Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING"

Transkript

1 Årsstämma ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES EKONOMISKA FÖRENING Verksamhetsberättelse 2014

2 Årsstämma TORSDAGEN DEN 26 MARS 2015 KL 17.00, VRETAKLUSTER, VRETA KLOSTER VÄLKOMNA TILL ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ- OCH OLJEVÄXTODLARES Årsstämma Enklare måltid Kaffe och presentation av sommarens studieresa till Lettland och Litauen samt information om ERFA-grupp för odlare av rödklöverfrö och oljelin. FÖREDRAG: Etablering av höstraps Presentation av tre olika odlingskoncept Heva Claydon Väderstad Diskussion under ledning av Albin Gunnarsson Berättelse över Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlare ek. för. verksamhet under tiden 1 januari 31 december FÖRENINGENS STYRELSE HAR UTGJORTS AV: till föreningsstämman Tomas Fahlgren, Ystad Gård, Vikbolandet, ordf 2015 tel , , Ulf Gustafsson, Östra Helleberga, Borensberg, v ordf 2016 tel , , Magnus Wallin, Sidus gård, Norrköping 2016 tel , , Per Gunnarsson, Jernemåla gård, Valdemarsvik 2016 tel , , com Nichlas Johansson, Bränninge gård, Habo 2016 tel , , Sverker Bertilsson, Gubbetorp, Vadstena 2015 tel , , Elenore Wallin, Navestad Fjärdedel, Skänninge 2015 tel , , Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet, sekr 2015 tel , ADJUNGERAD Jonas Källming, Länsstyrelsens lantbruksenhet VALDA REVISORER HAR VARIT Jan Erik Andersson, Pikatorp, Ödeshög Carl-Fredrik Nilsson, Hagstigen 21, Borensberg Jan Siverskog, Evertsholm, Söderköping, ersättare FÖRENINGENS HEDERSLEDAMÖTER 1981 Carl-Erik Ringels 1988 Ingemar Tegnell 2001 Bosse Johansson 2002 Stig Lindén, hedersordförande 2003 Gunnar Wall 2004 Sture Johansson 2006 Bengt-Olov Gunnarson, hedersordförande 2007 Magnus Börjeson, hedersordförande 2007 Lennart Svensson 2012 Bengt Stener VALBEREDNING Åke Andersson, Täcktö Prästgård, Borensberg, , sammankallande Per-Arne Lööf, Svanshals mellangård, Väderstad, Claes Olai, Augustenhill, Norsholm, , FÖRENINGENS KONSULENTER HAR VARIT Hushållningssällskapets växtodlingskonsulenter OMSLAGSFOTO: SVEN-ÅKE RYDELL, HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

3 Föreningens verksamhet 2014 BILD PÅ STYRELSEN, FOTO ULF GUSTAFSSON Föreningen är en lokal odlarorganisation inom Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). Föreningens verksamhetsområde är Östergötlands, Jönköpings och norra delen av Kalmar län. MEDLEMS- OCH SERVICEAVGIFTER Samtliga medlemmar betalar en fast medlemsavgift på 150 kr, en fast serviceavgift på 350 kr samt en rörlig serviceavgift. Den rörliga serviceavgiften är 1,8 öre per kg för oljeväxter (inklusive lin) och 1,0 % av vallfrölikviden. Den fasta avgiften faktureras medlemmarna direkt av SFO. Den rörliga avgiften tas upp av handeln och betalas in till SFO. Avgifterna används till att utveckla frö- och oljeväxtodlingen och att skapa förutsättningar för odlingens konkurrenskraft. Det sker genom fältförsök, forskningsanslag och dialog med beslutsfattare och politiker. Marknaden för såväl oljeväxter som vallfrö är idag fri men trots det så påverkas de ekonomiska förutsättningarna fortfarande av politiska beslut. Det är därför nödvändigt att satsa resurser även på lobbyverksamhet gentemot svenska myndigheter och politiker liksom på att ha kontakter med organisationer inom EU. Den lokala odlarföreningen har för sin verksamhet fått 3,0 kr/ha oljeväxter. Underlaget för linarealen reduceras med hänsyn till hur stor andel av arealunderlaget som betalar serviceavgift. Ersättningen beräknas på det senaste 3-årsmedeltalet av odlingens omfattning i området. Av serviceavgiften för vallfrö har 25 % gått till den lokala odlarföreningen. Förutom ersättning, beroende av oljeväxtareal och vallfröavdrag, har också 50 kr/medlem tillfallit den lokala föreningen samt ett grundbelopp på kr. Medlen är den lokala odlarorganisationens huvudintäkt och är en förutsättning för de aktiviteter som bedrivs lokalt. VERKSAMHET Föreningens verksamhet under tiden 1 januari 31 december 2014 har omfattat åtgärder för främjande av odling av oljeväxter (inklusive lin) och vallfrö. Årsmötet ägde rum den 6 mars på Väderstadverken, Väderstad. Den 12 maj bjöd föreningen in till Höstrapskväll hos Albin Gunnarsson, Bobergs Västergård, Fornåsa. Aktiviteterna redovisa utförligare på annan plats i denna årsberättelse. Den 28 maj startade ERFA grupp Rödklöver med en fältvandring hos Ulf Gustafsson, Helleberga, Klockrike. Den 2 oktober bjöd föreningen in till fältstudier av olika etableringsmetoder av höstraps i Skärkindsbygden, samling sked- de hos Kristina Forsberg och Lars-Åke Gustafsson på Fröö gård. SFO OCH SVENSK RAPS Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO) är en riksorganisation med 11 lokala föreningar. Totalt är odlare och andra med intresse i oljeväxt- (inklusive lin) och vallfröodling medlemmar i de lokala föreningarna. Dessa är i sin tur medlemmar i SFO. Den verksamhet som tidigare fanns i branschorganet Svensk Raps AB överfördes 2012 till SFO. Svensk Raps finnas kvar som varumärke och bolag men under det gångna året har ingen ekonomisk verksamhet bedrivits i bolaget. Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning, har som målsättning att lämna bidrag till forskningsprojekt av såväl grundläggande karaktär som sådana med mer praktisk anknytning. Under året har stiftelsen anslagit nästan kr till olika forskningsprojekt för odlingens utveckling. Anslagen de senaste åren har varierat mellan kr och kr beroende på avkastningen på kapitalet. Information till medlemmarna sker genom medlemstidningen Svensk Frötidning, som utkom första gången 1932 och fyller en mycket viktig uppgift som förmedlare av odlingsråd och marknadsinformation. Tidningen utkommer med sex nr per år och är delvis finansierad via annonsintäkter. Fortlöpande marknadsinformation och försöksresultat samt en kunskapsbank med sökmotor finns också på SFO:s hemsida, Föreningen finns även på Facebook. De svenska odlingsförutsättningarna för vallfrö och oljeväxter är beroende av de beslut som tas i EU och på den internationella arenan. Möjligheterna att påverka dessa beslut går genom den svenska regeringen och genom samarbete med övriga europeiska organisationer. SFO är med i ett antal organisationer, såväl inom EU som världsomspännande, där man deltar i diskussionerna och kan påverka besluten. STYRELSEN Styrelsen i Östra Götalands Frö- och Oljeväxtodlareförening har under året bestått av åtta ledamöter. Föreningens ordförande, Tomas Fahlgren, är dessutom ledamot av SFO:s styrelse. Tomas Fahlgren, ordf, Ulf Gustafsson, vordf, Hans Augustinsson, sekr, Magnus Wallin, Per Gunnarsson, Elenore Wallin, Sverker Bertilsson och Nichlas Johansson samt Åke Andersson sammankallande i valberedningen. Styrelsen har sammanträtt tre gånger under året 24 januari, 22 april och 16 oktober. Konstituerande sammanträde hölls den 6 mars i anslutning till årsstämman. Presidiet, som utgörs av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren, sammanträdde en gång, den 24 januari, för bland annat budgetberedning och förslag till utformning av årsstämman. MEDLEMSANTAL Medlemsavgifterna betalas ut från SFO. År 2014 gjordes det utifrån medlemsantalet i maj månad som då var 574 stycken, vilket är en minskning med 14 medlemmar sedan motsvarande tidpunkt föregående år. Styrelsen har under året bedrivit ett arbete för att öka medlemsantalet. Riksorganisationen SFO hade vid samma tidpunkt medlemmar, vilket är en minskning med ca 100 medlemmar. ÅRSSTÄMMAN 2014 Föreningens årsstämma 2014 ägde rum den 6 mars på Väderstadverken. Kvällen inleddes med Aktuellt på Väderstadverken varefter företaget bjöd på en enklare måltid innan årsstämman hölls. Efter stämmoförhandlingarna höll Peter Karlsson, Väderstadverken ett föredrag om trender inom såteknik av frö- och oljeväxter. Därefter informerade Albin Gunnarsson, SFO, om vilka möjligheter vi har att odla vårraps och oljelin utan effektiva betningsmedel. Kvällen avslutades med ett högaktuellt och mycket intressant föredrag av Åsa Wolgast Broberg från LRF om hur de vattenskyddsområden som nu bildas på flera håll inom föreningens verksamhetsområde påverkar förutsättningarna för att bedriva växtodling. Förutom styrelsen deltog knappt 50 medlemmar i årsstämman.

4 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ O OLJEVÄXTODLARE EK FÖR BALANSRÄKNING ÖSTRA GÖTALANDS FRÖ O OLJEVÄXTODLARE EK FÖR RESULTATRÄKNING

5 Fältvandring i Skärkindsbygden 2 oktober För att studera hur olika rapsetableringsmetoder fungerar på lite tyngre jordar bjöd föreningen in till fältvandring i Skärkindsbygden den 2 oktober. Samling skedde hos Kristina Forsberg och Lars-Åke Gustafsson på Fröö gård där vi tittade på etablering med Heva-tekniken. Därefter åkte de 30 talet deltagarna vidare till familjen Lindahl på Hagelstad som har etablerat sin raps med en Claydon. Slutligen besökte vi Roger Österqvist på Landsjö som använt Väderstad Carrier med påmonterad Biodrill. Det blev en mycket givande fältvandring där det gavs möjlighet att studera och diskutera föroch nackdelar med tre olika etableringsmodeller för höstraps. En viktig fråga framförallt på de tyngre jordarna där det kan vara svårt att etablera höstraps med traditionell teknik. Fältvandring på Bobergs Västergård, Fornåsa, 12 maj Rapsfältvandringar brukar vara välbesökta hos oss östgötar men hur skulle det bli i år? Efter en väderprognos med allmänt regn hela dagen och mycket nederbörd på kvällen funderade vi som arrangörer på hur många som skulle vilja komma på fältvandring. Vi blev otroligt överraskade när klockan närmade sig 17 och fältvandringen skulle börja, bilarna strömmade in och vi var ca 110 besökare med gummistövlar och paraply Jätteroligt! Programmet bestod av sortinformation från Lantmännen Seed presenterat av Desirée Börjesdotter och från DuPont presenterat av Jan-Åke Svensson samt information hur vi bekämpar ogräset från Peter Löfgren, BASF. Albin Gunnarson presenterade höstrapsens odlingsteknik, etablering och jordbe- rarbetning, vilka för-och nackdelar som finns vid olika koncept. Fältvandringen började bra med uppehållsväder men efter en halvtimme var det dags för nästa skur och den varande nästan ändra fram till slutet när alla var hungriga på hamburgare. Vi tackar de företag som var villiga att bidra till en god kvällsmat och gårdsvärden Albin för en mycket trevlig fältvandring om rapsodling. TEXT OCH FOTON: ELENORE WALLIN FOTO SFO

6 Erfagrupp Klöverfrö odlingssäsongen 2014 Studieresa till Polen 9 13 juli 2014 Först planerades en studieresa till St Petersburg med ett intressant program. Tyvärr så medgav inte den politiska situationen i Ryssland att vi kunde gå vidare med den resan. Ett 50-tal anmälda resenärer blev besvikna i april när vi tvingades backa ur! Med hjälp av N&N resor planerades med kort varsel en ersättnings resa till Polen. Onsdag eftermiddag den 9 juli samlades 24 glada resenärer på Skavsta flygplats. När alla passerat incheckningen packade vi in oss i en av Ryan Airs kärror. Efter knappt två timmar landade vi i Krakow i södra Polen som var resans mål. En buss tog oss till vårt hotell, Golden Tulip där vi skulle bo i fyra nätter. Senare på kvällen gick vi, trots regn, för att äta en härlig middag på genuina restaurangen Pod Komienkem i Gamla Stan. Torsdag. Vår lokale guide och reseledare hämtade upp oss efter en god frukost. Efter en styv timmes resa sydväst så kom vi till Sucha Beskidzka, ett försökscenter för växtodlingen i området. Vi fick en gedigen inblick i det polska lantbruket och dess villkor. Efter lunch åkte vi till ett mycket lyckat gårdsbesök hos en familjejordbrukare. Efter genomgång av ett välutvecklat och rationellt jordbruk med moderna maskiner, byggnader mm bjöd familjen på eftermiddagskaffe med förstärkning av både öl och ädlare drycker. Som avslutning så tackade vi värdparet med framförande av några välkända svenska dryckesvisor. På kvällen, tillbaka i Krakow, fick vi en guidning i det judiska distriktet Kazimierz. Fredag. Efter frukost gjorde vi en 35 km bussresa sydöst från Krakow till Grodkowice. Här besökte vi ett forskningscenter med ett stort antal försöksparceller. Ett besök som var mer intressant för oss praktiska lantbrukare än för våra medföljande partners. Vi passerade också kort en lokal maskinhandlare som berättade om maskinmarknaden i området. Före lunchen fick vi en guidning på slottet Niepolomice. En kvarts resa åt norr. Slottet är från mitten av 1400-talet och har först varit ett jaktslott för kungar. Nu är där ett museum och plats för utställningar. På eftermiddagen besökte vi Mr. Jagla, som driver en av de större spannmålsgårdarna i Czyzow på ca 200 ha Här fanns också en större grisproduktion. Det här besöket gjorde oss alla avundsjuka. Han hade nya byggnader, nya maskiner, fina cementbelagda gårdsplaner och såg också ekonomiskt välmående ut. Ett tidligt bevis på att man tagit nytta av sitt EU medlemskap. Senare på eftermiddagen besökte vi saltgruvan i Wieliczka, världsarvslistad av Unesco. Här fick vi under en guidad tur se det största underjordiska kapellet, Sankt Kingas kapell. Dessutom fanns fantastiska kammare, saltskulpturer och saltsjöar. Över en miljon turister besöker gruvan varje år. Efter besöket fick vi äta på en traditionell restaurant med traditionell mat. Sedan vände bussen åter till Krakow. Lördag. Efter frukost var det fritt för alla att utforska Krakow på egen hand. Många valde att besöka Shindlers Factory. Det är idag ett välbesökt museum som visar de ohyggliga förhållandena som rådde under Naziockupationen. Många av oss passade samtidigt på att besöka Wawel, som är ett komplex av byggnader på en kulle. Här finns en borg med ett kungligt slott och Krakows domkyrka. I övrigt är Krakow en stad med fantastisk arkitektur och rikt turistliv. Söndag. På sista dagens förmiddag tog oss bussen 1,5 tim väster ut till Oswiecim där Nazitysklands största koncentrations- och förintelseläger ligger. Vi hade med från Krakow en svensktalande guide. Det var ett mycket gripande besök som visade mänsklighetens grymmaste sidor. Lunchen bestod av medhavd matsäck från hotellet. På eftermiddagen åkte vi till flygplatsen i Krakow för hemresa. Glada och nöjda med resan skildes vi på Skavsta flygplats för enskild hemtransport. TEXT OCH FOTO ULF GUSTAFSSON Vid årsstämman 2014 informerades om att styrelsen beslutat att bilda en Erfagrupp Klöverfrö under odlingssäsongen. Styrelsen är övertygad om att ett erfarenhetsutbyte kopplat med information från externa informatörer har stor möjlighet att lyfta odlingsresultatet i föreningens verksamhetsområde. Gunilla Larsson SFO var den sammanhållande länken för gruppen. En god uppslutning med 15 st odlare hade sin första träff hos undertecknad i Helleberga den 28 maj. Huvudtemat var aktuella växtskyddsåtgärder. Gruppen var ute i fält och såg och diskuterade kring både klöverfältet, Nancy och nyinsådda röd- och vitklöverfält. Den 14 juli träffades vi andra gången hos Anders och Gustav Steen, Skrukeby frälsegård. Eftersom det var Övriga aktiviteter 2015: i semestertid så var gruppen något reducerad men vi fick tillfälle att se Modus-försöket med stråreglering i deras rödklöverfält. Vid kaffet diskuterades bl.a. bekymret med Skräppa i våra odlingar. Ambition var sedan att träffas under skörden den tredje gången. Skörden var i år tidig och intensiv och ingen hade tid att komma så mötestillfället sköts fram till den 21 oktober. Oskar Björling från Syngenta var inbjuden för att diskutera den kommande Reglone behandlingen i våra fält. Gunilla kom tillsammans med Tore Dahlqvist som precis slutat på Lantmännen och som fångats upp av SFO för att komplettera Gunilla på deltid. Efter bra diskussioner beslutades att gruppen fortsätter att träffas under 2015 och att en utvärdering av årets träffar ska göras som underlag för vidare utveckling. Maj. Fältvandring med fokus på oljelin. ERFA-grupp oljelin. Anmälan och frågor till Tomas Fahlgren; ERFA-grupp klöverfrö. Anmälan och frågor till Ulf Gustafsson; Studieresa 6-10 juli till Lettland och Litauen TEXT ULF GUSTAFSSON, FOTO SFO

7 Välkommen att följa med på studieresa till Lettland och Litauen, 6-10 juli. Måndag 6 juli, Stockholm - Riga Vi åker på måndagen förmiddag med transferbuss till Stockholm. Klockan reser vi med Silja Tallink Line till Riga. 2 bädds utsideshytter är förbokade. Vi serveras en gemensam middag på båten. Tisdag 7 juli, Riga med omnejd Frukost på färjan ankomst till Riga där buss och svensktalande guide möter upp. Lunch serveras i Riga och resan går sedan till Jelgava och ett lantbruksforskningscenter. Här blir vi informerade om lantbruket i Lettland och vi får tid till diskussioner. Tillbaka till Riga, stadsruntur och incheckning på hotellet. Middag serveras på en trevlig restaurant i staden. Onsdag 8 juli, Riga Bauska (Litauen) övernattning Radisson Blue Latvija Riga Frukost på hotellet och utcheckning. Resan går sedan till Litauen. Besök på gård med drygt 1000 ha växtodling, i huvudsak vete och oljeväxter. Information och diskussion om växtodlingen i Litauen. Lunch serveras i Panevezys. Fabriksbesök på förädlingsföretag i Kedainiai distrikt. Man producerar ton utsäde. Företaget representerar litauiska centret för skogs- och lantbruksforskning. Man samarbetar bl.a. med Lantmännen SW Seed, Syngenta Seeds, DLF Trifolium. Resan går vidare till Birzai med besök på Bryggeriet, provsmakning och avslutande middag. Transfer till Bauska för övernattning på hotell. Torsdag 9 juli, Bauska Riga Stockholm övernattning Bauska ABC *** Frukost på hotellet och utcheckning. Resan går sedan till Rundale Slott. Slottet är ett barock och rokoko slott och Lettlands främsta historiska minnesmärke. Det byggdes i mitten av 1700-talet åt hertigen av Kurland och ses som Kurlands Versailles med sina gyllende salar och fantastiska park. Lunch serveras på väg tillbaka till Riga, där guiden lämnar oss vid hamnen. Kl avresa med Silja Tallink mot Stockholm Middag på färjan och övernattning i utsides 2-bäddshytter. Fredag 10 juli, Stockholm Frukost på färjan och ankomst kl sedan busstransfer hem. Priset är beroende av antal resenärer och varierar från :- per st. Paketresemoms tillkommer på 2,67%. Allteftersom programmet utvecklas kommer jag att sprida information till alla som anmäler intresse för resan. Det gäller webbadresser, transferpåstigningar mm. Anmälan görs till Mer fullständig information ges vid årsstämman! OBS! anmäl Ert intresse omgående det är först till kvarn som gäller, max 50 deltagare Välkomna till en intressant studievecka i Baltikum!

Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING

Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING 2009/2010 sveriges frö- och oljeväxtodlare ek för Styrelseledamöter Göran Brynell, f -61, ordförande Åkerslätts Gård, Håslöv, 235 91 Vellinge Tel: 040-42 33 51,

Läs mer

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 5 Gotland Grönt Centrum AB har startat

Läs mer

Bioenergi - Framtidens bränsle

Bioenergi - Framtidens bränsle INFORMATION FRÅN LANTBRUKSENHETEN September 2006 Bioenergi - Framtidens bränsle Läs mer på sidan 4 INNEHÅLLER BL A: Nytt landsbygdsprogram 2007...3 Högsäsong för kontroller... 4 Greppa Näringen... 5 Kväveeffektiva

Läs mer

Kontakter har tagits i Kanada med hjälp av agr. dr. Bengt Nilsson som arbetat bland annat för SW i Kanada.

Kontakter har tagits i Kanada med hjälp av agr. dr. Bengt Nilsson som arbetat bland annat för SW i Kanada. Reseberättelse Anslagsnummer: Gff-1405-BJÖ Albin Gunnarson Svensk Raps AB Boberg Haga 590 33 Borensberg albin@svenskraps.se Resebidrag till studieresa till Kanada Juli 2007. Syfte med resan: I Sverige

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

SOMMAR/HÖSTPROGRAM. Nr 2 2015. Ordföranden har ordet

SOMMAR/HÖSTPROGRAM. Nr 2 2015. Ordföranden har ordet SOMMAR/HÖSTPROGRAM Nr 2 2015 Ordföranden har ordet Hej alla ak va, Ak va Seniorer! Våren har verkligen varit kall och regnig. Solen har lyst med sin frånvaro och vi får hoppas att vi nu kan se fram emot

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Dagbok från Boliviaresa okt - nov 2011

Dagbok från Boliviaresa okt - nov 2011 1 Dagbok från Boliviaresa okt - nov 2011 17/10 Resan börjar om vanligt tidigt, 05.30 hemifrån, sen bil med Ann, Lisbet E och Lisbeth G från Gävle. Vi flyger via Amsterdam med bara 50 minuter på oss för

Läs mer

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för mötet 3 Val av sekreterare för mötet 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5 Fastställande

Läs mer

ODLING EMMA SATSAR PÅ. Krister har känsla för mat. Valutakriget påverkar lantbruket. Lantbruket är nyckeln till framtiden. Debattglada.

ODLING EMMA SATSAR PÅ. Krister har känsla för mat. Valutakriget påverkar lantbruket. Lantbruket är nyckeln till framtiden. Debattglada. EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 APRIL 2015 LEDAREN SID 2 Bra frågor på årets stämmor Krister har känsla för mat SIDAN 16 17 Valutakriget påverkar lantbruket SIDAN 22 EMMA

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

Klöverbladet. 4H-företag #4 0 5. Skogens dag. Djurskolan EM & SM. kul, annorlunda & lärorikt. Ledstjärnor ska ge 4H bättre ledare

Klöverbladet. 4H-företag #4 0 5. Skogens dag. Djurskolan EM & SM. kul, annorlunda & lärorikt. Ledstjärnor ska ge 4H bättre ledare Klöverbladet Medlemstidning för Sveriges 4H, Förbundet Skog och Ungdom samt Jordbrukare Ungdomens förbund Jag tänkte såhär: Mat blir godare om man har ketchup på den, och hemlagat är alltid bäst, därför

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation LEDAREN SID 2 Värdekedjan stärks med strategiarbete EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 APRIL 2014 Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden SIDAN 26 Maskin satsar på nästa

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är.

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är. 4 2008 Karl Wistrand, vd Coop Sverige KLF s ordförandekonferens 2008 Den 29 september var KLF inbjudna till Coop Sverige i Business Park i Solna. På dagordningen var ett möte med Coop Sveriges nya vd Karl

Läs mer

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 1 Sektionsstyrelsen Ordförande Håkan Söderman e-post: hakan.soderman@cc-orebro.se Kassör Göran Axelsson e-post: 0703111488@telia.com Sekreterare, marknad/pr Inger

Läs mer

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge

Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Nr 3/2014 Tidningen för intern information Årg 16 Hörselskadades distrikt i Blekinge Läs mer på sidan 4 hur du kan spara en 50-lapp Ansvarig utgivare Sölve Turnéus, Ordförande solve.hrf@telia.com Chefredaktör

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015

Kallelse till ÅRSMÖTE 2015 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Filmsöndag 3 Rättigheter 3 Studiebesök Operan 3 Café KonstArten 3 NEUROpromenaden 4-5 Dagsresa till Skara-Mullsjö 6 Resa till Spanien 7 Dansfest 8 Resa till Värmland 9 Strannegården

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014

Kallelse till ÅRSMÖTE 2014 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Strannegården 3 Reseberättelse 4 Filmsöndag 5 Filmkväll 5 Café KonstArten 5 Sektionerna 6 Sommarbidraget 6 Andningshjälpmedel 6 Försommarresa 7 Fonder 7 Omslagsbild: Tulpantider,

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer