Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap"

Transkript

1 Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap läs mer på sid 5 Nya BBR ställer krav på energianvändning sid 2 ULTIMATE - perfekt lösning sid 6 Lågenergihus på kommersiella villkor sid 7 Isover håller spåret kallt sid

2 2 En långvarig och emellanåt svår process I förra numret av BRON beskrev jag de ansträngningar och bekymmer vi gick igenom i samband med etableringen av ett nytt IT-system. Vi har nu korsat den bron och bränt den bakom oss. Ett avgörande datum Den 2 maj i år stängde vi det gamla IT-systemet och gick direkt över till det nya av typen SAP. Alla var spända på hur det skulle fungera i praktiken. Vi hade naturligtvis testat allt innan men när man utsätts för verkligheten visar det sig ofta att man inte har kunnat förutse alla problem. Det gäller tyvärr för oss också. Vi har i skrivande stund använt det nya systemet i en månad och under den perioden har vi funnit olika svagheter i samband med de dagliga transaktionerna. Vi hoppas att de går att rätta till snabbt. Det nya systemet erbjuder naturligtvis inte alla data på precis samma sätt som det gamla. Det var uteslutet redan från början eftersom det handlade om två gamla system, ett i varje land. I gengäld har det nya systemet funktioner som inget av de gamla systemen hade. Det avgörande för kvaliteten på det nya systemet är om det förbättrar vår förmåga att kommunicera med våra kunder eller ej. Det är jag övertygad om att det gör. Jag hoppas att läsarna kommer att dela min uppfattning.. Höjd europeisk aktivitetsnivå Aktiviteterna inom byggbranschen ligger fortfarande på en mycket hög nivå i de flesta länder. I stort sett alla fabriker inom Isover kör med full kapacitet. Det gäller även de två vi har i Sverige och Danmark. Det lutar åt att det fortsätter året ut och kanske ännu längre framåt. Den höga aktiviteten präglar naturligtvis alla grenar av branschen och relaterade arbeten, med resultatet att det finns tendenser till flaskhalsar i vissa delar av kedjan. Nu krävs det till exempel en extra noggrann och punktlig planering för att skaffa tillräckligt med lastbilar i god tid. Det kan vi dock anpassa oss efter. Det är värre med produktionskapaciteten. Den kan vi inte förändra i varje fall inte på kort sikt. Nya kolleger På tidningarnas affärssidor omtalas ständigt företagsuppköp och fusioner. Detta är uttryck för samhällets tilltagande dynamik och internationalisering. Saint-Gobain har deltagit starkt i denna utveckling. Det senaste större uppköp koncernen har gjort är övertagandet av aktierna i BPB, som är en världsomfattande koncern inom byggmaterial. Eftersom detta förmodligen intresserar våra läsare kommer jag att ge en kort beskrivning av Saint-Gobain och BPB inne i tidningen. Vänliga hälsningar Niels Christian Larsen Nya BBR ställer verkliga energia EUs direktiv om byggnaders energiprestanda har förutom en ny lag om energideklarationer lett till en rejäl översyn av Boverkets Byggregler (BBR). I avsnitt 9 om Energihushållning introduceras ett helt nytt begrepp specifik energianvändning och nya krav när det gäller en byggnads verkliga, uppmätta energiprestanda. Det formella beslutet kring nya BBR är inte fattat när detta skrivs, sannolikheten är dock stor att de nya reglerna som planerat träder i kraft den 1 juli Den största förändringen i avsnittet om energihushållning är att man i ännu högre grad än tidigare ser byggnadens energiprestanda ur ett helhetsperspektiv. Med begreppet specifik energianvändning skapar man ett helt nytt sätt att bedöma en byggnads energieffektivitet. Samtidigt är man hårdare på att de uppmätta värdena verkligen blir som man beräknat, berättar Klas Partheen, miljösamordnare på Isover. Specifik energianvändning Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning under ett år dividerat med golvarean i byggnadens uppvärmda del (mer än 10 C). Exempelvis är gränsvärdet för hur mycket energi en bostad får använda i Sveriges södra klimatzon satt till 110 kwh per m 2 golvarea och år. Denna gräns ställer höga krav på att komponenterna i klimatskärmen har ett lågt U-värde, samt att konstruktionen har få köldbryggor och hög lufttäthet. IsoverSkolan på fem platser Varje år håller vi på Isover utbildning för våra kunder. Vi kallar den IsoverSkolan. Utbildningen riktar sig främst till våra byggåterförsäljare och i år började vi med en tvådagars utbildning den 1-2 februari i Billesholm i Skåne där vår fabrik ligger. 30 st deltagare fick lära sig allt om Varför isolera?, Rätt produkt på rätt plats, Isolerteori, Miljö och sist men inte minst nya BBR. Deltagarna fick vara med på en fabriksvisning och de provade på att använda våra produkter praktiskt genom att isolera en vägg och dreva runt fönster. Föreläsare på IsoverSkolan är Birgitta Ryden från Teknisk Support och hon besökte alla orterna. Den 7 mars drog IsoverSkolan till Stockholm. Vi hade ingen praktisk möjlighet att visa fabriken eller att isolera men teorin höll deltagarna sysselsatta en hel dag. Den 21 mars var det Piteås tur att förkovra sig, därefter Sundsvall den 22 mars och Örebro den 30 mars. Cirka 25 deltagare slöt upp vid varje tillfälle och alla var lika ivriga att lära sig mer om isolering och energihushållning som det talas mycket om just nu. IsoverSkolan är en mycket populär utbildning som Isover har hållt i många år nu. Ämnet är ständigt aktuellt och framöver blir fokuseringen på energihushållning ännu större med tanke på nya byggregler och ökade energipriser. Vi kommer tillbaka, lovar Birgitta och de andra utbildarna!

3 3 krav på byggnadens nvändning Begreppet specifik energianvändning sätter klimatskärmens prestanda i fokus på ett helt nytt sätt. Här ett exempel på en välisolerad väggkonstruktion. Värt att påpeka är att BBR endast gäller för nybyggnation. Med tanke på att mer än 90 procent av de byggnader som förväntas finnas om 50 år redan är byggda kommer det förmodligen snart att komma krav även när det gäller befintlig bebyggelse. Energideklaration påverkar huspriser Den nya lagen om energideklarationer har inget egentligt samband med BBR, men är liksom de nya byggreglerna en följd av det direktiv som antagits av EU. - Begreppet specifik energianvändning gör att byggnadens form får en allt centralare roll när det gäller energihushållning. En byggnad med kompakt form, utförd i flera våningar och med låg rumshöjd och få fönster, minimerar den specifika energianvändningen, konstaterar Klas. Verkliga värden viktiga En annan viktig nyhet i byggreglerna är att Boverket nu kräver att byggnadens energianvändning kontinuerligt ska kunna följas upp genom ett mätsystem. referens. Kraven på specifik energianvändning är olika i den norra och den södra zonen. Men eftersom temperaturen kan variera även inom en zon kan det faktisk uppstå en situation där en byggnad klarar kraven i Malmö men inte om den uppförs i Växjö. Det är också viktigt att man använder realistiska inomhustemperaturer vid beräkning av den specifika energianvändningen. Den som räknar med 20 grader inomhus kommer nog att underskatta energianvändningen. - Ett praktiskt samband mellan dem båda blir att den första mätningen av energiprestandan i ett nybyggt hus kommer att utgöra byggnadens första energideklaration, berättar Klas. Energideklarationer ska upprättas för nya och befintliga hus, och har ett tydligt konsumentperspektiv. Den som vill köpa eller hyra en bostad eller lokal ska kunna se vilka som är energisnåla och vilka som är energislösare. Energideklarationen ska utföras av en oberoende expert och registreras hos Boverket. - En energideklaration innebär i praktiken en klassificering av byggnaden när det gäller energiprestanda, och kommer därför att påverka fastighetens värde. I en energideklaration ska både relevanta referensvärden samt fastighetens verkliga, uppmätta energiprestanda redovisas. Dessutom ska det finnas kostnadseffektiva förslag på förbättringsåtgärder, så att man kan skapa sig en bild av vilka åtgärder som bör vidtas, berättar Klas. I första hand kommer det att vara befintliga, större lokaler och flerbostadshus som deklareras. Först efter 2008 gäller lagen även övriga befintliga och nya byggnader. Eftersom vanliga villor inte behöver energideklareras förrän de ska säljas så kommer behovet inte att vara lika akut. Här sker övergången mer successivt. Enligt Boverket bör först en beräkning göras av byggnadens förväntade energianvändning. När byggnaden sedan är klar ska den färdiga byggnadens energianvändning dessutom mätas. BBR rekommenderar att lämpliga säkerhetsmarginaler används vid beräkningarna, allt för att garantera att kraven verkligen uppfylls vid den senare mätningen. I riktigt energisnåla byggnader krävs stora isolertjocklekar. Denna träregelvägg med tegelfasad har 385 mm glasull fördelad på fyra skikt. U-värdet är 0,10 W/m 2 C. - Ett sätt att använda säkerhetsmarginaler är att man vid beräkning av den specifika energianvändningen siktar mot värden som är 20% lägre än dem som gäller för mätning, föreslår Klas. - Begreppet specifik energianvändning tydliggör en byggnads energiprestanda på ett sätt som vi aldrig sett tidigare, för myndigheter såväl som för husägare. Kanske kommer vi i en framtid att få se konsumenter reklamera villor som inte håller den energiprestanda som byggföretaget utlovat. Vid beräkning av den specifika energianvändningen är det utomhustemperaturen på orten där byggnaden uppförs som gäller som

4 4 Isover ULTIMATE mot en högre position Redan när det byggdes 1917 var Lagerhuset i Eslöv omtalat, formgivet av modernismens arkitekt Gunnar Asplund och späckat med tekniska innovationer. Det historiska spannmålslagret genomgår nu en varsam ombyggnad och är snart redo att inta positionen som Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Och med Isover ULTIMATE i väggar och tak fortsätter Lager huset skriva sin innovativa historia. I slutet av första världskriget var tillgången på spannmål ojämn, och nio lagerhus beställdes av svenska staten för att stabilisera resurserna. Gunnar Asplund anlitades som formgivare och ingenjörernas finurliga konstruktioner kom på plats en efter en, allt för att underlätta spannmålshanteringen. Många av lagerhusen har nu rivits, och det var också planen för Eslövs lagerhus. En lokal intresseförening, Lagerhusets vänner, arbetade under lång tid med att försöka bevara huset, utan att lyckas. Det gick så långt att rivningslov beviljades. Först genom arkitekt Curt Salomon- Sörensens ansträngningar, i samarbete med Midroc Property Development och Eslövs kommun, kunde Eslövs kanske värdefullaste kulturhistoriska byggnad räddas kvar åt eftervärlden. Samarbete med Isover Fastighetsutvecklingsföretaget Midroc Property Development förvandlar nu det ca 30 meter höga trähuset till 31 bostadsrätter i tio våningar. Ett delikat uppdrag som både kräver varsam hand och kreativa konstruktionslösningar. - Målet är att bevara husets unika karaktär, därför tar vi tillvara många kultur- och industrihistoriska detaljer. Som exempelvis de horisontella fönsterbanden på långfasaderna, de gedigna träbjälkarna och trägolvet, berättar Anders Persson, projektledare på Midroc Property Development. Att skapa bostadshus i trä högre än två våningar har genom ändrade föreskrifter och nya tekniska lösningar möjliggjorts. Utvecklingen följer den nationella träbyggnadsstrategin och det så kallade träbyggnadskansliet. - Höga trähus ställer andra krav än till exempel betonghus när det gäller tekniska lösningar. Det är också en anledning till att Lagerhuset i Eslöv har utvecklats till ett unikt samarbetsprojekt mellan oss och Saint-Gobain Isover, fortsätter Anders. Ultimat isolering i trähus De senaste årens teknikutveckling i kombination med en ändrad formulering av brandkraven för konstruktioner gör att allt fler fler våningshus i trä växer upp i Sverige. Tio våningar högt blir Lagerhuset i Eslöv Sveriges högsta bostadshus med trästomme. Leif Andersson på Isover har under många år jobbat med utvecklingen och marknadsföringen av företagets senaste innovation, Isover ULTIMATE. En ny generation glasull med hög temperaturtålighet, och därför perfekt i konstruktioner med extra höga brandkrav. Midroc Property Development och Isover har nu tillsammans tagit beslutet att använda Isover ULTIMATE i Lagerhusets väggar, bjälklag och tak. Ett beslut som helt och hållet är baserat på materialets unika kombination av goda brandegenskaper samt de fördelar glasullen ger. - Glasull från Isover är ett obrännbart, brandsäkert material. Isover ULTIMATE har dessutom stor motståndskraft mot höga temperaturer och en mycket god isolerande förmåga vid höga temperaturer. En egenskap som är av stor betydelse när det gäller att förebygga brandspridning mellan brandceller, berättar Leif. Förut var det bastuvarmt i radhusens krypgrunder. Nu när man har isolerat om nästan alla rör sparar Hummelvretens samfällighetsförening på Ekerö en halv miljon kronor om året. I det mörka, kalla, fuktiga utrymmet under golvet på husen i Hummelvretens bostadsområde sitter Peter Beilert från Elitisolering på huk. Lite får han böja på huvudet för att inte slå i taket. Han bökar fram en fyra centimeter tjock folieklädd rörskål av glasull ur en papplåda och trär den över en av de få varmvattenledningar som fortfarande är nakna. - Nu känns det bra, när allt jobb snart är klart. Men första gången jag var här nere tyckte jag inte så. Det var varmt, smutsigt och trångt. Med Isover ULTIMATE i väggar och tak blir det innovativa spannmålslagret snart redo att inta positionen som Sveriges högsta bostadshus med trästomme. (Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder) Brandmotstånd uttrycks i minuter, exempelvis REI 60, och gäller för hela konstruktionen. I en flervåningsbyggnad med trästomme måste exempelvis konstruktionerna klara nittio minuters brandmotstånd. - Med Isover ULTIMATE får vi en isolerlösning som väl uppfyller alla brandkrav. Samtidigt får vi alla de fördelar vi på Midroc Property Development eftersträvar när det gäller isolerförmåga, hantering, miljö och ekonomi, avslutar Anders. Isolerad krypgrund sparar miljoner I varje krypgrund har vi fått gräva gropar under de största ledningarna för att överhuvudtaget få in våra kartonger med isoleringsmaterial, berättar han och pekar med skon i den sumpiga sanden. 14 huskroppar har han krupit ned under för att klä ledningarna med ny isolering. Sammanlagt har meter rör isolerats. Egentligen skulle arbetet ha gått på 14 veckor. Men det tog 4 veckor till.

5 Regiondirektör Niels Christian Larsen skriver om: Saint-Gobains uppköp av British Plaster Board I slutet av år 2005 blev det offentligt att Saint-Gobain köpt alla aktierna i den internationella gipskoncernen British Plaster Board, BPB. Konsekvenserna av detta är naturligtvis av intresse för våra läsare. Därför tycker jag att det kunde vara lämpligt att berätta lite om Saint- Gobain, BPB och verksamheten i Skandinavien. Saint-Gobain Saint-Gobain etablerades så tidigt som 1665 i samband med att man skulle tillverka glas till det nya slottet i Versailles. Sedan har företaget vuxit till en koncern där man från sin utgångspunkt i glas efterhand brett ut sig till flera andra områden. Omsättningen år 2005 var 34 miljarder euro och antalet anställda I båda fallen utan att räkna in BPB. Koncernen omfattar 1200 företag med verksamhet i 51 länder. Verksamheterna är uppdelade på 5 huvudområden inom vilka man är nummer 1 eller 2 i världen. Glas Emballage HPM Distribution Byggmaterial Byggnads- och bilglas Flaskor Industriella keramer och slipmedel Återförsäljare se nedan 5 BPB grundades i England år 1917 och baserar sig på produktion av gipspulver och gipsskivor, där man har en position som nummer 1 i världen. Omsättningen år 2005 var 3,4 miljarder euro och man hade anställda i 50 länder. Gipsverksamheten i Skandinavien går under namnet Gyproc. Isover och Gyproc i Skandinavien Isoleringsverksamheten i Skandinavien omfattar två fabriker med totalt 650 anställda. Omsättningen var år 2005 cirka 150 miljoner euro. Isover finns inte i Norge men har en aktieandel i det norska företaget Glava AS. Gyproc har 3 fabriker i Norge, Sverige och Danmark. Omsättningen år 2005 var cirka 105 miljoner euro och man hade 320 medarbetare anställda. De båda företagen har många gemensamma drag eftersom de vänder sig till samma marknad, använder samma försäljningskanaler, lägger stor vikt vid utveckling av system och båda är framgångsrika med detta. Trots likheterna finns det inom Saint-Gobain en klar policy om att det ska finnas vattentäta skott mellan de olika divisionerna. Därför kommer Isover och Gyproc även i fortsättningen att ha sina egna specifika mål och strategier samt marknadsföra sig självständigt och helt oberoende av varandra. Kunderna kommer därför inte att märka den gemensamma ägaren. Saint-Gobains huvudkontor finns i Paris. - Vi har inte orkat hålla på mer än tre dagar i sträck, säger Peter Beilert. Därefter har vi växlat med andra jobb några veckor och sedan fortsatt. På marken ligger en hel del rester från den ursprungliga isoleringen daterad Svarta flagor från tjärpapp och tunna sjok av en gullfibermatta på 15 millimeter. Den revs bort helt när Elitisolering satte igång med arbetet. Nicklas Andersen på Saint-Gobain Isover har räknat ut att den gamla isoleringen släppte igenom drygt kwh värme per år. I sina nya silverfärgade kostymer läcker rören bara kwh. I pengar blir det ungefär kronor per kedjehus och år. Snart är jobbet klart. Peter Beilert på Elitisolering har isolerat nio kilometer ledningar i Hummelvreten. (Foto: Anneli Megner) Till vart och ett av dessa affärsområden har man knutit en central ledning placerad på huvudkontoret i Paris. Gruppen Byggmaterial omfattar följande divisioner: Ytmaterial, vattenrör, cement och bruk, isolering och nu med köpet av BPB också gips Även divisionerna har sin ledning placerad i Frankrike. Isover och BPB De båda enheterna divisionerna som med rätta kan jämföras är Saint-Gobains isoleringsverksamhet och BPB, eftersom de ingår i gruppen Byggmaterial. Isover är världens största producent av mineralullsisolering och tillverkar glasull och stenull i totalt 44 fabriker världen över. Den sammanlagda omsättningen var år 2005 cirka 2 miljarder euro och man hade 9000 anställda. Nu lanserar vi Isover Vario Duplex i Sverige! Lanseringen av vår nya variabla ångbroms Isover Vario Duplex har nu börjat. Broschyren är klar och mer information kommer i augusti. Läs mer om Isover Vario Duplex på vår hemsida och ladda hem broschyren.

6 6 ULTIMATE perfekt lösning för Modulenthus När Isover introducerade den nya glasullen ULTIMATE på marknaden i mars 2005, fanns det inte längre några argument för Finndomo AB/Modulenthus att fortsätta med stenull. Tack vare det förbättrade brandmotståndet (höga temperaturer) använder företaget numera Isover ULTIMATE i alla konstruktioner med extra höga krav på brandsäkerhet. Finndomo AB/Modulenthus tillverkar småhus och flerbostadshus enligt volymhusmetoden, som innebär en mycket hög prefabriceringsgrad. Alla installationer från VVS till el görs i förväg. Även fast inredning monteras i fabriken såsom vitvaror, kök, toaletter, garderober, golvmaterial, lister m m. Till och med tapetsering och målning in- och utvändigt görs färdigt. Från fabriken levereras en färdig volym med golv och väggar till byggarbetsplatsen där taket monteras samma dag. - Man kan säga att vi är specialister på kundanpassade hus. Kunden väljer material och vi monterar. Finndomokoncernen som vi ingår i är Nordens största tillverkare av småhus, berättar Jörgen Nilsson. - I Sverige finns 3 fabriker resten ligger i Finland. Vårt varumärke är Modulenthus och även Hjältevadshus tillhör koncernen. Brandkraven var avgörande - Vi använder framförallt Isover ULTIMATE i lägenhetsavskiljande väggar där kraven på brandmotstånd är extra höga. Det var Isover som erbjöd oss den nya glasullen och när vi insåg att den klarade samma brandkrav som stenullen så fanns det inte längre någon anledning att fortsätta med stenull. Nu får vi all vår isolering från en leverantör, vilket innebär både praktiska och ekonomiska fördelar, säger Jörgen Nilsson. Beslutet att gå över till Isover ULTIMATE togs inom koncernen. Bland koncernbolagen i Sverige är det Modulenthus som använder produkten mest eftersom man har en stor produktion av flerbostadshus. Fler fördelar på köpet - Fördelen med att ha en isolerleverantör är att vi lär känna varandra. Vi har egna kontaktpersoner på Isover som vet vilka behov vi har och erbjuder oss specialanpassade dimensioner. Därmed minimeras spillet vid montering. Den stenull som tidigare blev över gick till deponi, medan Isover ULTIMATE och den vanliga glasullen återvinns och blir lösullsisolering. Det är bra ur miljösynpunkt, vilket är viktigt för oss. Vi sorterar allt vårt avfall från fabriken och har för tillfället 23 olika materialgrupper för återvinning. Finndomo AB/Modulenthus använder numera Isover ULTIMATE i alla konstruktioner med extra höga krav på brandsäkerhet. Nöjd med samarbetet - Samarbetet med Isover fungerar mycket bra. Vi har mycket lite reklamationer. De vet vad vi vill ha och kan leverera både specialbeställningar för ett specifikt objekt och stora volymer för den löpande verksamheten. Vi har ett eget bulklager av standardisolering för villor som vi fyller på efterhand. - Av all glasullsisolering vi köper från Isover så utgör Isover ULTIMATE en knapp sjättedel av den totala volymen på cirka kbm/år. Förmodligen kommer andelen ULTIMATE att öka framöver. Vi är nöjda med Isover ULTIMATE som inte bara är billigare än stenullen utan också ger andra fördelar som miljö och hantering. Våra montörer tycker den är mycket enklare att arbeta med, lätt och spänstig och fyller ut ordentligt, avslutar Jörgen Nilsson. God logistik och formstabil isolering räddade tidplanen Tolv långtradare behövdes för att leverera de m 2 isolering som gick åt till parkeringsdäcket på det nya 421-huset i Högsbo. Med en produktionstid på en månad var Carl-Gunnar Wiktorsson från Wicote tacksam att såväl logistik som isolering höll för trycket. Uppdraget var att skapa nya parkeringsytor på 421-huset i Högsbo. Isolerings- och tätskiktsarbete stod Wicote för, beställare var Aspelin- Ramm Fastigheter och totalentreprenör JK Bygg i Göteborg. För att klara belastningen på det 9000 m 2 stora parkeringsdäcket valdes Styrofoam XPS som isolermaterial. Carl-Gunnar Wiktorsson kan så här i efterhand konstatera att inget annat material hade klarat den tidplan som gällde. - För att hålla tidsschemat var det helt enkelt nödvändigt att gjuta parallellt med att isolerarbetet pågick. Och eftersom XPS är så pass formstabil att arbeta med kunde gjutningsarbetet pågå parallellt på taket utan att isoleringen förstördes, berättar Carl-Gunnar. Lätt att motivera Cirka skivor i två olika tjocklekar gick åt för att isolera taket. Att välja ett smidigt och hållbart material var därför en viktig fråga för Carl-Gunnar. - Styrofoam XPS valde vi efter nära överläggningar med både Isover och DOW. XPS är ett mycket lätthanterligt material med goda långtidsegenskaper och låg vikt, och för mig som entreprenör var arbetsbelastningen för montörerna avgörande. Alla dessa skivor ska ju läggas ut på taket och monteras, och det är inget litet jobb, menar Carl-Gunnar. Mars månad tog man på sig för att få taket på plats, och en bidragande orsak till att allt blev klart i tid var att logistiken fungerade. - Tolv långtradare med isolering kräver en viss logistikförmåga. Men allt anlände i rätt tid, och leveranserna flöt på som förväntat. En annan viktig tidsbesparing var att leveransenheterna från Isover var inplastade med återvinningsbar sträckfilm, därför slapp vi hantera de cirka 250 tompallar som skulle legat här och skräpat annars. Och det gör ju stor skillnad, konstaterar Carl-Gunnar. För att klara belastningen på det 9000 m 2 stora parkeringsdäcket valdes Styrofoam XPS som isolermaterial.

7 Lågenergihus på kommer siella villkor? Då gäller det att hålla tätt! Mellan de välisolerade radhusväggarna i Tensta råder febril aktivitet. Med en kombination av senaste teknik och kommersiellt tänkande vill JM åstadkomma något helt nytt; lågenergihus på kommersiella villkor. Samtidigt bygger man upp en unik kunskapsbas inför framtida projekt. Att bygga energisnålt kostar pengar, för husbyggare såväl som för husköpare. Fördelen är de lägre driftskostnaderna, som på sikt ger villaägaren pay-off på investeringen. De radhus som JM nu bygger i Tensta är ett utvecklingsprojekt med syfte att testa ny teknik och utvärdera energivinster och lönsamhet. En tanke som ligger helt i linje med tidigare utvecklingsprojekt inom exempelvis ljud och allergi. Och att det finns ett stort intresse för lågenergihus är Per Strand, projektansvarig för energidelen vid byggnationen av de nya radhusen i Tensta, helt övertygad om. - Utmaningen är att hitta en kommersiellt gångbar nivå när det gäller investeringsstorleken för husköparen. Och så förstås att lära oss ny teknik som sedan kan bli standard i framtida hus, konstaterar Per. Tätheten viktigast För att verkligen få svart på vitt på den faktiska återbetalningstiden för olika energibesparande insatser har JM genomfört omfattande kalkyler. I dessa visar det sig att somliga åtgärder återbetalar sig väldigt snabbt och därför går att räkna hem. Andra insatser har alldeles för lång pay offtid för att kunden ska vara intresserad av att betala extra för dem. - Att öka husets täthet har visat sig vara den absolut mest rationella åtgärden när det gäller att sänka energiåtgången i ett hus. En tät konstruktion där alla skarvar och köldbryggor åtgärdats är därför prioritet nummer ett, berättar Per. Att satsa på fönster med förbättrat Up-värde ger också snabb pay-off enligt Per, liksom välisolerade väggar och tak. Mindre lönsamt är det att isolera under grunden, mestadels på grund av de högre schaktkostnaderna. En ofta använd metod för att mäta energieffektivitet är energianvändning per kvadratmeter och år. Mätetalet är osäkert eftersom det i hög utsträckning är beroende av brukarens beteende, familjestorlek m m. Flera lågenergiprojekt visar en uppmätt energiåtgång som är mindre än 70 kwh/m 2 x år. Husen i Tensta kommer att ha en högre energiåtgång, men JM räknar med att den genomsnittliga förbrukningen kommer att hamna strax under 100 kwh/m 2 x år. Detta skulle ändå innebära en förbättring med ca 30% jämfört med ett genomsnittligt nyproducerat småhus idag. - Varje enskild insats bidrar till lägre energiåtgång och lägre miljöbelastning. Men eftersom våra produkter är äganderätter - villor och bostadsrätter - måste vi kunna visa på en snabb återbetalningstid, annars får vi ingen genomslagskraft, konstaterar Per. Visning i augusti Produktionen av de 16 radhusen är nu i full gång, för att stå klara till bomässan i Tensta den 17 till 27 augusti. Samtliga konstruktioner i husen har genomgått omfattande analyser, i samarbete med Isover har man exempelvis räknat på åtskilliga väggkonstruktioner. Nytt system för hantering av isolerspill Småhustillverkaren A-hus i Kungsbacka och Isover har tillsammans tagit fram ett system för hantering av isolerspill. Spillet från produktionen av småhus packades tidigare i säckar och transporterades iväg för återvinning till Kretsull. Detta system har vidareutvecklats till att bli ännu mer rationellt och effektivt. Nu har A-hus en container där isolerspillet från den egna tillverkningen samlas och komprimeras. Containern rymmer 300 m 3 högkomprimerat isolerspill som körs iväg till Svenljunga Byggnadsisolering ca en gång i kvartalet. Svenljunga Byggnadsisolering river spillet till typgodkänd Kretsull som de sedan använder på vindsbjälklag och i snedtak. Detta nya system för isolerspill hos A-hus i Kungsbacka sparar både hanteringstid och lagerutrymme och fler småhustillverkare har redan nappat på idén och är snart igång med kretsloppet för isolerspill. 7 - Väggarnas Up-värde kommer att ligga på 0,150, isoleringen är då totalt 265 mm tjock vilket kan jämföras med våra standardhus som har 220 mm. På taket har vi valt InsulSafe lösull och här lägger vi på 500 mm jämfört med normalt 400 mm, berättar Per. Även när det gäller uppvärmningssystem har husen fått speciallösningar. I experimentsyfte kommer de att förses med något olika uppvärmningssystem. - Vi har valt att satsa på värmepump men kombinerar med från- och tilluftssystem, värmeväxlare och solfångare för att utvärdera och lära inför framtiden, berättar Per. Radhusen kommer också att ha en inbyggd mätutrustning som utifrån olika parametrar mäter energieffektivitet i luft och vatten. Mätningen kommer att pågå i cirka två år. - När de första husägarna flyttar in, det blir kring årsskiftet, kommer vi förstås också att hålla en dialog med de boende, för att följa upp trivsel och komfort. Det här med energiförbrukning är otroligt individuellt, att gå från teori till praktik är därför en viktig del av vårt lärande, menar Per. Containern rymmer 300 m 3 högkomprimerat isolerspill.

8 8 Isover håller spåret kallt i Sveriges första skidtunnel så det här är också ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter som kan komma väl till pass i framtiden. Inom rimlig framtid kommer det förmodligen att byggas två-tre tunnlar till i Sverige, och där vill vi förstås gärna vara med, avslutar Bo. Att förlägga ett skidspår under marknivå är helt unikt i Sverige. Men skidtunneln som nu byggs i Torsby har också erövrat en plats på världskartan. Tunneln är världens längsta och världens enda med möjlighet för skidskytteträning året runt. Intresset för skidtunnlar växer, i Finland finns nu fyra och många fler är på planeringsstadiet i både Sverige och Finland. En skidtunnel ökar tränings- såväl som tävlingsmöjligheterna för skidåkare på alla nivåer. I den skidtunnel som byggs i Torsby finns dessutom unika möjligheter för skidskytteträning året runt, med världens hittills enda skidskyttehall inomhus. Rätt temperatur i spåret Fortum Ski Tunnel Torsby är 1,3 kilometer lång och byggs upp av bågformade betongsektioner om 2,10 meter som fungerar som tak och väggar. Sektionerna, totalt 480 stycken, gjuts på plats och placeras en efter en på den gjutna betongsulan. Den invändiga bottenbredden blir 8,5 m vilket ger plats för fyra spår, två klassiska och två skatebanor. Ett kylsystem i kombination med totalt cirka m 3 isolering håller snötemperaturen på optimal temperatur, tre till fem minusgrader året runt. - Eftersom betongsulan är den konstruktionsdel som utsätts för störst påfrestning över tiden har vi i samarbete med vår uppdragsgivare NCC valt att använda Styrofoam, en cellplastisolering med mycket hög tryckhållfasthet och liten fuktupptagning, berättar Bo Persson från Isover som ansvarar för projektet från Isovers sida. Komplext projekt Efter schaktning och bottenutgrusning gjuts en betongsula som är isolerad undertill och på BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Björn Åberg vikarierar på Kundservice i Billesholm under Björn kommer närmast från vår Logistikavdelning. Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Anette Wittenberg. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark. BRON är tryckt på papper som uppfyller miljökriterierna för det nordiska svanenmärket. yttersidorna med Styrofoam. När bågarna lyfts på plats isoleras även insidan av golvet med den blå isoleringen. Ovanpå läggs finmakadam samt en textilduk där kylrören placeras. Allra sist isoleras bågen utifrån och schaktmassorna fylls på. Tunneln kommer att vara delvis nergrävd och kommer att synas som en naturlig ås i landskapet. - Det här är ett komplext projekt med många utmaningar. Isovers del har förstås varit att bidra med teknisk kompetens inom isolering. Att bygga skidtunnlar är ju inte vardagsmat Seminarium för småhustillverkare Den 4 maj samlades många av Sveriges småhustillverkare på Hooks Herrgård för att lära sig mer om kraven avseende energihushållning i kommande version av Boverkets Byggregler, BBR och mer om vad som händer i framtiden. Conny Pettersson inledde med att ge en bakgrund där bland annat fördelningen av energiförbrukningen i Sverige presenterades. Klas Partheen tog därefter över och berättade om Boverkets förslag samt om de kommande kraven på energideklarering av byggnader. Myndigheternas syfte är att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Birgitta Rydén på Teknisk Support hos Isover fortsatte med nya konstruktionslösningar för att möta de nya kraven. Isover har tagit fram ett koncept som kallas Isover Multi-Comfort House, som inspirerar till ett mer hållbart sätt att konstruera och bygga hus Där ser man till helheten vid byggande såsom energi, ljud, brand, fukt, ekonomi med mera. Ett Isover Multi-Comfort House har välisolerade väggar, golv och tak, välisolerade fönster och dörrar, obetydliga köldbryggor, lufttät klimatskärm, ventilationssystem med effektiv värmeåtervinning och ingen aktiv värmekälla. Peter Wetterbrandt från Isover pratade om Isover InsulSafe och Isover ULTIMATE. Isover InsulSafe är marknadens renaste och mest miljöanpassade Fortum Ski Tunnel Torsby innebär en investering på över 60 miljoner kronor, en summa som till största delen betalas av Torsby kommun och NUTEK. NCC är totalentreprenör för projektet som beställts av Fritid i Nordvärmland. Första spadtaget togs i mars 2005 och tunneln öppnas för träningspass, tävlingar och andra upplevelseevenemang den 16 juni Skidtunneln i Torsby är världens längsta och världens enda med möjlighet för skidskytteträning året runt. lösullsprodukt och består av cirka åttio procent återvunnet glas och innehåller inget bindemedel. Produktion, komprimering och logistik är helt optimerad ur miljösynpunkt. Dessutom är Insul- Safe klassad i bästa brandklass, Euroklass A1. Isover ULTIMATE är en glasull med samma egenskaper som vanlig Isover glasull när det gäller isolerförmåga, obrännbarhet, hantering, miljö och totalekonomi. Skillnaden ligger i Isover ULTIMATEs stora temperaturtålighet i kombination med den goda isolerförmågan. Detta ger materialet extra hög förmåga att motstå brand. Jonas Karlsson från Isover berättade om ett nytt sätt att hantera isolerspill. Läs mer om detta i separat artikel i denna utgåva av Bron. Conny Pettersson avslutade med att berätta om Isovers nya produktsortiment och de unika möjligheterna som glasullen har gentemot annan mineralull med bland annat bättre λ-värden.

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap läs mer på sid 5 Nya BBR ställer krav på energianvändning sid 2 ULTIMATE - perfekt lösning sid 6 Lågenergihus på kommersiella villkor sid

Läs mer

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover.

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Datum 008-0-08 Sida () Hej Anders Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Fastighetens belägenhet i sig med

Läs mer

ISOVER InsulSafe lösull

ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe lösull ISOVER InsulSafe ISOVER InsulSafe är en ren lösull av glasull för värmeisolering av främst vindsbjälklag, snedtak och väggar. ISOVER InsulSafe tillverkas speciellt för installation

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29 Utgåva 1:1 2012-05-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Angelstads-Kärragården 1:29 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Finneskog 21:13 Utgåva 1:1 2013-02-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Finneskog 21:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 Allt är möjligt Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 2 Öka lönsamheten med rätt komponenter Konkurrensen är hård inom tillverkningsindustrin. För att vara framgångsrik

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Lätt industrivägg Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Morjhult 4:8

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Morjhult 4:8 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Morjhult 4:8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om.

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om. BESKRIVNING AV PROJEKT LAGERHUSET, ESLÖV HISTORIA I slutet av första världskriget rådde livsmedelsbrist i Sverige. Riksdagen beslutade då att på nio platser i landet med järnvägsanknytning uppföra lagerhus

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekollonet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekollonet 7 Utgåva 1:1 2015-01-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ekollonet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Postregionen 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Postregionen 13 Utgåva 1:1 2015-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Postregionen 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70 Utgåva 1:1 2012-10-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sanda Lekarve 1:70 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lena-Ängeby 5:8

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lena-Ängeby 5:8 Utgåva 1:1 2012-08-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lena-Ängeby 5:8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak I avsnittet om vindsbjälklag och snedtak redovisas U-värden för konstruktioner isolerade med skivor respektive lösull. Konstruktionerna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Toresunds-Sundby 1:83

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Toresunds-Sundby 1:83 Utgåva 1:1 2013-11-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Toresunds-Sundby 1:83 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Östanbyn 8:7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Östanbyn 8:7 Utgåva 1:1 2013-10-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Östanbyn 8:7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sjöstugan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sjöstugan 21 Utgåva 1:1 2012-06-18 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sjöstugan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tamburinen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tamburinen 4 Utgåva 1:1 2012-06-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tamburinen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71 Utgåva 1:1 2014-08-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Söra 1:71 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Braxen 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Braxen 14 Utgåva 1:1 2012-07-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Braxen 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Gräsgärde 1:13 Utgåva 1:1 2012-10-18 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Gräsgärde 1:13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3 Utgåva 1:1 2014-10-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bankekinds Skola 4:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Levide Pejnarve 1:67 Utgåva 1:1 2012-04-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Levide Pejnarve 1:67 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Askums-Anneröd 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Askums-Anneröd 1:16 Utgåva 1:1 2012-07-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Askums-Anneröd 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Skinnmo 1:111

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Skinnmo 1:111 Utgåva 1:1 2012-07-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Skinnmo 1:111 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Dessa egenskaper och fördelar kan inte någon annan lösfyllnadsisolering uppvisa!

Dessa egenskaper och fördelar kan inte någon annan lösfyllnadsisolering uppvisa! InsulSafe Isover InsulSafe InsulSafe är en ren lösull som ger klara fördelar för fastighetsägare och lösulls- och byggentreprenörer. InsulSafe tillverkas speciellt för att med anpassade maskiner installeras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Röd 1:40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Röd 1:40 Utgåva 1:1 2012-08-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Röd 1:40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE 1

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rasbo-Vallby 2:12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rasbo-Vallby 2:12 Utgåva 1:1 2012-09-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rasbo-Vallby 2:12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13 Utgåva 1:1 2012-05-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lovisa 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer