Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2002"

Transkript

1 Enea Data AB (publ) Årsredovisning

2 Ingenting är omöjligt för oss!

3 Enea Data AB Årsredovisning BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 14 maj 2003, kl på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 2 maj Deltagare ska dessutom anmälas till Enea Data AB (publ) senast onsdagen den 7 maj 2003 kl Anmälan görs per post till Enea Data AB, Box 232, Täby, per telefon eller via e-post till Anmälan ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning för år. UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen ska motsvara 25 procent av vinsten efter skatt. RAPPORTTILLFÄLLEN Delårssrapport för första kvartalet Delårsrapport för andra kvartalet Delårsrapport för tredje kvartalet Bokslutskommuniké för Året i sammandrag Enea-aktien Vision, strategi och mål Vd har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Innehåll Våra medarbetare & miljöpolicy Ledande befattningshavare Styrelse och revisorer Styrelsens arbetsordning Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse PRODUKTION: FOTO: JENNY HALLENGREN & ENEA TRYCK: WIKSTRÖMS I MARS 2003 Enea Data AB Årsredovisning 3

4 Året i sammandrag Sammandrag Marknadsutvecklingen När vi gick in i var det efter en kraftig marknadsnedgång under. Vi var dimensionerade för en fortsatt svag marknad men inte för en fortsatt vikande marknad. Den globala marknaden för investeringar i realtidsoperativsystem har kännetecknats av återhållsamhet, medan den svenska konsultmarknaden uppvisade stora regionala skillnader. Vi har byggt säkra system i över 30 år Det innebar att vi under året har redovisat stora förluster i tre av våra fyra dotterbolag. Obalansen mellan intäkter och kostnader var störst i OSE-verksamheten i USA och konsultverksamheten i Stockholmsområdet. Strukturförändringar organiserades under hösten i två verksamhetsgrenar, Enea Embedded Technology som är en global leverantör av tjänster och programvara inom realtidsområdet samt Enea Systems som är en svensk konsultverksamhet med lokal profilering på valda nischer. Omstruktureringsprogrammet innebar också ett besparingspaket för att sänka kostnaderna och förstärka kassaflödet i hela koncernen. En ny lönemodell, med lägre fast lön, har införts Sverige i februari 2003 och lönesänkningar för ledning och för personal utanför Sverige genomfördes i december. Ledningen för produktverksamheten har flyttats från USA till Sverige. Alla dessa åtgärder ger oss styrka att driva verksamheten även under en tid med svag marknadsutveckling och ger oss en bra position för framtiden. I början av 2003 startades en tredje verksamhetsgren, främst inriktad på att åt mobiloperatörer tillhandahålla produkter för bland annat positionering av mobiltelefoner. Denna verksamhetsgren, Enea Services Enabling Technology, förstärker ytterligare Eneas inriktning mot kombinationen av högteknologiska produkter och tjänster. i korthet s nettoomsättning 684 MSEK (-19%) s rörelseresultat -388 MSEK (-55%) s resultat före skatt -292 MSEK (-26%) Engångsposter som belastat detta resultat -143 MSEK Beslut om att omstrukturera koncernen från fyra till två affärsområden Beslut om att göra OSE-koncernen Sverigebaserad 4 Enea Data AB Årsredovisning

5 Året i sammandrag Sammandrag Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda (MSEK) Januari - December Enea Realtime Enea Business Software Enea TekSci Konsultelimineringar Konsultrörelsen OSE Systems* Mb, övr företag, elim, gw** Enea-koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Res. efter finansnetto Utfall 310,3 91,9 118,6-5,7 515,1 198,9-29,6 684,4 Utfall 373,5 165,5 182,9-9,8 712,1 228,7-55,3 885,5 Utfall -67,6-33,5 4,0-97,1-192,1-98,6-387,8 Utfall -1,5-23,7 16,1-9,0-229,9-10,6-249,5 Utfall -73,0-35,6 4,4-104,2-202,1 14,0-292,3 Utfall -5,7-25,5 17,2-14,0-237,1 19,9-231,2 (%) Januari - December Enea Realtime Enea Business Software Enea TekSci Konsultrörelsen OSE Systems* Enea-koncernen Rörelsemarginal Nettomarginal % Utfall -22% -36% 3% -19% -97% -57% Utfall 0% -14% 9% -1% -101% -28% Utfall -24% -39% 4% -20% -102% -43% Utfall -2% -15% 9% -2% -104% -26% * OSE-koncernen inkl Polyhedra fr o m Eventuella summeringsdifferenser beror på avrundning **, övriga företag, elimineringar, goodwill Enea Data AB (säte i Täby) är moderbolag i koncernen. Koncernledningen och hanteringen av ägarfrågor sköts här. Enea Data AB Årsredovisning 5

6 Enea-aktien Enea-aktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN PER 31 DECEMBER Antal aktieägare Ägarkategorier Utländska ägare Svenska ägare varav Institutioner Aktiefonder Privatpersoner inkl fåmansbolag ÄGARKAPITAL Aktie 1 januari Nyemission 31 december Antal aktier Procentuell andel av aktiekapital och röster 21,8 18,5 78,2 81,5 7,2 4,9 66,1 Antal röster ,8 10,4 56,2 Kapital (KSEK) Ägarkategorier 10 största enskilda ägare Lindberg Per Lindberg Herman bolag Robur fonder Nordea fonder Industritjänstemannaförb. Skandia Waldén Kim Hemmingsson Håkan Steinholtz Bo Johannesson Eskil Summa 10 största ägare Övriga Totalt Procentuell andel av aktiekapital och Antal aktier röster Framtida teoretisk utspädning från optionsprogram TO2, förfallodag (lösenkurs 106,04 SEK) Totalt ,0 4,3 2,3 2,1 1,7 1,6 1,0 0,9 0,9 0,8 20,6 79,4 100,0 1,9 ENEA-AKTIEN Vinst per aktie (SEK) Vinst per aktie efter full utspädning (SEK) Kassaflöde per aktie (SEK) Kassaflöde per aktie efter full utspädning (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) Utdelning per aktie (SEK) Börskurs per (SEK) P/E-tal Kurs/eget kapital (%) -1,18-1,18-0,15-0,15 1,24 1,24 0,00 1,53 neg ,95-0,95-0,62-0,62 3,19 3,19 0,00 5,45 neg ,11 0,11 1,22 1,22 4,18 3,91 0,05 37, ,21 0,19-0,91-0,91 0,99 0,92 0,05 26, ,16 0,15-0,66-0,66 0,72 0,67 0,04 6, Tidigare år har justerats med anledning av split 1: och 1: Aktieutvecklingen Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Aktien Afv Generalindex Eget kapital/aktie (SEK) Vinst per aktie (hö) SEK 4 SEK 0, , ,5-1,0 0.5 DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 03 FEB (c) SIX (c) SIX ,5 6 Enea Data AB Årsredovisning

7 Vision, strategi och mål Vision, strategi och mål Vision Enea är en av de mest erkända leverantörerna av utveckling av tillförlitliga system och avancerade produkter på världsmarknaden. Vår ledande position baseras på förståelse för kundernas behov, vårt djupa tekniska kunnande och vår unikt stora erfarenhet. Vi är världsledande på realtidsoperativsystem för inbyggda tillämpningar och vår realtidsteknik är normgivande på marknaden för datoriserade kommunikationsprodukter. Vår erkänt höga kompetens inom kravanalys, systemarkitektur, systemkonstruktion, integration och test gör oss till Nordens ledande leverantör av tillförlitliga och användbara system och produkter. Vi möter våra kunders mycket höga krav på kvalitet i utvecklingen i kombination med låga underhållskostnader. Vårt goda rykte sedan 1960-talet gör oss till ett förstahandsval både som leverantör och arbetsgivare. Eneas affärsidé Vi realiserar dina nya idéer Att leverera produkter, tjänster och utbildning till en världsmarknad för avancerad realtidsteknologi och systemutveckling till kunder med höga krav på kvalitet, funktionalitet och underhållsekonomi. Eneas strategi Att erbjuda realtidsprodukter med överlägsen funktionalitet och kvalitet Att erbjuda lokal service till våra internationella kunder Självständiga kontor som verkar utifrån lokala marknadsbehov Att uppmuntra till intern effektivitet Att vara en arbetsgivare känd för personutvecklande miljö och mänskliga värderingar Eneas mål Erkänd som den främsta leverantören i världen av realtidsteknologi på kommunikationsmarknaden Erkänd som marknadsledaren av avancerad systemutveckling inom valda marknadssegment Uthållig rörelsemarginal på minst 10% Enea Data AB Årsredovisning 7

8 Vd har ordet - Nya förutsättningar krävde kraftfull omstrukturering Kännetecknande för våra kunder, befintliga såväl som potentiella, har varit att skjuta upp investeringsbeslut och utvecklingsprojekt och att tydligare koncentrera utvecklingsresurser tydligare till kärnområden och till färre geografiska platser. Sammantaget påverkar detta negativt våra licensintäkter för OSE-produkterna men också vår konsultverksamhet. I takt med att produkterna blir allt mer komplexa vill våra kunder i allt högre utsträckning dra nytta av sina investeringar genom att använda en och samma plattform för flera produkter. I flera fall säljs plattformen som en egen produkt till andra leverantörer för att förädlas vidare i deras egna produkter. Detta innebär att besluten för operativsystem och valet av systemarkitektur blir alltmer betydelsefulla vilka också öppnar för andra affärsmodeller än vi vanligtvis sett tidigare. Resultatet år När vi gick in i var det efter en oerhört kraftigt marknadsnedgång under. Vi var dimensionerade för en fortsatt svag marknad men inte för en fortsatt vikande marknad. Det innebar att vi under året har redovisat stora förluster i tre av våra fyra dotterbolag. Störst obalans mellan intäkter och kostnader har uppvisats i OSE-verksamheten i USA och konsultverksamheten i Stockholmsområdet. Dessa båda områden har därför omstrukturerats kraftigt under hösten. Resultatet var kraftigt negativt i koncernen under första halvåret. Det föranledde oss att intervjua våra kunder om hur de ser på oss som leverantör och hur de bedömer vårt utbud. Svaren från dessa intervjuer stärker min tro på Enea ytterligare. Det står helt klart att vi levererar såväl produkter som tjänster i världsklass och att våra kunder väljer Enea på mycket lång sikt. Världen runt omkring oss Under året som gick har den avmattning som inleddes på den globala telekommarknaden ytterligare förstärkts. Detta påverkade också den svenska konsultmarknaden som successivt försvagades under året. Även den allmänna konjunkturen för industriella investeringar var svag och har inte visat tecken på någon vändning. De flesta av våra kunder föredrar en leverantör med ett brett utbud av produkter, tjänster och utbildning. Ett annat tydligt önskemål var att kunna erbjuda kunderna en större flexibilitet än idag. Resultatet av intervjuerna och övrig analys ledde fram till koncernens nya struktur. Under året såldes vårt trettiofemprocentiga innehav i Combitech Systems till Saab AB, vilket medförde en reavinst om 91,5 mkr. Övriga poster av engångsnatur i resultatet för var omstruktureringskostnader om -100 mkr, nedskrivning av goodwill med sammanlagt -173 mkr, samt återföring av en reservering avseende OSE optionsprogram med +37 mkr. Nya affärskoncept och ny struktur Den kraftiga omstrukturering av koncernen som inleddes under hösten innebar en konsolidering och koncentration av verksamheten på flera sätt. Produktverksamhetens 8 Enea Data AB Årsredovisning

9 Vd har ordet huvudkontor och ledning har flyttats från USA till Sverige och integrerats med den produktrelaterade konsultverksamheten. I och med vår nya struktur leds all verksamhet nu från Sverige. Den svenska produktoberoende konsultverksamheten i Enea Systems har organiserats med syftet att skapa lönsamhet i varje enhet. Allt detta tillsammans med en ny lönemodell med lägre fast lön som införts i de allra flesta delarna av koncernen innebär att de fasta kostnaderna minskats med 30%, eller knappt 300 mkr inför starten av Tempot på denna omstrukturering vittnar om den hängivenhet till företaget som råder bland Eneas personal vilket nu hjälper oss att föra Enea till en förändrad, mer affärsinriktad kultur, som gör oss mer beredda att agera snabbt i vår mycket dynamiska omvärld. I centrum för de här förändringarna står inte bara vår lönsamhet utan självfallet att bättre kunna tillfredsställa våra kunders önskemål. Våra kunder efterfrågar ett bredare utbud och en större flexibilitet från oss som leverantör. Det tillmötesgår vi nu genom att skapa ett affärskoncept som bygger samman både produkter och tjänster i en organisation. En viktig poäng med detta är att vi drar större nytta av vårt redan erkända kunnande inom realtidsteknik för att hjälpa kunden att på ett effektivt sätt anpassa våra standardprodukter till kundens krav vid de tillfällen då detta krävs. Utanför Stockholmsområdet har Enea ett antal väl profilerade kontor där vi tillvaratar deras starka positioner på respektive lokala marknad. Vi förstärker också samarbetet mellan alla delar i koncernen för att bli ännu bättre på att ge lokala kunder tillgång till koncernens samlade resurser. Den svaga efterfrågan har inneburit att ett stort antal medarbetare tvingats lämna koncernen. Under året har antalet medarbetare minskat med 213 personer. Jag känner en stark medkänsla med dem som tvingas lämna oss, samtidigt som jag känner att det finns ett starkt engagemang för Enea runt om i organisationen i dessa svåra tider. Enea som leverantör I dialogen med våra kunder framkommer tydligt att vi spelar en mycket viktig roll hos de flesta av dem. Med många av kunderna har vi en mångårig relation där båda parter visar varandra stort förtroende. I den tuffa marknad som råder blir detta än starkare - vi koncentrerar våra krafter på kundernas viktigaste projekt och arbetar hårt för att vara den partner våra kunder behöver för att kunna stärka sin konkurrensförmåga. Vi värnar om det förtroendekapital vi har byggt upp hos våra kunder. Det vidareutvecklas genom en stor närhet till kunderna - en närhet som möjliggör en långsiktig satsning på att utveckla våra utbud i rätt riktning. Utsikter för 2003 Vi förväntar oss att marknaden förbättras först när den allmänna konjunkturen för industriinvesteringar förbättras och vi förutsätter ingen uppgång i marknaden under Genom de åtgärder som vidtogs under slutet av bedömer vi att Eneas konkurrenskraft väsentligt kommer att höjas. De fasta rörelsekostnaderna beräknas minska med cirka 30% under 2003 jämfört med. Däremot förväntar vi oss en fortsatt god konkurrensförmåga för våra OSE-produkter på den globala marknaden, en konkurrensförmåga som stärks i och med de nya affärskoncepten som medför en större flexibilitet och tydligare kundorientering. I vår konsultverksamhet kommer vi fortsatt eftersträva att erbjuda mer kompletta åtaganden som systemleverantör. Det är ett naturligt led i ett närmare samarbete med kunderna och ett sätt att kunna leverera högre värde. I början av 2003 startades en tredje verksamhetsgren, främst inriktad på att för mobiloperatörer tillhandahålla produkter för bland annat positionering av mobiltelefoner. Denna verksamhetsgren, Enea Services Enabling Technology, förstärker ytterligare Eneas inriktning mot kombinationen av högteknologiska produkter och tjänster. Vi bedömer att tidpunkten är den rätta för att erbjuda mobiloperatörer state-of-the-art-teknologi inom positioneringsområdet. Utöver ett brett utbud av standardprodukter kommer kundspecifika lösningar att kunna erbjudas. Avslutningsvis vill jag framhålla min starka tro på företaget och dess medarbetare. Tack vare det hängivna arbete var och en lägger ner kan vi fortsätta vidareutveckla våra kundrelationer, vår kompetens och vår konkurrenskraft. Ola Berglund VD, Enea Data AB Enea Data AB Årsredovisning 9

10 Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology erbjuder produkter och tjänster för inbyggda realtidssystem till produktutvecklande kunder. Vi levererar de grundläggande funktionerna, förpackade som programvara, koncept och tjänster. Därutöver hjälper vi kunden med att ta ett mångårigt ansvar för att funktionerna hålls aktuella under hela livscykeln hos kundens produkter. Bara under en helt vanlig dag har du förmodligen använt eller varit i kontakt med våra produkter flera gånger om, utan att du haft en aning om det. Lite otacksamt kan man tycka, men typiskt för det inbyggda realtidsoperativsystemet är att det aldrig märks för användaren. Det ska bara fungera. Slutar det däremot att fungera kommer det sannolikt att märkas fort och mycket påtagligt. Uppdraget för realtidsoperativsystemet är nämligen att se till att det aldrig uppstår något avbrott på vägen mellan användaren och det avancerade mikrochipet, men vägen dit är lång och komplicerad. Beprövad teknik Moderna kommunikationssystem slukar inte bara enorma mängder beräkningskraft som de skickligt konstruerade mikrochipen levererar. De kräver också ett datorprogram som binder samman alla de tusentals elektroniska funktioner som ska samverka och alltid vara tillgängliga på ett snabbt och förutsägbart sätt för användaren. Ett avbrott ter sig ödesdigert oavsett om programmet servar en obemannad flygfarkost från Nasa eller en kritisk funktion i en livsuppehållande utrustning. En beprövad teknik som löser många av de här utmaningarna kallas för realtidsteknik. Enkelt uttryckt kopplar den ihop och hjälper de olika funktionerna i mikrochipet att kommunicera med omvärlden på ett snabbt och förutsägbart vis. Kundnytta och affärsidé Under det gångna verksamhetsåret har Enea erbjudit sina produkter och tjänster i realtidsteknik genom två olika bolag. Nu smälter vi samman produkter och tjänster i ett bolag. Vi valde att namnge det nya företaget Enea Embedded Technology för att tydligare beskriva vår verksamhet. Många av våra kunder konstruerar ofta mycket komplexa produkter. Det ställer i sin tur höga krav på kopplingen mellan mikrochipet och alla de datorprogram som bygger upp kundens egen slutprodukt. Med komplexa produkter följer även behovet att kunna anpassa färdiga byggstenar till kundens eget produktbehov. Den färdiga byggstenen räcker en bra bit på väg men når kanske inte ända fram för göra den slutliga produkten tillräckligt konkurrenskraftig. På Enea erbjuder vi våra kunder det bästa ur två världar; dels färdiga byggstenar, dels kunnandet för att anpassa byggstenen till det aktuella behovet. Vi står för realtidsteknologin medan kunden kan koncentrera sig på sin egen produkt vilket ger en kostnadseffektivare lösning för kunden. Marknad i förändring Med en byggstandard som ständigt blir kompaktare för mikrochipen går det att förminska hela system stora som flyttkartonger till att få rum på en kiselflinga, mindre än en tumnagel. Ett hisnande perspektiv, även för den initierade. Vision: Vår realtidsteknik för inbyggda system är ledande och en uttalad standard på marknaden för kommunikationsprodukter. Vårt företag uppfattas som det mest innovativa i branschen och vi är alla stolta över att arbeta här. Fakta Antal anställda: 280 Affärsidé: Med vår egenutvecklade realtidsteknik hjälper vi våra kunder att öka sin egen produktivitet och att marknadsanpassa sina egna produkter där vårt kunnande står för en paradigm inom realtidstekniken. Exempel på kunder: Ericsson, Nokia, Atlas Copco, Infineon, Volvo, Samsung, Fujitsu, Motorola, Alcatel, ST Microelectronics och Agere 10 Enea Data AB Årsredovisning

11 Enea Embedded Technology Lika hisnande är också de ökade kostnaderna som följer med varje ny byggstandard. Avancerade byggsätt inom halvledarindustrin ger konstruktören nya och förfinade byggstenar. I gengäld kostar det betydande summor att använda de nya byggstenarna där entrébiljetten kostar miljontals kronor. Dessa faktorer har drivit fram en ny och tydlig trend på marknaden. Kunden väljer i högre utsträckning att bygga en stomme som ska passa flera produkter än endast enda produkt. Man kallar det att bygga en plattorm. Kraften läggs på en generell plattform där programvaran får vara tongivande för slutproduktens egenskaper. På så vis går det att som tidigare dels anpassa produkten till enskilda marknader dels snabbare kunna göra en ny produkt på kortare omloppstid. Affärsmodeller För Eneas verksamhet innebär det nya sätt att göra affärer på eftersom våra kunder primärt är produktutvecklande företag. När våra kunder tillämpar plattformsfilosofin leder det därför till färre prospekt. Varje prospekt alstrar i gengäld högre volymer. Därför är det viktigt att också skapa kommersiella förutsättningar som dels gör det enkelt för kunden dels tydliggör vårt eget mervärde. Två licensmodeller är därför mest tongivande för vår verksamhet; utvecklarlicensen och produktionslicensen. Utvecklarlicensen utnyttjas som namnet anger främst av utvecklingsavdelningen. Den ger konstruktörerna tillgång till de byggblock och den verktygslåda som fordras för att kunna bygga sin produkt på ett effektivt sätt. Produktionslicensen ger kunden rätt att använda våra produkter i sina egna produkter. Den kommersiella delen regleras då bland annat genom en avgift per producerad enhet. Våra kunder och vår marknad Vår primära marknad är telekom- och kommunikationsmarknaden där vi fortsatt förädlar vår realtidsteknologi. Det sker bland annat genom ett nära samarbete med världens största leverantör av mobilsystem. Kunskapen börjar även efterfrågas inom andra marknadssegment som fordons- och traditionell industri. Våra kunder återfinns därför inom de mest skilda delar av marknaden. Gemensamt för deras produkter är att de bygger på avancerade elektroniksystem där en eller flera samverkande mikroprocessorer utgör hjärnan i produkten. Ett bra exempel är mobiltelefonsystem som består av basstationer och mobiltelefoner. Det finns även andra och därtill illustrativa exempel på vad realtidsteknologin kan uträtta utanför de traditionella kommunikationsområdena. Nya miljökrav ställer motsvarande nya krav på styrelektroniken i fordonsmotorer, där realtidstekniken bidrar till lägre avgasutsläpp. Ett mer högtflygande exempel på tillämpning ligger i det erkännande vi fick från NASA som valde vårt realtidsoperativsystem för sina obemannade försöksfarkoster. Gemensamt för alla de beskrivna tillämpningarna är kravet på en blixtsnabb kommunikation utan avkall på säkerhet och tillförlitlighet. Flera och mycket avancerade beräkningar ska kunna utföras på mindre än tusendelar av en sekund och inget får gå fel. Skulle det trots allt uppstå störningar är det viktigt att datorprogrammet kan hantera detta och fortsätta sitt arbete på ett förutsägbart sätt. Ola Berglund Gunnar Holmen Håkan Lokind Jonas Persson VD Enea Embedded Technology AB vvd, Globalt kundansvarig Ekonomichef Personalchef Enea Data AB Årsredovisning 11

12 Enea Embedded Technology Våra branschkolleger och Linux På Enea Embedded Technology är vi stolta över att ha erövrat över 20% av världsmarknaden för inbyggda realtidsoperativsystem inom marknaden för kommunikationsprodukter, men vi nöjer oss inte med det. Genom fortsatt medvetna satsningar inom realtidsteknologin och en breddning på vår marknad ser vi förutsättningar för att kunna öka vår marknadsandel ytterligare mot våra konkurrenter; WindRiver, Green Hills och QnX för att nämna några av dessa. Var kommer Linux in i bilden undrar säkert den initierade? Linux har ju, från att ha levt främst inom den akademiska världen under många år, plötsligt blivit en angelägenhet för hela elektronikindustrin och fått stort utrymme i tidningsrubrikerna. Linux är just genom sina starka rötter i den akademiska världen en lika kraftfull som spännande trend som i mångt och mycket kompletterar den avancerade realtidstekniken. Med vårt ursprung i UNIXvärlden är Linux en naturlig del av vår kunskapsutveckling inom realtidstekniken. Sammantaget ger det förutsättningar för en gynnsam samexistens som vi också har tagit vara på. Det har bland annat resulterat i en egenutvecklad produkt som kopplar ihop vårt eget realtidsoperativsystem med Linux-världen. Lång tekniktradition På Enea har vi arbetat i över 30 år med realtidsteknologin, läran om realtidstekniken. Det är en kunskap som vi har vidareförädlat genom våra produkter och tjänster inom realtidsteknik. I över ett decennium har värdet av vår egen produkt OSE bekräftats av stora och små användare världen över. OSE är ett operativsystem i realtidsteknik för inbyggnad. Ledningen på Enea Embedded Technology Den nuvarande ledningsgruppen på Enea Embedded Technology bildades för knappt ett år sedan. Medlemmarna i ledningsgruppen har en bred erfarenhet från framförallt tillverkningsindustrin. Till gruppens meritlista räknas även erfarenhet från halvledar- och programvaruindustri, projektledning av omfattande projekt, och vana vid att leda stora och komplexa organisationer. Vår internationella organisation Beslutet om integrering och kostnadsbesparingar har medfört att säljorganisationen i USA förts över till vårt konsultbolag Enea TekSci i San Diego. Enea TekSci har god renommé bland många kunder på den amerikanska marknaden. Utmärkande för våra kunder i valet av Enea TekSci är säkerhet och kvalité. TekSci arbetar sedan över tio år med uppdrag inom bland annat flyg- och säkerhetsindustrin i USA. De krav som den här industrin ställer sammanfaller ofta med vår egen filosofi kring realtidstekniken. Den övriga delen av organisationen utanför Sverige representeras av egna kontor i England, Frankrike, Tyskland och Japan. Därutöver arbetar vi sedan flera år genom våra distributörer i Europa och fjärran östern. Vi känner en stark tillförsikt inför framtiden. Även om vi har en respekt för marknadens snabba växlingar är vi övertygade att vi ska lyckas nå många av våra delmål på vägen, för att bli ett världsledande företag i realtidsteknik. Vi har produkterna; vi har mycket kunniga och hängivna medarbetare; vi har framför allt det fortsatta förtroendet från våra kunder! Vance Hilderman Christophe Ballan Paul Nord Dag Arrenfeldt VD Enea TekSci US Operation Marknads- & Säljchef Affärsområdeschef Engineering Services Affärsområdeschef Solutions Office 12 Enea Data AB Årsredovisning

13 Enea Embedded Technology Våra OSE-produkter OSE är en produktfamilj bestående av realtidsoperativsystem med tillhörande tjänster. Ett operativsystem består av maskinnära programvara. För att skapa största nytta vid utveckling av nya produkter tillhandahåller vi även tjänster för systemdesign och utvecklingsmiljöer. Vissa kunder vill även få anpassningar och tillägg gjorda för sina krävande produkter. En PC-användare kommer i kontakt med operativsystemet Windows så fort datorn startas. Eftersom Windows ligger i så nära kontakt med användaren tänker man inte på att operativsystemet egentligen främst fungerar som en länk mellan de olika programverktygen och datorns inre maskinrum. På samma vis fungerar vårt operativsystem OSE, som ett lager mellan programmet som användaren ser och datorns inre. En av de stora skillnaderna mot Windows är att OSE är så kompakt att det går att bygga in som en del av maskinrummet. Därmed blir det också osynligt för användaren. Idag tillverkar vi i huvudsak tre olika produktfamiljer av realtidsoperativsystem. En produktfamilj inriktad mot mindre komplexa tillämpningar men med små minneskrav och korta svarstider. Den andra familjen kallar vi OSEck som främst är avsedd för digitala signalprocessorer. Det är en speciell typ av mikroprocessorer som har en mycket hög beräkningsförmåga avsedd för att i första hand bearbeta bland annat signaler, vilket namnet också antyder. Digitala signalprocessorer återfinns snart sagt i alla vanliga men lite mer avancerade konsumentprodukter, som mobiltelefoner, hemdatorn, bilen etc. Vår paradprodukt kallar vi kort och gott för OSE. Det är ett operativsystem som utnyttjar realtidstekniken till fullo och innehåller en komplett svit av funktionsblock som är en förutsättning i avancerade tillämpningar. Alla de här produkterna fungerar naturligtvis inte av sig själva utan ska föras in i sin slutliga produkt på ett effektivt sätt. Det fordrar en verktygslåda eller korrektare uttryckt en utvecklingsmiljö som stöder konstruktören hela resan från idé till färdig produkt. På Enea tillverkar vi en del av verktygskedjan själva och arbetar nära olika partnerföretag som hjälper kunderna med övriga verktyg för att göra utvecklingsmiljön komplett. Till våra nära partner räknas främst tillverkare av utvecklingsverktyg och olika typer av datorprogram som kanske är mer kända för användaren i gemen nämligen stöd för Java och Bluetooth för att nämna några exempel. Med en bra plattform kan du bygga ut hur mycket som helst Enea Data AB Årsredovisning 13

14 Enea Systems Enea Systems När du möter Enea i din vardag är du förmodligen inte medveten om det. Det vi gör syns inte utan märks. Vi utvecklar system som gör att datorer, maskiner, bilar, flygplan, mobiltelefoner med mera får en hjärna. Utan våra ingenjörer och systemutvecklare skulle åtskillig teknisk utrustning inte fungera. Duktiga yrkesmän behövs alltid Om du ska bygga en kakelugn hemma så ringer du förmodligen en duktig kakelugnsmakare. Eller om du vill förnya huset kanske du anlitar en arkitekt som kan komma med nya idéer. Ja, alla kanske inte gör det, utan försöker själva. Frågan är vilket som blir bäst. Gedigen specialkompetens kommer alltid att behövas i olika sammanhang. Enea har duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor. Inte till ditt husbygge kanske, men säkerligen till någon teknisk utrustning som du använder dagligen, likaså till produkter som kommer på bred front först om några år. Hantverksyrket för oss i IT-branschen har förändrats kraftigt det senaste året. Efterfrågan har förändrats. Vissa kunder väljer att göra mer själva och endast använda vår experthjälp för utvalda delar. Andra kunder kommer till oss och ber om en helhetslösning för att själva kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet. Denna förändrade efterfrågan medförde att vi gjorde stora omstruktureringar. Bland annat överfördes verksamheten i Enea Business Software till Enea Realtime som byter namn till Enea Systems. I Enea Systems har vi renodlat verksamheten efter hur vi bäst ska möta våra kunder och deras krav på lönsamma helhetslösningar. Enea Systems består av sju enheter med bransch och utbudsfokus. Med detta har vi skapat ett antal flexibla, kundorienterade företag i företaget som verkar i Stockholm, Uppsala, Linköping och Öresundsregionen. Vad gör Enea Systems? Många vet inte vad vi gör eftersom det inte syns. Men har du någon gång funderat över vad som händer i mobiltelefonen när det ringer eller hur bilen kan veta att bensinen snart är slut? Du har kanske sett alla knappar i cockpit och funderat över hur kaptenen kan hålla ordning på allt? Att pengarna kommer ut ur bankomaten när du satt in kortet och tryckt på knapparna är ju en självklarhet. Lika självklart som när du beställer varor på nätet så kommer de också hem till dig. Mycket av den teknik som du använder i din vardag är utrustning som kräver avancerade system bakom. Det är här som det vi producerar kommer till användning. Inom vissa branscher är kraven extremt höga på att utrustningen ska fungera, exempelvis inom sjukvården och flygindustrin. Sådana säkerhetskritiska lösningar är vi ofta med och utvecklar. Det mest effektiva är inte alltid att utveckla helt nya system. Ibland kopplar vi ihop gamla väl fungerande system med varandra, eller förnyar vissa delar. Totalåtaganden och expertkonsulting inom test är också något som vi erbjuder. Att kontinuerligt utföra tester i alla utvecklingsprojekt sparar mycket pengar och undviker katastrofer. Vision: Vi är marknadsledande inom utveckling av avancerade system. Vårt företag uppfattas som det mest innovativa i branschen och vi är alla stolta över att arbeta här. Affärsidé: Vi erbjuder avancerad systemutveckling och utbildning till företag och myndigheter som efterfrågar tillförlitliga och användbara system och produkter. Genom lång erfarenhet, djup teknisk kunskap, engagemang och kreativitet levererar vi det kunderna efterfrågar. Vi bidrar härigenom till att våra kunder blir effektivare och Fakta mer lönsamma, samtidigt som vi ger dem möjlighet att erbjuda sina kunder bättre tjänster och produkter. Antal anställda: 300 Exempel på kunder: Ericsson, Siemens Elema, Atlas Copco, Saab, Volvo, Vattenfall, SAS, Bosch Rexroth, Rikspolisstyrelsen, Stockholms Läns Landsting, Sony Ericsson, ABB och Tetra Pak 14 Enea Data AB Årsredovisning

15 Enea Systems Vår kundnytta Effektivare produktutveckling För program- och elektronikutveckling inom realtid och inbyggda system har Enea några av världens skickligaste utvecklingsingenjörer. Så långt som möjligt utvecklar vi lösningar baserade på standardkomponenter och integrerar dem till en totallösning. Det blir kortare arbetsprocess och kostar mindre. Men när standardvaror inte har den kapacitet som krävs, är för dyra eller rent fysiskt inte passar in i lösningen utvecklar vi produkter och system från grunden. Saab Training Systems utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella träningssystem. Vid utvecklingen av Saab Training Systems grafikbaserade simulator BT 61 anlitades Enea. Simulatorns datorenhet har utvecklats på uppdrag av kunden. Med hjälp av fotografiska terrängbilder, tredimensionella syntetiska mål och avancerad ljudsimulering skapas realistiska övningsförhållanden, som hade varit för kostsamma eller för farliga att skapa i verkligheten. Kundcitat: Eneas djupa kunnande och förståelse för balansen mellan komplex program- och hårdvara i realtidssystem var avgörande för vårt val av leverantör Sänkta utvecklingskostnader med vår testorganisation I utvecklingen av system och programvara svarar testningen ofta för en stor del av den totala kostnaden. Det går att väsentligt minska denna kostnad och samtidigt uppnå högre kvalitet. Detta inser fler och fler av våra kunder. Genom Eneas egenutvecklade testprocess har vi hjälpt många kunder att få ett välstrukturerat testarbete. Vi har Sveriges största samlade erfarenhet inom området test. Flera av våra konsulter, som även är lärare och föredragshållare, är efterfrågade och välkända namn på marknaden. Tågia som moderniserar samtliga äldre vagnar i tunnelbanetågen anlitar Eneas testkompetens. Elektronikboxen som styr öppning och stängning av dörrarna testas och resulterar i en granskningsrapport som ligger till grund för godkännande av moderniseringen. Detta uppdrag är ett exempel på hur Enea kan fungera som oberoende instans för test och kvalitetssäkring. Användbara IT-system Fram till idag har utvecklingen av IT-system till stor del handlat om verksamheten och tekniken. Med användbarhet tillkommer ytterligare en dimension. Dessa tre kompetensområden finns alla representerade hos Enea och manifesteras i vårt sätt att arbeta. Vi kallar detta användarcentrerad systemdesign. Arbetssättet är inte riktat till en speciell marknad eller teknisk plattform. Det förbättrar användarnas situation, vilket för ett produktbolag innebär en konkurrensfördel och för ett tjänsteföretag en enklare, effektivare och mindre stressad arbetsmiljö för medarbetarna. Utifrån användarens behov skapar vi rätt förutsättningar för användarna och bygger systemet utifrån den teknik som lämpar sig bäst i det enskilda fallet. Ett exempel på vårt erbjudande inom detta område är den vidareutveckling av IT-stödet till Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) som Enea utfört. Som nybildad myndighet har LFN haft stora krav på sig att snabbt etablera en effektiv verksamhet. Med en omsättning på tiotals miljarder kronor per år är en rationell IT-användning en förutsättning för en effektiv verksamhet. Tack vare Eneas angreppssätt med fokus på användarnas arbetsuppgifter och behov utvecklas IT-stödet i takt med att de krav som ställs på myndigheten förändras. En utveckling som är nödvändig för att uppnå verksamhetens mål. Peter Johansson Sven Eriksson Irene Adenborg Johan Pettersson Trygve Slette VD Enea Systems AB Ekonomichef Personalchef Affärsområdeschef Hälso- & sjukvård Affärsområdeschef Energi & offentliga myndigheter Enea Data AB Årsredovisning 15

16 Enea Systems Kundanpassade lösningar för industriföretagens eftermarknad Enea har en lång tradition av att arbeta med verkstadsindustrin. Vi har tagit fram lösningar som på ett mycket kostnadseffektivt sätt hanterar behovet av att förse kundens kund med produktinformation för service och underhåll. Lösningarna består av elektroniska reservdelshandböcker som kan kombineras med e-handelssystem. Främst har lösningarna används för maskin- och fordonsindustrin samt för handel med bilreservdelar. Bosch Rexroth Pneumatik sparar både tid och pengar på att ha sin information i elektroniskt format och genom e-handelslösningar. Både säljare och kunder använder systemet som utvecklats av Enea. Detta tillhandahåller exempelvis e-handel, beräkningsprogram, produktkatalog samt avancerad produktsökning för att hitta rätt produktinformation. Utbildning i rätt tid för att inte försena projekt Fler företag efterfrågar idag företagsanpassade kurser. På så sätt kan ett större antal personer utbildas samtidigt till en lägre kostnad. Vi ser en trend i att inköpen av kurser sker mer styrt och utifrån vad olika projekt kräver. Här har vi haft en stor fördel av att snabbt kunna erbjuda skräddarsydd utbildning och mentorskap till våra kunder. Vårt omfattande seminarieutbud har också haft ett påtagligt större intresse än tidigare år. Kunderna har snabbt kunnat komma vidare i sina projekt tack vare en kunskapsinjektion i form av ett kortare seminarium från Enea. Saab AB har ständigt pågående flygprojekt som kräver olika specialkunskaper i systemutvecklingen. Enea har utbildat flera utvecklare hos Saab inom den standard som krävs för de säkerhetskritiska system som används inom flygindustrin. Säker information genom behörighetskontroll Inom vissa branscher är lagrad information extra känslig och strängt sekretessbelagd. Detta ställer höga krav på säkerhet och behörighetskontroll. Det är lika viktigt att känsliga eller hemliga uppgifter inte hamnar i fel händer som att administrationen kring kontroll av identitet och behörighet inte får bli ett hinder i arbetet. Eneas erfarenheter inom säkerhetsområdet har resulterat i Vaktis - ett system som ser till att ingen obehörig kommer åt känslig information. Systemsamverkan efterfrågas allt oftare Gemensam patientöversikt på Sydöstra Sjukvårdsregionen - genom systemsamverkan Det är inte alltid det mest effektiva att bygga nytt. När Enea fick uppdraget av Landstingen i Östergötland och Jönköping att bygga en gemensam IT-plattform för patientens vårdinformation, var förutsättningen att befintliga fungerande system skulle vara kvar. Gamla, högt specialiserade system, som fungerar utmärkt i sin miljö skulle även i fortsättningen kunna användas, fast i ett nytt sammanhang. Målet var att en vårdgivare skulle kunna få upp en samlad bild av patientens sjukdomshistoria oberoende var informationen fanns. Patienten förflyttar sig ofta mellan olika vårdgivare som kan vara landsting, kommuner och privata vårdgivare. De olika vårdinrättningarna får i och med det gemensamma systemet en samlad bild av varje patient. Att ha korrekt information vid rätt tillfälle är en förutsättning för att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling. Nästa generations mobiltelefoner kräver nya utvecklingsmiljöer I samband med utvecklingen av plattformen för nästa generations mobiltelefoner behövde Ericsson Mobile Plat- Per Westerlund Per Björklund Thomas Goréus Patrik Holm Björn Eriksson Affärsområdeschef Industri Affärsområdeschef Test Affärsområdeschef Öresund VD Enea Epact AB VD Enea Redina AB 16 Enea Data AB Årsredovisning

17 Enea Systems Det är tvära kast på marknaden idag. Det som efterfrågades igår är inte längre det kunden vill ha imorgon. Nya förutsättningar, ny teknik och nya lösningar är det som driver oss framåt. forms hjälp med att införa och anpassa verktyg till deras utvecklingsmiljö. Utvecklingsmiljön består bland annat av en produkt från Rational Software och en del av Eneas realtidsoperativsystem OSE. Resultatet blev att nyutvecklade system kunde användas tillsammans med befintliga. Samtidigt kunde Ericsson Mobile Platforms dra nytta av alla fördelar med ett modernt och effektivt utvecklingsverktyg. För vår nyutveckling inom 3G använder vi moderna objektutvecklingsverktyg. Vi insåg att vi behövde komplettera med ny kompetens för att kunna få en integration mellan två olika tekniker. Att Enea som hjälpte oss med detta även försåg oss med utbildning och mentorskap ser vi som en stor fördel, säger Marc Ahlse sektorchef på Ericsson Mobile Platforms. Framtiden Vi kommer att satsa mer på de branscher som står inför utveckling och som behöver experthjälp. Inom flera områden ser vi en ökad efterfrågan, bland annat inom sjukvården, offentliga myndigheter och industrin. Våra kunder väljer i allt högre omfattning att fokusera på sina kärnområden. De söker därmed partners som på ett effektivt sätt kan överta ansvaret för hela områden som ligger vid sidan av sina egna kärnverksamheter. Det som våra kunder efterfrågar idag är lösningar som på ett eller annat sätt gynnar deras verksamhet. Ett exempel på det är test, som minimerar fel och minskar utvecklingskostnaderna. Handeln över nätet ökar och därmed ställs högre krav på att e-handelsplatser är driftssäkra och enkla att använda. Statskontorets har en vision om 24-timmarsmyndigheten. De vill förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgarna. Detta ställer också krav på säkra och användarvänliga hemsidor. Att bygga nytt och ersätta det gamla är inte alltid det mest effektiva. Många vill idag bygga ihop gamla väl fungerande system. Utveckling av nya produkter tar tid och är kostsamt. Om en produkt kan komma ut snabbare på marknaden är det ett starkt skäl att låta en extern part hjälpa till med utvecklingen. Vi ser att användning av öppen programvara ger nya modeller för utveckling av anpassade system åt våra kunder. Några fördelar är lägre utvecklingskostnader, större återanvändning och billigare förvaltning. Många företag och myndigheter ställer idag högre krav på inköpen än tidigare. Det ska vara tydligare mål och bättre kalkyler i de kravspecifikationer som styr nya investeringar. Många gånger anlitas Enea för att hjälpa till med kravhantering och utvärdering av nya system. Enea har skickliga yrkesmän med lång erfarenhet. Med de tvära kast som råder på marknaden idag kan vi lugnt säga att Enea är en partner att lita på. Vi ser ljust på framtiden. Vi bygger ihop dina befintliga system Enea Data AB Årsredovisning 17

18 Våra medarbetare & miljöpolicy Våra medarbetare Miljöpolicy Våra medarbetare Nya lösningar och kreativitet driver vår verksamhet framåt och skapar välkomna utmaningar för vår personal. Vi värdesätter hög kvalitet, kundtillfredsställelse och pålitlighet. Vi anser det vara naturligt att ha tid för aktiviteter utanför jobbet. Vi vill att våra anställda ska tillbringa tid med kvalitet tillsammans med sina familjer, vänner och sina hobbies. Vår omvärld och våra kunder ställer andra krav på vår organisation, våra medarbetare och våra ledare. - Vi står inför nya spännande utmaningar! Våra kunder koncentrerar sig tydligare mot sina kärnområden och efterfrågar ett bredare utbud och en större flexibilitet. Detta innebär bland annat att ökad affärsmässighet och ett ännu större kundfokus blir en självklarhet i vår verksamhet. Vår nödvändiga omstrukturering har inneburit hårda prövningar för våra medarbetare, både för de som tvingats lämna Enea, men också för de medarbetare som är kvar i organisationen. Ett av våra viktigaste personalmål är nu att tillvarata det intresse och engagemang som finns hos våra medarbetare för att bibehålla vår starka företagskultur som bygger på en kombination av arbetsglädje och motivation, affärsmässighet och tekniska utmaningar. Arbetet ska kännas kul och stimulerande! Bakgrund Enea är en IT-koncern och våra produkter är kunskap i form av konsultstöd, systemutveckling och utbildning. Produkterna i sig är således immateriella och icke miljöpåverkade. Det som krävs för att framställa dem kan dock ha miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan kommer från den energi som krävs för att hålla våra lokaler i gång det kontorsmaterial som förbrukas tonerkassetter, bläckpatroner och färgband papper och pärmar batterier, telefoner och datorer övrigt förbrukningsmaterial som exempelvis rengöringsmedel, kaffemuggar och läskburkar Policy Enea värnar om miljön genom att lämna förbrukningsmaterial till återvinning ställa miljökrav på vår omgivning Förverkligande Policyn ska förverkligas genom att vi vid inköp av kontorsmaterial i första hand väljer miljödeklarerade produkter vi tillhandahåller lättillgängliga behållare för återvinning, av läskburkar, papper, tonerkassetter och batterier vi återvinner papper och datautrustning vi ställer krav på våra leverantörer avseende användning av miljövänliga rengöringsmedel Mål: - Att våra medarbetare ska känna delaktighet och lojalitet med Enea. - Att våra medarbetare upplever arbetsglädje och engagemang. - Att våra medarbetare känner stolthet att arbeta på Enea. - Att vi upplevs som en attraktiv arbetsplats. - Att uppnå balans i fördelningen mellan kvinnor och män i olika befattningar. - Alla medarbetare ska känna sig respekterad för den man är och behandlas som jämlikar Anställningstid >10 år 11 % < 1 år 2 % 6-10 år 14 % 1-2 år 34 % 3-5 år 39 % Utbildning Annan utbildning 2 % Teknologie doktorer 3 % Gymnasieutbildning 13 % Annan akademisk utbildning 10 % Civilingenjörer 52 % Systemvetare, högskoleingenjörer 20 % Åldersfördelning > 56 år 3 % år 6 % < 25 år 2 % år 8 % år 23 % år 13 % år 21 % år 24 % 18 Enea Data AB Årsredovisning

19 Ledande befattningshavare Ledande befattningshavare OLA BERGLUND (1959) VD Enea Data AB, Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör PETER JOHANSSON (1963) Vice VD Enea Data AB, VD Enea Systems AB Anställd sedan: Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 GUNILLA SPONGH (1966) Ekonomichef Enea Data AB Anställd sedan: 2003 Utbildning: Civilingenjör GUNNAR HOLMEN (1954) Globalt kundansvarig Anställd sedan: Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 KARL-ERIK ERICSSON (1945) Informationschef Anställd sedan: 1969 Utbildning: ADB, Matematik, Statistik VANCE HILDERMAN (1959) VD Enea Teksci Inc Anställd sedan: 1990 Utbildning: Bachelors Electrical Engineering, Masters Computer Engineering, M.B.A Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 Enea Data AB Årsredovisning 19

20 Styrelse och revisorer Styrelse och revisorer OLA BERGLUND (1959) VD, Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2000 Anställd sedan: 1998 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: Optionsinnehav: 300 TO2 JAN RYNNING (1951) Ordförande, Enea Data AB Styrelseledamot sedan: Huvudsysselsättning: Advokat Utbildning: Jurist Övriga uppdrag: Ordförande i AB C A Östberg, Malå Geoscience Förvaltning AB, ledamot i Ahlford Advokatbyrå AB, m fl Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 ULLA-BRITT FRÄJDIN-HELLQVIST (1954) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2000 Huvudsysselsättning: Utvecklingsansvarig miljö, forskning och utveckling, Svenskt Näringsliv Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ledamot i Sintercast, Supportbolaget Svenskt Näringsliv, Ruter Dam, Prevent, Time Development Sweden AB Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 KURT JOFS (1958) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: Utbildning: Civilingenjör Övriga uppdrag: Ordförande i Finnveden, Holmbergs Industrier AB, Flygbussarna Airport Coaches AB, ledamot i Atea AB Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 OVE LINDSTRÖM (1973) Personalrepresentant för CF Styrelseledamot sedan: Huvudsysselsättning: Konsult, Enea Systems AB Anställd sedan: 2000 Utbildning: Systemvetare ROLF RANVERT (1943) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: 2000 Huvudsysselsättning: Director Hardware Technology Management, Ericsson Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 ÅKE DOVÄRN (1952) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan:1991 Utbildning: Fil. kand. Övriga uppdrag: Ledamot i Orc Software AB, Focal Point AB STAFFAN AHLBERG (1944) Styrelseledamot Enea Data AB Styrelseledamot sedan: Utbildning: Civilingenjör och civilekonom Övriga uppdrag: Ledamot IBS AB, Glocalnet AB, Catella Holding AB Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 Aktieinnehav: Optionsinnehav: 0 ANDERS WÅNGBY (1966) Personalrepresentant för SIF Styrelseledamot sedan: 2000 Huvudsysselsättning: Konsult Enea Systems AB Anställd sedan: 1997 Utbildning: Högskoleingenjör Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 200 TO2 Revisorer Ordinarie PER BERGMAN (1946) Auktoriserad Revisor, KPMG Revisorsuppleant HANS BREDBERG (1954) Auktoriserad revisor, Finnhammars revisionsbyrå 20 Enea Data AB Årsredovisning

Bokslutskommuniké för år 2002

Bokslutskommuniké för år 2002 Bokslutskommuniké för år 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i fjärde kvartalet minskade med 19% till 165 Mkr. Årsomsättningen minskade med 23% till 684 Mkr. Koncernen har under kvartalet strukturerats

Läs mer

Bokslutskommuniké för år 2001

Bokslutskommuniké för år 2001 Bokslutskommuniké för år 2001 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge bokslutskommuniké för år 2001. Nettoomsättning Enea-koncernen 886 MSEK (+5%) Resultat Enea-koncernen,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2002 Nettoomsättningen för Enea-koncernen i tredje kvartalet minskade med 14% till 152 MSEK. Niomånadersomsättningen minskade med 24% till 520 MSEK. Rörelsekostnaderna

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001 2001-08-03 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för ENEA DATA AB avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2001. Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001 Verkställande direktören får på uppdrag av styrelsen för Enea Data AB avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2001. Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007)

Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Fortsatt förbättring för DORO: Rapport för första halvåret (1/1-30/6 2007) Omsättningen uppgick till 151 MKr (208 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 MKr (-20 MKr) Resultat per aktie efter skatt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2004 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 312 (268) mkr, jämfört med samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -24 (-33) mkr, vilket motsvarar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002

Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 2002 Bokslutskommuniké Freetel AB (publ) 1 januari 31 december, 22 Freetel redovisar fortsatt resultatförbättring samt vinst före goodwill avskrivningar för fjärde kvartalet Bolagets nettoomsättning uppgick

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer