Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI"

Transkript

1 E-utvecklingsråd i Jönköpings län Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI

2 [Orden handling och information kallas här för det inom e-arkiv mer relevanta information, kort skrivet info ] Access Accession Ad acta till handlingarna Akt Allmän handling Arkiv Arkivansvarig Arkivbeskrivning Arkivbildare Arkivbildning Arkivdepå Arkivexemplar Arkivfragment Arkivförteckning Arkivinventering Access är mottagningsfunktionen för sökningar och hämtningar av information i e-arkiv. (Se vidare e-arkiv och 0AlS-modellen) Tillväxt i arkiv eller arkivinstitution. Anger att ett ärende är avslutat, alltså en allmän handling Sammanlagda handlingar i ett och samma ärende. När ärendet är ad acta, är akten färdigbildad och inga ytterligare handlingar får tillföras. Info som upprättats hos eller inkommit till en myndighet och som alla, både svenska och utländska, medborgare har rätt att ta del av om inte sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen Bestånd av info som uppkommit hos en arkivbildare som en följd av dess verksamhet. Anställd som utsetts att formellt ansvara för en myndighets arkivverksamhet t.ex. administrativ chef eller motsvarande. Kortfattad och översiktlig information om en myndighet, dess arkiv och arkivbildning, i syfte att underlätta användandet av arkivet. Myndighet, organisation, bolag eller enskild person som genom egen verksamhet alstrar och samlar handlingar, vilka bildar ett arkiv. Ett arkivs successiva framväxt genom att handlingar kontinuerligt förs samman i planerad och strukturerad form. Arkivlokal, kan ofta vara externt belägen Det eller de likalydande exemplar av handling/information som en arkivbildare bevarar. Rest av arkiv som till större delen gått förlorat. Systematisk innehållsförteckning över ett arkiv. Värdefullt sökverktyg. a) Genomgång av en arkivbildares handlingsflöde för att kartlägga arkivbildningen och skapa förutsättningar för gallring och redovisning i arkivförteckning. b) Kontroll av arkivets innehåll mot arkivförteckningen c) Insamling av uppgifter om arkiv inom ett geografiskt eller på annat sätt avgränsat område. Arkivläggning Placering av handlingar/information i förutbestämd ordning efter handläggning eller annan åtgärd

3 Arkivobjekt Arkivinstitution Arkivläggning Arkivmyndighet Arkivredogörare Arkivredovisning (Beskrivande information) Arkivreglemente Arkivverksamhet Avställning Arkivvård Arkivinformationspaket (AIP) Backup En enhet (handling, fil, informationspaket, informationsobjekt, dataobjekt etc) som har arkivlagts. (Se även informationsobjekt) Institution med uppgift att förvara, vårda och tillhandahålla arkiv, exempelvis Landsarkivet i Vadstena. Placering av handlingar i en viss förutbestämd ordning sedan ett ärende avslutats, t.ex. enligt gällande handläggningsordning. Myndighet som utövar tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkivverksamhet men även har rätt att överta arkiv. Person hos arkivbildare med uppgift att utföra vissa moment inom arkivverksamheten Presentation av hur t.ex. en myndighets arkiv är uppbyggt. Innefattar myndighetens diarium/register över allmänna handlingar, arkivförteckning och arkivbeskrivning. I verksamhetsbaserad arkivredovisning ingår dessutom processbeskrivning och klassificeringsstruktur samt oftast även dokumenthanteringsplanen. Reglerar kommunens arkiv och dokumenthantering. Fastställs av kommunfullmäktige. Samlingsbegrepp för registrering av info, val av material och metoder, styrning av arkivbildningen genom avgränsning, strukturering, redovisning och beslut om bevarande/gallring, förvaring/lagring, vård/skydd samt tillhandahållande och levandegörande av arkiv. Uttagande av redan arkiverade handlingar ur en ordning för att arkivera dem i en annan ordning. Förekommer exempelvis i ett PA-system där avställning sker vid uppsägning eller personalavgång. Åtgärder i syfte att organisera, redovisa, skydda, avgränsa, bevara och gallra arkiv. Informationspaket som lagras i ett system för bevarande och som håller samman alla dataobjekt som behövs för att kunna bevara och lämna ut handlingar. Den extra kopia som sparas på separat media, för att kunna användas om originalet skadas eller försvinner. (Notera särskilt att säkerhetskopiorna eller backupbanden inte är något system för bevarande) Bastjänster Begreppslista Behörighet Avser de tjänster som behövs för att uppfylla grundläggande och gemensamma krav på system för bevarande. En samling definitioner och beskrivningar av dataobjekt och datatyper. Rätt att ta del av t.ex. sekretesskyddad information

4 Bestånd Samlingsbegrepp för en grupp av eller samtliga samlingar på en arkivinstitution. Beständighet Bevara Bevarandeinformation Bevarandestrategi Databärare Dataobjekt Destruktion Datarepresentation Deponera Diarium Diarieplan (dossierplan) Förmåga hos handlingar/upptagningar/information att under lång tid motstå förändringar och sönderfall. Förvara och vårda databärare så informationen på dem finns kvar för alltid. Dokumenterar det som behövs för att förvalta informationen i arkivet. Det handlar om hur informationen relaterar till annan information, beroenden av teknisk miljö, förändringar som informationen genomgått, möjlighet att kontrollera äkthet och ursprungligt sammanhang när det gäller digital proveniens. Bevarandeinformation kan hanteras som metadata, som struktureras till exempel enligt metadatastandarden PREMIS. Plan för hur elektroniska handlingar ska förvaltas (vårdas) för att kunna bevaras för framtiden. Fysiskt underlag för handlingar/information, till exempel en CD-skiva eller en hårddisk. Ett objekt som kan läsas av en dator, som en filtyp som skapas av en viss programvara. En elektronisk handling kan bestå av ett eller flera dataobjekt. Förstöring av information till oläsbarhet Kodad representation för text, bild, ljud med mera. Överföra eller leverera arkiv eller samling med bibehållen ägandeoch förfoganderätt Systematisk registrering av handlingar som kommer in till en verksamhet eller skickas ut från en verksamhet, till exempel e-mejl, rapporter, med mera. Diariet används som sökinstrument när man i efterhand letar efter en handling. Ett diarieföringssystem är ett elektroniskt diarium, där man ofta också kan spara hela filer. Systematiskt ordnad plan för klassificering av ärenden och handlingar avsedd att ligga till grund för registrering och arkivläggning efter ämne. DIP Document Type Definition (DTD) Dokumenthantering Dokumenthanteringsplan Se informationspaket för utlämnande En mall för hur ett XML-dokument ska byggas upp. (Sve. dokumenttypsdefinition) Samlingsbegrepp för postöppning, registrering, val av material och metoder, styrning av arkivbildningen genom avgränsning, strukturering och beslut om bevarande eller gallring, förvaring/lagring, vård/skydd samt tillhandahållande av information. Plan över en verksamhets alla förekommande handlingar och hur de hanteras hos en arkivbildare och som bl.a. kan innehålla uppgifter om fysiskt lagringsmedium, seriebildning, arkivläggning och bevarande/gallring.

5 Dossié(-r) Duplikat E-arkiv Handlingar eller akter i ärenden rörande samma ämne som placerats tillsammans. Dokument/handling som överensstämmer med originalet Det finns två sätt att se på e-arkiv: 1. Det kan stå för den information i elektronisk form, som ska bevaras från kommunens verksamheter, tillsammans med de IT-system och den kompetens (kompetent personal, med mera) som behövs för att bevara informationen för framtiden. 2. Man kan även säga att e-arkivet utgörs av myndighetens elektroniska handlingar oavsett format - med tillhörande dokumentation - som anses arkiverade i enlighet med arkiv-förordningen eller andra bestämmelser utfärdade av arkivmyndigheten. - Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande (Dnr RA /3552) 20om%20e-arkiv.pdf (Se även information, elektronisk information, system för bevarande och system för långsiktig informationsförsörjning) E-förvaltning Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informationsoch kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. - Handlingsplan för eförvaltning - Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning. Utgiven av Finansdepartementet, regeringskansliet. Beslut fattat Elektronisk handling Upptagning för automatiserad behandling i enlighet med andra kapitlet, tredje paragrafen tryckfrihetsförordningen. Allmän handling i elektronisk form. Elektronisk information Emulera Med elektronisk information (eller enbart information ) menar vi i slutrapporten de digitala allmänna handlingar som finns i kommunens olika verksamhetssystem. Det kan handla om allt från text till video, från ljudupptagningar till kartor, från register till webbsidor. (Se även e-arkiv och information) Hård- eller mjukvara som har till uppgift att efterlikna annan hård- eller mjukvara, till exempel ett program som kan läsa textfiler vilka är så gamla att programmet man skapade dem i inte finns kvar. extensible Markup Language Ett vanligt sätt att lagra och utbyta elektronisk information. (XML) För mer information om XML se: (Se även Document Type Definition och märkspråk) Förteckna Gallra Redovisa handlingar enligt verksamhetsbaserad arkivredovisning, eller enligt allmänna arkivschemat. Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar;

6 förstöring av sådana handlingar/uppgifter i samband med överföring till annan databärare räknas som gallring om överföringen medför: informationsförlust förlust av möjliga informationssammanställningar förlust av sökmöjligheter eller förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet Gallring ska alltid ske efter på förhand fastställda rutiner. Gallring är endast tillåten under förutsättning att nämnden/styrelsen har beslutat om gallring, i t.ex. en dokumenthanteringsplan. Vid kontrollerad gallring av elektroniska handlingar måste man se till att man tar bort filerna så att de inte heller kan återskapas. Gallringsbeslut Gallringsfrist Formellt beslut om vad som får gallras i ett arkiv och under vilka former det skall ske. Den tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs. Gallringsprotokoll Dokumentation av verkställd gallring. Handling/Information Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Det kan till exempel vara ett ark papper med text, en CD-skiva med datafiler på, en datafil, ett fotografi, ett kassettband med en ljudinspelning. Handlingsslag Handlingstyp I en process, till exempel att administrera skolskjutsar hanteras ett antal handlingar. Det kan vara en ansökan och ett beslut till exempel. När samma typer av handlingar tillkommer varje gång processen genomförs, talar man om dem som ett handlingsslag. Vi kan kalla handlingsslaget skolskjutshandlingar. I handlingsslaget ingår olika handlingstyper, som ansökan om skolskjuts och beslut om skolskjuts. Mängd av handlingar som uppkommer genom att en process genomförs upprepat. I en process genomförs en rad aktiviteter. I processen att administrera skolskjutsar kan det handla om att ta emot en ansökan, utreda om personen har rätt till skolskjuts och fatta beslut. Om en viss typ av handling uppkommer varje gång aktiviteten genomförs, talar man om en handlingstyp. I den här aktiviteten uppkommer handlingstypen ansökan om skolskjuts. Handling som uppkommer genom att en process genomförs upprepat. Information Informationsansvarig Informationsförvaltning Med information menas varje typ av kunskap som kan utbytas, och denna information uttrycks alltid av någon typ av data. Detsamma som arkivansvarig. I praktiken detsamma som arkivvård.

7 Tillhandahållande av information, både inom den egna organisationen och för utomstående. Långsiktig informationsförsörjning innebär att informationen ska finnas tillgänglig* även i framtiden. *En utmaning som är nog så svår att lösa, eftersom digitala lagringsmedier som hårddiskar och CD-skivor har begränsad livslängd. De program som vi använder idag kommer i framtiden att ha bytts ut mot nya versioner, vilket betyder att filer vi skapar idag kanske inte kan öppnas av framtidens program. Informationsmodell Informationsobjekt Informationspaket En grafisk och textuell beskrivning av strukturer och innehåll för den information I verksamheten som ska hanteras I ett informationssystem. Ett informationsobjekt består av innehållsinformation, bevarandeinformation, paketeringsinformation och beskrivande information. Det vill säga all den information som behövs för att kunna hitta, läsa och förstå en handling eller handlingar som ska arkiveras. Varje typ av information motsvaras av ett eller flera dataobjekt och den representationsinformation som behövs för att tolka dataobjekten. Ett informationsobjekt kan till exempel vara ett ärende med tillhörande handlingar och registeruppgifter. Struktur för att hålla samman och förklara samband mellan filer som hör till ett informationsobjekt. Informationspaket för utlämnande (DIP) Informationssäkerhet Informationsägare Ingest (eng. ta in föda ) Dissemination Information Package - Informationspaket för spridning. Det informationspaket som lämnas ut från e-arkiv till konsumenten (det vill säga den som begärt att få ut informationen). Att säkerställa sekretess, riktighet och tillgänglighet för information och informationstillgångar. Varje enskild myndighet ansvarar för den information som finns i myndighetens verksamhetssystem, och är därmed också ägare till informationen. Detta innebär att informationsägaren är ansvarig för att förvalta informationen, göra sekretessprövningar av, samt lämna ut begärda allmänna handlingar. När information överlämnats till en arkivmyndighet tar denna över ansvaret och blir då en ny informationsägare. Ingest är mottagningsfunktionen för leveranser av information till e-arkiv. Innehållsinformation Klassificeringsstruktur Konvertering De elektroniska handlingar som är föremål för bevarande i e-arkivet. Innehållsinformation är också hur handlingarna ska se ut och eventuell funktionalitet som ska bevaras (till exempel hyperlänkar på en webbplats) Struktur som representerar verksamheten, och som används för klassificering av handlingsslag. Överföring av text eller bilder från ett format till ett annat format. Se även normalisering och transformering.

8 Kravspecifikation Leveranspaket (SIP) En lista över krav och önskemål som en beställare (till exempel en kommun) har på en produkt de önskar köpa. Kravspecifikationen presenteras för potentiella tillverkare, som i sin tur får presentera sina produkter och huruvida de uppfyller kraven som köparen har. Submission Information Package (SIP). Den information som producenten (verksamheten) levererar till systemet för bevarande i form av ett leveranspaket. Leveransreversal Följesedel vid leverans av arkivhandlingar/arkivinfo Leveransöverenskommelse Det dokument som beskriver vad producent och arkiv har kommit överens om ska levereras. I leveransöverenskommelsen specificeras de objekt som ska överföras (innehåll, paketering, modeller, avtal), hur det ska gå till, kontroller som ska genomföras, förändringshantering, tidplan och liknande. Läggprincip Medium Mellanarkiv Metadata Migrera Märkspråk Normalisering OAIS-modellen Ordnande av pappershandlingar i fallande ordning så att den yngsta handlingen kommer överst. Medel och metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Förr eller senare kommer viss information, till exempel äldre avtal, inte längre att behövas i en verksamhets dagliga arbete. Den är fortfarande till nytta i enstaka fall och därför inte redo att skickas till slutarkivering. Ett mellanarkiv är ett system för bevarande som är till för sådan information som flyttats ur ett verksamhetssystem, men ändå är tillgängligt för verksamheten. Data om data, det vill säga beskrivningar av exempelvis en textfil. Det kan vara beskrivande information om innehållet, vilket filformat filen har, när den skapades, vem som skapade den och så vidare. Det finns ett antal standarder man kan följa för att bestämma vilken metadata som ska användas. Flytta information till ny databärare, flytta över program, data eller hårdvara till annan tillämpning eller plattform. Markup language. En uppsättning regler som anger hur man i dokument explicit infogar information om struktur, bearbetning och/eller presentation av innehållet. Det vill säga allt det i ett dokument som inte är innehåll som exempelvis taggarna i XML. Se även extensible Markup Language och Document Type Definition. Ett sätt att försöka säkra ett instabilt format genom att konvertera till ett säkrare målformat. Vid normalisering kan målformatet vara ett enklare format. Det kan innebära gallring genom att funktionalitet eller information går förlorad. Se även konvertering och transformering. OAIS står för Open Archival Information System. Det är en modell, utvecklad av NASA (USAs rymdfartsmyndighet), för lagring av digital information. Grundtanken är att information hanteras i paket:

9 Leveranspaket (SIP) för information som överlämnas till ett system för bevarande från ett verksamhetssystem Arkivinformationspaket (AIP) som lagras i system för bevarande Informationspaket för utlämnande (DIP) när information hämtas ur systemet Objektreferens Det unika namn som till exempel ett informationsobjekt eller dataobjekt (elektronisk fil) har i en leverans eller i system för bevarande. Offentlighetsprincipen Med offentlighetsprincipen menas tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Här fastställs att alla har rätt till insyn i Sveriges myndigheter, genom rätten att hos alla svenska myndigheter begära ut allmänna handlingar. Pre-Access Tjänst som tillhandahåller funktioner för att skapa förfrågningar gällande strukturkrav och ta emot svar samt förmedla dem vidare tillbaka till avsändaren. (Se även e-arkiv och OAIS-modellen) Pre-Ingest Tjänst som tillhandahåller funktioner för att omvandla ostrukturerad information till strukturerad enligt gällande leveransspecifikationer. (Se även e-arkiv och OAIS-modellen) Process Proveniens Proveniensprincipen Rensa Representationsinformation I en process genomförs en rad aktiviteter. I processen att administrera skolskjutsar kan det handla om att ta emot en ansökan, utreda om personen har rätt till skolskjuts och fatta beslut. Avgränsad följd av aktiviteter som förekommer upprepat i verksamheten. (Se även handlingstyp och handlingsslag) Arkivhandlingens/-informationens härkomst eller ursprung. Vilken arkivbildare gav upphov till handlingen/informationen? Den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som en enhet och ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation och verksamhet och i en inre ordning som speglar dess tillkomstsituation. Det betyder att man i efterhand inte kan blanda handlingar från olika arkiv med varandra eller göra ändringar i handlingarnas ursprungliga ordning och organisation. Avlägsna handlingar/uppgifter som inte är allmänna och inte behöver sparas. Till exempel kladdlappar (som saknar betydelse för att kunna förstå ett ärende), utkast eller överflödiga kopior. Även att avlägsna gem, häftklammer, plastfickor mm. Information som behövs för att kunna tolka ett dataobjekt. Exempel på representationsinformation är vilket filformat en bitström* har. Representationsinformation används för att tolka ett dataobjekt för att få ett informationsobjekt. (* bitström = En överföring av uppgifter i binär eller digital form.) Representationsjournal Pappershandlingar tillhörande digital journal, som av någon anledning inte digitaliserats

10 Sekretess Serie Även om du har rätt att begära ut allmänna handlingar kan det förekomma sekretesskyddad information. Det är exempelvis sådan information som kan kränka någon eller leda till ekonomisk skada för någon om den kommer ut. Detta kan innebära att du kan få kopior av begärd handling med känslig information avidentifierad (censurerad) eller att din begäran kan avslås. (Begränsning av rätten att ta del av allmän handling regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen) Svit av handlingar eller volymer som utgör fortsättning på varandra eller är av likartat slag, och som skapats genom arkivbildares verksamhet eller ett senare ordningsarbete. Seriesignum (Signum) Seriebeteckning enligt arkivförteckningen. SIP Se leveranspaket (SIP) System för långsiktig informationsförsörjning En alternativ term för system för bevarande, föreslagen av Riksarkivet i Förstudie om e-arkiv och e-diarium. Termen system för långsiktig informationsförsörjning (SLI) bör användas istället för system för bevarande, då system för bevarande enligt förstudien låter som ett system som endast är tänkt användas till passiv lagring. SLI ses som en vidare term, som bättre kan uttrycka att systemet även är menat för gallring, återsökning och tillhandahållande av information. (Se även e-arkiv och system för bevarande) Systemdokumentation Dokumentation av ett system. Behövs för att kunna överföra, förstå och återskapa handlingar. Systemägare Den som har ansvar för verksamhetssystemet eller systemet för bevarande. Detta innefattar den praktiska driften av systemet men systemägaren bör även ha ansvar för exempelvis säkerhetskopiering. Systemägaren kan vara densamma som informationsägaren, men behöver inte vara det. Säkerhetskopiering Extra kopia som sparas på separat media, för att kunna användas vid förlust av originalinformationen. [Notera särskilt att säkerhetskopiorna eller backupbanden inte är något system för bevarande] Tillgänglighet Möjlighet att utnyttja resurser efter behov i förväntad utsträckning och inom önskad tid. Transformering Att omvandla från en informationsstruktur till en annan, exempelvis från en XML-struktur till en annan XML-struktur. (Se även konvertering och normalisering) Typarkiv Urvalsbevarande. Att bevara ett arkiv i sin helhet eller typexemplar av serier, av arkiv och serier som i övrigt gallrats.

11 Typexemplar kallas varje enskild handling/information i ett typarkiv. Upptagning handlingar/uppgifter som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Urkund Handling som är eller har varit rättsligt bindande. Ursprungligt skick Handlingar/info skall kunna presenteras med samma innehåll och form över tid, även om programvaror som presenterar handlingarna förändrats. Verifiering Identitetskontroll vid t.ex. inloggning. Används för att selektera behörighet till t.ex. sekretessbelagd information. Verktyg Programvara eller applikation för att konvertera filer, avställa data ur en databas eller extrahera metadata. Kan också vara centrala databaser, register eller tjänster för bevarandeplanering. Volym Beteckning för fysisk enhet som innehåller arkivhandlingar/-information och samtidigt utgör beståndsdel i en serie, exempelvis boxar eller pärmar. Volymbildning Sammanförande av arkivhandlingar/info till en volym, t.ex. pärm eller box. Verksamhetssystem Ett system som samlar, lagrar, bearbetar och distribuerar information inom en viss verksamhet. Det kan till exempel vara ett diarieföringssystem på en kommunal förvaltning. Ett informationssystem är ett system som består både av både mänskliga aktiviteter och den tekniska utrustning som används. Vårda Arkivvård innebär att organisera, redovisa, skydda, avgränsa och gallra arkiv. XML Se extensible Markup Language. Ämnesordna Arkivlägga efter sak eller ämne Överlämna Formellt överföra arkivansvar

Dokumenttyp Ordlista Projekt Elektroniskt bevarande, Etapp 2

Dokumenttyp Ordlista Projekt Elektroniskt bevarande, Etapp 2 1 (12) 2011 ORDLISTA Bilaga 1 Caspar Almalander, Eskilstuna Henrik Erngren, Malmö Anja Helldal, Ockelbo Elin Jonsson, Växjö Samuel Lindeborg, Falkenberg Eva Lindelöw Sjöö, Gävle Mats Nafsund, Västerås

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se)

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Definitioner (arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Term Definition Förklaring Kategori Källa Access Den funktion som tillhandahåller

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag.

Riktlinjer för digital arkivering. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Riktlinje 2015-06-24 Riktlinjer för digital arkivering KS-2015/0813 003 Antagen av Kommunstyrelsen den 2 september 2015. Riktlinjerna gäller för hela den kommunala förvaltningen och kommunala bolag. Syftet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1) om arkiv hos statliga myndigheter; RA-FS 2008:4 Utkom från trycket den

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet

Regler för bevarande av elektroniska handlingar vid Mittuniversitetet 2017-06-28 Regler för bevarande av elektroniska Publicerad: 2017-06-28 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Anna Connell Beslutsdatum: 2017-06-28 Giltighetstid: Tillsvidare Sammanfattning: Med

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas,

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas, - - - 1 2 kap. Definitioner I dessa föreskrifter avses med aktivitet arkiv arkivredovisning databärare förvaringsenhet förvaringsmedel handling handlingstyp handlingsslag inventarium klassificeringsstruktur

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Filnamn:begrepp_P1.1-0 Förstudie e-arkiv Mall från Tieto PPS (ME004, 3.2.0) Anna Danielsson Sida: 1 (5) Begreppslistan har tagits fram som en del av begreppsmodelleringen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Arkivhandbok för Karolinska Institutet

Arkivhandbok för Karolinska Institutet Arkivhandbok för Karolinska Institutet Diarienummer: 1-814/2014 Version: 1.0 Fastställd: 2014-12-15 Giltig fr.o.m.: 2014-12-15 Arkivhandboken innehåller övergripande riktlinjer gällande arkivering vid

Läs mer

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet

Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet VÄGLEDNING 1 2016-05-26 Dnr V 2016/920 Avdelningen Dokumenthantering Åsa Berglund, avdelningschef Vägledning för bevarande av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Version 1.0 Postadress Box 117,

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av elektroniska handlingar i kyrkans arkiv meddelat den 15 december 2016 SvKB 2016:7 Kyrkostyrelsen

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan OSL Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning TF Grundlag Allmän handling Utlämnande ArkF Skrivmateriel

Läs mer

256 Arkivreglemente för Höörs kommun

256 Arkivreglemente för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/417 256 Arkivreglemente för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet Strategi för bevarande av elektroniska handlingar vid Göteborgs universitet Dnr V 2015/375, utkast version 2015-04-24 Bakgrund Allt mer av universitetets information hanteras digitalt. Olika verksamhetssystem,

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun UPPSALA STADSARKIV Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun 1 INLEDNING... 1 1.1 ALLMÄN HANDLING... 1 1.2 FLER ANVISNINGAR OM E-HANDLINGAR...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Leveranshandledning. Elektroniskt Bevarande etapp 2 Delprojekt Verksamhetssystem 2011-10-21 Sambruk 2011 Får spridas enligt CC-BY-3.

Leveranshandledning. Elektroniskt Bevarande etapp 2 Delprojekt Verksamhetssystem 2011-10-21 Sambruk 2011 Får spridas enligt CC-BY-3. 2011 Handledningen presenterar en metod för att ta reda på hur elektroniska handlingar ska kunna levereras från ett verksamhetssystem till ett system för bevarande. Dokumentet beskriver hur man utreder,

Läs mer

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet /

Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / Klassificering av verksamhetsinformation (för statliga myndigheter) Nora Liljeholm / Riksarkivet / 2013-11-07 Riksarkivet Riksarkivets främsta uppgift är att säkerställa samhällets behov av en långsiktig

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun 2016-09-27 1 (7) Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven?

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? och består av.. Arkivet är Myndighetens allmänna handlingar och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 TF, om myndigheten beslutar att de

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 6. Gallring Innehållsförteckning Gallring.....2 Gallra, rensa och gallringsfrist... 2 Rensning... 2 Gallring av allmänna handlingar... 3 Gallring vid överföring

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Titel: VAR 2 - Verksamhetsbaserad arkivredovisning Projekt: VAR 2Verksamhetsbaserad arkivredovisning Dnr: TS

Titel: VAR 2 - Verksamhetsbaserad arkivredovisning Projekt: VAR 2Verksamhetsbaserad arkivredovisning Dnr: TS Titel: VAR 2 - Verksamhetsbaserad arkivredovisning Projekt: VAR 2Verksamhetsbaserad arkivredovisning Dnr: TS-2014-453 Beställare: Samhällsbyggnad, Magnus Olsson, Administrativ chef Projektledare: Samhällsbyggnad,

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Hantera informationspaket i system för bevarande

Hantera informationspaket i system för bevarande Kompetensutveckling har erbjudits deltagare inom projektet Elektroniskt bevarande i form av en kurs i XML. Kursen har genomförts av Riksarkivet och haft en praktisk inriktning. Ett 10-tal personer deltog

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 Närvarande Från Statens geotekniska institut: administrativ chef, arkivansvarig registrator, arkivredogörare, HIT-ansvarig

Läs mer

Råd nr. 4. Ordlista för dokument-/informationshantering och arkiv inom Stockholms läns landsting

Råd nr. 4. Ordlista för dokument-/informationshantering och arkiv inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet RÅD Råd nr. 4 Ordlista för dokument-/informationshantering och arkiv inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten för tillsyn

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt 1 (7) Tillsynsavdelningen Ulrica Hofverberg 2015-10-20 Dnr RA 232-2015/8287 Örebro tingsrätt Box 383 701 47 Örebro 1 Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt Riksarkivet inspekterade den 8 oktober

Läs mer

Samråd mellan bygg- och miljönämnden och arkivmyndigheten om makulering av pappershandlingar efter scanning KS-2016/333

Samråd mellan bygg- och miljönämnden och arkivmyndigheten om makulering av pappershandlingar efter scanning KS-2016/333 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 99 Samråd mellan bygg- och miljönämnden och arkivmyndigheten om makulering av pappershandlingar efter scanning KS-2016/333 Förslag till beslut

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-22 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.2 Arkivbeskrivning INNEHÅLL

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26 ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 3, 2013-02-26 INNEHÅLL 1 BESKRIVA ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH ARKIV... 3 1.1 ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Leverera DIGITAL OCH ANALOG INFORMATION. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Leverera DIGITAL OCH ANALOG INFORMATION. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-05-11 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.3 Leverera DIGITAL OCH

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering

Riktlinjer för digital arkivering Riktlinjer för digital arkivering I Linköpings kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-06-17 243 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer