Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg"

Transkript

1 Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

2 BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda som tagits fram av Isover. De 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i Göteborg är det första hus som byggs enligt konceptet. I juli 2008 står de klara för inflyttning. Sveriges första Isover Multi-Comfort House väcker stort engagemang hos alla inblandade parter. Många års forskning och produktutveckling förverkligas i ett projekt där spetskompetenser från flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Egnahemsbolaget i Göteborg är beställare medan JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. Isover fungerar som inspiratör och kunskapsförmedlare. Kunskap flyttar gränser Ett normalbyggt hus enligt dagens standard får maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushållsel. För huset vid Ramberget är målet satt till 30. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering, projektering och utförande. Kunskapen finns hos Isover, och med utbildning inför byggstart, och på andra strategiskt välvalda tidpunkter i projektet, skapas förutsättningar för att nå de höga målen. Högre komfort Känslan av komfort kommer inte bara av den faktiska temperaturen utan också av om luften känns ren och fräsch, rummet är dragfritt och ljudnivån på en behaglig nivå. Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i husen på Ramberget bättre än i ett normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen håller temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel medan ventilationssystemet ser till att luften är ren och fräsch. Eftersom innerytorna på väggar och fönster har en relativt hög temperatur slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som är svår att uppnå både tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus. Kontinuerliga mätningar Husen på Ramberget kommer att följas noga under de närmaste fem åren genom att energiförbrukning, temperaturer och fuktnivåer mäts och resultaten utvärderas kontinuerligt. Även komfortnivån kommer att följas, efter cirka ett och ett halvt år genomförs en intervju med de boende för att få en bild av hur de upplever komforten och vardagen. Isover kommer också att ta fram en manual med tips och råd kring livet i ett Isover Multi-Comfort House.

3 Klimatskalet som helhet, inklusive fönster och dörrar, har mycket lågt U-värde. Väster om Ramberget uppförs nu 26 bostadsrätter i hus med två våningar. Sveriges första hus enligt Isover Multi-Comfort Housekonceptet.

4 Isover Multi-Comfort House gör miljösmart byggande till en god affär Ett viktigt syfte med Isover Multi-Comfort Housekonceptet är att göra det enkelt att bygga miljösmart. Helhetskonceptet ger största möjliga vinst för alla parter, såväl när det gäller energieffektivitet och ekonomi som boendekomfort. Bostäder och lokaler står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning och i hela byggbranschen är man medveten om att byggnaders energiförbrukning helt enkelt måste minska på sikt. Under de senaste åren har mycket hänt. Ett stort antal byggprojekt har genomförts i Sverige och i utlandet, där framsynta beställare, arkitekter, forskare och byggare har skapat olika typer av energieffektiva hus med benämningar som lågenergihus, passivhus, självuppvärmande hus eller hus utan värmesystem. På liknande sätt har det i andra byggprojekt gjorts mycket för att få fram bättre ljudprestanda än dagens krav för att säkerställa tyst boendemiljö. Isover har genom att samla erfarenheterna från dessa projekt, och granska lösningarna, format ett helhetskoncept för miljösmart byggande. Med helhetskonceptet gör Isover det enklare genom hela byggprocessen, från idé och projektering till ett väl fungerande hus. Komfort blir god affär Att bygga energisnåla hus med utmärkt komfort är inte bara fullt möjligt utan också en god affär på lång sikt. I ett Isover Multi-Comfort House väljs alla lösningar med hänsyn tagen både till energieffektivitet på en hållbar nivå samt optimal boendekomfort. Isolerprodukterna och konstruktionslösningarna hör till marknadens bästa avseende energi- och ljudprestanda. Detsamma gäller ventilationssystem, fönster och dörrar samt alternativa uppvärmningsmöjligheter som solvärme. Det finns inget traditionellt uppvärmningssystem i ett Isover Multi-Comfort House, vilket minskar byggkostnaden. Denna reducering kompenserar till största delen merkostnaden för bättre konstruktioner, komponenter och effektiva energisystem. Radikal energibesparing Den kostnad som en byggnad genererar under sin livscykel består dels av kostnaden för byggnationen, dels av drift och underhåll. Eftersom driftskostnaderna står för cirka hälften av denna ger energibesparande lösningar i ett hus stort genomslag i den totala livscykelkostnaden. Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är radikalt lägre än i ett traditionellt hus; 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år mot dagens krav på max 110 för uppvärmning, ventilation och varmvatten. Konceptet kan tillämpas på alla typer av byggnader, från villor och småhus till flerbostadshus och kommersiella fastigheter, och ger möjlighet till en mycket god ekonomisk kalkyl på lång sikt. Behaglig boendemiljö Luftcirkulationen i ett Isover Multi-Comfort House skapas med ett minimalt energitillskott, tyst och effektivt. Den kalla luften utifrån renas genom ett filter och värms upp av den luft som kommer inifrån, innan den släpps in i huset. Med tjock isolering hålls temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Eftersom innerytorna på väggar och fönster har en jämn och hög temperatur slipper man problem med kallras och kallstrålning. Samtidigt är det en energimässig fördel eftersom man uppnår komfort vid lägsta möjliga inomhustemperatur.

5 Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år jämfört med dagens krav på max 110.

6 Isover Multi-Comfort House Vad är hemligheten? Isover Multi-Comfort House är ett byggkoncept som kombinerar hög energiprestanda på hållbar nivå med mycket god komfort. Bara de bästa produkterna, konstruktionslösningarna och komponenterna, samt de mest effektiva systemen för ventilation och varmvattenberedning, används. Och hela tiden utifrån en helhetssyn där boendemiljön värderas högt. Innovativa lösningar Många innovativa lösningar har de senaste åren tagits fram i samband med framsynta byggprojekt. De bästa av dessa lösningar bildar Isover Multi-Comfort Housekonceptet som i sin enkelhet kan sammanfattas till följande projekteringsmål: Välisolerat klimatskal med U-värde under 0,15 W/m 2 C för ytterväggar och under 0,10 W/m 2 C för markkonstruktioner och tak. Fönster och dörrar med U-värde under 0,8 W/m 2 C. Effektivt solskydd - utvändigt eller mellan glasskikt. Lufttätt klimatskal och lufttäta lägenhetsskiljande konstruktioner. Ljudprestanda på komfortnivå motsvarande minst ljudklass B för klimatskalet och lägenhetsskiljande konstruktioner. Ventilationssystem med effektiv värmeåtervinning på minst 85 % och låg bulleralstring i minst ljudklass B. Energieffektiv varmvattenberedning solvärme eller värmepump kan ingå. Max uppvärmningsbehov 15 kwh/m 2 golvyta och år. Samlad energianvändning till uppvärmning, ventilation och varmvattenberedning c:a 30 kwh/m 2 golvyta och år. Produkter och konstruktioner De produkter och konstruktionslösningar som rekommenderas i konceptet tillhör marknadens bästa. Exempel på isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 som har marknadens bästa isolerförmåga, samt lösullen Isover Insulsafe. Isover har tagit fram nya konstruktionslösningar med dessa produkter, lösningar som samtidigt och med god marginal uppfyller kraven på U-värde, ljudreduktion och brandsäkerhet. Ett lufttätt klimatskal Den lufttäta konstruktionen skapas med hjälp av Isover Vario Duplex, ett komplett system som består av en variabel ångbroms, åldersbeständig tejp samt fogmassa. Isover Vario Duplex gör klimatskalet praktiskt taget helt lufttätt, och har samtidigt en unik förmåga att öppna sin struktur för vattenånga vilket hjälper till att hålla innemiljön och konstruktionerna lagom torra. Det lufttäta klimatskalet minskar energiåtgången radikalt, det behövs till exempel ingen extra

7 värmeeffekt när det blåser. Den lilla värmekällan som finns i ventilationssystemet räcker för att hålla en jämn värme, oavsett om det blåser mycket eller lite. Denna värmare får dra upp till 10 W/m 2 golvyta en normal kall vinterdag, vilket motsvarar 1000 W för en lägenhet på 100 m W är vad en vanlig hårfön använder. Fräsch inomhusmiljö Ett hus med lufttätt klimatskal måste förses med ventilationsanläggning. En positiv konsekvens är möjlighet till att styra inomhusklimatet. Ventilationsanläggningen förser byggnaden med ren och fräsch luft, fri från damm och pollen och med lagom temperatur. Konstant ventilation säkerställer en fräsch inomhusmiljö utan risk för fukt- och mögelproblem. Låg energianvändning Projekteringsmålet på cirka 30 kwh/m 2 golvyta och år gäller uppvärmning, ventilation och varmvatten, vid normalt väder och normala boendevanor. Energianvändningen i en lägenhet på 100 m 2 blir alltså 3000 kwh per år därtill ska läggas hushållsel och lite fastighetsel. De boende har med sina olika vanor stort inflytande på energianvändningen. Variation i vädret och i rumstemperaturen från lägenhet till lägenhet har viss betydelse, men skillnad i användning av hushållsel och varmvatten har störst betydelse i Isover Multi-Comfort House. God ljudmiljö Den tjocka isoleringen i klimatskalet gör att ljudmiljön i ett Isover Multi Comfort-House är mycket bättre än i motsvarande byggnader med normal standard, och avsevärt mycket bättre än i gamla icke-renoverade flerbostadshus. Inte heller ventilationsanläggningen stör, eftersom ljudalstringen är låg. De lägenhetsskiljande konstruktionerna hör till marknadens bästa och säkerställer en ostörd miljö för de boende. En del av hemligheten är tätheten. Termografiet till höger visar tydligt skillnaden mellan god och dålig isolering.

8 Egnahemsbolaget Vi bygger för framtiden genom att finnas i framkanten Egnahemsbolaget arbetar utifrån en helhetssyn där målet är att uppnå balans mellan miljö, människa, produktion och färdig produkt. Passivhusen i Lindås Park är ett exempel på spetsprojekt som vi genomfört. Genom att tillämpa Isover Multi-Comfort Housekonceptet lyfter vi ambitionsnivån ytterligare. Egnahemsbolaget är sedan länge ett av Göteborgs ledande byggherreföretag. Genom att vi ägs av kommunen har vi ett uppdrag att hålla oss i framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom energisnålt byggande. Med de passivhusprojekt vi initierat under de senaste åren bidrar vi till att lyfta kunskapsnivån inom Göteborgs kommun. Samtidigt skapar vi väl fungerande hus som redan idag uppfyller framtidens krav. En hållbar historia 1933 bildades Småstugebyrån i Göteborg för att göra det möjligt för låginkomsttagare att bygga ett eget hem. Man fick hjälp med materialinköp och ritningar, men gjorde mycket eget arbete på sitt hus. Egnahemsbolaget har byggt över bostäder sedan dess. Under historiens gång har Egnahemsbolaget bibehållt det mänskliga perspektivet och arbetar idag medvetet för att öka det miljövänliga byggandet i Göteborgsregionen. Passivhusen i Lindås Park är ett exempel på spetsprojekt. Där visade vi att det går att bygga energisnålt till rimliga priser med bibehållen trivsel för de boende. De erfarenheter vi fick genom projektet lyfte vi med oss när vi senare byggde lågenergihusen på Bottnevägen. Fokus på de boende Egnahemsbolaget har som mål att vara och uppfattas som Göteborgs ledande byggföretag inom småhusområdet. Husköparna ska känna att deras krav och förväntningar på bostaden infrias och att de får ett tidsenligt boende med hög kvalitet. När vi nu tillsammans med JÅLAB BYGG och Isover bygger det första Isover Multi-Comfort House i Sverige ger vi samtidigt våra kunder ett boende med en attraktiv boendekostnad. Samt möjlighet att känna trygghet i den investering som ett bostadsrättsköp innebär.

9 Passivhus i Lindås Park. Exempel på planlösning från Ramberget BRF.

10 JÅLAB BYGG AB Framtidens hus byggs med kunskap och hjärta JÅLAB BYGG är byggföretaget som förverkligar bostadsrätterna vid Ramberget, men var också en drivkraft bakom beslutet att tillämpa Isover Multi-Comfort Housekonceptet. JÅLAB BYGG är ett lokalt byggföretag som huvudsakligen arbetar inom Göteborg med kranskommuner. Uppdrag inom nybyggnation, reparation, ombyggnad och tillbyggnad genomför vi med hjälp av en stolt byggartradition och nyfiken framsynthet. Genom att bygga hus med framtidens krav som riktmärke skapar vi vinnare i alla led. Och genom att kombinera ny teknik och nya material med väl beprövad byggnadsmetodik ger vi våra uppdragsgivare ett ökat värde på sikt. Engagemang för Ramberget När Egnahemsbolaget skulle starta projektet BRF Dalgången fanns tankarna tidigt att bygga de 26 bostadsrätterna som passivhus. Husen i Lindås var för Egnahemsbolaget ett bevis på att passivhus är framtidens sätt att bygga. På JÅLAB BYGG finns ett genuint intresse för miljöfrågor, och för vår del ville vi gå ett steg längre. Med vår kunskap om Isover Multi-Comfort House kände vi oss säkra på att det fanns ytterligare potential att sänka energiförbrukningen. Ett engagemang som lett till att Göteborgs kommun nu blir först med att kunna visa upp moderna lägenheter med verkligt låg energiförbrukning, byggda utifrån komfort och långsiktighet. En långsiktig syn Kvalitet är för oss att ta ett brett och långsiktigt ansvar. Med både samarbetspartners och kunder strävar vi efter långsiktiga relationer, inte minst eftersom det minskar risken för missar i kommunikationen. Projektet vid Ramberget är speciellt för oss, vilket ökar vårt engagemang ytterligare. Vi ser det som ett långsiktigt åtagande som sträcker sig förbi våra självklara garantiåtaganden, och en möjlighet att ytterligare spetsa vår kompetens inom passivhus och energisnålt byggande. Genuint miljöåtagande JÅLAB BYGG har ett nära samarbete med privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg och dess närhet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och är miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. I varje produktion undviker vi användning och spridning av naturfrämmande produkter och vi söker samarbete med leverantörer som strävar efter att skona miljön i hela sin leverantörsprocess. Genom att hålla oss uppdaterade och pålästa inom miljö och teknik vill vi bidra till att kontinuerligt sprida kännedom om de faktorer som har miljöpåverkan ute i byggproduktionen.

11

12 Saint-Gobain Isover AB Kunskapspartner från grund till tak Isover Multi-Comfort House är en idé om ett helt nytt, miljösmart sätt att konstruera hus. Men också ett fullständigt genomtänkt koncept som går att tillämpa på alla typer av byggnader, från villor och småhus till flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Saint-Gobain Isover är en global koncern med en världsledande position inom isolerteknik. Inom koncernen finns 75 års samlad erfarenhet av glasull och isolerprodukter, och vi finns i den absoluta framkanten när det gäller att utveckla effektiva konstruktionslösningar. Isover Multi- Comfort House är ett internationellt koncept utvecklat av Isover, som en möjlighet för oss att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Genom hela byggprojektet finns Isover med som en kunskapspartner. Framtidens hus Ett Isover Multi-Comfort House kan se ut hur som helst, och kan uppföras med alla typer av byggnadsmaterial; tegel, trä, stål och glas. Även om konstruktionslösningarna gör att väggarna blir tjockare än normalt finns många möjligheter till arkitektonisk frihet. I samarbete med arkitekter och byggherrar skapar Isover framtidens hus med lägsta möjliga miljöpåverkan. Såväl fastighetsägare som hyresgäster i privata och offentliga hus kommer i framtiden att kunna glädja sig åt såväl sundare inomhusklimat som betydligt lägre värmeräkningar. Innovativa produkter I Isover Multi-Comfort Housekonceptet ingår ett komplett urval isolerprodukter och anpassade konstruktioner. Det ställs extra höga krav på fönster, dörrar, ventilationssystem och andra kompletterande system. Bland de utvalda isolerprodukterna finns exempelvis Isover UNI-skiva 33 som har marknadens bästa isolerförmåga, samt lösullen Isover InsulSafe. Den intelligenta ångbromsen Isover Vario Duplex utgör en viktig del i konceptet eftersom den gör klimatskalet praktiskt taget helt lufttätt. Samtidigt har Isover Vario Duplex en unik förmåga att öppna sin struktur för vattenånga vilket minskar risken för fukt i konstruktionen. Med utgångspunkt från isolerprodukterna har Isover utvecklat innovativa konstruktionslösningar som uppfyller kraven på låga U-värden och hög ljudreduktion, samtidigt som de uppfyller gällande brandkrav med råge.

13 Isover InsulSafe innehåller inget bindemedel och är marknadens renaste och mest miljöanpassade lösullsprodukt.

14 Isolerprodukterna Rätt produkt på rätt plats! Vi på Isover har under många år utvecklat våra isolerprodukter för att de ska bli bättre och bättre. Isover Vario Duplex och Isover UNI-skiva 33 är produkter som kommer från vår egen utveckling. Produkterna är som klippta och skurna till just Isover Multi-Comfort House där de kommer helt till sin rätt. Lika så är kombigrunden också resultat från vår utveckling! Isover UNI-skiva 33 Isover UNI-skiva 33 är vår senaste nyhet. En glasullsskiva med extra bra isoleringsförmåga med det låga lambdavärdet 0,033 W/m C. Isover UNI-skiva 33 har ett universalformat och passar i vägg, golv och tak. Den används i installationsskiktet samt i den bärande stommen i Dalgången. Isover Fasadskiva 31 Isover Fasadskiva 31 är en hård glasullsskiva med särskild bra isoleringsförmåga med det låga lambdavärdet 0,031 W/m C. Den används som köldbryggebrytare i det utvändiga bärande stommen i Dalgången.

15 Isover InsulSafe Isover InsulSafe är vår vita lösullsisolering. Den sprutas in på vindar och i snedtak. Isover InsulSafe har ett lambdavärde på 0,042 W/m C på bjälklag och 0,036 W/m C i snedtak. Den används på vindsbjälklaget i Dalgången. Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en unik Non-wovenförstärkt polyamidfolie att använda som lufttätning och ångbroms i väggar, golv och tak. Ånggenomgångsmotståndet varierar: 175 x 10 3 s/m vid låg och 20 x 10 3 s/m vid hög relativ luftfuktighet. Det är en unik egenskap som tillåter virket att torka ut. Den används tillsammans med dess tillbehör som lufttätning och ångbroms i hela Dalgångenbygget. Kombigrunden I kombigrunden kombinerar vi EPS-cellplast (Styrolit) och XPS-cellplast (STYROFOAM ). Ett lager STYROFOAM 250 SL-A-N närmast marken och tre lager Styrolit Isolerskiva S80 ovanpå. Naturligtvis har Dalgången en utkragning av STYROFOAM som tjälisolering.

16 Studiebesök Är ni intresserade av att komma på studiebesök under byggtiden, fram till våren 2008, kontakta Mats Reinholdsson på Isover, tel Läs mer om Isover Multi-Comfort House på vår hemsida Ett samarbete mellan: Isover Scandinavia Marketing (MIA) Tryck: Xxxx

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat B4-01 2008-03 I den här handboken visar vi möjligheter för att bygga energieffektivt och komfortabelt i nordiskt klimat med Sverige som utgångspunkt. Isover Multi-Comfort

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap läs mer på sid 5 Nya BBR ställer krav på energianvändning sid 2 ULTIMATE - perfekt lösning sid 6 Lågenergihus på kommersiella villkor sid

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar

Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar Byggdialog Dalarna nio goda exempel på energismarta lösningar Innehållsförteckning Byggdialog Dalarna levererar resultat! Framtidsvillan som gav många positiva besked Hedbergs Tak byggde Sveriges energisnålaste

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Bygg för framtiden idag! I den här marknadsöversikten kan du se vilka småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Broschyren

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011. 5 % gör skillnad för industrin

Svenska passivhus ökar kraftigt i antal. sid 8. I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011. 5 % gör skillnad för industrin 3-2010 Svenska passivhus ökar kraftigt i antal sid 8 I denna utgåva av Bron: Isover Energy Efficiency Awards 2011 5 % gör skillnad för industrin Gekås Ullared isoleras med ULTIMATE Protect Le logotyp ?

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Statens energimyndighet Objekt Handlingens status Slutrapport Datum 2005-08-24 Rubrik 1 (Uppdragsnamn)

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Energieffektiva småhus En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Är det dyrare att bygga energieffektivt?

Är det dyrare att bygga energieffektivt? Är det dyrare att bygga energieffektivt? Hus har oftast mycket lång brukstid i många fall mer än 100 år. Vid uppförandet av nya byggnader gäller det därför att tänka långsiktigt. En välbyggd klimatskärm

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS BERGSTRÖM, MÄRTA EHN Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för Construction

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Med siktet på småhus

Med siktet på småhus Nyhetsbrev nr. 8 September 2011 Med siktet på småhus Foto: Emrahus Ombyggnad av småhus till passivhus I Sverige bor ca 4 miljoner människor i småhus. På 1960- och 1970-talet byggdes merparten av de hus

Läs mer

Trästaden ett uthålligt koncept

Trästaden ett uthålligt koncept RAPPORT Trästaden ett uthålligt koncept Erfarenheter från 10 års drift av Välludden Anna Jarnehammar IVL Svenska Miljöinstitutet, Ingemar Nilsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Finn Englund SP-Trätek

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer