FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINSPÅNGS TEKNISKA VERK"

Transkript

1 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AKTIEBOLAG Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 FINSPÅNGS TEKNISKA VERK

2 Finspångs Tekniska verk AB 1 (20) Styrelsen och verkställande direktören för Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Finspångs Tekniska verk AB Finspångs Stadsnät Finet AB Koncernen Finspångs Tekniska verk AB 2004, Mkr Respektive bolags balans och resultat före elimineringsåtgärder. I koncernen ingående enheter Ägd andel % Eget kapital+ Antal Omsättning Tillgångar Skulder obesk reserv* Resultat anställda Finspångs Stadsnät Finet AB 100 6,3 17,4 13,7 3,7-0,1 4 Finspångs Tekniska verk AB 106,3 380,2 343,2 37,0 0,8 45 Totalt för koncernen 112,6 397,6 356,9 40,7 1,4 49 *Uppskjuten skatt på obeskattade reserver har ej beaktats Finspångs Tekniska verk AB ägs i sin helhet av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. Bolagets verksamheter är produktion och distribution av fjärrvärme, att tillhandahålla renvatten och att omhänderta avloppsvatten, att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning, att bedriva grustäkt, idka handel med grusprodukter och annat byggmaterial samt att bedriva transport och entreprenadverksamhet. Bolaget har tillstånd för att bedriva produktion av hetvatten (Länsstyrelsen 1998), tillstånd att driva avloppsverket Axsäter (Länsstyrelsen 1985), tillstånd för deponi och återvinningsanläggning (Länsstyrelsen 1995), tillstånd för avfallsförbränning (Länsstyrelsen 2002) samt tillstånd för mellanlagring av avfall för förbränning (Länsstyrelsen 2002). Anmälningsplikt föreligger för avloppsverken i Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors och Byle. Vattenverken Bleken, Rejmyre, Grytgöl, Hävla, Igelfors, Byle är godkända enligt Livsmedelslagen (Bygg- och Miljönämnden 2003). Styrelse Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Torbjörn Sköld Gunnar Nilsson Vice ordf Bo Larsson Ilkka Lankila Monika Estenberger Berit Martinsson Anders Thuresson Rune Larsson Göte Holgerzon Sten Zetterfeldt VD Roland Mayer t o m Yvonne Johansson f r o m Lekmanna- Peder Sterlinge, utsedd av Finspångs revisorer Kommun Stig Eriksson Revisor Anders Öhling Aukt revisor Lekmanna- Hakon Fältström, utsedd av Finspångs revisorssuppl Kommun Lars Palmqvist Revisorssuppl Elisabeth Carelind Aukt revisor

3 Finspångs Tekniska verk AB 2 (20) Allmänt om verksamheten Bolagets syfte är att Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god värme- och energiförsörjning i Finspångs kommun. Producera och leverera renvatten, omhänderta, leda bort och rena avloppsvatten. Insamla och omhänderta avfall och ta hänsyn till återvinning samt förändringar som sker i fråga om producentansvar. Ansvara för renhållning, återvinningscentral och deponi. På uppdrag av kommunen, där kommunen är väghållare, ansvara för skötsel och drift av gator, gång-/cykelvägar samt gatubelysning. På uppdrag av kommunen, ansvara för skötsel och drift av kommunens parker och lekplatser. Bedriva grusproduktion, grusförsäljning och transporter. avfallshanteringen. Återvinningscentralerna i Finspångs kommun har utrets tillsammans med Förpackningsinsamling som har ansvaret för återvinningscentralerna både i antal och placering. Avtal med Sydkraft att få hyra balningsutrustning genom en gemensam entreprenör har undertecknats under våren. ID-märkning av sopkärl och slambrunnar inom kommunen pågår under hela året. Försök med lakvattenbehandling och arbete med anpassningsplanen för Sjömansäng fortsätter enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen. Med stor glädje och flera års arbete med Sapa har vi äntligen ett avtal om fjärrvärmeleverans. Anslutningen av Sapa blev klar under oktober Den övriga utbyggnaden på fjärrvärme och renoveringar av VAnätet följer i stort den uppgjorda tidplanen. Verksamheten inom entreprenaden har anpassats till de besparingar som ägarna har föreslagit för år Arbetet följer kommunens upphandling. I övrigt verkställer entreprenaden arbeten beställda internt inom bolaget. Erstorps Grus väntar på sitt täkttillstånd för Rommetorp. Under året har den föråldrade krossutrustningen på Erstorps Grus rivits. Årets verksamhet Äntligen bränner vi våra egna hushållssopor på värmeverket i Finspång. Proveldning startade under februari 2004 enligt den forcerade tidplanen. Några inkörningsproblem med traversen för bränslehanteringen konstaterades men utan större problem för driften. Felet är åtgärdat. I övrigt har hela systemet i stort sett fungerat enligt våra förväntningar. Att övertagandet av anläggningen gick så smärtfritt berodde till stor del av våra duktiga drifttekniker. Renspolningar av VA-nätet konstrueras och övervakas av teknisk service. Separering av gatubelysning är i stort sett avslutad. Som avslutning kan vi nämna att bolagets resultat är positivt för 2004, även med ökande elkostnader för hela verksamheten. Ett stort tack till våra medarbetare som har bidragit till bolagets framgång. För att förbättra vattenkvaliteten på Blekens vattenverk beställdes en utredning av Högskolan i Linköping med efterföljande försök både i mindre skala och i full skala i anläggningen. Försöken i mindre skala uppfattades som positiva men försöken i full skala i anläggningen gjorde oss besvikna. Slamfiltren på Axsäter har varit i drift f r o m våren Efter årskiftet 2003/2004 hände något i slamfiltren som reducerade returvattenflödet från dem. Genom undersökningar har vi kommit fram till att en del av slammet lägger sig som ett lock på sandbädden i botten och därigenom begränsar vattenåterföringen till reningsverket. Olika försök för att lösa upp locket på sandbädden har genomförts med mer eller mindre bra resultat. Försöken fortsätter i samråd med leverantören tills vi har funnit en fungerande process för slamfiltren. Efter idrifttagning av förbränningsanläggningen har balning av hushållsavfall upphört på Sjömansäng och personalen har återgått till sina ordinarie arbeten inom

4 Finspångs Tekniska verk AB 3 (20) Ekonomi Resultatet för 2004 visar på en vinst med 0,7 Mkr. Vilket är positivt med tanke på det höjda elpriset som för hela bolaget har medfört en kostnadsökning med 2,9 Mkr jämfört med Fjärrvärmeverksamheten visar ett överskott på 0,6 Mkr, Bränslekostnaderna minskar i och med driftstarten av avfallspannan, hushållavfallet medför intäkter, istället för kostnader för olja och biobränsle. Fjärrvärmeverksamheten känner av det höjda elpriset, kostnadsökning är 1 Mkr jämfört med Fjärrvärmen har under året anslutit ca 120 nya kunder till fjärrvärmenätet. Omsättningen har ökat med 1,6 Mkr till 37,5 Mkr. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 0,8 Mkr. Det höjda elpriset medför en kostnadsökning jämfört med 2003 på 1 Mkr. Intäkter för dagvattenhanteringen som diskuteras med kommunen har inte klartställts under Intäktssidan vad det gäller avgifter för vatten- och avlopp har ökat 400 tkr jämfört med föregående år vilket är positivt eftersom det i flera år varit en nedåtgående trend. Renhållningen redovisar ett överskott med 0,2 Mkr. 500 tkr har fonderats för framtida återställning av Sjömansäng. Entreprenadavdelningen visar ett överskott med 0,1 Mkr. Erstorps grus visar ett underskott med 0,1 Mkr, underskottet beror på den rivning som skett av det gamla krossverket, vilket har kostat 560 tkr. När det gäller de skattefinansierade verksamheterna så visar gatu/park ett nollresultat. Under året har endast mindre del av asfalteringsjobb som planerats genomförts. Budgeten för verksamheten har skurits ned med 0,5 Mkr. Vilket medför en kvalitetssänkning på flera områden. Besparingar sker på beläggnings- och parkarbeten. Gatubelysningen visar ett överskott på 0,3 Mkr. Budgeten för verksamheten har sänkts med 0,1 Mkr för Prishöjningen för elen påverkar denna verksamhet kraftigt. Kostnadsökningen jämfört med föregående år är en i det närmaste en fördubbling, 0,9 Mkr. Neddragning av underhållet har skett för att klara de ökade kostnaderna för elen. Nyckeltal: Soliditet % 1) Avkastning på eget kapital % 2) Definition 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital. Totalt under året har Finspångs Tekniska Verk investerat 54 Mkr. Av dessa är pågående projekt 15 Mkr. De stora investeringarna är främst på fjärrvärmesida med b l a byggnationen av en ny avfallspanna 94,1 Mkr (budget 100 Mkr) mindre delar återstår, men också på fjärrvärmeledningsnätet ca 24 Mkr. Större investeringar som har färdigställts 2004: Avfallspannan 94,1 Mkr Fjärrvärme Viggestorp 15,0 Mkr Fjärrvärme SAPA 1,5 Mkr Fjärrvärme Risinge kyrka 1,3 Mkr Fjärrvärme ABF-huset, Nanolfsvillorna, Villavägen, Skäggebyvägen, Hyttvägen, Bruksgården, Gjutarevägen, Brf Björken, Brf Prästkragen m fl 3,3 Mkr Personalutrymmen Axsäter 1,4 Mkr Viggestorp vattenledningar 0,6 Mkr Laduvägen vattenledningar 0,5 Mkr

5 Finspångs Tekniska verk AB 4 (20) Energiverksamheten Chef: Bo Karlsson Personal: 7 (6 )drifttekniker Omsättning: 49,7 (43,6) Mkr Rörelseresultat: 0,6 (1,2) Mkr Värmeproduktionen för Finspångs tätort produceras genom värmeverkets basenhet med spets och reservenheter i förvaltningshuset samt vid Grosvad och Nyhem. Under februari på börjades provdrift med den nya avfallspannan. Provdriften blev klar 17 april, och anläggningen övertogs av Ftv 3 maj. Avfallspannan har varit i drift sedan den övertogs, förutom stopp för översyn från 25/6 till 16/8.Under driftsäsongen har några mindre driftstopp inträffat, orsaken har varit problem med bränsletravers, och med igensättningar i kulsotningen från ECO 1.Dessa driftstopp har varat i ca 6 dygn totalt. Basproduktion kommer att ske i första hand i avfallspannan på 10 Mw och i andra hand i biopannan på 15 MW. De två oljepannorna på 10 MW st har körts för basproduktion i stor omfattning i januari, februari, innan avfallspannan kom i drift.under senare delen av året har avfallspanna och biopannna gått med full effekt alla dagar när ute temperaturen legat under 0 grader. Max effekt värdet för 2004 noterades till 34 MW. Under hösten anslöts SAPA med fjärrvärme från nätet, vilket kommer att medföra att lasten kommer att öka betydligt under denna driftsäsong. Även Siemens Norrmalmsverkstad kommer att anslutas under februari 2005, vilket kommer att ge en ytterligare ökning av fjärrvärme lasten. Oljepannor vid Norrmalmsverkstaden kommer då att ev gå tillbaks till Siemens, för att vara reserv. Glasbruket och restaurangen i Rejmyre förses med värme från en oljepanna placerad i Glasbruket. Vid Nyhem har Riksbyggens fastigheter anslutits direkt till befintlig fjärrvärmestam, vilket medför att oljepannor i Nyhems panncentral kan ställas av helt och eventuellt skrotas. Övriga anläggningar har stått som reserv. Produktionsdata Producerad värme GWh 102,3 85,3 79,6 Såld fjärrvärme GWh 87,3 79,6 72,6 Bortkyld fjärrvärme GWh 6,6 Producerad fjärrvärme, bio % 44 77,8 76 Producerad fjärrvärme avfall% 44 Producerad fjärrvärme, olja % 10 22,2 24 Utsläpp av Nox mg/mj 68,8 74,2 69 Producerad aska ton Producerad vattenkraft MWh Invägd avfallsmängd ton Producerad bottenaska ton Producerad flygaska ton 603 Invägd mängd RT-flis ton Fjärrvärmenätet: Under januari månad har läckage indikeringsmätningar utförts på hela fjärrvärmenätet. Inga större fel hittades, men de indikeringar som framkom åtgärdas löpande under året och kommande säsong. Driftstörningar: 7/1 transformatorfel Grosvad, abonnenter i Grosvadsnätet utan värme ca 4 timmar innan provisorisk el matning till fjärrvärmepump kunde ordnas. Underhåll: Biopannan stoppades 20/4 pga att nätbelastningen var för låg, avfallspannan klarar ensam att försörja nätet. Biopannan avställd för underhåll till 2/7. Under revisionsperioden har ugnsmurningen förbättras enligt plan. Vidare har korroderade rökgaskanaler utbytts. Nytt askspjäll har monterats. Övriga åtgärder enligt plan (traversöversyn, elfilter, styr och regler mm). Biopannan återstartades 2/7. Avfallspannan stoppades för översyn 25/6. Under stoppet reparerades traversklo, styrsystem till pannstyrning att modifierades,samt allmän rengöring av eldstad och rökgasvägar.leverantören kommer att utförda besiktning av pannan. Under sommarstoppet tömdes sopbunkern, och glidplåtar monterades för att sopornas rasvinkel skulle förbättras. Dessa åtgärder blev ej till belåtenhet, sopberget rasar ej ned som det ska, så bunkerns kapacitet kan ej utnyttjas helt. Under stoppet 2005 kommer ytterligare åtgärder att utföras för att förbättra funktionen. Projekt: Under första halvåret har 2 st projekt startats. Inköp och installation av större fjärrvärmepump. För att klara de flöden som blir när nätet byggts ut med Sapa och Norrmalm kommer befintliga pumpar ej att räcka till. Därför beslöts att inhandla en ny pump till en total kostnad av ca 1 milj. Denna har ännu inte provats fullt ut pga.att nätbelastningen inte har varit tillräckligt stor. För att kunna hålla en bra och ren miljö i anläggningen beslöts att inhandla en ny centraldammsugaranläggning för grov industriell användning. Total kostnad ca 0,5 Mkr. Installerad och klar i augusti Personal. Under året har 1 drifttekniker slutat, och 1 st har nyrekryterats och börjat sin anställning i december Under tiden har vakansen fyllts ut med inhyrd personal. Inga långtidssjukskrivningar under året. Verket har varit bemannat kontinuerligt hela tiden utom när Bio-pannan ensam varit i drift dvs under juli månad För att klara semester, sjukfrånvaro kurser mm. har en drifttekniker från Va-sidan flyttats över till värmeverket från 1 september 2004, vilket innebär att skiftgången delas på 6 st drifttekniker.

6 Finspångs Tekniska verk AB 5 (20) Teknisk Service Chef: Lars Lind Personal: 5 (4) projekterings - och utredningsingenjörer. Omsättning: Rörelseresultat: 5,7 (6,9) Mkr 0,4 (0,4) Mkr Teknisk Service är en gemensam resurs för hela bolagets verksamhet. Enheten svarar för projektering, utredningar och genomför projekt i första hand för vatten/avlopp, markarbeten, fjärrvärme, avfall och bredbandsverksamheten i dotterbolaget. Avdelningen håller databaser och ledningskartor för VA, fjärrvärme och Finets bredband. Dessutom ansvaras för gatubelysningen som sköts av entreprenör. Från Finspångs kommun har vi vissa uppdrag. Bl. a. i samband med digitalisering av grundkartan och inventering av de broar kommunen har ansvar för samt underhållsplanering för dessa. Projekt VA: Kraftkärrsområdet, utbyggnad av dagvattenledning. Viggestorp, relining av dag- och spillvattenledningar samt vattenledningar. Laduvägsområdet, relining av vattenledningar och åtgärdsplan för renovering av befintliga dag- och spillvattenledningar. Nanolfsvägen, relining av vattenledningar. Tegelbacken, utbyggnad av VA-ledningar. Rejmyre, relining av vattenledning. Renspolning av vattenledningsnätet med luft/vatten i nordvästra delen av Finspångs tätort samt Igelfors och Rejmyre. Relining innebär att i befintliga ledningar dras nya ledningar med en mindre dimension. Projekt Mark: Gång och cykelväg vid Lidl har utförts. Gång och cykelväg från Viggestorp till ridhuset i Torstorp har utförts. Projekt Fjärrvärme: Utredning, projektering och utbyggnad av fjärrvärmenät vid: ABF-huset Viggestorp Laduvägsområdet Norrmalm med anslutning av Sapa och ledningar till Norrmalmsverkstaden som ska anslutas. Nanolfsvägen Bruksgården och Mässingskammaren Dunderbacken villaområdet Brf Björken Dessutom har ett 20-tal serviser utförts Gatubelysning: Drift- och underhållsentreprenör för gatubelysningen är ElektroSandberg. Entreprenören inspekterar och gör erforderliga lampbyten mm 4 gånger per år. Däremellan utförs enstaka byten av lampor på prioriterade platser. Akuta reparationer utförs snarast. Separering av gatubelysningen är slutförd och mätning av el har nu införts på hela beståndet. Överlämnande eller rivning av gatubelysning enligt tidigare beslut pågår och är nära slutförande. Seriebyte av lampor utförs på en fjärdedel av beståndet och märkning av stolpar är slutförd. 75 stycken gamla lysrörs- och kvicksilverarmaturer har bytts till moderna armaturer med lågenergilampor. Ett 20-tal dåliga belysningsstolpar har bytts ut.

7 Finspångs Tekniska verk AB 6 (20) Va-verksamheten Chef : Rune Andersson Personal : 8 (9) drifttekniker Omsättning: 27,4 (27,5) Mkr Rörelseresultat: -0,8 (0,2 Mkr Vattenproduktion Under 2004 har råvattenkvalitén i Bleken varit jämn fram till december då snösmältning medförde problem med lukt och smak i vissa områden. Prov med tillsats av polymer har genomförts med hjälp av högskolan i Linköping först i en pilotanläggning sedan i full skala.försöken har inte medfört någon påtaglig förbättring utan kolfiltren har belastats lika hårt. Försök med förstoring av inloppen till lamellerna har delvis genomförts men kan ännu inte utvärderas. Åskväder har vid några tillfällen medfört problem i ytterverken. har tagits fram och tidigt samråd har hållits med berörda. Produktionskostnad per m3 sålt vatten Prod.kostnad kr/ såld m 3 Kostnadstäckningsgrad % ,50 20,92 18,8 18,28 19,55 18, Avloppsverk, pumpstationer Personalutrymmena i Axsäter har färdigställts under våren. Slamfiltren har periodvis inte kunnat beskickas på grund av att ett tätskikt bildats ovanför sandfiltret. PH-justering av filtren har givit viss resultat men inte i önskad utsträckning. Efter kontakt med Länsstyrelsen har rötkamrarna sanerats och tagits i drift för att få en reduktion av slammängderna.arbetet med tillståndsansökan pågår.miljökonsekvensbeskrivning Producerat renvatten respektive behandlat avloppsvatten Renvatten Avloppsv Ovidkommande

8 Finspångs Tekniska verk AB 7 (20) Renhållningsverksamheten Chef : Ulf Axelsson Personal : 4 Dumperförare, traktorförare samt mottagning. Omsättning: 16,4 (10,8) Mkr Rörelseresultat: 0,2 (0,5) Mkr Sjömansäng fortsätter sin utveckling till en modern återvinningscentral med miljöstation och deponi. Samrådsmöte med tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen har hållits angående tillstånd för den nya deponin. Balning av brännbart hushålls och industriavfall upphörde i februari månad i och med att den nya avfallspannan togs i drift. Under sommarstoppet balades det i några veckor. Inför förbudet att deponera organiskt avfall f o m 1 januari 2005 har man provat att krossa brännbart material som är för stort att förbrännas i avfallspannan. Bottenaska från avfallspannan har sorterats under året. Det utökade lakvattenförsöket i mossen avslutades i november och en utvärdering har inlämnats till tillståndsmyndigheten. Statistik Sjömansäng Produkt Enhet Hushållsavfall Ton Energiåtervinning Industriavfall brännbart Ton Energiåtervinning Deponi ( ej återvinningsbart) Ton Deponering Rötslam Ton Mellanlagring (sluttäckning). Aluminiumstoft (säck) Ton Deponering Kalk (säck) Ton Deponering Bottenaska fr värmeverket Ton Bioaska från värmeverk Ton Hårdgjorda ytor Sjömansäng Asbest Ton Deponering * Producentansvarsprodukter Återvunnit material Enhet Tidningspapper+ kontor* Ton IL Linköping Returkartong * Ton IL Linköping Plastförpackningar * Ton 40,7 53, Ragnsells Linköping Metallförpackningar * Ton 38, Allren -Norrköping Glasförpackningar * Ton Hammar glasbruk Elektronik * Ton Mirec Norrköping Lysrör & glödlampor * Ton 6,1 5,0 4,9 2,2 Sakab Kumla Vitvaror * Ton Stena Västerås Batterier små * Ton 5,8 5,5 5,2 6,3 Tekniska verken Linköping Bilbatterier * Ton 31,5 35,1 38,5 33,7 Stena Skänninge Wellpapp Ton IL Linköping Skrot Ton Stena Huddinge Träavfall Ton Energiåtervinning Trädgårdsavfall Ton Mellanlager (sluttäckning) Kyl & Frys St Stena Halmstad Hushållens farliga avfall. Transportör: Allren Behandlare: Tekniska verken Avfallsslag i kg Spillolja Oljefilter Småkemikalier Färgburk Lösningsmedel Fotokemikalier Bekämpningsmedel Småbatterier Kvicksilvertermometrar Alkalisk Limburk epoxy Färgspill Oljeabsorbenter

9 Finspångs Tekniska verk AB 8 (20) Erstorps Grus Chef : Hans Hjelm Personal : 2, 1 transportledare, 1 lastmaskinförare Omsättning: 7,2 (7,6) Mkr Rörelseresultat: -0,1 (0,2) Mkr Erstorps grus har haft en god orderingång under året. Vi har levererat grus och krossmaterial till byggentreprenörer, betongtillverkning, skogsvägar och till vår egen entreprenadavdelning. Vi har även transporterat grus från vår grustäkt i Rommetorp. Täkttillståndet i Rommetorp gick ut vid årsskiftet och den nya ansökan har på grund av överklaganden inte behandlats färdigt på länsstyrelsen. Under året har det gamla krossverket rivits till en kostnad av 0,6 Mkr. Vi har sålt ca ton under året. Såld grusmängd (ton) Ertorps grus Rommetorp Totalt Entreprenad Chef : Hans Hjelm Personal : 7 inkl grävmaskinister, anläggningspersonal samt parkarbetare. Omsättning: 5,0 (4,5) Mkr Rörelseresultat: 0,1 (-0,3) Mkr Entreprenadavdelningen har under året utfört drift och underhåll av gator och parker åt byggtekniska nämnden. Under sommarmånaderna hade vi åtta skolungdomar anställda som skötte om sommarblommor och renhållning i centrum. I egen regi har entreprenadavdelningen utfört underhåll av vatten och avloppsledningsnätet. Utöver det vanliga underhållsarbetet har vi renoverat va-ledningar på Bandvägen, Dunderbacksvägen och i Borggård. På Tegelbacksområdet har vi byggt nya va-ledningar till fyra tomter. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden i Viggestorp, Laduvägsområdet och Högbyvägen har vi minskat dimensionerna på vattenledningarna genom relining. Övriga enskilda projekt som vi utfört är gång och cykelväg till Torstorp,väg mellan Sjömansäng och värmeverket samt div. markarbeten vid värmeverket. Entreprenadavdelningen har också skött om sorteringen av osorterat avfall på Sjömansäng. Åt renhållningen har vi också utfört märkning av samtliga sopkärl inom kommunen. Administration Chef: Yvonne Johansson Personal: 4 inkl. assistenter och marknadsförare/säljare 2 projektanställda Den administrativa avdelningen sköter debitering av vatten- och avloppsavgifter, fjärrvärmeavgifter, deponiavgifter m m. I arbetsuppgifterna ingår också budget, bokslut och löpande redovisning för Finspångs Tekniska verk AB samt för Finspångs Stadsnät Finet AB. 1 januari 2004 övertogs debiteringen och kundtjänst för sophämtning från Lastbilscentralen. Administrationen har även huvudansvaret för den påbörjade miljö- och kvalitetscertifieringen som påbörjades under 2003.

10 Finspångs Tekniska verk AB 9 (20) Kort beskrivning av koncernens bolag Finspångs Stadsnät Finet AB (Org nr ) Huvuduppgifter Finspångs Stadsnät, Finet AB handlägger från och med den 1 juli 2000 alla nya anslutningar genom optonätet eller via radio Lan i Finspångs Kommun. Årets verksamhet Från och med februari 2003 erbjuder bolaget anslutningar via egen ADSL. Satsningen har varit mycket lyckosam och under 2004 etablerades ADSL även i Sonstorp. Kundantalet har ökat med över 300, vi har idag ca 620 kunder via ADSL. Vidare har en fortsättning av utbyggnaden av fibernätet i tätorten har gjorts i samband med fjärrvärmeutbyggnaden, i första hand har kanalisation lagts och i de områden anslutningsgraden varit tillräckligt hög har fiber dragits. Nytt avtal för utbyggnad av etapp 2 enligt IT-infrastrukturprogrammet har avtalats med kommunen och projektering påbörjades i juli. Projektet beräknas vara slutfört kvartal och ger en täckning på ca 95 % av kommunens invånare. Avtalet med utbildningsförvaltningen förlängts ytterligare 1 år där vi ansvarar för samtliga skolors nätverk och anslutningar. Bolaget har även slutit avtal med Vallonbygden och Curt Nicolin gällande telefonitjänster via stadsnätet. Tjänsterna baserar sig på IP-telefoni via den IP-telefoni växel som driftsattes under slutet av Under 2004 har bolaget aktivt medverkat i utredningsarbetet och framtagande av beslutsunderlagen gällande överföring av kommunens dataavdelning till Finet AB. Kommunfullmäktige beslutade med stor majoritet att överföring enligt framlagt förslag skall ske från och med 1 januari, Ett avtal för leverans av kabel-tv via fiber över stadsnätet har tecknats med Canal Digital. Kommunen har nu två leverantörer av kabel-tv och konkurrensen har redan kommit invånarna till gagn. Två föreningar har anslutits med totalt över 200 hushåll, antalet anslutna föreningar beräknas öka kraftigt under 2005.

11 Finspångs Tekniska verk AB 10 (20) Finspångs Stadsnät Finet AB Resultaträkning, Mkr Rörelsens intäkter 6,3 4,8 Rörelsens kostnader -6,1-4,7 Rörelseresultat 0,2 0,1 Finansiella nettokostnader -0,3-0,4 Resultat efter finansiella poster -0,1-0,3 Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 Skatt 0,0 0,0 Årets resultat -0,1-0,3 Balansräkning, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar 15,9 12,7 Omsättningstillgångar 1,5 1,9 Summa tillgångar 17,4 14,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 3,7 2,8 Obeskattade reserver 0,0 0,0 Långfristiga skulder 5,5 8,6 Kortfristiga skulder 8,2 3,2 Summa eget kapital o skulder 17,4 14,6

12 Finspångs Tekniska verk AB 11 (20) FLERÅRSÖVERSIKT Belopp i tkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet (%) 1) Avkastning på eget kapital (%) 2) Definition: 1 Eget kapital + obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 2 Resultat efter finansnetto i procent av eget kapital exklusive eget kapitaldel av obeskattade reserver. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att avsättes till reservfond i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

13 Finspångs Tekniska verk AB 12 (20) RESULTATRÄKNING NOT (Belopp i tkr) Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader till koncernföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter 0 0 Årets resultat

14 Finspångs Tekniska verk AB 13 (20) KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) NOT Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager Minskning av fordringar Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga fordringar Upptagna lån Koncernbidrag Nyemission Finspångs Stadsnät Finet AB Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 Finspångs Tekniska verk AB 14 (20) BALANSRÄKNING NOT (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Finspångs Tekniska verk AB 15 (20) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Uppskjuten skatt lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott 0 0 Lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättning för återställning av soptippen på Sjömansäng Avsättning för återställning av grustäkt Långfristiga skulder 14 Checkräkningskredit (limit 35Mkr) Skulder till Finspångs kommun Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

17 Finspångs Tekniska verk AB 16 (20) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden, Redovisningsrådet och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Dotterbolaget FINET, vilket till 100% ägs av Finspångs Tekniska Verk AB, har ej konsoliderats i koncernredovisningen med tanke på bolagets ringa betydelse för koncernens totala ekonomi. Dotterbolaget konsolideras dock i det av Finspångs kommun direktägda moderbolaget Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB. NOTER 1 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Andra uppdrag ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 8 6 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga anställda Övriga sociala kostnader till styrelse Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader till övriga anställda VD-funktionen köps externt för en kostnad av 240 tkr.

18 Finspångs Tekniska verk AB 17 (20) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp Samtliga anställda 2% 7% Andel långtidssjukfrånvaro 1% 5% Kvinnor 8% 1% Män 1% 8% Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 2% 3% Anställda i åldrarna mellan 30-49år 1% 11% Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 6% 5% Könsfördelning i företagsledningen Styrelseledamöter Kvinnor 1 1 Män 4 4 Totalt 5 5 Verkställande direktör och övriga befattningshavare Kvinnor 1 1 Män 6 6 Totalt AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader, markanläggningar, nät 3 % Pannor, elfilter 5 % Maskiner värmeverket 7 % Fjärrvärmepumpar, brännare, oljepanna 10 % Traverser 14 % Slitdelar 20 % Pumpstationer 5 % Vatten/avloppsledningar 2,5-5 % Tekniska anläggningar 5-10 % Maskiner och inventarier 20 %

19 Finspångs Tekniska verk AB 18 (20) 4 RESULTAT PER RÖRELSEGREN (Belopp i tkr) (inklusive interna intäkter och kostnader) Rörelse- Intäkter Kostnader resultat Fjärrvärme Vatten/Avlopp Renhållning Erstorps Grus Entreprenad Gatu/Park Projektering Gatubelysning Administration Finans Totalt ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Skattefria ränteintäkter 5 23 Ränteintäkter koncernföretag 0 0 Övriga ränteintäkter BOKSLUTSDISPOSITIONER Överavskrivningar BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Mark 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ( i beloppet ingår aktiverad byggränta med) 678 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde

20 Finspångs Tekniska verk AB 19 (20) 8 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden (i beloppet ingår aktiverad byggränta med) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Finspångs Stadsnät Finet AB kapital och rösträtts andel 100% Org.nr: Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Aktiekapitalhöjning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN Uppskjuten skattefordran avser lämnade koncernbidrag

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013

Västervik Miljö & Energi. Västervik Miljö & Energi AB. Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi Västervik Miljö & Energi AB Årsredovisning 2013 VD Per Allerth har ordet Ett av bolagets mest händelserika år Innehållsförteckning vd har ordet 2013 får vi räkna in som ett av

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

ÅRSREDOVISNING. EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB Eksjö Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD-ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 10 Balansräkning, tillgångar 11 Balansräkning, Eget kapital & skulder

Läs mer

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva.

Innehåll. Umeå Vatten och Avfall 901 84 Umeå Besöksadress: Stadshuset Skolgatan 31A. Kundtjänst: 090-16 19 00 Umeva@umea.se www.umeva. Årsrapport 2007 Innehåll Vd:s visioner.................................................................................. 3 Naturlig förebild...4 Personal...6 Miljö...7 Vatten & Avlopp............................................................................

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2012. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2012 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB 2010 Foto Annelie Sjöberg EKSJÖ ENERGI AB Innehållsförteckning: Sida Organisation-nyckeltal VD: s kommentar 2 3 Förvaltningsberättelse 4-8 Resultaträkning

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB, med organisationsnummer 556527-5590,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsstämma. Styrelseordf och VD har ordet. AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel. Elektra Nät AB.

Innehållsförteckning. Årsstämma. Styrelseordf och VD har ordet. AB Edsbyns Elverk. AB Helsinge Elhandel. Elektra Nät AB. Innehållsförteckning Styrelseordf och VD har ordet AB Edsbyns Elverk AB Helsinge Elhandel Elektra Nät AB Elektra Värme AB Elektra i Hälsingland AB Ekonomiska nyckeltal koncernen Tekniska nyckeltal Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB 2014 Årsredovisning Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI. Årsredovisning BEAB 2014 1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2014 Årsredovisning BEAB 2014 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Mats Engfors/Fotographic, Josefin Wiklund, Tobias Hannu, med fler. VD har ordet...4 Koncernen...5 Organisation...5

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5

innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att Vd har ordet 4 vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge Ägardirektiv 5 årsredovisning 2009 AFFÄRSIDÉ innehåll Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering

Läs mer