Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik"

Transkript

1 RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel Mobil Fax Datum Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik Uppdragsnr Rapport nr B Trafikbullerutredning Slottsholmen 1 Västervik Åsa Lindkvist Uppdragsansvarig Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik Uppdrag Uppdatera trafikbullerutredning för planerade bostäder i Västerviks kommun med avseende på ändrad hastighet. Sammanfattning Bostäderna utsätts för trafikbullernivåer på upp mot 63 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Slottsholmsvägen. Med föreslagen bostadsutformning samt 75% inglasning på balkonger kan samtliga lägenheter erhålla högst 55 dba utanför mi nst ett fönster i varje boningsrum. Fasader skall utföras så att riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls. Här behöver väggar, fönster och friskluftsventiler vara dimensionerade med förhöjd ljudreduktion. ÅF-Infrastructure AB Ljud och vibrationer Granskad Charlotte Nilsson Åsa Lindkvist Telefon Klicka här för att ange text Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

2 RAPPORT B (10) Innehållsförteckning TRAFIKBULLERUTREDNING SLOTTSHOLMEN 1, VÄSTERVIK UPPDRAG BEDÖMNINGSGRUNDER BERÄKNADE NIVÅER TRAFIKUPPGIFTER KOMMENTARER Högst 55 dba vid alla fasader Nivå vid fasad Nivå på uteplats Alternativa åtgärdsförslag Nivå inomhus ÖVRIGA BULLERKÄLLOR Exempel på möjliga bullerkällor och ljudnivåer från varv och marina Störningar från tung trafik Störningar i huvudbyggnad från resturangverksamhet Eventbyggnad RIKTVÄRDEN UNDERLAG FÖRSLAG TILL DETALJPLANEKRAV Uppdrag Området utsätts för buller från vägtrafik på Slottsholmsvägen. Denna rapport redovisar förutsättningar för bostäder i området med avseende på trafikbullersituationen med 30 km/h. Detaljplanen omfattar byggnader för bostäder, hotell, andelslägenheter, butik restaurang och samlingslokal. ÅF Ljud och Vibrationer har fått i uppdrag av Sofia Hjertqvist, planarkitekt Västervik att uppdatera den tidigare trafikbullerutredning Rapport A. 2 Bedömningsgrunder Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse sker i denna rapport utgående från möjligheterna att innehålla målet högst 55 dba ekvivalent ljudnivå vid alla fasader innehålla målet högst 55 dba utanför minst ett fönster för boningsrummen i varje lägenhet erhålla en uteplats med högst 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå. innehålla kraven på högsta trafikbullernivåer inomhus enligt ljudklass B

3 RAPPORT B (10) 3 Beräknade nivåer Beräkningar av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellerna (Naturvårdsverkets rapport 4653 för vägtrafik ). Ekvivalent ljudnivå Den dygnsekvivalenta ljudnivån vid planerade bostäders fasad har beräknads. Vid värst utsatt fasad mot Slottsholmsvägen fås upp mot 63 dba, se ritning B01. Maximal ljudnivå Den maximala ljudnivå vid fasad har beräknats. Vid den mest utsatta fasaden mot Slottsholmsvägen blir maxnivån drygt 80 dba, se ritning B02. 4 Trafikuppgifter Följande trafikuppgifter är erhållna från tidigare trafikbullerutredning, Rapport A, daterad Väg/delsträck Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h Slottsholmsvägen % 30 5 Kommentarer 5.1 Högst 55 dba vid alla fasader Bostadshuset i vattnet får högst 55 dba ekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader och riksdagens riktvärde innehålls. De övriga bostadshusen får minst en fasad som överstiger 55 dba. Vid mest utsatta fasad mot Slottholmsvägen blir ekvivalent ljudnivå upp mot 63 dba. För att innehålla högst 55 dba ekvivalent ljudnivå vid fasad krävs att trafikmängden minskas till 1000 fordon/dygn alternativt en över 10m hög bullerskyddsskärm i vägkant, vilket inte anses realistiskt. Då det planeras för enkelsidiga lägenheter bedöms nedan möjligheten att innehålla högst 55 dba ekvivalent ljudnivå utanför ett fönster i varje boningsrum. 5.2 Nivå vid fasad För att erhålla högst 55 dba utanför minst ett fönster per boningsrum föreslås någon av följande åtgärder dba ekvivalent ljudnivå Lägenheter i fasad med ekvivalent ljudnivå mellan 56 och 63 dba kräver en inglasning på 50%,,se figur nedan.

4 RAPPORT B (10) Alternativt kan fönster med bursrpåkslösning användas för dess lägenheter, se skiss nedan dba ekvivalent ljudnivå Lägenheter i fasad med ekvivalent ljudnivå mellan 61 och 65 dba kräver en inglasning på 75%,, se figur nedan.

5 RAPPORT B (10) Med föreslagen bostadsutformning och med inglasning på balkong kan högst 55 dba ekvivalent ljudnivå vid ett fönster erhållas. 5.3 Nivå på uteplats Tillgång till gemensam uteplats mot vattnet finns med högst 55 dba ekvivalent och 70 dba maximal ljudnivå. 5.4 Alternativa åtgärdsförslag För en mindre del av lägenheterna, normalt maximalt 5% av samtliga lägenheter kan specialfönster enligt skiss nedan användas.

6 RAPPORT B (10) 5.5 Nivå inomhus Fasader skall utföras så att riktvärdena för trafikbuller inomhus uppfylls. Här behöver väggar, fönster och friskluftsventiler vara dimensionerade med förhöjd ljudreduktion. 6 Övriga bullerkällor 6.1 Exempel på möjliga bullerkällor och ljudnivåer från varv och marina ÅF-Ljud och vibrationer har i tidigare projekt med bostäder vid varv och marina inhämtat uppgifter om förekommande ljudnivåer vilka redovisas nedan. Tabell 1. Exempel på ljudkällor som kan uppkomma från varv och marinor Bullerkälla Beräknad A-vägd ljudeffektsnivå L wa Beräknad A-vägd ljudtrycksnivå L pa, på 50 meters avstånd Högtryckstvätt Bensindrivet aggregat Vinschning av båt Cirkelsåg Vinkelslip Tryck/hjullastare Visselljud från mast då vindstyrkan m/s 90 48

7 RAPPORT B (10) Observera att den ekvivalenta ljudnivån beror på hur länge respektive aktivitet pågår. Som exempel så blir den ekvivalenta ljudnivån av samtliga aktiviteter 61 dba på 50 m avstånd om ovanstående aktiviteter pågår under vardera 30 minuter av en 9 timmars period (07-18), skärmning och markdämpning ej medräknat. Krav på maximal ljudnivå vid fasad finns endast nattetid. Övriga ljudalstrande källor inom varv/marinan: Ljud som kan alstras inom ett varv/marina och som inte orsakas av varvets egen verksamhet men sker på dess område Presenningar och surrningar som blåser och slår i vinden under vintertid. Segelbåtarnas riggar och fall som slår i vinden under sommartid. Vinande från vajrar och stag när det blåser. Slipning av båtar (utförs av båtägarna) under höst och vår. Strömningsaggregat (för att hindra isläggning under vintern). Dessa typer av ljud orsakade av privatpersoner och deras tillhörigheter tas normalt ingen hänsyn till. Det måste stå klart för var och en som flyttar till ett område nära en småbåtshamn att denna typ av ljud kan förekomma. Konkreta åtgärder är svåra att införa då det gäller pressningar som slår, slipljud från handmaskiner som privatpersoner använder och vinande ljud från riggar. En åtgärd som en båtklubb kan göra är att se över sina regler om när och hur arbeten får utföras. Likaså kan de ställa krav på hur presenningar ska sättas fast. I reglerna kan man påpeka att man inte ska skapa onödigt buller som kan störa i omgivningen. Begränsningen av leverans av el på land minskar risken för att någon använder bullrande verktyg på natten. Genom att endast varvet/marinans utrustning får användas vid upptagande och sjösättning minskar risken för att andra mer bullrande maskiner används. Föreskrifter för varvet/marinan skulle kunna kompletteras med att båtägaren åtar sig att inte onödan använda maskiner och verktyg på ett sätt så att störande eller skadligt buller i omgivningen uppstår. Slagljud från fall i riggar då vinden blåser på segelbåtar i hamn kan enkelt undvikas. Varje ansvarskännande seglare vet hur man gör och gör det ofta i gästhamnar. Fallet kan föras ut från masten på olika sätt eller viras kring masten. Reglerna borde kompletteras med en anvisning om detta om det inte redan finns. I Sverige finns miljömål för begränsning av buller från väg-, spår- och flygtrafik. För fartygsbuller saknas detta. För väg-, spår- och flygtrafik är målen de riktvärden som riksdagen antagit genom proposition 1996/97:53. För att kunna bedöma sjötrafikens störningar kan dessa riktvärden användas som grund. För omgivningsbuller från väg-, spår- och flygtrafik gäller 55 dba som långsiktigt mål för dygnsekvivalent ljudnivå. Denna gräns bör på motsvarande sätt även gälla för fartyg som trafikerar allmänna farleder. För att säkerställa att inga nivåer överskrids från fartygen som trafikerar farleden bör en inmätning utföras av fartygen. Åtgärder för nivåer utomhus Om det inom varvet/marinan finns professionell verksamhet med fasta ljudkällor så som tex kapsåg, slipverktyg eller dylikt är det effektivaste ur ljudsynpunkt att placera denna typ av ljudkällor i en ljudtät/ljudavskärmande byggnad. För att mer exakt utreda vilka åtgärder som kan vara aktuella krävs uppgifter om vilka typ av aktiviteter som är aktuella, hur länge, under vilka tider och var de utförs.

8 RAPPORT B (10) 6.2 Störningar från tung trafik Vibrationerna från trafik med personbilar genererar ofta inga vibrations problem men tunga sopbilar eller annan tung trafik kan ge för högre vibrationsnivåer För att begränsa vibrationerna bör gatuunderhållet skötas så att inga större ojämnheter uppkommer. Vidare bör farthinder i form av gupp undvikas. 6.3 Störningar i huvudbyggnad från resturangverksamhet I huvudbyggnaden kommer en restaurang bedrivas. Bjälklaget i huvudbyggnaden bör specialstuderas med avseende på störningar från resturangverksamhet. 6.4 Eventbyggnad Eventuella störningar från eventbyggnad enligt figur nedan bör specialstuderas för att minimera störning till boende. 7 Riktvärden Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från trafik. Riksdagsbeslut I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs , fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i följande sammanfattning. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. Utrymme Högsta trafikbullernivå, dba

9 RAPPORT B (10) Ekvivalentnivå Maximalnivå Inomhus (nattetid) Utomhus (frifältsvärden) Vid fasad 55 På uteplats 70 1) Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 1) Värdet får enligt Svensk standard SS överskridas 3 gånger per timme. I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dba utanför minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet. Boverkets byggregler I Boverkets byggregler, BBR, hänvisas när det gäller ljudmiljön till Ljudklass C enligt svensk standard för ljudklassning av bostäder SS Detta innebär följande riktvärden för trafikbuller inomhus. Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax Bostadsrum 30 dba 45 dba 1) Kök 35 dba - 1) Värdet, L pafmax får överskridas 5 gånger per natt ( ). Boverkets allmänna råd I Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik anger Boverket när det gäller planerade bostäder med dba ekvivalentnivå: Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 60 dba, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dba vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dba vid fasad). Minst hälften av boningsrummen, liksom uteplats, bör vara vänd mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 dba. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dba utmed samtliga våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dba vid fasad, normalt för lägenheter på de övre våningsplanen. 50 dba bör dock alltid uppfyllas för flertalet lägenheter somt vid uteplatser och gårdsytor. Boverket berömmer vidare arbetet med Trafikbuller och planering och anser att metoden med kompensationstänkande och Ljudkvalitetspoäng kan användas vid värdering av bullerfrågorna i planeringen. 8 Underlag Detaljplan för Slottsholmen 1 m fl Trafikuppgifter från tidigare utredning, Rapport A, daterad Samtal med Sofia Hjertqvist, planarkitekt Västerviks kommun

10 RAPPORT B (10) 9 Förslag till detaljplanekrav För att i detaljplanen säkerställa god ljudmiljö föreslås följande planbestämmelse. Kraven inomhus avser Ljudklass B. Byggnaderna skall utformas så att Varje boningsrum i varje lägenhet får högst 55 db(a) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför minst ett fönster. Trafikbullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 db(a) ekvivalent och 41 db(a) maximal ljudnivå. (Dimensionerande bullernivåer är på motsvarande 10 m avstånd från Slottsvägen 63 db(a)

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik

Boverket Allmänna råd 2008:1. Buller i planeringen. Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Boverket Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen Planera för bostäder i områden utsatta

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532

RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 RIKTLINJE 1 (23) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Blidberg, Karin, Ssbmb TDOK 2011:460 TRV 2010/9532 Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2012-05-25 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 12 Planbeskrivning Granskning Diarienummer: PLA 12-23 Datum: 2014-02-14 Handläggare: Sara Bäckström för fastigheten BYTESGÄRDET 7, 8, 12 och 13 inom Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013

Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 Åtgärdsprogram Buller Stockholms stad November 2013 stockholm.se September 2013 Publikationsnummer: [Fyll i här] Dnr:2012-12643 ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här] Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL

Kl. 10.00-12.00 Utbildning i PBL KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-06-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 juni 2013, kl 08.15 Plats OBS!!!! Riskhanteringsenheten, Brandstationen Kl. 10.00-12.00 Utbildning

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller

Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller SKRIVELSE 2013-04-26 Ärendenr: NV-00321-13 Bov 20121-936/2012 Miljödepartementet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag Riktvärden för flygbuller Förord Boverket och Naturvårdsverket

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer