Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2002"

Transkript

1 Enea Data AB (publ) Årsredovisning

2 Ingenting är omöjligt för oss!

3 Enea Data AB Årsredovisning BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 14 maj 2003, kl på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby. Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast den 2 maj Deltagare ska dessutom anmälas till Enea Data AB (publ) senast onsdagen den 7 maj 2003 kl Anmälan görs per post till Enea Data AB, Box 232, Täby, per telefon eller via e-post till Anmälan ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde. UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår ingen utdelning för år. UTDELNINGSPOLICY Aktieutdelningen ska motsvara 25 procent av vinsten efter skatt. RAPPORTTILLFÄLLEN Delårssrapport för första kvartalet Delårsrapport för andra kvartalet Delårsrapport för tredje kvartalet Bokslutskommuniké för Året i sammandrag Enea-aktien Vision, strategi och mål Vd har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Innehåll Våra medarbetare & miljöpolicy Ledande befattningshavare Styrelse och revisorer Styrelsens arbetsordning Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper Noter Revisionsberättelse PRODUKTION: FOTO: JENNY HALLENGREN & ENEA TRYCK: WIKSTRÖMS I MARS 2003 Enea Data AB Årsredovisning 3

4 Året i sammandrag Sammandrag Marknadsutvecklingen När vi gick in i var det efter en kraftig marknadsnedgång under. Vi var dimensionerade för en fortsatt svag marknad men inte för en fortsatt vikande marknad. Den globala marknaden för investeringar i realtidsoperativsystem har kännetecknats av återhållsamhet, medan den svenska konsultmarknaden uppvisade stora regionala skillnader. Vi har byggt säkra system i över 30 år Det innebar att vi under året har redovisat stora förluster i tre av våra fyra dotterbolag. Obalansen mellan intäkter och kostnader var störst i OSE-verksamheten i USA och konsultverksamheten i Stockholmsområdet. Strukturförändringar organiserades under hösten i två verksamhetsgrenar, Enea Embedded Technology som är en global leverantör av tjänster och programvara inom realtidsområdet samt Enea Systems som är en svensk konsultverksamhet med lokal profilering på valda nischer. Omstruktureringsprogrammet innebar också ett besparingspaket för att sänka kostnaderna och förstärka kassaflödet i hela koncernen. En ny lönemodell, med lägre fast lön, har införts Sverige i februari 2003 och lönesänkningar för ledning och för personal utanför Sverige genomfördes i december. Ledningen för produktverksamheten har flyttats från USA till Sverige. Alla dessa åtgärder ger oss styrka att driva verksamheten även under en tid med svag marknadsutveckling och ger oss en bra position för framtiden. I början av 2003 startades en tredje verksamhetsgren, främst inriktad på att åt mobiloperatörer tillhandahålla produkter för bland annat positionering av mobiltelefoner. Denna verksamhetsgren, Enea Services Enabling Technology, förstärker ytterligare Eneas inriktning mot kombinationen av högteknologiska produkter och tjänster. i korthet s nettoomsättning 684 MSEK (-19%) s rörelseresultat -388 MSEK (-55%) s resultat före skatt -292 MSEK (-26%) Engångsposter som belastat detta resultat -143 MSEK Beslut om att omstrukturera koncernen från fyra till två affärsområden Beslut om att göra OSE-koncernen Sverigebaserad 4 Enea Data AB Årsredovisning

5 Året i sammandrag Sammandrag Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % Medelantal anställda (MSEK) Januari - December Enea Realtime Enea Business Software Enea TekSci Konsultelimineringar Konsultrörelsen OSE Systems* Mb, övr företag, elim, gw** Enea-koncernen Nettoomsättning Rörelseresultat Res. efter finansnetto Utfall 310,3 91,9 118,6-5,7 515,1 198,9-29,6 684,4 Utfall 373,5 165,5 182,9-9,8 712,1 228,7-55,3 885,5 Utfall -67,6-33,5 4,0-97,1-192,1-98,6-387,8 Utfall -1,5-23,7 16,1-9,0-229,9-10,6-249,5 Utfall -73,0-35,6 4,4-104,2-202,1 14,0-292,3 Utfall -5,7-25,5 17,2-14,0-237,1 19,9-231,2 (%) Januari - December Enea Realtime Enea Business Software Enea TekSci Konsultrörelsen OSE Systems* Enea-koncernen Rörelsemarginal Nettomarginal % Utfall -22% -36% 3% -19% -97% -57% Utfall 0% -14% 9% -1% -101% -28% Utfall -24% -39% 4% -20% -102% -43% Utfall -2% -15% 9% -2% -104% -26% * OSE-koncernen inkl Polyhedra fr o m Eventuella summeringsdifferenser beror på avrundning **, övriga företag, elimineringar, goodwill Enea Data AB (säte i Täby) är moderbolag i koncernen. Koncernledningen och hanteringen av ägarfrågor sköts här. Enea Data AB Årsredovisning 5

6 Enea-aktien Enea-aktien ÄGARFÖRHÅLLANDEN PER 31 DECEMBER Antal aktieägare Ägarkategorier Utländska ägare Svenska ägare varav Institutioner Aktiefonder Privatpersoner inkl fåmansbolag ÄGARKAPITAL Aktie 1 januari Nyemission 31 december Antal aktier Procentuell andel av aktiekapital och röster 21,8 18,5 78,2 81,5 7,2 4,9 66,1 Antal röster ,8 10,4 56,2 Kapital (KSEK) Ägarkategorier 10 största enskilda ägare Lindberg Per Lindberg Herman bolag Robur fonder Nordea fonder Industritjänstemannaförb. Skandia Waldén Kim Hemmingsson Håkan Steinholtz Bo Johannesson Eskil Summa 10 största ägare Övriga Totalt Procentuell andel av aktiekapital och Antal aktier röster Framtida teoretisk utspädning från optionsprogram TO2, förfallodag (lösenkurs 106,04 SEK) Totalt ,0 4,3 2,3 2,1 1,7 1,6 1,0 0,9 0,9 0,8 20,6 79,4 100,0 1,9 ENEA-AKTIEN Vinst per aktie (SEK) Vinst per aktie efter full utspädning (SEK) Kassaflöde per aktie (SEK) Kassaflöde per aktie efter full utspädning (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital per aktie efter full utspädning (SEK) Utdelning per aktie (SEK) Börskurs per (SEK) P/E-tal Kurs/eget kapital (%) -1,18-1,18-0,15-0,15 1,24 1,24 0,00 1,53 neg ,95-0,95-0,62-0,62 3,19 3,19 0,00 5,45 neg ,11 0,11 1,22 1,22 4,18 3,91 0,05 37, ,21 0,19-0,91-0,91 0,99 0,92 0,05 26, ,16 0,15-0,66-0,66 0,72 0,67 0,04 6, Tidigare år har justerats med anledning av split 1: och 1: Aktieutvecklingen Aktien Afv Generalindex Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Aktien Afv Generalindex Eget kapital/aktie (SEK) Vinst per aktie (hö) SEK 4 SEK 0, , ,5-1,0 0.5 DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 03 FEB (c) SIX (c) SIX ,5 6 Enea Data AB Årsredovisning

7 Vision, strategi och mål Vision, strategi och mål Vision Enea är en av de mest erkända leverantörerna av utveckling av tillförlitliga system och avancerade produkter på världsmarknaden. Vår ledande position baseras på förståelse för kundernas behov, vårt djupa tekniska kunnande och vår unikt stora erfarenhet. Vi är världsledande på realtidsoperativsystem för inbyggda tillämpningar och vår realtidsteknik är normgivande på marknaden för datoriserade kommunikationsprodukter. Vår erkänt höga kompetens inom kravanalys, systemarkitektur, systemkonstruktion, integration och test gör oss till Nordens ledande leverantör av tillförlitliga och användbara system och produkter. Vi möter våra kunders mycket höga krav på kvalitet i utvecklingen i kombination med låga underhållskostnader. Vårt goda rykte sedan 1960-talet gör oss till ett förstahandsval både som leverantör och arbetsgivare. Eneas affärsidé Vi realiserar dina nya idéer Att leverera produkter, tjänster och utbildning till en världsmarknad för avancerad realtidsteknologi och systemutveckling till kunder med höga krav på kvalitet, funktionalitet och underhållsekonomi. Eneas strategi Att erbjuda realtidsprodukter med överlägsen funktionalitet och kvalitet Att erbjuda lokal service till våra internationella kunder Självständiga kontor som verkar utifrån lokala marknadsbehov Att uppmuntra till intern effektivitet Att vara en arbetsgivare känd för personutvecklande miljö och mänskliga värderingar Eneas mål Erkänd som den främsta leverantören i världen av realtidsteknologi på kommunikationsmarknaden Erkänd som marknadsledaren av avancerad systemutveckling inom valda marknadssegment Uthållig rörelsemarginal på minst 10% Enea Data AB Årsredovisning 7

8 Vd har ordet - Nya förutsättningar krävde kraftfull omstrukturering Kännetecknande för våra kunder, befintliga såväl som potentiella, har varit att skjuta upp investeringsbeslut och utvecklingsprojekt och att tydligare koncentrera utvecklingsresurser tydligare till kärnområden och till färre geografiska platser. Sammantaget påverkar detta negativt våra licensintäkter för OSE-produkterna men också vår konsultverksamhet. I takt med att produkterna blir allt mer komplexa vill våra kunder i allt högre utsträckning dra nytta av sina investeringar genom att använda en och samma plattform för flera produkter. I flera fall säljs plattformen som en egen produkt till andra leverantörer för att förädlas vidare i deras egna produkter. Detta innebär att besluten för operativsystem och valet av systemarkitektur blir alltmer betydelsefulla vilka också öppnar för andra affärsmodeller än vi vanligtvis sett tidigare. Resultatet år När vi gick in i var det efter en oerhört kraftigt marknadsnedgång under. Vi var dimensionerade för en fortsatt svag marknad men inte för en fortsatt vikande marknad. Det innebar att vi under året har redovisat stora förluster i tre av våra fyra dotterbolag. Störst obalans mellan intäkter och kostnader har uppvisats i OSE-verksamheten i USA och konsultverksamheten i Stockholmsområdet. Dessa båda områden har därför omstrukturerats kraftigt under hösten. Resultatet var kraftigt negativt i koncernen under första halvåret. Det föranledde oss att intervjua våra kunder om hur de ser på oss som leverantör och hur de bedömer vårt utbud. Svaren från dessa intervjuer stärker min tro på Enea ytterligare. Det står helt klart att vi levererar såväl produkter som tjänster i världsklass och att våra kunder väljer Enea på mycket lång sikt. Världen runt omkring oss Under året som gick har den avmattning som inleddes på den globala telekommarknaden ytterligare förstärkts. Detta påverkade också den svenska konsultmarknaden som successivt försvagades under året. Även den allmänna konjunkturen för industriella investeringar var svag och har inte visat tecken på någon vändning. De flesta av våra kunder föredrar en leverantör med ett brett utbud av produkter, tjänster och utbildning. Ett annat tydligt önskemål var att kunna erbjuda kunderna en större flexibilitet än idag. Resultatet av intervjuerna och övrig analys ledde fram till koncernens nya struktur. Under året såldes vårt trettiofemprocentiga innehav i Combitech Systems till Saab AB, vilket medförde en reavinst om 91,5 mkr. Övriga poster av engångsnatur i resultatet för var omstruktureringskostnader om -100 mkr, nedskrivning av goodwill med sammanlagt -173 mkr, samt återföring av en reservering avseende OSE optionsprogram med +37 mkr. Nya affärskoncept och ny struktur Den kraftiga omstrukturering av koncernen som inleddes under hösten innebar en konsolidering och koncentration av verksamheten på flera sätt. Produktverksamhetens 8 Enea Data AB Årsredovisning

9 Vd har ordet huvudkontor och ledning har flyttats från USA till Sverige och integrerats med den produktrelaterade konsultverksamheten. I och med vår nya struktur leds all verksamhet nu från Sverige. Den svenska produktoberoende konsultverksamheten i Enea Systems har organiserats med syftet att skapa lönsamhet i varje enhet. Allt detta tillsammans med en ny lönemodell med lägre fast lön som införts i de allra flesta delarna av koncernen innebär att de fasta kostnaderna minskats med 30%, eller knappt 300 mkr inför starten av Tempot på denna omstrukturering vittnar om den hängivenhet till företaget som råder bland Eneas personal vilket nu hjälper oss att föra Enea till en förändrad, mer affärsinriktad kultur, som gör oss mer beredda att agera snabbt i vår mycket dynamiska omvärld. I centrum för de här förändringarna står inte bara vår lönsamhet utan självfallet att bättre kunna tillfredsställa våra kunders önskemål. Våra kunder efterfrågar ett bredare utbud och en större flexibilitet från oss som leverantör. Det tillmötesgår vi nu genom att skapa ett affärskoncept som bygger samman både produkter och tjänster i en organisation. En viktig poäng med detta är att vi drar större nytta av vårt redan erkända kunnande inom realtidsteknik för att hjälpa kunden att på ett effektivt sätt anpassa våra standardprodukter till kundens krav vid de tillfällen då detta krävs. Utanför Stockholmsområdet har Enea ett antal väl profilerade kontor där vi tillvaratar deras starka positioner på respektive lokala marknad. Vi förstärker också samarbetet mellan alla delar i koncernen för att bli ännu bättre på att ge lokala kunder tillgång till koncernens samlade resurser. Den svaga efterfrågan har inneburit att ett stort antal medarbetare tvingats lämna koncernen. Under året har antalet medarbetare minskat med 213 personer. Jag känner en stark medkänsla med dem som tvingas lämna oss, samtidigt som jag känner att det finns ett starkt engagemang för Enea runt om i organisationen i dessa svåra tider. Enea som leverantör I dialogen med våra kunder framkommer tydligt att vi spelar en mycket viktig roll hos de flesta av dem. Med många av kunderna har vi en mångårig relation där båda parter visar varandra stort förtroende. I den tuffa marknad som råder blir detta än starkare - vi koncentrerar våra krafter på kundernas viktigaste projekt och arbetar hårt för att vara den partner våra kunder behöver för att kunna stärka sin konkurrensförmåga. Vi värnar om det förtroendekapital vi har byggt upp hos våra kunder. Det vidareutvecklas genom en stor närhet till kunderna - en närhet som möjliggör en långsiktig satsning på att utveckla våra utbud i rätt riktning. Utsikter för 2003 Vi förväntar oss att marknaden förbättras först när den allmänna konjunkturen för industriinvesteringar förbättras och vi förutsätter ingen uppgång i marknaden under Genom de åtgärder som vidtogs under slutet av bedömer vi att Eneas konkurrenskraft väsentligt kommer att höjas. De fasta rörelsekostnaderna beräknas minska med cirka 30% under 2003 jämfört med. Däremot förväntar vi oss en fortsatt god konkurrensförmåga för våra OSE-produkter på den globala marknaden, en konkurrensförmåga som stärks i och med de nya affärskoncepten som medför en större flexibilitet och tydligare kundorientering. I vår konsultverksamhet kommer vi fortsatt eftersträva att erbjuda mer kompletta åtaganden som systemleverantör. Det är ett naturligt led i ett närmare samarbete med kunderna och ett sätt att kunna leverera högre värde. I början av 2003 startades en tredje verksamhetsgren, främst inriktad på att för mobiloperatörer tillhandahålla produkter för bland annat positionering av mobiltelefoner. Denna verksamhetsgren, Enea Services Enabling Technology, förstärker ytterligare Eneas inriktning mot kombinationen av högteknologiska produkter och tjänster. Vi bedömer att tidpunkten är den rätta för att erbjuda mobiloperatörer state-of-the-art-teknologi inom positioneringsområdet. Utöver ett brett utbud av standardprodukter kommer kundspecifika lösningar att kunna erbjudas. Avslutningsvis vill jag framhålla min starka tro på företaget och dess medarbetare. Tack vare det hängivna arbete var och en lägger ner kan vi fortsätta vidareutveckla våra kundrelationer, vår kompetens och vår konkurrenskraft. Ola Berglund VD, Enea Data AB Enea Data AB Årsredovisning 9

10 Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology Enea Embedded Technology erbjuder produkter och tjänster för inbyggda realtidssystem till produktutvecklande kunder. Vi levererar de grundläggande funktionerna, förpackade som programvara, koncept och tjänster. Därutöver hjälper vi kunden med att ta ett mångårigt ansvar för att funktionerna hålls aktuella under hela livscykeln hos kundens produkter. Bara under en helt vanlig dag har du förmodligen använt eller varit i kontakt med våra produkter flera gånger om, utan att du haft en aning om det. Lite otacksamt kan man tycka, men typiskt för det inbyggda realtidsoperativsystemet är att det aldrig märks för användaren. Det ska bara fungera. Slutar det däremot att fungera kommer det sannolikt att märkas fort och mycket påtagligt. Uppdraget för realtidsoperativsystemet är nämligen att se till att det aldrig uppstår något avbrott på vägen mellan användaren och det avancerade mikrochipet, men vägen dit är lång och komplicerad. Beprövad teknik Moderna kommunikationssystem slukar inte bara enorma mängder beräkningskraft som de skickligt konstruerade mikrochipen levererar. De kräver också ett datorprogram som binder samman alla de tusentals elektroniska funktioner som ska samverka och alltid vara tillgängliga på ett snabbt och förutsägbart sätt för användaren. Ett avbrott ter sig ödesdigert oavsett om programmet servar en obemannad flygfarkost från Nasa eller en kritisk funktion i en livsuppehållande utrustning. En beprövad teknik som löser många av de här utmaningarna kallas för realtidsteknik. Enkelt uttryckt kopplar den ihop och hjälper de olika funktionerna i mikrochipet att kommunicera med omvärlden på ett snabbt och förutsägbart vis. Kundnytta och affärsidé Under det gångna verksamhetsåret har Enea erbjudit sina produkter och tjänster i realtidsteknik genom två olika bolag. Nu smälter vi samman produkter och tjänster i ett bolag. Vi valde att namnge det nya företaget Enea Embedded Technology för att tydligare beskriva vår verksamhet. Många av våra kunder konstruerar ofta mycket komplexa produkter. Det ställer i sin tur höga krav på kopplingen mellan mikrochipet och alla de datorprogram som bygger upp kundens egen slutprodukt. Med komplexa produkter följer även behovet att kunna anpassa färdiga byggstenar till kundens eget produktbehov. Den färdiga byggstenen räcker en bra bit på väg men når kanske inte ända fram för göra den slutliga produkten tillräckligt konkurrenskraftig. På Enea erbjuder vi våra kunder det bästa ur två världar; dels färdiga byggstenar, dels kunnandet för att anpassa byggstenen till det aktuella behovet. Vi står för realtidsteknologin medan kunden kan koncentrera sig på sin egen produkt vilket ger en kostnadseffektivare lösning för kunden. Marknad i förändring Med en byggstandard som ständigt blir kompaktare för mikrochipen går det att förminska hela system stora som flyttkartonger till att få rum på en kiselflinga, mindre än en tumnagel. Ett hisnande perspektiv, även för den initierade. Vision: Vår realtidsteknik för inbyggda system är ledande och en uttalad standard på marknaden för kommunikationsprodukter. Vårt företag uppfattas som det mest innovativa i branschen och vi är alla stolta över att arbeta här. Fakta Antal anställda: 280 Affärsidé: Med vår egenutvecklade realtidsteknik hjälper vi våra kunder att öka sin egen produktivitet och att marknadsanpassa sina egna produkter där vårt kunnande står för en paradigm inom realtidstekniken. Exempel på kunder: Ericsson, Nokia, Atlas Copco, Infineon, Volvo, Samsung, Fujitsu, Motorola, Alcatel, ST Microelectronics och Agere 10 Enea Data AB Årsredovisning

11 Enea Embedded Technology Lika hisnande är också de ökade kostnaderna som följer med varje ny byggstandard. Avancerade byggsätt inom halvledarindustrin ger konstruktören nya och förfinade byggstenar. I gengäld kostar det betydande summor att använda de nya byggstenarna där entrébiljetten kostar miljontals kronor. Dessa faktorer har drivit fram en ny och tydlig trend på marknaden. Kunden väljer i högre utsträckning att bygga en stomme som ska passa flera produkter än endast enda produkt. Man kallar det att bygga en plattorm. Kraften läggs på en generell plattform där programvaran får vara tongivande för slutproduktens egenskaper. På så vis går det att som tidigare dels anpassa produkten till enskilda marknader dels snabbare kunna göra en ny produkt på kortare omloppstid. Affärsmodeller För Eneas verksamhet innebär det nya sätt att göra affärer på eftersom våra kunder primärt är produktutvecklande företag. När våra kunder tillämpar plattformsfilosofin leder det därför till färre prospekt. Varje prospekt alstrar i gengäld högre volymer. Därför är det viktigt att också skapa kommersiella förutsättningar som dels gör det enkelt för kunden dels tydliggör vårt eget mervärde. Två licensmodeller är därför mest tongivande för vår verksamhet; utvecklarlicensen och produktionslicensen. Utvecklarlicensen utnyttjas som namnet anger främst av utvecklingsavdelningen. Den ger konstruktörerna tillgång till de byggblock och den verktygslåda som fordras för att kunna bygga sin produkt på ett effektivt sätt. Produktionslicensen ger kunden rätt att använda våra produkter i sina egna produkter. Den kommersiella delen regleras då bland annat genom en avgift per producerad enhet. Våra kunder och vår marknad Vår primära marknad är telekom- och kommunikationsmarknaden där vi fortsatt förädlar vår realtidsteknologi. Det sker bland annat genom ett nära samarbete med världens största leverantör av mobilsystem. Kunskapen börjar även efterfrågas inom andra marknadssegment som fordons- och traditionell industri. Våra kunder återfinns därför inom de mest skilda delar av marknaden. Gemensamt för deras produkter är att de bygger på avancerade elektroniksystem där en eller flera samverkande mikroprocessorer utgör hjärnan i produkten. Ett bra exempel är mobiltelefonsystem som består av basstationer och mobiltelefoner. Det finns även andra och därtill illustrativa exempel på vad realtidsteknologin kan uträtta utanför de traditionella kommunikationsområdena. Nya miljökrav ställer motsvarande nya krav på styrelektroniken i fordonsmotorer, där realtidstekniken bidrar till lägre avgasutsläpp. Ett mer högtflygande exempel på tillämpning ligger i det erkännande vi fick från NASA som valde vårt realtidsoperativsystem för sina obemannade försöksfarkoster. Gemensamt för alla de beskrivna tillämpningarna är kravet på en blixtsnabb kommunikation utan avkall på säkerhet och tillförlitlighet. Flera och mycket avancerade beräkningar ska kunna utföras på mindre än tusendelar av en sekund och inget får gå fel. Skulle det trots allt uppstå störningar är det viktigt att datorprogrammet kan hantera detta och fortsätta sitt arbete på ett förutsägbart sätt. Ola Berglund Gunnar Holmen Håkan Lokind Jonas Persson VD Enea Embedded Technology AB vvd, Globalt kundansvarig Ekonomichef Personalchef Enea Data AB Årsredovisning 11

12 Enea Embedded Technology Våra branschkolleger och Linux På Enea Embedded Technology är vi stolta över att ha erövrat över 20% av världsmarknaden för inbyggda realtidsoperativsystem inom marknaden för kommunikationsprodukter, men vi nöjer oss inte med det. Genom fortsatt medvetna satsningar inom realtidsteknologin och en breddning på vår marknad ser vi förutsättningar för att kunna öka vår marknadsandel ytterligare mot våra konkurrenter; WindRiver, Green Hills och QnX för att nämna några av dessa. Var kommer Linux in i bilden undrar säkert den initierade? Linux har ju, från att ha levt främst inom den akademiska världen under många år, plötsligt blivit en angelägenhet för hela elektronikindustrin och fått stort utrymme i tidningsrubrikerna. Linux är just genom sina starka rötter i den akademiska världen en lika kraftfull som spännande trend som i mångt och mycket kompletterar den avancerade realtidstekniken. Med vårt ursprung i UNIXvärlden är Linux en naturlig del av vår kunskapsutveckling inom realtidstekniken. Sammantaget ger det förutsättningar för en gynnsam samexistens som vi också har tagit vara på. Det har bland annat resulterat i en egenutvecklad produkt som kopplar ihop vårt eget realtidsoperativsystem med Linux-världen. Lång tekniktradition På Enea har vi arbetat i över 30 år med realtidsteknologin, läran om realtidstekniken. Det är en kunskap som vi har vidareförädlat genom våra produkter och tjänster inom realtidsteknik. I över ett decennium har värdet av vår egen produkt OSE bekräftats av stora och små användare världen över. OSE är ett operativsystem i realtidsteknik för inbyggnad. Ledningen på Enea Embedded Technology Den nuvarande ledningsgruppen på Enea Embedded Technology bildades för knappt ett år sedan. Medlemmarna i ledningsgruppen har en bred erfarenhet från framförallt tillverkningsindustrin. Till gruppens meritlista räknas även erfarenhet från halvledar- och programvaruindustri, projektledning av omfattande projekt, och vana vid att leda stora och komplexa organisationer. Vår internationella organisation Beslutet om integrering och kostnadsbesparingar har medfört att säljorganisationen i USA förts över till vårt konsultbolag Enea TekSci i San Diego. Enea TekSci har god renommé bland många kunder på den amerikanska marknaden. Utmärkande för våra kunder i valet av Enea TekSci är säkerhet och kvalité. TekSci arbetar sedan över tio år med uppdrag inom bland annat flyg- och säkerhetsindustrin i USA. De krav som den här industrin ställer sammanfaller ofta med vår egen filosofi kring realtidstekniken. Den övriga delen av organisationen utanför Sverige representeras av egna kontor i England, Frankrike, Tyskland och Japan. Därutöver arbetar vi sedan flera år genom våra distributörer i Europa och fjärran östern. Vi känner en stark tillförsikt inför framtiden. Även om vi har en respekt för marknadens snabba växlingar är vi övertygade att vi ska lyckas nå många av våra delmål på vägen, för att bli ett världsledande företag i realtidsteknik. Vi har produkterna; vi har mycket kunniga och hängivna medarbetare; vi har framför allt det fortsatta förtroendet från våra kunder! Vance Hilderman Christophe Ballan Paul Nord Dag Arrenfeldt VD Enea TekSci US Operation Marknads- & Säljchef Affärsområdeschef Engineering Services Affärsområdeschef Solutions Office 12 Enea Data AB Årsredovisning

13 Enea Embedded Technology Våra OSE-produkter OSE är en produktfamilj bestående av realtidsoperativsystem med tillhörande tjänster. Ett operativsystem består av maskinnära programvara. För att skapa största nytta vid utveckling av nya produkter tillhandahåller vi även tjänster för systemdesign och utvecklingsmiljöer. Vissa kunder vill även få anpassningar och tillägg gjorda för sina krävande produkter. En PC-användare kommer i kontakt med operativsystemet Windows så fort datorn startas. Eftersom Windows ligger i så nära kontakt med användaren tänker man inte på att operativsystemet egentligen främst fungerar som en länk mellan de olika programverktygen och datorns inre maskinrum. På samma vis fungerar vårt operativsystem OSE, som ett lager mellan programmet som användaren ser och datorns inre. En av de stora skillnaderna mot Windows är att OSE är så kompakt att det går att bygga in som en del av maskinrummet. Därmed blir det också osynligt för användaren. Idag tillverkar vi i huvudsak tre olika produktfamiljer av realtidsoperativsystem. En produktfamilj inriktad mot mindre komplexa tillämpningar men med små minneskrav och korta svarstider. Den andra familjen kallar vi OSEck som främst är avsedd för digitala signalprocessorer. Det är en speciell typ av mikroprocessorer som har en mycket hög beräkningsförmåga avsedd för att i första hand bearbeta bland annat signaler, vilket namnet också antyder. Digitala signalprocessorer återfinns snart sagt i alla vanliga men lite mer avancerade konsumentprodukter, som mobiltelefoner, hemdatorn, bilen etc. Vår paradprodukt kallar vi kort och gott för OSE. Det är ett operativsystem som utnyttjar realtidstekniken till fullo och innehåller en komplett svit av funktionsblock som är en förutsättning i avancerade tillämpningar. Alla de här produkterna fungerar naturligtvis inte av sig själva utan ska föras in i sin slutliga produkt på ett effektivt sätt. Det fordrar en verktygslåda eller korrektare uttryckt en utvecklingsmiljö som stöder konstruktören hela resan från idé till färdig produkt. På Enea tillverkar vi en del av verktygskedjan själva och arbetar nära olika partnerföretag som hjälper kunderna med övriga verktyg för att göra utvecklingsmiljön komplett. Till våra nära partner räknas främst tillverkare av utvecklingsverktyg och olika typer av datorprogram som kanske är mer kända för användaren i gemen nämligen stöd för Java och Bluetooth för att nämna några exempel. Med en bra plattform kan du bygga ut hur mycket som helst Enea Data AB Årsredovisning 13

14 Enea Systems Enea Systems När du möter Enea i din vardag är du förmodligen inte medveten om det. Det vi gör syns inte utan märks. Vi utvecklar system som gör att datorer, maskiner, bilar, flygplan, mobiltelefoner med mera får en hjärna. Utan våra ingenjörer och systemutvecklare skulle åtskillig teknisk utrustning inte fungera. Duktiga yrkesmän behövs alltid Om du ska bygga en kakelugn hemma så ringer du förmodligen en duktig kakelugnsmakare. Eller om du vill förnya huset kanske du anlitar en arkitekt som kan komma med nya idéer. Ja, alla kanske inte gör det, utan försöker själva. Frågan är vilket som blir bäst. Gedigen specialkompetens kommer alltid att behövas i olika sammanhang. Enea har duktiga yrkesmän och yrkeskvinnor. Inte till ditt husbygge kanske, men säkerligen till någon teknisk utrustning som du använder dagligen, likaså till produkter som kommer på bred front först om några år. Hantverksyrket för oss i IT-branschen har förändrats kraftigt det senaste året. Efterfrågan har förändrats. Vissa kunder väljer att göra mer själva och endast använda vår experthjälp för utvalda delar. Andra kunder kommer till oss och ber om en helhetslösning för att själva kunna ägna sig åt sin kärnverksamhet. Denna förändrade efterfrågan medförde att vi gjorde stora omstruktureringar. Bland annat överfördes verksamheten i Enea Business Software till Enea Realtime som byter namn till Enea Systems. I Enea Systems har vi renodlat verksamheten efter hur vi bäst ska möta våra kunder och deras krav på lönsamma helhetslösningar. Enea Systems består av sju enheter med bransch och utbudsfokus. Med detta har vi skapat ett antal flexibla, kundorienterade företag i företaget som verkar i Stockholm, Uppsala, Linköping och Öresundsregionen. Vad gör Enea Systems? Många vet inte vad vi gör eftersom det inte syns. Men har du någon gång funderat över vad som händer i mobiltelefonen när det ringer eller hur bilen kan veta att bensinen snart är slut? Du har kanske sett alla knappar i cockpit och funderat över hur kaptenen kan hålla ordning på allt? Att pengarna kommer ut ur bankomaten när du satt in kortet och tryckt på knapparna är ju en självklarhet. Lika självklart som när du beställer varor på nätet så kommer de också hem till dig. Mycket av den teknik som du använder i din vardag är utrustning som kräver avancerade system bakom. Det är här som det vi producerar kommer till användning. Inom vissa branscher är kraven extremt höga på att utrustningen ska fungera, exempelvis inom sjukvården och flygindustrin. Sådana säkerhetskritiska lösningar är vi ofta med och utvecklar. Det mest effektiva är inte alltid att utveckla helt nya system. Ibland kopplar vi ihop gamla väl fungerande system med varandra, eller förnyar vissa delar. Totalåtaganden och expertkonsulting inom test är också något som vi erbjuder. Att kontinuerligt utföra tester i alla utvecklingsprojekt sparar mycket pengar och undviker katastrofer. Vision: Vi är marknadsledande inom utveckling av avancerade system. Vårt företag uppfattas som det mest innovativa i branschen och vi är alla stolta över att arbeta här. Affärsidé: Vi erbjuder avancerad systemutveckling och utbildning till företag och myndigheter som efterfrågar tillförlitliga och användbara system och produkter. Genom lång erfarenhet, djup teknisk kunskap, engagemang och kreativitet levererar vi det kunderna efterfrågar. Vi bidrar härigenom till att våra kunder blir effektivare och Fakta mer lönsamma, samtidigt som vi ger dem möjlighet att erbjuda sina kunder bättre tjänster och produkter. Antal anställda: 300 Exempel på kunder: Ericsson, Siemens Elema, Atlas Copco, Saab, Volvo, Vattenfall, SAS, Bosch Rexroth, Rikspolisstyrelsen, Stockholms Läns Landsting, Sony Ericsson, ABB och Tetra Pak 14 Enea Data AB Årsredovisning

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001

Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001 Enea Data AB (publ) Årsredovisning 2001 static int create_socket(void) { static const SIGSELECT reply[] = {1, INET_IF_UP_REPLY}; union SIGNAL *sig; PROCESS pid; int sd; /* Create UDP socket. */ if ((sd

Läs mer

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 Innehåll Året i sammandrag............... 3 VD har ordet.................. 4 5 Prevasaktien.................. 6 7 Affärsidé, vision och strategi......... 8 Marknad och konkurrens...........

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ Med sinnen för en ny tid 2 mars 2015 Under 2014 omsätter HiQ 1 378,8 Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 147,4 Mkr. Vi har ett starkt kassaflöde

Läs mer

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband

ENEA ÅRSREDOVISNING 2012. Powering the wireless broadband ENEA ÅRSREDOVISNING Powering the wireless broadband Årsredovisning 5 Du har troligtvis använt Eneas teknik utan att veta om det. Varje dag utnyttjar miljontals >>> Enea på mi samtal och kommunikationsprocesser

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4

Innehåll. Historik. Kalendarium. Året i korthet 1. VD har ordet 2. Detta är FormPipe Software 3. Verksamhet, marknad och organisation 4 ÅRSREDOVISNING 2005 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 Detta är FormPipe Software 3 Verksamhet, marknad och organisation 4 Affärsområde NetDesign 6 Historik 1997 Utvecklingen av systemplattformen

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk Rapportering

Innehåll. Ekonomisk Rapportering Innehåll 3 Året i sammandrag 4 Prevas värden på framtidens marknad 6 Lennart Ekdal ställer VD och grundare mot väggen 9 IT-konsult verksamheten 9 Medarbetare 10 Medarbetare med höga förväntningar 11 Affärsområden

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006

ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006 ÅRSREDOVISNING ECOVISION AB 2006......... KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Ecovision AB (publ) kallas härmed till årsstämma i bolagets lokaler, Sveavägen 56 uppgång C, 3 tr,

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4

Innehåll. Bolagsstämma. Anmälan mm. Adressändring. Ekonomisk rapportering. Utdelning. 2000 i korthet... 3. VD kommenterar... 4 ÅRSREDOVISNING 2000 Innehåll 2000 i korthet... 3 VD kommenterar... 4 Styrelsemedlemmar, intervju av Lennart Ekdal... 6 Medarbetare... 10 Bioinformatics, affärsområde... 12 Industry, affärsområde... 14

Läs mer

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING

1 xxxxxxx ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Innehåll Kort om MultiQ 3 Året i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé 7 Fallstudie: Glitter 8 8 Vår verksamhet 9 Fallstudie: Svenska Spel 11 Produktion och hållbarhet 12 Fallstudie: Abu Garcia

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Manuella processer? 2003 ÅRSREDOVISNING

Manuella processer? 2003 ÅRSREDOVISNING Manuella processer? 2003 ÅRSREDOVISNING EKONOMISK INFORMATION 2004 30 mars 2004 Bolagsstämma för verksamhetsåret 2003 12 maj 2004 Kvartal 1 26 augusti 2004 Kvartal 2 21 oktober 2004 Kvartal 3 februari

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11

1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 WM-DATA ÅRSREDOVISNING 2004 NYA VILLKOR PÅ EN MOGEN MARKNAD 1. DET RÄCKER INTE LÄNGRE ATT BARA KUNNA IT. S.10 2. KVALITET BLIR EN ALLT VIKTIGARE FRAMGÅNGSFAKTOR I IT-BRANSCHEN. S.11 3. MER NYTTA MED MINDRE

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer