarbord och en ikonastas gjorde sig rejält påmint. Må Gud, ge oss vägen till att fullborda även detta, bad jag träget under Liturgin. Och innan fader Mikael gick sa han: Jag skall komma och bygga en ikonastas åt dig, Ioanna! Må så ske, blev den stilla tanken till svar, utan någon större tilltro till att det skulle kunna bli verklighet.

11 Under andra veckan i februari släpper vi ut Ambon i cyberrymden. Oerhört spännande! Hur skulle det fungera? Skulle beställningarna gå fram och böckerna komma ut? Många osäkerheter och frågor rullade fram och tillbaka och fortsatte så under hela våren. Allt går inte att förbereda sig för, bokhandeln måste slipa sig mot verkligheten och besökarnas önskningar. Än i dag förstår jag att det tar många år att blir riktigt bra och förstå hur man skall bygga alla olika delar. Och att det kräver tid. Men Ambon fick många fina recensioner och glada tillrop när den sjösattes och det var fint att uppleva. Den lever sitt eget liv och fyller en uppgift för många ortodoxa troende, speciellt de som bor ute i landet och inte så lätt har tillgång till kyrka och ortodox litteratur. Ioanna kämpar med Stora Fastan, ljusstöpning av de röda påskljusen och Ambon allt i en envist ihållande och småsnål vinter som inte ger med sig. Det är kallt överallt, massor av kläder, minst tre lager natt som dag. Kaminerna gör sitt men det förslår inte. Vi har strider med grannar, strider med snön, strider med våra passioner och inser snabbt att det är en och samma sak. Solen står lågt. Grårandiga strimmor. Kommer vi igenom denna fastetid? Finns det något ljus i tunneln därframme? Fader Angel kommer och firar en Stora Fasteliturgi. Man förstår att Gud vill hålla oss tillbaka, göra oss eftertänksamma, lära oss bida tiden och vår egen otålighet. Allt är gott och hemma hos Gud. Tiden finns. Han vill lära oss att mogna under isen. Påsken firas i Kristi Förklaringskyrka i Stockholm i år. Vackert och intensivt alltsammans, men man kan inte annat än drömma om första gången vi får fira Påsk i Sketen. När Uppståndelsens Ljus gått upp för att föra oss alla ytterligare ett steg närmare Gud, packas snabbt den lilla grå bilen och far norrut igen. Våren och värmen kom till slut även detta år. Och med den hela arbetet med trädgård och biodlingar. Några stora träd och en ohemult hög gran som stod i dungen bakom muren, fälldes för att släppa in lite mer kvällsljus i trädgården. Några vindfällor kom till av vårstorm och vi fick jobba ytterligare med ved, sly och motorsåg. Nu såg det i alla fall fint och gallrat ut så länge det nu varar. Marifa fortsatte att vara en trogen vapendragare. Beväpnade med trimmer, motorsåg och universalverktyg har vi tillsammans tagit oss fram till försommarens skira lätthet. Allt, verkligen allt står i blom! Önskan om att låta bygga den stora porten nere vid vägen vill sig inte. Det går inte att finna någon som är kapabel att göra det och alla försök att komma vidare i planeringen rinner ut i sanden. Huset står där det står och alla ansträngningar räcker bara till att hålla undan det mest nödvändiga. Krafterna tryter. Ioanna känner sig mest som om hon ständigt springer mellan olika grytor som håller på att koka över. När skall utrymme ges för att kunna fördjupa det andliga arbetet, bönen, studiet av fäderna, översättningsarbetet..? Gården och verksamheten skulle mer vara anpassad för fyra, fem arbetsglada systrar än för en ensam. När fader Angel kommer för att fira Liturgi i juni är utmattningen närmast ett faktum trots Himmelsfärd och annalkande Pingst. Men innan dess har något stort skett som vi glömt att berätta om. Tre riddare av reslig rang dök upp en arla morgon rustade med verktyg och helig vilja. Tillsammans tågade vi till den närliggande sågen och bar hem råmaterialet till vad som skulle blir Sketens ikonastas. Ett intensivt bygge satte igång och sent om kvällen stod faktiskt väggkonstruktionen färdig. Ritningarna gjordes under arbetets gång, vi studerade förlagor i olika ikonböcker, inte en skruv drogs i utan förbön till de heliga. Och resultatet blev helt perfekt i anpassning till den kyrksal vi har att utgå ifrån. Vi avslutade kvällen med Lilla

12 sena kvällsgudstjänsten bland sågdamm, skruvar och ett enkelt vaxljus framför ikonen. Underbart! Fader Mikael hade hållit sitt löfte! Den stora sommarfesten gick av stapeln i juli. Fader Bengt kom upp till Sketen med sin pilgrimgrupp från Göteborg som varit på vallfärd till Valamo och Lintulas kloster i Finland. Redan kvällen innan hade några troende kommit för att hjälpa till och förbereda festen. Sigfrid snickrade vidare på ikonastasen och vi fick upp ett nytt trädgårdsbord och den lilla kyrkklockan vid kyrkdörren, mat lagades och prosfora bakades. Vi hade köpt in nya fällsängar för den här träffen som nu fyllde upp rummen på övervåningen så de såg ut som sovsalar. Tyvärr fick gruppen som kom dagen innan lämna plats för nästa som skulle stanna över kommande natt. Mer än sju-åtta kan inte övernatta i Sketen såsom det nu är ordnat och även det under enkla förhållanden. Det blev Liturgi och fader Bengt som kom direkt från klostermiljö firade med stor koncentration och inlevelse. Efteråt serverades en gemensam måltid där fader Bengt berättade lite både om prövningarna och glädjeämnena på deras pilgrimsfärd. Dagen bar med sig många möten mellan de troende och många givande samtal och kontakter. Det plockades lindblomste och smultron i massor. Och det är härligt att se så många ortodoxa på sommarbete! Innan trapeza på kvällen läste vi Gabriela Oxenstiernas nyöversatta moleben till Korset, varefter vi intog kvällsvarden i stillhet och tystnad. Senare delen av sommaren förflöt med olika mindre besök och i ett försök att finna lite vila. I augusti kom fader Mikael, Sigfrid och Vladimir tillbaka för att snickra klart ikonastasen. Dörrarna saknades fortfarande samt en del andra detaljer. Allt gick bra även denna gång och innan avresan till Uppsala lästes en förkortad morgongudstjänst. Att Herren var med i den stunden kunde nog ingen tvivla på. Nu återstår för Ioanna att spackla och måla ikonstasen, draperier skall sys och sättas upp, liksom lamphållare och.., ikoner! Ja, en hel del vill till innan ikonastasprojektet är i hamn. Men - Ära vare Gud nu kan vi ana hur vackert det kommer att bli! Syster Joanna

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 januari - april 2017 www.ryskaortodoxakyrkan.se Gudstjänstkungörelse Nuvarande Kristi Förklarings

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel

KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box , Stockholm, tel KRISTI FÖRKLARINGS ORTODOXA KYRKA Birger Jarlsgatan 98, Box 19 027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 oktober 2016 - januari 2017 www.ryskaortodoxakyrkan.se Gudstjänst kungörelse Nuvarande Kristi Förklarings

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen

Samtal med Gud. Nr 6 i serien Kristusvägen Samtal med Gud Nr 6 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet VÅR FADER Den viktigaste kristna bönen är den bön som Jesus lärde sina lärjungar. I den lär han oss att be till Gud som vår far: Vår Fader,

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger

P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Vigselgudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Musik Under musiken går brudparet in i kyrkan. Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn. P: Vi har samlats till vigsel

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 april augusti 2015 April 5 Söndag HERRENS INTÅG I JERUSALEM Gudomlig liturgi...10.00

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9

Uskavi Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 1 Uskavi 160710 Kristi förklaringsdag Mark 9:2-9 Det här har varit det bästa året i mitt liv sade en kvinna häromdagen, och kunde räkna upp en massa anledningar till det, och en av de viktigaste var att

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015

Herrens moder om inkarnationen. Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Herrens moder om inkarnationen Fjärde Advent, 20 dec, 2015 Lukas 1:26 38 I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Bibeltexter

Bibeltexter Bibeltexter 2016 03 06 Rom 4:5 Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. örbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. ormuläret kan användas i tillämpliga delar i enlighet med situationens krav. På ett bord som är täckt med en

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Sanningens Ande. öppnar trons dörrar. Av: Johannes Djerf

Sanningens Ande. öppnar trons dörrar. Av: Johannes Djerf Sanningens Ande öppnar trons dörrar Av: Johannes Djerf Grattis på födelsedagen!.. men jag fyller inte år idag, tänker du, Men denna sång är inte till bara någon speciell person utan är till oss alla här

Läs mer

Fastlagssöndagen Joh. 12: Vi vill se Jesus.

Fastlagssöndagen Joh. 12: Vi vill se Jesus. Fastlagssöndagen 2016. Joh. 12:20-33. Vi vill se Jesus. De orden finner vi i vår text. Vi vill se Jesus. Det är några greker som kommer med denna önskan. Jesus har blivit berömd och omtalad. Uttrycket

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16

GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 GUDSTJÄNSTKUNGÖRELSE I Kristi Förklarings Ortodoxa kyrka Birger Jarlsgatan 98, Box 19027, 104 32 Stockholm, tel. 08-15 63 16 April - juni 2007 April +STILLA VECKAN+ 2 Måndag Stora Måndagen: Timbönerna

Läs mer

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen

Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Första Mosebok 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen, det underlättar om du har en bestämd tid och plats när du

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

SALOMOS ODEN Ett utdrag ur översättarnas förord:

SALOMOS ODEN Ett utdrag ur översättarnas förord: SALOMOS ODEN Den äldsta kristna sångboken Margareta Melin Salomos oden är dikt och sång från den unga kyrkans dagar. Dessa oden har ända in i vår tid varit så gott som okända. På svenska utgavs de 1980

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A 165 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år A Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer