Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap"

Transkript

1 Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap läs mer på sid 5 Nya BBR ställer krav på energianvändning sid 2 ULTIMATE - perfekt lösning sid 6 Lågenergihus på kommersiella villkor sid 7 Isover håller spåret kallt sid

2 2 En långvarig och emellanåt svår process I förra numret av BRON beskrev jag de ansträngningar och bekymmer vi gick igenom i samband med etableringen av ett nytt IT-system. Vi har nu korsat den bron och bränt den bakom oss. Ett avgörande datum Den 2 maj i år stängde vi det gamla IT-systemet och gick direkt över till det nya av typen SAP. Alla var spända på hur det skulle fungera i praktiken. Vi hade naturligtvis testat allt innan men när man utsätts för verkligheten visar det sig ofta att man inte har kunnat förutse alla problem. Det gäller tyvärr för oss också. Vi har i skrivande stund använt det nya systemet i en månad och under den perioden har vi funnit olika svagheter i samband med de dagliga transaktionerna. Vi hoppas att de går att rätta till snabbt. Det nya systemet erbjuder naturligtvis inte alla data på precis samma sätt som det gamla. Det var uteslutet redan från början eftersom det handlade om två gamla system, ett i varje land. I gengäld har det nya systemet funktioner som inget av de gamla systemen hade. Det avgörande för kvaliteten på det nya systemet är om det förbättrar vår förmåga att kommunicera med våra kunder eller ej. Det är jag övertygad om att det gör. Jag hoppas att läsarna kommer att dela min uppfattning.. Höjd europeisk aktivitetsnivå Aktiviteterna inom byggbranschen ligger fortfarande på en mycket hög nivå i de flesta länder. I stort sett alla fabriker inom Isover kör med full kapacitet. Det gäller även de två vi har i Sverige och Danmark. Det lutar åt att det fortsätter året ut och kanske ännu längre framåt. Den höga aktiviteten präglar naturligtvis alla grenar av branschen och relaterade arbeten, med resultatet att det finns tendenser till flaskhalsar i vissa delar av kedjan. Nu krävs det till exempel en extra noggrann och punktlig planering för att skaffa tillräckligt med lastbilar i god tid. Det kan vi dock anpassa oss efter. Det är värre med produktionskapaciteten. Den kan vi inte förändra i varje fall inte på kort sikt. Nya kolleger På tidningarnas affärssidor omtalas ständigt företagsuppköp och fusioner. Detta är uttryck för samhällets tilltagande dynamik och internationalisering. Saint-Gobain har deltagit starkt i denna utveckling. Det senaste större uppköp koncernen har gjort är övertagandet av aktierna i BPB, som är en världsomfattande koncern inom byggmaterial. Eftersom detta förmodligen intresserar våra läsare kommer jag att ge en kort beskrivning av Saint-Gobain och BPB inne i tidningen. Vänliga hälsningar Niels Christian Larsen Nya BBR ställer verkliga energia EUs direktiv om byggnaders energiprestanda har förutom en ny lag om energideklarationer lett till en rejäl översyn av Boverkets Byggregler (BBR). I avsnitt 9 om Energihushållning introduceras ett helt nytt begrepp specifik energianvändning och nya krav när det gäller en byggnads verkliga, uppmätta energiprestanda. Det formella beslutet kring nya BBR är inte fattat när detta skrivs, sannolikheten är dock stor att de nya reglerna som planerat träder i kraft den 1 juli Den största förändringen i avsnittet om energihushållning är att man i ännu högre grad än tidigare ser byggnadens energiprestanda ur ett helhetsperspektiv. Med begreppet specifik energianvändning skapar man ett helt nytt sätt att bedöma en byggnads energieffektivitet. Samtidigt är man hårdare på att de uppmätta värdena verkligen blir som man beräknat, berättar Klas Partheen, miljösamordnare på Isover. Specifik energianvändning Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning under ett år dividerat med golvarean i byggnadens uppvärmda del (mer än 10 C). Exempelvis är gränsvärdet för hur mycket energi en bostad får använda i Sveriges södra klimatzon satt till 110 kwh per m 2 golvarea och år. Denna gräns ställer höga krav på att komponenterna i klimatskärmen har ett lågt U-värde, samt att konstruktionen har få köldbryggor och hög lufttäthet. IsoverSkolan på fem platser Varje år håller vi på Isover utbildning för våra kunder. Vi kallar den IsoverSkolan. Utbildningen riktar sig främst till våra byggåterförsäljare och i år började vi med en tvådagars utbildning den 1-2 februari i Billesholm i Skåne där vår fabrik ligger. 30 st deltagare fick lära sig allt om Varför isolera?, Rätt produkt på rätt plats, Isolerteori, Miljö och sist men inte minst nya BBR. Deltagarna fick vara med på en fabriksvisning och de provade på att använda våra produkter praktiskt genom att isolera en vägg och dreva runt fönster. Föreläsare på IsoverSkolan är Birgitta Ryden från Teknisk Support och hon besökte alla orterna. Den 7 mars drog IsoverSkolan till Stockholm. Vi hade ingen praktisk möjlighet att visa fabriken eller att isolera men teorin höll deltagarna sysselsatta en hel dag. Den 21 mars var det Piteås tur att förkovra sig, därefter Sundsvall den 22 mars och Örebro den 30 mars. Cirka 25 deltagare slöt upp vid varje tillfälle och alla var lika ivriga att lära sig mer om isolering och energihushållning som det talas mycket om just nu. IsoverSkolan är en mycket populär utbildning som Isover har hållt i många år nu. Ämnet är ständigt aktuellt och framöver blir fokuseringen på energihushållning ännu större med tanke på nya byggregler och ökade energipriser. Vi kommer tillbaka, lovar Birgitta och de andra utbildarna!

3 3 krav på byggnadens nvändning Begreppet specifik energianvändning sätter klimatskärmens prestanda i fokus på ett helt nytt sätt. Här ett exempel på en välisolerad väggkonstruktion. Värt att påpeka är att BBR endast gäller för nybyggnation. Med tanke på att mer än 90 procent av de byggnader som förväntas finnas om 50 år redan är byggda kommer det förmodligen snart att komma krav även när det gäller befintlig bebyggelse. Energideklaration påverkar huspriser Den nya lagen om energideklarationer har inget egentligt samband med BBR, men är liksom de nya byggreglerna en följd av det direktiv som antagits av EU. - Begreppet specifik energianvändning gör att byggnadens form får en allt centralare roll när det gäller energihushållning. En byggnad med kompakt form, utförd i flera våningar och med låg rumshöjd och få fönster, minimerar den specifika energianvändningen, konstaterar Klas. Verkliga värden viktiga En annan viktig nyhet i byggreglerna är att Boverket nu kräver att byggnadens energianvändning kontinuerligt ska kunna följas upp genom ett mätsystem. referens. Kraven på specifik energianvändning är olika i den norra och den södra zonen. Men eftersom temperaturen kan variera även inom en zon kan det faktisk uppstå en situation där en byggnad klarar kraven i Malmö men inte om den uppförs i Växjö. Det är också viktigt att man använder realistiska inomhustemperaturer vid beräkning av den specifika energianvändningen. Den som räknar med 20 grader inomhus kommer nog att underskatta energianvändningen. - Ett praktiskt samband mellan dem båda blir att den första mätningen av energiprestandan i ett nybyggt hus kommer att utgöra byggnadens första energideklaration, berättar Klas. Energideklarationer ska upprättas för nya och befintliga hus, och har ett tydligt konsumentperspektiv. Den som vill köpa eller hyra en bostad eller lokal ska kunna se vilka som är energisnåla och vilka som är energislösare. Energideklarationen ska utföras av en oberoende expert och registreras hos Boverket. - En energideklaration innebär i praktiken en klassificering av byggnaden när det gäller energiprestanda, och kommer därför att påverka fastighetens värde. I en energideklaration ska både relevanta referensvärden samt fastighetens verkliga, uppmätta energiprestanda redovisas. Dessutom ska det finnas kostnadseffektiva förslag på förbättringsåtgärder, så att man kan skapa sig en bild av vilka åtgärder som bör vidtas, berättar Klas. I första hand kommer det att vara befintliga, större lokaler och flerbostadshus som deklareras. Först efter 2008 gäller lagen även övriga befintliga och nya byggnader. Eftersom vanliga villor inte behöver energideklareras förrän de ska säljas så kommer behovet inte att vara lika akut. Här sker övergången mer successivt. Enligt Boverket bör först en beräkning göras av byggnadens förväntade energianvändning. När byggnaden sedan är klar ska den färdiga byggnadens energianvändning dessutom mätas. BBR rekommenderar att lämpliga säkerhetsmarginaler används vid beräkningarna, allt för att garantera att kraven verkligen uppfylls vid den senare mätningen. I riktigt energisnåla byggnader krävs stora isolertjocklekar. Denna träregelvägg med tegelfasad har 385 mm glasull fördelad på fyra skikt. U-värdet är 0,10 W/m 2 C. - Ett sätt att använda säkerhetsmarginaler är att man vid beräkning av den specifika energianvändningen siktar mot värden som är 20% lägre än dem som gäller för mätning, föreslår Klas. - Begreppet specifik energianvändning tydliggör en byggnads energiprestanda på ett sätt som vi aldrig sett tidigare, för myndigheter såväl som för husägare. Kanske kommer vi i en framtid att få se konsumenter reklamera villor som inte håller den energiprestanda som byggföretaget utlovat. Vid beräkning av den specifika energianvändningen är det utomhustemperaturen på orten där byggnaden uppförs som gäller som

4 4 Isover ULTIMATE mot en högre position Redan när det byggdes 1917 var Lagerhuset i Eslöv omtalat, formgivet av modernismens arkitekt Gunnar Asplund och späckat med tekniska innovationer. Det historiska spannmålslagret genomgår nu en varsam ombyggnad och är snart redo att inta positionen som Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Och med Isover ULTIMATE i väggar och tak fortsätter Lager huset skriva sin innovativa historia. I slutet av första världskriget var tillgången på spannmål ojämn, och nio lagerhus beställdes av svenska staten för att stabilisera resurserna. Gunnar Asplund anlitades som formgivare och ingenjörernas finurliga konstruktioner kom på plats en efter en, allt för att underlätta spannmålshanteringen. Många av lagerhusen har nu rivits, och det var också planen för Eslövs lagerhus. En lokal intresseförening, Lagerhusets vänner, arbetade under lång tid med att försöka bevara huset, utan att lyckas. Det gick så långt att rivningslov beviljades. Först genom arkitekt Curt Salomon- Sörensens ansträngningar, i samarbete med Midroc Property Development och Eslövs kommun, kunde Eslövs kanske värdefullaste kulturhistoriska byggnad räddas kvar åt eftervärlden. Samarbete med Isover Fastighetsutvecklingsföretaget Midroc Property Development förvandlar nu det ca 30 meter höga trähuset till 31 bostadsrätter i tio våningar. Ett delikat uppdrag som både kräver varsam hand och kreativa konstruktionslösningar. - Målet är att bevara husets unika karaktär, därför tar vi tillvara många kultur- och industrihistoriska detaljer. Som exempelvis de horisontella fönsterbanden på långfasaderna, de gedigna träbjälkarna och trägolvet, berättar Anders Persson, projektledare på Midroc Property Development. Att skapa bostadshus i trä högre än två våningar har genom ändrade föreskrifter och nya tekniska lösningar möjliggjorts. Utvecklingen följer den nationella träbyggnadsstrategin och det så kallade träbyggnadskansliet. - Höga trähus ställer andra krav än till exempel betonghus när det gäller tekniska lösningar. Det är också en anledning till att Lagerhuset i Eslöv har utvecklats till ett unikt samarbetsprojekt mellan oss och Saint-Gobain Isover, fortsätter Anders. Ultimat isolering i trähus De senaste årens teknikutveckling i kombination med en ändrad formulering av brandkraven för konstruktioner gör att allt fler fler våningshus i trä växer upp i Sverige. Tio våningar högt blir Lagerhuset i Eslöv Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Leif Andersson på Isover har under många år jobbat med utvecklingen och marknadsföringen av företagets senaste innovation, Isover ULTIMATE. En ny generation glasull med hög temperaturtålighet, och därför perfekt i konstruktioner med extra höga brandkrav. Midroc Property Development och Isover har nu tillsammans tagit beslutet att använda Isover ULTIMATE i Lagerhusets väggar, bjälklag och tak. Ett beslut som helt och hållet är baserat på materialets unika kombination av goda brandegenskaper samt de fördelar glasullen ger. - Glasull från Isover är ett obrännbart, brandsäkert material. Isover ULTIMATE har dessutom stor motståndskraft mot höga temperaturer och en mycket god isolerande förmåga vid höga temperaturer. En egenskap som är av stor betydelse när det gäller att förebygga brandspridning mellan brandceller, berättar Leif. Förut var det bastuvarmt i radhusens krypgrunder. Nu när man har isolerat om nästan alla rör sparar Hummelvretens samfällighetsförening på Ekerö en halv miljon kronor om året. I det mörka, kalla, fuktiga utrymmet under golvet på husen i Hummelvretens bostadsområde sitter Peter Beilert från Elitisolering på huk. Lite får han böja på huvudet för att inte slå i taket. Han bökar fram en fyra centimeter tjock folieklädd rörskål av glasull ur en papplåda och trär den över en av de få varmvattenledningar som fortfarande är nakna. - Nu känns det bra, när allt jobb snart är klart. Men första gången jag var här nere tyckte jag inte så. Det var varmt, smutsigt och trångt. Med Isover ULTIMATE i väggar och tak blir det innovativa spannmålslagret snart redo att inta positionen som Sveriges högsta bostadshus med trästomme. (Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder) Brandmotstånd uttrycks i minuter, exempelvis REI 60, och gäller för hela konstruktionen. I en flervåningsbyggnad med trästomme måste exempelvis konstruktionerna klara nittio minuters brandmotstånd. - Med Isover ULTIMATE får vi en isolerlösning som väl uppfyller alla brandkrav. Samtidigt får vi alla de fördelar vi på Midroc Property Development eftersträvar när det gäller isolerförmåga, hantering, miljö och ekonomi, avslutar Anders. Isolerad krypgrund sparar miljoner I varje krypgrund har vi fått gräva gropar under de största ledningarna för att överhuvudtaget få in våra kartonger med isoleringsmaterial, berättar han och pekar med skon i den sumpiga sanden. 14 huskroppar har han krupit ned under för att klä ledningarna med ny isolering. Sammanlagt har meter rör isolerats. Egentligen skulle arbetet ha gått på 14 veckor. Men det tog 4 veckor till.

5 Regiondirektör Niels Christian Larsen skriver om: Saint-Gobains uppköp av British Plaster Board I slutet av år 2005 blev det offentligt att Saint-Gobain köpt alla aktierna i den internationella gipskoncernen British Plaster Board, BPB. Konsekvenserna av detta är naturligtvis av intresse för våra läsare. Därför tycker jag att det kunde vara lämpligt att berätta lite om Saint- Gobain, BPB och verksamheten i Skandinavien. Saint-Gobain Saint-Gobain etablerades så tidigt som 1665 i samband med att man skulle tillverka glas till det nya slottet i Versailles. Sedan har företaget vuxit till en koncern där man från sin utgångspunkt i glas efterhand brett ut sig till flera andra områden. Omsättningen år 2005 var 34 miljarder euro och antalet anställda I båda fallen utan att räkna in BPB. Koncernen omfattar 1200 företag med verksamhet i 51 länder. Verksamheterna är uppdelade på 5 huvudområden inom vilka man är nummer 1 eller 2 i världen. Glas Emballage HPM Distribution Byggmaterial Byggnads- och bilglas Flaskor Industriella keramer och slipmedel Återförsäljare se nedan 5 BPB grundades i England år 1917 och baserar sig på produktion av gipspulver och gipsskivor, där man har en position som nummer 1 i världen. Omsättningen år 2005 var 3,4 miljarder euro och man hade anställda i 50 länder. Gipsverksamheten i Skandinavien går under namnet Gyproc. Isover och Gyproc i Skandinavien Isoleringsverksamheten i Skandinavien omfattar två fabriker med totalt 650 anställda. Omsättningen var år 2005 cirka 150 miljoner euro. Isover finns inte i Norge men har en aktieandel i det norska företaget Glava AS. Gyproc har 3 fabriker i Norge, Sverige och Danmark. Omsättningen år 2005 var cirka 105 miljoner euro och man hade 320 medarbetare anställda. De båda företagen har många gemensamma drag eftersom de vänder sig till samma marknad, använder samma försäljningskanaler, lägger stor vikt vid utveckling av system och båda är framgångsrika med detta. Trots likheterna finns det inom Saint-Gobain en klar policy om att det ska finnas vattentäta skott mellan de olika divisionerna. Därför kommer Isover och Gyproc även i fortsättningen att ha sina egna specifika mål och strategier samt marknadsföra sig självständigt och helt oberoende av varandra. Kunderna kommer därför inte att märka den gemensamma ägaren. Saint-Gobains huvudkontor finns i Paris. - Vi har inte orkat hålla på mer än tre dagar i sträck, säger Peter Beilert. Därefter har vi växlat med andra jobb några veckor och sedan fortsatt. På marken ligger en hel del rester från den ursprungliga isoleringen daterad Svarta flagor från tjärpapp och tunna sjok av en gullfibermatta på 15 millimeter. Den revs bort helt när Elitisolering satte igång med arbetet. Nicklas Andersen på Saint-Gobain Isover har räknat ut att den gamla isoleringen släppte igenom drygt kwh värme per år. I sina nya silverfärgade kostymer läcker rören bara kwh. I pengar blir det ungefär kronor per kedjehus och år. Snart är jobbet klart. Peter Beilert på Elitisolering har isolerat nio kilometer ledningar i Hummelvreten. (Foto: Anneli Megner) Till vart och ett av dessa affärsområden har man knutit en central ledning placerad på huvudkontoret i Paris. Gruppen Byggmaterial omfattar följande divisioner: Ytmaterial, vattenrör, cement och bruk, isolering och nu med köpet av BPB också gips Även divisionerna har sin ledning placerad i Frankrike. Isover och BPB De båda enheterna divisionerna som med rätta kan jämföras är Saint-Gobains isoleringsverksamhet och BPB, eftersom de ingår i gruppen Byggmaterial. Isover är världens största producent av mineralullsisolering och tillverkar glasull och stenull i totalt 44 fabriker världen över. Den sammanlagda omsättningen var år 2005 cirka 2 miljarder euro och man hade 9000 anställda. Nu lanserar vi Isover Vario Duplex i Sverige! Lanseringen av vår nya variabla ångbroms Isover Vario Duplex har nu börjat. Broschyren är klar och mer information kommer i augusti. Läs mer om Isover Vario Duplex på vår hemsida och ladda hem broschyren.

6 6 ULTIMATE perfekt lösning för Modulenthus När Isover introducerade den nya glasullen ULTIMATE på marknaden i mars 2005, fanns det inte längre några argument för Finndomo AB/Modulenthus att fortsätta med stenull. Tack vare det förbättrade brandmotståndet (höga temperaturer) använder företaget numera Isover ULTIMATE i alla konstruktioner med extra höga krav på brandsäkerhet. Finndomo AB/Modulenthus tillverkar småhus och flerbostadshus enligt volymhusmetoden, som innebär en mycket hög prefabriceringsgrad. Alla installationer från VVS till el görs i förväg. Även fast inredning monteras i fabriken såsom vitvaror, kök, toaletter, garderober, golvmaterial, lister m m. Till och med tapetsering och målning in- och utvändigt görs färdigt. Från fabriken levereras en färdig volym med golv och väggar till byggarbetsplatsen där taket monteras samma dag. - Man kan säga att vi är specialister på kundanpassade hus. Kunden väljer material och vi monterar. Finndomokoncernen som vi ingår i är Nordens största tillverkare av småhus, berättar Jörgen Nilsson. - I Sverige finns 3 fabriker resten ligger i Finland. Vårt varumärke är Modulenthus och även Hjältevadshus tillhör koncernen. Brandkraven var avgörande - Vi använder framförallt Isover ULTIMATE i lägenhetsavskiljande väggar där kraven på brandmotstånd är extra höga. Det var Isover som erbjöd oss den nya glasullen och när vi insåg att den klarade samma brandkrav som stenullen så fanns det inte längre någon anledning att fortsätta med stenull. Nu får vi all vår isolering från en leverantör, vilket innebär både praktiska och ekonomiska fördelar, säger Jörgen Nilsson. Beslutet att gå över till Isover ULTIMATE togs inom koncernen. Bland koncernbolagen i Sverige är det Modulenthus som använder produkten mest eftersom man har en stor produktion av flerbostadshus. Fler fördelar på köpet - Fördelen med att ha en isolerleverantör är att vi lär känna varandra. Vi har egna kontaktpersoner på Isover som vet vilka behov vi har och erbjuder oss specialanpassade dimensioner. Därmed minimeras spillet vid montering. Den stenull som tidigare blev över gick till deponi, medan Isover ULTIMATE och den vanliga glasullen återvinns och blir lösullsisolering. Det är bra ur miljösynpunkt, vilket är viktigt för oss. Vi sorterar allt vårt avfall från fabriken och har för tillfället 23 olika materialgrupper för återvinning. Finndomo AB/Modulenthus använder numera Isover ULTIMATE i alla konstruktioner med extra höga krav på brandsäkerhet. Nöjd med samarbetet - Samarbetet med Isover fungerar mycket bra. Vi har mycket lite reklamationer. De vet vad vi vill ha och kan leverera både specialbeställningar för ett specifikt objekt och stora volymer för den löpande verksamheten. Vi har ett eget bulklager av standardisolering för villor som vi fyller på efterhand. - Av all glasullsisolering vi köper från Isover så utgör Isover ULTIMATE en knapp sjättedel av den totala volymen på cirka kbm/år. Förmodligen kommer andelen ULTIMATE att öka framöver. Vi är nöjda med Isover ULTIMATE som inte bara är billigare än stenullen utan också ger andra fördelar som miljö och hantering. Våra montörer tycker den är mycket enklare att arbeta med, lätt och spänstig och fyller ut ordentligt, avslutar Jörgen Nilsson. God logistik och formstabil isolering räddade tidplanen Tolv långtradare behövdes för att leverera de m 2 isolering som gick åt till parkeringsdäcket på det nya 421-huset i Högsbo. Med en produktionstid på en månad var Carl-Gunnar Wiktorsson från Wicote tacksam att såväl logistik som isolering höll för trycket. Uppdraget var att skapa nya parkeringsytor på 421-huset i Högsbo. Isolerings- och tätskiktsarbete stod Wicote för, beställare var Aspelin- Ramm Fastigheter och totalentreprenör JK Bygg i Göteborg. För att klara belastningen på det 9000 m 2 stora parkeringsdäcket valdes Styrofoam XPS som isolermaterial. Carl-Gunnar Wiktorsson kan så här i efterhand konstatera att inget annat material hade klarat den tidplan som gällde. - För att hålla tidsschemat var det helt enkelt nödvändigt att gjuta parallellt med att isolerarbetet pågick. Och eftersom XPS är så pass formstabil att arbeta med kunde gjutningsarbetet pågå parallellt på taket utan att isoleringen förstördes, berättar Carl-Gunnar. Lätt att motivera Cirka skivor i två olika tjocklekar gick åt för att isolera taket. Att välja ett smidigt och hållbart material var därför en viktig fråga för Carl-Gunnar. - Styrofoam XPS valde vi efter nära överläggningar med både Isover och DOW. XPS är ett mycket lätthanterligt material med goda långtidsegenskaper och låg vikt, och för mig som entreprenör var arbetsbelastningen för montörerna avgörande. Alla dessa skivor ska ju läggas ut på taket och monteras, och det är inget litet jobb, menar Carl-Gunnar. Mars månad tog man på sig för att få taket på plats, och en bidragande orsak till att allt blev klart i tid var att logistiken fungerade. - Tolv långtradare med isolering kräver en viss logistikförmåga. Men allt anlände i rätt tid, och leveranserna flöt på som förväntat. En annan viktig tidsbesparing var att leveransenheterna från Isover var inplastade med återvinningsbar sträckfilm, därför slapp vi hantera de cirka 250 tompallar som skulle legat här och skräpat annars. Och det gör ju stor skillnad, konstaterar Carl-Gunnar. För att klara belastningen på det 9000 m 2 stora parkeringsdäcket valdes Styrofoam XPS som isolermaterial.

7 Lågenergihus på kommer siella villkor? Då gäller det att hålla tätt! Mellan de välisolerade radhusväggarna i Tensta råder febril aktivitet. Med en kombination av senaste teknik och kommersiellt tänkande vill JM åstadkomma något helt nytt; lågenergihus på kommersiella villkor. Samtidigt bygger man upp en unik kunskapsbas inför framtida projekt. Att bygga energisnålt kostar pengar, för husbyggare såväl som för husköpare. Fördelen är de lägre driftskostnaderna, som på sikt ger villaägaren pay-off på investeringen. De radhus som JM nu bygger i Tensta är ett utvecklingsprojekt med syfte att testa ny teknik och utvärdera energivinster och lönsamhet. En tanke som ligger helt i linje med tidigare utvecklingsprojekt inom exempelvis ljud och allergi. Och att det finns ett stort intresse för lågenergihus är Per Strand, projektansvarig för energidelen vid byggnationen av de nya radhusen i Tensta, helt övertygad om. - Utmaningen är att hitta en kommersiellt gångbar nivå när det gäller investeringsstorleken för husköparen. Och så förstås att lära oss ny teknik som sedan kan bli standard i framtida hus, konstaterar Per. Tätheten viktigast För att verkligen få svart på vitt på den faktiska återbetalningstiden för olika energibesparande insatser har JM genomfört omfattande kalkyler. I dessa visar det sig att somliga åtgärder återbetalar sig väldigt snabbt och därför går att räkna hem. Andra insatser har alldeles för lång pay offtid för att kunden ska vara intresserad av att betala extra för dem. - Att öka husets täthet har visat sig vara den absolut mest rationella åtgärden när det gäller att sänka energiåtgången i ett hus. En tät konstruktion där alla skarvar och köldbryggor åtgärdats är därför prioritet nummer ett, berättar Per. Att satsa på fönster med förbättrat Up-värde ger också snabb pay-off enligt Per, liksom välisolerade väggar och tak. Mindre lönsamt är det att isolera under grunden, mestadels på grund av de högre schaktkostnaderna. En ofta använd metod för att mäta energieffektivitet är energianvändning per kvadratmeter och år. Mätetalet är osäkert eftersom det i hög utsträckning är beroende av brukarens beteende, familjestorlek m m. Flera lågenergiprojekt visar en uppmätt energiåtgång som är mindre än 70 kwh/m 2 x år. Husen i Tensta kommer att ha en högre energiåtgång, men JM räknar med att den genomsnittliga förbrukningen kommer att hamna strax under 100 kwh/m 2 x år. Detta skulle ändå innebära en förbättring med ca 30% jämfört med ett genomsnittligt nyproducerat småhus idag. - Varje enskild insats bidrar till lägre energiåtgång och lägre miljöbelastning. Men eftersom våra produkter är äganderätter - villor och bostadsrätter - måste vi kunna visa på en snabb återbetalningstid, annars får vi ingen genomslagskraft, konstaterar Per. Visning i augusti Produktionen av de 16 radhusen är nu i full gång, för att stå klara till bomässan i Tensta den 17 till 27 augusti. Samtliga konstruktioner i husen har genomgått omfattande analyser, i samarbete med Isover har man exempelvis räknat på åtskilliga väggkonstruktioner. Nytt system för hantering av isolerspill Småhustillverkaren A-hus i Kungsbacka och Isover har tillsammans tagit fram ett system för hantering av isolerspill. Spillet från produktionen av småhus packades tidigare i säckar och transporterades iväg för återvinning till Kretsull. Detta system har vidareutvecklats till att bli ännu mer rationellt och effektivt. Nu har A-hus en container där isolerspillet från den egna tillverkningen samlas och komprimeras. Containern rymmer 300 m 3 högkomprimerat isolerspill som körs iväg till Svenljunga Byggnadsisolering ca en gång i kvartalet. Svenljunga Byggnadsisolering river spillet till typgodkänd Kretsull som de sedan använder på vindsbjälklag och i snedtak. Detta nya system för isolerspill hos A-hus i Kungsbacka sparar både hanteringstid och lagerutrymme och fler småhustillverkare har redan nappat på idén och är snart igång med kretsloppet för isolerspill. 7 - Väggarnas Up-värde kommer att ligga på 0,150, isoleringen är då totalt 265 mm tjock vilket kan jämföras med våra standardhus som har 220 mm. På taket har vi valt InsulSafe lösull och här lägger vi på 500 mm jämfört med normalt 400 mm, berättar Per. Även när det gäller uppvärmningssystem har husen fått speciallösningar. I experimentsyfte kommer de att förses med något olika uppvärmningssystem. - Vi har valt att satsa på värmepump men kombinerar med från- och tilluftssystem, värmeväxlare och solfångare för att utvärdera och lära inför framtiden, berättar Per. Radhusen kommer också att ha en inbyggd mätutrustning som utifrån olika parametrar mäter energieffektivitet i luft och vatten. Mätningen kommer att pågå i cirka två år. - När de första husägarna flyttar in, det blir kring årsskiftet, kommer vi förstås också att hålla en dialog med de boende, för att följa upp trivsel och komfort. Det här med energiförbrukning är otroligt individuellt, att gå från teori till praktik är därför en viktig del av vårt lärande, menar Per. Containern rymmer 300 m 3 högkomprimerat isolerspill.

8 8 Isover håller spåret kallt i Sveriges första skidtunnel så det här är också ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter som kan komma väl till pass i framtiden. Inom rimlig framtid kommer det förmodligen att byggas två-tre tunnlar till i Sverige, och där vill vi förstås gärna vara med, avslutar Bo. Att förlägga ett skidspår under marknivå är helt unikt i Sverige. Men skidtunneln som nu byggs i Torsby har också erövrat en plats på världskartan. Tunneln är världens längsta och världens enda med möjlighet för skidskytteträning året runt. Intresset för skidtunnlar växer, i Finland finns nu fyra och många fler är på planeringsstadiet i både Sverige och Finland. En skidtunnel ökar tränings- såväl som tävlingsmöjligheterna för skidåkare på alla nivåer. I den skidtunnel som byggs i Torsby finns dessutom unika möjligheter för skidskytteträning året runt, med världens hittills enda skidskyttehall inomhus. Rätt temperatur i spåret Fortum Ski Tunnel Torsby är 1,3 kilometer lång och byggs upp av bågformade betongsektioner om 2,10 meter som fungerar som tak och väggar. Sektionerna, totalt 480 stycken, gjuts på plats och placeras en efter en på den gjutna betongsulan. Den invändiga bottenbredden blir 8,5 m vilket ger plats för fyra spår, två klassiska och två skatebanor. Ett kylsystem i kombination med totalt cirka m 3 isolering håller snötemperaturen på optimal temperatur, tre till fem minusgrader året runt. - Eftersom betongsulan är den konstruktionsdel som utsätts för störst påfrestning över tiden har vi i samarbete med vår uppdragsgivare NCC valt att använda Styrofoam, en cellplastisolering med mycket hög tryckhållfasthet och liten fuktupptagning, berättar Bo Persson från Isover som ansvarar för projektet från Isovers sida. Komplext projekt Efter schaktning och bottenutgrusning gjuts en betongsula som är isolerad undertill och på BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Björn Åberg vikarierar på Kundservice i Billesholm under Björn kommer närmast från vår Logistikavdelning. Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Anette Wittenberg. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark. BRON är tryckt på papper som uppfyller miljökriterierna för det nordiska svanenmärket. yttersidorna med Styrofoam. När bågarna lyfts på plats isoleras även insidan av golvet med den blå isoleringen. Ovanpå läggs finmakadam samt en textilduk där kylrören placeras. Allra sist isoleras bågen utifrån och schaktmassorna fylls på. Tunneln kommer att vara delvis nergrävd och kommer att synas som en naturlig ås i landskapet. - Det här är ett komplext projekt med många utmaningar. Isovers del har förstås varit att bidra med teknisk kompetens inom isolering. Att bygga skidtunnlar är ju inte vardagsmat Seminarium för småhustillverkare Den 4 maj samlades många av Sveriges småhustillverkare på Hooks Herrgård för att lära sig mer om kraven avseende energihushållning i kommande version av Boverkets Byggregler, BBR och mer om vad som händer i framtiden. Conny Pettersson inledde med att ge en bakgrund där bland annat fördelningen av energiförbrukningen i Sverige presenterades. Klas Partheen tog därefter över och berättade om Boverkets förslag samt om de kommande kraven på energideklarering av byggnader. Myndigheternas syfte är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Birgitta Rydén på Teknisk Support hos Isover fortsatte med nya konstruktionslösningar för att möta de nya kraven. Isover har tagit fram ett koncept som kallas Isover Multi-Comfort House, som inspirerar till ett mer hållbart sätt att konstruera och bygga hus Där ser man till helheten vid byggande såsom energi, ljud, brand, fukt, ekonomi med mera. Ett Isover Multi-Comfort House har välisolerade väggar, golv och tak, välisolerade fönster och dörrar, obetydliga köldbryggor, lufttät klimatskärm, ventilationssystem med effektiv värmeåtervinning och ingen aktiv värmekälla. Peter Wetterbrandt från Isover pratade om Isover InsulSafe och Isover ULTIMATE. Isover InsulSafe är marknadens renaste och mest miljöanpassade Fortum Ski Tunnel Torsby innebär en investering på över 60 miljoner kronor, en summa som till största delen betalas av Torsby kommun och NUTEK. NCC är totalentreprenör för projektet som beställts av Fritid i Nordvärmland. Första spadtaget togs i mars 2005 och tunneln öppnas för träningspass, tävlingar och andra upplevelseevenemang den 16 juni Skidtunneln i Torsby är världens längsta och världens enda med möjlighet för skidskytteträning året runt. lösullsprodukt och består av cirka åttio procent återvunnet glas och innehåller inget bindemedel. Produktion, komprimering och logistik är helt optimerad ur miljösynpunkt. Dessutom är Insul- Safe klassad i bästa brandklass, Euroklass A1. Isover ULTIMATE är en glasull med samma egenskaper som vanlig Isover glasull när det gäller isolerförmåga, obrännbarhet, hantering, miljö och totalekonomi. Skillnaden ligger i Isover ULTIMATEs stora temperaturtålighet i kombination med den goda isolerförmågan. Detta ger materialet extra hög förmåga att motstå brand. Jonas Karlsson från Isover berättade om ett nytt sätt att hantera isolerspill. Läs mer om detta i separat artikel i denna utgåva av Bron. Conny Pettersson avslutade med att berätta om Isovers nya produktsortiment och de unika möjligheterna som glasullen har gentemot annan mineralull med bland annat bättre λ-värden.

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst 17 Billig el i sommar - högre priser i höst Energi Lägre elförbrukning och överskott i vattenmagasinen har lett till låga elpriser i sommar. Men mot slutet av året får man räkna med högre priser. Elpriset

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer