FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINSPÅNGS TEKNISKA VERK"

Transkript

1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AKTIEBOLAG Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

2 Finspångs Tekniska verk AB 1 (20) Styrelsen och verkställande direktören för Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Finspångs Tekniska verk AB Finspångs Stadsnät Finet AB Koncernen Finspångs Tekniska verk AB 2004, Mkr Respektive bolags balans och resultat före elimineringsåtgärder. I koncernen ingående enheter Ägd andel % Eget kapital+ Antal Omsättning Tillgångar Skulder obesk reserv* Resultat anställda Finspångs Stadsnät Finet AB 100 6,3 17,4 13,7 3,7-0,1 4 Finspångs Tekniska verk AB 106,3 380,2 343,2 37,0 0,8 45 Totalt för koncernen 112,6 397,6 356,9 40,7 1,4 49 *Uppskjuten skatt på obeskattade reserver har ej beaktats Finspångs Tekniska verk AB ägs i sin helhet av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. Bolagets verksamheter är produktion och distribution av fjärrvärme, att tillhandahålla renvatten och att omhänderta avloppsvatten, att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning, att bedriva grustäkt, idka handel med grusprodukter och annat byggmaterial samt att bedriva transport och entreprenadverksamhet. Bolaget har tillstånd för att bedriva produktion av hetvatten (Länsstyrelsen 1998), tillstånd att driva avloppsverket Axsäter (Länsstyrelsen 1985), tillstånd för deponi och återvinningsanläggning (Länsstyrelsen 1995), tillstånd för avfallsförbränning (Länsstyrelsen 2002) samt tillstånd för mellanlagring av avfall för förbränning (Länsstyrelsen 2002). Anmälningsplikt föreligger för avloppsverken i Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors och Byle. Vattenverken Bleken, Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors, Byle är godkända enligt Livsmedelslagen (Bygg- och Miljönämnden 2003). Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Torbjörn Sköld Gunnar Nilsson Vice ordf Bo Larsson Ilkka Lankila Monika Estenberger Berit Martinsson Anders Thuresson Rune Larsson Göte Holgerzon Sten Zetterfeldt VD Roland Mayer t o m Yvonne Johansson f r o m Lekmanna- Peder Sterlinge, utsedd av Finspångs revisorer Kommun Stig Eriksson Revisor Anders Öhling Aukt revisor Lekmanna- Hakon Fältström, utsedd av Finspångs revisorssuppl Kommun Lars Palmqvist Revisorssuppl Elisabeth Carelind Aukt revisor

3 Finspångs Tekniska verk AB 2 (20) Allmänt om verksamheten Bolagets syfte är att Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god värme- och energiförsörjning i Finspångs kommun. Producera och leverera renvatten, omhänderta, leda bort och rena avloppsvatten. Insamla och omhänderta avfall och ta hänsyn till återvinning samt förändringar som sker i fråga om producentansvar. Ansvara för renhållning, återvinningscentral och deponi. På uppdrag av kommunen, där kommunen är väghållare, ansvara för skötsel och drift av gator, gång-/cykelvägar samt gatubelysning. På uppdrag av kommunen, ansvara för skötsel och drift av kommunens parker och lekplatser. Bedriva grusproduktion, grusförsäljning och transporter. avfallshanteringen. Återvinningscentralerna i Finspångs kommun har utrets tillsammans med Förpackningsinsamling som har ansvaret för återvinningscentralerna både i antal och placering. Avtal med Sydkraft att få hyra balningsutrustning genom en gemensam entreprenör har undertecknats under våren. ID-märkning av sopkärl och slambrunnar inom kommunen pågår under hela året. Försök med lakvattenbehandling och arbete med anpassningsplanen för Sjömansäng fortsätter enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen. Med stor glädje och flera års arbete med Sapa har vi äntligen ett avtal om fjärrvärmeleverans. Anslutningen av Sapa blev klar under oktober Den övriga utbyggnaden på fjärrvärme och renoveringar av VAnätet följer i stort den uppgjorda tidplanen. Verksamheten inom entreprenaden har anpassats till de besparingar som ägarna har föreslagit för år Arbetet följer kommunens upphandling. I övrigt verkställer entreprenaden arbeten beställda internt inom bolaget. Erstorps Grus väntar på sitt täkttillstånd för Rommetorp. Under året har den föråldrade krossutrustningen på Erstorps Grus rivits. Årets verksamhet Äntligen bränner vi våra egna hushållssopor på värmeverket i Finspång. Proveldning startade under februari 2004 enligt den forcerade tidplanen. Några inkörningsproblem med traversen för bränslehanteringen konstaterades men utan större problem för driften. Felet är åtgärdat. I övrigt har hela systemet i stort sett fungerat enligt våra förväntningar. Att övertagandet av anläggningen gick så smärtfritt berodde till stor del av våra duktiga drifttekniker. Renspolningar av VA-nätet konstrueras och övervakas av teknisk service. Separering av gatubelysning är i stort sett avslutad. Som avslutning kan vi nämna att bolagets resultat är positivt för 2004, även med ökande elkostnader för hela verksamheten. Ett stort tack till våra medarbetare som har bidragit till bolagets framgång. För att förbättra vattenkvaliteten på Blekens vattenverk beställdes en utredning av Högskolan i Linköping med efterföljande försök både i mindre skala och i full skala i anläggningen. Försöken i mindre skala uppfattades som positiva men försöken i full skala i anläggningen gjorde oss besvikna. Slamfiltren på Axsäter har varit i drift f r o m våren Efter årskiftet 2003/2004 hände något i slamfiltren som reducerade returvattenflödet från dem. Genom undersökningar har vi kommit fram till att en del av slammet lägger sig som ett lock på sandbädden i botten och därigenom begränsar vattenåterföringen till reningsverket. Olika försök för att lösa upp locket på sandbädden har genomförts med mer eller mindre bra resultat. Försöken fortsätter i samråd med leverantören tills vi har funnit en fungerande process för slamfiltren. Efter idrifttagning av förbränningsanläggningen har balning av hushållsavfall upphört på Sjömansäng och personalen har återgått till sina ordinarie arbeten inom

4 Finspångs Tekniska verk AB 3 (20) Ekonomi Resultatet för 2004 visar på en vinst med 0,7 Mkr. Vilket är positivt med tanke på det höjda elpriset som för hela bolaget har medfört en kostnadsökning med 2,9 Mkr jämfört med Fjärrvärmeverksamheten visar ett överskott på 0,6 Mkr, Bränslekostnaderna minskar i och med driftstarten av avfallspannan, hushållavfallet medför intäkter, istället för kostnader för olja och biobränsle. Fjärrvärmeverksamheten känner av det höjda elpriset, kostnadsökning är 1 Mkr jämfört med Fjärrvärmen har under året anslutit ca 120 nya kunder till fjärrvärmenätet. Omsättningen har ökat med 1,6 Mkr till 37,5 Mkr. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 0,8 Mkr. Det höjda elpriset medför en kostnadsökning jämfört med 2003 på 1 Mkr. Intäkter för dagvattenhanteringen som diskuteras med kommunen har inte klartställts under Intäktssidan vad det gäller avgifter för vatten- och avlopp har ökat 400 tkr jämfört med föregående år vilket är positivt eftersom det i flera år varit en nedåtgående trend. Renhållningen redovisar ett överskott med 0,2 Mkr. 500 tkr har fonderats för framtida återställning av Sjömansäng. Entreprenadavdelningen visar ett överskott med 0,1 Mkr. Erstorps grus visar ett underskott med 0,1 Mkr, underskottet beror på den rivning som skett av det gamla krossverket, vilket har kostat 560 tkr. När det gäller de skattefinansierade verksamheterna så visar gatu/park ett nollresultat. Under året har endast mindre del av asfalteringsjobb som planerats genomförts. Budgeten för verksamheten har skurits ned med 0,5 Mkr. Vilket medför en kvalitetssänkning på flera områden. Besparingar sker på beläggnings- och parkarbeten. Gatubelysningen visar ett överskott på 0,3 Mkr. Budgeten för verksamheten har sänkts med 0,1 Mkr för Prishöjningen för elen påverkar denna verksamhet kraftigt. Kostnadsökningen jämfört med föregående år är en i det närmaste en fördubbling, 0,9 Mkr. Neddragning av underhållet har skett för att klara de ökade kostnaderna för elen. Nyckeltal: Soliditet % 1) Avkastning på eget kapital % 2) Definition 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital. Totalt under året har Finspångs Tekniska Verk investerat 54 Mkr. Av dessa är pågående projekt 15 Mkr. De stora investeringarna är främst på fjärrvärmesida med b l a byggnationen av en ny avfallspanna 94,1 Mkr (budget 100 Mkr) mindre delar återstår, men också på fjärrvärmeledningsnätet ca 24 Mkr. Större investeringar som har färdigställts 2004: Avfallspannan 94,1 Mkr Fjärrvärme Viggestorp 15,0 Mkr Fjärrvärme SAPA 1,5 Mkr Fjärrvärme Risinge kyrka 1,3 Mkr Fjärrvärme ABF-huset, Nanolfsvillorna, Villavägen, Skäggebyvägen, Hyttvägen, Bruksgården, Gjutarevägen, Brf Björken, Brf Prästkragen m fl 3,3 Mkr Personalutrymmen Axsäter 1,4 Mkr Viggestorp vattenledningar 0,6 Mkr Laduvägen vattenledningar 0,5 Mkr

5 Finspångs Tekniska verk AB 4 (20) Energiverksamheten Chef: Bo Karlsson Personal: 7 (6 )drifttekniker Omsättning: 49,7 (43,6) Mkr Rörelseresultat: 0,6 (1,2) Mkr Värmeproduktionen för Finspångs tätort produceras genom värmeverkets basenhet med spets och reservenheter i förvaltningshuset samt vid Grosvad och Nyhem. Under februari på börjades provdrift med den nya avfallspannan. Provdriften blev klar 17 april, och anläggningen övertogs av Ftv 3 maj. Avfallspannan har varit i drift sedan den övertogs, förutom stopp för översyn från 25/6 till 16/8.Under driftsäsongen har några mindre driftstopp inträffat, orsaken har varit problem med bränsletravers, och med igensättningar i kulsotningen från ECO 1.Dessa driftstopp har varat i ca 6 dygn totalt. Basproduktion kommer att ske i första hand i avfallspannan på 10 Mw och i andra hand i biopannan på 15 MW. De två oljepannorna på 10 MW st har körts för basproduktion i stor omfattning i januari, februari, innan avfallspannan kom i drift.under senare delen av året har avfallspanna och biopannna gått med full effekt alla dagar när ute temperaturen legat under 0 grader. Max effekt värdet för 2004 noterades till 34 MW. Under hösten anslöts SAPA med fjärrvärme från nätet, vilket kommer att medföra att lasten kommer att öka betydligt under denna driftsäsong. Även Siemens Norrmalmsverkstad kommer att anslutas under februari 2005, vilket kommer att ge en ytterligare ökning av fjärrvärme lasten. Oljepannor vid Norrmalmsverkstaden kommer då att ev gå tillbaks till Siemens, för att vara reserv. Glasbruket och restaurangen i Rejmyre förses med värme från en oljepanna placerad i Glasbruket. Vid Nyhem har Riksbyggens fastigheter anslutits direkt till befintlig fjärrvärmestam, vilket medför att oljepannor i Nyhems panncentral kan ställas av helt och eventuellt skrotas. Övriga anläggningar har stått som reserv. Produktionsdata Producerad värme GWh 102,3 85,3 79,6 Såld fjärrvärme GWh 87,3 79,6 72,6 Bortkyld fjärrvärme GWh 6,6 Producerad fjärrvärme, bio % 44 77,8 76 Producerad fjärrvärme avfall% 44 Producerad fjärrvärme, olja % 10 22,2 24 Utsläpp av Nox mg/mj 68,8 74,2 69 Producerad aska ton Producerad vattenkraft MWh Invägd avfallsmängd ton Producerad bottenaska ton Producerad flygaska ton 603 Invägd mängd RT-flis ton Fjärrvärmenätet: Under januari månad har läckage indikeringsmätningar utförts på hela fjärrvärmenätet. Inga större fel hittades, men de indikeringar som framkom åtgärdas löpande under året och kommande säsong. Driftstörningar: 7/1 transformatorfel Grosvad, abonnenter i Grosvadsnätet utan värme ca 4 timmar innan provisorisk el matning till fjärrvärmepump kunde ordnas. Underhåll: Biopannan stoppades 20/4 pga att nätbelastningen var för låg, avfallspannan klarar ensam att försörja nätet. Biopannan avställd för underhåll till 2/7. Under revisionsperioden har ugnsmurningen förbättras enligt plan. Vidare har korroderade rökgaskanaler utbytts. Nytt askspjäll har monterats. Övriga åtgärder enligt plan (traversöversyn, elfilter, styr och regler mm). Biopannan återstartades 2/7. Avfallspannan stoppades för översyn 25/6. Under stoppet reparerades traversklo, styrsystem till pannstyrning att modifierades,samt allmän rengöring av eldstad och rökgasvägar.leverantören kommer att utförda besiktning av pannan. Under sommarstoppet tömdes sopbunkern, och glidplåtar monterades för att sopornas rasvinkel skulle förbättras. Dessa åtgärder blev ej till belåtenhet, sopberget rasar ej ned som det ska, så bunkerns kapacitet kan ej utnyttjas helt. Under stoppet 2005 kommer ytterligare åtgärder att utföras för att förbättra funktionen. Projekt: Under första halvåret har 2 st projekt startats. Inköp och installation av större fjärrvärmepump. För att klara de flöden som blir när nätet byggts ut med Sapa och Norrmalm kommer befintliga pumpar ej att räcka till. Därför beslöts att inhandla en ny pump till en total kostnad av ca 1 milj. Denna har ännu inte provats fullt ut pga.att nätbelastningen inte har varit tillräckligt stor. För att kunna hålla en bra och ren miljö i anläggningen beslöts att inhandla en ny centraldammsugaranläggning för grov industriell användning. Total kostnad ca 0,5 Mkr. Installerad och klar i augusti Personal. Under året har 1 drifttekniker slutat, och 1 st har nyrekryterats och börjat sin anställning i december Under tiden har vakansen fyllts ut med inhyrd personal. Inga långtidssjukskrivningar under året. Verket har varit bemannat kontinuerligt hela tiden utom när Bio-pannan ensam varit i drift dvs under juli månad För att klara semester, sjukfrånvaro kurser mm. har en drifttekniker från Va-sidan flyttats över till värmeverket från 1 september 2004, vilket innebär att skiftgången delas på 6 st drifttekniker.

6 Finspångs Tekniska verk AB 5 (20) Teknisk Service Chef: Lars Lind Personal: 5 (4) projekterings - och utredningsingenjörer. Omsättning: Rörelseresultat: 5,7 (6,9) Mkr 0,4 (0,4) Mkr Teknisk Service är en gemensam resurs för hela bolagets verksamhet. Enheten svarar för projektering, utredningar och genomför projekt i första hand för vatten/avlopp, markarbeten, fjärrvärme, avfall och bredbandsverksamheten i dotterbolaget. Avdelningen håller databaser och ledningskartor för VA, fjärrvärme och Finets bredband. Dessutom ansvaras för gatubelysningen som sköts av entreprenör. Från Finspångs kommun har vi vissa uppdrag. Bl. a. i samband med digitalisering av grundkartan och inventering av de broar kommunen har ansvar för samt underhållsplanering för dessa. Projekt VA: Kraftkärrsområdet, utbyggnad av dagvattenledning. Viggestorp, relining av dag- och spillvattenledningar samt vattenledningar. Laduvägsområdet, relining av vattenledningar och åtgärdsplan för renovering av befintliga dag- och spillvattenledningar. Nanolfsvägen, relining av vattenledningar. Tegelbacken, utbyggnad av VA-ledningar. Rejmyre, relining av vattenledning. Renspolning av vattenledningsnätet med luft/vatten i nordvästra delen av Finspångs tätort samt Igelfors och Rejmyre. Relining innebär att i befintliga ledningar dras nya ledningar med en mindre dimension. Projekt Mark: Gång och cykelväg vid Lidl har utförts. Gång och cykelväg från Viggestorp till ridhuset i Torstorp har utförts. Projekt Fjärrvärme: Utredning, projektering och utbyggnad av fjärrvärmenät vid: ABF-huset Viggestorp Laduvägsområdet Norrmalm med anslutning av Sapa och ledningar till Norrmalmsverkstaden som ska anslutas. Nanolfsvägen Bruksgården och Mässingskammaren Dunderbacken villaområdet Brf Björken Dessutom har ett 20-tal serviser utförts Gatubelysning: Drift- och underhållsentreprenör för gatubelysningen är ElektroSandberg. Entreprenören inspekterar och gör erforderliga lampbyten mm 4 gånger per år. Däremellan utförs enstaka byten av lampor på prioriterade platser. Akuta reparationer utförs snarast. Separering av gatubelysningen är slutförd och mätning av el har nu införts på hela beståndet. Överlämnande eller rivning av gatubelysning enligt tidigare beslut pågår och är nära slutförande. Seriebyte av lampor utförs på en fjärdedel av beståndet och märkning av stolpar är slutförd. 75 stycken gamla lysrörs- och kvicksilverarmaturer har bytts till moderna armaturer med lågenergilampor. Ett 20-tal dåliga belysningsstolpar har bytts ut.

7 Finspångs Tekniska verk AB 6 (20) Va-verksamheten Chef : Rune Andersson Personal : 8 (9) drifttekniker Omsättning: 27,4 (27,5) Mkr Rörelseresultat: -0,8 (0,2 Mkr Vattenproduktion Under 2004 har råvattenkvalitén i Bleken varit jämn fram till december då snösmältning medförde problem med lukt och smak i vissa områden. Prov med tillsats av polymer har genomförts med hjälp av högskolan i Linköping först i en pilotanläggning sedan i full skala.försöken har inte medfört någon påtaglig förbättring utan kolfiltren har belastats lika hårt. Försök med förstoring av inloppen till lamellerna har delvis genomförts men kan ännu inte utvärderas. Åskväder har vid några tillfällen medfört problem i ytterverken. har tagits fram och tidigt samråd har hållits med berörda. Produktionskostnad per m3 sålt vatten Prod.kostnad kr/ såld m 3 Kostnadstäckningsgrad % ,50 20,92 18,8 18,28 19,55 18, Avloppsverk, pumpstationer Personalutrymmena i Axsäter har färdigställts under våren. Slamfiltren har periodvis inte kunnat beskickas på grund av att ett tätskikt bildats ovanför sandfiltret. PH-justering av filtren har givit viss resultat men inte i önskad utsträckning. Efter kontakt med Länsstyrelsen har rötkamrarna sanerats och tagits i drift för att få en reduktion av slammängderna.arbetet med tillståndsansökan pågår.miljökonsekvensbeskrivning Producerat renvatten respektive behandlat avloppsvatten Renvatten Avloppsv Ovidkommande

8 Finspångs Tekniska verk AB 7 (20) Renhållningsverksamheten Chef : Ulf Axelsson Personal : 4 Dumperförare, traktorförare samt mottagning. Omsättning: 16,4 (10,8) Mkr Rörelseresultat: 0,2 (0,5) Mkr Sjömansäng fortsätter sin utveckling till en modern återvinningscentral med miljöstation och deponi. Samrådsmöte med tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen har hållits angående tillstånd för den nya deponin. Balning av brännbart hushålls och industriavfall upphörde i februari månad i och med att den nya avfallspannan togs i drift. Under sommarstoppet balades det i några veckor. Inför förbudet att deponera organiskt avfall f o m 1 januari 2005 har man provat att krossa brännbart material som är för stort att förbrännas i avfallspannan. Bottenaska från avfallspannan har sorterats under året. Det utökade lakvattenförsöket i mossen avslutades i november och en utvärdering har inlämnats till tillståndsmyndigheten. Statistik Sjömansäng Produkt Enhet Hushållsavfall Ton Energiåtervinning Industriavfall brännbart Ton Energiåtervinning Deponi ( ej återvinningsbart) Ton Deponering Rötslam Ton Mellanlagring (sluttäckning). Aluminiumstoft (säck) Ton Deponering Kalk (säck) Ton Deponering Bottenaska fr värmeverket Ton Bioaska från värmeverk Ton Hårdgjorda ytor Sjömansäng Asbest Ton Deponering * Producentansvarsprodukter Återvunnit material Enhet Tidningspapper+ kontor* Ton IL Linköping Returkartong * Ton IL Linköping Plastförpackningar * Ton 40,7 53, Ragnsells Linköping Metallförpackningar * Ton 38, Allren -Norrköping Glasförpackningar * Ton Hammar glasbruk Elektronik * Ton Mirec Norrköping Lysrör & glödlampor * Ton 6,1 5,0 4,9 2,2 Sakab Kumla Vitvaror * Ton Stena Västerås Batterier små * Ton 5,8 5,5 5,2 6,3 Tekniska verken Linköping Bilbatterier * Ton 31,5 35,1 38,5 33,7 Stena Skänninge Wellpapp Ton IL Linköping Skrot Ton Stena Huddinge Träavfall Ton Energiåtervinning Trädgårdsavfall Ton Mellanlager (sluttäckning) Kyl & Frys St Stena Halmstad Hushållens farliga avfall. Transportör: Allren Behandlare: Tekniska verken Avfallsslag i kg Spillolja Oljefilter Småkemikalier Färgburk Lösningsmedel Fotokemikalier Bekämpningsmedel Småbatterier Kvicksilvertermometrar Alkalisk Limburk epoxy Färgspill Oljeabsorbenter

9 Finspångs Tekniska verk AB 8 (20) Erstorps Grus Chef : Hans Hjelm Personal : 2, 1 transportledare, 1 lastmaskinförare Omsättning: 7,2 (7,6) Mkr Rörelseresultat: -0,1 (0,2) Mkr Erstorps grus har haft en god orderingång under året. Vi har levererat grus och krossmaterial till byggentreprenörer, betongtillverkning, skogsvägar och till vår egen entreprenadavdelning. Vi har även transporterat grus från vår grustäkt i Rommetorp. Täkttillståndet i Rommetorp gick ut vid årsskiftet och den nya ansökan har på grund av överklaganden inte behandlats färdigt på länsstyrelsen. Under året har det gamla krossverket rivits till en kostnad av 0,6 Mkr. Vi har sålt ca ton under året. Såld grusmängd (ton) Ertorps grus Rommetorp Totalt Entreprenad Chef : Hans Hjelm Personal : 7 inkl grävmaskinister, anläggningspersonal samt parkarbetare. Omsättning: 5,0 (4,5) Mkr Rörelseresultat: 0,1 (-0,3) Mkr Entreprenadavdelningen har under året utfört drift och underhåll av gator och parker åt byggtekniska nämnden. Under sommarmånaderna hade vi åtta skolungdomar anställda som skötte om sommarblommor och renhållning i centrum. I egen regi har entreprenadavdelningen utfört underhåll av vatten och avloppsledningsnätet. Utöver det vanliga underhållsarbetet har vi renoverat va-ledningar på Bandvägen, Dunderbacksvägen och i Borggård. På Tegelbacksområdet har vi byggt nya va-ledningar till fyra tomter. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Viggestorp, Laduvägsområdet och Högbyvägen har vi minskat dimensionerna på vattenledningarna genom relining. Övriga enskilda projekt som vi utfört är gång och cykelväg till Torstorp,väg mellan Sjömansäng och värmeverket samt div. markarbeten vid värmeverket. Entreprenadavdelningen har också skött om sorteringen av osorterat avfall på Sjömansäng. Åt renhållningen har vi också utfört märkning av samtliga sopkärl inom kommunen. Administration Chef: Yvonne Johansson Personal: 4 inkl. assistenter och marknadsförare/säljare 2 projektanställda Den administrativa avdelningen sköter debitering av vatten- och avloppsavgifter, fjärrvärmeavgifter, deponiavgifter m m. I arbetsuppgifterna ingår också budget, bokslut och löpande redovisning för Finspångs Tekniska verk AB samt för Finspångs Stadsnät Finet AB. 1 januari 2004 övertogs debiteringen och kundtjänst för sophämtning från Lastbilscentralen. Administrationen har även huvudansvaret för den påbörjade miljö- och kvalitetscertifieringen som påbörjades under 2003.

10 Finspångs Tekniska verk AB 9 (20) Kort beskrivning av koncernens bolag Finspångs Stadsnät Finet AB (Org nr ) Huvuduppgifter Finspångs Stadsnät, Finet AB handlägger från och med den 1 juli 2000 alla nya anslutningar genom optonätet eller via radio Lan i Finspångs Kommun. Årets verksamhet Från och med februari 2003 erbjuder bolaget anslutningar via egen ADSL. Satsningen har varit mycket lyckosam och under 2004 etablerades ADSL även i Sonstorp. Kundantalet har ökat med över 300, vi har idag ca 620 kunder via ADSL. Vidare har en fortsättning av utbyggnaden av fibernätet i tätorten har gjorts i samband med fjärrvärmeutbyggnaden, i första hand har kanalisation lagts och i de områden anslutningsgraden varit tillräckligt hög har fiber dragits. Nytt avtal för utbyggnad av etapp 2 enligt IT-infrastrukturprogrammet har avtalats med kommunen och projektering påbörjades i juli. Projektet beräknas vara slutfört kvartal och ger en täckning på ca 95 % av kommunens invånare. Avtalet med utbildningsförvaltningen förlängts ytterligare 1 år där vi ansvarar för samtliga skolors nätverk och anslutningar. Bolaget har även slutit avtal med Vallonbygden och Curt Nicolin gällande telefonitjänster via stadsnätet. Tjänsterna baserar sig på IP-telefoni via den IP-telefoni växel som driftsattes under slutet av Under 2004 har bolaget aktivt medverkat i utredningsarbetet och framtagande av beslutsunderlagen gällande överföring av kommunens dataavdelning till Finet AB. Kommunfullmäktige beslutade med stor majoritet att överföring enligt framlagt förslag skall ske från och med 1 januari, Ett avtal för leverans av kabel-tv via fiber över stadsnätet har tecknats med Canal Digital. Kommunen har nu två leverantörer av kabel-tv och konkurrensen har redan kommit invånarna till gagn. Två föreningar har anslutits med totalt över 200 hushåll, antalet anslutna föreningar beräknas öka kraftigt under 2005.

11 Finspångs Tekniska verk AB 10 (20) Finspångs Stadsnät Finet AB Resultaträkning, Mkr Rörelsens intäkter 6,3 4,8 Rörelsens kostnader -6,1-4,7 Rörelseresultat 0,2 0,1 Finansiella nettokostnader -0,3-0,4 Resultat efter finansiella poster -0,1-0,3 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 Skatt 0,0 0,0 Årets resultat -0,1-0,3 Balansräkning, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar 15,9 12,7 Omsättningstillgångar 1,5 1,9 Summa tillgångar 17,4 14,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 3,7 2,8 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Långfristiga skulder 5,5 8,6 Kortfristiga skulder 8,2 3,2 Summa eget kapital o skulder 17,4 14,6

12 Finspångs Tekniska verk AB 11 (20) FLERÅRSÖVERSIKT Belopp i tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet (%) 1) Avkastning på eget kapital (%) 2) Definition: 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital exklusive eget kapitaldel av obeskattade reserver. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att avsättes till reservfond i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

13 Finspångs Tekniska verk AB 12 (20) RESULTATRÄKNING NOT (Belopp i tkr) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter 0 0 Årets resultat

14 Finspångs Tekniska verk AB 13 (20) KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Minskning av fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga fordringar Upptagna lån Koncernbidrag Nyemission Finspångs Stadsnät Finet AB Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Finspångs Tekniska verk AB 14 (20) BALANSRÄKNING NOT (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Finspångs Tekniska verk AB 15 (20) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Uppskjuten skatt lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott 0 0 Lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för återställning av soptippen på Sjömansäng Avsättning för återställning av grustäkt Långfristiga skulder 14 Checkräkningskredit (limit 35Mkr) Skulder till Finspångs kommun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 Finspångs Tekniska verk AB 16 (20) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Dotterbolaget FINET, vilket till 100% ägs av Finspångs Tekniska Verk AB, har ej konsoliderats i koncernredovisningen med tanke på bolagets ringa betydelse för koncernens totala ekonomi. Dotterbolaget konsolideras dock i det av Finspångs kommun direktägda moderbolaget Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. NOTER 1 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 8 6 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga anställda Övriga sociala kostnader till styrelse Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader till övriga anställda VD-funktionen köps externt för en kostnad av 240 tkr.

18 Finspångs Tekniska verk AB 17 (20) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 2% 7% Andel långtidssjukfrånvaro 1% 5% Kvinnor 8% 1% Män 1% 8% Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2% 3% Anställda i åldrarna mellan 30-49år 1% 11% Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 6% 5% Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Kvinnor 1 1 Män 4 4 Totalt 5 5 Verkställande direktör och övriga befattningshavare Kvinnor 1 1 Män 6 6 Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, markanläggningar, nät 3 % Pannor, elfilter 5 % Maskiner värmeverket 7 % Fjärrvärmepumpar, brännare, oljepanna 10 % Traverser 14 % Slitdelar 20 % Pumpstationer 5 % Vatten/avloppsledningar 2,5-5 % Tekniska anläggningar 5-10 % Maskiner och inventarier 20 %

19 Finspångs Tekniska verk AB 18 (20) 4 RESULTAT PER RÖRELSEGREN (Belopp i tkr) (inklusive interna intäkter och kostnader) Rörelse- Intäkter Kostnader resultat Fjärrvärme Vatten/Avlopp Renhållning Erstorps Grus Entreprenad Gatu/Park Projektering Gatubelysning Administration Finans Totalt ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Skattefria ränteintäkter 5 23 Ränteintäkter koncernföretag 0 0 Övriga ränteintäkter BOKSLUTSDISPOSITIONER Överavskrivningar BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Mark 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ( i beloppet ingår aktiverad byggränta med) 678 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde

20 Finspångs Tekniska verk AB 19 (20) 8 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (i beloppet ingår aktiverad byggränta med) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Finspångs Stadsnät Finet AB kapital och rösträtts andel 100% Org.nr: Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Aktiekapitalhöjning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Uppskjuten skattefordran avser lämnade koncernbidrag

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer