Aktieägarinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägarinformation"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17 s rapport över finansiell ställning 18 s rapport över förändring i eget kapital 19 s rapport över kassaflöden 20 Moderbolagets resultaträkning 21 Moderbolagets balansräkning 23 Moderbolagets förändring i eget kapital 24 Moderbolagets kassaflödesanalys 25 Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen 41 Försäkran 42 Revisionsberättelse 44 Styrelse och revisor 45 Koncernledning 46 Definitioner 48 Adresser

3 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Aktieägarinformation Amasten Holding AB (Amasten) pressmeddelanden och rapporter distribueras genom Be Quoted (www.bequoted.se). Årsredovisning, rapporter och pressmeddelanden kan beställas direkt från Amasten Holding AB (publ), Drottning gatan 150, Helsingborg, eller e-post All aktuell information finns även tillgänglig på Årsredovisningen för 2013 kommer inte att tryckas. Årsstämma Årsstämma hålls den 26 mars i Stockholm. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på På hemsidan finns även mer information om anmälan till årsstämman. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före avstämningsdagen. Informationstillfällen Delårsrapport för perioden jan mars 2014: 9 maj 2014 Delårsrapport för perioden april juni 2014: 18 juli 2014 Delårsrapport för perioden juli sep 2014: 24 oktober 2014 Bokslutskommuniké 2014: 26 februari

4 Detta är amasten Detta är Amasten Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder samt till viss del även lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget 17 fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett redovisat marknadsvärde på omkring 350 mkr. Affärsidé Amasten ska förvärva, förvalta och förädla huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. I takt med att portföljen växer skall även andelen kommersiella fastigheter öka. Amasten ska både förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som i möjligaste mån skall förädlas och därefter avyttras. Övergripande mål Amasten ska på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästen mår bra och trivs med fastigheten så blir Amasten ett välmående och kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder kronor, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och att finansiering beviljas. En sådan portföljstorlek underlättar ytterligare expansion genom en större förvaltningsorganisation. Vidare medför det också ett större och stabilare underliggande kassaflöde som i sig underlättar kreditfinansiering och kapitalanskaffningar. Generella målsättningar och ledstjärnor Balansering av risk genom en blandning av sektorer och städer. Värdeskapande förvaltning som förbättrar kassaflöden och höjer värdet på fastigheterna. Inga heliga tillgångar. Portföljsammansättningen måste vara dynamisk och resultatstyrd. Tillhandahålla en stabil årlig avkastning över en konjunkturcykel snarare än enskilda toppår. Finansiella mål Avkastningen på eget kapital skall under en femårsperiod uppgå till procent per år. Belåningsgraden skall långsiktigt understiga 70 procent. Räntetäckningsgraden på bankfinansiering skall långsiktigt överstiga 150 procent. Amasten har en utpräglad lågriskstrategi och befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Ledningen har därför valt att fokusera på realistiska finansiella mål. Strategi Amasten ska långsiktigt förvalta fastigheter med goda kassaflöden och effektivisera såväl drifts- som förvaltningskostnader. Amasten ska också förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential för att avyttra dem när förädlingen är fullbordad, i syfte att ha likvida medel för ytterligare förvärv av fastigheter med goda kassaflöden eller god utvecklingspotential. Amasten ämnar expandera fastighetsbeståndet de kommande åren och i takt med det även utöka organisationen, bland annat genom att ta över befintlig personal i samband med framtida fastighetsförvärv. 2

5 Detta är amasten Geografisk strategi Amasten har ambitionen att växa med fokus på mindre och medelstora städer i ett antal regioner. För närvarande har fokus varit på Skåne även om Bolaget äger fastigheter på andra orter i Sverige, men flera regioner kommer med hög sannolikhet att i framtiden bli centrala för Bolaget. Sektorstrategi Amastens huvudfokus är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra bostadsfastigheter. I framtiden avser Bolaget dock att öka andelen kommersiella fastigheter i sitt bestånd. 3

6 Vd har ordet Vi blickar framåt med tillförsikt Under 2013 etablerade sig Amasten som ett nytt fastighetsbolag på First North med den uttalade målsättningen att växa. Det gångna året har i många avseenden ägnats åt att skapa den plattform genom vilken tillväxten kan ske på ett betryggande sätt. Omstruktureringskostnaderna av det tidigare Morphic ligger nu i allt väsentligt bakom oss och ledningsgruppen samt styrelsen har förstärkts. Därmed står vi väl rustade för att på bästa sätt förvalta det befintliga beståndet och växa genom ytterligare förvärv. Ett större bolag kommer också innebära skalfördelar och ett förbättrat kassaflöde var ett finansiellt utmanande år för Amasten. Resultatet har påverkats av avvecklingskostnader för den tidigare verksamheten. Vidare har resultatet påverkats negativt av derivat. Hyresintäkterna har dessutom påverkats av en hög vakansgrad under första halvan av året. Vi kan nu glädjas åt en betydligt bättre uthyrningsgrad tack vare åtgärder att minska vakanserna. Åtgärderna har dock medfört högre förvaltnings- och underhållskostnader än vad som är normalt vid det långsiktiga förvaltningsarbete som nu vidtar. Den nuvarande portföljen utgörs till mycket stor del av bostadsfastigheter med låga vakansrisker. Hyresgästernas betalningsförmåga är också stabil. En del vakanser återstår att hantera i Sollefteå där beståndet var kraftigt eftersatt när Amasten förvärvade det och där ett omfattande renoveringsarbete har genomförts. En förbättrad uthyrningsgrad och det fortsatt låga ränteläget kommer sammantaget att gynna Amastens förvaltningsresultat för innevarande år. Amastens strategi inför 2014 är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Bolagets geografiska fokus kommer i första hand att ligga på mindre och medelstora städer med tonvikt på bostadsfastigheter. I takt med att portföljen växer förväntas dock andelen kommersiella fastigheter att öka. Mixen av bostäder och kommersiella fastigheter på ett flertal orter syftar därför till att såväl sprida risker som att säkerställa att bolaget lever upp till sitt avkastningskrav, med bibehållen låg riskprofil. Fastighetstransaktioner och värdeförändringar Utöver det omvända förvärvet av det initiala fastighetsbeståndet i januari 2013, förvärvades i december sju fastigheter i Osby i Skåne till ett värde av dryga 60 mkr. Därmed uppgår det samlade redovisade marknadsvärdet till cirka 350 mkr. Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknads värdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Finansiering Bankernas intresse för fastighetsfinansiering har förbättrats under hösten Vi har därför god tillförsikt om att vi i samband med kommande förvärv skall kunna erhålla attraktiva villkor på uthålliga belåningsgrader. Inte minst bedömer vi att den framtida tänkta kombinationen av bostäder och kommersiella fastigheter kommer att erbjuda en bra riskspridning ur kreditgivningshänseende. Vidare är det allmänna investerarintresset för fastigheter alltjämt starkt, vilket även borgar för goda möjligheter till kapitalanskaffning. Utsikterna för 2014 och framåt Det är med tillförsikt som Amasten blickar fram emot Konjunktursignalerna i omvärlden har långsamt förbättrats under Även om konjunkturuppgången är fortsatt skör och många utmaningar kvarstår så finns all anledning för oss att se positivt på framtiden. Sverige har i sammanhanget bättre förutsättningar än de flesta europeiska länder att gynnas av det förbättrade ekonomiska läget. Vår uppfattning är därför att den svenska fastighetsmarknaden kommer att erbjuda intressanta investeringsmöjligheter för Amasten och dess aktieägare under 2014 och kommande år. Bolagets uttalade tillväxtmål om ett fastighetsbestånd om minst två miljarder inom tre till fem år kvarstår och ledningen kommer att verka för att uppnå detta mål. Helsingborg den 5 mars, 2014 Thomas Melin, vd och styrelseledamot 4

7 Nyckelhändelser under året Nyckelhändelser under året Den 30 november 2012 undertecknades ett avtal mellan Amasten AB där det tidigare Morphic Technologies (numera Amasten Holding AB) genom en apportemission lägger ett bud på Amasten Bostäder AB. Efter genom förd transaktion kom Morphics aktieägare att äga cirka 25 procent av Amasten Bostäder och resterande 75 procent att ägas av Amasten AB. Vidare beslutades det att Cell Impact skulle delas ut till aktieägarna i gamla Morphic (alltså inte till Amasten) och noteras på lämplig handelsplats. Affären var villkorad av ett beslut från extra bolagsstämma. Den 10 januari 2013 hölls denna stämma som beslöt att genomföra affären. Stämman beslutade även att ändra bolagets namn till Amasten Holding AB (publ) och aktien avnoterades från Nasdaq OMX Small Cap och listades istället på Nasdaq OMX First North från och med 28 januari Slutligen särnoterades Cell Impact och började handlas separat den 20 februari Därmed hade alla väsentliga förändringar från det tidigare Morphic till den nuvarande verksamheten i Amasten Holding som fastighetsbolag på First North också genomförts. Året har präglats av arbetet med att omstrukturera verksamheten till ett renodlat fastighetsbolag och utarbeta olika affärsstrategier och tillväxtmöjligheter, vilka omnämnts i vd-ordet ovan. Under tredje kvartalet valde bolagets tidigare vice vd att lämna företaget för nya utmaningar utanför organisationen. Istället anställdes under fjärde kvartalet David Dahlgren som ny vice vd med ansvar för transaktioner och affärsutveckling. I december hölls en extra bolagstämma där en ny styrelse valdes. Stämman beslutade att styrelsen för tiden in till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna Jan Rynning, John Hamilton och Mattias Klintemar avböjde omval. Istället utsågs Lars-Erik Wenehed och Veronica Sjödin till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Lars-Erik Wenehed till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genom förande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. I slutet av december förvärvade Amasten via bolag sju fastigheter i centrala Osby. Värdet uppgår till cirka 60 mkr och driftsnettot i fastigheterna till cirka 3,2 mkr. Transaktionen kommer att bidra positivt till den totala intjäningen och kassaflödet i Amastenkoncernen. Inom Amasten-koncernen finns det dotter bolag som har säkerheter ställda för bolag utanför koncernen. I samband med förvärvet förhandlades villkoren så att betalning inte behöver erläggas förrän panterna frisläppts och om pantrealisation skulle ske så kan skulden kvittas mot det belopp som Amasten Holding måste betala för att lösa panten. Därmed har man säkrat den risk som pantsättningen kan innebära för Amastenkoncernen. Denna pantsättningsproblematik uppstod i samband med det omvända förvärvet av Morphic Technologies under 2013 och har redovisats i delårsrapporterna. Genom de förändringar som skett under det gångna året står Amasten Holding nu väl förberett att ta viktiga steg framåt för att realisera de tillväxtmål och strategier som föreligger. 5

8 Amastenaktien Amastenaktien Bolaget noterades den 4 mars 2008 på OMX Nordiska Börs Stockholm och ingick i sektor Industri under kortnamnet MORP-B. Sedan den 28 januari 2013 är bolaget noterat under namnet Amasten Holding på NASDAQ OMX First North. I samband med denna nynotering delades den tidigare Morphicverksamheten ut till aktieägarna under namnet Cell Impact den 8 februari Cell Impact började handlas separat den 20 februari 2013 och även detta bolag handlas på NASDAQ OMX First North. Detta avsnitt är helt fokuserat på verksamheten sedan den 20 februari 2013, då det innan dess rådde osäkerhet hur bolaget skulle värderas då Cell Impact ingick i koncernen. Aktien och aktiebok På balansdagen uppgick aktiekapitalet till , fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,50 kronor och berättigar till en röst. Samtliga aktier är fullt inbetalda och ger lika rätt till full utdelning. Antalet aktieägare uppgick till Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden (tidigare VPC) med adress: Euroclear Sweden, Box 7822, Stockholm, Sverige. Aktieägare har enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädes rätt till nyteckning av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, men denna företrädesrätt kan frångås efter beslut av bolagsstämma. Aktiekursens utveckling och handeln i aktien Under nämnda period av verksamhetsåret 2013, 21 februari till 31 december, sjönk aktiekursen med 46 procent från 7,90 kr till 4,30 kr. Högsta betalkurs under perioden var 7,90 kr och lägsta 3,90 kr. Vid periodens utgång uppgick börsvärdet till 74 mkr. Den genomsnittliga handeln per börsdag under perioden var 7790 ( ) aktier eller kr ( ). Det kan i sammanhanget noteras att jämförelsetalen från 2012 avviker kraftigt, då kursen i det tidigare Morphic varierade mellan 8 öre och 21 öre under 2012, vilket gav andra typer av omsättnings volymer. Totalt omsattes 1,7 (106,4) miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 7,8 (13,6) mkr. Detta motsvarar en omsättningshastighet på cirka 11 (37) procent. Förändringar i antalet aktier under året Under januari 2013 genomfördes en större förändring av antalet aktier i det nuvarande Amasten Holding AB (publ), då det tidigare Morphic förvärvade samtliga aktier i Amasten Bostäder AB. En extra bolagsstämma den 10 januari 2013 beslutade bland annat om: (i) att godkänna förvärvet, (ii) sammanläggning av aktier, varvid 100 befintliga aktier lades samman till 1 aktie, (iii) att ändra Bolagets verksamhetsinriktning, (iv) ändra Bolagets namn (firma) till Amasten Holding AB (publ), (v) styrelseförändringar medförande att majoriteten av styrelsens totala antal ledamöter därefter kommer vara utsedda av säljaren av Amasten Bostäder AB, (vi) riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor (vii) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form Aktiekurs i Amasten efter att Cell Impact började handlas separat 20 februari 2013 SEK 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Amasten Carnegie Real Estate Index 6

9 Amastenaktien av samtliga aktier i Cell Impact, (viii) riktad apportemission av vederlagsaktier till Amasten AB, samt (ix) omvandling av samtliga aktier av serie A i Morphic till serie B samt om ändring av bolagsordningen så att aktieslagen A och B tas bort. Efter besluten enligt ovan samt efterföljande registreringar kom säljaren av Amasten AB att äga cirka 75 procent av aktierna och rösterna i Morphic medan befintliga aktieägare kommer äga resterande cirka 25 procent. Köpeskillingen uppgick till 90 miljoner kronor bestående av sammanlagt nyemitterade aktier av serie B som tecknades till en kurs om 7,0 kronor per aktie (justerat för den planerade sammanläggningen om 1:100). Det totala antalet utestående aktier i Morphic kom efter apportemissionen, den riktade nyemissionen samt sammanläggningen av aktier 1:100 att uppgå till aktier. Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildades framgår nedan: Aktiekapitalets utveckling Förändring av Totalt efter förändring År Transaktion A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital 1999 Nybildning , Nyemission , Nyteckning via optioner , Nyemission , Fondemission , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyteckning via optioner , Nyemission , Nyteckning via optioner , Apportemission , Apportemission , Nyemission , Nyteckning via optioner , Omvandling av aktier , Apportemission , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Omvandling av aktier , Sammanläggning 1: , Nyemission¹ , Minskning av aktiekapital¹ , Apportemission¹ , Omvandling av aktier¹ , ) Beslutad av extra bolagsstämma den 10 januari

10 Amastenaktien Bemyndigande från extra bolagsstämman 19 december 2013 Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Varje stamaktie av serie A har ett röstvärde om en röst. Varje preferensaktie av serie B har ett röstvärde om 1/10 röst samt företrädesrätt till vinstutdelning med visst belopp och bolagets tillgångar vid likvidation. Stämman beslutade vidare att bolagets nuvarande aktier ska utgöra stamaktier av serie A. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Ägarinformation och ägarstruktur De största aktieägarna Innehav Röster i % Amasten AB ,71 Östersjöstiftelsen ,40 Six Sis Ag, W8imy ,18 Gilstring, Kåre ,18 Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,09 Alven, Jan ,00 Mariegården Investment AB ,87 Gilstring, Malin ,41 Bang Pedersen, Stein-Åge ,35 Robur Försäkring ,35 Summa ,54 Övriga ,47 Amasten totalt Utdelningspolicy för stamaktieägare Styrelsens förslag avseende utdelning till årsstämman den 26 mars Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 på befintliga aktier i samband med årsstämman den 26 mars. Dock föreslår styrelsen i tillägg till det tidigare bemyndigandet från den extra bolagsstämman i december att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och den 10 april 2015 (under förut sättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferens aktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. 8

11 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Amasten Holding AB (publ), , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013 Bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North. Bolaget har cirka (17 300) aktieägare. Efterföljande resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad del av årsredovisningen och är granskade av bolagets revisor. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Flerårsöversikt Nedan presenteras en flerårsöversikt, som dock i praktiken saknar relevans då Bolaget fram till och med januari 2013 hade en helt annan verksamhet än den nuvarande fastighetsfokuseringen. Verksamheten Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder samt i viss del även lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 350 mkr. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder kronor, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Finansiella mål Amastens mål är att över tid generera en uthållig avkastning på eget kapital om procent per år. Därtill har Amasten som målsättningar att, räntetäckningsgraden långsiktigt ska överstiga 150 procent och att soliditeten långsiktigt ska överstiga 30 procent. Organisation Amasten har i dagsläget två affärsområden som utgörs av segmenten Skåne samt Övriga Sverige. Organisationen utgörs av den i Amasten anställda personalen som för stunden uppgår till tre personer med ansvar för central administration, fastighets- och finansfunktioner. Ledningsgruppen består av Thomas Melin (vd), David Dahlgren (vice vd) och Per Jönsson (CFO). Bolagets fastig heter förvaltas rent operativt genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB i båda affärsområdena. Amasten har för avsikt att på sikt integrera även den operativa förvaltningen in i moder bolaget. För upplysningar kring beslutade Flerårsöversikt Hyresintäkter/Nettoomsättning mkr 26,0 107,2 270 Driftsnetto/Rörelseresultat mkr 10,6-93,3-95,7 Nettoresultat mkr -7,6-9,1-92,8-95,2 Balansomslutning mkr 3 54,5 22, ,5 Förvaltningsfastigheter, mkr 3 48,5 Räntebärande skulder mkr 244,6 7,3 15,4 Eget kapital 93,9 17,2 26,2 120,5 Räntetäckningsgrad, ggr 0,74 neg neg neg Soliditet % 26,5 75,7 40,3 48,7 Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg neg Som beskrivits tidigare i årsredovisningen har verksamheten i Amasten Holding AB förändrats radikalt under början av 2013 i förhållande till den verksamhet som bedrivits i tidigare under namnet Morphic Technologies AB. Detta har till följd att jämförelsetal mellan 2013 och tidigare år saknar relevans varför denna flerårsöversikt hållits väldigt kortfattad. 9

12 Förvaltningsberättelse rikt linjer om ersättningar till personal och ledande befattningshavare, se Not 4, Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 28 januari började Amastens aktie handlas på First North. Därmed etablerades i praktiken Amasten som ett nytt börsnoterat fastighetsbolag. Tiden därefter har i huvudsak ägnats åt att omstrukturera bolaget från det tidigare Morphic och förbereda Amasten för att kunna växa vidare. Under tredje kvartalet valde bolagets tidigare vice vd att lämna företaget för nya utmaningar utanför organisationen. Istället anställdes under fjärde kvartalet David Dahlgren som ny vice vd med ansvar för transaktioner och affärsutveckling. I december hölls en extra bolagsstämma där tre tidigare styrelseledamöter lämnade styrelsen och två nya ledamöter valdes in, Veronica Sjödin och Lars-Erik Wenehed. Till ny styrelseordförande utsågs Lars-Erik Wenehed. Stämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning enligt vilken bl.a. två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller tecknings optioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Slutligen förvärvades i december även ett bostadsbestånd i Osby som beskrivs i mer detalj nedan. Fastighetsbeståndet Amastens strategi är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Bolaget skall förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential där målet är att, efter avslutade förädlingsprocesser, avyttra fastigheterna. Amasten äger i dagsläget 17 fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett redovisat marknadsvärde på cirka 350 mkr. Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknadsvärdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Med hänvisning till att samtliga fastigheter förvärvades in i Amasten under 2013 har bolaget valt att behålla förvärvsvärdena som de redovisade marknadsvärdena. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Den uthyrnings bara arean uppgår till kvm. I december förvärvade Amasten via bolag sju fastigheter i centrala Osby med hyresintäkter på omkring 7 mkr varav cirka 20 procent kommer från lokaluthyrning och resterande 80 procent från uthyrning av bostadslägenheter. Värdet uppgår till cirka 60 mkr och driftsnettot i fastigheterna till cirka 3,2 mkr. Inga fastigheter har sålts under året. Amasten har för avsikt att under 2014 utöka beståndet ytterligare. Fördelningen av redovisat värde mellan de olika segmenten utgörs till 65 procent av Skåne och 35 procent av övriga Sverige. Samtliga fastigheter är bostadsfastigheter där endast 10 procent av de uthyrningsbara areorna uthyrs för andra ändamål än bostäder. Möjligheter och risker Hyror och kunder Amastens intjäning påverkas främst av vakanser, hyresgästernas betalningsförmåga och bolagets möjligheter att ta ut marknadsmässiga hyror. Vakanser och hyresnivåer påverkas till stor del av den allmänna konjunkturutvecklingen men också av den ekonomiska utvecklingen på de orter där bolaget äger fastigheter. Därtill kan stora enskilda hyresgäster ha tydlig effekt på intäkterna ifall de avflyttar eller har betalningsproblem. Man kan uttrycka det som att hyresgästernas resultaträkning blir Amastens balansräkning. Amasten strävar därför efter att genom god förvaltning etablera långsiktiga relationer med sina hyresgäster för att tillgodose att deras lokalbehov kan mötas inom ramen för bolagets fastighets bestånd. Även om Amasten räknar med att öka andelen fastigheter med kommersiella lokaler som erbjuder högre direkt avkastning så bedöms ändå bostadsfastigheter på sikt att utgöra den dominerande delen. Bostadsfastigheter har generellt lägre hyresbortfall och kortare vakansperioder än kommersiella fastigheter, vilket minskar risken för hyresbortfall för portföljen som helhet. Att vara verksam på ett flertal orter bidrar också till att sprida den geografiska risken avseende intjäningen. Skuldförvaltning och riskhantering Finansieringsrisk, det vill säga risken för att Amasten skulle sakna eller stå inför försämrade kreditmöjligheter 10

13 Förvaltningsberättelse vid refinansiering är bolagets största finansiella risk. Därför har Amasten löpande dialog med sina kreditgivare för att genom goda relationer säkerställa sin långsiktiga finansiering. Amasten hade per en belåningsgrad på 67,6 procent. Ränterisk definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar Amastens räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi Amasten väljer för bindningstiden på räntorna. Amasten hade per en räntetäckningsgrad om 74 procent. Baserat på aktuell intjäningsförmåga för 2014 kommer Amastens räntetäckningsgrad att uppgå till 126 procent. Räntenivåerna påverkas i stor utsträckning av faktisk och förväntad inflation. Som fastighetsbolag gynnas Amasten i detta sammanhang av att hyresintjäningen i stor utsträckning indexjusteras med hänsyn till inflationen. Amasten hade per en genomsnittlig räntekostnad på 3,87 procent. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna består främst av utbetalningar för fastigheternas normala drift inklusive fastighetsskatt, reparation och underhåll, tomträttsavgälder samt fastighetsadministration. Bedömningen av fastighetskostnaderna är baserad på underliggande budgetar och utfall under de år som Amasten har ägt fastigheterna. Kostnaderna följs löpande upp genom intern granskning och jämförs mot bland annat externa jämförelsetal från jämförbara objekt. Amasten arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder, investeringar och effektiviseringar i syfte att förbättra kostnadsbilden, inte minst avseende el-, vattenoch värmeförbrukning. Driftsoptimeringen är en av de viktigaste miljöförbättringarna Amasten kan påverka i egenskap av fastighetsbolag. En förändring av bolagets fastighetskostnader om +/- 1 procent har en resultatpåverkan på cirka kronor. Känslighetsanalys Faktor Förändring Resultateffekt Hyresintäkter +/- 1 procent +/- 0,364 mkr Ekonomisk uthyrningsgrad +/- 1 procentenhet 0,39 mkr Räntenivå på räntebärande skulder + 1 procentenhet 2,45 mkr Fastighetskostnader + 1 procentenhet 0,15 mkr Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter +/- 5 procent 17,4 mkr Miljö Amasten har inte gjort någon fullständig genomgång av den eventuella förekomsten av miljöföroreningar i fastighetsbeståndet eller hyresgästernas verksamheter. Bolaget kan heller inte se några specifika risker i portföljen i dagsläget, baserat på historisk kunskap om fastigheterna eller nuvarande hyresgästers affärsverksamhet. I händelse att eventuella miljörisker kan föreligga vid framtida förvärv, kommer dessa att undersökas noga före förvärvet. Portföljen är än så länge relativt liten men ett mer systematiskt miljöarbete kommer att utarbetas i takt med att portföljen växer. Aktien och aktieägarna Utöver apportemissionen i januari som är beskriven i detalj tidigare i årsredovisningen har inga ytterligare emissioner eller återköp av aktier skett under Däre mot beslutade den extra bolagsstämman i december att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade vidare att bolagets nuvarande aktier ska utgöra stamaktier av serie A. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Vid årsskiftet uppgick aktiekapitalet till , fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,50 kronor och berättigar till en röst. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 på befintliga aktier i samband med årsstämman den 26 mars. Dock föreslår styrelsen i tillägg till det tidigare bemyndigandet från den extra bolagsstämman i december att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och 11

14 Förvaltningsberättelse den 10 april 2015 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. Resultat Förvaltningsresultatet för 2013 uppgick till -1,8 mkr vilket motsvarar -0,04 kr per aktie, sett till det genomsnittliga antalet aktier under året. Årets totalresultat uppgick till -7,6 mkr, vilket motsvarar -0,17 kr per aktie. Den negativa resultatpåverkan är främst hänförlig till att central administration om 7,2 mkr utgör en stor post i relation till intäkternas storlek under beståndets uppbyggnadsskede. Vidare har avvecklingskostnader för den tidigare verksamheten påverkat totalresultatet med -4,4 mkr, liksom negativa värdeförändringar på derivat om -1,5 mkr. Fastigheternas värde Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligt värdemetoden. Samtliga fastigheter värderas externt minst en gång årligen. Amasten har per 31 december externvärderat samtliga fastigheter. Värderingarna är avkastningsbaserade enligt kassaflödesmodellen, det vill säga prognoser baserade på framtida kassaflöden för varje individuell fastighet. Fastigheternas avkastningsnivå har bestämts utifrån deras unika risk samt gjorda transaktioner i respektive stad enligt ortsprismetoden. Vidare beaktas eventuella förändringar i drift- och underhållskostnader liksom uthyrningsnivåer och uthyrningsgrad. Externvärderingarna har genomförts av Nordier Property Advisors AB. Fastigheternas marknadsvärde per 31 december uppgick till 348 mkr inklusive fastighetsbeståndet i Osby som förvärvades i december. Exklusive Osby uppgick värdet till 298 mkr (296,6). Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknadsvärdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Med hänvisning till att samtliga fastig heter förvärvades in i Amasten under 2013 har bolaget valt att behålla förvärvsvärdena som de redovisade marknadsvärdena. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Skatt Givet det negativa resultatet för det gångna året uppstod ingen aktuell skatt, emedan uppskjuten skatt hade en positiv resultatpåverkan om kronor. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital upp gick till -6,6 mkr, där -4,4 mkr förklaras av avvecklingskostnader för den tidigare verksamheten. Totalt uppgick årets kassaflöde till -12,7 mkr och är främst hänförlig till förändringar i rörelseskulder på -12,8 mkr. Likvida medel vid årets slut uppgick till 0,8 mkr. Eget Kapital Det egna kapitalet uppgick per till 93,9 mkr och soliditeten till 26,5 procent. Räntebärande skulder Finansieringsrisk, det vill säga risken för att Amasten skulle sakna eller stå inför försämrade kreditmöjligheter vid refinansiering, är bolagets största finansiella risk. Därför har Amasten löpande dialog med sina kreditgivare för att genom goda relationer säkerställa sin långsiktiga finansiering. Amasten hade per en belåningsgrad på 67,6 procent och en sammanlagd räntebärande skuld på 245 mkr. Därmed uppfyller Amasten sitt finansiella mål om en belåningsgrad understigande 70 procent av fastigheternas redovisade marknadsvärde. Av de räntebärande skulderna utgör 223 mkr banklån emedan resten utgörs av revers avseende Osby. Likviditet Likvida medel vid årets slut uppgick till 0,8 mkr. För vidare analys av likviditeten hänvisas till kassaflödesrapporten. Investeringar Fastighetsinvesteringarna under 2013 uppgick till 348,5 mkr av vilket 284,5 mkr är hänförligt till apportemissionen i januari. I samband med detta lämnades en rabatt från säljaren om 12,1 mkr för att säkerställa att förvärvet inte skedde till övervärde i och med att bolagets verksamhet ändrade inriktning. 12

15 Förvaltningsberättelse Osbybeståndet förvärvades i december 2013 för 59 mkr baserat på en extern värdering från NAI Svefa per Per 31 december bedömde värderingsfirman Nordier Osbybeståndet till 75 mkr i samband med att samtliga fastigheter i portföljen värderades. Skillnaden förklaras av att uthyrningsläget förbättrats kraftigt på kort tid. Då samtliga fastigheter förvärvats av Amasten Holding AB (publ) under 2013, fördelar sig investeringarna per segment enligt följande: Skåne: 226 mkr (65 procent) Övriga Sverige: 122 mkr (35 procent). Moderbolaget s moderbolag hanterar koncerngemensamma funktioner såsom kreditförsörjning, administration av dotterbolag, förvaltningsstyrning, riskhantering och affärsutveckling. I moderbolagets räkenskaper ingår intäkter och kostnader avseende avvecklingen av bolagets tidigare verksamhet som bedrevs fram till och med det omvända förvärvet. Moderbolagets omsättning uppgick under året till 2,2 mkr (0,5) och utgjordes av koncerninterna tjänster. Årets resultat efter skatt uppgick till -7,8 mkr (14,0). Moderbolaget hade per 31 december likvida medel till ett värde av 0,0 mkr (12,5). Fordringar på koncernbolag motsvarade per årsskiftet 4,6 mkr (0,0). Vidare uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar under året till 94,6 mkr (2,5). Förändringarna förklaras av omstruktureringen av bolaget från den tidigare verksamheten till ett fastighetsbolag. Bolagsstyrning Amasten styrs enligt de regler för bolagsstyrning som anges i Aktiebolagslagen, bolagsordningen och noteringsavtalet med Nasdaq OMX First North. Styrelsens strävan är att underlätta för enskilda aktieägare att förstå var i bolaget som ansvar och befogenheter ligger. Bolagsstyrningen inom Amasten utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, First Norths noteringsavtal, samt delvis från Svensk Kod för bolagsstyrning (dock har ingen separat Bolagsstyrningsrapport upprättats) och andra regler och riktlinjer som följer av god styrelseetik. Bland Kodens principer återfinns syftet att skapa goda förutsättningar för att möjliggöra en dynamik mellan ägare, styrelse och ledning, något som Amasten ser som en naturlig del av bolagsstyrningen. Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare Bolaget strävar efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen skall bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensions förmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor. Rörlig lön kan maximalt uppgå till 60 procent av fast grundlön för ledande medarbetare och utifrån fastställda och överskridna prestationsnivåer. Pensionsavsättningar görs för ledande befattningshavare motsvarande maximalt 25 procent av fast grundlön. Övriga förmåner kan förekomma i begränsad omfattning. Uppsägningslön och avgångsvederlag kan i normalfallet inte överstiga 12 månadslöner. Styrelsens förslag till riktlinjer till kommande årsstämma överensstämmer med nuvarande riktlinjer. Redogörelse för styrelsearbetet under året Under verksamhetsåret 2013 hade styrelsen 13 styrelsemöten, varav 3 varit konstituerande till följd av förändringar i bolagets verksamhet och styrelsesammansättning. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning. I den arbetsordningen regleras såväl styrelsens arbetsformer som arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Vidare regleras formerna för löpande ekonomisk rapportering. Utöver det sist omnämnda har styrelsens arbete avhandlat omstruktureringen av den tidigare verksamheten till ett fastighetsförvaltande bolag. Därtill har strategiska frågor diskuterats för att utveckla den nya verksamheten vidare. Bolagets revisorer deltar vid minst ett styrelsemöte och redogör för sin förvaltnings- och räkenskapsrevision. Aktuell intjäningsförmåga Tabellen på nästkommande sida reflekterar Amastens intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att poängtera att intjäningsförmågan enbart baseras på aktuell hyreskontraktering och nuvarande förvaltningskostnader och ränteutgifter och andra kända parametrar. Därför innehåller tabellen inga antaganden om förändringar i vakanser, ränteläge, hyresutveckling eller värdeförändringar. Då fastigheterna i Osby förvärvades per den 19 december 2013 hade dessa ingen resultatpåverkan för det gångna bokslutsåret men påverkar intjäningsförmågan för de innevarande 12 månaderna. Därför har ett proformaresultat inkluderats som beaktar resultatet för 2013 som om Osbybeståndet hade ägts under hela Syftet 13

16 Förvaltningsberättelse med detta är att ge en mer jämförbar bild av den aktuella intjäningsförmågan på tolvmånadersbasis. Hyresvärdet utgörs av summan av kontrakterade hyror på årsbasis jämte en av externa värderare bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighetskostnaderna baseras på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna justerad för innehavstid. Kostnaderna för central administration utgörs av faktiskt utfall under det gångna bokslutsåret, justerat för kända engångsposter. Finansnettot har beräknats utifrån koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå utifrån gällande kreditavtal. Skatten är beräknad med 22 procent schablonskatt. Kommentar avseende 2014 En betydande nyuthyrning av tidigare vakanta lägen heter har skett under slutet av 2013 till följd av renoveringar. Amasten bedömer att delar av de återstående vakanserna i Sollefteå kommer att fyllas upp under innevarande år men avstår från att ge en mer detaljerad prognos för hur det kommer att förbättra intäkterna. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Amastens strategi inför 2014 är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i mindre och medelstora städer med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. I takt med att portföljen växer kommer dock andelen kommersiella fastigheter att öka och på längre sikt utgöra halva portföljen. Konjunkturuppgången är fortsatt skör men fortsätter att förstärkas. Sverige har i sammanhanget bättre förutsättningar än de flesta europeiska länder att gynnas av det förbättrade ekonomiska läget. Det stärker vår uppfattning att den svenska fastighetsmarknaden kommer att erbjuda intressanta investeringsmöjligheter för Amasten och dess aktieägare under 2014 och kommande år. Aktuell intjäningsförmåga Mkr 2013 Utfall 2013 Proforma 1 Intjäningsförmåga 1 jan 2014 Hyresvärde 30,9 38,2 39,1 Vakans -4,9-5,4-2,7 Hyresintäkter 26,0 32,8 36,4 Fastighetskostnader -15,3-19,0-19,0 Driftnetto 10,6 13,8 17,4 Direktavkastning, % 3,7 4,0 5,0 Central administration -7,2-7,2-7,2 Övriga rörelseintäkter 1,7 2,3 1,1 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat före finansiella poster (EBITDA) 5,1 9,0 11,3 Räntenetto -6,9-8,9-8,9 Förvaltningsresultat -1,8 0,1 2,4 Avvecklingskostnader (Morphic) -4,4-4,4 0,0 Värdeförändringar fastigheter 0,0 0,0 0,0 Värdeförändringar derivat -1,5-1,5 0,0 Resultat före skatt -7,7-5,8 2,4 Aktuell skatt 0,0 0,0-0,5 Uppskjuten skatt 0,04 0,04 0,0 Resultat efter skatt -7,6-5,7 1,9 Resultat efter skatt justerat för engångskostnader -1,8 0,1 1,9 Utvalda nyckeltal Ekonomisk vakans, % Räntetäckningsgrad, % ) Proforma för 2013 inkluderar intäkter och kostnader för Osbyfastigheterna som förvärvades i december

17 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor: SEK Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande: Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 på befintliga aktier i samband med årsstämman den 26 mars. Dock föreslår styrelsen i tillägg till det tidigare bemyndigandet från den extra bolagsstämman i december att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och den 10 april 2015 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. Helsingborg den 5 mars 2014 Styrelsen 15

18 s rapport över totalresultatet s rapport över totalresultatet Tkr Not Kvarvarande verksamhet Hyresintäkter Fastighetskostnader 3, 4, 6, Driftsöverskott Förvaltnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat 3, 4, 5, 6, Finansiella poster Finansiella kostnader Värdeförändringar derivat, orealiserade Finansnetto Resultat före skatt Uppskjuten skatt Årets resultat från kvarvarande verksamhet Avvecklade verksamheter: Årets resultat från avvecklade verksamheter Årets resultat Övrigt totalresultat för året 0 0 Summa totaltresultat för året Årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Årets totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare Kvarvarande verksamhet Avyttrade verksamheter Förvaltningsresultat före skatt Förvaltningsresultat före skatt per stamaktie, kr 0 0 Resultat efter skatt per stamaktie, kr 1 11 Resultat från kvarvarande verksamhet -0,07 0,00 Resultat från avyttrade verksamheter -0,10-0,03 Årets resultat -0,17-0,03 1) Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier förekommer. 16

19 s rapport över finansiell ställning s rapport över finansiell ställning Tkr Not 31 dec dec 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Totalt eget kapital Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntebärande skulder Derivat Långfristiga icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

20 s rapport över förändring i eget kapital s rapport över förändring i eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Tkr Aktiekapital Övrigt till skjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl Reserver årets resultat Summa Ingående eget kapital Årets resultat Övrigt totalresultat 0 Summa totalresultat Fondemission 0 Nyemisson 0 Utbetald utdelning preferensaktier 0 Summa transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Övrigt totalresultat 0 Summa totalresultat Tillskott Nyemission Apportemission Nedsättning aktiekapital Utdelning Utdelning koncernmässig effekt utdelning dotterföretag Summa transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2014

Delårsrapport för kvartal 1 2014 Delårsrapport för kvartal 1 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

AMASTEN HOLDING AB. Delårsrapport. januari mars 2014. Nyckeltal i urval. Januari Mars 2014

AMASTEN HOLDING AB. Delårsrapport. januari mars 2014. Nyckeltal i urval. Januari Mars 2014 AMASTEN HOLDING AB Delårsrapport januari mars 2014 Januari Mars 2014 Totala intäkter: 8,5 mkr (6,5) Driftsnetto: 3,1 mkr (2,6) Central administration: -2,0 mkr (-1,5) Finansnetto inkl. derivat: -2,2 mkr

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari juni 2015 Andra kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 110 997 SEK ( 152 260 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -2 319 717 SEK ( -2

Läs mer