Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING"

Transkript

1 Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING Verksamhetsberättelse 2014

2 Årsstämma TORSDAGEN DEN 26 MARS 2015 KL 17.00, VRETAKLUSTER, VRETA KLOSTER VÄLKOMNA TILL ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES Årsstämma Enklare måltid Kaffe och presentation av sommarens studieresa till Lettland och Litauen samt information om ERFA-grupp för odlare av rödklöverfrö och oljelin. FÖREDRAG: Etablering av höstraps Presentation av tre olika odlingskoncept Heva Claydon Väderstad Diskussion under ledning av Albin Gunnarsson Berättelse över Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek. för. verksamhet under tiden 1 januari 31 december FÖRENINGENS STYRELSE HAR UTGJORTS AV: till föreningsstämman Tomas Fahlgren, Ystad Gård, Vikbolandet, ordf 2015 tel , , Ulf Gustafsson, Östra Helleberga, Borensberg, v ordf 2016 tel , , Magnus Wallin, Sidus gård, Norrköping 2016 tel , , Per Gunnarsson, Jernemåla gård, Valdemarsvik 2016 tel , , com Nichlas Johansson, Bränninge gård, Habo 2016 tel , , Sverker Bertilsson, Gubbetorp, Vadstena 2015 tel , , Elenore Wallin, Navestad Fjärdedel, Skänninge 2015 tel , , Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet, sekr 2015 tel , ADJUNGERAD Jonas Källming, Länsstyrelsens lantbruksenhet VALDA REVISORER HAR VARIT Jan Erik Andersson, Pikatorp, Ödeshög Carl-Fredrik Nilsson, Hagstigen 21, Borensberg Jan Siverskog, Evertsholm, Söderköping, ersättare FÖRENINGENS HEDERSLEDAMÖTER 1981 Carl-Erik Ringels 1988 Ingemar Tegnell 2001 Bosse Johansson 2002 Stig Lindén, hedersordförande 2003 Gunnar Wall 2004 Sture Johansson 2006 Bengt-Olov Gunnarson, hedersordförande 2007 Magnus Börjeson, hedersordförande 2007 Lennart Svensson 2012 Bengt Stener VALBEREDNING Åke Andersson, Täcktö Prästgård, Borensberg, , sammankallande Per-Arne Lööf, Svanshals mellangård, Väderstad, Claes Olai, Augustenhill, Norsholm, , FÖRENINGENS KONSULENTER HAR VARIT Hushållningssällskapets växtodlingskonsulenter OMSLAGSFOTO: SVEN-ÅKE RYDELL, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

3 Föreningens verksamhet 2014 BILD PÅ STYRELSEN, FOTO ULF GUSTAFSSON Föreningen är en lokal odlarorganisation inom Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Föreningens verksamhetsområde är Östergötlands, Jönköpings och norra delen av Kalmar län. MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER Samtliga medlemmar betalar en fast medlemsavgift på 150 kr, en fast serviceavgift på 350 kr samt en rörlig serviceavgift. Den rörliga serviceavgiften är 1,8 öre per kg för oljeväxter (inklusive lin) och 1,0 % av vallfrölikviden. Den fasta avgiften faktureras medlemmarna direkt av SFO. Den rörliga avgiften tas upp av handeln och betalas in till SFO. Avgifterna används till att utveckla frö- och oljeväxtodlingen och att skapa förutsättningar för odlingens konkurrenskraft. Det sker genom fältförsök, forskningsanslag och dialog med beslutsfattare och politiker. Marknaden för såväl oljeväxter som vallfrö är idag fri men trots det så påverkas de ekonomiska förutsättningarna fortfarande av politiska beslut. Det är därför nödvändigt att satsa resurser även på lobbyverksamhet gentemot svenska myndigheter och politiker liksom på att ha kontakter med organisationer inom EU. Den lokala odlarföreningen har för sin verksamhet fått 3,0 kr/ha oljeväxter. Underlaget för linarealen reduceras med hänsyn till hur stor andel av arealunderlaget som betalar serviceavgift. Ersättningen beräknas på det senaste 3-årsmedeltalet av odlingens omfattning i området. Av serviceavgiften för vallfrö har 25 % gått till den lokala odlarföreningen. Förutom ersättning, beroende av oljeväxtareal och vallfröavdrag, har också 50 kr/medlem tillfallit den lokala föreningen samt ett grundbelopp på kr. Medlen är den lokala odlarorganisationens huvudintäkt och är en förutsättning för de aktiviteter som bedrivs lokalt. VERKSAMHET Föreningens verksamhet under tiden 1 januari 31 december 2014 har omfattat åtgärder för främjande av odling av oljeväxter (inklusive lin) och vallfrö. Årsmötet ägde rum den 6 mars på Väderstadverken, Väderstad. Den 12 maj bjöd föreningen in till Höstrapskväll hos Albin Gunnarsson, Bobergs Västergård, Fornåsa. Aktiviteterna redovisa utförligare på annan plats i denna årsberättelse. Den 28 maj startade ERFA grupp Rödklöver med en fältvandring hos Ulf Gustafsson, Helleberga, Klockrike. Den 2 oktober bjöd föreningen in till fältstudier av olika etableringsmetoder av höstraps i Skärkindsbygden, samling sked- de hos Kristina Forsberg och Lars-Åke Gustafsson på Fröö gård. SFO OCH SVENSK RAPS Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) är en riksorganisation med 11 lokala föreningar. Totalt är odlare och andra med intresse i oljeväxt- (inklusive lin) och vallfröodling medlemmar i de lokala föreningarna. Dessa är i sin tur medlemmar i SFO. Den verksamhet som tidigare fanns i branschorganet Svensk Raps AB överfördes 2012 till SFO. Svensk Raps finnas kvar som varumärke och bolag men under det gångna året har ingen ekonomisk verksamhet bedrivits i bolaget. Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning, har som målsättning att lämna bidrag till forskningsprojekt av såväl grundläggande karaktär som sådana med mer praktisk anknytning. Under året har stiftelsen anslagit nästan kr till olika forskningsprojekt för odlingens utveckling. Anslagen de senaste åren har varierat mellan kr och kr beroende på avkastningen på kapitalet. Information till medlemmarna sker genom medlemstidningen Svensk Frötidning, som utkom första gången 1932 och fyller en mycket viktig uppgift som förmedlare av odlingsråd och marknadsinformation. Tidningen utkommer med sex nr per år och är delvis finansierad via annonsintäkter. Fortlöpande marknadsinformation och försöksresultat samt en kunskapsbank med sökmotor finns också på SFO:s hemsida, Föreningen finns även på Facebook. De svenska odlingsförutsättningarna för vallfrö och oljeväxter är beroende av de beslut som tas i EU och på den internationella arenan. Möjligheterna att påverka dessa beslut går genom den svenska regeringen och genom samarbete med övriga europeiska organisationer. SFO är med i ett antal organisationer, såväl inom EU som världsomspännande, där man deltar i diskussionerna och kan påverka besluten. STYRELSEN Styrelsen i Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlareförening har under året bestått av åtta ledamöter. Föreningens ordförande, Tomas Fahlgren, är dessutom ledamot av SFO:s styrelse. Tomas Fahlgren, ordf, Ulf Gustafsson, vordf, Hans Augustinsson, sekr, Magnus Wallin, Per Gunnarsson, Elenore Wallin, Sverker Bertilsson och Nichlas Johansson samt Åke Andersson sammankallande i valberedningen. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året 24 januari, 22 april och 16 oktober. Konstituerande sammanträde hölls den 6 mars i anslutning till årsstämman. Presidiet, som utgörs av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren, sammanträdde en gång, den 24 januari, för bland annat budgetberedning och förslag till utformning av årsstämman. MEDLEMSANTAL Medlemsavgifterna betalas ut från SFO. År 2014 gjordes det utifrån medlemsantalet i maj månad som då var 574 stycken, vilket är en minskning med 14 medlemmar sedan motsvarande tidpunkt föregående år. Styrelsen har under året bedrivit ett arbete för att öka medlemsantalet. Riksorganisationen SFO hade vid samma tidpunkt medlemmar, vilket är en minskning med ca 100 medlemmar. ÅRSSTÄMMAN 2014 Föreningens årsstämma 2014 ägde rum den 6 mars på Väderstadverken. Kvällen inleddes med Aktuellt på Väderstadverken varefter företaget bjöd på en enklare måltid innan årsstämman hölls. Efter stämmoförhandlingarna höll Peter Karlsson, Väderstadverken ett föredrag om trender inom såteknik av frö- och oljeväxter. Därefter informerade Albin Gunnarsson, SFO, om vilka möjligheter vi har att odla vårraps och oljelin utan effektiva betningsmedel. Kvällen avslutades med ett högaktuellt och mycket intressant föredrag av Åsa Wolgast Broberg från LRF om hur de vattenskyddsområden som nu bildas på flera håll inom föreningens verksamhetsområde påverkar förutsättningarna för att bedriva växtodling. Förutom styrelsen deltog knappt 50 medlemmar i årsstämman.

4 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ O OLJEVÄXTODLARE EK FÖR BALANSRÄKNING ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ O OLJEVÄXTODLARE EK FÖR RESULTATRÄKNING

5 Fältvandring i Skärkindsbygden 2 oktober För att studera hur olika rapsetableringsmetoder fungerar på lite tyngre jordar bjöd föreningen in till fältvandring i Skärkindsbygden den 2 oktober. Samling skedde hos Kristina Forsberg och Lars-Åke Gustafsson på Fröö gård där vi tittade på etablering med Heva-tekniken. Därefter åkte de 30 talet deltagarna vidare till familjen Lindahl på Hagelstad som har etablerat sin raps med en Claydon. Slutligen besökte vi Roger Österqvist på Landsjö som använt Väderstad Carrier med påmonterad Biodrill. Det blev en mycket givande fältvandring där det gavs möjlighet att studera och diskutera föroch nackdelar med tre olika etableringsmodeller för höstraps. En viktig fråga framförallt på de tyngre jordarna där det kan vara svårt att etablera höstraps med traditionell teknik. Fältvandring på Bobergs Västergård, Fornåsa, 12 maj Rapsfältvandringar brukar vara välbesökta hos oss östgötar men hur skulle det bli i år? Efter en väderprognos med allmänt regn hela dagen och mycket nederbörd på kvällen funderade vi som arrangörer på hur många som skulle vilja komma på fältvandring. Vi blev otroligt överraskade när klockan närmade sig 17 och fältvandringen skulle börja, bilarna strömmade in och vi var ca 110 besökare med gummistövlar och paraply Jätteroligt! Programmet bestod av sortinformation från Lantmännen Seed presenterat av Desirée Börjesdotter och från DuPont presenterat av Jan-Åke Svensson samt information hur vi bekämpar ogräset från Peter Löfgren, BASF. Albin Gunnarson presenterade höstrapsens odlingsteknik, etablering och jordbe- rarbetning, vilka för-och nackdelar som finns vid olika koncept. Fältvandringen började bra med uppehållsväder men efter en halvtimme var det dags för nästa skur och den varande nästan ändra fram till slutet när alla var hungriga på hamburgare. Vi tackar de företag som var villiga att bidra till en god kvällsmat och gårdsvärden Albin för en mycket trevlig fältvandring om rapsodling. TEXT OCH FOTON: ELENORE WALLIN FOTO SFO

6 Erfagrupp Klöverfrö odlingssäsongen 2014 Studieresa till Polen 9 13 juli 2014 Först planerades en studieresa till St Petersburg med ett intressant program. Tyvärr så medgav inte den politiska situationen i Ryssland att vi kunde gå vidare med den resan. Ett 50-tal anmälda resenärer blev besvikna i april när vi tvingades backa ur! Med hjälp av N&N resor planerades med kort varsel en ersättnings resa till Polen. Onsdag eftermiddag den 9 juli samlades 24 glada resenärer på Skavsta flygplats. När alla passerat incheckningen packade vi in oss i en av Ryan Airs kärror. Efter knappt två timmar landade vi i Krakow i södra Polen som var resans mål. En buss tog oss till vårt hotell, Golden Tulip där vi skulle bo i fyra nätter. Senare på kvällen gick vi, trots regn, för att äta en härlig middag på genuina restaurangen Pod Komienkem i Gamla Stan. Torsdag. Vår lokale guide och reseledare hämtade upp oss efter en god frukost. Efter en styv timmes resa sydväst så kom vi till Sucha Beskidzka, ett försökscenter för växtodlingen i området. Vi fick en gedigen inblick i det polska lantbruket och dess villkor. Efter lunch åkte vi till ett mycket lyckat gårdsbesök hos en familjejordbrukare. Efter genomgång av ett välutvecklat och rationellt jordbruk med moderna maskiner, byggnader mm bjöd familjen på eftermiddagskaffe med förstärkning av både öl och ädlare drycker. Som avslutning så tackade vi värdparet med framförande av några välkända svenska dryckesvisor. På kvällen, tillbaka i Krakow, fick vi en guidning i det judiska distriktet Kazimierz. Fredag. Efter frukost gjorde vi en 35 km bussresa sydöst från Krakow till Grodkowice. Här besökte vi ett forskningscenter med ett stort antal försöksparceller. Ett besök som var mer intressant för oss praktiska lantbrukare än för våra medföljande partners. Vi passerade också kort en lokal maskinhandlare som berättade om maskinmarknaden i området. Före lunchen fick vi en guidning på slottet Niepolomice. En kvarts resa åt norr. Slottet är från mitten av 1400-talet och har först varit ett jaktslott för kungar. Nu är där ett museum och plats för utställningar. På eftermiddagen besökte vi Mr. Jagla, som driver en av de större spannmålsgårdarna i Czyzow på ca 200 ha Här fanns också en större grisproduktion. Det här besöket gjorde oss alla avundsjuka. Han hade nya byggnader, nya maskiner, fina cementbelagda gårdsplaner och såg också ekonomiskt välmående ut. Ett tidligt bevis på att man tagit nytta av sitt EU medlemskap. Senare på eftermiddagen besökte vi saltgruvan i Wieliczka, världsarvslistad av Unesco. Här fick vi under en guidad tur se det största underjordiska kapellet, Sankt Kingas kapell. Dessutom fanns fantastiska kammare, saltskulpturer och saltsjöar. Över en miljon turister besöker gruvan varje år. Efter besöket fick vi äta på en traditionell restaurant med traditionell mat. Sedan vände bussen åter till Krakow. Lördag. Efter frukost var det fritt för alla att utforska Krakow på egen hand. Många valde att besöka Shindlers Factory. Det är idag ett välbesökt museum som visar de ohyggliga förhållandena som rådde under Naziockupationen. Många av oss passade samtidigt på att besöka Wawel, som är ett komplex av byggnader på en kulle. Här finns en borg med ett kungligt slott och Krakows domkyrka. I övrigt är Krakow en stad med fantastisk arkitektur och rikt turistliv. Söndag. På sista dagens förmiddag tog oss bussen 1,5 tim väster ut till Oswiecim där Nazitysklands största koncentrations- och förintelseläger ligger. Vi hade med från Krakow en svensktalande guide. Det var ett mycket gripande besök som visade mänsklighetens grymmaste sidor. Lunchen bestod av medhavd matsäck från hotellet. På eftermiddagen åkte vi till flygplatsen i Krakow för hemresa. Glada och nöjda med resan skildes vi på Skavsta flygplats för enskild hemtransport. TEXT OCH FOTO ULF GUSTAFSSON Vid årsstämman 2014 informerades om att styrelsen beslutat att bilda en Erfagrupp Klöverfrö under odlingssäsongen. Styrelsen är övertygad om att ett erfarenhetsutbyte kopplat med information från externa informatörer har stor möjlighet att lyfta odlingsresultatet i föreningens verksamhetsområde. Gunilla Larsson SFO var den sammanhållande länken för gruppen. En god uppslutning med 15 st odlare hade sin första träff hos undertecknad i Helleberga den 28 maj. Huvudtemat var aktuella växtskyddsåtgärder. Gruppen var ute i fält och såg och diskuterade kring både klöverfältet, Nancy och nyinsådda röd- och vitklöverfält. Den 14 juli träffades vi andra gången hos Anders och Gustav Steen, Skrukeby frälsegård. Eftersom det var Övriga aktiviteter 2015: i semestertid så var gruppen något reducerad men vi fick tillfälle att se Modus-försöket med stråreglering i deras rödklöverfält. Vid kaffet diskuterades bl.a. bekymret med Skräppa i våra odlingar. Ambition var sedan att träffas under skörden den tredje gången. Skörden var i år tidig och intensiv och ingen hade tid att komma så mötestillfället sköts fram till den 21 oktober. Oskar Björling från Syngenta var inbjuden för att diskutera den kommande Reglone behandlingen i våra fält. Gunilla kom tillsammans med Tore Dahlqvist som precis slutat på Lantmännen och som fångats upp av SFO för att komplettera Gunilla på deltid. Efter bra diskussioner beslutades att gruppen fortsätter att träffas under 2015 och att en utvärdering av årets träffar ska göras som underlag för vidare utveckling. Maj. Fältvandring med fokus på oljelin. ERFA-grupp oljelin. Anmälan och frågor till Tomas Fahlgren; ERFA-grupp klöverfrö. Anmälan och frågor till Ulf Gustafsson; Studieresa 6-10 juli till Lettland och Litauen TEXT ULF GUSTAFSSON, FOTO SFO

7 Välkommen att följa med på studieresa till Lettland och Litauen, 6-10 juli. Måndag 6 juli, Stockholm - Riga Vi åker på måndagen förmiddag med transferbuss till Stockholm. Klockan reser vi med Silja Tallink Line till Riga. 2 bädds utsideshytter är förbokade. Vi serveras en gemensam middag på båten. Tisdag 7 juli, Riga med omnejd Frukost på färjan ankomst till Riga där buss och svensktalande guide möter upp. Lunch serveras i Riga och resan går sedan till Jelgava och ett lantbruksforskningscenter. Här blir vi informerade om lantbruket i Lettland och vi får tid till diskussioner. Tillbaka till Riga, stadsruntur och incheckning på hotellet. Middag serveras på en trevlig restaurant i staden. Onsdag 8 juli, Riga Bauska (Litauen) övernattning Radisson Blue Latvija Riga Frukost på hotellet och utcheckning. Resan går sedan till Litauen. Besök på gård med drygt 1000 ha växtodling, i huvudsak vete och oljeväxter. Information och diskussion om växtodlingen i Litauen. Lunch serveras i Panevezys. Fabriksbesök på förädlingsföretag i Kedainiai distrikt. Man producerar ton utsäde. Företaget representerar litauiska centret för skogs- och lantbruksforskning. Man samarbetar bl.a. med Lantmännen SW Seed, Syngenta Seeds, DLF Trifolium. Resan går vidare till Birzai med besök på Bryggeriet, provsmakning och avslutande middag. Transfer till Bauska för övernattning på hotell. Torsdag 9 juli, Bauska Riga Stockholm övernattning Bauska ABC *** Frukost på hotellet och utcheckning. Resan går sedan till Rundale Slott. Slottet är ett barock och rokoko slott och Lettlands främsta historiska minnesmärke. Det byggdes i mitten av 1700-talet åt hertigen av Kurland och ses som Kurlands Versailles med sina gyllende salar och fantastiska park. Lunch serveras på väg tillbaka till Riga, där guiden lämnar oss vid hamnen. Kl avresa med Silja Tallink mot Stockholm Middag på färjan och övernattning i utsides 2-bäddshytter. Fredag 10 juli, Stockholm Frukost på färjan och ankomst kl sedan busstransfer hem. Priset är beroende av antal resenärer och varierar från :- per st. Paketresemoms tillkommer på 2,67%. Allteftersom programmet utvecklas kommer jag att sprida information till alla som anmäler intresse för resan. Det gäller webbadresser, transferpåstigningar mm. Anmälan görs till Mer fullständig information ges vid årsstämman! OBS! anmäl Ert intresse omgående det är först till kvarn som gäller, max 50 deltagare Välkomna till en intressant studievecka i Baltikum!

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÖREBRO LÄNS FRÖODLINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 775000-2854 2 (11) Föredragningslista Årsstämma den 12 mars 2014 kl. 18.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av protokollförare 4.

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med oss och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 15-23 maj 2015 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius -Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Resa i Förintelsens spår

Resa i Förintelsens spår Resa i Förintelsens spår 4-9 Maj 2015 EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013

!!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 !!!!!!Följ med på vår nästa Kunskapsresa till Berlin 24 26 april 2013 Att förstå vad som händer i vår värld blir allt mer angeläget i takt med att konkurrensen ökar och nya ekonomier växer fram. Att läsa

Läs mer

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014

BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 BTF inbjuder till studieresa till Berlin 3 6 oktober 2014 TREPTOW CREMATORIUM FLUGHAFEN BERLIN BRANDENBURG Tyskland är världsledande på grönt och högteknologiskt byggande. Dessutom är de världsmästare

Läs mer

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET

MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 27/10 1/11 2012 TURKIET MATRIX WORLD TOUR 2012 TURKIET 27 OKTOBER 1 NOVEMBER 2012 Följ med Matrix på ett fantastiskt frisörarrangemang på gränsen mellan den österländska och västerländska

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Kulturens pärla Krakow med Kulturresor Europa

Kulturens pärla Krakow med Kulturresor Europa Kulturens pärla Krakow med Kulturresor Europa Upplev det förtrollande vackra Krakow på en kulturresa i perfekta omgivningar. Från vårt härliga 3-stjärniga hotell mitt i centrum har vi direkt tillgång till

Läs mer

Personalresan till Amsterdam

Personalresan till Amsterdam Personalresan till Amsterdam Jag har det stora nöjet att hälsa dig välkommen till personalresan som 2010 går till Holland och vackra Amsterdam. Vi kommer att starta avresan tidigt så det blir en lång,

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

Resa Island 22-26 augusti 2012

Resa Island 22-26 augusti 2012 Resa Island 22-26 augusti 2012 Här kommer ett kortfattat program om vår Islands resa. Detta är en kursresa där vi lyckats att få Islands mest eftertraktade föreläsare Bjarni Pjetursson att hålla en exklusive

Läs mer

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Ölprovning i Prag 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Vill du lära dig mer om öl? Ja, då är detta bästa resan för dig. Följ med till Tjeckien, landet

Läs mer

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015

Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Preliminärt Program för Jubileumsresa med Club Amarone till Valpolicella 2015 Datum: 8-11 oktober Pris 10.500 kr / person (inluderar allt utom flyg) Välkommen att följa med till Valpolicella. Det är nu

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010.

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Välkommen till Borgholm! 1-2 juni 2010 Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Hela Stämmotidningen kan beställas på: elisabeth@secher.pp.se. Tidningen medföljde också Svensk

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t

PROPEL AFRICA D e s t i n a t i o n M a n a g e m e n t Golfresa till Norra Sydafrika 20-30 januari 2013 Måndag 21 Januari 2013 - Ankomst till Johannesburg kl 08.35 på morgonen med flyg SA 261. Er lokalguide möter upp på flygplatsen och visar vägen till bussen.

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö!

Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Välkommen till Gotland - möjligheternas ö! Information om landsbygdsutvecklingsresan till Gotland 8-12 Arrangör LRFs kommungrupp i Ljusdal och Länsstyrelsen Gävleborg Vi kommer att uppleva Gotland när

Läs mer

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009,

Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Vardagsgolfarna till Albarella Golf Club, Italien 22-29 april 2009, Flyg: Med Ryan Air från Skavsta flygplats (Nyköping) 22/4 Skavsta Treviso 17.25-19.50 29/4 Treviso Skavsta 20.15-22.45 Pris och plats

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010

Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010 Frölunda OL:s Klubbresa 2010 Lägesinformation april 2010 Bindande anmälan Nu är det dags! Du anmäler ditt definitiva deltagande i resan med ett e-brev till resa@frolundaol.se där du anger ålder på eventuella

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA

Bornholms 2-dagars. 25-27 oktober 2013. Sunnergrens AB mobil 0708-629802. Alternativ A: BUSSRESA Sunnergrens AB mobil 0708-629802 Karstorpsvägen 164 tel 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bankkonto 6730-275646122 Du inbjudes till den 23:e resan till Bornholms

Läs mer

Studieresa koncentrationslägret Auschwitz samt det gamla Kraków och saltgruvan Wieliczka

Studieresa koncentrationslägret Auschwitz samt det gamla Kraków och saltgruvan Wieliczka Studieresa koncentrationslägret Auschwitz samt det gamla Kraków och saltgruvan Wieliczka 3 augusti 7 augusti 2015 Foto: Angelo Celedon. En resa i historia, kultur och upptäckarlusta! Christer Bergström

Läs mer

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY

ÅRETS ARTÈGOEVENT! GALA SHOW INSPIRATION WORKSHOP MIDDAG PARTY ÅRETS ARTÈGOEVENT! Inspireras av en unik Artègoshow med internationella topstylister. Ta chansen att vidareutbilda dig i olika workshops Upplev fantastiska Rom med Artègokollegor från hela världen. Vi

Läs mer

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar)

ROADTRIP FLORIDA. 2015-05-18 (14 dagar) ROADTRIP FLORIDA 2015-05-18 (14 dagar) DELSTATER: FLORIDA, GEORGIA, S och N CAROLINA, TENNESSEE, KENTUCKY, INDIANA, ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN OCH MINNESOTA Våra tankar om resan Saxentorp Tours har arrangerat

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland

ÅRSBERÄTTELSE. Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland ÅRSBERÄTTELSE Spannmålsodlarna i Stockholm/Uppsala/Gotland FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för spannmålsodlarna i Stockholm- och Uppsala län får härmed avlämna berättelse över

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014

KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Till KSAK-DM:s MEDLEMMAR KALLELSE TILL KSAK-DM:s ÅRSMÖTE 2014 Kungliga Svenska Aero Klubbens Direktanslutna Medlemmar kallas härmed till årsmöte i restauranten i Ansgarskyrkan, Odenvägen 3, Lidingö Centrum

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Onsdag 23/1 Ankomstdag för de som reser onsdag-måndag. Vi kommer fram på sent på eftermiddagen till hotellen.

Onsdag 23/1 Ankomstdag för de som reser onsdag-måndag. Vi kommer fram på sent på eftermiddagen till hotellen. Res med M2 Sport till Marcialonga 2013 Nu har vi ett färdigt erbjudande till dig som anmält ditt intresse för att resa tillsammans med oss. Här nedan har du all information om vårt erbjudande. Så här går

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

Traditionell medicin och odontologi

Traditionell medicin och odontologi Traditionell medicin och odontologi Kursresa till Mongoliet 20-29 augusti 2012 Privat tilläggsresa: Vandring med kameler i Gobi 17-22 augusti 2012 Resplan Resan kan kombineras med FDI-kongressen i Hongkong

Läs mer

Rapport från FEDECRAIL 2011 i Dresden

Rapport från FEDECRAIL 2011 i Dresden Rapport från FEDECRAIL 2011 i Dresden Svenska delegationen bestod av: JHRF Jonas Svartlok, Anders Johansson, Anders Svensson, Morrgan Claesson, MRO: Ragnar Hellborg, Johan Vinberg, SJVM: Martin Öhlin,

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet

Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet Studieresa till New York med fokus på trygghet och säkerhet I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015

KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015 KROATIEN 26 september 1 oktober, 2015 Följ med på en resa där ni upplever Kroatiens historia och kultur. Vi färdas bekvämt runt i egen buss och besöker städerna Makarska, Trogir, Split, Zadar, Sibenik

Läs mer

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009!

Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Välkomna till årsmöte och vårkonferens 2009! Länsteatrarna i Sverige och Folkteatern i Gävleborg bjuder in till vårkonferens i Gävle den 24 mars kl. 19.00 26 mars kl. 14.00 Årets vårmöte startar med en

Läs mer

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D

Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D Henrik Ingmanson KINARESA 28/3 4/4 2014 SA11D INNEHÅLLSFÖRTECKNING Platsfakta 3 Program för Kinaresan 2014 4 Vårt hotell i Beijing 6 Förslag på packlista Kinaresa 7 Övrig information 8 Allmänna villkor

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service.

Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Shopping resa till Bangkok Ni åker med Thai Airways TG961 från Stockholm Arlanda kl 14.30 (onsdag) Här gäller Arlanda VIP service. Ni möts i anslutning till vår VIP-entré på Arlanda, separat från terminalerna

Läs mer

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK

DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS EN UPPLEVELSERNAS STAD SPORT I NEW YORK RESA NEW YORK DÄR DRÖMMAR FÖRVERKLIGAS Frihetsgudinnan vakar lugnt vid inloppet av Hudson River, som för att välkomna alla de förväntansfulla som anländer till storstadsmetropolen New York. New York, även

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Preliminärt program DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Dag 1 28 december - måndag 06:15 Ankomst med British Airways till Kapstaden. Ni möts på flygplatsen av er guide för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY

2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY 2015 KENYA AIRWAYS - EAST AFRICAN SAFARI CLASSIC RALLY Resans arrangör är Safari Classic Rally tillsammans med Rallytravels. En upplevelse av Afrika och des kultur och följa The toughest Rally of the world

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars

Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475. Bornholms 2-dagars Sunnergrens AB tel 0431-75269 Lindåsa Gård fax 0431-75268 26942 Båstad E-mail:allan.sunnergren@lindasagard.se Bankgiro 558-1475 Bornholms 2-dagars 29-31 oktober 2010 3 alternativ att välja: A. Bussresa

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

VINRESA TILL GEORGIEN 16-20 maj 2015 Välkommen att följa med oss på en spännande resa till vinets vagga!

VINRESA TILL GEORGIEN 16-20 maj 2015 Välkommen att följa med oss på en spännande resa till vinets vagga! Muscat från Chateau Mukhrani VINRESA TILL GEORGIEN 16-20 maj 2015 Välkommen att följa med oss på en spännande resa till vinets vagga! I det som nu är Georgien har det påträffats över åttatusenåriga fynd

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

Digital information i praktiken

Digital information i praktiken Digital information i praktiken Göteborg 9-10/3 eller Stockholm 30-31/3 2012 Bra, Italien 17 22 maj 2012 Kursprogram E-post: info@curomed.se Hemsida: www.curomed.se sid 1 Digital information i praktiken

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

World CUP. Det som tidigare kallades Canada Cup 17/9-1/10 2016 i Toronto Större än så här blir inte hockeyn! WORLD CUP.indd 1 2015-10-26 11:33

World CUP. Det som tidigare kallades Canada Cup 17/9-1/10 2016 i Toronto Större än så här blir inte hockeyn! WORLD CUP.indd 1 2015-10-26 11:33 World CUP Det som tidigare kallades Canada Cup 17/9-1/10 2016 i Toronto Större än så här blir inte hockeyn! WORLD CUP.indd 1 2015-10-26 11:33 World CUP HÖSTEN 2016 I TORONTO Vi erbjuder 3 OLIKA resor till

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer