Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen"

Transkript

1 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren, M, Stefan Gustafsson, Kd, Diana Laitinen Carlsson, S, Lars Isaksson, S, Henrik Jansson, M, Arijana Jazic, S, Hans-Göran Johansson, C, Bo Kärreskog, S, Elisabeth Töre, V, Anna-Carin Magnusson, S, Margareta Andersson, Kd, Ann-Mari Nilsson, C, Niclas Palmgren, M, Esse Petersson, Fp, Birgit Sievers, Mp, Lilian Sjöberg-Wärn, M, Urban Persson, M, Anders Wilander, M, Bo Zander, S, Marcus Eskdahl S, Anders Pansell, Kd, Bengt Dahlqvist, M, ordförande Mona Ryberg Rolf Persson Helen Ulvegard Emil Hesse Annelie Svenningsson-Rydell Britt Wennerström P-O Simonsson Folke Solheim 61 Öppnande Ordföranden hälsar välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat. REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Postadress: Box 255, SE Jönköping Besöksadress: Västra Storgatan 18 A Tel: Fax: E-post:

2 2(9) 62 Justerare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna-Carin Magnusson. 63 Föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt utsänt förslag med tillägg av valärende. 64 Information P-O Simonsson, VD, informerar om verksamheten vid Träcentrum. Helen Tarenius, Nässjö Lärcenter informerar om verksamheten. Folke Solheim, ordförande Smålands Turism, informerar ägarna om aktuella framtida ekonomiska förutsättningar för verksamheten. 65 Aktuella projekt enligt nedanstående: 1. Nya tider, nya näringar? Kreativa och kulturella näringar i ett lokalt/regionalt perspektiv, R 7313 : kronor 1:1-medel år 2014

3 3(9) Särskild notering: Det bör finnas en koppling till Gnosjöregionens Näringslivsråd när detta bildas. 2. Inspiragera Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkluderande samhälle, R3113 : kronor RF-medel år Utdrag: Berörda 66 Samarbetsöverenskommelse med Högskolan i Jönköping R25613 att fastställa förslaget till överenskommelse mellan Regionförbundet Jönköpings län och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Lars Isaksson, S, anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling. Regionförbundet och Högskolan föreslår att en fördjupad samverkan bör komma till stånd mellan de båda parterna inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och Högskolans övergripande strategi. Denna skapar en ram för framtida satsningar och prioriteringar som stärker och förbättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet. Förslag till överenskommelse presenteras. Erik Lagärde, Kd, yrkar bifall till förslaget. Utdrag: Stiftelsen Högskolan i Jönköping

4 4(9) 67 Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings län R1813 att fastställa Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings län. Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jönköpings län har varit ute på remiss hos medlemmarna. Samtliga medlemmar har inkommit med godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Utdrag: Medlemmarna 68 Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings län R3113 att godkänna Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings län. Förslag till Verksamhetsplan och budget 2014 för Regionförbundet Jönköpings län har varit ute på remiss hos medlemmarna för godkännande. Tretton medlemmar har inkommit med godkännande. Utdrag: Medlemmarna

5 5(9) 69 Regional transportplan R27712 att avslå yrkande från Birgit Sievers, Mp, att avslå tilläggsyrkande från Esse Petersson, Fp, samt att fastställa Regional transportplan för Jönköpings län i enlighet med redovisat förslag, Reservation Mp. Reservation till förmån för eget yrkande Fp. Förslag till slutversion av Regional transportplan för Jönköpings län presenteras. Stefan Gustafsson, Kd och Bo Zander, S, yrkar bifall till förslaget. Birgit Sievers, Mp, yrkar tillägg enligt följande protokollsanteckning: Biltrafiken minskar. Biltrafiken har minskat de senaste fyra åren, i genomsnitt med 1,5 %/år. Vi vill bygga 2+1-väg med väggren västerut, istället för motorväg.. Hans-Göran Johansson, C, yrkar bifall till liggande förslag och avslag på yrkande från Birgit Sievers, Mp. Lars Isaksson, S, yrkar bifall till liggande förslag och avslag på yrkande från Birgit Sievers, Mp. Bo Zander, S, yrkar avslag på yrkandet från Birgit Sievers, Mp. Niclas Palmgren, M, yrkar bifall till liggande förslag och avslag på yrkande från Birgit Sievers, Mp.

6 6(9) Esse Petersson, Fp, yrkar tillägg enligt följande: Sid 31, andra stycket efter investering i höghastighetsjärnväg med - såsom Götalandsbanan och Europabanan, bör ses som ett samhällsutvecklingsprojekt... I övrigt bifall till liggande förslag. Elisabeth Töre, V, yrkar bifall till liggande förslag. Henrik Jansson, M, yrkar bifall till liggande förslag och med kraft avslag på yrkande från Birgit Sievers, Mp. Ordföranden ställer yrkandet från Birgit Sievers, Mp mot liggande förslag och finner att Regionstyrelsen avslår yrkandet från Birgit Sievers, Mp. Ordförande frågar om Regionstyrelsen önskar besluta enligt Esse Peterssons, Fp, tilläggsyrkande och finner att detta avslås. Utdrag: Medlemmarna 70 Ytterligare finansiering ur Regional transportplan för väg 40, ny infart Vida R25813 att godkänna att rubricerat projekt får finansieras med ytterligare 0,3 miljoner kronor (totalt 1,5 miljoner kronor) ur den regionala transportplanen för Jönköpings län. Eksjö kommun har tidigare beviljats 1, 2 mkr ur den regionala transportplanen för att åtgärda väg 40 infart Vida i Hjältevad. Under projektets gång har en ny kostnadsberäkning tagits fram då bland annat behovet av att flytta en VA-ledning har uppkommit. Eksjö kommun har ställt frågan till Regionförbundet om delar av kostnadsfördyringen kan finansieras genom den Regionala transportplanen. Utdrag: Eksjö kommun

7 7(9) 71 Godkännande av avtal för förskottering av väg 761, G:a Hjälmseryd Stockaryd R25913 att godkänna avtal mellan Trafikverket Region Syd och Sävsjö kommun om förskottering av väg 761, Gamla Hjälmseryd Stockarydsterminalen. Trafikverket Region Syd tillsammans med Sävsjö kommun planerar för att åtgärda väg 761, delen gamla Hjälmseryd-Stockaryd. en är behovet av en förbättrad vägförbindelse mellan riksväg 30 och råvaruterminalen i Stockaryd. För att säkerställa ett genomförande under 2014 är Sävsjö kommun beredd att förskottera ett belopp motsvarande den del som tas ur den regionala transportplanen för Jönköpings län. Stefan Gustafsson, Kd, och Lilian Sjöberg-Waern, M, anmäler jäv och deltar inte vid behandlingen av ärendet. Utdrag: Sävsjö kommun 72 Förlängning av förordnande för ledamöter i Strukturfondspartnerskapet R26013 att förlänga Bengt Dahlqvists och Lars Isaksson förordnande i Strukturfondspartnerskapet till och med

8 8(9) 73 Valärende avsägelse av uppdrag som ersättare i Arbetsutskottet samt utseende av ny R25513 att bekräfta Anna-Carin Magnussons, S, avsägelse av uppdrag som ersättare i Arbetsutskottet, fr o m , samt att som ny ersättare i Arbetsutskottet fr o m utse Carina Ödebrink, S. Anna-Carin Magnusson, S, har i skrivelser avsagt sig uppdraget som ersättare i Arbetsutskottet fr o m Utdrag: A-C Magnusson C Ödebrink 74 Kansliaktuellt Regiondirektören informerar om vad som är aktuellt på kansliet, bl a; Rekrytering av två strateger till Regionförbundet Rekrytering av processledare Kommande regionbildning

9 9(9) 75 Anmälningsärenden R5113 Anmälningsärenden, enligt förteckning, läggs med godkännande till handlingarna. Vid protokollet Mona Ryberg Justeras Bengt Dahlqvist Anna-Carin Magnusson Tillkännagivande av dag för justering av Regionstyrelsens protokoll har anslagits på Regionförbundets anslagstavla, intygar Mona Ryberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-01-30

Direktionsprotokoll 2015-01-30 Plats och tid Borås, kl. 10.00 11.30 Omfattning 1-17 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Annette Carlson (M) Christina Abrahamsson (M) Stefan Carlsson (S) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V)

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) 1 (28) Plats och tid Närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) Victoria Palen (SBÄ) Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer