FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINSPÅNGS TEKNISKA VERK"

Transkript

1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AKTIEBOLAG Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

2 Finspångs Tekniska verk AB 1 (20) Styrelsen och verkställande direktören för Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Finspångs Tekniska verk AB Finspångs Stadsnät Finet AB Koncernen Finspångs Tekniska verk AB 2004, Mkr Respektive bolags balans och resultat före elimineringsåtgärder. I koncernen ingående enheter Ägd andel % Eget kapital+ Antal Omsättning Tillgångar Skulder obesk reserv* Resultat anställda Finspångs Stadsnät Finet AB 100 6,3 17,4 13,7 3,7-0,1 4 Finspångs Tekniska verk AB 106,3 380,2 343,2 37,0 0,8 45 Totalt för koncernen 112,6 397,6 356,9 40,7 1,4 49 *Uppskjuten skatt på obeskattade reserver har ej beaktats Finspångs Tekniska verk AB ägs i sin helhet av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. Bolagets verksamheter är produktion och distribution av fjärrvärme, att tillhandahålla renvatten och att omhänderta avloppsvatten, att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning, att bedriva grustäkt, idka handel med grusprodukter och annat byggmaterial samt att bedriva transport och entreprenadverksamhet. Bolaget har tillstånd för att bedriva produktion av hetvatten (Länsstyrelsen 1998), tillstånd att driva avloppsverket Axsäter (Länsstyrelsen 1985), tillstånd för deponi och återvinningsanläggning (Länsstyrelsen 1995), tillstånd för avfallsförbränning (Länsstyrelsen 2002) samt tillstånd för mellanlagring av avfall för förbränning (Länsstyrelsen 2002). Anmälningsplikt föreligger för avloppsverken i Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors och Byle. Vattenverken Bleken, Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors, Byle är godkända enligt Livsmedelslagen (Bygg- och Miljönämnden 2003). Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Torbjörn Sköld Gunnar Nilsson Vice ordf Bo Larsson Ilkka Lankila Monika Estenberger Berit Martinsson Anders Thuresson Rune Larsson Göte Holgerzon Sten Zetterfeldt VD Roland Mayer t o m Yvonne Johansson f r o m Lekmanna- Peder Sterlinge, utsedd av Finspångs revisorer Kommun Stig Eriksson Revisor Anders Öhling Aukt revisor Lekmanna- Hakon Fältström, utsedd av Finspångs revisorssuppl Kommun Lars Palmqvist Revisorssuppl Elisabeth Carelind Aukt revisor

3 Finspångs Tekniska verk AB 2 (20) Allmänt om verksamheten Bolagets syfte är att Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god värme- och energiförsörjning i Finspångs kommun. Producera och leverera renvatten, omhänderta, leda bort och rena avloppsvatten. Insamla och omhänderta avfall och ta hänsyn till återvinning samt förändringar som sker i fråga om producentansvar. Ansvara för renhållning, återvinningscentral och deponi. På uppdrag av kommunen, där kommunen är väghållare, ansvara för skötsel och drift av gator, gång-/cykelvägar samt gatubelysning. På uppdrag av kommunen, ansvara för skötsel och drift av kommunens parker och lekplatser. Bedriva grusproduktion, grusförsäljning och transporter. avfallshanteringen. Återvinningscentralerna i Finspångs kommun har utrets tillsammans med Förpackningsinsamling som har ansvaret för återvinningscentralerna både i antal och placering. Avtal med Sydkraft att få hyra balningsutrustning genom en gemensam entreprenör har undertecknats under våren. ID-märkning av sopkärl och slambrunnar inom kommunen pågår under hela året. Försök med lakvattenbehandling och arbete med anpassningsplanen för Sjömansäng fortsätter enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen. Med stor glädje och flera års arbete med Sapa har vi äntligen ett avtal om fjärrvärmeleverans. Anslutningen av Sapa blev klar under oktober Den övriga utbyggnaden på fjärrvärme och renoveringar av VAnätet följer i stort den uppgjorda tidplanen. Verksamheten inom entreprenaden har anpassats till de besparingar som ägarna har föreslagit för år Arbetet följer kommunens upphandling. I övrigt verkställer entreprenaden arbeten beställda internt inom bolaget. Erstorps Grus väntar på sitt täkttillstånd för Rommetorp. Under året har den föråldrade krossutrustningen på Erstorps Grus rivits. Årets verksamhet Äntligen bränner vi våra egna hushållssopor på värmeverket i Finspång. Proveldning startade under februari 2004 enligt den forcerade tidplanen. Några inkörningsproblem med traversen för bränslehanteringen konstaterades men utan större problem för driften. Felet är åtgärdat. I övrigt har hela systemet i stort sett fungerat enligt våra förväntningar. Att övertagandet av anläggningen gick så smärtfritt berodde till stor del av våra duktiga drifttekniker. Renspolningar av VA-nätet konstrueras och övervakas av teknisk service. Separering av gatubelysning är i stort sett avslutad. Som avslutning kan vi nämna att bolagets resultat är positivt för 2004, även med ökande elkostnader för hela verksamheten. Ett stort tack till våra medarbetare som har bidragit till bolagets framgång. För att förbättra vattenkvaliteten på Blekens vattenverk beställdes en utredning av Högskolan i Linköping med efterföljande försök både i mindre skala och i full skala i anläggningen. Försöken i mindre skala uppfattades som positiva men försöken i full skala i anläggningen gjorde oss besvikna. Slamfiltren på Axsäter har varit i drift f r o m våren Efter årskiftet 2003/2004 hände något i slamfiltren som reducerade returvattenflödet från dem. Genom undersökningar har vi kommit fram till att en del av slammet lägger sig som ett lock på sandbädden i botten och därigenom begränsar vattenåterföringen till reningsverket. Olika försök för att lösa upp locket på sandbädden har genomförts med mer eller mindre bra resultat. Försöken fortsätter i samråd med leverantören tills vi har funnit en fungerande process för slamfiltren. Efter idrifttagning av förbränningsanläggningen har balning av hushållsavfall upphört på Sjömansäng och personalen har återgått till sina ordinarie arbeten inom

4 Finspångs Tekniska verk AB 3 (20) Ekonomi Resultatet för 2004 visar på en vinst med 0,7 Mkr. Vilket är positivt med tanke på det höjda elpriset som för hela bolaget har medfört en kostnadsökning med 2,9 Mkr jämfört med Fjärrvärmeverksamheten visar ett överskott på 0,6 Mkr, Bränslekostnaderna minskar i och med driftstarten av avfallspannan, hushållavfallet medför intäkter, istället för kostnader för olja och biobränsle. Fjärrvärmeverksamheten känner av det höjda elpriset, kostnadsökning är 1 Mkr jämfört med Fjärrvärmen har under året anslutit ca 120 nya kunder till fjärrvärmenätet. Omsättningen har ökat med 1,6 Mkr till 37,5 Mkr. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 0,8 Mkr. Det höjda elpriset medför en kostnadsökning jämfört med 2003 på 1 Mkr. Intäkter för dagvattenhanteringen som diskuteras med kommunen har inte klartställts under Intäktssidan vad det gäller avgifter för vatten- och avlopp har ökat 400 tkr jämfört med föregående år vilket är positivt eftersom det i flera år varit en nedåtgående trend. Renhållningen redovisar ett överskott med 0,2 Mkr. 500 tkr har fonderats för framtida återställning av Sjömansäng. Entreprenadavdelningen visar ett överskott med 0,1 Mkr. Erstorps grus visar ett underskott med 0,1 Mkr, underskottet beror på den rivning som skett av det gamla krossverket, vilket har kostat 560 tkr. När det gäller de skattefinansierade verksamheterna så visar gatu/park ett nollresultat. Under året har endast mindre del av asfalteringsjobb som planerats genomförts. Budgeten för verksamheten har skurits ned med 0,5 Mkr. Vilket medför en kvalitetssänkning på flera områden. Besparingar sker på beläggnings- och parkarbeten. Gatubelysningen visar ett överskott på 0,3 Mkr. Budgeten för verksamheten har sänkts med 0,1 Mkr för Prishöjningen för elen påverkar denna verksamhet kraftigt. Kostnadsökningen jämfört med föregående år är en i det närmaste en fördubbling, 0,9 Mkr. Neddragning av underhållet har skett för att klara de ökade kostnaderna för elen. Nyckeltal: Soliditet % 1) Avkastning på eget kapital % 2) Definition 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital. Totalt under året har Finspångs Tekniska Verk investerat 54 Mkr. Av dessa är pågående projekt 15 Mkr. De stora investeringarna är främst på fjärrvärmesida med b l a byggnationen av en ny avfallspanna 94,1 Mkr (budget 100 Mkr) mindre delar återstår, men också på fjärrvärmeledningsnätet ca 24 Mkr. Större investeringar som har färdigställts 2004: Avfallspannan 94,1 Mkr Fjärrvärme Viggestorp 15,0 Mkr Fjärrvärme SAPA 1,5 Mkr Fjärrvärme Risinge kyrka 1,3 Mkr Fjärrvärme ABF-huset, Nanolfsvillorna, Villavägen, Skäggebyvägen, Hyttvägen, Bruksgården, Gjutarevägen, Brf Björken, Brf Prästkragen m fl 3,3 Mkr Personalutrymmen Axsäter 1,4 Mkr Viggestorp vattenledningar 0,6 Mkr Laduvägen vattenledningar 0,5 Mkr

5 Finspångs Tekniska verk AB 4 (20) Energiverksamheten Chef: Bo Karlsson Personal: 7 (6 )drifttekniker Omsättning: 49,7 (43,6) Mkr Rörelseresultat: 0,6 (1,2) Mkr Värmeproduktionen för Finspångs tätort produceras genom värmeverkets basenhet med spets och reservenheter i förvaltningshuset samt vid Grosvad och Nyhem. Under februari på börjades provdrift med den nya avfallspannan. Provdriften blev klar 17 april, och anläggningen övertogs av Ftv 3 maj. Avfallspannan har varit i drift sedan den övertogs, förutom stopp för översyn från 25/6 till 16/8.Under driftsäsongen har några mindre driftstopp inträffat, orsaken har varit problem med bränsletravers, och med igensättningar i kulsotningen från ECO 1.Dessa driftstopp har varat i ca 6 dygn totalt. Basproduktion kommer att ske i första hand i avfallspannan på 10 Mw och i andra hand i biopannan på 15 MW. De två oljepannorna på 10 MW st har körts för basproduktion i stor omfattning i januari, februari, innan avfallspannan kom i drift.under senare delen av året har avfallspanna och biopannna gått med full effekt alla dagar när ute temperaturen legat under 0 grader. Max effekt värdet för 2004 noterades till 34 MW. Under hösten anslöts SAPA med fjärrvärme från nätet, vilket kommer att medföra att lasten kommer att öka betydligt under denna driftsäsong. Även Siemens Norrmalmsverkstad kommer att anslutas under februari 2005, vilket kommer att ge en ytterligare ökning av fjärrvärme lasten. Oljepannor vid Norrmalmsverkstaden kommer då att ev gå tillbaks till Siemens, för att vara reserv. Glasbruket och restaurangen i Rejmyre förses med värme från en oljepanna placerad i Glasbruket. Vid Nyhem har Riksbyggens fastigheter anslutits direkt till befintlig fjärrvärmestam, vilket medför att oljepannor i Nyhems panncentral kan ställas av helt och eventuellt skrotas. Övriga anläggningar har stått som reserv. Produktionsdata Producerad värme GWh 102,3 85,3 79,6 Såld fjärrvärme GWh 87,3 79,6 72,6 Bortkyld fjärrvärme GWh 6,6 Producerad fjärrvärme, bio % 44 77,8 76 Producerad fjärrvärme avfall% 44 Producerad fjärrvärme, olja % 10 22,2 24 Utsläpp av Nox mg/mj 68,8 74,2 69 Producerad aska ton Producerad vattenkraft MWh Invägd avfallsmängd ton Producerad bottenaska ton Producerad flygaska ton 603 Invägd mängd RT-flis ton Fjärrvärmenätet: Under januari månad har läckage indikeringsmätningar utförts på hela fjärrvärmenätet. Inga större fel hittades, men de indikeringar som framkom åtgärdas löpande under året och kommande säsong. Driftstörningar: 7/1 transformatorfel Grosvad, abonnenter i Grosvadsnätet utan värme ca 4 timmar innan provisorisk el matning till fjärrvärmepump kunde ordnas. Underhåll: Biopannan stoppades 20/4 pga att nätbelastningen var för låg, avfallspannan klarar ensam att försörja nätet. Biopannan avställd för underhåll till 2/7. Under revisionsperioden har ugnsmurningen förbättras enligt plan. Vidare har korroderade rökgaskanaler utbytts. Nytt askspjäll har monterats. Övriga åtgärder enligt plan (traversöversyn, elfilter, styr och regler mm). Biopannan återstartades 2/7. Avfallspannan stoppades för översyn 25/6. Under stoppet reparerades traversklo, styrsystem till pannstyrning att modifierades,samt allmän rengöring av eldstad och rökgasvägar.leverantören kommer att utförda besiktning av pannan. Under sommarstoppet tömdes sopbunkern, och glidplåtar monterades för att sopornas rasvinkel skulle förbättras. Dessa åtgärder blev ej till belåtenhet, sopberget rasar ej ned som det ska, så bunkerns kapacitet kan ej utnyttjas helt. Under stoppet 2005 kommer ytterligare åtgärder att utföras för att förbättra funktionen. Projekt: Under första halvåret har 2 st projekt startats. Inköp och installation av större fjärrvärmepump. För att klara de flöden som blir när nätet byggts ut med Sapa och Norrmalm kommer befintliga pumpar ej att räcka till. Därför beslöts att inhandla en ny pump till en total kostnad av ca 1 milj. Denna har ännu inte provats fullt ut pga.att nätbelastningen inte har varit tillräckligt stor. För att kunna hålla en bra och ren miljö i anläggningen beslöts att inhandla en ny centraldammsugaranläggning för grov industriell användning. Total kostnad ca 0,5 Mkr. Installerad och klar i augusti Personal. Under året har 1 drifttekniker slutat, och 1 st har nyrekryterats och börjat sin anställning i december Under tiden har vakansen fyllts ut med inhyrd personal. Inga långtidssjukskrivningar under året. Verket har varit bemannat kontinuerligt hela tiden utom när Bio-pannan ensam varit i drift dvs under juli månad För att klara semester, sjukfrånvaro kurser mm. har en drifttekniker från Va-sidan flyttats över till värmeverket från 1 september 2004, vilket innebär att skiftgången delas på 6 st drifttekniker.

6 Finspångs Tekniska verk AB 5 (20) Teknisk Service Chef: Lars Lind Personal: 5 (4) projekterings - och utredningsingenjörer. Omsättning: Rörelseresultat: 5,7 (6,9) Mkr 0,4 (0,4) Mkr Teknisk Service är en gemensam resurs för hela bolagets verksamhet. Enheten svarar för projektering, utredningar och genomför projekt i första hand för vatten/avlopp, markarbeten, fjärrvärme, avfall och bredbandsverksamheten i dotterbolaget. Avdelningen håller databaser och ledningskartor för VA, fjärrvärme och Finets bredband. Dessutom ansvaras för gatubelysningen som sköts av entreprenör. Från Finspångs kommun har vi vissa uppdrag. Bl. a. i samband med digitalisering av grundkartan och inventering av de broar kommunen har ansvar för samt underhållsplanering för dessa. Projekt VA: Kraftkärrsområdet, utbyggnad av dagvattenledning. Viggestorp, relining av dag- och spillvattenledningar samt vattenledningar. Laduvägsområdet, relining av vattenledningar och åtgärdsplan för renovering av befintliga dag- och spillvattenledningar. Nanolfsvägen, relining av vattenledningar. Tegelbacken, utbyggnad av VA-ledningar. Rejmyre, relining av vattenledning. Renspolning av vattenledningsnätet med luft/vatten i nordvästra delen av Finspångs tätort samt Igelfors och Rejmyre. Relining innebär att i befintliga ledningar dras nya ledningar med en mindre dimension. Projekt Mark: Gång och cykelväg vid Lidl har utförts. Gång och cykelväg från Viggestorp till ridhuset i Torstorp har utförts. Projekt Fjärrvärme: Utredning, projektering och utbyggnad av fjärrvärmenät vid: ABF-huset Viggestorp Laduvägsområdet Norrmalm med anslutning av Sapa och ledningar till Norrmalmsverkstaden som ska anslutas. Nanolfsvägen Bruksgården och Mässingskammaren Dunderbacken villaområdet Brf Björken Dessutom har ett 20-tal serviser utförts Gatubelysning: Drift- och underhållsentreprenör för gatubelysningen är ElektroSandberg. Entreprenören inspekterar och gör erforderliga lampbyten mm 4 gånger per år. Däremellan utförs enstaka byten av lampor på prioriterade platser. Akuta reparationer utförs snarast. Separering av gatubelysningen är slutförd och mätning av el har nu införts på hela beståndet. Överlämnande eller rivning av gatubelysning enligt tidigare beslut pågår och är nära slutförande. Seriebyte av lampor utförs på en fjärdedel av beståndet och märkning av stolpar är slutförd. 75 stycken gamla lysrörs- och kvicksilverarmaturer har bytts till moderna armaturer med lågenergilampor. Ett 20-tal dåliga belysningsstolpar har bytts ut.

7 Finspångs Tekniska verk AB 6 (20) Va-verksamheten Chef : Rune Andersson Personal : 8 (9) drifttekniker Omsättning: 27,4 (27,5) Mkr Rörelseresultat: -0,8 (0,2 Mkr Vattenproduktion Under 2004 har råvattenkvalitén i Bleken varit jämn fram till december då snösmältning medförde problem med lukt och smak i vissa områden. Prov med tillsats av polymer har genomförts med hjälp av högskolan i Linköping först i en pilotanläggning sedan i full skala.försöken har inte medfört någon påtaglig förbättring utan kolfiltren har belastats lika hårt. Försök med förstoring av inloppen till lamellerna har delvis genomförts men kan ännu inte utvärderas. Åskväder har vid några tillfällen medfört problem i ytterverken. har tagits fram och tidigt samråd har hållits med berörda. Produktionskostnad per m3 sålt vatten Prod.kostnad kr/ såld m 3 Kostnadstäckningsgrad % ,50 20,92 18,8 18,28 19,55 18, Avloppsverk, pumpstationer Personalutrymmena i Axsäter har färdigställts under våren. Slamfiltren har periodvis inte kunnat beskickas på grund av att ett tätskikt bildats ovanför sandfiltret. PH-justering av filtren har givit viss resultat men inte i önskad utsträckning. Efter kontakt med Länsstyrelsen har rötkamrarna sanerats och tagits i drift för att få en reduktion av slammängderna.arbetet med tillståndsansökan pågår.miljökonsekvensbeskrivning Producerat renvatten respektive behandlat avloppsvatten Renvatten Avloppsv Ovidkommande

8 Finspångs Tekniska verk AB 7 (20) Renhållningsverksamheten Chef : Ulf Axelsson Personal : 4 Dumperförare, traktorförare samt mottagning. Omsättning: 16,4 (10,8) Mkr Rörelseresultat: 0,2 (0,5) Mkr Sjömansäng fortsätter sin utveckling till en modern återvinningscentral med miljöstation och deponi. Samrådsmöte med tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen har hållits angående tillstånd för den nya deponin. Balning av brännbart hushålls och industriavfall upphörde i februari månad i och med att den nya avfallspannan togs i drift. Under sommarstoppet balades det i några veckor. Inför förbudet att deponera organiskt avfall f o m 1 januari 2005 har man provat att krossa brännbart material som är för stort att förbrännas i avfallspannan. Bottenaska från avfallspannan har sorterats under året. Det utökade lakvattenförsöket i mossen avslutades i november och en utvärdering har inlämnats till tillståndsmyndigheten. Statistik Sjömansäng Produkt Enhet Hushållsavfall Ton Energiåtervinning Industriavfall brännbart Ton Energiåtervinning Deponi ( ej återvinningsbart) Ton Deponering Rötslam Ton Mellanlagring (sluttäckning). Aluminiumstoft (säck) Ton Deponering Kalk (säck) Ton Deponering Bottenaska fr värmeverket Ton Bioaska från värmeverk Ton Hårdgjorda ytor Sjömansäng Asbest Ton Deponering * Producentansvarsprodukter Återvunnit material Enhet Tidningspapper+ kontor* Ton IL Linköping Returkartong * Ton IL Linköping Plastförpackningar * Ton 40,7 53, Ragnsells Linköping Metallförpackningar * Ton 38, Allren -Norrköping Glasförpackningar * Ton Hammar glasbruk Elektronik * Ton Mirec Norrköping Lysrör & glödlampor * Ton 6,1 5,0 4,9 2,2 Sakab Kumla Vitvaror * Ton Stena Västerås Batterier små * Ton 5,8 5,5 5,2 6,3 Tekniska verken Linköping Bilbatterier * Ton 31,5 35,1 38,5 33,7 Stena Skänninge Wellpapp Ton IL Linköping Skrot Ton Stena Huddinge Träavfall Ton Energiåtervinning Trädgårdsavfall Ton Mellanlager (sluttäckning) Kyl & Frys St Stena Halmstad Hushållens farliga avfall. Transportör: Allren Behandlare: Tekniska verken Avfallsslag i kg Spillolja Oljefilter Småkemikalier Färgburk Lösningsmedel Fotokemikalier Bekämpningsmedel Småbatterier Kvicksilvertermometrar Alkalisk Limburk epoxy Färgspill Oljeabsorbenter

9 Finspångs Tekniska verk AB 8 (20) Erstorps Grus Chef : Hans Hjelm Personal : 2, 1 transportledare, 1 lastmaskinförare Omsättning: 7,2 (7,6) Mkr Rörelseresultat: -0,1 (0,2) Mkr Erstorps grus har haft en god orderingång under året. Vi har levererat grus och krossmaterial till byggentreprenörer, betongtillverkning, skogsvägar och till vår egen entreprenadavdelning. Vi har även transporterat grus från vår grustäkt i Rommetorp. Täkttillståndet i Rommetorp gick ut vid årsskiftet och den nya ansökan har på grund av överklaganden inte behandlats färdigt på länsstyrelsen. Under året har det gamla krossverket rivits till en kostnad av 0,6 Mkr. Vi har sålt ca ton under året. Såld grusmängd (ton) Ertorps grus Rommetorp Totalt Entreprenad Chef : Hans Hjelm Personal : 7 inkl grävmaskinister, anläggningspersonal samt parkarbetare. Omsättning: 5,0 (4,5) Mkr Rörelseresultat: 0,1 (-0,3) Mkr Entreprenadavdelningen har under året utfört drift och underhåll av gator och parker åt byggtekniska nämnden. Under sommarmånaderna hade vi åtta skolungdomar anställda som skötte om sommarblommor och renhållning i centrum. I egen regi har entreprenadavdelningen utfört underhåll av vatten och avloppsledningsnätet. Utöver det vanliga underhållsarbetet har vi renoverat va-ledningar på Bandvägen, Dunderbacksvägen och i Borggård. På Tegelbacksområdet har vi byggt nya va-ledningar till fyra tomter. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Viggestorp, Laduvägsområdet och Högbyvägen har vi minskat dimensionerna på vattenledningarna genom relining. Övriga enskilda projekt som vi utfört är gång och cykelväg till Torstorp,väg mellan Sjömansäng och värmeverket samt div. markarbeten vid värmeverket. Entreprenadavdelningen har också skött om sorteringen av osorterat avfall på Sjömansäng. Åt renhållningen har vi också utfört märkning av samtliga sopkärl inom kommunen. Administration Chef: Yvonne Johansson Personal: 4 inkl. assistenter och marknadsförare/säljare 2 projektanställda Den administrativa avdelningen sköter debitering av vatten- och avloppsavgifter, fjärrvärmeavgifter, deponiavgifter m m. I arbetsuppgifterna ingår också budget, bokslut och löpande redovisning för Finspångs Tekniska verk AB samt för Finspångs Stadsnät Finet AB. 1 januari 2004 övertogs debiteringen och kundtjänst för sophämtning från Lastbilscentralen. Administrationen har även huvudansvaret för den påbörjade miljö- och kvalitetscertifieringen som påbörjades under 2003.

10 Finspångs Tekniska verk AB 9 (20) Kort beskrivning av koncernens bolag Finspångs Stadsnät Finet AB (Org nr ) Huvuduppgifter Finspångs Stadsnät, Finet AB handlägger från och med den 1 juli 2000 alla nya anslutningar genom optonätet eller via radio Lan i Finspångs Kommun. Årets verksamhet Från och med februari 2003 erbjuder bolaget anslutningar via egen ADSL. Satsningen har varit mycket lyckosam och under 2004 etablerades ADSL även i Sonstorp. Kundantalet har ökat med över 300, vi har idag ca 620 kunder via ADSL. Vidare har en fortsättning av utbyggnaden av fibernätet i tätorten har gjorts i samband med fjärrvärmeutbyggnaden, i första hand har kanalisation lagts och i de områden anslutningsgraden varit tillräckligt hög har fiber dragits. Nytt avtal för utbyggnad av etapp 2 enligt IT-infrastrukturprogrammet har avtalats med kommunen och projektering påbörjades i juli. Projektet beräknas vara slutfört kvartal och ger en täckning på ca 95 % av kommunens invånare. Avtalet med utbildningsförvaltningen förlängts ytterligare 1 år där vi ansvarar för samtliga skolors nätverk och anslutningar. Bolaget har även slutit avtal med Vallonbygden och Curt Nicolin gällande telefonitjänster via stadsnätet. Tjänsterna baserar sig på IP-telefoni via den IP-telefoni växel som driftsattes under slutet av Under 2004 har bolaget aktivt medverkat i utredningsarbetet och framtagande av beslutsunderlagen gällande överföring av kommunens dataavdelning till Finet AB. Kommunfullmäktige beslutade med stor majoritet att överföring enligt framlagt förslag skall ske från och med 1 januari, Ett avtal för leverans av kabel-tv via fiber över stadsnätet har tecknats med Canal Digital. Kommunen har nu två leverantörer av kabel-tv och konkurrensen har redan kommit invånarna till gagn. Två föreningar har anslutits med totalt över 200 hushåll, antalet anslutna föreningar beräknas öka kraftigt under 2005.

11 Finspångs Tekniska verk AB 10 (20) Finspångs Stadsnät Finet AB Resultaträkning, Mkr Rörelsens intäkter 6,3 4,8 Rörelsens kostnader -6,1-4,7 Rörelseresultat 0,2 0,1 Finansiella nettokostnader -0,3-0,4 Resultat efter finansiella poster -0,1-0,3 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 Skatt 0,0 0,0 Årets resultat -0,1-0,3 Balansräkning, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar 15,9 12,7 Omsättningstillgångar 1,5 1,9 Summa tillgångar 17,4 14,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 3,7 2,8 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Långfristiga skulder 5,5 8,6 Kortfristiga skulder 8,2 3,2 Summa eget kapital o skulder 17,4 14,6

12 Finspångs Tekniska verk AB 11 (20) FLERÅRSÖVERSIKT Belopp i tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet (%) 1) Avkastning på eget kapital (%) 2) Definition: 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital exklusive eget kapitaldel av obeskattade reserver. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att avsättes till reservfond i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

13 Finspångs Tekniska verk AB 12 (20) RESULTATRÄKNING NOT (Belopp i tkr) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter 0 0 Årets resultat

14 Finspångs Tekniska verk AB 13 (20) KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Minskning av fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga fordringar Upptagna lån Koncernbidrag Nyemission Finspångs Stadsnät Finet AB Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Finspångs Tekniska verk AB 14 (20) BALANSRÄKNING NOT (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Finspångs Tekniska verk AB 15 (20) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Uppskjuten skatt lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott 0 0 Lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för återställning av soptippen på Sjömansäng Avsättning för återställning av grustäkt Långfristiga skulder 14 Checkräkningskredit (limit 35Mkr) Skulder till Finspångs kommun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 Finspångs Tekniska verk AB 16 (20) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Dotterbolaget FINET, vilket till 100% ägs av Finspångs Tekniska Verk AB, har ej konsoliderats i koncernredovisningen med tanke på bolagets ringa betydelse för koncernens totala ekonomi. Dotterbolaget konsolideras dock i det av Finspångs kommun direktägda moderbolaget Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. NOTER 1 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 8 6 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga anställda Övriga sociala kostnader till styrelse Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader till övriga anställda VD-funktionen köps externt för en kostnad av 240 tkr.

18 Finspångs Tekniska verk AB 17 (20) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 2% 7% Andel långtidssjukfrånvaro 1% 5% Kvinnor 8% 1% Män 1% 8% Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2% 3% Anställda i åldrarna mellan 30-49år 1% 11% Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 6% 5% Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Kvinnor 1 1 Män 4 4 Totalt 5 5 Verkställande direktör och övriga befattningshavare Kvinnor 1 1 Män 6 6 Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, markanläggningar, nät 3 % Pannor, elfilter 5 % Maskiner värmeverket 7 % Fjärrvärmepumpar, brännare, oljepanna 10 % Traverser 14 % Slitdelar 20 % Pumpstationer 5 % Vatten/avloppsledningar 2,5-5 % Tekniska anläggningar 5-10 % Maskiner och inventarier 20 %

19 Finspångs Tekniska verk AB 18 (20) 4 RESULTAT PER RÖRELSEGREN (Belopp i tkr) (inklusive interna intäkter och kostnader) Rörelse- Intäkter Kostnader resultat Fjärrvärme Vatten/Avlopp Renhållning Erstorps Grus Entreprenad Gatu/Park Projektering Gatubelysning Administration Finans Totalt ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Skattefria ränteintäkter 5 23 Ränteintäkter koncernföretag 0 0 Övriga ränteintäkter BOKSLUTSDISPOSITIONER Överavskrivningar BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Mark 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ( i beloppet ingår aktiverad byggränta med) 678 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde

20 Finspångs Tekniska verk AB 19 (20) 8 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (i beloppet ingår aktiverad byggränta med) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Finspångs Stadsnät Finet AB kapital och rösträtts andel 100% Org.nr: Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Aktiekapitalhöjning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Uppskjuten skattefordran avser lämnade koncernbidrag

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer