DOM meddelad i Nacka Strand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand"

Transkript

1 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr M KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun Järfälla ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Stockholms län beslut i ärende nr , se bilaga 1 SAKEN Klagomål på snötippning inom fastigheten Järfälla Stäket 52:1 DOMSLUT Med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver mark- och miljödomstolen Bygg- och miljöförvaltningens i Järfälla kommun beslut den 20 januari 2011, Dnr Mbn MIST, angående snötippning på fastigheten Järfälla Stäket 52:1. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Nacka Strand Augustendalsvägen måndag fredag E-post: 08:30-16:00 -

2 NACKA TINGSRÄTT DOM M Mark- och miljödomstolen 2 BAKGRUND I januari 2011 inkom till Bygg- och miljöförvaltningen i Järfälla kommun klagomål från Åke Ström, bosatt i ett flerfamiljshus inom fastigheten Stäket 84:3, på den snötippning som skedde på fastigheten Stäket 52:1. Åke Ström begärde att verksamheten skulle upphöra med hänvisning i huvudsak till störningar på grund av buller från verksamheten särskilt nattetid, risk för förorening av marken inom fastigheten och av vattnet i Mälaren samt nedskräpning. Till följd av klagomålen beslutade Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun (nämnden) den 20 januari 2011 att förelägga Tekniska nämnden att vidta vissa försiktighetsmått, framför allt avseende bullernivåer, men föreskrev även att städning ska ske på platsen senast den 1 april varje år om ytan är fri från snö, samt att marken senast 2015 ska undersökas på förekommande föroreningar i ytliga marklager. Åke Ström överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Stockholms län (länsstyrelsen) som den 13 november 2012 avslog överklagandet. Länsstyrelsen angav som huvudsaklig motivering till beslutet att de försiktighetsmått som beslutats av nämnden fick anses väl avvägda under förutsättning att ljudnivåerna inte översteg Naturvårdsverkets angivna riktlinjer. Vad klaganden hade anfört om risken för förorening av miljön på grund av snötippning ansågs inte kunna bli föremål för länsstyrelsens prövning i det ärendet och länsstyrelsen tillade att det ankom på kommunen att i egenskap av tillsynsmyndighet vidta åtgärder om risk för skada på miljön uppkom. Åke Ström överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, som i dom den 10 maj 2013 upphävde länsstyrelsens beslut, förutom vad avsåg bullerfrågan, och återförvisade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning i övriga delar. Efter att länsstyrelsen tagit upp överklagandet till prövning i den del som avsåg tillåtligheten att deponera snö inom fastigheten i fråga, beslutade länsstyrelsen genom det överklagade beslutet att avslå Åke Ströms överklagande.

3 NACKA TINGSRÄTT DOM M Mark- och miljödomstolen 3 Åke Ström har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. YRKANDEN M.M. Åke Ström har yrkat, såsom hans överklagande får förstås, att mark- och miljödomstolen ändrar länsstyrelsens beslut och fastställer att tippning av snö ska upphöra på den aktuella platsen inom fastigheten Stäket 52:1. Åke Ström har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen har inte beaktat att grusplanen där snötippningen sker är ett gammalt potatisland som fylldes upp av SJ till att bli en bangård, varvid en stor stenkista lades i botten. Från stenkistan drogs ett betongrör genom banvallen och ner till sjön. Smältvattnet från snötippen rinner med andra ord någon meter ner till stenkistan och i betongröret ner till sjön. Detta måste vara likställt med att tippa snön i strandkanten, som är primär skyddszon. Tippningen kan även strida mot EU:s vattendirektiv. Åke Ström har till stöd för sin talan ingett en karta där snödeponi och vattenrör är inritade samt två fotografier utvisande fastigheten. Mark- och miljödomstolen har förelagt nämnden att yttra sig över överklagandet, särskilt gällande markförhållandena på platsen och uppgiften om betongrör och stenkista. Nämnden har anfört i huvudsak att den gör samma bedömning som tidigare och inte har något i övrigt att anföra i ärendet. DOMSKÄL Den fråga som mark- och miljödomstolen har att ta ställning till är om snötippning på fastigheten Stäket 52:1 är förenlig med miljöbalken och därmed är tillåten. Frågan är främst om den valda platsen är lämplig för verksamheten (2 kap. 6 miljöbalken). För tillämpliga bestämmelser, se länsstyrelsens beslut, utöver vad som anges nedan.

4 NACKA TINGSRÄTT DOM M Mark- och miljödomstolen 4 Länsstyrelsen har den 25 november 2008, med stöd av 7 kap. 22 miljöbalken, meddelat skyddsföreskrifter avseende vattenskyddsområde för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren, Stockholms län (skyddsföreskrifterna). Det anges i skyddsföreskrifterna, i nu relevant avseende, att vattenskyddsområdet består av en primär och en sekundär skyddszon. Den primära skyddszonen omfattar landområdet intill 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen består av ett landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren eller där dagvatten naturligt eller tekniskt (via ledningar) avrinner mot Östra Mälaren. Det anges vidare att syftet med skyddsföreskrifterna är att reglera och förhindra sådana verksamheter, hantering och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på råvattenkvaliteten. Enligt 1 i föreskrifterna får ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening inte ske inom primär och sekundär skyddszon. Risken får, enligt skyddsföreskrifternas definitioner, inte vara obetydlig eller ringa. Av handlingarna i målet framgår inte exakt var på fastigheten snötippningen sker men det får anses framgå att den i vart fall är inom den sekundära skyddszonen, någonstans mellan 50 och 100 meter från vattnet. De uppgifter som Åke Ström har lämnat om att marken utgörs av lergrund och att det under platsen för snötippning finns en stenkista och ett betongrör som leder ner till sjön har inte bestritts av nämnden. Mark- och miljödomstolen finner inte anledning att ifrågasätta uppgifterna. Som Åke Ström anfört finns det en risk att förorenat smältvatten transporteras via stenkista och betongrör under och förbi den primära skyddszonen och ut i Mälaren. Risken för detta kan inte anses vara obetydlig eller ringa. Hanteringen av snö på fastigheten står därmed i strid med 1 i skyddsföreskrifterna, varför platsen inte kan anses lämplig. Med ändring av länsstyrelsens beslut ska således nämndens beslut upphävas.

5 NACKA TINGSRÄTT DOM M Mark- och miljödomstolen 5 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) Överklagande senast den 30 december Prövningstillstånd krävs. Ylva Osvald Gisela Köthnig I domstolens avgörande har deltagit chefsrådmannen Ylva Osvald, ordförande, och tekniska rådet Gisela Köthnig. Föredragande har varit beredningsjuristen Ida Agering.

6 Bilaga 1 NACKA TINGSRÄTT Avdelning 3 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 7

7

8

9

10

11

12

13

14 Bilaga 2 ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR DOM I MÅL SOM HAR ÖVER- KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Överklagandet ska ha kommit in till mark- och miljödomstolen inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om: 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om: 1. den dom som överklagas med angivande av mark- och miljödomstolens namn, datum för domen samt målnummer, 2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom som klaganden vill få till stånd, 3. grunderna (skälen) för överklagandet, 4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit. Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- och miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. DV 427 Producerat av Domstolsverket

DOM 2015-05-28 Stockholm

DOM 2015-05-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2015-05-28 Stockholm Mål nr M 9668-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-06 i mål M 3898-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2014-05-15 meddelad i Nacka Strand Mål nr P 129-12 KLAGANDE 1. Ylva Abrahamsson Thornefors, Brinkskavägen 2 B, 645 30 Strängnäs 2. Johan Andersson, Helgarö, Hagalund, 645 92 Strängnäs

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT KLAGANDE Bro Hof Slott AB DOM 2014-05-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 5729-10 Ombud: Advokat Mikael Lundholm Fröberg & Lundholm Advokatbyrå AB Sveavägen 17, 11 tr 111 57 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Retriever Sverige AB, 556586-1571 Grev Turegatan 27, 4 tr 114 38 Stockholm Ombud: Advokat Olof Alffram Wistrand Advokatbyrå, Stockholm Box 7543 103 93 Stockholm

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Anders Wilhelmsson och Ulrika Dietersson

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2013-11-20 Stockholm

DOM 2013-11-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2013-11-20 Stockholm Mål nr P 5107-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-07 i mål P 136-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-11-10 Stockholm

DOM 2014-11-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-11-10 Stockholm Mål nr M 8182-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-20 i mål nr M 2143-14,

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer