Aktieägarinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägarinformation"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17 s rapport över finansiell ställning 18 s rapport över förändring i eget kapital 19 s rapport över kassaflöden 20 Moderbolagets resultaträkning 21 Moderbolagets balansräkning 23 Moderbolagets förändring i eget kapital 24 Moderbolagets kassaflödesanalys 25 Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen 41 Försäkran 42 Revisionsberättelse 44 Styrelse och revisor 45 Koncernledning 46 Definitioner 48 Adresser

3 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Aktieägarinformation Amasten Holding AB (Amasten) pressmeddelanden och rapporter distribueras genom Be Quoted (www.bequoted.se). Årsredovisning, rapporter och pressmeddelanden kan beställas direkt från Amasten Holding AB (publ), Drottning gatan 150, Helsingborg, eller e-post All aktuell information finns även tillgänglig på Årsredovisningen för 2013 kommer inte att tryckas. Årsstämma Årsstämma hålls den 26 mars i Stockholm. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på På hemsidan finns även mer information om anmälan till årsstämman. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före avstämningsdagen. Informationstillfällen Delårsrapport för perioden jan mars 2014: 9 maj 2014 Delårsrapport för perioden april juni 2014: 18 juli 2014 Delårsrapport för perioden juli sep 2014: 24 oktober 2014 Bokslutskommuniké 2014: 26 februari

4 Detta är amasten Detta är Amasten Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder samt till viss del även lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget 17 fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett redovisat marknadsvärde på omkring 350 mkr. Affärsidé Amasten ska förvärva, förvalta och förädla huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. I takt med att portföljen växer skall även andelen kommersiella fastigheter öka. Amasten ska både förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som i möjligaste mån skall förädlas och därefter avyttras. Övergripande mål Amasten ska på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästen mår bra och trivs med fastigheten så blir Amasten ett välmående och kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder kronor, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och att finansiering beviljas. En sådan portföljstorlek underlättar ytterligare expansion genom en större förvaltningsorganisation. Vidare medför det också ett större och stabilare underliggande kassaflöde som i sig underlättar kreditfinansiering och kapitalanskaffningar. Generella målsättningar och ledstjärnor Balansering av risk genom en blandning av sektorer och städer. Värdeskapande förvaltning som förbättrar kassaflöden och höjer värdet på fastigheterna. Inga heliga tillgångar. Portföljsammansättningen måste vara dynamisk och resultatstyrd. Tillhandahålla en stabil årlig avkastning över en konjunkturcykel snarare än enskilda toppår. Finansiella mål Avkastningen på eget kapital skall under en femårsperiod uppgå till procent per år. Belåningsgraden skall långsiktigt understiga 70 procent. Räntetäckningsgraden på bankfinansiering skall långsiktigt överstiga 150 procent. Amasten har en utpräglad lågriskstrategi och befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Ledningen har därför valt att fokusera på realistiska finansiella mål. Strategi Amasten ska långsiktigt förvalta fastigheter med goda kassaflöden och effektivisera såväl drifts- som förvaltningskostnader. Amasten ska också förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential för att avyttra dem när förädlingen är fullbordad, i syfte att ha likvida medel för ytterligare förvärv av fastigheter med goda kassaflöden eller god utvecklingspotential. Amasten ämnar expandera fastighetsbeståndet de kommande åren och i takt med det även utöka organisationen, bland annat genom att ta över befintlig personal i samband med framtida fastighetsförvärv. 2

5 Detta är amasten Geografisk strategi Amasten har ambitionen att växa med fokus på mindre och medelstora städer i ett antal regioner. För närvarande har fokus varit på Skåne även om Bolaget äger fastigheter på andra orter i Sverige, men flera regioner kommer med hög sannolikhet att i framtiden bli centrala för Bolaget. Sektorstrategi Amastens huvudfokus är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra bostadsfastigheter. I framtiden avser Bolaget dock att öka andelen kommersiella fastigheter i sitt bestånd. 3

6 Vd har ordet Vi blickar framåt med tillförsikt Under 2013 etablerade sig Amasten som ett nytt fastighetsbolag på First North med den uttalade målsättningen att växa. Det gångna året har i många avseenden ägnats åt att skapa den plattform genom vilken tillväxten kan ske på ett betryggande sätt. Omstruktureringskostnaderna av det tidigare Morphic ligger nu i allt väsentligt bakom oss och ledningsgruppen samt styrelsen har förstärkts. Därmed står vi väl rustade för att på bästa sätt förvalta det befintliga beståndet och växa genom ytterligare förvärv. Ett större bolag kommer också innebära skalfördelar och ett förbättrat kassaflöde var ett finansiellt utmanande år för Amasten. Resultatet har påverkats av avvecklingskostnader för den tidigare verksamheten. Vidare har resultatet påverkats negativt av derivat. Hyresintäkterna har dessutom påverkats av en hög vakansgrad under första halvan av året. Vi kan nu glädjas åt en betydligt bättre uthyrningsgrad tack vare åtgärder att minska vakanserna. Åtgärderna har dock medfört högre förvaltnings- och underhållskostnader än vad som är normalt vid det långsiktiga förvaltningsarbete som nu vidtar. Den nuvarande portföljen utgörs till mycket stor del av bostadsfastigheter med låga vakansrisker. Hyresgästernas betalningsförmåga är också stabil. En del vakanser återstår att hantera i Sollefteå där beståndet var kraftigt eftersatt när Amasten förvärvade det och där ett omfattande renoveringsarbete har genomförts. En förbättrad uthyrningsgrad och det fortsatt låga ränteläget kommer sammantaget att gynna Amastens förvaltningsresultat för innevarande år. Amastens strategi inför 2014 är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Bolagets geografiska fokus kommer i första hand att ligga på mindre och medelstora städer med tonvikt på bostadsfastigheter. I takt med att portföljen växer förväntas dock andelen kommersiella fastigheter att öka. Mixen av bostäder och kommersiella fastigheter på ett flertal orter syftar därför till att såväl sprida risker som att säkerställa att bolaget lever upp till sitt avkastningskrav, med bibehållen låg riskprofil. Fastighetstransaktioner och värdeförändringar Utöver det omvända förvärvet av det initiala fastighetsbeståndet i januari 2013, förvärvades i december sju fastigheter i Osby i Skåne till ett värde av dryga 60 mkr. Därmed uppgår det samlade redovisade marknadsvärdet till cirka 350 mkr. Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknads värdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Finansiering Bankernas intresse för fastighetsfinansiering har förbättrats under hösten Vi har därför god tillförsikt om att vi i samband med kommande förvärv skall kunna erhålla attraktiva villkor på uthålliga belåningsgrader. Inte minst bedömer vi att den framtida tänkta kombinationen av bostäder och kommersiella fastigheter kommer att erbjuda en bra riskspridning ur kreditgivningshänseende. Vidare är det allmänna investerarintresset för fastigheter alltjämt starkt, vilket även borgar för goda möjligheter till kapitalanskaffning. Utsikterna för 2014 och framåt Det är med tillförsikt som Amasten blickar fram emot Konjunktursignalerna i omvärlden har långsamt förbättrats under Även om konjunkturuppgången är fortsatt skör och många utmaningar kvarstår så finns all anledning för oss att se positivt på framtiden. Sverige har i sammanhanget bättre förutsättningar än de flesta europeiska länder att gynnas av det förbättrade ekonomiska läget. Vår uppfattning är därför att den svenska fastighetsmarknaden kommer att erbjuda intressanta investeringsmöjligheter för Amasten och dess aktieägare under 2014 och kommande år. Bolagets uttalade tillväxtmål om ett fastighetsbestånd om minst två miljarder inom tre till fem år kvarstår och ledningen kommer att verka för att uppnå detta mål. Helsingborg den 5 mars, 2014 Thomas Melin, vd och styrelseledamot 4

7 Nyckelhändelser under året Nyckelhändelser under året Den 30 november 2012 undertecknades ett avtal mellan Amasten AB där det tidigare Morphic Technologies (numera Amasten Holding AB) genom en apportemission lägger ett bud på Amasten Bostäder AB. Efter genom förd transaktion kom Morphics aktieägare att äga cirka 25 procent av Amasten Bostäder och resterande 75 procent att ägas av Amasten AB. Vidare beslutades det att Cell Impact skulle delas ut till aktieägarna i gamla Morphic (alltså inte till Amasten) och noteras på lämplig handelsplats. Affären var villkorad av ett beslut från extra bolagsstämma. Den 10 januari 2013 hölls denna stämma som beslöt att genomföra affären. Stämman beslutade även att ändra bolagets namn till Amasten Holding AB (publ) och aktien avnoterades från Nasdaq OMX Small Cap och listades istället på Nasdaq OMX First North från och med 28 januari Slutligen särnoterades Cell Impact och började handlas separat den 20 februari Därmed hade alla väsentliga förändringar från det tidigare Morphic till den nuvarande verksamheten i Amasten Holding som fastighetsbolag på First North också genomförts. Året har präglats av arbetet med att omstrukturera verksamheten till ett renodlat fastighetsbolag och utarbeta olika affärsstrategier och tillväxtmöjligheter, vilka omnämnts i vd-ordet ovan. Under tredje kvartalet valde bolagets tidigare vice vd att lämna företaget för nya utmaningar utanför organisationen. Istället anställdes under fjärde kvartalet David Dahlgren som ny vice vd med ansvar för transaktioner och affärsutveckling. I december hölls en extra bolagstämma där en ny styrelse valdes. Stämman beslutade att styrelsen för tiden in till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna Jan Rynning, John Hamilton och Mattias Klintemar avböjde omval. Istället utsågs Lars-Erik Wenehed och Veronica Sjödin till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Lars-Erik Wenehed till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genom förande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. I slutet av december förvärvade Amasten via bolag sju fastigheter i centrala Osby. Värdet uppgår till cirka 60 mkr och driftsnettot i fastigheterna till cirka 3,2 mkr. Transaktionen kommer att bidra positivt till den totala intjäningen och kassaflödet i Amastenkoncernen. Inom Amasten-koncernen finns det dotter bolag som har säkerheter ställda för bolag utanför koncernen. I samband med förvärvet förhandlades villkoren så att betalning inte behöver erläggas förrän panterna frisläppts och om pantrealisation skulle ske så kan skulden kvittas mot det belopp som Amasten Holding måste betala för att lösa panten. Därmed har man säkrat den risk som pantsättningen kan innebära för Amastenkoncernen. Denna pantsättningsproblematik uppstod i samband med det omvända förvärvet av Morphic Technologies under 2013 och har redovisats i delårsrapporterna. Genom de förändringar som skett under det gångna året står Amasten Holding nu väl förberett att ta viktiga steg framåt för att realisera de tillväxtmål och strategier som föreligger. 5

8 Amastenaktien Amastenaktien Bolaget noterades den 4 mars 2008 på OMX Nordiska Börs Stockholm och ingick i sektor Industri under kortnamnet MORP-B. Sedan den 28 januari 2013 är bolaget noterat under namnet Amasten Holding på NASDAQ OMX First North. I samband med denna nynotering delades den tidigare Morphicverksamheten ut till aktieägarna under namnet Cell Impact den 8 februari Cell Impact började handlas separat den 20 februari 2013 och även detta bolag handlas på NASDAQ OMX First North. Detta avsnitt är helt fokuserat på verksamheten sedan den 20 februari 2013, då det innan dess rådde osäkerhet hur bolaget skulle värderas då Cell Impact ingick i koncernen. Aktien och aktiebok På balansdagen uppgick aktiekapitalet till , fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,50 kronor och berättigar till en röst. Samtliga aktier är fullt inbetalda och ger lika rätt till full utdelning. Antalet aktieägare uppgick till Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden (tidigare VPC) med adress: Euroclear Sweden, Box 7822, Stockholm, Sverige. Aktieägare har enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädes rätt till nyteckning av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, men denna företrädesrätt kan frångås efter beslut av bolagsstämma. Aktiekursens utveckling och handeln i aktien Under nämnda period av verksamhetsåret 2013, 21 februari till 31 december, sjönk aktiekursen med 46 procent från 7,90 kr till 4,30 kr. Högsta betalkurs under perioden var 7,90 kr och lägsta 3,90 kr. Vid periodens utgång uppgick börsvärdet till 74 mkr. Den genomsnittliga handeln per börsdag under perioden var 7790 ( ) aktier eller kr ( ). Det kan i sammanhanget noteras att jämförelsetalen från 2012 avviker kraftigt, då kursen i det tidigare Morphic varierade mellan 8 öre och 21 öre under 2012, vilket gav andra typer av omsättnings volymer. Totalt omsattes 1,7 (106,4) miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 7,8 (13,6) mkr. Detta motsvarar en omsättningshastighet på cirka 11 (37) procent. Förändringar i antalet aktier under året Under januari 2013 genomfördes en större förändring av antalet aktier i det nuvarande Amasten Holding AB (publ), då det tidigare Morphic förvärvade samtliga aktier i Amasten Bostäder AB. En extra bolagsstämma den 10 januari 2013 beslutade bland annat om: (i) att godkänna förvärvet, (ii) sammanläggning av aktier, varvid 100 befintliga aktier lades samman till 1 aktie, (iii) att ändra Bolagets verksamhetsinriktning, (iv) ändra Bolagets namn (firma) till Amasten Holding AB (publ), (v) styrelseförändringar medförande att majoriteten av styrelsens totala antal ledamöter därefter kommer vara utsedda av säljaren av Amasten Bostäder AB, (vi) riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor (vii) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form Aktiekurs i Amasten efter att Cell Impact började handlas separat 20 februari 2013 SEK 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Amasten Carnegie Real Estate Index 6

9 Amastenaktien av samtliga aktier i Cell Impact, (viii) riktad apportemission av vederlagsaktier till Amasten AB, samt (ix) omvandling av samtliga aktier av serie A i Morphic till serie B samt om ändring av bolagsordningen så att aktieslagen A och B tas bort. Efter besluten enligt ovan samt efterföljande registreringar kom säljaren av Amasten AB att äga cirka 75 procent av aktierna och rösterna i Morphic medan befintliga aktieägare kommer äga resterande cirka 25 procent. Köpeskillingen uppgick till 90 miljoner kronor bestående av sammanlagt nyemitterade aktier av serie B som tecknades till en kurs om 7,0 kronor per aktie (justerat för den planerade sammanläggningen om 1:100). Det totala antalet utestående aktier i Morphic kom efter apportemissionen, den riktade nyemissionen samt sammanläggningen av aktier 1:100 att uppgå till aktier. Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildades framgår nedan: Aktiekapitalets utveckling Förändring av Totalt efter förändring År Transaktion A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital 1999 Nybildning , Nyemission , Nyteckning via optioner , Nyemission , Fondemission , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyteckning via optioner , Nyemission , Nyteckning via optioner , Apportemission , Apportemission , Nyemission , Nyteckning via optioner , Omvandling av aktier , Apportemission , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Omvandling av aktier , Sammanläggning 1: , Nyemission¹ , Minskning av aktiekapital¹ , Apportemission¹ , Omvandling av aktier¹ , ) Beslutad av extra bolagsstämma den 10 januari

10 Amastenaktien Bemyndigande från extra bolagsstämman 19 december 2013 Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Varje stamaktie av serie A har ett röstvärde om en röst. Varje preferensaktie av serie B har ett röstvärde om 1/10 röst samt företrädesrätt till vinstutdelning med visst belopp och bolagets tillgångar vid likvidation. Stämman beslutade vidare att bolagets nuvarande aktier ska utgöra stamaktier av serie A. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Ägarinformation och ägarstruktur De största aktieägarna Innehav Röster i % Amasten AB ,71 Östersjöstiftelsen ,40 Six Sis Ag, W8imy ,18 Gilstring, Kåre ,18 Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,09 Alven, Jan ,00 Mariegården Investment AB ,87 Gilstring, Malin ,41 Bang Pedersen, Stein-Åge ,35 Robur Försäkring ,35 Summa ,54 Övriga ,47 Amasten totalt Utdelningspolicy för stamaktieägare Styrelsens förslag avseende utdelning till årsstämman den 26 mars Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 på befintliga aktier i samband med årsstämman den 26 mars. Dock föreslår styrelsen i tillägg till det tidigare bemyndigandet från den extra bolagsstämman i december att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och den 10 april 2015 (under förut sättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferens aktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. 8

11 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Amasten Holding AB (publ), , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013 Bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North. Bolaget har cirka (17 300) aktieägare. Efterföljande resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad del av årsredovisningen och är granskade av bolagets revisor. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Flerårsöversikt Nedan presenteras en flerårsöversikt, som dock i praktiken saknar relevans då Bolaget fram till och med januari 2013 hade en helt annan verksamhet än den nuvarande fastighetsfokuseringen. Verksamheten Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder samt i viss del även lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 350 mkr. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder kronor, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Finansiella mål Amastens mål är att över tid generera en uthållig avkastning på eget kapital om procent per år. Därtill har Amasten som målsättningar att, räntetäckningsgraden långsiktigt ska överstiga 150 procent och att soliditeten långsiktigt ska överstiga 30 procent. Organisation Amasten har i dagsläget två affärsområden som utgörs av segmenten Skåne samt Övriga Sverige. Organisationen utgörs av den i Amasten anställda personalen som för stunden uppgår till tre personer med ansvar för central administration, fastighets- och finansfunktioner. Ledningsgruppen består av Thomas Melin (vd), David Dahlgren (vice vd) och Per Jönsson (CFO). Bolagets fastig heter förvaltas rent operativt genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB i båda affärsområdena. Amasten har för avsikt att på sikt integrera även den operativa förvaltningen in i moder bolaget. För upplysningar kring beslutade Flerårsöversikt Hyresintäkter/Nettoomsättning mkr 26,0 107,2 270 Driftsnetto/Rörelseresultat mkr 10,6-93,3-95,7 Nettoresultat mkr -7,6-9,1-92,8-95,2 Balansomslutning mkr 3 54,5 22, ,5 Förvaltningsfastigheter, mkr 3 48,5 Räntebärande skulder mkr 244,6 7,3 15,4 Eget kapital 93,9 17,2 26,2 120,5 Räntetäckningsgrad, ggr 0,74 neg neg neg Soliditet % 26,5 75,7 40,3 48,7 Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg neg Som beskrivits tidigare i årsredovisningen har verksamheten i Amasten Holding AB förändrats radikalt under början av 2013 i förhållande till den verksamhet som bedrivits i tidigare under namnet Morphic Technologies AB. Detta har till följd att jämförelsetal mellan 2013 och tidigare år saknar relevans varför denna flerårsöversikt hållits väldigt kortfattad. 9

12 Förvaltningsberättelse rikt linjer om ersättningar till personal och ledande befattningshavare, se Not 4, Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 28 januari började Amastens aktie handlas på First North. Därmed etablerades i praktiken Amasten som ett nytt börsnoterat fastighetsbolag. Tiden därefter har i huvudsak ägnats åt att omstrukturera bolaget från det tidigare Morphic och förbereda Amasten för att kunna växa vidare. Under tredje kvartalet valde bolagets tidigare vice vd att lämna företaget för nya utmaningar utanför organisationen. Istället anställdes under fjärde kvartalet David Dahlgren som ny vice vd med ansvar för transaktioner och affärsutveckling. I december hölls en extra bolagsstämma där tre tidigare styrelseledamöter lämnade styrelsen och två nya ledamöter valdes in, Veronica Sjödin och Lars-Erik Wenehed. Till ny styrelseordförande utsågs Lars-Erik Wenehed. Stämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning enligt vilken bl.a. två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller tecknings optioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Slutligen förvärvades i december även ett bostadsbestånd i Osby som beskrivs i mer detalj nedan. Fastighetsbeståndet Amastens strategi är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Bolaget skall förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential där målet är att, efter avslutade förädlingsprocesser, avyttra fastigheterna. Amasten äger i dagsläget 17 fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett redovisat marknadsvärde på cirka 350 mkr. Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknadsvärdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Med hänvisning till att samtliga fastigheter förvärvades in i Amasten under 2013 har bolaget valt att behålla förvärvsvärdena som de redovisade marknadsvärdena. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Den uthyrnings bara arean uppgår till kvm. I december förvärvade Amasten via bolag sju fastigheter i centrala Osby med hyresintäkter på omkring 7 mkr varav cirka 20 procent kommer från lokaluthyrning och resterande 80 procent från uthyrning av bostadslägenheter. Värdet uppgår till cirka 60 mkr och driftsnettot i fastigheterna till cirka 3,2 mkr. Inga fastigheter har sålts under året. Amasten har för avsikt att under 2014 utöka beståndet ytterligare. Fördelningen av redovisat värde mellan de olika segmenten utgörs till 65 procent av Skåne och 35 procent av övriga Sverige. Samtliga fastigheter är bostadsfastigheter där endast 10 procent av de uthyrningsbara areorna uthyrs för andra ändamål än bostäder. Möjligheter och risker Hyror och kunder Amastens intjäning påverkas främst av vakanser, hyresgästernas betalningsförmåga och bolagets möjligheter att ta ut marknadsmässiga hyror. Vakanser och hyresnivåer påverkas till stor del av den allmänna konjunkturutvecklingen men också av den ekonomiska utvecklingen på de orter där bolaget äger fastigheter. Därtill kan stora enskilda hyresgäster ha tydlig effekt på intäkterna ifall de avflyttar eller har betalningsproblem. Man kan uttrycka det som att hyresgästernas resultaträkning blir Amastens balansräkning. Amasten strävar därför efter att genom god förvaltning etablera långsiktiga relationer med sina hyresgäster för att tillgodose att deras lokalbehov kan mötas inom ramen för bolagets fastighets bestånd. Även om Amasten räknar med att öka andelen fastigheter med kommersiella lokaler som erbjuder högre direkt avkastning så bedöms ändå bostadsfastigheter på sikt att utgöra den dominerande delen. Bostadsfastigheter har generellt lägre hyresbortfall och kortare vakansperioder än kommersiella fastigheter, vilket minskar risken för hyresbortfall för portföljen som helhet. Att vara verksam på ett flertal orter bidrar också till att sprida den geografiska risken avseende intjäningen. Skuldförvaltning och riskhantering Finansieringsrisk, det vill säga risken för att Amasten skulle sakna eller stå inför försämrade kreditmöjligheter 10

13 Förvaltningsberättelse vid refinansiering är bolagets största finansiella risk. Därför har Amasten löpande dialog med sina kreditgivare för att genom goda relationer säkerställa sin långsiktiga finansiering. Amasten hade per en belåningsgrad på 67,6 procent. Ränterisk definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar Amastens räntekostnad. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av räntebärande skulder, främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi Amasten väljer för bindningstiden på räntorna. Amasten hade per en räntetäckningsgrad om 74 procent. Baserat på aktuell intjäningsförmåga för 2014 kommer Amastens räntetäckningsgrad att uppgå till 126 procent. Räntenivåerna påverkas i stor utsträckning av faktisk och förväntad inflation. Som fastighetsbolag gynnas Amasten i detta sammanhang av att hyresintjäningen i stor utsträckning indexjusteras med hänsyn till inflationen. Amasten hade per en genomsnittlig räntekostnad på 3,87 procent. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna består främst av utbetalningar för fastigheternas normala drift inklusive fastighetsskatt, reparation och underhåll, tomträttsavgälder samt fastighetsadministration. Bedömningen av fastighetskostnaderna är baserad på underliggande budgetar och utfall under de år som Amasten har ägt fastigheterna. Kostnaderna följs löpande upp genom intern granskning och jämförs mot bland annat externa jämförelsetal från jämförbara objekt. Amasten arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder, investeringar och effektiviseringar i syfte att förbättra kostnadsbilden, inte minst avseende el-, vattenoch värmeförbrukning. Driftsoptimeringen är en av de viktigaste miljöförbättringarna Amasten kan påverka i egenskap av fastighetsbolag. En förändring av bolagets fastighetskostnader om +/- 1 procent har en resultatpåverkan på cirka kronor. Känslighetsanalys Faktor Förändring Resultateffekt Hyresintäkter +/- 1 procent +/- 0,364 mkr Ekonomisk uthyrningsgrad +/- 1 procentenhet 0,39 mkr Räntenivå på räntebärande skulder + 1 procentenhet 2,45 mkr Fastighetskostnader + 1 procentenhet 0,15 mkr Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter +/- 5 procent 17,4 mkr Miljö Amasten har inte gjort någon fullständig genomgång av den eventuella förekomsten av miljöföroreningar i fastighetsbeståndet eller hyresgästernas verksamheter. Bolaget kan heller inte se några specifika risker i portföljen i dagsläget, baserat på historisk kunskap om fastigheterna eller nuvarande hyresgästers affärsverksamhet. I händelse att eventuella miljörisker kan föreligga vid framtida förvärv, kommer dessa att undersökas noga före förvärvet. Portföljen är än så länge relativt liten men ett mer systematiskt miljöarbete kommer att utarbetas i takt med att portföljen växer. Aktien och aktieägarna Utöver apportemissionen i januari som är beskriven i detalj tidigare i årsredovisningen har inga ytterligare emissioner eller återköp av aktier skett under Däre mot beslutade den extra bolagsstämman i december att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade vidare att bolagets nuvarande aktier ska utgöra stamaktier av serie A. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Vid årsskiftet uppgick aktiekapitalet till , fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,50 kronor och berättigar till en röst. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 på befintliga aktier i samband med årsstämman den 26 mars. Dock föreslår styrelsen i tillägg till det tidigare bemyndigandet från den extra bolagsstämman i december att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och 11

14 Förvaltningsberättelse den 10 april 2015 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. Resultat Förvaltningsresultatet för 2013 uppgick till -1,8 mkr vilket motsvarar -0,04 kr per aktie, sett till det genomsnittliga antalet aktier under året. Årets totalresultat uppgick till -7,6 mkr, vilket motsvarar -0,17 kr per aktie. Den negativa resultatpåverkan är främst hänförlig till att central administration om 7,2 mkr utgör en stor post i relation till intäkternas storlek under beståndets uppbyggnadsskede. Vidare har avvecklingskostnader för den tidigare verksamheten påverkat totalresultatet med -4,4 mkr, liksom negativa värdeförändringar på derivat om -1,5 mkr. Fastigheternas värde Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligt värdemetoden. Samtliga fastigheter värderas externt minst en gång årligen. Amasten har per 31 december externvärderat samtliga fastigheter. Värderingarna är avkastningsbaserade enligt kassaflödesmodellen, det vill säga prognoser baserade på framtida kassaflöden för varje individuell fastighet. Fastigheternas avkastningsnivå har bestämts utifrån deras unika risk samt gjorda transaktioner i respektive stad enligt ortsprismetoden. Vidare beaktas eventuella förändringar i drift- och underhållskostnader liksom uthyrningsnivåer och uthyrningsgrad. Externvärderingarna har genomförts av Nordier Property Advisors AB. Fastigheternas marknadsvärde per 31 december uppgick till 348 mkr inklusive fastighetsbeståndet i Osby som förvärvades i december. Exklusive Osby uppgick värdet till 298 mkr (296,6). Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknadsvärdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Med hänvisning till att samtliga fastig heter förvärvades in i Amasten under 2013 har bolaget valt att behålla förvärvsvärdena som de redovisade marknadsvärdena. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Skatt Givet det negativa resultatet för det gångna året uppstod ingen aktuell skatt, emedan uppskjuten skatt hade en positiv resultatpåverkan om kronor. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital upp gick till -6,6 mkr, där -4,4 mkr förklaras av avvecklingskostnader för den tidigare verksamheten. Totalt uppgick årets kassaflöde till -12,7 mkr och är främst hänförlig till förändringar i rörelseskulder på -12,8 mkr. Likvida medel vid årets slut uppgick till 0,8 mkr. Eget Kapital Det egna kapitalet uppgick per till 93,9 mkr och soliditeten till 26,5 procent. Räntebärande skulder Finansieringsrisk, det vill säga risken för att Amasten skulle sakna eller stå inför försämrade kreditmöjligheter vid refinansiering, är bolagets största finansiella risk. Därför har Amasten löpande dialog med sina kreditgivare för att genom goda relationer säkerställa sin långsiktiga finansiering. Amasten hade per en belåningsgrad på 67,6 procent och en sammanlagd räntebärande skuld på 245 mkr. Därmed uppfyller Amasten sitt finansiella mål om en belåningsgrad understigande 70 procent av fastigheternas redovisade marknadsvärde. Av de räntebärande skulderna utgör 223 mkr banklån emedan resten utgörs av revers avseende Osby. Likviditet Likvida medel vid årets slut uppgick till 0,8 mkr. För vidare analys av likviditeten hänvisas till kassaflödesrapporten. Investeringar Fastighetsinvesteringarna under 2013 uppgick till 348,5 mkr av vilket 284,5 mkr är hänförligt till apportemissionen i januari. I samband med detta lämnades en rabatt från säljaren om 12,1 mkr för att säkerställa att förvärvet inte skedde till övervärde i och med att bolagets verksamhet ändrade inriktning. 12

15 Förvaltningsberättelse Osbybeståndet förvärvades i december 2013 för 59 mkr baserat på en extern värdering från NAI Svefa per Per 31 december bedömde värderingsfirman Nordier Osbybeståndet till 75 mkr i samband med att samtliga fastigheter i portföljen värderades. Skillnaden förklaras av att uthyrningsläget förbättrats kraftigt på kort tid. Då samtliga fastigheter förvärvats av Amasten Holding AB (publ) under 2013, fördelar sig investeringarna per segment enligt följande: Skåne: 226 mkr (65 procent) Övriga Sverige: 122 mkr (35 procent). Moderbolaget s moderbolag hanterar koncerngemensamma funktioner såsom kreditförsörjning, administration av dotterbolag, förvaltningsstyrning, riskhantering och affärsutveckling. I moderbolagets räkenskaper ingår intäkter och kostnader avseende avvecklingen av bolagets tidigare verksamhet som bedrevs fram till och med det omvända förvärvet. Moderbolagets omsättning uppgick under året till 2,2 mkr (0,5) och utgjordes av koncerninterna tjänster. Årets resultat efter skatt uppgick till -7,8 mkr (14,0). Moderbolaget hade per 31 december likvida medel till ett värde av 0,0 mkr (12,5). Fordringar på koncernbolag motsvarade per årsskiftet 4,6 mkr (0,0). Vidare uppgick investeringar i materiella anläggningstillgångar och finansiella anläggningstillgångar under året till 94,6 mkr (2,5). Förändringarna förklaras av omstruktureringen av bolaget från den tidigare verksamheten till ett fastighetsbolag. Bolagsstyrning Amasten styrs enligt de regler för bolagsstyrning som anges i Aktiebolagslagen, bolagsordningen och noteringsavtalet med Nasdaq OMX First North. Styrelsens strävan är att underlätta för enskilda aktieägare att förstå var i bolaget som ansvar och befogenheter ligger. Bolagsstyrningen inom Amasten utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, First Norths noteringsavtal, samt delvis från Svensk Kod för bolagsstyrning (dock har ingen separat Bolagsstyrningsrapport upprättats) och andra regler och riktlinjer som följer av god styrelseetik. Bland Kodens principer återfinns syftet att skapa goda förutsättningar för att möjliggöra en dynamik mellan ägare, styrelse och ledning, något som Amasten ser som en naturlig del av bolagsstyrningen. Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare Bolaget strävar efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässig ersättning. Ersättningen skall bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön, pensions förmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor. Rörlig lön kan maximalt uppgå till 60 procent av fast grundlön för ledande medarbetare och utifrån fastställda och överskridna prestationsnivåer. Pensionsavsättningar görs för ledande befattningshavare motsvarande maximalt 25 procent av fast grundlön. Övriga förmåner kan förekomma i begränsad omfattning. Uppsägningslön och avgångsvederlag kan i normalfallet inte överstiga 12 månadslöner. Styrelsens förslag till riktlinjer till kommande årsstämma överensstämmer med nuvarande riktlinjer. Redogörelse för styrelsearbetet under året Under verksamhetsåret 2013 hade styrelsen 13 styrelsemöten, varav 3 varit konstituerande till följd av förändringar i bolagets verksamhet och styrelsesammansättning. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning. I den arbetsordningen regleras såväl styrelsens arbetsformer som arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Vidare regleras formerna för löpande ekonomisk rapportering. Utöver det sist omnämnda har styrelsens arbete avhandlat omstruktureringen av den tidigare verksamheten till ett fastighetsförvaltande bolag. Därtill har strategiska frågor diskuterats för att utveckla den nya verksamheten vidare. Bolagets revisorer deltar vid minst ett styrelsemöte och redogör för sin förvaltnings- och räkenskapsrevision. Aktuell intjäningsförmåga Tabellen på nästkommande sida reflekterar Amastens intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Det är viktigt att poängtera att intjäningsförmågan enbart baseras på aktuell hyreskontraktering och nuvarande förvaltningskostnader och ränteutgifter och andra kända parametrar. Därför innehåller tabellen inga antaganden om förändringar i vakanser, ränteläge, hyresutveckling eller värdeförändringar. Då fastigheterna i Osby förvärvades per den 19 december 2013 hade dessa ingen resultatpåverkan för det gångna bokslutsåret men påverkar intjäningsförmågan för de innevarande 12 månaderna. Därför har ett proformaresultat inkluderats som beaktar resultatet för 2013 som om Osbybeståndet hade ägts under hela Syftet 13

16 Förvaltningsberättelse med detta är att ge en mer jämförbar bild av den aktuella intjäningsförmågan på tolvmånadersbasis. Hyresvärdet utgörs av summan av kontrakterade hyror på årsbasis jämte en av externa värderare bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Fastighetskostnaderna baseras på faktiskt utfall de senaste tolv månaderna justerad för innehavstid. Kostnaderna för central administration utgörs av faktiskt utfall under det gångna bokslutsåret, justerat för kända engångsposter. Finansnettot har beräknats utifrån koncernens beräknade genomsnittliga räntenivå utifrån gällande kreditavtal. Skatten är beräknad med 22 procent schablonskatt. Kommentar avseende 2014 En betydande nyuthyrning av tidigare vakanta lägen heter har skett under slutet av 2013 till följd av renoveringar. Amasten bedömer att delar av de återstående vakanserna i Sollefteå kommer att fyllas upp under innevarande år men avstår från att ge en mer detaljerad prognos för hur det kommer att förbättra intäkterna. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Amastens strategi inför 2014 är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i mindre och medelstora städer med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. I takt med att portföljen växer kommer dock andelen kommersiella fastigheter att öka och på längre sikt utgöra halva portföljen. Konjunkturuppgången är fortsatt skör men fortsätter att förstärkas. Sverige har i sammanhanget bättre förutsättningar än de flesta europeiska länder att gynnas av det förbättrade ekonomiska läget. Det stärker vår uppfattning att den svenska fastighetsmarknaden kommer att erbjuda intressanta investeringsmöjligheter för Amasten och dess aktieägare under 2014 och kommande år. Aktuell intjäningsförmåga Mkr 2013 Utfall 2013 Proforma 1 Intjäningsförmåga 1 jan 2014 Hyresvärde 30,9 38,2 39,1 Vakans -4,9-5,4-2,7 Hyresintäkter 26,0 32,8 36,4 Fastighetskostnader -15,3-19,0-19,0 Driftnetto 10,6 13,8 17,4 Direktavkastning, % 3,7 4,0 5,0 Central administration -7,2-7,2-7,2 Övriga rörelseintäkter 1,7 2,3 1,1 Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 Rörelseresultat före finansiella poster (EBITDA) 5,1 9,0 11,3 Räntenetto -6,9-8,9-8,9 Förvaltningsresultat -1,8 0,1 2,4 Avvecklingskostnader (Morphic) -4,4-4,4 0,0 Värdeförändringar fastigheter 0,0 0,0 0,0 Värdeförändringar derivat -1,5-1,5 0,0 Resultat före skatt -7,7-5,8 2,4 Aktuell skatt 0,0 0,0-0,5 Uppskjuten skatt 0,04 0,04 0,0 Resultat efter skatt -7,6-5,7 1,9 Resultat efter skatt justerat för engångskostnader -1,8 0,1 1,9 Utvalda nyckeltal Ekonomisk vakans, % Räntetäckningsgrad, % ) Proforma för 2013 inkluderar intäkter och kostnader för Osbyfastigheterna som förvärvades i december

17 Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor: SEK Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt följande: Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 på befintliga aktier i samband med årsstämman den 26 mars. Dock föreslår styrelsen i tillägg till det tidigare bemyndigandet från den extra bolagsstämman i december att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och den 10 april 2015 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. Helsingborg den 5 mars 2014 Styrelsen 15

18 s rapport över totalresultatet s rapport över totalresultatet Tkr Not Kvarvarande verksamhet Hyresintäkter Fastighetskostnader 3, 4, 6, Driftsöverskott Förvaltnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat 3, 4, 5, 6, Finansiella poster Finansiella kostnader Värdeförändringar derivat, orealiserade Finansnetto Resultat före skatt Uppskjuten skatt Årets resultat från kvarvarande verksamhet Avvecklade verksamheter: Årets resultat från avvecklade verksamheter Årets resultat Övrigt totalresultat för året 0 0 Summa totaltresultat för året Årets resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Årets totalresultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Summa totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare Kvarvarande verksamhet Avyttrade verksamheter Förvaltningsresultat före skatt Förvaltningsresultat före skatt per stamaktie, kr 0 0 Resultat efter skatt per stamaktie, kr 1 11 Resultat från kvarvarande verksamhet -0,07 0,00 Resultat från avyttrade verksamheter -0,10-0,03 Årets resultat -0,17-0,03 1) Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier förekommer. 16

19 s rapport över finansiell ställning s rapport över finansiell ställning Tkr Not 31 dec dec 2012 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Totalt eget kapital Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntebärande skulder Derivat Långfristiga icke räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter Eventualförpliktelser

20 s rapport över förändring i eget kapital s rapport över förändring i eget kapital Hänförligt till moderbolagets aktieägare Tkr Aktiekapital Övrigt till skjutet kapital Balanserade vinstmedel inkl Reserver årets resultat Summa Ingående eget kapital Årets resultat Övrigt totalresultat 0 Summa totalresultat Fondemission 0 Nyemisson 0 Utbetald utdelning preferensaktier 0 Summa transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Övrigt totalresultat 0 Summa totalresultat Tillskott Nyemission Apportemission Nedsättning aktiekapital Utdelning Utdelning koncernmässig effekt utdelning dotterföretag Summa transaktioner med bolagets ägare Utgående eget kapital

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period). Delårsrapport 2014-06-30 Perioden januari-juni 2014 Hyresintäkterna uppgick till 3 214 682 kr (1 279 735 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 1 029 094 kr (261 546 kr föregående

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 RealXState AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2015 30 juni 2015 Perioden i sammandrag 1 januari 30 juni 2015 Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 2014-12-31).

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport

Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport Link Prop Investment AB (publ) Halvårsrapport REDOGÖRELSE FÖR HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2016 Hyresintäkterna uppgick till 14 003 594 kr (2 351 328) Driftsöverskottet uppgick till 11 730 198 kr (2 224

Läs mer

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT

ICT NORDEN FASTIGHETER AB (PUBL) Org nr DELÅRS- RAPPORT DELÅRS- RAPPORT 2008-01-01 --2008-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (Publ) få härmed avge delårsrapport för perioden 2008-01-01 -- 2008-03-31. Delårsrapporten omfattar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2011 Period 1 april - 30 juni 2011 - Nettoomsättningen uppgår till 36 429 (33 191) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Den organiska

Läs mer