Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2013:20. Vårdplan för byggnader på hembygdsgården. Härledgården. Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun"

Transkript

1 Rapport 2013:20 Vårdplan för byggnader på hembygdsgården Härledgården Torstuna Hembygdsförening, Torstuna socken, Enköpings kommun 1

2 Omslagsfotografi : hembygdsgården Härledgården i Torstuna socken, övre bilden: mangården, vy från söder, nedre bilden: hembygdsgården sedd från väster. Foto: Sverker Larsson, Upplandsmuseet 2013 Upplandsmuseet 2013 Upplandsmuseets rapporter 2013:20 ISSN Stiftelsen Upplandsmuseet adress Fyristorg 22, Uppsala telefon hemsida postgiro bankgiro org.nr

3 Innehål l Inledning... 4 Orienteringskarta Läsanvisning Kulturhistoriska kommentarer Mangårdsbyggnaden Härbre Härled Stall med källare Härbre Råby Loge Nydala Tröskloge Loftbod och brunnslider Portlider Råby Smedja Källinge Soldattorp Vånsjö Fähus Vånsjö Metodanvisningar

4 Inledning Denna vårdplan behandlar Torstuna Hembygdsförenings byggnader på Härledgården, som ligger cirka två kilometer norr om Torstuna kyrka och omkring 1,5 mil norr om Enköping. Byggnaderna har stora kulturhistoriska värden och hembygdsgården är en värdefull tillgång som levandegör byn Härleds historia från 1700-talet fram till 1900-talets början. Syftet med planen är att den ska vara en hjälp vid förvaltningen av byggnaderna, både vad gäller att hålla dem i stånd och vad gäller att bibehålla de kulturhistoriska värdena. Planen innehåller dels reparationsåtgärder och dels åtgärder som ingår i respektive byggnads periodiska underhåll. Planen anger också vad som är speciellt viktigt att tänka på vid vården och underhållet av varje byggnad. De angivna underhållsintervallen utgår från vad som är normalt. Den faktiska tiden mellan åtgärdsbehoven kan skilja sig från de bedömda, bland annat beroende på kvalitet i material och utförande, väderlek och lokala ljus- och fuktförhållanden. Planen täcker perioden Vårdplanen har tagits fram inom ramen för projektet Hus med Historia och med ekonomiskt stöd av länsstyrelsen i Uppsala län. 4

5 Historik Här ledgård en Hembygdsgården Härledgården är bildad av en gård känd som Jan- Jansgården, som var den nordligaste gården i byn Härled, och i dag den enda bevarade på ursprunglig plats. Härledgården ligger inom fastigheten Härled 1:5 som har ungefär samma utsträckning som Jan-Jansgårdens gamla tomt. Västra delen av fastigheten har 2007 tillförts hembygdsgårdens mark genom en avstyckning från Härled 1:2. Det tillkomna området, samt trösklogen som står på det, har tidigare tillhört Jan-Jansgården. Hembygdsgårdens område på Ekonomiska kartan från På kartan går den västra fastighetsgränsen för Härled 1:5 längs den nuvarande gärdsgården väster om hembygdsgården. Idag ingår även marken fram till vägen väster om Härledgården. Jan-Jansgårdens och byn Härleds historia har sammanställts i skriften Härledgården av Olle Thorsmark. 1 Följande historik är en sammanställning av uppgifter hur denna skrift, kompletterad med en studie av historiska kartor och uppgifter från andra källor. Bynamnet har skrivits på olika sätt genom tiderna: 1455 Haerelde,1492 Herillä, under 1500-talet Harelle, Heralle, Herälde mfl, 1652 Härle. Formen Härled eller Herled stabiliserades under 1600-talet. Enligt de äldsta fogderäkenskaperna bestod byn 1538 av två skattehemman om elva öresland och två 1 Utgiven av Torstuna hembygdsförening

6 örtugland respektive elva öresland och ett örtugland. 2 Under de följande tvåhundra åren skedde inga större förändringar av byns utbredning och indelning fanns visserligen tre bönder i Härled, men år 1599 var antalet brukare åter två stycken, och enligt skattelängder 1624 fanns två skattebönder i byn hade dock bonden Per Ericksson övertagit båda hemmanen. Enligt 1652 års geometriska karta bestod byn av två skattehemman om vardera tio öresland och fyra penningland. 3 De två hemmanen bildade också en soldatrote med nummer Byn Härleds ägor enligt storskifteskartan från år Ägogränsen sammanfaller exakt med traktgränsen för Härled på ekonomiska kartan från Bytomten med hemmanen A och B är de ofärgade rutorna mitt i ägorna. Bytomtens gränser mot öster, söder och väster syns än idag i form av de små vägar som inramar området. Området öster om tomt A är den bergknalle som idag ingår i hembygdsgårdens mark på fastigheten Härled 1:5. Genom avstyckningen från Härled 1:2 har Härledgårdens tomtmark idag i stort sett samma utbredning västerut som år Öresland och örtugland var under medeltiden i Svealand mått på värdet av en jordegendom, knutet till avkastningen snarare än till arealen: ett markland = 8 öresland = 24 örtugland = 192 penningland = ca 24 tunnland. 3 Från 1600-talet avser måttet s.k. geometriska öresland = 3 tunnland = ca m² 4 Källa: Arvid Bladhs sockenkrönikor. 6

7 Storskifteskartan från år 1770 visar utbredningen av byns ägor och placeringen av bytomten med de två hemmanen, på kartan markerade A respektive B. Flera detaljer i kartan återfinns fortfarande på ekonomiska kartan från 1951 eller går att avläsa direkt i landskapet. Det norra hemmanet (A) benämndes på senare kartor Härled 1 och det södra hemmanet Härled 2 (tidigare B) fanns det två gårdar på det norra hemmanet och två på det södra. Hustomterna hade då nyligen delats, och man beslutade att denna delning skulle fortsätta att gälla. I början av 1877, det år då genomförandet av laga skifte påbörjades, fanns det sex gårdar i byn; på hemmanet Härled 1 fanns det två gårdar om ¼ mantal och en om ½ mantal, detsamma gällde Härled 2 (stamhemmanen var alltså åsatta ett helt mantal vardera). 5 Ägaren till gården längst norrut i byn var sedan år 1860 Jan Jansson från Hyvlinge i Torstuna, därav kommer namnet Janjansgården. Femte juli 1877 utbröt en brand varvid tre av byns sex gårdar blev helt nedbrända. Branden orsakades av att ett barn lekt med tändstickor och av misstag satt eld på en gärdselhög. Med brandsegel och brandsprutor lyckades man stoppa eldens spridning norrut och rädda de två gårdarna i byns norra del. De tre gårdar som klarade sig undan elden ingick i stamhemmanet Härled 1 och var (räknat från norr till söder): Jan Janssons gård om ½ mantal, Carl Olssons gård om ¼ mantal samt L.E. Anderssons gård om ¼ mantal. På Härled 2 drabbades av vådelden Lars Anderssons gård om ½ mantal, Anders Olssons gård om ¼ mantal, samt John Erikssons gård om ¼ mantal. Av Lars Anderssons gård återstod efter branden endast en smedja och en badstuga, och av de övriga gårdarna fanns endast en brunn och några körsbärsträd kvar. Byn var vid tillfället den sista oskiftade byn i Torstuna socken och branden föranledde ett beslut om att verkställa laga skifte, vilket genomfördes Samtliga kvarvarande hus i byn förtecknades vid laga skiftet och är inritade på skifteskartan från Mantal: ett mått på en gårds skattekraft. På och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal, även ½ eller ¼ mantal förekom. Mantalet fastställdes genom taxering redan under Gustav Vasas tid. 7

8 Laga skifteskartan från 1879 visar de byggnader som skonades vid branden De byggnader som finns kvar idag är Jan-Jansgårdens nr 1 boningshus, 2. kammarbyggnad, 3. stall, tröskladorna 5 och 6 samt det påbörjade fähuset i sten, nr 9. Uppgifter om byggnaderna har hämtats ur protokollet från laga skiftet. Måttangivelser avser fot. Illustration av Per Lundgren, Upplandsmuseet. Av byns sex gårdar fick vid skiftet endast Jan Jansson kvarboenderätt eftersom hans gård hade de bästa planteringarna och var bäst bebyggd (bland annat med ett påbörjat fähus av gråsten, som dock aldrig färdigställdes). Förutom bönderna med nedbrunna gårdar tvingades även Carl Olsson och L.E. Andersson flytta ut sina gårdar. Johannes (John) Eriksson sålde strax efter branden sin gård till grannen L.E. Andersson, och Carl Olsson sålde sin gård till grannen Lars Andersson. Efter skiftet bestod Härled alltså av Jan Janssons gård om ½ mantal på ursprunglig plats samt två utflyttade gårdar om vardera ¾ mantal. Efter att Jan Jansson dött 1886 och hans son blivit försatt i konkurs samma år såldes gården på öppen auktion till Johan Eriksson. Denne var svärson till Jan Janssons änka Britta Christina Andersdotter (gift med dennas dotter från ett tidigare äktenskap). Gården såldes sedan återigen 1891, köpare denna gång var L.E. Andersson som drev de båda gårdarna i sambruk med den utflyttade gården som brukningscentra. Ett drygt årtionde efter skiftet brukades alltså hela Härled från två utflyttade gårdar med ursprung i den nedbrunna södra halvan av byn. 8

9 Ekonomiska kartan från 1951 ger en tydlig bild av Härleds utveckling efter laga skiftet: två tydliga brukningsenheter med moderna stora ekonomibyggnader på fastigheterna Härled 2:2 och 2:3. Av stamhemmanet Härled 1 återstår Jan Jansgården som har kvar sina ålderdomliga och småskaliga byggnader eftersom gården aldrig moderniserades efter att den köpts upp av granngården. Den avstyckade fastigheten Sofielund 1:1 är Härleds f.d soldattorp. Enligt lantmäterihandlingar sålde hemmansägarna Härleds soldattorp till arbetaren Johan Petterson Efter köpet av Jan Jansgården tog den nye ägaren L.E. Andersson sten från Jan Janssons påbörjade fähus till sitt eget bygge av fähus och svinhus på sin utflyttade gård. Omkring sekelskiftet 1900 röjde han av den gamla bytomten och använde grundstenarna från de nedbrunna och utflyttade gårdarna till att bygga stenmuren längs uppfartsvägen till hembygdsgården, den väg som också markerar läget för den gamla bytomtens västra gräns (se karta från storskifte). Jan Jansgården användes efter sammanslagningen som fördelsbostad för de tidigare ägarna Johan Eriksson och hans hustru samt svärmodern, Jan Janssons änka. Johans hustru Johanna Matilda Schenström levde till Efter några år som statarbostad flyttade de sista boende på Jan Jansgården in 1925, Viktor och Karin Andersson som med sina döttrar Elna och Viola bodde där fram till den kalla vintern 1940 då de flyttade till en varmare bostad i Torstunaby. Därefter stod huset tomt fram till dess hembygdsgården bildades. 9

10 Tanken på att göra hembygdsgård av Jan Jansgården väcktes i början av talet av kyrkoherden i Torstuna Gunnar Engman. Denne och andra personer från socknen bildade Torstuna hembygdsförening 1945, och fick samma år kommunen att köpa loss tomten och gårdens byggnader -värderade till vedpriset, för 4000 kronor. Kommunen skänkte gården till hembygdsföreningen och en omfattande restaurering påbörjades. Konservator Sven karlsson från Gimo utförde målningsarbeten i bostadshusen och folk från trakten samlade in äldre möbler och bruksföremål. Hembygdsgården fick namnet Härledgården och invigdes Foto av loftboden från 1920-talet visar att mycket lite förändrats fram till idag. Efter laga skiftet har taket täckts med tegel. Mangårdsbyggnaden före restaureringen Med undantag av fönsterbyte och målning förändrades mycket lite av exteriörens utseende. Foto av Nils Ålenius. 10

11 Hembygdsgården har utökats med ett antal byggnader genom åren tillkom ett soldattorp med stuga och fähus från Vånsjö, 1963 en loge från Nydala, 1971 ett portlider och ett härbre från Råby, 1982 ett härbre från en av granngårdarna i Härled, och 1989 tillkom en smedja från Källinge. Som nämnts tidigare utökades hembygdsgårdens område västerut Den tillkomna marken, samt trösklogen som står på den, har tidigare varit en del av Jan Jansgården Platserna Härledgårdens byggnader är hämtade ifrån: 1. Vånsjö (soldattorp med fähus), 2. Nydala (loge), 3.Råby (härbre och portlider), 4. Härled (härbre), 5. Källinge (smedja). 11

12 Orienteringskarta Mangårdsbyggnad 2. Härbre från Härled 3. Stall med källare 4. Härbre från Råby 5. Loge från Nydala 6. Tröskloge 7. Loftbod & brunnslider 8. Portlider från Råby 9. Smedja från Källinge 10. Soldattorp från Vånsjö 11. Fähus från Vånsjö Härledgårdens utseende idag: nr 1,3,6 och 7 är byggnader på ursprunglig plats. Övriga byggnader har flyttats hit under åren mellan 1955 och Ruinen efter Jan Janssons påbörjade fähus av sten är den streckade rektangeln NV om byggnad nr.2 (se historik). 12

13 Läs anvisning Varje kapitel inleds med en beskrivning av byggnaden, kompletterat med en fotodokumentation. Därefter följer ett avsnitt som tar upp byggnadens historia, och vad som är viktigt att tänka på vid kommande vårdinsatser för att byggnadens värden ska kunna behållas och utvecklas. Vårdplanen för byggnaden presenteras i form av en tabell, där det för varje byggnadsdel framgår vilka material och metoder som ska användas, med vilka intervall åtgärderna återkommer och ungefär var i underhållscykeln byggnadsdelen bedöms befinna sig idag (augusti 2013). Ibland anges två värden för antalet år i underhållsintervallet eller antalet år till åtgärd. Detta gäller åtgärder som målning mm. som beror mycket på vilket väderstreck en fasad eller byggnadsdel vänder sig mot. Det lägsta värdet avser normalt fasader eller byggnadsdelar vända mot väster och söder som bryts ner snabbare av sol. Beteckningarna på material och metoder refererar till kapitlet Metodanvisningar längst bak i planen. Hänvisning med förkortningen m.a avser metodanvisningar för aktuell åtgärd. Fasader littereras A, B, C & D med början från långsida med entrédörr och därefter medsols. Avslutningsvis finns en plan för reparationsåtgärder. Detta är åtgärder som behöver vidtas innan det ordinarie, löpande underhållet tar vid. Tabellen för reparationsåtgärder innehåller för de aktuella byggnadsdelarna vilken skada det är fråga om, förslag på hur skadan ska åtgärdas samt åtgärdens prioritet. Prioriteten anges som akut, 0-3 år respektive vid tillfälle. Med akut menas att skadan behöver åtgärdas snarast för att inte konditionen snabbt ska försämras ytterligare och leda till mer omfattande åtgärder, eller att för att inte skadan ska leda till följdskador i andra byggnadsdelar. Med 0-3 år menas skador som inte är akuta men som bör prioriteras framför löpande underhåll, och som i vissa fall kan riskera att komma att hamna i kategorin akut. Med vid tillfälle menas åtgärder för att avhjälpa skador eller ofullkomligheter som inte påverkar byggnadens tekniska status på kort sikt. Härledgården är en välskött hembygdsgård och byggnaderna har kontinuerligt underhållits. Det innebär att det är mycket få reparationsåtgärder som är akuta. 13

14 Kulturhistoriska kommentarer Rödfärgning och tjärning Rödfärgning av gårdsbebyggelse slog igenom på bred front under senare hälften av talet. Innan dess stod de flesta timringar på landet grå och omålade. De byggnader som först rödfärgades var ofta manbyggnaden, följt av loge och fähus. Rödfärgningen hade tre syften: att skydda byggnaden från röta (det var därför man blandade i järnvitriol och andra ämnen med liknande egenskaper i färgen), att skydda timret från nedbrytning genom solens strålar (detta skyddet ger själva färgpigmenten) och att göra dem vackrare och kanske mer ståndsmässiga. Idag finns två olika nyanser av falu rödfärg på marknaden, Falu rödfärg och Falu rödfärg ljus. Ur kulturhistorisk synvinkel har det ingen större betydelse vilken av dessa färger som väljs. Ljusheten och färgen i övrigt har skiftat under olika tidsperioder, men varierar också beroende på varifrån man hämtat färgpigmentet och på vilka tillsatsämnen man blandat i. På Härledgården har man valt att behandla vindskivor, vattbrädor och nockbrädor med svartpigmenterad tjära eller svart färg 6 (där den svarta färgen avser att efterlikna det traditionella bruket av svart tjära). Det finns ingen riktigt god kännedom om i vilken utsträckning tjära har använts på olika byggnadsdelar, även om det är helt klart att den har haft en vitt utbredd användning på speciellt utsatta och viktiga delar. Tjäran ansågs ha mycket goda träskyddande egenskaper. För att förhindra att tjäran skulle rinna av träet på sommaren blandade man i kimrök, så även svarttjäran har en gammal tradition. Tjäran var samtidigt dyr och man använde den knappast i onödan. I den tidskaraktär som hembygdsgården som helhet har, dvs. tiden för laga skiftet på 1870-talet då utvecklingen för Jan Jansgården i stort sett avstannade, kan man överväga att rödfärga vindskivorna. Detta tycks ha varit vanligare än tjärning vid denna tid och rödfärgning av vindskivorna hör samman med den allmänna övergång till rödfärgning som sker under andra hälften av 1800-talet. Nockbrädor och vattbrädor ska däremot alltid tjäras. Detaljer som idag är svarta ser i vissa fall ut att vara målade med svart färg, ibland utanpå äldre lager av tjära. Om så är fallet kan man när det gäller nockbrädor och vattbrädor som har begränsad livslängd fortsätta med svart färg tills det är dags att byta brädor. När det gäller vindskivor som har längre livslängd, och framförallt luckor, dörrar och portar bör eventuell svart färg försiktigt avlägsnas före nästa strykning med tjära. 6 Gäller framförallt vindskivor på vissa byggnader. 14

15 Taktäckning Hembygdsgårdens byggnader har med undantag för härbret från Råby taktäckning med tegel. Tegeltäckning slog igenom ungefär samtidigt som rödfärgningen, kanske med ett par decenniers fördröjning. Handlingarna från laga skiftet berättar att endast mangårdsbyggnaden och en spannmålsbod hade tegeltak vid denna tid, loftboden och stallet som låg närmast mangårdsbyggnaden hade tak av spiller, dvs. stickspån, som likt tegel är ett uttryck för industrialiseringen under 1800-talets senare del, då spillertak förutsatte tillgång till billig fabrikstillverkad spik. Gårdens övriga byggnader hade vid denna tid halmtak, av dessa finns idag endast trösklogen kvar, men den har halmtaket bevarat under senare tiders tegeltäckning. Utav de hitflyttade byggnaderna har även fähuset från Vånsjö och trösklogen från Nydala halmtakskonstruktioner kvar under tegeltäckningen. De flesta av Härledgårdens byggnader har dock tegeltak på ett underlag av brädor lagda med lock i takfallets riktning på samma sätt som ett brädtak. På vissa tak finns enligt uppgift även hyvlade vattenrännor i takbrädorna vilket kan tolkas som att det rör sig om ett brädtak som i ett senare skede täckts med tegel. Det troligaste är dock att man övergick direkt från halmtak till täckning med tegel på ett nytt underlag av brädor. Härledgården och dess byggnader är representativa för hur gårdsbebyggelse såg ut innan laga skiftet, i det avseendet skulle halmtak vara mer tidstypiskt för flertalet byggnader, men en återgång till halmtak är knappast praktiskt eller ekonomiskt genomförbart idag. Härledgården/ Jan Jansgården är samtidigt ett exempel på de gårdar som vid skiftet fick ligga kvar inom bytomten. På sådana gårdar var det naturligt att befintliga byggnader användes ännu en tid och kostades på, -med till exempel ny tegeltäckning, jämfört med utflyttade gårdar där man oftare byggde nytt. Härledgårdens nuvarande utseende med tegeltäckta byggnader kan därför betraktas som tidstypisk för en sådan kvarliggande gård under slutet av 1800-talet. Inga uppgifter har framkommit om att några tak har lagts om sedan hembygdsgården bildades, med undantag för trösklogens tak som lades om För flera byggnader är det därför hög tid för en omläggning av tegeltaken, även om tidpunkten för omläggning med fördel kan väljas efter en närmare undersökning av underlagstäckning och läkt. Det är i dagsläget inte aktuellt att återgå till något annat takmaterial än tegel, däremot är det viktigt att slå vakt om undertak som berättar om tidigare metoder för taktäckning. När omläggning av tegeltak blir aktuell ska därför undertaken sparas i stor utsträckning som möjligt. Det kan också bli aktuellt att reparera underliggande taktäckning av halm eller stickspån, eller tillverka takbrädor av samma typ som befintliga, dvs i regel vankantade brädor. 15

16 1. Mangår dsbyggnaden Jan Jansgårdens mangårdsbyggnad. Byggnaden står på sin ursprungliga plats. A. Fasad åt söder Beskrivning Grund Stomme Fasad Fönster Kallmur av både naturligt formade och grovt tillhuggna stenblock av granit. Liggtimmer med utknutar. Huset har parstugeplan, men är ursprungligen en enkelstuga uppförd under 1700-talet som omkring 1818 tillbyggdes med anderstuga och övervåning. På norra långsidan, intill fönstret närmast östra gaveln, finns en äldre förstärkning av väggen i form av en stående följare av fyrkantvirke fäst med dymlingar. Gavel mot väster och delar av norra långsidan har fasader av släthugget timmer. Övriga fasader är klädda med rödfärgad locklistpanel med kilsågade brädor av varierande bredd, och locklister med hyvlad halvrund profil. Knutar är inbrädade i anslutning till panelklädda fasadpartier, i övrigt synliga knutar. Bottenvåningen har vitmålade spröjsade utåtgående tvåluftsfönster med sex rutor i varje båge. Dessa ersatte vid restaureringen fönster med tre glas i varje båge. Mot norr har även övervåningen tre fönster av denna typ. Övervåningen har i övrigt små liggande enluftsfönster med två rutor i varje 16

17 båge. Dessa har gångjärn av 1800-talsmodell med rund knopp. Fönstren har huvudsakligen munblåsta glas. Dörrar Skorsten Taklag Yttertak Pardörr i empirmodell med blåmålade speglar med rik profilhyvlad dekor och ramvirke i ockragul kulör. Putsad vitmålad skorsten norr om taknocken, hög, rak och smal i traditionellt utförande med utkragande krön. Krönbeslag och avtäckning mot tak av plåt. Kroppås och sidoåsar med undertak av spontade brädor vilande på rafter. Enkupigt strängpressat tegel med flack profil, dubbla tjärade vindskivor med rundade hörn i underkant. Tjärade nockbrädor och vattbrädor. Tjärad stående bräda i takfoten med rundad tandsnittsprofil i underkant. Övrigt Öppen veranda/förstukvist, troligen från 1800-talets första hälft. Rikligt dekorerad med figursågade balusterdockor och andra detaljer, enligt uppgift är den med sin solsymbol typisk för Fjärdhundrabygden. 7 Verandan har en kallmurad grund och plankgolv. Trappstegen framför verandan består av en kvaderhuggen sten samt en halverad kvarnsten. Veranda: på äldre foton före restaureringen saknas dekorlisten med stiliserade urnor under solkorset. 7 Uppgift ur hembygdsföreningens broschyr Härledgården. 17

18 B. gavel mot väster: övervåning av återanvänt virke(mer åldrat än bottenvåningens stockar). C. Fasad mot norr 18 Fönster mot norr. Norra fasaden: gammal strävning av väggen, fäst med dymling.

19 D. Gavel mot öster Taklag: gavelröste mot öster med återanvända stockar från annan byggnad. Byggnadshistoriska noteringar Mangårdsbyggnaden var från början en enkelstuga uppförd under 1700-talet. Omkring 1818 tillbyggdes en anderstuga och övervåning. 8 Påbyggnaden består till stor del av återanvända stockar. Ytterdörren i empirstil och verandan tillkom troligen vid samma tillfälle eller strax 8 Enligt en skrivelse av hembygdsföreningens sekreterare 1962 Axel Ekholm, skedde tillbyggnaden

20 senare under 1800-talets första hälft. Huset hade tegeltak redan före laga skiftet Vid restaureringen lades ett stort arbete ner på mangårdsbyggnadens interiörer med måleri av konservatorn Sven Karlsson från Gimo. Arbetena håller hög klass och ytskikten är än idag i gott skick. Vid restaureringen är det dock möjligt att byggnaden fick en mer exklusiv framtoning än den tidigare haft. Exempelvis antyder äldre foton av verandan att denna före restaureringen var omålad och att den figursågade dekorlisten med stiliserade urnor under solkorset tillkom vid restaureringen. Även fönstren byttes till nya med ett mer ålderdomligt utseende med mindre rutor. Den speciella tandsnittslisten i takfoten syns dock på foton redan innan restaureringen Att tänka på vid vård och underhåll Rabatten intill södra väggen innebär en potentiellt ökad risk för fuktskador på fasadpanelen bakom. I dagsläget syns inga tecken på skador, men panelen bör hållas under uppsikt och växtligheten hållas undan om fuktproblem i form av fuktfläckar, alg- eller mögelpåväxt dyker upp. Trädet närmast östra gaveln bör tas bort, det skuggar fasaden och bidrar till rötskador i panelen. Fönsterbågarnas virke är i förhållandevis gott skick trots att de är från mitten av 1900-talet. De har dock ganska omfattande flagning av färg och bortfallande kitt samt på vissa håll rostgenomslag från beslag. Detta innebär att det är hög tid för en fönsterrenovering. Förslagsvis renoveras ett par fönsterbågar från två olika fasader på prov, resultatet får avgöra om en fullständig renovering enligt metodanvisningarna är motiverad eller om en begränsad utvändig renovering räcker. Ytterdörrens vackert åldrade färgskikt medför en värdefull patina, genom regelbunden halvoljning kan ommålning skjutas på framtiden. Cirka halva takytan är inklädd på insidan, vilket gör att eventuellt takläckage kan vara svårt att upptäcka innan skadorna blivit utbredda. Vid tillsyn är det därför viktigt att inspektera vindsutrymmet ovanför innertaket samt yttertakets takpannor och underlagstäckning. Taket inspekterades enbart från marken så skicket hos eventuell underlagstäckning kunde inte bedömas annat än från vinden. Detsamma gäller samtliga undersökta byggnader. Taket lades av allt att döma senast om vid restaureringen , och med ett normalt omläggningsintervall på ca 40 år är det hög tid att byta teglets strö- och bärläkt och eventuell underlagspapp. 20

21 Periodiskt underhåll byggnadsdel åtgärd metod intervall år till åtgärd Mark Översyn M 1 1 Panel & timmerfasader Rödfärgning Må Panel & timmerfasader Översyn Tr Fönster Renovering F. se F. 0 Fönsterfoder, vattbrädor Ommålning, rötskadade brädor bytes Må Ytterdörr Halvoljning Må Veranda Ommålning Må Verandans tak Omläggning Ta Tegeltak Översyn Ta Tegeltak Omläggning Ta Takfotsbräda med (tandsnittsprofil) Rödfärgning mot norr, svarttjärning mot söder Må.1/ Må4.2 Se m.a 2 Vindskivor Rödfärgning alt. svarttjärning Må.1/ Må4.2 Se m.a 0-10 Vattbrädor och nockbrädor Byte Ta Vattbrädor och nockbrädor Tjärning Må Avtäckningar av galvaniserad plåt (skorstensbeslag) Rengörs från rost och målas svarta Må Troligen inte omlagt efter Tidpunkt för omläggning bör dock väljas efter en närmare undersökning av underlagspapp och läkt. 21

22 Reparationsåtgärder byggnadsdel skada åtgärd Vägg B Syll C Enstaka rötskador med rötfickor i bottenvåningens timmervägg Rötskador i synliga västra halvan Rötfickor huggs bort Kontrollera att panelens fotbräda är riktigt monterad så att regnvatten leds bort från fasaden Om skadan förvärras montera liggande täckbräda under fotbrädan som skydd mot regnstänk från mark. prio 0-3 år 0-3 år 0-3 år Vägg C Rötskadade knutbrädor mot öster, följare rötskadad nedtill Knutbrädor skarvas enligt Tr.3, rötskadat parti på följare kapas, sågsnitt stryks med linolja Vid tillfälle Fotbräda D Felaktig lutning (horisontell) Justera lutning så att vatten leds bort från fasaden 0-3 år Veranda Enligt uppgift rötskadade bottenstockar, verandan är också i behov av uppriktning Uppriktning och byte av golvbjälklag görs i samband med renovering av färgskikt Vid tillfälle 22

23 Utförda åtgärder Datum åtgärd kommentar 23

24 Utförda åtgärder Datum åtgärd kommentar 24

25 2. Här bre ärled Byggnaden flyttades till hembygdsgården 1982 och kom då närmast från Sven Karlssons gård i Härled. A/D Fasader åt öster/norr Beskrivning Grund Stomme Stora knutstenar med flat översida, de största uppåt en meter som bredast. Drygt meterbred häll ligger under och framför dörren. Timmerstomme med yttermåtten 4,10 x 3.95 m. Vissa knutar har antydning till halsningar och sneda hak. 15 stockar i långsida och 22 i gavel (syll i gavel). 10 Översta 5 varven utgör en överkragande övervåning. Flera stockar i de nedersta 2 varven är tidigare utbytta. 10 Uppgifter från Upplandsmuseets inventering av äldre timmerbyggnader i Uppsala län

26 Golv Fasad Hyvlat plankgolv, spontat med lös fjäder. Kortändarna infällda mellan de två nedersta stockvarven i östra och västra gaveln. Golvplankens ändträ har skyddats med näver. Under ytterdörren finns ett insteg av utskjutande golvplankor. Övervåningens golv är av hyvlade okantade plankor lagda på åsar. Rödfärgat timmer. Fönster Saknas, liten ljusglugg i överkant av en igensatt öppning för lucka i vägg A, övervåning. Dörrar Taklag Yttertak Svarttjärad inåtgående slagdörr med stocklås. Dörren består av enbart två breda bräder sammanhållen med två handsmidda bandgångjärn i hela dörrens bredd. Vägg A, övervåning: f.d öppning för lucka i vägg igensatt med slätbilat timmer. Underbrädning av brädor med lock på rundbarkad kroppås och sidoåsar. Enkupigt strängpressat tegel med dubbla vindskivor. Vindskivor, nockbrädor och vattbrädor är svartmålade, eventuellt tidigare svarttjärade. B. Fasad åt söder. 26

27 C. Fasad åt väster D. Fasad åt norr. 27

28 Taklag, igensatt lucköppning i gavelröste A. Byggnadshistoriska noteringar Byggnadstypen med sin överkragande övervåning är ålderdomlig och antydningen till halsningar och sneda hak i knutarna är ytterligare ett ålderdomligt drag. Härbret finns med i Upplandsmuseets inventering av äldre timmerbyggnader, det är dock inte dendrodaterat. Enligt uppgift har byggnaden spår av tidigare flyttningar i form av nedmonteringsmärken. Att tänka på vid vård och underhåll Timmerstommen är kraftigt väderbiten, främst av solen som efterlämnat talrika sprickor där fukt kan samlas och på sikt bilda rötfickor. Samtliga fasader har flera stockar med skador från röta och insektsangrepp. Åtgärder kräver noggranna överväganden och ska grundas på en regelbunden översyn, se Tr.4. Periodiskt underhåll byggnadsdel åtgärd metod intervall år till åtg. Stomme Översyn Tr Fasader Rödfärgning Må Dörr Svarttjärning Må Gångjärn, dörr Målning Må Vindskivor Rödfärgning alt. tjärning Må.1/ Må Nock- och vattbrädor Byte Ta Nock- och vattbrädor Tjärning Må Tegeltak Översyn Ta Tegeltak Omläggning Ta

Restaurering av överloppsbyggnad. Mål för åtgärderna. Natur- och kulturmiljövärden

Restaurering av överloppsbyggnad. Mål för åtgärderna. Natur- och kulturmiljövärden Restaurering av överloppsbyggnad Projektplan 2009-06-10/Slutbesiktningsprotoll 2009-11-13 Antikvarie Per Lundgren 018-16 91 33/070-226 45 47 per.lundgren@upplandsmuseet.se Sökande Namn Sonny Pettersson

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland.

Mattsgården. Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Mattsgården Genomgång och identifikation av akuta åtgärder på ekonomibyggnaderna på Mattsgården, Singö socken, Norrtälje kommun, Uppland. Andreas Lindblad Rapport 2007:27 2 Mattsgården Genomgång och identifikation

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Brygghus på Stabby prästgård

Brygghus på Stabby prästgård 2010:41 Antikvarisk kontrollrapport Brygghus på Stabby prästgård Restaurering av brygghus, Stabby prästgård, Bondkyrko socken sn, Uppsala kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Brygghuslängan (till vänster

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län

Prästtorp 1:1 Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:210. Antikvarisk medverkan. Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:210 Antikvarisk medverkan Prästtorp 1:1 Strå socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Prästtorp

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Uthuslänga längs Väderkvarnsgatan,

Uthuslänga längs Väderkvarnsgatan, Uthuslänga längs Väderkvarnsgatan, Kv Uttern 2-4 Askersunds stad, Askersunds kommun, Närke Takarbeten 2010 Charlott Torgén Rapport 2011:18 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Lantbrukets ekonomibyggnader

Lantbrukets ekonomibyggnader Lantbrukets ekonomibyggnader År 2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2007:5 Översiktlig beskrivning Under år 2006 har Länsstyrelsen genomfört en riktad satsning mot lantbrukets ekonomibyggnader.

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

LARS-NILS I ÖNNEBERG. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad. Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009

LARS-NILS I ÖNNEBERG. Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad. Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:05 LARS-NILS I ÖNNEBERG Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad Önneberg 5:9 Alfta socken Ovanåkers kommun Hälsingland 2009 Daniel Olsson LARS-NILS

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland.

Ställdalsgård, hus 4. Renovering av hus 4, år Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland. Ställdalsgård, hus 4 Ställdalen 1:2, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Renovering av hus 4, år 2005-2006 Charlott Hansen Örebro läns museum Rapport 2006:31 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Mötet mellan de två olika byggnaderna.

Mötet mellan de två olika byggnaderna. Hantverkarens dokumenation Årås Stall och vagnsförråd, Gullspång. 2013 Byggnaden är byggd av 6½tums timmer och är 31.5 m lång och 8,5 m bred och ca 9 m hög i nock och har tjänat som stall och vagnsförråd

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30

Odensala kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:30 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av klockstapel, Odensala kyrka, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:30 2 Odensala kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering

Läs mer

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m.

Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Lundastugan Lunda 4:1, Kastlösa socken, Mörbylånga kommun, Öland Antikvarisk kontroll vid lagning av torvtak m.m. Veronica Olofsson Kalmar läns museum Byggnadsantikvariska rapporter november 2007 KALMAR

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport

Grönö säteri. Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:1 Grönö säteri Restaureringar inom ramen för Länsstyrelsens stöd till ekonomibyggnader av enklare typ samt stöd till utvald miljö Antikvarisk rapport Grönö 1:1 Björskogs

Läs mer

byggnadsvård Selberga gårds flyglar Antikvarisk kontroll Utvändiga arbeten 2008 Selberga 1:9, Ludgo socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län

byggnadsvård Selberga gårds flyglar Antikvarisk kontroll Utvändiga arbeten 2008 Selberga 1:9, Ludgo socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län byggnadsvård Selberga gårds flyglar Selberga 1:9, Ludgo socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län Antikvarisk kontroll Utvändiga arbeten 2008 Eva Wockatz Selberga gårds flyglar Selberga 1:9, Ludgo socken,

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9

Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9 Ekonomibyggnad Bondevrak 1:9 Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke. Omläggning av vasstak 2014 Anneli Borg Rapport 2014:13 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning

Läs mer

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen.

Esplunda hönshus. Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård Antikvarisk rapport Charlott Hansen. Esplunda hönshus Rinkaby socken, Örebro kommun, Närke Restaurering av det f.d. hönshuset vid Esplunda herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:5 Översiktlig beskrivning 2005-11-29

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1

Monteringsanvisning. Bruks Stuga 10m 2. v1.1 Monteringsanvisning Bruks Stuga 10m 2 v1.1 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Loge i Tuna. Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport. Dingtuna Tuna 1:7 Dingtuna socken Västmanland

Loge i Tuna. Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö. Antikvarisk rapport. Dingtuna Tuna 1:7 Dingtuna socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:7 Loge i Tuna Restaurering inom ramen för Länsstyrelsens stöd till utvald miljö Antikvarisk rapport Dingtuna Tuna 1:7 Dingtuna socken Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Kårnäs 1:1 - jordkällare

Kårnäs 1:1 - jordkällare Kårnäs 1:1 - jordkällare Antikvarisk kontroll vid restaurering av jordkällare, Kårnäs 1:1, Kårnäs by, Ljusterö socken, Österåker kommun, Uppland Lotta von Liewen Wistrand Rapport 2008:42 2 Kårnäs 1:1-

Läs mer

Västigårn i Åkre. MiGo:byggnadsvård. Antikvarisk medverkan vid restaurering av härbre på

Västigårn i Åkre. MiGo:byggnadsvård. Antikvarisk medverkan vid restaurering av härbre på Antikvarisk medverkan vid restaurering av härbre på Västigårn i Åkre Forsa Åkre 1:2 Forsa socken, Hudiksvalls kommun Lst dnr 434-434-251-12 Mimmi Göllas 2012 Foto: Mimmi Göllas, MiGo Byggnadsvård där annat

Läs mer

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011

Per Lundgren 2011. Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Marma läger Per Lundgren 2011 Omslagsfotografi: Byggnad 008, serviceförråd, under restaurering Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2011 Upplandsmuseets rapporter 2011:17 ISSN 1654-8280 Upplandsmuseet 2011

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

Reparation av tak Valla tingshus 2014

Reparation av tak Valla tingshus 2014 Reparation av tak Valla tingshus 2014 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2014-11-05 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden

Läs mer

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0

Monteringsanvisning. Bure stuga 25m 2. med loft. v1.0 Monteringsanvisning Bure stuga 25m 2 med loft v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Magasin på Ledinge 1:1

Magasin på Ledinge 1:1 2010:09 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Magasin på Ledinge 1:1 RESTAURERING AV MAGASIN PÅ LEDINGE 1:1, KNIVSTA SOCKEN, KNIVSTA KOMMUN Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Magasinet efter restaurering, juni

Läs mer

GAMMELHÄRBRET VID BJUS I YGSBO

GAMMELHÄRBRET VID BJUS I YGSBO Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:06 GAMMELHÄRBRET VID BJUS I YGSBO Antikvarisk medverkan i samband med renovering Bjus Ygsbo 8:1 Färila socken Ljusdals kommun Hälsingland 2009-2010 Daniel Olsson GAMMELHÄRBRET

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Kyrkomiljö på Jamtli -kompletterande byggnadshistorisk undersökning

Kyrkomiljö på Jamtli -kompletterande byggnadshistorisk undersökning Kyrkomiljö på Jamtli -kompletterande byggnadshistorisk undersökning Takfotens konstruktion Christina Persson JAMTLI, 2008 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Undersökning av takfoten... 3 Beskrivning

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Uthuset vid Järle station

Uthuset vid Järle station Uthuset vid Järle station Flåten Ervalla socken, Nora kommun, Västmanland Reparation av takskada Örjan Hedhman Rapport 2012:08 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2 Monteringsanvisning Nyby Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

2010:42. Antikvarisk kontrollrapport. Marma läger. Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn

2010:42. Antikvarisk kontrollrapport. Marma läger. Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn 2010:42 Antikvarisk kontrollrapport Marma läger Utvändigt underhåll av byggnader på Marma läger, Älvkarleby sn, Älvkarleby kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Badhuset efter restaurering Foto: Per Lundgren,

Läs mer

Vårdplan för Tierps hembygdsgilles byggnader, Gammelgården i Tierps kommun

Vårdplan för Tierps hembygdsgilles byggnader, Gammelgården i Tierps kommun Vårdplan för Tierps hembygdsgilles byggnader, Gammelgården i Tierps kommun Anna Vikstrand September 2009 Upplandsmuseets rapportserie 2009: 36 ISSN 1654-8280 Upplandsmuseet 2009 Upplandsmuseet, S:t Eriks

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Hackvad kyrka Hackvad socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift Takrenovering 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport 2008:15 INLEDNING Under sensommaren och hösten 2008 har tegeltaket på Hackvads

Läs mer

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Wira bruk Rapport 2014:38 Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

byggnadsvård Gryts gård Gimmersta 1:5, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning

byggnadsvård Gryts gård Gimmersta 1:5, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning byggnadsvård Gryts gård Gimmersta 1:5, Julita socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad och Eva Wockatz Gryts gård Gimmersta 1:5, Julita socken, Katrineholms

Läs mer

Swärdska huset, Kopparberg

Swärdska huset, Kopparberg Swärdska huset, Kopparberg Restaurering av veranda, 2004 Köpmannen 1, Ljusnarsbergs sn och kn, Västmanland Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Byggnaden i fråga är belägen

Läs mer

Bredaryds hembygdsgård Byte av yttertak på linbastan från Öen

Bredaryds hembygdsgård Byte av yttertak på linbastan från Öen Antikvarisk medverkan Bredaryds hembygdsgård Byte av yttertak på linbastan från Öen Bredaryds socken i Värnamo kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:16 Anders Franzén Antikvarisk

Läs mer

Manbyggnad på Röcklinge 2:25

Manbyggnad på Röcklinge 2:25 2010:37 Antikvarisk kontrollrapport Manbyggnad på Röcklinge 2:25 Konservering av väggmålningar i manbyggnad på Röcklinge 2:25, Västerlövsta sn, Heby kn Per Lundgren 2010:37 Omslagsfotografi: Bårder i kammaren

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Bruks Stuga/Bastu 5m2

Bruks Stuga/Bastu 5m2 Monteringsanvisning Bruks Stuga/Bastu 5m2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i

Läs mer

Spelhuset vid Åkergruvan

Spelhuset vid Åkergruvan Spelhuset vid Åkergruvan Gamla Pershyttan 4:19, Nora socken, Västmanland, Örebro län Antikvarisk kontrollrapport Kulturmiljö 2005 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BYGGNADSBESKRIVNING...4 LÄGET FÖRE

Läs mer

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby

Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:62 Kulturreservatet Bråfors bergsmansby Åtgärder 2014 Antikvarisk Rapport Bråfors 1:3-2:3, 1:8, 5:1 och 1:7, Glimbo 1:3 och 1:5 Norberg socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15

Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Monteringsanvisning Botnia Friggebod 15 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se

Läs mer

Panelbyte Valla tingshus 2015

Panelbyte Valla tingshus 2015 Panelbyte Valla tingshus 2015 Text och foto av: Björn Frodin, Timmerbjörn Datum: 2015-08-06 Husets bakgrund: Tingshuset ägs av Töreboda kommun och förvaltas av MTG tekniska förvaltningen. Byggnaden är

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Monteringsanvisning Standardförråd 14,9 kvm

Monteringsanvisning Standardförråd 14,9 kvm Monteringsanvisning Standardförråd 14,9 kvm Tack för att du valde en stuga från Bränna fritid Innan du påbörjar monteringen, studera ritningen och gå igenom materialet i paketet (paketen). Eventuella reklamationer

Läs mer

Monteringsanvisning. Heden Förråd 25m 2. v1.0

Monteringsanvisning. Heden Förråd 25m 2. v1.0 Monteringsanvisning Heden Förråd 25m 2 v1.0 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

Våthults kyrka och klockstapel

Våthults kyrka och klockstapel Antikvarisk medverkan Våthults kyrka och klockstapel Omläggning och översyn av spåntak Våthults socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:58 Margareta Olsson

Läs mer

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län.

Örserums skola. Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem. Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. Örserums skola Antikvarisk medverkan i samband med byte av yttertak och takavvattningssystem Gränna socken i Jönkäpings kommun, Jönköpings län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014: 29 Margaretha

Läs mer

byggnadsvård Starrhults gård Antikvarisk medverkan Reparation av enkelstuga och loftbodar 2003

byggnadsvård Starrhults gård Antikvarisk medverkan Reparation av enkelstuga och loftbodar 2003 byggnadsvård Starrhults gård Starrhult 1:3, Östra Vingåkers socken, Katrineholms kommun, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Reparation av enkelstuga och loftbodar 2003 Eva Wockatz och Hugo Larsson

Läs mer

Monteringsanvisning Funkis 11

Monteringsanvisning Funkis 11 Monteringsanvisning Funkis 11 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Fjällnäs Stuga 25m 2

Fjällnäs Stuga 25m 2 Monteringsanvisning Fjällnäs Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Storgruvetorpet, Pershyttan

Storgruvetorpet, Pershyttan Storgruvetorpet, Pershyttan Gamla Pershyttan 3:67, Nora socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:16 Innehållsförteckning Inledning 3 Översiktlig

Läs mer

Mullhyttans gamla såg

Mullhyttans gamla såg Mullhyttans gamla såg Mullersätter 1:11, Lekebergs kn, Närke Omläggning av tak m.m. 2013 Anneli Borg Rapport 2013:17 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Mullhyttans

Läs mer

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt

C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Utvändig ommålning av C U R M A N S V l L L O R Byggnadsminne, fastigheten Kyrkvik 3:1 Lysekils kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2005:28

Läs mer

E x t e r i ö r m å l n i n g o c h r e n o v e r i n g

E x t e r i ö r m å l n i n g o c h r e n o v e r i n g MANGÅRDSBYGGNADEN PÅ HÄGAREDS GÅRD E x t e r i ö r m å l n i n g o c h r e n o v e r i n g B r i t t - M a r i e L e n n a r t s s o n RAPPORT ÖVER RENOVERING Hägareds gård, Hägared 1:1, Tvååkers socken,

Läs mer

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5

Monteringsanvisning. Laisan Bastu 10m 2. v1.5 Monteringsanvisning Laisan Bastu 10m 2 v1.5 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

Vitriolladan, Dylta bruk

Vitriolladan, Dylta bruk Vitriolladan, Dylta bruk Dylta Bruk 1:3, Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Omläggning av tegeltak 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:4 Innehållsförteckning INLEDNING 3 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län

byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län byggnadsvård Åkers kyrka Åkers Klockargård 1:1 & Åkers Tuna 1:1, Åkers socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk dokumentation Inför rivning av två ekonomibyggnader Dag Forssblad

Läs mer

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207

Kulturreservatet Öna Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Antikvarisk medverkan. Rapport 2013:207 Rapport 2013:207 Antikvarisk medverkan Kulturreservatet Öna Öna 1:3 och 1:5 Nykils socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

2 Karaktärisering av kapellanläggningen

2 Karaktärisering av kapellanläggningen 1 2 Karaktärisering av kapellanläggningen Hölicks fiskeläge ligger på Hornslandets sydspets. Kapellet som ligger på en höjd syns tydligt i bildens mitt, ovanför den traditionella fiskarbebyggelsen. Foto

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland.

Lilla Hultet. Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat. Antikvarisk kontroll. Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:18 Lilla Hultet Ombyggnad av bostadshus inom Strömsholms naturreservat Antikvarisk kontroll Strömsholm 8:1 Kolbäck socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning

Läs mer

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg

Futten, Pershyttan. Restaureringsarbeten 2009. Örebro läns museum Rapport 2010-8. Charlotta Hagberg Futten, Pershyttan Futten C6, Gamla Pershyttan 3:70, Nora kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2010-8 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4 Översiktlig

Läs mer

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund

5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5. Exempel på kulturhistoriskt intressanta byggnader i Hamburgsund 5.1 H1 Centrum: Lökeskär, Udden, Hammaren, Änghagen Hammaren är ett mindre berg idag beläget vid Hamburgsunds centrum och Udden är området

Läs mer

Monteringsanvisning. Bräska Bastu 10m 2. v1.4

Monteringsanvisning. Bräska Bastu 10m 2. v1.4 Monteringsanvisning Bräska Bastu 10m 2 v1.4 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer