Monterings- och skötselanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings- och skötselanvisning"

Transkript

1 Monterings- och skötselanvisning Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR Växjö, WILO Sverige AB - Stinavägen 1 - Box Växjö Tel: Fax: E-post: - Hemsida:

2 S Innehåll Sid. 1. Allmänt Användningsområden Uppgifter om produkten Tekniska data 3 2. Säkerhet Instruktioner i denna monterings- och skötselanvisning Personalutbildning Risker som kan uppkomma om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs Säkerhetsföreskrifter för driftspersonal Säkerhetsinformation gällande montering, inspektion, och service Egenmäktig modifiering och tillverkning av reservdelar Otillåtna driftsätt 5 3. Transport och lagring Beskrivning av produkt och tillbehör Beskrivning av pump Eltekniska data (standardutförande) Tillbehör 5 5. Installation Montering Hydrauliska anslutningar Elektrisk anslutning 7 6. Igångkörning Påfyllning och luftning Kontroll Drift 8 7. Skötsel Pumpen uppfordrar inte Ej tillräcklig kapacitet Pumpen för oväsen 9 8. Illustrationer EG-försäkran Adresser Auktoriserade Serviceverkstäder - WILO WILO Sverige AB,

3 Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 1. Allmänt Installation och igångsättning får endast utföras av fackman Användningsområden Pumpning av alla rena, kemiskt neutrala vätskor som ej innehåller aggresiva och uppslammade artiklar. Cirkulation av värme- och hetvatten (enl. VVS AMA R ). Cirkulation av köldbärarmedia, enl. gällande regler för korrigering av uppfordringsdata. Kyl- och kallvattencirkulation Värmebärarsystem Slutna cirkulationssystem för industriella ändamål. Cirkulation av tappvarmvatten (Wilo-ZPR) Uppgifter om produkten Specifikation Tabell 1: Pumputförande, typnyckel Pumptyp IPL DPL LP LPR ZPR Utförande Enkelutförande, 2- och 4-pol Tvillingutförande, 2- och 4-pol Enkelutförande, pumphus med gänga, 4-pol Enkelutförande, pumphus med gänga, 2-pol Tappvarmvattenpump 1.3. Tekniska data Max driftstryck: Temperaturområde IPL, DPL: Temperaturområde LP, LPR, ZPR: 10 bar -10 C C -20 C C 2. Säkerhet Dessa instruktioner innehåller viktig information som ovillkorligen skall efterföljas vid intallation och drift av pump. De måste därför läsas av både installatör och driftspersonal innan installation och uppstart. Både de allmänna säkerhetsföreskrifterna i det här avsnittet och de mer specifika säkerhetsföreskrifterna i de följande avsnitten skall efterföljas. 3

4 Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 2.1. Instruktioner i denna monterings- och skötselanvisning Säkerhetsföreskrifter i denna anvisning, vilka kan förorsaka personskada om de ej beaktas, har markerats med ovanstående symbol. Säkerhetsföreskrifter som varnar för elektricitet har markerats med ovanstående symbol. Varning! Följande symbol används för att ange att skada kan uppstå på pump/anläggning och dess funktion om tillämpliga säkerhetsinstruktioner inte efterföljs Personalutbildning Personal som installerar pump och tillhörande tillbehör måste inneha vederbörlig utbildning och kompetens för denna typ av arbete Risker som kan uppkomma om säkerhetsföreskrifterna inte efterlevs Underlåtenhet att uppfylla säkerhetsföreskrifterna kan leda till personskador eller skada på pump eller anläggning. Om säkerhetsföreskrifter ej efterlevs kan detta medföra att reklamationer och garantikrav ej godkänns. Underlåtenhet att uppfylla dessa säkerhetsföreskrifter kan särskilt öka riskerna för: Fel på viktiga pump- och anläggningsfunktioner. Personfara genom elektrisk och mekanisk inverkan Säkerhetsföreskrifter för driftspersonal Gällande föreskrifter för att förhindra olycka måste iakttagas. Skada orsakad av elektricitet måste undvikas. Bestämmelser från den lokala elleverantören samt S-föreskrifter skall beaktas Säkerhetsinformation gällande montering, inspektion, och service Driftspersonal måste säkerställa att all inspektion och att allt monteringsarbete utförs av auktoriserad och kvalificerad personal som tagit del av föreskrifterna i denna anvisning. Arbete med pump eller anläggning får endast utföras när denna är avstängd och stillastående Egenmäktig modifiering och tillverkning av reservdelar Ändringar av pump och tillhörande tillbehör får endast ske efter godkännande av WILO. Säkerheten garanteras endast om reservdelar och tillbehör är av WILO-fabrikat eller efter medgivande från WILO. 4 WILO Sverige AB,

5 Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 2.7. Otillåtna driftsätt Driftsäkerheten av levererad pump garanteras endast om pump används enligt instruktioner i denna anvisning. De i produktkatalogen angivna gränsvärdena får under inga omständigheter överskridas. Om ett driftsfel ej kan avhjälpas, vänd er då till närmaste WILO auktoriserad serviceverkstad. 3. Transport och lagring Varning! Pumpen skall skyddas mot fukt och mekanisk åverkan. 4. Beskrivning av produkt och tillbehör 4.1. Beskrivning av pump Pumpen är utrustad med en torr fläktkyld motor som avtätas mot det pumpade mediat med hjälp av en mekanisk axeltätning. Varning! Vid felaktig spänning skadas motorn. Samtliga pumpar är av "in-line typ", vilket innebär att in- och utlopp ligger i samma linje. Motorn är försedd med förlängd axel och livstidssmorda kulager. Pumpar av typ IPL och DPL är som standard försedda med kataforbehandlat pumphus för montage i kylapplikationer. Pumpar skall anslutas till externt motorskåp (överströmsskydd) av typ MSB1, PBE 40 för enkelpumpar och PB(A) för tvillingpumpar Eltekniska data (standardutförande) Varvtal: 1450 eller 2900 rpm Nätanslutning: Se respektive produkts katalogblad Frekvens: 50 Hz Skyddsform: IP Tillbehör Följande tillbehör kan beställas: Motorskåp Reglerutrusning Montagetillbehör, t.ex pelare, konsoler, motflänsar etc. Dropplåtar 5

6 Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 5. Installation 5.1. Montering Pumpen skall installeras i ett torrt, väl ventilerat och frostfritt utrymme. Innan pumpen installeras skall alla svetsnings- och lödningsarbeten i rörsystemet vara slutförda. Det är av yttersta vikt att systemet renspolats före uppstart av pump, smuts och andra partiklar kan ha skadlig inverkan på pump och tillhörande utrustning. Pumpen skall installeras på sådant sätt att löpande underhåll och service kan utföras utan problem. Avstängningsventiler skall alltid monteras på både sug- och trycksida. Pumpen måste monteras så att inget kondensvatten kan droppa ner på denna eller in i kopplingsboxen. När tilloppsledningar installeras i öppna system så måste installationsledningen förgrenas före pumpen. Montering skall ske i spänningsfritt tillstånd. Rörledningen måste installeras på sådant sätt att pumpen inte bär upp rörets vikt. Använd montage med konsol eller fotplatta där detta rekommenderas 1 och där frihängade montage inte är lämpligt, generellt rekommenderar WILO att pumpen monteras med konsol/fotplatta då pumpvikten överskrider 40 kg. Montering av konsol/fotplatta kan ske på både pelare och vägg. Pelare fylls med betong och under denna placeras fyra vibrationsdämpare, en i varje hörn. Pumpens motoraxel och kopplingsbox får aldrig monteras nedåt. Skada inte o-ringen mellan lagersköld och motorhus. Om en tvillingpump (DPL) är installerad i horisontell ledning, med motorns mittlinje i horisontalläge, är det nödvändigt att emellanåt byta drift på de båda drivsidorna. Detta för att förhindra att luftfickor bildas högst upp i pumphuset Hydrauliska anslutningar Flänspumpar är försedda med runda svetsflänsar, PN 16 DIN Mindre pumpar är försedda med rörgänga (union).säkerhetsdetaljer (t.ex fjäderringar) är inte tillåtna. Kontrollera pumpens flödesrikting (se pil på flänsar eller pumphus). Montera alltid avstängningsventiler på före och efter pump för att underlätta servicearbeten. På in- och utloppsflänsarna, på pumpar av typ IPL och DPL, finns två anslutningar (R 1/8") avsedda för manometeranslutning. 1. Se resp. pumpavsnitt i katalog Cirkulationspumpar. 6 WILO Sverige AB,

7 Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 5.3. Elektrisk anslutning Elektrisk anslutning skall utföras av behörig elinstallatör enligt lokala bestämmelser. Elkabeln får inte komma i kontakt med rörledning eller pump. Elinstallationen skall utföras enligt elföreskrifter, via fast anslutningsledning, som är försedd med en kontaktöppning eller med flerpolig omkopplare med minst 3 mm kontaktöppningsbredd. Vid installation av tvillingpump skall, av driftsäkerhetsskäl, de båda drivsidorna vara separat anslutna. Vid installation av pump i anläggningar där mediatemperaturen överskrider +90 C skall lämplig värmebeständig anslutningsledning användas. Anslutningsledning monteras så att pump och rörledning ej berörs av denna. Beakta data på motorns typskylt. Matningsspänning: 3-fas V ( V) eller 1-fas V, 50 Hz. Avsäkring: 10 A T. Tvillingpumpar skall avsäkras från olika grupper. Pumparna skall skyddsjordas. 6. Igångkörning 6.1. Påfyllning och luftning Varning! Låt aldrig pumpen gå torr, inte ens för en kort stund. Om en direkt avluftning av pumpen skulle vara nödvändig så gör man enligt följande: Stäng utloppsventil. Fyll pump och sugledning helt. Öppna luftningsventil och stäng först när ett jämt flöde strömmar ut. 7

8 Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 6.2. Kontroll 6.3. Drift Kontroll av rotationsriktning Gäller endast 3-fas pumpar. Rotationsriktning måste kontrolleras omgående så att pumpen inte arbetar i fel riktning mot stängd ventil. Vid felaktig rotationsriktning skall två faser i pumpens kopplingsbox skiftas. Utloppsventil öppnas gradvis för kontroll av att trycket är stabilt Normalt stopp Stäng avstängningsventil på trycksidan och slå därefter av pumpen Stopp under längre tid Stäng de båda avstängningsventilerna och töm vid behov pumphuset, på en del av pumptyperna finns speciella avtappningspluggar avsedda för detta. Vid återstart är det viktigt att kontrollera att pumpen arbetar problemfritt utan hinder och inte går trögt. Pump och sugledning skall fyllas. Den mekaniska axeltätningen skall luftas via luftningsventilen. 7. Skötsel Varning! Om drivsidan avskiljes från pumphuset vid service- och installationsarbeten så måste den packning som finns mellan motor och pumphus bytas mot en ny.fel, orsaker och åtgärder Varning! Slå av pumpen innan servicearbeten påbörjas Pumpen uppfordrar inte Kontrollera säkringar, kontrollera märkdata och byt ut trasiga säkringar i förekommande fall. Felaktigt inställt motorskydd (överströmsskydd), kontrollera märkdata och byt eventuellt bimetaller. Kontrollera spänning vid pumpen. Pumpen har löst ut pga överbelastning, kontrollera strömupptagning, återställ motorskyddet. Felaktig motorlindning, lossa kopplingsboxen från motorn och mät upp värdena på lindningsmotståndet. 8 WILO Sverige AB,

9 Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 7.2. Ej tillräcklig kapacitet Pumpen går åt fel håll, skifta två faser i motorns kopplingsbox. Avstängningsventilen är stängd eller delvis stängd, öppna avstängningsventilen gradvis tills det att trycket stabiliserats. Spänningsfall i ledning, svaga kablar i strömkrets kan orsaka spänningsfall Pumpen för oväsen Lufta pumpen manuellt tills det att vatten strömmar ut. Kontrollera att det inte finns främmande partiklar i pumpen. Om ett driftsfel ej kan avhjälpas, vänd er då till närmaste WILO auktoriserad serviceverkstad. 8. Illustrationer Fig.1 9. EG-försäkran Härmed förklarar vi att ovanstående produkter överensstämmer med följande tillämpliga bestämmelser: EG-Maskindirektiv 98/37/EG EMC-direktiv 89/336/EEG med tilläg Lågspänningsdirektiv LVD 73/23/EEG Tillämpliga harmoniserade normer, speciellt: EN 809 EN 292 T1, EN 292 T2 EN , EN EN , EN

10 Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 10. Adresser Auktoriserade Serviceverkstäder - WILO Borås - BEVE Elmech AB, Verkstadsgatan 9, Borås, Tel: , Fax: E-post: Falun - Åkerströms Elmotor AB, Källviksvägen 10, Falun, Tel: , Fax: E-post: Gävle - Elektriska Inst. byrån i Gävle, Brunnsgatan 59B, Gävle, Tel: , , Fax: Göteborg Aröds Mek. Verkst AB, Aröds Industriv. 11, Hisingsbacka, Tel: , , , Fax: E-post:: Göteborg Pumphuset i Sverige AB, August Barksg. 11, V Frölunda, Tel: , Fax: E-post: Halmstad El och Pumpservice, Larsfridsvägen 14, Halmstad, Tel: , Fax: E-post: Helsingborg AB Carl A Nilsson El Rep. Verks., Industrig. 60, Helsingborg, Tel: , Fax: E-post: Hudiksvall Elektra AB, Mickelsv. 3, Hudiksvall, Tel: , Fax: E-post: Jönköping Nyanders Elektromekaniska, Kindgrensgatan 8, Jönköping, Tel: , Fax: E-post: Kalmar Lindströms Elverkstad eftr. AB, Propellerv. 7, Kalmar, Tel: , , Fax: E-post: Karlskrona Fredrikssons Elverkstad, Blå Portsgatan 15, Karlskrona, Tel: , , Fax: E-post: Karlstad Rydahls Elektriska AB, Sågverksgatan 31, Karlstad, Tel: , Fax: E-post: Kiruna Olas Lindareverkstad AB, Industrivägen 16, Kiruna, Tel: , Fax: Kristianstad Kristianstad Elektrotekniska AB, Ö. Storg. 11, Kristianstad, Tel: , , Fax: Lidköping Eltjänst Elmek Lidköping AB, Majorsallèn 2, Lidköping, Tel: , Fax: E-post: Linköping Bravida Mellersta AB, Finnögatan 5C, Linköping, Tel: , Fax: E-post: Luleå Servicebolaget AB, Industrivägen 2, Luleå, Tel: , , Fax: E-post: Lycksele Lycksele Elmaskiner, Verkstadsvägen 9, Lycksele, Tel: Malmberget Pumpservice i Malmfälten AB, Betongv. 9, Gällivare, Tel: , , Fax: E-post: Malmö Ahlström & Persson AB, Palmgatan 15, Malmö, Tel: , Fax: Malmö Pumpreparationer, Regnvattengatan 5, Malmö, Tel: , Fax: E-post: Mariestad Skaraborgs Elektriska AB, Stockholmsv. 51, Mariestad, Tel: , , Fax: E-post: Mora El & Hushållstjänst, Millåkesgatan 16, Mora, Tel: , Fax: Norrköping Bravida Mellersta AB Service, Koppargatan 15, Box 902, Norrköping, Tel: , , Fax: E-post: Skellefteå PUMEK Pumpservice, Kanalgatan 31, Skellefteå, Tel: , , Fax: E-post: Stockholm Nybergs El och Pumpservice AB, Gribbyv. 30, Spånga, Tel: , Fax: E-post: Stockholm Stockholms Pumpservice AB, Tjärhovsg. 25 B, Stockholm, Tel: , , Fax: E-post: Stockholm Pumphuset Sverige AB, Åkeribacken 16, Sollentuna, Tel: , Fax: E-post: Stockholm Ing. firma M Andersson AB, Sjödalsv. 37, Huddinge, Tel: , Fax: E-post: Sundsvall Wimnell & Holm AB, Norra vägen 40, Sundsvall, Tel: , , Fax: E-post: Söderhamn Elektrolindningar AB, Sundsbergsvägen 2, Söderhamn, Tel: , , Fax: E-post: Trollhättan Sjuntorps Industrisupport AB, Betongvägen 1, Trollhättan, Tel: , , Fax: Uddevalla JODU Lindareverkstad AB, Skalbanksv. 6, Uddevalla, Tel: , Fax: Umeå Servicebolaget AB, Västra Strangatan 5, Umeå, Tel: , , Fax: E-post: Uppsala Uppsala Elektriska Lindareverkstad AB, Palmbladsgatan 11, Uppsala, Tel: , Fax: E-post: Visby Kyl & Maskin AB, Skogslundsvägen 4, Visby, Tel: , , Fax: E-post: Västerås Elektro AB AROS, Navigatörgatan 10, Västerås, Tel: , , Fax: E-post: Växjö Lindströms Elektriska eftr. AB, Smedjegatan 35, Växjö, Tel: , Fax: E-post: Åhus Malmberg Water AB, Åhus, Tel: , Fax: E-post: Örebro AB Örebro Elektrolindningar, Polhemsgatan 19, Örebro, Tel: , , Fax: Örnsköldsvik Elcentralen G Westman AB, 1:a Långgatan 13, Örnsköldsvik, Tel: , , Fax: E-post: Östersund Frösö Lindareverkstad AB, Chaufförsv. 7, Östersund, Tel: , Fax: E-post: 10 WILO Sverige AB,

11 Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -ZPR 11

12 WILO Sverige AB - Box SStinavägen Växjö - Tel: Fax:

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar (VVC) Växjö, 01-09-07 Wilo-Star Z 15 (A) WILO Sverige AB - Smedjegatan 20 - Box 3024-350 33 - Växjö Tel: 0470-72 76 00 - Fax: 0470-72 76 44 E-post: wilo@wilo.se

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB Borlänge Pumptech Dalarna AB Cirkelgatan 18 781 72 BORLÄNGE Tel.nr 0703-18 86 28 www.pumptech.se info@pumptech.se Borås Borås Elmotor& Drivteknik AB Stenbocksgatan 20 506 34 BORÅS Tel.nr 033-14 13 30 Fax.nr

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Växjö, 05-02-14 Wilo-IL /-DL /-BL WILO Sverige AB - Stinavägen 1 - Box 3024-350 33 - Växjö Tel: 0470-72 76 00 - Fax: 0470-72 76 44 E-post: wilo@wilo.se

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Typ MHIL S Monterings- och skötselanvisning 6263780/0505 1. Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2. Säkerhet...4 2.1 Symboler i denna monterings- och skötselanvisning...4

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Växjö, 02-01-09 Wilo-TOP-S, -SD, -Z, -SV WILO Sverige AB - Smedjegatan 20 - Box 3024-350 33 - Växjö Tel: 0470-72 76 00 - Fax: 0470-72 76 44 E-post: wilo@wilo.se

Läs mer

CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION

CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION CIRKULATIONS PUMPAR TYPGRUPPER L_ AL_ AT_ T AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMATION TEKNISKA DATA Pumptyp rpm [kw] [A] Vikt DB (A) L _/ T @400V [kg] @ 1m AL AT 32A/4 1500 0.05 0.21 17 28 32 1500 0.08 0.28 17 28

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Dränksäkra pumpar - borrad brunn Växjö, 04-03-29 Wilo-Sub TWU 4" WILO Sverige AB - Stinavägen 1 - Box 3024-350 33 - Växjö Tel: 0470-72 76 00 - Fax: 0470-72 76 44 E-post:

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning Tryckstegringspump 2../4../8../16.. WILO - Växjö Art.nr. 6263360 / 0409 WILO Sverige AB Box 3024 Smedjegatan 20 350 33 Växjö tel 0470-72 76 00 fax 0470-72 76 44 S Innehåll

Läs mer

Wilo-DrainLift TMP 40

Wilo-DrainLift TMP 40 Monterings- och skötselanvisning Ändringar utförda: 26.05.04 Wilo-DrainLift TMP 40 2522673/0504 Med reservation för tekniska ändringar! Monterings- och skötselanvisning 1 Innehåll: 1 Allmänt 1.1 Användning

Läs mer

DITT SJÄLVKLARA VAL EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB

DITT SJÄLVKLARA VAL EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB BYGGVÄRME EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. DITT SJÄLVKLARA VAL Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4"

Produktkatalog. AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4 - G11/4 Produktkatalog AKP/ASV/AP Torra centrifugalpumpar för tappvarmvatten. G3/4" - G11/4" Innehåll Introduktion...3 AKP 20...5 ASV 27...7 AP 32...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala TrackingCode EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. TrackingCode EN UNIK Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

DITT SJÄLVKLARA VAL HYDROSCAND EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB

DITT SJÄLVKLARA VAL HYDROSCAND EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB BYGGVÄRME DITT SJÄLVKLARA VAL HYDROSCAND EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallsberg

Läs mer

SIDRUBRIK EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB

SIDRUBRIK EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. HYDROSCAND - EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE PRODUKTKATALOG WEBB MULTI-X SIDRUBRIK EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar Halmstad

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Monterings- och skötselanvisning OBS! Nedanstående pumptyper kan endast monteras i vertikal ledning. - TOP-ED 40/1-10 - TOP-ED 50/1-7 - TOP-ED 50/1-10 - TOP-ED 65/1-10 - TOP-ED 80/1-10 Cirkulationspumpar

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE.

EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. MULTIFASTER MULTIFASTER - FÖR EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-4,0. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-4,0 Utförande LK Shunt 2/3-4,0 är avsedd för system med huvudpump. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande. Ge akt på eventuella stomljud vid placering och montage av shunten.

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4"

Produktkatalog. AHV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1 - G1 1/4 Produktkatalog AV/AE Torra centrifugalpumpar för cirkulation. G1" - G1 1/4" Innehåll Introduktion...3 AV 25...5 AE 26...7 AE 33...10 Välja rätt pump Det finns ett otal olika pumpar att välja mellan. För

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning. Wilo-Drain TM / TMW 2 026 296 / 0004. Med reservation för tekniska ändringar!

Monterings- och skötselanvisning. Wilo-Drain TM / TMW 2 026 296 / 0004. Med reservation för tekniska ändringar! Monterings- och skötselanvisning Wilo-Drain TM / TMW 2 026 296 / 0004 Med reservation för tekniska ändringar! Monterings- och skötselanvisning 1 Innehåll: 1 Allmänt 1.1 Användningsändamål 1.2 Uppgifter

Läs mer

Individual Accommodation

Individual Accommodation Sport Individual Individual Accommodation Client name: NEGOTIATED S SPORT INDIVIDUAL ARVIKA Economy Plus 1 595 806 896 1 526 1 616 Room 1 995 986 1 076 1 706 1 796 Superior 2 095 1 076 1 166 1 796 1 886

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AE-1118 Företaget ursprungligen certifierat: 15, juni, 1998 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Summa utrikes. Summa. Ank

Summa utrikes. Summa. Ank GÖTEBORGLANDVETTER HALMSTAD 00 00 00 00 0 00 0 0 0 0 000 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Läs mer

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Certifikatsnummer: 2006-SKM-AQ-2335 Företaget ursprungligen certifierat: 11, december, 1996 Certifikatets giltighet: 30, juni, 2015-30, juni, 2018 Härmed intygas att ledningssystemet

Läs mer

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning

Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 2012-03-16 1 (7) Bilaga 1 b Kravspecifikation Reserelaterad förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som förhyrs upp till 30 dygn. Delområdet kallas Reserelaterad

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar!

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar! Anvisningar för installation och användning EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Med förbehåll för tekniska ändringar! Typ: EC Drain 1x4,0 1 Innehåll: 1 Allmänt...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

1. Allmänna anvisningar angående säkerhet

1. Allmänna anvisningar angående säkerhet Sida 1 / 7 Bruksanvisning SCM 100 1. Allmänna anvisningar angående säkerhet Beskrivning av symbolerna i denna manual. Säkerhetsföreskrifterna i denna manual är märkta med allmänna varningssymbolen, DIN

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM Avtal 96-73-2014:017 Produktlista nr 2 Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT JOHANSON DESIGN 1 Kontaktuppgifter Kinnarps AB 521 88 Kinnarp

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Förbrukningsvattenpumpar

Förbrukningsvattenpumpar eskrivning TWU 4" TWU 4" Dränksäkra pumpar, borrad brunn Specifikation Exempel: Wilo-TWU 4-0211 EM TWU Dränksäker pump 4 Diameter pump max ø 96, borrhålsdiameter ø4" = DN 100 02 Flöde i m 3 /h vid bästa

Läs mer

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM. Avtal :017. Kinnarps AB SORTIMENT EVA ERIKSSON DESIGN

STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM. Avtal :017. Kinnarps AB SORTIMENT EVA ERIKSSON DESIGN STATLIGT RAMAVTAL MÖBLER & INREDNING OMR D AKUSTIK- & SKÄRMSYSTEM Avtal 96-73-2014:017 Produktlista nr 1 Kinnarps AB 556256-6736 SORTIMENT EVA ERIKSSON DESIGN 1 Kontaktuppgifter Kinnarps AB 521 88 Kinnarp

Läs mer

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng

Resultatrapport. Referensnummer: Organisationsnr.: Totalpoäng Resultatrapport Köpare Upphandling Köpare: ARBETSFÖRMEDLINGEN Namn: Handläggare: Doris Rexhammar Referensnr: Af-2013/146842 Telefon: +46 10 4870832 E-post: doris.rexhammar@arbetsformedlingen.se Beskrivning:

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT

Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT SE.TBPA8. Installation cirkulationspump TBPA, GOLD/COMPACT. Allmänt När luftvärmare utan frostsprängningsskydd används krävs det, för att säkerställa frysvaktsfunktionen, att man har en cirkulationspump

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C).

Fläktförångare EVS och EVS/B. EVS och EVS/B är avsedda för mindre kyl-, frys- och svalrum inom nominella. = 10 K (och rumstemperatur +2,2 C). KYL Fläktförångare EVS och EVS/B 4-05 FABRIKANT INTRODUKTION Användningsområde EVS och EVS/B är avsedda för takmontage i mindre kyl-, frys- och svalanläggningar. Förångarna är avsedda för HFC köldmedier.

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Ett historiskt företag. för framtidens ventiler

Ett historiskt företag. för framtidens ventiler Ett historiskt företag för framtidens ventiler VÄLKOMMEN TILL DAHL INDUSTRI Dahl Industri ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Här finns cirka 150 års distributionserfarenhet

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m

Datablad. Sida: 1 / 5. ETL 065-065-160 GG AA11D200552 BIE3 Inlinepump. Driftsdata. Utförande. Uppfordringshöjd vid 21,94 m Datablad Sida: 1 / 5 Driftsdata Erforderligt flöde 22,000 l/s 14,00 m Pumpmedia Vatten Rent vatten Som inte innehåller kemikalier eller partiklar som påverkar materialet Omgivningstemperatur 20,0 C Temperatur

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Generell beskrivning Den automatiska fläktregleringen, FHC-1, reglerar varvtalet på en enfasfläkt i

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning

BRF-RESPONS st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS 2016 50 st lokala kartläggningar för ökad försäljning BRF-RESPONS Säljstöd för er som vänder er till svenska bostadsrättsföreningar. Marknadsföringskampanj med Marknadsrespons För snabbare

Läs mer

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011

Smoke Master JMHT HATCH Montering, drift och skötsel. November 2011 Montering, drift och skötsel November 2011 Innehåll Innehållsförteckning...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Systemöversikt...3 Montering...4 Elanskutningar...5 Skötsel och underhåll...6 Skötsel av fläkt - lagerunderhåll...7

Läs mer