Aktieägarinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktieägarinformation"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Innehåll 1 Aktieägarinformation 2 Detta är Amasten 4 Vd har ordet 5 Nyckelhändelser under året 6 Amastenaktien 9 Förvaltningsberättelse 16 s rapport över totalresultatet 17 s rapport över finansiell ställning 18 s rapport över förändring i eget kapital 19 s rapport över kassaflöden 20 Moderbolagets resultaträkning 21 Moderbolagets balansräkning 23 Moderbolagets förändring i eget kapital 24 Moderbolagets kassaflödesanalys 25 Noter, gemensamma för moderbolaget och koncernen 41 Försäkran 42 Revisionsberättelse 44 Styrelse och revisor 45 Koncernledning 46 Definitioner 48 Adresser

3 Aktieägarinformation Aktieägarinformation Aktieägarinformation Amasten Holding AB (Amasten) pressmeddelanden och rapporter distribueras genom Be Quoted (www.bequoted.se). Årsredovisning, rapporter och pressmeddelanden kan beställas direkt från Amasten Holding AB (publ), Drottning gatan 150, Helsingborg, eller e-post All aktuell information finns även tillgänglig på Årsredovisningen för 2013 kommer inte att tryckas. Årsstämma Årsstämma hålls den 26 mars i Stockholm. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på På hemsidan finns även mer information om anmälan till årsstämman. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering ett par bankdagar före avstämningsdagen. Informationstillfällen Delårsrapport för perioden jan mars 2014: 9 maj 2014 Delårsrapport för perioden april juni 2014: 18 juli 2014 Delårsrapport för perioden juli sep 2014: 24 oktober 2014 Bokslutskommuniké 2014: 26 februari

4 Detta är amasten Detta är Amasten Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder samt till viss del även lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget 17 fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett redovisat marknadsvärde på omkring 350 mkr. Affärsidé Amasten ska förvärva, förvalta och förädla huvudsakligen hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. I takt med att portföljen växer skall även andelen kommersiella fastigheter öka. Amasten ska både förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential som i möjligaste mån skall förädlas och därefter avyttras. Övergripande mål Amasten ska på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästen mår bra och trivs med fastigheten så blir Amasten ett välmående och kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder kronor, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och att finansiering beviljas. En sådan portföljstorlek underlättar ytterligare expansion genom en större förvaltningsorganisation. Vidare medför det också ett större och stabilare underliggande kassaflöde som i sig underlättar kreditfinansiering och kapitalanskaffningar. Generella målsättningar och ledstjärnor Balansering av risk genom en blandning av sektorer och städer. Värdeskapande förvaltning som förbättrar kassaflöden och höjer värdet på fastigheterna. Inga heliga tillgångar. Portföljsammansättningen måste vara dynamisk och resultatstyrd. Tillhandahålla en stabil årlig avkastning över en konjunkturcykel snarare än enskilda toppår. Finansiella mål Avkastningen på eget kapital skall under en femårsperiod uppgå till procent per år. Belåningsgraden skall långsiktigt understiga 70 procent. Räntetäckningsgraden på bankfinansiering skall långsiktigt överstiga 150 procent. Amasten har en utpräglad lågriskstrategi och befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Ledningen har därför valt att fokusera på realistiska finansiella mål. Strategi Amasten ska långsiktigt förvalta fastigheter med goda kassaflöden och effektivisera såväl drifts- som förvaltningskostnader. Amasten ska också förvärva fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential för att avyttra dem när förädlingen är fullbordad, i syfte att ha likvida medel för ytterligare förvärv av fastigheter med goda kassaflöden eller god utvecklingspotential. Amasten ämnar expandera fastighetsbeståndet de kommande åren och i takt med det även utöka organisationen, bland annat genom att ta över befintlig personal i samband med framtida fastighetsförvärv. 2

5 Detta är amasten Geografisk strategi Amasten har ambitionen att växa med fokus på mindre och medelstora städer i ett antal regioner. För närvarande har fokus varit på Skåne även om Bolaget äger fastigheter på andra orter i Sverige, men flera regioner kommer med hög sannolikhet att i framtiden bli centrala för Bolaget. Sektorstrategi Amastens huvudfokus är att förvärva, förvalta, förädla och avyttra bostadsfastigheter. I framtiden avser Bolaget dock att öka andelen kommersiella fastigheter i sitt bestånd. 3

6 Vd har ordet Vi blickar framåt med tillförsikt Under 2013 etablerade sig Amasten som ett nytt fastighetsbolag på First North med den uttalade målsättningen att växa. Det gångna året har i många avseenden ägnats åt att skapa den plattform genom vilken tillväxten kan ske på ett betryggande sätt. Omstruktureringskostnaderna av det tidigare Morphic ligger nu i allt väsentligt bakom oss och ledningsgruppen samt styrelsen har förstärkts. Därmed står vi väl rustade för att på bästa sätt förvalta det befintliga beståndet och växa genom ytterligare förvärv. Ett större bolag kommer också innebära skalfördelar och ett förbättrat kassaflöde var ett finansiellt utmanande år för Amasten. Resultatet har påverkats av avvecklingskostnader för den tidigare verksamheten. Vidare har resultatet påverkats negativt av derivat. Hyresintäkterna har dessutom påverkats av en hög vakansgrad under första halvan av året. Vi kan nu glädjas åt en betydligt bättre uthyrningsgrad tack vare åtgärder att minska vakanserna. Åtgärderna har dock medfört högre förvaltnings- och underhållskostnader än vad som är normalt vid det långsiktiga förvaltningsarbete som nu vidtar. Den nuvarande portföljen utgörs till mycket stor del av bostadsfastigheter med låga vakansrisker. Hyresgästernas betalningsförmåga är också stabil. En del vakanser återstår att hantera i Sollefteå där beståndet var kraftigt eftersatt när Amasten förvärvade det och där ett omfattande renoveringsarbete har genomförts. En förbättrad uthyrningsgrad och det fortsatt låga ränteläget kommer sammantaget att gynna Amastens förvaltningsresultat för innevarande år. Amastens strategi inför 2014 är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Bolagets geografiska fokus kommer i första hand att ligga på mindre och medelstora städer med tonvikt på bostadsfastigheter. I takt med att portföljen växer förväntas dock andelen kommersiella fastigheter att öka. Mixen av bostäder och kommersiella fastigheter på ett flertal orter syftar därför till att såväl sprida risker som att säkerställa att bolaget lever upp till sitt avkastningskrav, med bibehållen låg riskprofil. Fastighetstransaktioner och värdeförändringar Utöver det omvända förvärvet av det initiala fastighetsbeståndet i januari 2013, förvärvades i december sju fastigheter i Osby i Skåne till ett värde av dryga 60 mkr. Därmed uppgår det samlade redovisade marknadsvärdet till cirka 350 mkr. Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknads värdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Finansiering Bankernas intresse för fastighetsfinansiering har förbättrats under hösten Vi har därför god tillförsikt om att vi i samband med kommande förvärv skall kunna erhålla attraktiva villkor på uthålliga belåningsgrader. Inte minst bedömer vi att den framtida tänkta kombinationen av bostäder och kommersiella fastigheter kommer att erbjuda en bra riskspridning ur kreditgivningshänseende. Vidare är det allmänna investerarintresset för fastigheter alltjämt starkt, vilket även borgar för goda möjligheter till kapitalanskaffning. Utsikterna för 2014 och framåt Det är med tillförsikt som Amasten blickar fram emot Konjunktursignalerna i omvärlden har långsamt förbättrats under Även om konjunkturuppgången är fortsatt skör och många utmaningar kvarstår så finns all anledning för oss att se positivt på framtiden. Sverige har i sammanhanget bättre förutsättningar än de flesta europeiska länder att gynnas av det förbättrade ekonomiska läget. Vår uppfattning är därför att den svenska fastighetsmarknaden kommer att erbjuda intressanta investeringsmöjligheter för Amasten och dess aktieägare under 2014 och kommande år. Bolagets uttalade tillväxtmål om ett fastighetsbestånd om minst två miljarder inom tre till fem år kvarstår och ledningen kommer att verka för att uppnå detta mål. Helsingborg den 5 mars, 2014 Thomas Melin, vd och styrelseledamot 4

7 Nyckelhändelser under året Nyckelhändelser under året Den 30 november 2012 undertecknades ett avtal mellan Amasten AB där det tidigare Morphic Technologies (numera Amasten Holding AB) genom en apportemission lägger ett bud på Amasten Bostäder AB. Efter genom förd transaktion kom Morphics aktieägare att äga cirka 25 procent av Amasten Bostäder och resterande 75 procent att ägas av Amasten AB. Vidare beslutades det att Cell Impact skulle delas ut till aktieägarna i gamla Morphic (alltså inte till Amasten) och noteras på lämplig handelsplats. Affären var villkorad av ett beslut från extra bolagsstämma. Den 10 januari 2013 hölls denna stämma som beslöt att genomföra affären. Stämman beslutade även att ändra bolagets namn till Amasten Holding AB (publ) och aktien avnoterades från Nasdaq OMX Small Cap och listades istället på Nasdaq OMX First North från och med 28 januari Slutligen särnoterades Cell Impact och började handlas separat den 20 februari Därmed hade alla väsentliga förändringar från det tidigare Morphic till den nuvarande verksamheten i Amasten Holding som fastighetsbolag på First North också genomförts. Året har präglats av arbetet med att omstrukturera verksamheten till ett renodlat fastighetsbolag och utarbeta olika affärsstrategier och tillväxtmöjligheter, vilka omnämnts i vd-ordet ovan. Under tredje kvartalet valde bolagets tidigare vice vd att lämna företaget för nya utmaningar utanför organisationen. Istället anställdes under fjärde kvartalet David Dahlgren som ny vice vd med ansvar för transaktioner och affärsutveckling. I december hölls en extra bolagstämma där en ny styrelse valdes. Stämman beslutade att styrelsen för tiden in till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna Jan Rynning, John Hamilton och Mattias Klintemar avböjde omval. Istället utsågs Lars-Erik Wenehed och Veronica Sjödin till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Lars-Erik Wenehed till styrelsens ordförande. Stämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genom förande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. I slutet av december förvärvade Amasten via bolag sju fastigheter i centrala Osby. Värdet uppgår till cirka 60 mkr och driftsnettot i fastigheterna till cirka 3,2 mkr. Transaktionen kommer att bidra positivt till den totala intjäningen och kassaflödet i Amastenkoncernen. Inom Amasten-koncernen finns det dotter bolag som har säkerheter ställda för bolag utanför koncernen. I samband med förvärvet förhandlades villkoren så att betalning inte behöver erläggas förrän panterna frisläppts och om pantrealisation skulle ske så kan skulden kvittas mot det belopp som Amasten Holding måste betala för att lösa panten. Därmed har man säkrat den risk som pantsättningen kan innebära för Amastenkoncernen. Denna pantsättningsproblematik uppstod i samband med det omvända förvärvet av Morphic Technologies under 2013 och har redovisats i delårsrapporterna. Genom de förändringar som skett under det gångna året står Amasten Holding nu väl förberett att ta viktiga steg framåt för att realisera de tillväxtmål och strategier som föreligger. 5

8 Amastenaktien Amastenaktien Bolaget noterades den 4 mars 2008 på OMX Nordiska Börs Stockholm och ingick i sektor Industri under kortnamnet MORP-B. Sedan den 28 januari 2013 är bolaget noterat under namnet Amasten Holding på NASDAQ OMX First North. I samband med denna nynotering delades den tidigare Morphicverksamheten ut till aktieägarna under namnet Cell Impact den 8 februari Cell Impact började handlas separat den 20 februari 2013 och även detta bolag handlas på NASDAQ OMX First North. Detta avsnitt är helt fokuserat på verksamheten sedan den 20 februari 2013, då det innan dess rådde osäkerhet hur bolaget skulle värderas då Cell Impact ingick i koncernen. Aktien och aktiebok På balansdagen uppgick aktiekapitalet till , fördelat på aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1,50 kronor och berättigar till en röst. Samtliga aktier är fullt inbetalda och ger lika rätt till full utdelning. Antalet aktieägare uppgick till Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden (tidigare VPC) med adress: Euroclear Sweden, Box 7822, Stockholm, Sverige. Aktieägare har enligt aktiebolagslagen (2005:551) företrädes rätt till nyteckning av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev, men denna företrädesrätt kan frångås efter beslut av bolagsstämma. Aktiekursens utveckling och handeln i aktien Under nämnda period av verksamhetsåret 2013, 21 februari till 31 december, sjönk aktiekursen med 46 procent från 7,90 kr till 4,30 kr. Högsta betalkurs under perioden var 7,90 kr och lägsta 3,90 kr. Vid periodens utgång uppgick börsvärdet till 74 mkr. Den genomsnittliga handeln per börsdag under perioden var 7790 ( ) aktier eller kr ( ). Det kan i sammanhanget noteras att jämförelsetalen från 2012 avviker kraftigt, då kursen i det tidigare Morphic varierade mellan 8 öre och 21 öre under 2012, vilket gav andra typer av omsättnings volymer. Totalt omsattes 1,7 (106,4) miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 7,8 (13,6) mkr. Detta motsvarar en omsättningshastighet på cirka 11 (37) procent. Förändringar i antalet aktier under året Under januari 2013 genomfördes en större förändring av antalet aktier i det nuvarande Amasten Holding AB (publ), då det tidigare Morphic förvärvade samtliga aktier i Amasten Bostäder AB. En extra bolagsstämma den 10 januari 2013 beslutade bland annat om: (i) att godkänna förvärvet, (ii) sammanläggning av aktier, varvid 100 befintliga aktier lades samman till 1 aktie, (iii) att ändra Bolagets verksamhetsinriktning, (iv) ändra Bolagets namn (firma) till Amasten Holding AB (publ), (v) styrelseförändringar medförande att majoriteten av styrelsens totala antal ledamöter därefter kommer vara utsedda av säljaren av Amasten Bostäder AB, (vi) riktad nyemission om cirka 5 miljoner kronor (vii) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna i form Aktiekurs i Amasten efter att Cell Impact började handlas separat 20 februari 2013 SEK 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Amasten Carnegie Real Estate Index 6

9 Amastenaktien av samtliga aktier i Cell Impact, (viii) riktad apportemission av vederlagsaktier till Amasten AB, samt (ix) omvandling av samtliga aktier av serie A i Morphic till serie B samt om ändring av bolagsordningen så att aktieslagen A och B tas bort. Efter besluten enligt ovan samt efterföljande registreringar kom säljaren av Amasten AB att äga cirka 75 procent av aktierna och rösterna i Morphic medan befintliga aktieägare kommer äga resterande cirka 25 procent. Köpeskillingen uppgick till 90 miljoner kronor bestående av sammanlagt nyemitterade aktier av serie B som tecknades till en kurs om 7,0 kronor per aktie (justerat för den planerade sammanläggningen om 1:100). Det totala antalet utestående aktier i Morphic kom efter apportemissionen, den riktade nyemissionen samt sammanläggningen av aktier 1:100 att uppgå till aktier. Aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets bildades framgår nedan: Aktiekapitalets utveckling Förändring av Totalt efter förändring År Transaktion A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital 1999 Nybildning , Nyemission , Nyteckning via optioner , Nyemission , Fondemission , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyteckning via optioner , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyteckning via optioner , Nyemission , Nyteckning via optioner , Apportemission , Apportemission , Nyemission , Nyteckning via optioner , Omvandling av aktier , Apportemission , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyemission , Omvandling av aktier , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Omvandling av aktier , Sammanläggning 1: , Nyemission¹ , Minskning av aktiekapital¹ , Apportemission¹ , Omvandling av aktier¹ , ) Beslutad av extra bolagsstämma den 10 januari

10 Amastenaktien Bemyndigande från extra bolagsstämman 19 december 2013 Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken bland annat två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Varje stamaktie av serie A har ett röstvärde om en röst. Varje preferensaktie av serie B har ett röstvärde om 1/10 röst samt företrädesrätt till vinstutdelning med visst belopp och bolagets tillgångar vid likvidation. Stämman beslutade vidare att bolagets nuvarande aktier ska utgöra stamaktier av serie A. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av sammanlagt högst aktier. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara väl avvägda gentemot marknadskurs och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Ägarinformation och ägarstruktur De största aktieägarna Innehav Röster i % Amasten AB ,71 Östersjöstiftelsen ,40 Six Sis Ag, W8imy ,18 Gilstring, Kåre ,18 Försäkringsbolaget, Avanza Pension ,09 Alven, Jan ,00 Mariegården Investment AB ,87 Gilstring, Malin ,41 Bang Pedersen, Stein-Åge ,35 Robur Försäkring ,35 Summa ,54 Övriga ,47 Amasten totalt Utdelningspolicy för stamaktieägare Styrelsens förslag avseende utdelning till årsstämman den 26 mars Styrelsen har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 på befintliga aktier i samband med årsstämman den 26 mars. Dock föreslår styrelsen i tillägg till det tidigare bemyndigandet från den extra bolagsstämman i december att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Total utdelning skall kunna lämnas med maximalt kronor fram till nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelning skall vara den 10 juli 2014, den 10 oktober 2014, den 9 januari 2015 och den 10 april 2015 (under förut sättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2015). Preferens aktie berättigar till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att preferensaktien har emitterats och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Beslutet om utdelning ovan är villkorat av att bolaget emitterat preferensaktier. I den händelse att villkoret inte uppfylls, balanseras de utdelningsbara medlen i ny räkning. Vidare är beslutet villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutdelning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. 8

11 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Amasten Holding AB (publ), , avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013 Bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North. Bolaget har cirka (17 300) aktieägare. Efterföljande resultat- och balansräkningar, förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser och noter utgör en integrerad del av årsredovisningen och är granskade av bolagets revisor. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. Flerårsöversikt Nedan presenteras en flerårsöversikt, som dock i praktiken saknar relevans då Bolaget fram till och med januari 2013 hade en helt annan verksamhet än den nuvarande fastighetsfokuseringen. Verksamheten Amasten är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder samt i viss del även lokaler och kontor. Bolagets ledord är bra bemötande, kunskap och engagemang. Amasten äger i dagsläget fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett totalt marknadsvärde på omkring 350 mkr. Bolagets ambition är att inom tre till fem år äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst två miljarder kronor, givet att attraktiva affärsmöjligheter uppstår och finansiering beviljas. Finansiella mål Amastens mål är att över tid generera en uthållig avkastning på eget kapital om procent per år. Därtill har Amasten som målsättningar att, räntetäckningsgraden långsiktigt ska överstiga 150 procent och att soliditeten långsiktigt ska överstiga 30 procent. Organisation Amasten har i dagsläget två affärsområden som utgörs av segmenten Skåne samt Övriga Sverige. Organisationen utgörs av den i Amasten anställda personalen som för stunden uppgår till tre personer med ansvar för central administration, fastighets- och finansfunktioner. Ledningsgruppen består av Thomas Melin (vd), David Dahlgren (vice vd) och Per Jönsson (CFO). Bolagets fastig heter förvaltas rent operativt genom ett heltäckande fastighetsförvaltningsavtal med SEM-System Fastighets AB i båda affärsområdena. Amasten har för avsikt att på sikt integrera även den operativa förvaltningen in i moder bolaget. För upplysningar kring beslutade Flerårsöversikt Hyresintäkter/Nettoomsättning mkr 26,0 107,2 270 Driftsnetto/Rörelseresultat mkr 10,6-93,3-95,7 Nettoresultat mkr -7,6-9,1-92,8-95,2 Balansomslutning mkr 3 54,5 22, ,5 Förvaltningsfastigheter, mkr 3 48,5 Räntebärande skulder mkr 244,6 7,3 15,4 Eget kapital 93,9 17,2 26,2 120,5 Räntetäckningsgrad, ggr 0,74 neg neg neg Soliditet % 26,5 75,7 40,3 48,7 Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg neg Räntabilitet på eget kapital, % neg neg neg neg Som beskrivits tidigare i årsredovisningen har verksamheten i Amasten Holding AB förändrats radikalt under början av 2013 i förhållande till den verksamhet som bedrivits i tidigare under namnet Morphic Technologies AB. Detta har till följd att jämförelsetal mellan 2013 och tidigare år saknar relevans varför denna flerårsöversikt hållits väldigt kortfattad. 9

12 Förvaltningsberättelse rikt linjer om ersättningar till personal och ledande befattningshavare, se Not 4, Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 28 januari började Amastens aktie handlas på First North. Därmed etablerades i praktiken Amasten som ett nytt börsnoterat fastighetsbolag. Tiden därefter har i huvudsak ägnats åt att omstrukturera bolaget från det tidigare Morphic och förbereda Amasten för att kunna växa vidare. Under tredje kvartalet valde bolagets tidigare vice vd att lämna företaget för nya utmaningar utanför organisationen. Istället anställdes under fjärde kvartalet David Dahlgren som ny vice vd med ansvar för transaktioner och affärsutveckling. I december hölls en extra bolagsstämma där tre tidigare styrelseledamöter lämnade styrelsen och två nya ledamöter valdes in, Veronica Sjödin och Lars-Erik Wenehed. Till ny styrelseordförande utsågs Lars-Erik Wenehed. Stämman beslutade vidare att anta en ny bolagsordning enligt vilken bl.a. två aktieslag införs; stamaktier av serie A samt preferensaktier av serie B. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller tecknings optioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Slutligen förvärvades i december även ett bostadsbestånd i Osby som beskrivs i mer detalj nedan. Fastighetsbeståndet Amastens strategi är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter i svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Bolaget skall förvärva fastigheter med avsikt att äga och förvalta dem långsiktigt samt fastigheter med god utvecklings- och förädlingspotential där målet är att, efter avslutade förädlingsprocesser, avyttra fastigheterna. Amasten äger i dagsläget 17 fastigheter i Helsingborg, Landskrona, Karlshamn, Osby och Sollefteå med ett redovisat marknadsvärde på cirka 350 mkr. Enligt den senaste översiktliga externa värdering som genomfördes per årsskiftet så är marknadsvärdet 373 mkr, med ett värderingsintervall på +/- 7,5 procent. Med hänvisning till att samtliga fastigheter förvärvades in i Amasten under 2013 har bolaget valt att behålla förvärvsvärdena som de redovisade marknadsvärdena. Därmed ligger Amastens redovisade marknadsvärden i den nedre delen av externvärderingens värderingsintervall. Den uthyrnings bara arean uppgår till kvm. I december förvärvade Amasten via bolag sju fastigheter i centrala Osby med hyresintäkter på omkring 7 mkr varav cirka 20 procent kommer från lokaluthyrning och resterande 80 procent från uthyrning av bostadslägenheter. Värdet uppgår till cirka 60 mkr och driftsnettot i fastigheterna till cirka 3,2 mkr. Inga fastigheter har sålts under året. Amasten har för avsikt att under 2014 utöka beståndet ytterligare. Fördelningen av redovisat värde mellan de olika segmenten utgörs till 65 procent av Skåne och 35 procent av övriga Sverige. Samtliga fastigheter är bostadsfastigheter där endast 10 procent av de uthyrningsbara areorna uthyrs för andra ändamål än bostäder. Möjligheter och risker Hyror och kunder Amastens intjäning påverkas främst av vakanser, hyresgästernas betalningsförmåga och bolagets möjligheter att ta ut marknadsmässiga hyror. Vakanser och hyresnivåer påverkas till stor del av den allmänna konjunkturutvecklingen men också av den ekonomiska utvecklingen på de orter där bolaget äger fastigheter. Därtill kan stora enskilda hyresgäster ha tydlig effekt på intäkterna ifall de avflyttar eller har betalningsproblem. Man kan uttrycka det som att hyresgästernas resultaträkning blir Amastens balansräkning. Amasten strävar därför efter att genom god förvaltning etablera långsiktiga relationer med sina hyresgäster för att tillgodose att deras lokalbehov kan mötas inom ramen för bolagets fastighets bestånd. Även om Amasten räknar med att öka andelen fastigheter med kommersiella lokaler som erbjuder högre direkt avkastning så bedöms ändå bostadsfastigheter på sikt att utgöra den dominerande delen. Bostadsfastigheter har generellt lägre hyresbortfall och kortare vakansperioder än kommersiella fastigheter, vilket minskar risken för hyresbortfall för portföljen som helhet. Att vara verksam på ett flertal orter bidrar också till att sprida den geografiska risken avseende intjäningen. Skuldförvaltning och riskhantering Finansieringsrisk, det vill säga risken för att Amasten skulle sakna eller stå inför försämrade kreditmöjligheter 10

AMASTEN HOLDING AB. Delårsrapport. januari mars 2014. Nyckeltal i urval. Januari Mars 2014

AMASTEN HOLDING AB. Delårsrapport. januari mars 2014. Nyckeltal i urval. Januari Mars 2014 AMASTEN HOLDING AB Delårsrapport januari mars 2014 Januari Mars 2014 Totala intäkter: 8,5 mkr (6,5) Driftsnetto: 3,1 mkr (2,6) Central administration: -2,0 mkr (-1,5) Finansnetto inkl. derivat: -2,2 mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

Inbjudan till teckning av Preferensaktier och Stamaktier i Amasten Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av Preferensaktier och Stamaktier i Amasten Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av Preferensaktier och Stamaktier i Amasten Holding AB (publ) 30 maj 2014 Sales agent Sales agent INFORMATION TILL INVESTERARE Generell information Med Amasten eller Bolaget avses

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Perioden i sammandrag FÖRSTA KVARTALET

Läs mer

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner Årsredovisning 2011 Urban gardening är ett nytt koncept i Sverige. Det kan till exempel innebära att ytor som tidigare inte utnyttjats optimalt, exempelvis tak, används av lokala restauranger för odling

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké RÄKENSKAPSÅRET Hyresintäkterna uppgick till 556 mkr (544). Driftsöverskottet uppgick till 412 mkr (409). Förvaltningsresultatet uppgick till 158 mkr (171). Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké

SAGAX BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2007. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2007 ökade till 355,5 miljoner kronor (245,4 miljoner kronor motsvarande period föregående

Läs mer

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) Bolagsbeskrivning Nasdaq First North Januari 2015 Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB)

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Årsredovisning 2012 Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Innehåll Verkställande direktören har ordet 3 Aktien och ägarförhållande 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 2012 6 Flerårsöversikt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Året I SAMMANDRAG Rekordresultat belastas av omvärderingar av derivat och fastigheter. Hyresintäkter Hyresintäkterna för perioden januari december 2008 ökade till 491,4 miljoner

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) Bokslutskommuniké 2014 FASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) ÅRET 2014 Hyresintäkterna ökade till 32,3 miljoner kronor

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer