ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS FRÖODLINGSFÖRENING ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR

2 2 (11) Föredragningslista Årsstämma den 12 mars 2014 kl Mötets öppnande 2. Val av ordförande 3. Val av protokollförare 4. Fastställande av röstlängd 5. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll 6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 7. Redovisningshandlingar för räkenskapsåret Revisorernas berättelse 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut om årsavgift 13. Ersättning till styrelseledamöter jämte valberedningens ledamöter och revisorer 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av två revisorer jämte en suppleant 16. Val av tre ledamöter till valberedningen 17. Val av två fullmäktige och suppleanter till årsstämman med Frö- och Oljeväxtodlarna 18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman 19. Övriga ärenden 20. Mötets avslutning

3 3 (11) Styrelsen för Örebro Läns Fröodlingsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Styrelsen för Örebro läns Fröodlingsförening lämnar härmed följande berättelse över föreningens 104: e verksamhetsår. Föreningens ändamål är: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva försöksoch allmän upplysningsverksamhet med avseende på odling av oljeväxter samt utsäden av vallväxter, strå- och trindsäd samt medverka vid teckning av odlingskontrakt inom Örebro län. SAMMANKOMSTER Årsstämma Föreningens årsstämma hölls den 27 februari på Fiskingegården, Asker. Innan mötet bjöds på en måltid för ca 25 medlemmar. Efter stämman följde föredrag av inbjudna gäster; Framtida möjligheter för fröodlingen i Örebro län, Niklas Ingvarsson, Svenska Foder och Calydon- en ny etableringsmetod för oljeväxter och spannmål, Anders Nypelius, Claydon. Lantbrukare Erik Arvidsson uppmärksammades särskilt för att han mottagit förtjänstmedalj från Anders Elofssons Fond, vid Kungliga Skogs och Lantbruksakademiens årliga högtidssammankomst. Fältvandring En välbesökt fältvandring genomfördes tillsammans med Spannmålsodlarna den 11 juni på Nybble Gård,Vintrosa. Branschrepresentanter medverkade i fält och på mässtorg i maskinhallen. Mässor Styrelsen medverkade med monter på Hindersmässan i Agripros lokaler, samt på Brunnby Lantbrukardagar 3-4 juli i gemensam monter med Mälar Hjälmarbygdens föreningar och SFO. Styrelsesammanträden Föreningen har under året haft tre sammanträden. Mälar- Hjälmarebygdens Frö- och Oljeväxtodlarföreningar Det gemensamma årliga sammanträdet genomfördes den 18 december i Arboga. Styrelsen representerades av Leif Persson, Ann-Charlotte Wallenhammar och Lars Johan Merin. Föreningen bjöd in till gemensam sommarfältvandring genomfördes lördagen den 15 juni, men fick ställa in arrangemanget p g a för få anmälda deltagare. VALLFRÖODLINGEN Vallfröodlingen är kvar på den högre nivå som nåddes för några år sedan och 658 (652). Av denna areal produceras 243 (230) ha ekologiskt vilket motsvarar 37 % och trenden med ökande ekologisk areal håller i sig. Registrerade arealer i länet var 484 (445) ha timotejfrö, 63 (78) ha ängssvingel, 35 (18) ha engelskt rajgräs och 76 (111) ha rödklöver. Av denna areal var 97 (63) ha timotej, 63 (65) ha ängssvingel, engelskt rajgräs 35 (18) ha och 64 (84) ha rödklöver i ekologisk produktion. Den ekologiska rödklöverarealen dominerar länets odling och utgjorde 84 % av den totala rödklöverarealen. Väderleksförhållandena var 2013 betydligt mer gynnsamma under skördeperioden jämfört med föregående år.

4 4 (11) OLJEVÄXTODLINGEN Av höstraps odlades 331 (945) ha, höstrybs 4 (11) ha, vårraps 2755 (3042) ha, vårrybs 121 (73) ha och oljelinarealen ökade till 484 (227) ha. Totala arealen raps och rybs var 3211(4071) ha, en stor minskning jämfört med de senaste åren. Den blöta hösten 2012 försvårade rapssådden, och areal minskningen återfinns i den minskade höstrapssådden. Linarealen var 167 ha och grödan hävdade sig bättre under 2013 med skördar på ca 2000 kg / ha, och ett pris som steg till över 4 kr/ kg efter skörd. MEDLEMMAR Föreningen hade den 31 december (189) betalande medlemmar, vilket motsvara en minskning med 7 %. Vi ser en fortsatt minskning av antalet oljeväxtodlande medlemmar, en fortsatt lång nivå av linodlare medan antalet vallfröodlare pendlar kring 30. Antalet oljeväxtodlare var 94 (119), linodlare 6 (10) och vallfröodlare 29 (28). Föreningen är ansluten till Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek förening. Under det gångna året har medlemsavgiften varit 150 kr. Medlemsavgiften jämte en odlaravgift på 250 kr där en prenumeration av Svensk Frötidning ingår debiteras av SFO centralt. En odlaravgift på 1,8 öre per kg avräknad oljefrövara inkasseras genom handelsföretagen. Från vallfrölikviden dras genom handelsföretagen en odlaravgift på 1,0 %. Av oljeväxtserviceavgiften återförs 50 kr av grundavgiften samt 3 kr/ha till den lokala föreningen. Arealen baseras på medelarealen de tre senaste åren. Av vallfröodlaravgiften återförs 25 % till föreningen. Örebro läns Fröodlingsförening tar inte ut någon egen avgift. STYRELSE Ordinarie ledamöter vald tom årsstämman Leif Persson, Glanshammar, ordförande 2015 Ann-Charlotte Wallenhammar, Örebro, sekreterare 2015 Göran Torstadius, Torsta, Kumla, kassör 2014 Lars Johan Merin, Oppegården, Fellingsbro 2015 Stefan Svensson, Hidingsta, Örebro 2014 Lennart Johansson, Källmo, Karlskoga 2014 Claes Schneider, Berga gård, Fjugesta 2015 REVISORER Ordinarie Gunnar Närkeby, Odensbacken 2014 Torbjörn Malmgren, Odensbacken 2014 Suppleant Anders Eriksson, Kumla 2014 VALBEREDNING 2012 Lennart Palm, Odensbacken (sammankallande) 2014 Sören Persson, Prästtorp 2014 Micke Blomberg, Glanshammar 2014 SEKRETARIAT HS Konsult AB, Box 271, Örebro. Tel E-post: Revisor Revisor Styrelsen för Örebro Läns Fröodlingsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

5 5 (11) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 6 (11) Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

7 7 (11) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0 7 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8 (11) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 9

10 Noter Not 1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Erhållna utdelningar Not 2 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Not 3 Aktier och andelar Namn Bokfört värde Marknadsvärde Noterade aktier och andelar, anläggningstillgångar Not 4 Förändring av eget kapital Inbetalda Reserv- Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Not 5 Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2009 års taxering Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Not 6 Övriga avsättningar 10

11 Avsättningar till försök Örebro Stefan Svensson Lars-Johan Merin Göran Torstadius Leif Persson Ann-Charlotte Wallenhammar Claes Schneidier Lennart Johansson Vår revisionsberättelse har lämnats Torbjörn Malmgren Gunnar Närkeby 11

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB

Årsredovisning för Älvsborgsvind AB Årsredovisning för Älvsborgsvind AB 556508-4448 Räkenskapsåret 2009 Älvsborgsvind AB 556508-4448 Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING

Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING Frö- och Oljeväxtodlarna ÅRSREDOVISNING 2009/2010 sveriges frö- och oljeväxtodlare ek för Styrelseledamöter Göran Brynell, f -61, ordförande Åkerslätts Gård, Håslöv, 235 91 Vellinge Tel: 040-42 33 51,

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer