Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg"

Transkript

1 Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

2 BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda som tagits fram av Isover. De 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i Göteborg är det första hus som byggs enligt konceptet. I juli 2008 står de klara för inflyttning. Sveriges första Isover Multi-Comfort House väcker stort engagemang hos alla inblandade parter. Många års forskning och produktutveckling förverkligas i ett projekt där spetskompetenser från flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Egnahemsbolaget i Göteborg är beställare medan JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. Isover fungerar som inspiratör och kunskapsförmedlare. Kunskap flyttar gränser Ett normalbyggt hus enligt dagens standard får maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushållsel. För huset vid Ramberget är målet satt till 30. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering, projektering och utförande. Kunskapen finns hos Isover, och med utbildning inför byggstart, och på andra strategiskt välvalda tidpunkter i projektet, skapas förutsättningar för att nå de höga målen. Högre komfort Känslan av komfort kommer inte bara av den faktiska temperaturen utan också av om luften känns ren och fräsch, rummet är dragfritt och ljudnivån på en behaglig nivå. Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i husen på Ramberget bättre än i ett normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen håller temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel medan ventilationssystemet ser till att luften är ren och fräsch. Eftersom innerytorna på väggar och fönster har en relativt hög temperatur slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som är svår att uppnå både tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus. Kontinuerliga mätningar Husen på Ramberget kommer att följas noga under de närmaste fem åren genom att energiförbrukning, temperaturer och fuktnivåer mäts och resultaten utvärderas kontinuerligt. Även komfortnivån kommer att följas, efter cirka ett och ett halvt år genomförs en intervju med de boende för att få en bild av hur de upplever komforten och vardagen. Isover kommer också att ta fram en manual med tips och råd kring livet i ett Isover Multi-Comfort House.

3 Klimatskalet som helhet, inklusive fönster och dörrar, har mycket lågt U-värde. Väster om Ramberget uppförs nu 26 bostadsrätter i hus med två våningar. Sveriges första hus enligt Isover Multi-Comfort Housekonceptet.

4 Isover Multi-Comfort House gör miljösmart byggande till en god affär Ett viktigt syfte med Isover Multi-Comfort Housekonceptet är att göra det enkelt att bygga miljösmart. Helhetskonceptet ger största möjliga vinst för alla parter, såväl när det gäller energieffektivitet och ekonomi som boendekomfort. Bostäder och lokaler står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning och i hela byggbranschen är man medveten om att byggnaders energiförbrukning helt enkelt måste minska på sikt. Under de senaste åren har mycket hänt. Ett stort antal byggprojekt har genomförts i Sverige och i utlandet, där framsynta beställare, arkitekter, forskare och byggare har skapat olika typer av energieffektiva hus med benämningar som lågenergihus, passivhus, självuppvärmande hus eller hus utan värmesystem. På liknande sätt har det i andra byggprojekt gjorts mycket för att få fram bättre ljudprestanda än dagens krav för att säkerställa tyst boendemiljö. Isover har genom att samla erfarenheterna från dessa projekt, och granska lösningarna, format ett helhetskoncept för miljösmart byggande. Med helhetskonceptet gör Isover det enklare genom hela byggprocessen, från idé och projektering till ett väl fungerande hus. Komfort blir god affär Att bygga energisnåla hus med utmärkt komfort är inte bara fullt möjligt utan också en god affär på lång sikt. I ett Isover Multi-Comfort House väljs alla lösningar med hänsyn tagen både till energieffektivitet på en hållbar nivå samt optimal boendekomfort. Isolerprodukterna och konstruktionslösningarna hör till marknadens bästa avseende energi- och ljudprestanda. Detsamma gäller ventilationssystem, fönster och dörrar samt alternativa uppvärmningsmöjligheter som solvärme. Det finns inget traditionellt uppvärmningssystem i ett Isover Multi-Comfort House, vilket minskar byggkostnaden. Denna reducering kompenserar till största delen merkostnaden för bättre konstruktioner, komponenter och effektiva energisystem. Radikal energibesparing Den kostnad som en byggnad genererar under sin livscykel består dels av kostnaden för byggnationen, dels av drift och underhåll. Eftersom driftskostnaderna står för cirka hälften av denna ger energibesparande lösningar i ett hus stort genomslag i den totala livscykelkostnaden. Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är radikalt lägre än i ett traditionellt hus; 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år mot dagens krav på max 110 för uppvärmning, ventilation och varmvatten. Konceptet kan tillämpas på alla typer av byggnader, från villor och småhus till flerbostadshus och kommersiella fastigheter, och ger möjlighet till en mycket god ekonomisk kalkyl på lång sikt. Behaglig boendemiljö Luftcirkulationen i ett Isover Multi-Comfort House skapas med ett minimalt energitillskott, tyst och effektivt. Den kalla luften utifrån renas genom ett filter och värms upp av den luft som kommer inifrån, innan den släpps in i huset. Med tjock isolering hålls temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Eftersom innerytorna på väggar och fönster har en jämn och hög temperatur slipper man problem med kallras och kallstrålning. Samtidigt är det en energimässig fördel eftersom man uppnår komfort vid lägsta möjliga inomhustemperatur.

5 Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år jämfört med dagens krav på max 110.

6 Isover Multi-Comfort House Vad är hemligheten? Isover Multi-Comfort House är ett byggkoncept som kombinerar hög energiprestanda på hållbar nivå med mycket god komfort. Bara de bästa produkterna, konstruktionslösningarna och komponenterna, samt de mest effektiva systemen för ventilation och varmvattenberedning, används. Och hela tiden utifrån en helhetssyn där boendemiljön värderas högt. Innovativa lösningar Många innovativa lösningar har de senaste åren tagits fram i samband med framsynta byggprojekt. De bästa av dessa lösningar bildar Isover Multi-Comfort Housekonceptet som i sin enkelhet kan sammanfattas till följande projekteringsmål: Välisolerat klimatskal med U-värde under 0,15 W/m 2 C för ytterväggar och under 0,10 W/m 2 C för markkonstruktioner och tak. Fönster och dörrar med U-värde under 0,8 W/m 2 C. Effektivt solskydd - utvändigt eller mellan glasskikt. Lufttätt klimatskal och lufttäta lägenhetsskiljande konstruktioner. Ljudprestanda på komfortnivå motsvarande minst ljudklass B för klimatskalet och lägenhetsskiljande konstruktioner. Ventilationssystem med effektiv värmeåtervinning på minst 85 % och låg bulleralstring i minst ljudklass B. Energieffektiv varmvattenberedning solvärme eller värmepump kan ingå. Max uppvärmningsbehov 15 kwh/m 2 golvyta och år. Samlad energianvändning till uppvärmning, ventilation och varmvattenberedning c:a 30 kwh/m 2 golvyta och år. Produkter och konstruktioner De produkter och konstruktionslösningar som rekommenderas i konceptet tillhör marknadens bästa. Exempel på isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 som har marknadens bästa isolerförmåga, samt lösullen Isover Insulsafe. Isover har tagit fram nya konstruktionslösningar med dessa produkter, lösningar som samtidigt och med god marginal uppfyller kraven på U-värde, ljudreduktion och brandsäkerhet. Ett lufttätt klimatskal Den lufttäta konstruktionen skapas med hjälp av Isover Vario Duplex, ett komplett system som består av en variabel ångbroms, åldersbeständig tejp samt fogmassa. Isover Vario Duplex gör klimatskalet praktiskt taget helt lufttätt, och har samtidigt en unik förmåga att öppna sin struktur för vattenånga vilket hjälper till att hålla innemiljön och konstruktionerna lagom torra. Det lufttäta klimatskalet minskar energiåtgången radikalt, det behövs till exempel ingen extra

7 värmeeffekt när det blåser. Den lilla värmekällan som finns i ventilationssystemet räcker för att hålla en jämn värme, oavsett om det blåser mycket eller lite. Denna värmare får dra upp till 10 W/m 2 golvyta en normal kall vinterdag, vilket motsvarar 1000 W för en lägenhet på 100 m W är vad en vanlig hårfön använder. Fräsch inomhusmiljö Ett hus med lufttätt klimatskal måste förses med ventilationsanläggning. En positiv konsekvens är möjlighet till att styra inomhusklimatet. Ventilationsanläggningen förser byggnaden med ren och fräsch luft, fri från damm och pollen och med lagom temperatur. Konstant ventilation säkerställer en fräsch inomhusmiljö utan risk för fukt- och mögelproblem. Låg energianvändning Projekteringsmålet på cirka 30 kwh/m 2 golvyta och år gäller uppvärmning, ventilation och varmvatten, vid normalt väder och normala boendevanor. Energianvändningen i en lägenhet på 100 m 2 blir alltså 3000 kwh per år därtill ska läggas hushållsel och lite fastighetsel. De boende har med sina olika vanor stort inflytande på energianvändningen. Variation i vädret och i rumstemperaturen från lägenhet till lägenhet har viss betydelse, men skillnad i användning av hushållsel och varmvatten har störst betydelse i Isover Multi-Comfort House. God ljudmiljö Den tjocka isoleringen i klimatskalet gör att ljudmiljön i ett Isover Multi Comfort-House är mycket bättre än i motsvarande byggnader med normal standard, och avsevärt mycket bättre än i gamla icke-renoverade flerbostadshus. Inte heller ventilationsanläggningen stör, eftersom ljudalstringen är låg. De lägenhetsskiljande konstruktionerna hör till marknadens bästa och säkerställer en ostörd miljö för de boende. En del av hemligheten är tätheten. Termografiet till höger visar tydligt skillnaden mellan god och dålig isolering.

8 Egnahemsbolaget Vi bygger för framtiden genom att finnas i framkanten Egnahemsbolaget arbetar utifrån en helhetssyn där målet är att uppnå balans mellan miljö, människa, produktion och färdig produkt. Passivhusen i Lindås Park är ett exempel på spetsprojekt som vi genomfört. Genom att tillämpa Isover Multi-Comfort Housekonceptet lyfter vi ambitionsnivån ytterligare. Egnahemsbolaget är sedan länge ett av Göteborgs ledande byggherreföretag. Genom att vi ägs av kommunen har vi ett uppdrag att hålla oss i framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom energisnålt byggande. Med de passivhusprojekt vi initierat under de senaste åren bidrar vi till att lyfta kunskapsnivån inom Göteborgs kommun. Samtidigt skapar vi väl fungerande hus som redan idag uppfyller framtidens krav. En hållbar historia 1933 bildades Småstugebyrån i Göteborg för att göra det möjligt för låginkomsttagare att bygga ett eget hem. Man fick hjälp med materialinköp och ritningar, men gjorde mycket eget arbete på sitt hus. Egnahemsbolaget har byggt över bostäder sedan dess. Under historiens gång har Egnahemsbolaget bibehållt det mänskliga perspektivet och arbetar idag medvetet för att öka det miljövänliga byggandet i Göteborgsregionen. Passivhusen i Lindås Park är ett exempel på spetsprojekt. Där visade vi att det går att bygga energisnålt till rimliga priser med bibehållen trivsel för de boende. De erfarenheter vi fick genom projektet lyfte vi med oss när vi senare byggde lågenergihusen på Bottnevägen. Fokus på de boende Egnahemsbolaget har som mål att vara och uppfattas som Göteborgs ledande byggföretag inom småhusområdet. Husköparna ska känna att deras krav och förväntningar på bostaden infrias och att de får ett tidsenligt boende med hög kvalitet. När vi nu tillsammans med JÅLAB BYGG och Isover bygger det första Isover Multi-Comfort House i Sverige ger vi samtidigt våra kunder ett boende med en attraktiv boendekostnad. Samt möjlighet att känna trygghet i den investering som ett bostadsrättsköp innebär.

9 Passivhus i Lindås Park. Exempel på planlösning från Ramberget BRF.

10 JÅLAB BYGG AB Framtidens hus byggs med kunskap och hjärta JÅLAB BYGG är byggföretaget som förverkligar bostadsrätterna vid Ramberget, men var också en drivkraft bakom beslutet att tillämpa Isover Multi-Comfort Housekonceptet. JÅLAB BYGG är ett lokalt byggföretag som huvudsakligen arbetar inom Göteborg med kranskommuner. Uppdrag inom nybyggnation, reparation, ombyggnad och tillbyggnad genomför vi med hjälp av en stolt byggartradition och nyfiken framsynthet. Genom att bygga hus med framtidens krav som riktmärke skapar vi vinnare i alla led. Och genom att kombinera ny teknik och nya material med väl beprövad byggnadsmetodik ger vi våra uppdragsgivare ett ökat värde på sikt. Engagemang för Ramberget När Egnahemsbolaget skulle starta projektet BRF Dalgången fanns tankarna tidigt att bygga de 26 bostadsrätterna som passivhus. Husen i Lindås var för Egnahemsbolaget ett bevis på att passivhus är framtidens sätt att bygga. På JÅLAB BYGG finns ett genuint intresse för miljöfrågor, och för vår del ville vi gå ett steg längre. Med vår kunskap om Isover Multi-Comfort House kände vi oss säkra på att det fanns ytterligare potential att sänka energiförbrukningen. Ett engagemang som lett till att Göteborgs kommun nu blir först med att kunna visa upp moderna lägenheter med verkligt låg energiförbrukning, byggda utifrån komfort och långsiktighet. En långsiktig syn Kvalitet är för oss att ta ett brett och långsiktigt ansvar. Med både samarbetspartners och kunder strävar vi efter långsiktiga relationer, inte minst eftersom det minskar risken för missar i kommunikationen. Projektet vid Ramberget är speciellt för oss, vilket ökar vårt engagemang ytterligare. Vi ser det som ett långsiktigt åtagande som sträcker sig förbi våra självklara garantiåtaganden, och en möjlighet att ytterligare spetsa vår kompetens inom passivhus och energisnålt byggande. Genuint miljöåtagande JÅLAB BYGG har ett nära samarbete med privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg och dess närhet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och är miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. I varje produktion undviker vi användning och spridning av naturfrämmande produkter och vi söker samarbete med leverantörer som strävar efter att skona miljön i hela sin leverantörsprocess. Genom att hålla oss uppdaterade och pålästa inom miljö och teknik vill vi bidra till att kontinuerligt sprida kännedom om de faktorer som har miljöpåverkan ute i byggproduktionen.

11

12 Saint-Gobain Isover AB Kunskapspartner från grund till tak Isover Multi-Comfort House är en idé om ett helt nytt, miljösmart sätt att konstruera hus. Men också ett fullständigt genomtänkt koncept som går att tillämpa på alla typer av byggnader, från villor och småhus till flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Saint-Gobain Isover är en global koncern med en världsledande position inom isolerteknik. Inom koncernen finns 75 års samlad erfarenhet av glasull och isolerprodukter, och vi finns i den absoluta framkanten när det gäller att utveckla effektiva konstruktionslösningar. Isover Multi- Comfort House är ett internationellt koncept utvecklat av Isover, som en möjlighet för oss att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Genom hela byggprojektet finns Isover med som en kunskapspartner. Framtidens hus Ett Isover Multi-Comfort House kan se ut hur som helst, och kan uppföras med alla typer av byggnadsmaterial; tegel, trä, stål och glas. Även om konstruktionslösningarna gör att väggarna blir tjockare än normalt finns många möjligheter till arkitektonisk frihet. I samarbete med arkitekter och byggherrar skapar Isover framtidens hus med lägsta möjliga miljöpåverkan. Såväl fastighetsägare som hyresgäster i privata och offentliga hus kommer i framtiden att kunna glädja sig åt såväl sundare inomhusklimat som betydligt lägre värmeräkningar. Innovativa produkter I Isover Multi-Comfort Housekonceptet ingår ett komplett urval isolerprodukter och anpassade konstruktioner. Det ställs extra höga krav på fönster, dörrar, ventilationssystem och andra kompletterande system. Bland de utvalda isolerprodukterna finns exempelvis Isover UNI-skiva 33 som har marknadens bästa isolerförmåga, samt lösullen Isover InsulSafe. Den intelligenta ångbromsen Isover Vario Duplex utgör en viktig del i konceptet eftersom den gör klimatskalet praktiskt taget helt lufttätt. Samtidigt har Isover Vario Duplex en unik förmåga att öppna sin struktur för vattenånga vilket minskar risken för fukt i konstruktionen. Med utgångspunkt från isolerprodukterna har Isover utvecklat innovativa konstruktionslösningar som uppfyller kraven på låga U-värden och hög ljudreduktion, samtidigt som de uppfyller gällande brandkrav med råge.

13 Isover InsulSafe innehåller inget bindemedel och är marknadens renaste och mest miljöanpassade lösullsprodukt.

14 Isolerprodukterna Rätt produkt på rätt plats! Vi på Isover har under många år utvecklat våra isolerprodukter för att de ska bli bättre och bättre. Isover Vario Duplex och Isover UNI-skiva 33 är produkter som kommer från vår egen utveckling. Produkterna är som klippta och skurna till just Isover Multi-Comfort House där de kommer helt till sin rätt. Lika så är kombigrunden också resultat från vår utveckling! Isover UNI-skiva 33 Isover UNI-skiva 33 är vår senaste nyhet. En glasullsskiva med extra bra isoleringsförmåga med det låga lambdavärdet 0,033 W/m C. Isover UNI-skiva 33 har ett universalformat och passar i vägg, golv och tak. Den används i installationsskiktet samt i den bärande stommen i Dalgången. Isover Fasadskiva 31 Isover Fasadskiva 31 är en hård glasullsskiva med särskild bra isoleringsförmåga med det låga lambdavärdet 0,031 W/m C. Den används som köldbryggebrytare i det utvändiga bärande stommen i Dalgången.

15 Isover InsulSafe Isover InsulSafe är vår vita lösullsisolering. Den sprutas in på vindar och i snedtak. Isover InsulSafe har ett lambdavärde på 0,042 W/m C på bjälklag och 0,036 W/m C i snedtak. Den används på vindsbjälklaget i Dalgången. Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en unik Non-wovenförstärkt polyamidfolie att använda som lufttätning och ångbroms i väggar, golv och tak. Ånggenomgångsmotståndet varierar: 175 x 10 3 s/m vid låg och 20 x 10 3 s/m vid hög relativ luftfuktighet. Det är en unik egenskap som tillåter virket att torka ut. Den används tillsammans med dess tillbehör som lufttätning och ångbroms i hela Dalgångenbygget. Kombigrunden I kombigrunden kombinerar vi EPS-cellplast (Styrolit) och XPS-cellplast (STYROFOAM ). Ett lager STYROFOAM 250 SL-A-N närmast marken och tre lager Styrolit Isolerskiva S80 ovanpå. Naturligtvis har Dalgången en utkragning av STYROFOAM som tjälisolering.

16 Studiebesök Är ni intresserade av att komma på studiebesök under byggtiden, fram till våren 2008, kontakta Mats Reinholdsson på Isover, tel Läs mer om Isover Multi-Comfort House på vår hemsida Ett samarbete mellan: Isover Scandinavia Marketing (MIA) Tryck: Xxxx

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

Tio danska villor - utan värmesystem

Tio danska villor - utan värmesystem Tio danska villor - utan värmesystem Under 2007 sattes spaden i jorden till Danmarks hittills största utvecklingsprojekt för villor utan traditionellt värmesystem och med ett optimalt inomhusklimat. Isover

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill!

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Vilket hus vill du ha? Och hur mycket vill du bygga själv? Egna ritningar - Standardhus - Arkitektritat Tillsammans med Sjömarkenshus kan du på ett smart

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella Trondheim den 18 augusti 2009 25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella samarbete Program Energisystem:

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

162 m 2 SKÖN INSPIRATION

162 m 2 SKÖN INSPIRATION 162 m 2 SKÖN INSPIRATION VÄLKOMMEN HEM När man går in i ett hus för första gången har man oftast alla sinnen öppna. Allt är nytt och miljön ger olika signaler. Ibland känns det som att komma hem. Vi hoppas

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

24 KUNDANPASSADE STENHUS. i tidlös design. styrka skönhet funktion

24 KUNDANPASSADE STENHUS. i tidlös design. styrka skönhet funktion 24 UNDANPASSADE STENHUS i tidlös design styrka skönhet funktion -Att bygga med ProvinsHus var verkligen ett bra val för oss. Huset blev exakt så som vi ville och alla våra önskemål infriades på ett bra

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-19 Fastighetsbeteckning: Södra Munkarp 6:29 Adress/ort: Snogeröd Brostorp 703 Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Om Sveriges första passivhusvilla

Om Sveriges första passivhusvilla Går det att bygga ett hus som inte behöver vare sig element eller golvvärme? Som tar vara på kroppsvärme och värmen från hushållsapparater men samtidigt ger ett bra inomhusklimat? Den här foldern ger en

Läs mer

Välkommen hem till familjen Björk!

Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen hem till familjen Björk! Välkommen! Välkommen till familjen Björk. De är en familj med mamma, pappa och två barn. De har nyligen flyttat in i ett nytt hus som använder så lite energi som möjligt

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett!

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Hållbar utveckling Väst -regionalt energikontor för Västra Götaland Lisa Ossman, tf Verksamhetsledare lisa.ossman@hallbarutvecklingvast.se,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Är det dyrare att bygga energieffektivt?

Är det dyrare att bygga energieffektivt? Är det dyrare att bygga energieffektivt? Hus har oftast mycket lång brukstid i många fall mer än 100 år. Vid uppförandet av nya byggnader gäller det därför att tänka långsiktigt. En välbyggd klimatskärm

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Brogården passivhusrenovering

Brogården passivhusrenovering Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-11 Fastighetsbeteckning: Killeröd 1:22 Adress/ort: Killeröds Byaväg 143, Båstad Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-11-18 Fastighetsbeteckning: Hammar 1:13 Adress/ort: Älvängen 180, Harestad Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Lågenergihus till en låg kostnad utvärdering av värme- och lagringssystemet ASES

Lågenergihus till en låg kostnad utvärdering av värme- och lagringssystemet ASES Lågenergihus till en låg kostnad utvärdering av värme- och lagringssystemet ASES Jan-Erik Eskilsby Marcus Rydbo Maria Mattsson AB Svenskt Klimatneutralt Boende, Övre Skräddaregårdsvägen 10, 517 37 Bollebygd,

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Bygg klimatsmart 2010-02-16

Bygg klimatsmart 2010-02-16 Bygg klimatsmart 2010-02-16 Några tips för hållbart byggande! Du kan tjäna mycket på att bygga ett energisnålt hus. Det är betydligt enklare och billigare, att göra rätt från början än att göra åtgärder

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

BRF Svalboet Energimätningar och termografering

BRF Svalboet Energimätningar och termografering BRF Svalboet Energimätningar och termografering 2014-01-15 Inledning Luleå Energi fick uppdraget att hjälpa BRF Svalboet att se över deras ventilation, termografera klimatskalet, samt se över värmesystemet

Läs mer

sked om tillträde Brf

sked om tillträde Brf Nedan följer kort beskrivning vad det innebär för dig att bo i passivhus Snåla och smarta byggnader Ett passivhus är ett hus som har en hög komfort, god kvalitet, använder minimalt med energi och bidrar

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik

Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Passivhus och lågenergihus i Sverige Erfarenheter och trender Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Lågenergihus - inget nytt under solen! Tidigt 1980-tal 130 m 2 uppvärmd boyta Traditionellt enplans

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer