Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012"

Transkript

1 Sveriges kristna råds och Sveriges Frikyrkosamråds ekonomiska redovisning av verksamhetsåren 2011 och 2012

2 Sveriges kristna råd Postadress: Box 14038, Bromma Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Bromma (vid Alviks torg, T-bana och Tvärbana Alvik) Tel: Fax: E-post: Webbplats: Redaktör: Mikael Stjernberg, SKR Layout: Peter Carlsson, Formulare Skriv- & Projektbyrå Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Copyright 2013 Sveriges kristna råd ISSN:

3 Innehållsförteckning SKR SKR FSR FSR

4 Förvaltningsberättelse Sveriges kristna råd Org.nr Sveriges kristna råds syfte är att uttrycka och verka för kristen enhet genom att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd, vara mötesplats för kyrkor, samfund och församlingar samt vara samlande och samordnande ekumeniskt organ i Sverige. Rådets medlemmar utgörs av kyrkor, kristna samfund och församlingar i Sverige. Vid 2011 års utgång hade Sveriges kristna råd 28 medlemmar och 1 observatör. SKR:s resurser och struktur styrs av medlemskyrkornas ekumeniska ambitioner, rådets förmåga att svara mot medlemskyrkornas förväntningar och kyrkornas beredskap och resurser att bära rådet finansiellt. Rådet har ett brett förtroende och en stark ställning bland medlemskyrkorna och ett stort kontaktnät i samhället i övrigt. Resultat och ställning I budgeten för 2011 var resultatet beräknat till ett underskott på 33 tkr, efter fördelning av årets resultat. I bokslutet redovisas ett överskott på 329 tkr. Detta beror bland annat på att semesterlöneskulden minskats med 523 tkr under året genom att många tagit långledigt. Av de reserverade medel från tidigare år som budgeterats att tas ut har inte alla tagits i anspråk. Dessutom har projekten; SEAPPI hum och Kyrkorna och EU-ordförandeskapet gått med överskott under året. Reserverade medel har under året tagits i anspråk med 948 tkr för flytten, EIN, och fredskulturprogrammet. 400 tkr har reserverats för en satsning på information inför 2012 då bland annat hemsidan skall byggas om och 200 tkr har reserverats för SKR:s 20-årsjubileum. Den modell för beräkning av medlemsavgifterna som fastställdes av årsmötet 2001 har tillämpats. Inte heller i år har alla medlemskyrkor förmått betala full beslutad avgift. Budgeterade medlemsavgifter uppgick till tkr, medan den faktiska intäkten blev tkr vilket motsvarar 94,5% av fakturerat belopp. (2010: 95,9%, 2009: 95,2%,2008: 95,4%, 2007: 94,9 %, 2006: 96,4 %). En specifikation av inbetalda medlemsavgifter redovisas i not 2 till resultaträkningen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Handlingsplanen för 2011 hade sin grund i det idédokument för verksamhetsperioden , som fastställdes av 2007 års årsmöte. Dokumentet bär namnet Lära känna varandra på djupet för att världen ska tro och leva. Vid årsmötet 2011 beslutades om att förlänga gällande idédokument att gälla för 2012 då flera skiften under 2011 skedde på ledande tjänster inom SKR. Det fanns också en önskan att samordna verksamhetsplaneringen med Svenska missionsrådet. Vid årsmötet i Linköping upptogs S:t Sellasses etiopiska ortodoxa kyrka som medlem i Sveriges kristna råd. Vidare beslöts att fastställa rambudget för 2012, samt att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram verksamhetsinriktning och rambudget för 2013 inför ett extra årsmöte i samband med den beredande konferensen Vid årsmötet i Linköping 4-5 maj antogs reviderade stadgar för SKR och biskop Anders Arborelius efterträdde ärkebiskop Anders Wejryd som ordförande. Missionsföreståndare Karin Wiborn ersattes i presidiet av föreståndaren för Pingst FFS, Pelle Hörnmark och arkenmandriten Tikhon Lundell av ärkebiskop Julios Shabo. Under året har diskussioner förts om framtiden för Ekumenik i Norden. Det ekonomiska stödet från Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har minskat och sedan tidigare har kyrkorna i Danmark, Norge och Island inte bidragit finansiellt. Gunnel Borgegård avslutade vid utgången av 2011 sin tjänst för EIN, och SKR kommer under första halvåret 2012 att upprätthålla ett sekretariat för EIN i väsentligt mindre omfattning än tidigare i väntan på att det skall nås klarhet om den nordiska ekumenikens framtid. Det interreligiösa råd som bildades 2010 har under året blivit ett alltmer fungerade forum för möte mellan religiösa ledare i Sverige. Möten mellan ledande företrädare för olika religiösa samfund är viktiga för att motverka främlingsrädsla och visa att religioner kan vara fredsskapande. 4

5 SKR har under året alltmer organiserats och förnyats i enlighet med de beslut som fattades i samband med det extra årsmötet Styrelsens antal ledamöter har minskats, den tidigare ordningen med ett arbetsutskott har utgått och ett rådsmöte, dit samtliga medlemssamfund kallas, har tillkommit. I samband med kansliets och Ekumeniska centrets flytt från Sundbyberg till Alvik (Bromma) under sommaren omorganiserades centrets servicefunktion, som tidigare legat inom SKR, till att bli en egen organisation. Kärnområdet Ekumenisk teologi kunde presentera Äktenskap där religioner möts, SKR:s skriftserie nr 16, vid nyåret Boken uppmärksammades även utanför den kyrkliga sfären, och fick till följd ett antal seminarier och samtal om interreligiösa äktenskap. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp och ett råd för pastoralteologiska frågor. Inom kärnområdet Ekumenisk diakoni/kyrka och samhälle skapades opinion kring situationen för människor i vårt samhälle som utförsäkrats eller hamnat mellan stolarna i socialförsäkringssystemet, bland annat genom att SKR skickade ett öppet brev till regeringen, och därefter inbjöds till samtal med socialministern och Försäkringskassan. Under sommaren deltog cirka femton svenskar i det internationella ekumeniska fredsmötet i Jamaica. Det tredje kärnområdet Kaplanskap/Institutionssjälavård, programverksamheten Kyrka-skola samt projektverksamheterna Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, Kyrkornas globala vecka, Kyrka för fairtrade samt Fredskultur har fortsatt som tidigare. En fylligare redogörelse för rådets verksamhet under 2011 och 2012 kommer att ges i en särskild verksamhetsberättelse till årsmötet Personalförändringar Under 2011 har personalomsättningen varit mycket stor på alla olika nivåer i organisationen. Inom ledningsfunktionen med generalsekreterare och direktorer skedde följande förändringar: Generalsekreterare Sven-Bernhard Fast vigdes till biskop i Visby stift inom Svenska kyrkan i februari. Lennart Molin trädde in som tillförordnad GS fram tills januari I mitten av året blev det klart att Karin Wiborn, tidigare missionsföreståndare på Svenska Baptistsamfundet, var den som skulle ta vid som ny generalsekreterare med start i januari Direktor för ekumenisk teologi, syster Katrin Åmell gick i pension vid årsskiftet och efterträddes av Olle Kristenson. Vidare blev det även förändringar både i stabsfunktionen och bland programsamordnarna. I stabsfunktionen efterträddes personalsekreterare Johan Norrfjärd av Johanna Wangborg och informationssamordnare Peter Carlsson av Mikael Stjernberg. Bland programmen/projekten ändrades följande: Helén Florberger efterträdde Doris Bernhardsson som samordnare för programmet Kyrka-skola. Sofia Walan, samordnare av Kyrkornas globala vecka övergick till tjänst som generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen och efterträddes av Johanna Olaison, vars uppgift som informatör för Globala veckan övergick till Henrik Rosén. Carl Werner anställdes som vikarie för tjänsten som informationssamordnare för det ekumeniska följeslagarprogrammet. Joanna Lilja på ekumeniska följeslagarprogrammet efterträddes av Sofia Emanuelsson. Gunnel Borgegård gick i pension från sin tjänst som samordnare för Ekumenik i Norden vid utgången av De stora personalförändringarna inbjöd till en översyn av praxis kring tjänstledigheter för att prova annan tjänst. För att minska rörligheten och en ohållbar vikariesituation kommer i framtiden tjänstledighet för att prova annan tjänst endast att beviljas vid särskilda skäl. Framtida utveckling Sveriges kristna råds kärnverksamhet är helt beroende av medlemskyrkornas avgifter. Även programmet Kyrka-skola och SKR:s stöd till de olika barn- och ungdomsnätverken är knutna till denna finansiering, efter det att de initiala bidragen från FSR fasats ut. Försvagad ekonomi i flera medlemssamfund bidrar till ett behov av kontinuerlig översyn av prioriteringar inom verksamheten. En viktig organisatorisk fråga för framtiden är hur SKR kommer att fungera i dess förnyade organisation vars syfte inte bara är ekonomisk, utan främst formad utifrån den grundläggande idén att SKR skall vara och förbli en bred ekumenisk mötesplats för kristna kyrkor och samfund i Sverige. En mötesplats motiverad av en gemensam vision om enhet, som i det gällande idédokumentet uttrycks att lära känna varandra på djupet för att världen ska tro och leva. 5

6 SVERIGES KRISTNA RÅD RESULTATRÄKNING Not VERKSAMHETENS INTÄKTER Avgifter från medlemmar och observatörer Not Anslag Not Gåvor och kollekter Material, deltagaravgifter m.m Övriga intäkter SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Direkta verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar Not SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Resultat från finansiella investeringar Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Värdejustering fonder Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT Not 10 Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/ fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/ fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

7 SVERIGES KRISTNA RÅD BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 10 Ändamålsbestämda medel/fonderingar Balanserat överskott SUMMA EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till Sida och övriga bidragsgivare Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga 7

8 Noter till årsredovisning för Sveriges kristna råd 2011 Not 1 Resultaträkning för SKR-ramen SKRs resultaträkning omfattar hela omslutningen med självbärande projekt och enheter utöver den beslutade budgeten. SKR-kansliramen omfattar den av årsmötet och styrelsen beslutade budgeten för RESULTATRÄKNING för SKR-kansliramen med budgetjämförelse INTÄKTER 2011 Budget 2010 Avgifter från medlemmar och observatörer Anslag Gåvor och kollekter Försäljning material, deltagaravgifter m.m Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Direkta verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INV ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/ fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året/ balanserat kapital

9 Not 2: Avgifter från medlemmar och observatörer Estniska ev-luth kyrkan Rumänska ortodoxa kyrkan - Etiopiska ortodoxa kyrkan Serbiska ortodoxa kyrkan Evangeliska Frikyrkan Sjundedags Adventistsamfundet Finska ortodoxa kyrkan Svenska Alliansmissionen Franska Reformerta Kyrkan - Svenska Baptistsamfundet Frälsningsarmén Svenska kyrkan med EFS Katolska kyrkan Svenska Missionskyrkan Koptiska ortodoxa kyrkan - Syrisk-ortodoxa patriarkatet Lettiska ev-lutherska kyrkan Syrisk-ortodoxa ärkestiftet Metodistkyrkan Vineyard Norden 0 Pingst FFS Österns assyriska kyrka Summa Medlemsavgifter till specifika nätverk EIN EIN ANNO EIN ALS EIN Teol nätverk Kyrka Arbetsliv Summa Totalt: Avgifter från medlemsorganisationer och observatörer uppgick år 2010 till kr Not 3: Externa Anslag Anslag, SIDA Anslag, Folke Bernadotteakademin Anslag, statliga - KV Anslag, övriga statliga Anslag, övriga Summa Not 4: Personalkostnader Löner och andra ersättningar: - Generalsekreterare Övriga anställda Lön till övriga Summa löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader ( ) ( ) Övriga personalkostnader Summa Av pensionskostnaderna avser 32,3 tkr generalsekreterare. Lön till övriga avser personer som ej är arbetstagare enligt 1 Lagen 1982 om anställningsskydd och finansieras till största delen av Sida och Kriminalvårdsmyndigheten. Inga arvoden har utgått till styrelseledamöter. Not 5: Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader Nedskrivningar/återföringar av fonder Summa

10 Not 6: Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningar Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Not 7: Långfristiga värdepappersinnehav Posten motsvarar 157 andelar i Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society. Marknadsvärdet baserat på kursen per är ,58 EUR, ca 270,1 tkr (389,9 tkr). Not 8: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa Not 9: Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar innehåller medel placerade i räntefonder i Robur. De har värderats till marknadsvärdet per Not 10: Eget kapital Reservering Reservering Balanserat Totalt eget för projekt för kansliram kapital kapital Ingående balans Reserveringar Utnyttjanden Kvarstående belopp för året Utgående balans Not 11: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Övriga upplupna kostnader Förutbetalda intäkter EC-konton Summa Not 12:Ansvarsförbindelser Bankgaranti för hyreskontrakt

11 Not 13: Medelantal anställda Antal anställda (årsarbetskrafter) 25,5 29,2 Varav män 8,1 11,6 Not 14: Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 12 75% 15 73% Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare 3 67% 3 67% Sundbyberg den 15 mars 2012 Karin Wiborn Generalsekreterare Olle Alkholm Fredrik Emanuelson Stefan Holmström Kjell Larsson Julios Adbulahad Shabo Anders Wejryd Anders Arborelius Ordförande Macarie Dragoi Cristina Grenholm Pelle Hörnmark Iréne Pierazzi Hans Wallmark Vår revisionsberättelse har avgivits i april 2012 Jonas Grahn Auktoriserad revisor Lars Johnsson Redovisnings- och värderingsprinciper Sveriges kristna råds årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter i form av medlemsavgifter, gåvor, försäljning etcetera intäktsredovisas när betalning erhållits eller när en legal fordran finns. Gåvor intäktsförs som huvudregel när transaktionen sakrättsligt är genomförd. Anslag från Sida, och övriga myndigheter Begreppet anslag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Anslag intäktsredovisas när anslagsberättigade utgifter uppkommer eller över den tid som anslaget avser att täcka. Anslag redovisas i enlighet med BFN R5 om statligt stöd, det vill säga intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter för ändamålet. Anslag skuldförs därför till dess att de utgifter som anslaget ska täcka uppkommer. Varulager Av försiktighetsskäl kostnadsförs produktion av böcker, videoband med mera direkt. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Inventarier 5 år Installationer och datorer 3 år Organisationens policy för aktivering av materiella anläggningstillgångar består i att endast anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde över kr aktiveras. Inventarier som används i projekt och finansieras helt av projektanslag kostnadsförs enligt, med finansiär, avtalad budget. forts.

12 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society, har bokförts till 1 krona. Innehavet är en placering för att stödja Oikocredits utlåning i utvecklingsländer. Kortfristiga placeringar Fondandelar har värderats till det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde. Revisionsberättelse Till årsmötet i Sveriges kristna råd, org.nr Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges kristna råd för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar en årsredovisning i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sveriges kristna råd för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm i april 2012 Jonas Grahn Auktoriserad revisor PwC Lars Johnsson

13 Förvaltningsberättelse Sveriges kristna råd Org.nr Sveriges kristna råds syfte är att uttrycka och verka för kristen enhet genom att främja ett gemensamt kristet vittnesbörd, vara mötesplats för kyrkor, samfund och församlingar samt vara samlande och samordnande ekumeniskt organ i Sverige. Rådets medlemmar utgörs av kyrkor, kristna samfund och församlingar i Sverige. Vid 2012 års utgång hade Sveriges kristna råd 25 medlemmar och 1 observatör. SKR:s resurser och struktur styrs av medlemskyrkornas ekumeniska ambitioner, rådets förmåga att svara mot medlemskyrkornas förväntningar och kyrkornas beredskap och resurser att bära rådet finansiellt. Rådet har ett brett förtroende och en stark ställning bland medlemskyrkorna och ett stort kontaktnät i samhället och inom den internationella ekumeniken. Resultat och ställning I budgeten för 2012 var resultatet beräknat till ett underskott på -88,9 tkr, efter fördelning av årets resultat. I bokslutet redovisas ett överskott på 430,4 tkr. Detta beror på en ändrad princip om hur interna tjänster sålts till projekten har projekten fått bära sin del av de gemensamma administrativa kostnaderna oavsett om det har funnits medel i projektet för detta eller ej. Vissa projekt har därför ett redovisat negativt resultat samtidigt som kärnan har ett större överskott. Den modell för beräkning av medlemsavgifterna som fastställdes av årsmötet 2001 har tillämpats. Inte heller i år har alla medlemskyrkor betalat full beslutad avgift, trots påminnelser. Budgeterade medlemsavgifter uppgick till tkr, medan den faktiska intäkten blev tkr vilket motsvarar 94,2% av fakturerat belopp. (2011: 94,5%:2010: 95,9%, 2009: 95,3%, 2008: 95,4%, 2007: 94,9 %, 2006: 96,4 %). En specifikation av inbetalda medlemsavgifter redovisas i not 2 till resultaträkningen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Handlingsplanen för 2012 hade sin grund i det idédokument för verksamhetsperioden , som fastställdes av 2007 års årsmöte. Dokumentet bär namnet Lära känna varandra på djupet för att världen ska tro och leva. Vid det extra årsmötet 2012 presenterades en reviderad idégrund och inriktning för åren utifrån samma grundtext. Ett par formuleringar återremitterades till styrelsen för vidare bearbetning med uppdraget att presenteras vid årsmötet Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet (SMR) hade i maj en gemensam årskonferens i Jönköping. Här välkomnades Trossamfundet Gemensam framtid som medlem i Sveriges kristna råd. Gemensam framtid bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. För SKR:s del betyder det att ett samfund ersätter tre tidigare som medlemmar. Det extra årsmötet fastställde rambudget för 2013, med en temporär höjning av medlemsavgifterna i syfte att under det kommande året harmonisera verksamhet och intäkter. Föreståndaren för Pingst fria församlingar i samverkan, Pelle Hörnmark efterträdde biskop Anders Arborelius som ordförande Ett stort arbete har lagts på att ta fram nya hemsidor för SKR och dess olika verksamheter. Arbetet kommer att avslutas under våren I samband med detta reviderades också den grafiska profilen och en ny informationsbroschyr om SKR producerades. Under hösten uppmärksammades att följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) funnits i tio år. Genom SKRs projekt SEAPPI har drygt 200 följeslagare från Sverige sänts ut under denna tid. I samband med årets sista styrelsemöte den 6 december lanserades skriften Kyrkorna tillsammans 20 år med Sveriges kristna råd under festliga former i ekumenikens tecken. Detta är nr 17 i SKR:s skriftserie. I samband med Interfaith Harmony week undertecknades 11 februari ett avtal av religiösa ledare i Sverige om religionsfrihet och religionens betydelse i samhället och därmed offentliggjordes också det interreligiösa råd som bildades Tillsammans med Svenska missionsrådet har dokumentet Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld översatts och getts ut och förankrats i rådsmöte, årskonferens och ytterligare ett seminarium. Kärnområdet ekumenisk teologi arbetar för att stärka kopplingen till de internationella ekumeniska organen och SKR:s betydelse av att vara plattform för kyrkorna i Sverige, bland annat genom att en arbetsgrupp mer medvetet bevakar frågor inom Faith and Order. 13

14 Inom kärnområdet ekumenisk diakoni presenterades i början av året häftet Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred. Uppropet är mottaget av Kyrkornas världsråd och bygger på insikter från det ekumeniska Årtiondet för att övervinna våld, , samtidigt som det syftar fram emot Kyrkornas världsråds generalförsamling i november 2013 med temat Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Under hösten uppmärksammade kyrkoledarna situationen för asylsökande på religiös grund genom ett brev till migrationsverket och domstolarna vilket ledde till ett konstruktivt möte med Migrationsverket om hur SKR kan medverka med kunskap om religion i allmänhet, kristendom i synnerhet. Kaplanskap/Institutionssjälavård, programverksamheten Kyrka-skola samt verksamheterna Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, Kyrkornas globala vecka, Kyrka för fairtrade samt Fredskultur har fortsatt som tidigare. Programmet Ekumenik i Norden (EIN) avslutades under 2012 efter det att styrgruppen under ett par års tid försökt finna framkomliga vägar till en hållbar ekonomi och gemensamt ansvarstagande utan att lyckas. En fylligare redogörelse för rådets verksamhet under 2011 och 2012 finns att tillgå i en särskild verksamhetsberättelse. Personalförändringar Under 2012 stabiliserades personalgruppen efter ett turbulent föregående år med stor omsättning. I början av året tillträdde generalsekreterare Karin Wiborn och kommunikationsansvarig Mikael Stjernberg. Till det ekumeniska följeslagarprogrammet tillträdde Jonas Thorängen att efterträda Johanna Wassholm i början av året och i november efterträdde Ann-Sofie Lasell Sofia Emanuelsson. Sofia finns dock kvar till halvårsskiftet Frikyrkosamordnare Marianne Andreas har varit tjänstledig på deltid för studier, liksom organisationssekreterare Gunnel Näsfors och koordinator för Kyrka för fairtrade, Eva-Maria Munck. Framtida utveckling Sveriges kristna råds kärnverksamhet är helt beroende av medlemskyrkornas avgifter. Försvagad ekonomi i flera medlemssamfund, och därmed stillastående medlemsavgifter, bidrar till ett behov av kontinuerlig översyn av prioriteringar inom verksamheten. Under år 2013 beviljade kyrkorna en temporär höjning av medlemsavgifterna för att ge tid till diverse utredningar rörande ekonomi och verksamhet, samt skapa stabilitet efter en turbulent tid av flytt och stora personalförändringar. Därför har en genomlysning av verksamheternas ekonomi och relation till den relativt lilla kärnverksamheten skett under året vilket ger en tydligare bild av situationen. Intäktssidan indikerar att förändringar i organisationen behöver vara genomförda till 2014 för att skapa en hållbar organisation. Under 2012 har ordningen med rådsmöten, dit samtliga medlemskyrkor inbjuds, mellan styrelsens möten alltmer funnit sina former till att bli en viktig mötesplats med ett fördjupande samtal. Den grundläggande idén med SKR är alltjämt också inför framtiden att vara och förbli en bred ekumenisk mötesplats för kristna kyrkor och samfund i Sverige, motiverad av en gemensam vision om enhet som uttrycks med orden ur idédokumentet Att lära känna varandra på djupet - för att världen ska tro och leva. 14

15 SVERIGES KRISTNA RÅD RESULTATRÄKNING Not VERKSAMHETENS INTÄKTER Avgifter från medlemmar och observatörer Not Anslag Not Gåvor och kollekter Material, deltagaravgifte m.m Övriga intäkter SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Direkta verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar Not SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Resultat från finansiella investeringar Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Värdejustering fonder Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT Not 10 Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/ fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/ fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

16 SVERIGES KRISTNA RÅD BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 10 Ändamålsbestämda medel/fonderingar Balanserat överskott SUMMA EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till Sida och övriga bidragsgivare Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Noter för årsredovisning för Sveriges kristna råd 2012 Not 1 Resultaträkning för SKR-ramen SKR:s resultaträkning omfattar hela omslutningen med självbärande projekt och enheter utöver den beslutade budgeten. SKR-kansliramen omfattar den av årsmötet och styrelsen beslutade budgeten för RESULTATRÄKNING för SKR-kansliramen med budgetjämförelse INTÄKTER 2012 Budget 2011 Avgifter från medlemmar och obs Anslag Gåvor och kollekter Försäljning material, deltagaravg. mm Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Direkta verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar SUMMA KOSTNADER VERKSAMHETSRESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar ÅRETS RESULTAT FÖRE FÖRDELNING FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året/ balanserat kapital

18 Not 2: Avgifter från medlemmar och observatörer Armeniska apostoliska kyrkan - Svenska Alliansmissionen Estniska ev-luth kyrkan Svenska Baptistsamfundet Bulgariska ortodoxa kyrkan - Svenska kyrkan med EFS Etiopiska ortodoxa kyrkan - Svenska Missionskyrkan Evangeliska Frikyrkan Ryska ort. kyrkan Kristi förklarings förs. - Finska ortodoxa kyrkan Ryska ortodoxa kyrkan Moskva Frälsningsarmén Syrisk-ortodoxa patriarkatet Katolska kyrkan Syrisk-ortodoxa ärkestiftet Koptiska ortodoxa kyrkan - Ungerska protestantiska kyrkan - Lettiska ev-lutherska kyrkan - Vineyard Norden Makadoniska ortodoxa kyrkan - Österns assyriska kyrka Metodistkyrkan Österns gamla kyrka - Pingst FFS EIN - Rumänska ortodoxa kyrkan - EIN ANNO - Serbiska ortodoxa kyrkan EIN ALS - SjundedagsAdventistsamfundet EIN Teol nätverk -900 S:t Selasse etiopiska ort. kyrka - Kyrka Arbetsliv Avgifter från medlemsorganisationer och observatörer uppgick år 2011 till kr, varav kr var medlemsavgifter till EIN och kr till Kyrka arbetslivs nätverket. Not 3: Externa Anslag Anslag, SIDA Anslag, Folke Bernadotteakademin Anslag, statliga - KV Anslag, övriga statliga Anslag, övriga Summa Not 4: Personalkostnader Löner och andra ersättningar: - Generalsekreterare Övriga anställda Lön till övriga Summa löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader ( ) ( ) Övriga personalkostnader Summa Summa Av pensionskostnaderna avser 32,3 tkr generalsekreterare. Lön till övriga avser personer som ej är arbetstagare enligt 1 Lagen 1982 om anställningsskydd och finansieras till största delen av Sida och Kriminalvårdsmyndigheten. Inga arvoden har utgått till styrelseledamöter. Not 5: Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter Utdelning Ränteintäkter Räntekostnader Nedskrivningar/återföringar av fonder Summa

19 Not 6: Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningar Ingående avskrivningar Utrangeringar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående bokfört värde Not 7: Långfristiga värdepappersinnehav Posten motsvarar 157 andelar i Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society. Marknadsvärdet baserat på kursen per är 32017,4 EUR, ca 279,0 tkr (270,1 tkr). Not 8: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa Not 9: Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar innehåller medel placerade i räntefonder i Robur. De har värderats, post för post, till lägst av marknadsvärdet per och bokfört värde. Not 10: Eget kapital Reservering Reservering Balanserat Totalt eget för projekt för kansliram kapital kapital Ingående balans Reserveringar Utnyttjanden Kvarstående belopp för året Utgående balans Not 11: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Övriga upplupna kostnader Summa Not 12: Ställda säkerheter Bankgaranti för hyreskontrakt Not 13: Medelantal anställda Antal anställda (årsarbetskrafter) 24,5 25,5 Varav män 8,1 8,1 19

20 Not 14: Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 12 83% 12 75% Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare 4 50% 3 67% Stockholm den 14 mars 2013 Karin Wiborn Generalsekreterare Olle Alkholm Macarie Dragoi Cristina Grenholm Kjell Larsson Julios Adbulahad Shabo Anders Wejryd Pelle Hörnmark Ordförande Anders Arborelius Fredrik Emanuelson Stefan Holmström Iréne Pierazzi Hans Wallmark Vår revisionsberättelse har avgivits i april 2013 Jonas Grahn Auktoriserad revisor Lars Johnsson Redovisnings- och värderingsprinciper Sveriges Kristna Råds årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Intäkter i form av medlemsavgifter, gåvor, försäljning etcetera intäktsredovisas när betalning erhållits eller när en legal fordran finns. Gåvor intäktsförs som huvudregel när transaktionen sakrättsligt är genomförd. Anslag från Sida, och övriga myndigheter Begreppet anslag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Anslag intäktsredovisas när anslagsberättigade utgifter uppkommer eller över den tid som anslaget avser att täcka. Anslag redovisas i enlighet med BFN R5 om statligt stöd, det vill säga intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter för ändamålet. Anslag skuldförs därför till dess att de utgifter som anslaget ska täcka uppkommer. Varulager Av försiktighetsskäl kostnadsförs produktion av böcker, videoband med mera direkt. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Inventarier 5 år Installationer och datorer 3 år Organisationens policy för aktivering av materiella anläggningstillgångar består i att endast anläggningstillgångar med ett anskaffningsvärde över kr aktiveras. Inventarier som används i projekt och finansieras helt av projektanslag kostnadsförs enligt, med finansiär, avtalad budget. Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society, har bokförts till 1 krona. Innehavet är en placering för att stödja Oikocredits utlåning i utvecklingsländer. Kortfristiga placeringar Fondandelar har värderats till det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde.

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2012 2011 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 356 175 348 000 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-15 000 Försäljning av publikationer 29 665 23 660 Övriga intäkter

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer