Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)"

Transkript

1 Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken. Namn / företag Adress Postadress Mobiltelefon Telefon - bostad Fax Organisations-/personnummer E-postadress Fastighet/fastigheter Tillstånd söks för spridning på följande fastighet/fastigheter Primärt (inre) eller sekundärt (yttre) skyddsområde Areal (hektar) Tillstånd söks för tiden Fr.o.m. T. o. m. 4. Spridningen kommer att utföras av Namn person 1 Personnummer Sprutbehörighet/tillståndsnummer Giltigt t. o. m. Namn person 2 Personnummer Sprutbehörighet/tillståndsnummer Giltigt t. o. m. 5. Plats för påfyllning/rengöring av spruta Fastighet

2 Var och hur sker påfyllning av sprutan, t.ex. biobädd, tät platta med uppsamling eller annan konstruktion/annat sätt. Var och hur sker inre rengöring av sprutan Var och hur sker yttre rengöring av sprutan Ligger rengöringsplatserna i inre eller yttre vattenskyddsområde Avstånd till närmaste vattentäkt (även grannes), dagvattenbrunn, dräneringsbrunn, dike, vattendrag eller dyl. 6. Förvaring Var förvaras sprutan när den inte används (inom vilken zon av skyddsområdet, under tak, m.m.) Hur och var förvaras bekämpnings- och växtskyddsmedel 7. Spruta, används flera sprutor anges de som 1, 2 etc. Fabrikat Typ Tankstorlek (liter) Rampbredd (meter) Bredspruta/bandspruta Extra färskvattentank för rengöring Volym (liter) Ja Nej Ja Nej Ja Nej Godkänt funktionstest utfört datum Protokoll nr 7. Finns följande på eller intill fastigheten/fastigheterna som ansökan gäller? Vattendrag, sjö, märgelgrav eller liknande Avstånd: meter Dagvatten- eller dräneringsbrunn Avstånd: meter Vattentäkt (grävd eller borrad) Avstånd: meter Öppna diken Avstånd: meter

3 Är den som nyttjar marken med i Greppa Näringen/Greppa Växtskyddet Ja Nej Är odlingen certifierad Ja (Vilken, t.ex. IP-Sigill) Nej 8. Bilagor som ska bifogas ansökan Bilaga A: Se separat blad. Skriv ut och fyll i så många exemplar som du behöver. Bilaga B: Karta (t.ex. SAM-karta) som visar: Skiften där spridning ska ske, inkl. skiftesbeteckning samt ange antal hektar för vardera skifte. Plats för påfyllnings- rengörings- och förvaringsplats av bekämpningsmedel (om dessa finns i primärt (inre) eller sekundärt (yttre) skyddsområde). Objekt som kräver extra hänsyn (se fråga 7). Bilaga C: Körningar i MACRO-DB. Körningar i simuleringsverktyget MACRO-DB 4.0 (eller senast uppdaterad version) steg ett, och steg två när det krävs. Körningar ska göras för samtliga fastigheter och preparat/aktiva substanser som ansökan avser. Bilaga D: Ett underlag som beskriver verksamhetens behov av att använda kemisk bekämpning på mark inom vattenskyddsområdet, lämplighet och framtidsplan. Ett sådant underlag kan bestå av: Verksamhetens behov av att använda kemisk bekämpning Verksamhetens lämplighet att bedrivas på mark som anges i ansökan Vad verksamheten har gjort tills idag för att försöka använda alternativa metoder till bekämpning istället för kemisk bekämpning Verksamhetens framtidsplan och hur planen långsiktigt ska bidra till att bevara ett grund- och ytvatten av god kvalité inom vattenskyddsområdet Bilaga E: Ett underlag som beskriver hur verksamhetens användning av kemisk bekämpning på ansökt mark inom vattenskyddsområdet uppfyller hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap 2-6. Ett sådant underlag kan bestå av: Redovisning av hur verksamheten uppfyller: - Kunskapskravet - Försiktighetsprincipen - Bästa möjliga teknik - Produktvalsprincipen - Resurshushållning Verksamhetens val av plats att utföra kemisk bekämpning för att medföra att minsta möjliga intrång och olägenhet för vattenkvalitén och miljön inom vattenskyddsområdet Bilaga F: Ett underlag som beskriver hur verksamhetens egenkontroll medverkar till att bevara en god vattenkvalité inom vattenskyddsområdet vid användning av kemisk bekämpning. Ett sådant underlag kan bestå av: Vilka risker ur miljö- och hälsosynpunkt bedömer verksamheten att det finns i och med användandet av kemisk bekämpning Vilka försiktighetsåtgärder vidtar verksamheten för att bevara vattenkvalitén inom vattenskyddsområdet Ett underlag som beskriver verksamhetens möjlighet att förhindra akuta föroreningssituationer inom vattenskyddsområdet till följd av missöden vid hantering av bekämpningsmedel Bilaga G: Kopia på senaste markkartering med jordartsanalys med ph, ler- och mullhalt Provtagning för analys av jordart ska göras med minst ett prov för vart tredje hektar. På skiften mindre än ett hektar ska ett prov tas. Provtagningsplatser ska finnas markerade på en karta över skiftet/skiftena. Bilaga H: Kopia på protokoll från funktionstest Ska göras varje/vartannat år enligt rekommendation i Naturvårdsverkets allmänna råd 1997: OBS! Skicka inte in några originaldokument! Sprutjournal ska vid anmodan kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten och behöver således inte skickas in till miljöförbundet.

4 Datum Underskrift av sökanden INFORMATION ENLIGT 23 och 24 PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204, PuL) De personuppgifter som du lämnar på denna blankett behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifterna behandlas av myndigheten för att denna skall kunna fullgöra sina förpliktelser och övriga åtaganden, enligt lag eller annan författning eller avtal. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten iakttar självfallet gällande sekretessbestämmelser. Enligt PuL har du rätt att efter skriftlig, egenhändigt undertecknad ansökan få ett registerutdrag en gratis en gång per kalenderår. Du har även rätt inkomma med begäran om rättelse av personuppgifterna. Upplysningar Tillstånd kan ges endast för i ansökan angivna preparat och behandlingar (dispens kan dock vid enstaka tillfälle/tillfällen under tillståndsperioden medges om synnerliga skäl uppkommer till följd av omständigheter som det vid ansökningstillfället inte funnits möjlighet att förutse). Villkor i beslut skall följas, i annat fall kan tillstånd upphävas eller tillstånd vid ny ansökan avslås. För handläggning av ansökan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en av respektive kommun fastställd avgift på f.n kr. Avgift för prövning skall enligt taxan erläggas av sökanden. Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås. Ansökan med bilagor insändes till: Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden Tomelilla Tel: Fax:

5 Bilaga A Gröda och åtgärd Preparat Skifte År Bekämpning utförs mot O=Ogräs S=svamp I=insekter Namn Reg nr Aktiv substans Dos per hektar Miljöförbundets anteckningar All bekämpning ska ske behovsanpassat. I kolumnen Dos per hektar ska därför anges den dos som det som mest kan tänkas bli.

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling Utkast 2015-02-25 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den [datum] NFS 2015:[nr] Utkom från trycket den

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Plats för inkommande stämpel

Plats för inkommande stämpel Plats för inkommande stämpel I fylld blankett skickas till: Ansökan om handel med Räddningstjänsten Kiruna fyrverkeriartiklar Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv av och innehav av explosiva

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER. Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg IP SIGILL standard Utgåva 2012:1 Giltig från 2012-02-01 Sigill Kvalitetssystem AB IP SIGILL MJÖLK STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRAD MJÖLKPRODUKTION INKLUSIVE KLIMATREGLER Livsmedelssäkerhet Miljö Djuromsorg

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp

TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp 1 (6) 2011-08-25 TILL DIG SOM SKALL ANLÄGGA AVLOPP Information från Medborgarservice i Tierp När krävs ansökan om tillstånd/anmälan till Kommunstyrelsen? För att inrätta en avloppsanläggning är man skyldig

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer