Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram."

Transkript

1 Svenljunga kommun kommer att ta fram ett nytt näringslivsprogram. För att öka delaktigheten och ta vara på medborgarnas kunskaper genomfördes dialogcaféer på tre orter i kommunen: Svenljunga bibliotek den 15 januari, Hillareds bygdegård den 16 januari och på Överlida hotell den 21 januari Totalt deltog ett 50-tal företagare och invånare i de tre caféerna. Dialogerna utgick från 3 grundfrågor: Vilka insatser är viktiga för ett gott företagsklimat i kommunen? Hur får vi hit nyetableringar och tillväxt i befintliga företag? Hur kan vi samarbeta med andra kommuner och organisationer? Svaren utmynnade i några genomgående teman, som är sammanställda här nedan. Flest synpunkter och förslag kom runt service, bemötande och kompetens. Synpunkter och förslag kommer nu att användas som underlag i utredningarbetet. Utveckla arbetsgrupperna mellan företagare, tjänstemän med flera Förslag runt service, bemötande, kompetens Tydliga mål och bättre uppföljning Visa upp en positiv bild av Svenljunga Idéer och förslag runt boende Inrätta en företagslots Runt kollektivtrafik och infrastruktur Förenkla handläggningen Näringslivsrankingen Samarbete: Branscharbete: Utveckla arbetsgrupperna mellan företagare, tjänstemän med flera: Inrätta intern arbetsgrupp där alla, oavsett förvaltningstillhörighet, som jobbar med näringslivsfrågor samlas. Ökad delaktighet i näringslivsfrågor och representation från kommunen på möten. Skapa små lokala nätverk mellan företag och institutioner, fortsätt arbeta med företagsbesök. Dialog företag kommunen. Göra mer för att behålla befintliga företag. Utveckla befintliga nätverk. Ta tillvara på den närhet som finns i en liten kommun mellan tjänstemän, politiker och företagare. Frekventa träffar med företagarna. Etablera en regelbunden kontakt mellan företagare och kommunens tjänstemän och politiker som hanterar företagsfrågor en smörjgrop. Förbättra samarbetet med företagarföreningarna olika åsikter flera tycker det fungerar bra. Företagarföreningarna är en mellanhand mellan företagare och kommun viktig länk. Bra att det ordnas olika aktiviteter, som blir arenor för företagsutveckling. Samarbete mellan företagen, exempelvis med arbetskraft. Trivab och Trivselbygden borde vara naturliga sammarbetspartners för kommunen, även ekonomiskt bidrag så som Svenljunga Köping får.

2 Ta initiativ till nätverk mellan tradingföretag i kommunen som handlar med Kina. Arbeta mot samhällsengagerade föreningar och skapa förutsättningar ihop med dessa. Service, bemötande, kompetens: Tjänstemännen behöver bli mer serviceinriktade. Arbeta med attityd, ibland svårt att få ut frågor och information. Arbeta som en serviceinrättning. Se samhällsfördelar för hela kommunen och släpp den egna förvaltningens prestige. Öka entreprenörskompetensen hos tjänstemännen. Visa att näringslivet är viktigt och arbeta över partigränserna. Behåll en positiv anda till företagande och serviceanda gentemot företag och invånare. Praktik och yrkesutbildning på grundskolenivå. Utbildning och kompetens är en bristvara underlätta pendling genom goda kommunikationsmöjligheter. Utveckla samarbetet med högskolan. Det sker i dag huvudsakligen branschvis. Samarbeta med andra kommuner för att behålla/locka till oss hög kompetens. Kommunen bör aktivt leta upp EU-projekt Transparens inom kommunen där man tydligt redogör för vad som kommer att ske Yrkesinriktning för högstadiet och gymnasieungdomar. Skapa möjligheter i den egna kommunen. Arbeta med att få upp servicegraden hos kommunen. Kommunen bör lyssna av med näringslivet i frågor där näringslivet kan bli inblandat. Framfördes att när man kontaktar kommunen, blir man numera väl bemött med hög komptens. Kompetensförsörjningen viktig lärlingsplatser exempelvis. Utbildningsfrågor som träbearbetningsutbildning, teknikcollege, Marks gymnasium, Högskolan om träteknikfrågor, ingenjörspraktik pryo i grundskolan, praktik studiebesök kan utvecklas. Bra kommunal service i hela kommunen, särskilt skola. Fortsätt utveckla nyföretagarutbildningar. Arbeta tätare med befintliga företag för att underlätta avknoppning. Arbeta och utveckla lärlingssystem så att ungdomar stannar i bygden. Ta tillvara och utveckla den kompetens som finns. Prioritera effektivitet och kompetens bland kommunens tjänstemän. Arbeta gentemot företag med praktik och utbildning. Arbeta mot kommuner med gymnasieskoler där våra ungdomar går. Erbjud lärlingsprogram på hemmaplan. Viktigt med kommunal service med god kvalitet, särskilt skola. Arbeta för ökat företagande bland unga, underlätta för nya företag. Enkät om varför man flyttar Tydliga mål och bättre uppföljning: Bättre återkoppling till företagen. Synpunkter och förslag följs inte upp. Gör upp specifika och mätbara mål. Återkommande rapport efter dialogcaféer plus en årlig rapport om vad man gjort. Ta fram politiska styrdokument för hur kommunen ska arbeta med nyetableringar. Bättre på att följa upp lokala önskemål.

3 Visa upp en positiv bild av Svenljunga: Att skapa en positiv bild gör mycket och bör jobbas med, lyft fram det vi faktiskt är bra på. Turism och natur kan utvecklas mer. Arbeta för att skapa en positiv bild av den egna bygden. Lyft upp positiva sidor och arbeta med att belysa de värden som kommunen erbjuder. Lokalproducerade råvaror, lokalt mejeri och MER KOSSOR Leverera kommunal service viktigt särskilt skola i toppklass. Turismsamverkan, utveckla, ingen kommunal camping vid Moga. Skapa förutsättningar med mark och lokaler. Arbeta med en positiv självbild. Arbeta med attraktiva industriområden. Röja och synliggöra de industriområden vi har, skapa områden i hela kommunen. Tala om vad vi är bra på. Arbeta med att skapa attraktivitet för samhället i stort, mycket som är viktigt för företag när de vill etablera eller utvecklas i ett samhälle. Idéer och förslag runt boende: Boendefrågan är viktig. Attraktiva boendemiljöer är viktiga för att locka hit företag, men arbetsmöjligheter är viktiga för att man ska bosätta sig här också. Strandskyddet viktigt att få ändring på. Bygg hyresrätter/bostadsrätter i attraktivt läge för att få omsättning på hus och villor. Det behövs attraktiva boendemöjligheter för att alla inpendlare ska bosätta sig här. Hyresrätter behövs, liksom bostadstomter vid alla sjöar i söder. Driv på planer med vattennära boende. Erbjud attraktiv tomtmark. Attraktivitet på orten är viktigt för företagande. Service och bostäder lokalt måste finnas. Sök samarbete med mäklare i Borås, Göteborg för att framhålla prisbild och natur här. Inrätta en företagslots : Befintliga företag behöver lots. Tydligt vem man kan vända sig till. Inrätta en företagslots. Mentorer för nyföretagare kan förmedlas via företagarföreningen. Skapa en välkomnande miljö för nya företag och bygg företagshotell för att stimulera företagande. Samarbete med företagsföreningarna gärna företagslotsar i kommunen. Runt kollektivtrafik och infrastruktur: SFI ihop med praktik. Ta till vara på nyanlända och deras kunskap och kompetenser. Arbeta tillsammans med företagsföreningarna i detta arbete. Fria bussar för pendlare. Bygg upp infrastruktur och utveckla den vi har, underlätta för arbetspendling. Erbjud ett bra fritidsutbud och bra kollektivtrafik även mot Halland. Glöm ej kommunerna som gränsar till södra kommundelarna som Falkenberg, Gislaved, Varberg, Hylte och Mark. Samverkan om bland annat kommunikationer, vägar, skolor äldreomsorg företagsetableringar, räddningstjänst mm. Subventionera bussresor för folk som arbetar på orten Kommunikation, el/tele/vägnätet måste rustas. Arbeta med infrastrukturs frågor.

4 Samverka med Västtrafik. Ta tillvara på fibersatsningen. Få in fiber i centralorten och dess företag Förenkla handläggningen: Förenklade upphandlingar som möjliggör för lokala entreprenörer. Snabb och korrekt info och handläggning från kommunens sida. Möjliggör för mindre och lokala företag genom förenklad upphandling. Enklare upphandlingsförvarande. Snabb handläggning av tillstånd/bygglov. Gör den offentliga upphandlingen lättare, formulera så att lokala företag kan vara med och konkurrera. Mer lokala inköp och tjänsteköp ex bilvård. Ta tillbaka upphandlingarna från Borås och bygg upp egen kompetens eventuellt i samarbete med någon annan kommun till exempel Tranemo eller Mark. Nyckelfråga i alla grupperna. Näringslivsrankingen: Utgå från Svensk näringslivs kommunrankingsfrågor, ha dem som arbetsmall och arbeta målinriktat utifrån dessa. Samla ihop företagarna inför näringslivsundersökningen betydelsefullt att synas där. Arbeta med svenskt näringslivsfrågor som grund för ett bättre företagsklimat. Sätt upp tydliga mål Näringslivsrankingen en viktig mätsticka, som vi MÅSTE jobba aktivt med! Samarbete i allmänhet: Slå samman vissa kommunal funktioner ex näringslivsfrågorna. Samarbeta med Tranemo kommun för att öka påtryckningarna mot Länsstyrelsen om möjlighet till attraktiva boendemiljöer. Samarbeta mellan företag genom att skicka vidare de uppdrag, som man inte kan ta själv. Branscharbete: Bredd på branscher både kvinnor och män. Fler könsblandade arbetsplatser. Stärk de branscher vi är starka i. Kommunen bör uppmuntra/stödja till ett varierat näringsliv. Jobba mer med LOV. Bygg industri/företagshotell. Gärna på landsbygden. Kommunen skall inte ställa upp som bank för att bygga för andra, låt marknadskrafterna sköta det. Kommunen ska inte blanda sig i alltför mycket utan underlätta/understödja företagande tex med tomter vid etableringar. EU frågor riktade mot Baltikum, miljöteknikfrågor. Privata näringar ska inte behöva konkurrera med kommunen Konkurrensutsätt de kommunala tjänsterna. VA-taxan måste sänkas för industri (skattesubventioneras). Tillgång till kommunal industrimark i hela kommunen. Kommunala företagshotell i Högvad/Kindaholm. Gynna lokala företag och kommunens verksamhet ska inte konkurera med företagen. Arbeta med LOV och gör det till en självklarhet i kommunen. Arbeta aktivt för att få hit företag som samhället behöver. Subventionerade markpriser

5 Övriga osorterade förslag och synpunkter: Många som känner att kommunala tjänstemän kör sitt egna race. Ta inför 2014 fram en arbetsbeskrivning. Mindre företag vågar inte stå på sig gentemot kommunen då man är rädd att bli missgynnade. Låt företagen bestämma vad och var de vill utvecklas. Arbeta uthålligt och tålmodigt. Hitta former för bättre stimulera det lokal med LOU upphandlingar. Validering av kunskaper hos personal. Marknadsföra industriområden med resurser. Transporter. Konkurrens är viktigt. Låt ungdomar åka gratis på bussarna. Bygg egna behandlingshem. Vad gör företagarföreningarna för att få hit företagare? Kompetens. Kommunledning skall bo i kommunen. Vi är en kommun hela kommunen skall leva. Olika koncept för olika etableringar. Taxiverksamhet måste finnas i kommunen. På orten boende chefer och handläggare! Viktigt att hjärtat klappar för Svenljunga. Värna om kommunens företag. Samarbete viktigt över kommun- och länsgränser. Ge likvärdiga förutsättningar för hela kommunen. Större engagemang för södra delarna (kommunen). Ta vara på drivkraften inom Trivselbygden och STÖD TRIVAB. Mer samarbete med Mjöbäcks sparbank. Ätrans vattenråd, vattendomar, översvämningar, rensa ån. Att genom långsiktig samverkan utveckla företagen och skapa intresse för industrin som arbetsplats och säkra behovet av välutbildad arbetskraft. Ta hela kommunen i beaktande. Aktivt arbeta med företagsetableringar och skapa tydliga verktyg för detta. Utlokalisera kommunens verksamheter till orter där kompetensen finns. Sälj Svenljunga camping. Likvärdiga förutsättningar, med kommunal service och bostäder, på alla orter. Kransorterna idag känner ingen tillhörighet med centralorten. Skapa dörröppnare.

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är

Läs mer

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06

Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Medborgardialog Tingsryd 2015-05-06 Investeringar Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion! Demokratiberedningen Dialogkaféet besöktes av 22 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av åtta politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Kafébord dukades

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Vår Framtid I Våra Händer

Vår Framtid I Våra Händer Vår Framtid I Våra Händer Dokumentation från seminarium 21 nov 2012 Företagsringen i södra Hälsingland & Resurs X I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G - s i d a S a m m a n f a t t n i n g 3 B a k g

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Innehåll Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå... 3 Ordning och reda i den kommunala ekonomin... 3

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

För att näringslivet ska leva och verka måste arbetsrätt och turordningsregler reformeras, särskilt för småföretag med få anställda.

För att näringslivet ska leva och verka måste arbetsrätt och turordningsregler reformeras, särskilt för småföretag med få anställda. Moderater ett etagsamt Västmanland Vi vill profilera Västmanland som ett attraktivt län etag och etagare. Företagande och entreprenörskap är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och framgångsrika etag

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström

Sammanställning. av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se. ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Sammanställning av kommentarer från framtidsworkshops. Läs mer på www.skelleftea2030.se ANSVARIG UTGIVARE: Moa Hedström Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 PÅ VÄG MOT 2030... 3 1.2 PROCESSEN... 3

Läs mer

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD)

Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Anteckningar från samrådsmöte företagare och politiker Särna 2014-09-04 Politiker: Peter Egardt (S), Kjell Tenn, Nils-Åke Norman (M), Alli Qvicker (MP), Östen Sjögren (KL), Tomas Wiklund (KD) Moderatorer:

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Medborgarpanelmöte 7 mars

Medborgarpanelmöte 7 mars Medborgarpanelmöte 7 mars Varför bor man kvar? Livskvalitet, man mår bra i kroppen och knoppen! Sammanställning av diskussion kring frågorna; 1. Vad och hur ska vi marknadsföra Kinda? 2. Vad är speciellt

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV

TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV FÖRSLAG & RESULTAT TJÖRNS FRAMTIDA NÄRINGSLIV LOUISE AHLGREN & MANILLA SHILLINGFORD, BUSINESS & DESIGN MA level, HT 2010/11 FÖRSLAGSUNDERLAG - 1 - Innehållsförteckning Om projektet 3 Resultat av praktiska

Läs mer