Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stad och Land Hand i Hand. Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020"

Transkript

1 Stad och Land Hand i Hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun 2020

2 Innehållsförteckning Inledning 1 Mångsidig och upplevelserik 2 Innovativt och växande 4 Medborgarnas Kävlinge 6 Vision och verklighet 8

3 Stad och land hand i hand Centerpartiets vision för Kävlinge kommun mot 2020 Inledning Utgångspunkten för detta visionsarbete är den vision som fullmäktige i Kävlinge antog 2008 och som heter Med segel mot framtiden. Denna vision visar en utveckling av Kävlinge kommun som Centerpartiet inte kan ställa sig bakom, där framförallt energi och miljöfrågorna beskriver en utveckling av kärnkraft i kommunen. Detta är inte i symbios med Skånes, Sveriges och Europas strategier för en hållbar utveckling. Därför känner vi att det är betydelsefullt för oss och för dig som kommuninnevånare att få ett tydligt alternativ och en möjlighet att välja en annan inriktning för Kävlinges framtid. Idag är ledare över hela världen överens om att världen har tre stora globala frågor att aktivt arbeta med för att vi ska kunna fortsätta att leva på denna planet. Dessa är energi miljö och matproduktions frågor. I dessa frågor inryms både stora hot och enorma möjligheter och man kan med säkerhet påstå att arbetet världen över på dessa områden kommer att påverka vårt arbetsliv och privatliv. Med utgångspunkt från dessa tre livsavgörande frågor, baserar vi vår vision för Kävlinge kommun. Sverige är inne i en brytpunkt där vi under lång tid levt i industrialiseringens tidevarv. Vi har haft en otrolig teknikutveckling som gett oss helt nya förutsättningar i vårt arbetsliv och i vårt privatliv. Globaliseringen krymper världen och vi konkurrerar inte enbart på den lokala marknaden utan möter konkurrens från många olika regioner i världen. Vi är på väg in mot ett nytt och främmande samhällssystem som kan kännas osäkert men som också ger oss möjlighet att forma och anpassa något nytt och hållbart som våra barn och barnbarn kan förbättra och förvalta. Därför är det viktigt att vi redan nu börjar bygga en samhällsstruktur som inte kastar långa ögon mot det förgångna utan blickar framåt med beslutsamma ögon. Framför oss ligger en spelplan med vissa givna spelregler och förutsättningar där vi tillsammans kan konstruera ett nytt system anpassat för att möta framtiden, med dess hot och möjligheter. Vi i Centerpartiet jobbar utifrån möjlighetsbaserat lärande, där vi först beskriver möjligheterna och därefter analyserar vi de problem som ligger som hinder för att möjligheterna ska kunna förverkligas. Vi anser att i ett framgångsrikt politiskt arbete ska ideologiska värderingar vara en tydlig ledstjärna, men får inte ligga som en bromskloss för den utveckling som sker både globalt och lokalt. Tar vi tillvara på möjligheterna och bortser från hinder har Kävlinge kommun alla möjligheter att även i framtiden ligga bra till. Det ni har framför er i detta häfte är en bild av de möjligheter som Centerpartiet ser i Kävlinge kommun Ett miljömedvetet modernt samhälle med mjuka mänskliga värden som bas och en god ekonomiska styrning som grund. Helt enkelt en kommun där stad och land går hand i hand. Bodil Persson Mattias Andersson Margareta Svensson

4 Mångsidig och upplevelserik I framtidens Kävlinge kombineras natursköna upplevelser med ett aktivt fritidsliv. Ett grönt stråk med vandringsleder, cykelstigar och ridvägar kopplar samman sträckan Barsebäck Löddeköpinge Kävlinge. Längs med Kävlinge å möts man av lyckade projekt som, bl a via Leaderprojekt delfinansierat genom EU, kombinerar rekreation och fritid med grönt företagande och ekologiskt tänkande. Vi ska nu följa denna sträcka och stanna vid några av de platser som utvecklats till landmärken i kommunen. av nya energitekniker som lockar forskare och politiker världen över, som vill ta del av de lyckade innovationer som har utvecklats i området. Vid Lödde åmynning har man tack vare ett aktivt vattenvårdsarbete en god vattenkvalité som gör att området är ett attraktivt eko- och fiskeområde som lyckats bevara en mångfald av olika arter. Infarten till Löddeköpinge från motorvägen präglas av Viking Foundations vikingaby och konferens center. Turismströmningen är stor för att uppleva och upptäcka det liv som en gång gjorde området till ett starkt handelscentra. Kulturlivet har hittat en plats för konserter och uppträdande vid spelplatsen i Hög, här upplever man en unik miljö med miljöträdgårdar, spelplatser och ett välbesökt picknick område som lockar stora artister att uppträda. Ute vid Barsebäcksverket kan man se påbörjandet av nedmonteringen av verken. Runt omkring området har det skapats ett energicentra för utvecklande Solanum området har utvecklats till en attraktiv boendemiljö med närhet till ån och med en koppling till Viken områdets friluftsområde. Viken är en naturlig samlingspunkt för både Kävlinge och Furulundsbor att mötas på, för att

5 motionera, spontan idrotta. Barnen har en trygg och naturskön plats att leka, klättra och upptäcka utan tät trafik och farliga vägar. Inne i Kävlinge tätort har stationsområdet med sin nya stadsdel lockat till sig både nya Kävlingebor och nya företag. Detta gör Kävlinge till ett levande centrum med ett rikt lokalt kulturliv som utvecklat och tagit tillvara på många talanger genom allaktivitetshuset i Skanekhallen. Här finns ett boende som förenar det urbana livet med ett miljö- och energibesparande tänk. in av det öppna landskapet. Trafiken tar sig smidigt fram till det industriområde som växt fram i området, där kvarnen är kärnan och temat är matförädling i området. Det är inte enbart längs med ån som utveckling och kreativitet råder. Barsebäcks G&C har fortfarande en stark attraktionskraft och Handelsplats CenterSyd har utvecklats till ett företagsområde med stor dragningskraft för hela regionen. Hofterup har genom den nya på- och avfarten till E6:an blivit ett attraktivt naturnära boende och området präglas av sina många hästgårdar och ridstigar. Dösjebro har fortsatt med sin kreativitet och småföretagareanda. Byn har expanderat genom att ett nytt bostadområde har utvecklats, i närheten och längs med järnvägen och stationsområdet. Lilla Harrie har kopplingen till Örtofta med sin tågtrafik och sin Bioenergianläggning blivit en större by med trevligt boende med egen särprägel som ramas

6 Innovativt och växande Kävlinge kommun präglas av en stark framtidstro och ett positivt företagande i Gnosjöanda. Företagen har ett brett nätverk med stor samlad kompetens. Närheten till universitet och forskning som finns i Öresundsregionen lockar innovationsföretag inom energi och miljöteknik. De har hittat en given plats ute vid området kring Barsebäcksverkets område. Turism och handel har skapat många nya arbetstillfällen och turister kommer till Kävlinge för att få upplevelser i en bevarad skön naturmiljö och Kävlinge upplevs som en oas i en tätbefolkad region. Kävlinge är en kommun som ligger på ett område med Europas bästa jordbruksmarker. Efterfrågan på kvalitativa råvaror i världen har gjort att man med långsiktig strategi bevarat den goda jorden och att expansion och byggande inte tillåtits på god jordbruksmark. Kävlinge har därför en unik särställning i regionen med sin produktion av förstklassiga råvaror som tas tillvara både lokalt och globalt. I god samverkan med Region Skåne och länsstyrelsen har landbygdsutvecklingsprogram skapat aktiviteter, inte enbart i de stora tätorterna, utan även i de mindre byarna. Med Kävlinges utpräglade miljöprofil kopplat till företagande och utveckling har medborgarna fått möjlighet att få sitt energibehov tillgodosett via lokalproducerad bioenergi, solpaneler, vindkraft och småskalig vattenkraft som tar tillvara på energin i Kävlinge å. Kävlinge har på ett framgångsrikt sätt lyckats att byta ut oljeberoendet mot ett system som bygger på nya tekniker. Detta har gett positiva effekter både i luftkvalitén och i plånboken. Entreprenörs- och miljötänkandet präglar också skola och utbildning i kommunen. Kävlinges skolor har fått frihet och möjlighet att profilera sig utefter den

7 kompetens som skolornas skickliga och professionella personal står för. Alla barn får en miljö med möjlighet att växa och utvecklas, där grundläggande färdigheter utvecklas till djup kunskap i samtliga ämnen men med extra insatser framförallt i matematik och språk. Kulturell och språklig kompetens tas tillvara för att integration, förståelse och öppenhet ska leda till trygghet och god självkänsla. Därför hävdar elever från Kävlinge kommun sig väl i arbetslivets mångfacetterade värld. Kävlinges gymnasieskola har utvecklats, där praktisk yrkesinriktning och lärlingsutbildning i samarbete med näringslivet, gett goda möjligheter för ungdomar att få anställning och starta egna företag. Kommunen har lyckats med en ökad befolkningstillväxt utan att exploatera god jordbruksmark och viktiga naturområden, genom att aktivt arbeta med en förtätning av tätorterna Löddeköpinge, Kävlinge och Furulund. Genom den nödvändiga energiomställningen för boende har man i samband med detta också skapat ett förtätat boende som ger ökad social trygghet och minskar behovet av långa transporter till samhällelig service. Kävlinge kommun har hela tiden haft ambitionen att ligga i framkant för framtidens boende och levnads-former. Pendlandet med tåg har ökat kraftigt och matningen med biogasdrivna bussar runt kommunens olika orter gör att hela kommunen känns sammankopplad och lever. Längs E6:an har försök med tyst asfaltsbeläggning och variabla hastigheter gjort att trafik-störningarna har minskat för de boende i närheten. Självfallet så är kommunens bilpark utbytt mot bilar som inte drivs av fossila bränsle.

8 Medborgarnas Kävlinge I Kävlinge känner medborgarna delaktighet och inflytande. Formerna för lokal demokrati och deltagande förbättras och förstärks kontinuerligt. Människors möjligheter till utveckling styrs inte av kön, ursprung, ålder eller social status. Utgångspunkten är att hela tiden skapa en trygghet i utemiljön och i hemmen. Skola, socialtjänst, sjukvård, polis och övriga delar av samhället arbetar tätt tillsammans för att förebygga att människor mår dåligt och råkar illa ut och skulle detta ändå ske är man rustad att agera snabbt och effektivt. Ingen ska behöva känna sig otrygg i Kävlinge kommun och trygghet byggs in i all stadsplanering. Den kommunala servicen har hög tillgänglighet dels via det digitala nätet och dels genom det vänliga och professionella bemötandet hos kommunens anställda. Kontakten med kommunal verksamhet är snabb, kompetent och positiv. Kommunens roll är inte enbart som utförare utan även som en beställare av välfärdstjänster och utvärderare av densamma. Kävlinge är en trygg och inspirerande miljö att leva, bo och växa upp i. Här finns möjlighet att kombinera ett yrkesliv med ett berikande fritidsliv. Här tillvaratas och uppmuntras kreativitet och goda idéer. Från barnomsorg och förskola till grundoch gymnasieskola tas barns nyfikenhet och lust att lära tillvara. I samverkan med kultur och föreningslivet finns här bra utrymmen att få stimulerande aktiviteter och upplevelser. Genom en nära samverkan mellan olika utförare och med olika frivilligorganisationer säkerställs att samhällsservicen når alla människor. Mångfalden av olika alternativ har fört med sig att nya och individualiserade arbetssätt har utvecklats inom vården, omsorgen och skolan. Detta har ökat Kävlingebornas trygghet, självbestämmande och livskvalité. Ett medvetet arbete för att säkerställa och garantera kvalitén på samhällsservicen har skapat ett stort förtroende mellan den enskilde individen och den kommunala verksamheten. Den ökande andelen seniorer ser positivt på framtiden med ett aktivt och engagerande deltagande i samhället. Äldreomsorgen präglas av personligt

9 inflytande, trygghet och respekt. Genom att fånga upp de enskilda människornas verkliga behov håller vården och omsorgen en god kvalité. Anställda inom äldreomsorgen har relevant utbildning och en kompetens som svarar mot de krav som verksamheten ställer. Med valfrihet har de äldre rätt att välja boende. Både offentliga och privata utförare är lyhörda för de äldres önskemål och krav. Att kunna bo kvar i sitt eget boende ses som en möjlighet och inte som ett krav. För de allra äldsta i Kävlinge finns en social trygghetsgaranti där frivilligorganisationer och kommunen borgar för att de under sina sista år ska känna att det de gjort i livet uppskattas och har betydelse. Ingen ska lämnas till ensamhet. Kävlinge kommun erbjuder en mångfald av olika boendeformer med goda möjligheter att transportera sig mellan arbete och bostad. Det stationsnära boendet har gjort att tågtrafiken har täta turer och de biogasdrivna bussarna med sin till tågen anpassade turlista skapar en sammankoppling mellan Kävlinges olika delar. De nya bostäderna och den förtätning som skett i tätorterna har skapat boende som är modernt, miljöanpassat och har energieffektiva material och uppvärmningssystem. Det finns allt från små till stora lägenheter, från hyresoch bostadsrätter till villor och radhus. Satsningar har gjorts på att bygga bostäder med lägre boendekostnader för att underlätta för ungdomar och studenter att komma in på bostadsmarknaden. Bostäderna ligger blandade med arbetsplatser för att skapa en trygg och säker miljö. I Kävlinge arbetar man utifrån ekohumanistisk kapitalism, med ett krav på allas delaktighet. I detta samhälle växer innevånarnas mentala utveckling snabbare och starkare än den fysiska utbyggnaden. Kävlinge är ett samhälle som aldrig accepterar en medmänniskas lidande och där medmänsklighet och trygghet skapar broar mellan generationer och olikheter. I detta öppna samhälle välkomnas förstås alla nya medborgare.

10 Vision och verklighet Denna vision om hur det framtida Kävlinge kan se ut, visar den viljeinriktning och syn på hur vi, i Centerpartiet, vill vara med och forma ett nytt samhällssystem baserat på företagsamhet, medmänsklighet och ekologisk hållbarhet. Vi ser möjligheterna att utvecklas, där vi tillsammans överbygger hinder och skapar förutsättningar för att lyckas. Men för att lyckas med att nå framgång måste man tillsammans hjälpa varandra framåt, vissa saker kommer att gå bra, andra gå mindre bra, men man måste våga misslyckas för att kunna lyckas. Så länge man har ett mål att nå och en tydlig väg att vandra gör det inget om man någon gång svänger av vägen och testar andra vägar för att nå sin slutdestination. Det är också friheten att kunna välja andra vägar för att nå målen som ska prägla den kommunala verksamheten. Den kommunala verksamheten ska ha en helhetssyn som ständigt utvecklas men som har tydliga och mätbara verksamhetsmål. Kärnvärdena är kreativitet, medmänsklighet, samverkan och delaktighet. Det är inte långt fram till 2020 och vi tror inte på möjligheterna att under så kort tid få till stånd stora infrastrukturförändringar som radikalt förändrar vårt vägnät eller tågsträckor då detta beslutas på riksnivå och är mer svårpåverkat. Därför har vi valt att beskriva förändringar som med vilja och engagemang går att genomföra med lokala och regionala insatser, där samverkan sker mellan region Skåne, kommunen, utbildningsenheter, näringsliv och föreningsliv. Projekt som stöds av EU och lokala utvecklingsbolag leder till ett aktivt arbete med utveckling av miljö och energi sektorn.

11 Allt detta är genomförbart om den mentala viljan till förändring finns. Man bör dock vara medveten om att en förändring är krävande, ibland obekväm och oviss. Då är det också viktigt att det finns en trygg ledning som vågar ta obekväma beslut och som har modet att pröva nya innovativa vägar i sin ambition att nå förbättrade resultat. Kävlinge kommun står inför ett vägskäl vid valet Vi ger dig ett alternativ till visionen Med segel mot framtiden som beskriver en typ av expansionsutökad framtidsutveckling med kärnkraftsutbyggnad längs kuststräckan. Vår vision Stad och land hand i hand går i en annan riktning. Valet gör du. Om du liksom vi i Centerpartiet, ser möjligheterna till utveckling med de globala energi- klimat- och matförsörjningsfrågorna som grund för utformandet av framtiden, då blir ditt kommunval 2010 ett enkelt val. Nu har du läst Centerpartiets framtidsvision. Vi är nu nyfikna på vad du tycker. Lämna synpunkter, tankar och idéer till oss genom att gå in på vår hemsida. Klicka på kontakt, skriv ner dina tankar och skicka. Ditt engagemang behövs.

12 Här kan du anteckna dina tankar och synpunkter på centerpartiets vision 2020 "Stad och land - hand i hand" Centerpartiet i Kävlinge Järnvägsstationen Kävlinge

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa

VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014. närodlad & hållbar politik för landskronas bästa VALPROGRAM CENTERPARTIET i LANDSKRONA kommunvalet 2014 närodlad & hållbar politik för landskronas bästa 1. Jobb & företagande Jobben är den viktigaste nyckeln till att vrida Landskrona i rätt riktning.

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Vi satsar på våra medborgare

Vi satsar på våra medborgare Vi satsar på våra medborgare Centerpartiet tar ansvar för en hållbar utveckling av Båstad kommun. Vi värnar om en trygg tillvaro för samtliga, oavsett om Ni är gamla, unga, barnfamiljer eller ensamstående.

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer