Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI"

Transkript

1 E-utvecklingsråd i Jönköpings län Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län 2016 TERMINOLOGI

2 [Orden handling och information kallas här för det inom e-arkiv mer relevanta information, kort skrivet info ] Access Accession Ad acta till handlingarna Akt Allmän handling Arkiv Arkivansvarig Arkivbeskrivning Arkivbildare Arkivbildning Arkivdepå Arkivexemplar Arkivfragment Arkivförteckning Arkivinventering Access är mottagningsfunktionen för sökningar och hämtningar av information i e-arkiv. (Se vidare e-arkiv och 0AlS-modellen) Tillväxt i arkiv eller arkivinstitution. Anger att ett ärende är avslutat, alltså en allmän handling Sammanlagda handlingar i ett och samma ärende. När ärendet är ad acta, är akten färdigbildad och inga ytterligare handlingar får tillföras. Info som upprättats hos eller inkommit till en myndighet och som alla, både svenska och utländska, medborgare har rätt att ta del av om inte sekretess gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen Bestånd av info som uppkommit hos en arkivbildare som en följd av dess verksamhet. Anställd som utsetts att formellt ansvara för en myndighets arkivverksamhet t.ex. administrativ chef eller motsvarande. Kortfattad och översiktlig information om en myndighet, dess arkiv och arkivbildning, i syfte att underlätta användandet av arkivet. Myndighet, organisation, bolag eller enskild person som genom egen verksamhet alstrar och samlar handlingar, vilka bildar ett arkiv. Ett arkivs successiva framväxt genom att handlingar kontinuerligt förs samman i planerad och strukturerad form. Arkivlokal, kan ofta vara externt belägen Det eller de likalydande exemplar av handling/information som en arkivbildare bevarar. Rest av arkiv som till större delen gått förlorat. Systematisk innehållsförteckning över ett arkiv. Värdefullt sökverktyg. a) Genomgång av en arkivbildares handlingsflöde för att kartlägga arkivbildningen och skapa förutsättningar för gallring och redovisning i arkivförteckning. b) Kontroll av arkivets innehåll mot arkivförteckningen c) Insamling av uppgifter om arkiv inom ett geografiskt eller på annat sätt avgränsat område. Arkivläggning Placering av handlingar/information i förutbestämd ordning efter handläggning eller annan åtgärd

3 Arkivobjekt Arkivinstitution Arkivläggning Arkivmyndighet Arkivredogörare Arkivredovisning (Beskrivande information) Arkivreglemente Arkivverksamhet Avställning Arkivvård Arkivinformationspaket (AIP) Backup En enhet (handling, fil, informationspaket, informationsobjekt, dataobjekt etc) som har arkivlagts. (Se även informationsobjekt) Institution med uppgift att förvara, vårda och tillhandahålla arkiv, exempelvis Landsarkivet i Vadstena. Placering av handlingar i en viss förutbestämd ordning sedan ett ärende avslutats, t.ex. enligt gällande handläggningsordning. Myndighet som utövar tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkivverksamhet men även har rätt att överta arkiv. Person hos arkivbildare med uppgift att utföra vissa moment inom arkivverksamheten Presentation av hur t.ex. en myndighets arkiv är uppbyggt. Innefattar myndighetens diarium/register över allmänna handlingar, arkivförteckning och arkivbeskrivning. I verksamhetsbaserad arkivredovisning ingår dessutom processbeskrivning och klassificeringsstruktur samt oftast även dokumenthanteringsplanen. Reglerar kommunens arkiv och dokumenthantering. Fastställs av kommunfullmäktige. Samlingsbegrepp för registrering av info, val av material och metoder, styrning av arkivbildningen genom avgränsning, strukturering, redovisning och beslut om bevarande/gallring, förvaring/lagring, vård/skydd samt tillhandahållande och levandegörande av arkiv. Uttagande av redan arkiverade handlingar ur en ordning för att arkivera dem i en annan ordning. Förekommer exempelvis i ett PA-system där avställning sker vid uppsägning eller personalavgång. Åtgärder i syfte att organisera, redovisa, skydda, avgränsa, bevara och gallra arkiv. Informationspaket som lagras i ett system för bevarande och som håller samman alla dataobjekt som behövs för att kunna bevara och lämna ut handlingar. Den extra kopia som sparas på separat media, för att kunna användas om originalet skadas eller försvinner. (Notera särskilt att säkerhetskopiorna eller backupbanden inte är något system för bevarande) Bastjänster Begreppslista Behörighet Avser de tjänster som behövs för att uppfylla grundläggande och gemensamma krav på system för bevarande. En samling definitioner och beskrivningar av dataobjekt och datatyper. Rätt att ta del av t.ex. sekretesskyddad information

4 Bestånd Samlingsbegrepp för en grupp av eller samtliga samlingar på en arkivinstitution. Beständighet Bevara Bevarandeinformation Bevarandestrategi Databärare Dataobjekt Destruktion Datarepresentation Deponera Diarium Diarieplan (dossierplan) Förmåga hos handlingar/upptagningar/information att under lång tid motstå förändringar och sönderfall. Förvara och vårda databärare så informationen på dem finns kvar för alltid. Dokumenterar det som behövs för att förvalta informationen i arkivet. Det handlar om hur informationen relaterar till annan information, beroenden av teknisk miljö, förändringar som informationen genomgått, möjlighet att kontrollera äkthet och ursprungligt sammanhang när det gäller digital proveniens. Bevarandeinformation kan hanteras som metadata, som struktureras till exempel enligt metadatastandarden PREMIS. Plan för hur elektroniska handlingar ska förvaltas (vårdas) för att kunna bevaras för framtiden. Fysiskt underlag för handlingar/information, till exempel en CD-skiva eller en hårddisk. Ett objekt som kan läsas av en dator, som en filtyp som skapas av en viss programvara. En elektronisk handling kan bestå av ett eller flera dataobjekt. Förstöring av information till oläsbarhet Kodad representation för text, bild, ljud med mera. Överföra eller leverera arkiv eller samling med bibehållen ägandeoch förfoganderätt Systematisk registrering av handlingar som kommer in till en verksamhet eller skickas ut från en verksamhet, till exempel e-mejl, rapporter, med mera. Diariet används som sökinstrument när man i efterhand letar efter en handling. Ett diarieföringssystem är ett elektroniskt diarium, där man ofta också kan spara hela filer. Systematiskt ordnad plan för klassificering av ärenden och handlingar avsedd att ligga till grund för registrering och arkivläggning efter ämne. DIP Document Type Definition (DTD) Dokumenthantering Dokumenthanteringsplan Se informationspaket för utlämnande En mall för hur ett XML-dokument ska byggas upp. (Sve. dokumenttypsdefinition) Samlingsbegrepp för postöppning, registrering, val av material och metoder, styrning av arkivbildningen genom avgränsning, strukturering och beslut om bevarande eller gallring, förvaring/lagring, vård/skydd samt tillhandahållande av information. Plan över en verksamhets alla förekommande handlingar och hur de hanteras hos en arkivbildare och som bl.a. kan innehålla uppgifter om fysiskt lagringsmedium, seriebildning, arkivläggning och bevarande/gallring.

5 Dossié(-r) Duplikat E-arkiv Handlingar eller akter i ärenden rörande samma ämne som placerats tillsammans. Dokument/handling som överensstämmer med originalet Det finns två sätt att se på e-arkiv: 1. Det kan stå för den information i elektronisk form, som ska bevaras från kommunens verksamheter, tillsammans med de IT-system och den kompetens (kompetent personal, med mera) som behövs för att bevara informationen för framtiden. 2. Man kan även säga att e-arkivet utgörs av myndighetens elektroniska handlingar oavsett format - med tillhörande dokumentation - som anses arkiverade i enlighet med arkiv-förordningen eller andra bestämmelser utfärdade av arkivmyndigheten. - Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande (Dnr RA /3552) 20om%20e-arkiv.pdf (Se även information, elektronisk information, system för bevarande och system för långsiktig informationsförsörjning) E-förvaltning Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informationsoch kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser. - Handlingsplan för eförvaltning - Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning. Utgiven av Finansdepartementet, regeringskansliet. Beslut fattat Elektronisk handling Upptagning för automatiserad behandling i enlighet med andra kapitlet, tredje paragrafen tryckfrihetsförordningen. Allmän handling i elektronisk form. Elektronisk information Emulera Med elektronisk information (eller enbart information ) menar vi i slutrapporten de digitala allmänna handlingar som finns i kommunens olika verksamhetssystem. Det kan handla om allt från text till video, från ljudupptagningar till kartor, från register till webbsidor. (Se även e-arkiv och information) Hård- eller mjukvara som har till uppgift att efterlikna annan hård- eller mjukvara, till exempel ett program som kan läsa textfiler vilka är så gamla att programmet man skapade dem i inte finns kvar. extensible Markup Language Ett vanligt sätt att lagra och utbyta elektronisk information. (XML) För mer information om XML se: (Se även Document Type Definition och märkspråk) Förteckna Gallra Redovisa handlingar enligt verksamhetsbaserad arkivredovisning, eller enligt allmänna arkivschemat. Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar;

6 förstöring av sådana handlingar/uppgifter i samband med överföring till annan databärare räknas som gallring om överföringen medför: informationsförlust förlust av möjliga informationssammanställningar förlust av sökmöjligheter eller förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet Gallring ska alltid ske efter på förhand fastställda rutiner. Gallring är endast tillåten under förutsättning att nämnden/styrelsen har beslutat om gallring, i t.ex. en dokumenthanteringsplan. Vid kontrollerad gallring av elektroniska handlingar måste man se till att man tar bort filerna så att de inte heller kan återskapas. Gallringsbeslut Gallringsfrist Formellt beslut om vad som får gallras i ett arkiv och under vilka former det skall ske. Den tid som ska förflyta innan beslutad gallring verkställs. Gallringsprotokoll Dokumentation av verkställd gallring. Handling/Information Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniskt hjälpmedel. Det kan till exempel vara ett ark papper med text, en CD-skiva med datafiler på, en datafil, ett fotografi, ett kassettband med en ljudinspelning. Handlingsslag Handlingstyp I en process, till exempel att administrera skolskjutsar hanteras ett antal handlingar. Det kan vara en ansökan och ett beslut till exempel. När samma typer av handlingar tillkommer varje gång processen genomförs, talar man om dem som ett handlingsslag. Vi kan kalla handlingsslaget skolskjutshandlingar. I handlingsslaget ingår olika handlingstyper, som ansökan om skolskjuts och beslut om skolskjuts. Mängd av handlingar som uppkommer genom att en process genomförs upprepat. I en process genomförs en rad aktiviteter. I processen att administrera skolskjutsar kan det handla om att ta emot en ansökan, utreda om personen har rätt till skolskjuts och fatta beslut. Om en viss typ av handling uppkommer varje gång aktiviteten genomförs, talar man om en handlingstyp. I den här aktiviteten uppkommer handlingstypen ansökan om skolskjuts. Handling som uppkommer genom att en process genomförs upprepat. Information Informationsansvarig Informationsförvaltning Med information menas varje typ av kunskap som kan utbytas, och denna information uttrycks alltid av någon typ av data. Detsamma som arkivansvarig. I praktiken detsamma som arkivvård.

7 Tillhandahållande av information, både inom den egna organisationen och för utomstående. Långsiktig informationsförsörjning innebär att informationen ska finnas tillgänglig* även i framtiden. *En utmaning som är nog så svår att lösa, eftersom digitala lagringsmedier som hårddiskar och CD-skivor har begränsad livslängd. De program som vi använder idag kommer i framtiden att ha bytts ut mot nya versioner, vilket betyder att filer vi skapar idag kanske inte kan öppnas av framtidens program. Informationsmodell Informationsobjekt Informationspaket En grafisk och textuell beskrivning av strukturer och innehåll för den information I verksamheten som ska hanteras I ett informationssystem. Ett informationsobjekt består av innehållsinformation, bevarandeinformation, paketeringsinformation och beskrivande information. Det vill säga all den information som behövs för att kunna hitta, läsa och förstå en handling eller handlingar som ska arkiveras. Varje typ av information motsvaras av ett eller flera dataobjekt och den representationsinformation som behövs för att tolka dataobjekten. Ett informationsobjekt kan till exempel vara ett ärende med tillhörande handlingar och registeruppgifter. Struktur för att hålla samman och förklara samband mellan filer som hör till ett informationsobjekt. Informationspaket för utlämnande (DIP) Informationssäkerhet Informationsägare Ingest (eng. ta in föda ) Dissemination Information Package - Informationspaket för spridning. Det informationspaket som lämnas ut från e-arkiv till konsumenten (det vill säga den som begärt att få ut informationen). Att säkerställa sekretess, riktighet och tillgänglighet för information och informationstillgångar. Varje enskild myndighet ansvarar för den information som finns i myndighetens verksamhetssystem, och är därmed också ägare till informationen. Detta innebär att informationsägaren är ansvarig för att förvalta informationen, göra sekretessprövningar av, samt lämna ut begärda allmänna handlingar. När information överlämnats till en arkivmyndighet tar denna över ansvaret och blir då en ny informationsägare. Ingest är mottagningsfunktionen för leveranser av information till e-arkiv. Innehållsinformation Klassificeringsstruktur Konvertering De elektroniska handlingar som är föremål för bevarande i e-arkivet. Innehållsinformation är också hur handlingarna ska se ut och eventuell funktionalitet som ska bevaras (till exempel hyperlänkar på en webbplats) Struktur som representerar verksamheten, och som används för klassificering av handlingsslag. Överföring av text eller bilder från ett format till ett annat format. Se även normalisering och transformering.

8 Kravspecifikation Leveranspaket (SIP) En lista över krav och önskemål som en beställare (till exempel en kommun) har på en produkt de önskar köpa. Kravspecifikationen presenteras för potentiella tillverkare, som i sin tur får presentera sina produkter och huruvida de uppfyller kraven som köparen har. Submission Information Package (SIP). Den information som producenten (verksamheten) levererar till systemet för bevarande i form av ett leveranspaket. Leveransreversal Följesedel vid leverans av arkivhandlingar/arkivinfo Leveransöverenskommelse Det dokument som beskriver vad producent och arkiv har kommit överens om ska levereras. I leveransöverenskommelsen specificeras de objekt som ska överföras (innehåll, paketering, modeller, avtal), hur det ska gå till, kontroller som ska genomföras, förändringshantering, tidplan och liknande. Läggprincip Medium Mellanarkiv Metadata Migrera Märkspråk Normalisering OAIS-modellen Ordnande av pappershandlingar i fallande ordning så att den yngsta handlingen kommer överst. Medel och metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Förr eller senare kommer viss information, till exempel äldre avtal, inte längre att behövas i en verksamhets dagliga arbete. Den är fortfarande till nytta i enstaka fall och därför inte redo att skickas till slutarkivering. Ett mellanarkiv är ett system för bevarande som är till för sådan information som flyttats ur ett verksamhetssystem, men ändå är tillgängligt för verksamheten. Data om data, det vill säga beskrivningar av exempelvis en textfil. Det kan vara beskrivande information om innehållet, vilket filformat filen har, när den skapades, vem som skapade den och så vidare. Det finns ett antal standarder man kan följa för att bestämma vilken metadata som ska användas. Flytta information till ny databärare, flytta över program, data eller hårdvara till annan tillämpning eller plattform. Markup language. En uppsättning regler som anger hur man i dokument explicit infogar information om struktur, bearbetning och/eller presentation av innehållet. Det vill säga allt det i ett dokument som inte är innehåll som exempelvis taggarna i XML. Se även extensible Markup Language och Document Type Definition. Ett sätt att försöka säkra ett instabilt format genom att konvertera till ett säkrare målformat. Vid normalisering kan målformatet vara ett enklare format. Det kan innebära gallring genom att funktionalitet eller information går förlorad. Se även konvertering och transformering. OAIS står för Open Archival Information System. Det är en modell, utvecklad av NASA (USAs rymdfartsmyndighet), för lagring av digital information. Grundtanken är att information hanteras i paket:

9 Leveranspaket (SIP) för information som överlämnas till ett system för bevarande från ett verksamhetssystem Arkivinformationspaket (AIP) som lagras i system för bevarande Informationspaket för utlämnande (DIP) när information hämtas ur systemet Objektreferens Det unika namn som till exempel ett informationsobjekt eller dataobjekt (elektronisk fil) har i en leverans eller i system för bevarande. Offentlighetsprincipen Med offentlighetsprincipen menas tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Här fastställs att alla har rätt till insyn i Sveriges myndigheter, genom rätten att hos alla svenska myndigheter begära ut allmänna handlingar. Pre-Access Tjänst som tillhandahåller funktioner för att skapa förfrågningar gällande strukturkrav och ta emot svar samt förmedla dem vidare tillbaka till avsändaren. (Se även e-arkiv och OAIS-modellen) Pre-Ingest Tjänst som tillhandahåller funktioner för att omvandla ostrukturerad information till strukturerad enligt gällande leveransspecifikationer. (Se även e-arkiv och OAIS-modellen) Process Proveniens Proveniensprincipen Rensa Representationsinformation I en process genomförs en rad aktiviteter. I processen att administrera skolskjutsar kan det handla om att ta emot en ansökan, utreda om personen har rätt till skolskjuts och fatta beslut. Avgränsad följd av aktiviteter som förekommer upprepat i verksamheten. (Se även handlingstyp och handlingsslag) Arkivhandlingens/-informationens härkomst eller ursprung. Vilken arkivbildare gav upphov till handlingen/informationen? Den princip enligt vilken ett arkiv sammanhålls som en enhet och ordnas i enlighet med arkivbildarens organisation och verksamhet och i en inre ordning som speglar dess tillkomstsituation. Det betyder att man i efterhand inte kan blanda handlingar från olika arkiv med varandra eller göra ändringar i handlingarnas ursprungliga ordning och organisation. Avlägsna handlingar/uppgifter som inte är allmänna och inte behöver sparas. Till exempel kladdlappar (som saknar betydelse för att kunna förstå ett ärende), utkast eller överflödiga kopior. Även att avlägsna gem, häftklammer, plastfickor mm. Information som behövs för att kunna tolka ett dataobjekt. Exempel på representationsinformation är vilket filformat en bitström* har. Representationsinformation används för att tolka ett dataobjekt för att få ett informationsobjekt. (* bitström = En överföring av uppgifter i binär eller digital form.) Representationsjournal Pappershandlingar tillhörande digital journal, som av någon anledning inte digitaliserats

10 Sekretess Serie Även om du har rätt att begära ut allmänna handlingar kan det förekomma sekretesskyddad information. Det är exempelvis sådan information som kan kränka någon eller leda till ekonomisk skada för någon om den kommer ut. Detta kan innebära att du kan få kopior av begärd handling med känslig information avidentifierad (censurerad) eller att din begäran kan avslås. (Begränsning av rätten att ta del av allmän handling regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen) Svit av handlingar eller volymer som utgör fortsättning på varandra eller är av likartat slag, och som skapats genom arkivbildares verksamhet eller ett senare ordningsarbete. Seriesignum (Signum) Seriebeteckning enligt arkivförteckningen. SIP Se leveranspaket (SIP) System för långsiktig informationsförsörjning En alternativ term för system för bevarande, föreslagen av Riksarkivet i Förstudie om e-arkiv och e-diarium. Termen system för långsiktig informationsförsörjning (SLI) bör användas istället för system för bevarande, då system för bevarande enligt förstudien låter som ett system som endast är tänkt användas till passiv lagring. SLI ses som en vidare term, som bättre kan uttrycka att systemet även är menat för gallring, återsökning och tillhandahållande av information. (Se även e-arkiv och system för bevarande) Systemdokumentation Dokumentation av ett system. Behövs för att kunna överföra, förstå och återskapa handlingar. Systemägare Den som har ansvar för verksamhetssystemet eller systemet för bevarande. Detta innefattar den praktiska driften av systemet men systemägaren bör även ha ansvar för exempelvis säkerhetskopiering. Systemägaren kan vara densamma som informationsägaren, men behöver inte vara det. Säkerhetskopiering Extra kopia som sparas på separat media, för att kunna användas vid förlust av originalinformationen. [Notera särskilt att säkerhetskopiorna eller backupbanden inte är något system för bevarande] Tillgänglighet Möjlighet att utnyttja resurser efter behov i förväntad utsträckning och inom önskad tid. Transformering Att omvandla från en informationsstruktur till en annan, exempelvis från en XML-struktur till en annan XML-struktur. (Se även konvertering och normalisering) Typarkiv Urvalsbevarande. Att bevara ett arkiv i sin helhet eller typexemplar av serier, av arkiv och serier som i övrigt gallrats.

11 Typexemplar kallas varje enskild handling/information i ett typarkiv. Upptagning handlingar/uppgifter som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Urkund Handling som är eller har varit rättsligt bindande. Ursprungligt skick Handlingar/info skall kunna presenteras med samma innehåll och form över tid, även om programvaror som presenterar handlingarna förändrats. Verifiering Identitetskontroll vid t.ex. inloggning. Används för att selektera behörighet till t.ex. sekretessbelagd information. Verktyg Programvara eller applikation för att konvertera filer, avställa data ur en databas eller extrahera metadata. Kan också vara centrala databaser, register eller tjänster för bevarandeplanering. Volym Beteckning för fysisk enhet som innehåller arkivhandlingar/-information och samtidigt utgör beståndsdel i en serie, exempelvis boxar eller pärmar. Volymbildning Sammanförande av arkivhandlingar/info till en volym, t.ex. pärm eller box. Verksamhetssystem Ett system som samlar, lagrar, bearbetar och distribuerar information inom en viss verksamhet. Det kan till exempel vara ett diarieföringssystem på en kommunal förvaltning. Ett informationssystem är ett system som består både av både mänskliga aktiviteter och den tekniska utrustning som används. Vårda Arkivvård innebär att organisera, redovisa, skydda, avgränsa och gallra arkiv. XML Se extensible Markup Language. Ämnesordna Arkivlägga efter sak eller ämne Överlämna Formellt överföra arkivansvar

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se)

(arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Definitioner (arkivrelaterade begrepp är i huvudsak hämtade från Riksarkivets begreppslista, eard-projektet, www.riksarkivet.se) Term Definition Förklaring Kategori Källa Access Den funktion som tillhandahåller

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Leveranshandledning. Elektroniskt Bevarande etapp 2 Delprojekt Verksamhetssystem 2011-10-21 Sambruk 2011 Får spridas enligt CC-BY-3.

Leveranshandledning. Elektroniskt Bevarande etapp 2 Delprojekt Verksamhetssystem 2011-10-21 Sambruk 2011 Får spridas enligt CC-BY-3. 2011 Handledningen presenterar en metod för att ta reda på hur elektroniska handlingar ska kunna levereras från ett verksamhetssystem till ett system för bevarande. Dokumentet beskriver hur man utreder,

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17 ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2010-06-17 INNEHÅLL 1 Regelverket... 3 2 Inventera arkivhandlingar... 4 2.1 Avgränsa...

Läs mer

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1

Dokumentation från Vismas arkivseminarium. Page 1 Dokumentation från Vismas arkivseminarium Page 1 Page 2 OM VISMA Visma har ca 5200 anställda varav ca 1600 i Sverige Visma Consulting har ca 150 anställda i Sverige Page 3 Utvecklar och levererar: E-Process

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Ordlista för dokumenthantering och arkiv

Ordlista för dokumenthantering och arkiv Landstingsarkivet Råd nr. 4 LA 2012-1350 Version 2 Ordlista för dokumenthantering och arkiv Inledning Syftet med detta råd är att förklara innebörden av vissa termer som förekommer inom dokumenthanteringen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Allmänhet Myndighet Riksarkivet Sökning via NAD Riksarkivet och SVAR:s webbplats ARKIS Data Management RALF KRAM Myndighetsverktyg för kontroll och SIP-generering Access Dissemination Ingest Digitala Kedjan

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv 2013-11-05 Anastasia Pettersson Per Carlsson Presentationen i korthet SKB Svensk Kärnbränslehantering AB Påverkan från Lagar och föreskrifter, Standardisering

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder

Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande. Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder Nordiskt Arkivakademi Boden 0- november 2009 Begrepp för elektroniska arkiv och digitalt bevarande Översättning av OAIS & Begrepp för arkivenheter i olika standarder 2009-- Magnus Geber OAIS på svenska

Läs mer

Att redovisa arkiv. i Nässjö kommun

Att redovisa arkiv. i Nässjö kommun Att redovisa arkiv i Nässjö kommun 1. Inledning... 2 Varför ska myndighetens arkiv redovisas?... 2 Vad är skillnaden mellan den gamla arkivredovisningen och den nya?... 2 Varje myndighet ska redovisa sitt

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

FÖRSTUDIE E-ARKIV. Innehållsförteckning

FÖRSTUDIE E-ARKIV. Innehållsförteckning FÖRSTUDIE E-ARKIV Förstudie e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde Alla kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver e-arkiv för att elektroniskt

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun

Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunstyrelsens utskott I: 2010-08-24, 117 Reviderad: Riktlinjer för att redovisa arkiv i Nässjö kommun 1. Inledning Varför ska myndighetens arkiv redovisas? Enligt arkivlagen

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013

Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv. Upphandling earkiv 2013 Bilaga 5 Beskrivning av projektet earkiv Innehåll 1 Bakgrund och beroenden... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kopplingar till andra e-arkivinitiativ... 5 2 Hämtat från projektdirektivet för earkiv... 7 2.1 Syfte...

Läs mer

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem

Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Moment 6: E-arkivet och våra verksamhetssystem Information Varje typ av kunskap som kan utbytas. Handlingarna som ska bevaras eller gallras Analoga handlingar: informationen är ett med lagringsmediet.

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Riksarkivet. 3.1 Ansvar, avgränsning och organisation. 3.2 Styrdokument. 3.3 Arkivbildning 2(5)

Riksarkivet. 3.1 Ansvar, avgränsning och organisation. 3.2 Styrdokument. 3.3 Arkivbildning 2(5) 1(5) Inspektion av arkivverksamheten vid Svenska Filminstitutet 1. Sammanfattning Stiftelsen Svenska Filminstitutet (SFI) har de senaste åren bedrivit ett målinriktat arbetet för att uppfylla de krav som

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-05-15 Anastasia Pettersson Per Carlsson

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-05-15 Anastasia Pettersson Per Carlsson Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv 2013-05-15 Anastasia Pettersson Per Carlsson Presentationen i korthet SKB Svensk Kärnbränslehantering AB Påverkan från Lagar och föreskrifter, Standardisering

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

RADAR. Mats Berggren / 2013-05-15

RADAR. Mats Berggren / 2013-05-15 RADAR Mats Berggren / 2013-05-15 1 RADAR Varför digitalt bevarande? Riksarkivets digitala arkiv (RADAR) RADAR och eard 2 RADAR Varför digitalt bevarande? Riksarkivets digitala arkiv (RADAR) RADAR och eard

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting

Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 5 2010-06-01 LA 2010-3058 Version 2.0 Föreskrift för hantering av allmänna handlingar i projekt inom Stockholms läns landsting Ordförklaringar 2 Bakgrund 3 Projekthandlingar

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Tjänstebeskrivning Slutarkivering

Tjänstebeskrivning Slutarkivering Landstingsarkivet 2013-06-11 Tjänstebeskrivning Version 1.1 LA 2012-7351 Tjänstebeskrivning Slutarkivering Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Landstingsarkivets organisation... 3 2 Slutarkivering... 3 2.1.1

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

komsam Digital långtidslagring/arkivering

komsam Digital långtidslagring/arkivering Digital långtidslagring/arkivering 1 Rapport från KOMSAM 2 Riktlinjer för digital långtidslagring/ arkivering i kommunen 3 Teknisk checklista för systemkrav avseende digital långtidslagring/ arkivering

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Redovisa verksamhetsinformation

Redovisa verksamhetsinformation Redovisa verksamhetsinformation Vägledning Redovisa verksamhetsinformation Vägledning till Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning Skrifter för offentlig förvaltning 2012:1 Riksarkivets skrifter

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter

Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelserna Generellt Handläggningsstöd Riksarkivet 5 maj 2015 Forum om verksamhetsbaserad arkivredovisning med fokus på förvaringsenheter Länsstyrelsernas verksamhet 21 länsstyrelser Gemensam IT-verksamhet,

Läs mer

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter

Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Bevarande och gallring av webbplatsinnehåll riktlinjer för myndigheter Teresia Ståhle Enheten för utveckling och e-förvaltning (TUE) Riksarkivet, Sverige Nordisk elarkiv-seminar, Island 26-27 maj 2011

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Anastasia Pettersson Svensk Kärnbränslehantering AB, Informationshantering Dokumentstruktur och arkivsamordningsfrågor

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15

eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15 1 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 2 eard

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Vad kan man förbereda inför e-arkivering

Vad kan man förbereda inför e-arkivering INFORMATION 1(6) Vad kan man förbereda inför e-arkivering I detta dokument beskriver vi ett antal frågor som en myndighet behöver ta ställning till innan man kan börja leverera information till SSC:s kommande

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Östersunds kommun Juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2.

Läs mer

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker

Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05. Liv Nyström Daniel Höffker Arbetsförmedlingen arkivredovisning Riksarkivet 2015-05-05 Liv Nyström Daniel Höffker Vad vi ska prata om Läget för arkivredovisningen på AF Förvaringen av pappershandlingar hur beskrivs denna Förvaringen

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.

FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom. FALK 2015 FYRTIONIO KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND HUR KAN VI SAMVERKA? Johan Kjernald IT-samordnare Johan.kjernald@grkom.se 0733-615685 Samordnare för verksamhetsutveckling med stöd av IT Siv Torstensson

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv

E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande. Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie-dossiéeplan /registreringsplan Diarium (NO

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer