HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande och utredningavpenningtvättoch32kap.1 strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de ändringar görs som föranleds av vissa förpliktelser enligt den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism, förpliktelserna enligt ändringen av Europeiska gemenskapens penningtvättdirektiv samt av vissa förpliktelser enligt FATF:s (Finansiella aktionsgruppen mot penningtvätt) rekommendationer mot penningtvätt och dess särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism. De centrala förslagen i denna proposition innebär att tillämpningsområdet för det system som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas, att kretsen anmälningspliktiga utvidgas och att i lagen införs uttryckliga bestämmelser om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt. Det föreslås att tillämpningsområdet för det system som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att omfatta inte bara förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt, utan också förhindrande och utredningavfinansieringavterrorism.idenna proposition föreslås att kretsen anmälningspliktiga utvidgas att omfatta också revisorer, bokförare, personer som säljer eller förmedlar värdeföremål, auktionsförrättare, personer som biträder i rättsliga angelägenheter med undantag av rättegångsbiträden och rättegångsombud samt de som bedriver annan betalningsrörelse än generell betalningsförmedling. Dessutom föreslås att bestämmelserna om kretsen anmälningspliktiga ses över till följd av vissa nationella behov. Enligt förslaget skall den effektiverade identifieringsplikten, omsorgsplikten och anmälningsplikten tillämpas på sådana affärstransaktioner som har anknytning till en stat vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte uppfyller internationella krav. Med anledning av de ovan nämnda internationella förpliktelserna avses lagen träda i kraft snabbt efter det att den har antagits och blivit stadfäst M

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 ALLMÄN MOTIVERING Nuläge Lagstiftning och praxis Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet...6 Internationella förpliktelser...6 Ändringen av penningtvättdirektivet...6 FATF:s rekommendationer mot penningtvätt...8 Internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism...9 FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism...9 Lagstiftningen i utlandet...10 Sverige...10 Danmark Bedömning av nuläget Propositionens mål och de viktigaste förslagen Mål och medel De viktigaste förslagen Propositionens verkningar Ekonomiska verkningar Verkningar i fråga om organisation och personal Verkningar för medborgarna Verkningar för företagen Beredningen av propositionen Beredningsskeden och beredningsmaterial Remissutlåtanden Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll Samband med andra propositioner Samband med internationella fördrag...16 DETALJMOTIVERING Lagförslag Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt Strafflagen kap. Om häleribrott Närmare bestämmelser Ikraftträdande Lagstiftningsordning...26 LAGFÖRSLAGEN...28 om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt...28

3 3 om ändring av 32 kap. 1 strafflagen...32 BILAGA...33 PARALLELLTEXTER...33 om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt...33 om ändring av 32 kap. 1 strafflagen...41

4 4 ALLMÄN MOTIVERING 1. Nuläge 1.1. Lagstiftning och praxis Den gällande lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) trädde i kraft den 1 mars Redan innan lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt stiftades hade det funnits bestämmelser som anknöt till förhindrande av penningtvätt och som gällde kreditinstitut och finansiella institut, värdepappersföretag, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet, försäkringsbolag, försäkringsmäklare och pantlåneinrättningar. Dessa bestämmelser ingick i kreditinstitutslagen (1607/1993), lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), lagen om värdepappersföretag (579/1996), lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), lagen om andelslag (247/1954), lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), lagen om försäkringsmäklare (251/1993) och lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992). Penningtvätt hade kriminaliserats genom atttill32kap.1 strafflagen(39/1889), som gäller häleri, fogades ett nytt 2 mom. som trädde i kraft den 1 januari I samband med att lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt gavs ändrades den del av bestämmelsen om häleri som gäller penningtvätt. Senare har föreslagits att straffbestämmelsen om penningtvätt skall flyttas under en självständig brottsrubricering (RP 53/2002 rd). Genom de ovan nämnda bestämmelserna har man på nationell nivå genomfört rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (nedan penningtvättdirektivet). Det nationella tillämpningsområdet för brott som avser penningtvätt och för systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt är i och för sig mer omfattande än direktivet förutsätter. Enligt det ursprungliga penningtvättdirektivet var det endast narkotikabrott som betraktades som förbrott till penningtvätt. I Finland kan vilket brott som helst betraktas som förbrott till penningtvätt. Enligt det ursprungliga penningtvättdirektivet täckte den krets sammanslutningar och näringsidkare som var skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt endast de i direktivet avsedda kreditinstituten och finansiella instituten och härvid täcktes t.ex. försäkringsföretagen endast i fråga om direkt livförsäkring. Anmälningspliktiga i Finland är också försäkringsbolag och även när det är fråga om annan försäkringsrörelse än direkt livförsäkring samt pantlåneinrättningar, penningspelssammanslutningar, näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel samt rörelser som förmedlar fastigheter och affärshyreslokaler. Enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt avses med penningtvätt sådan verksamhet som avses i 32 kap. 1 2 mom. strafflagen, dvs. verksamhet som är straffbar som häleri. Såsom penningtvätt betraktas därmed verksamhet som innebär att man tar emot, omvandlar, överlåter eller överför tillgångar eller annan egendom som man vet att har förvärvats genom brott eller som kommit i stället för dessa tillgångar eller denna egendom, för att dölja eller maskera deras olagliga ursprung eller för att hjälpa gärningsmannen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet. Såsom penningtvätt betraktas också verksamhet som innebär att man döljer eller maskerar sådan egendoms rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller de rättigheter som är knutna till den. Såsom ovan har konstaterats föreslås att straffbestämmelsen om penningtvätt flyttas under en självständig brottsrubricering i 32 kap. 6 strafflagen. Enligt vad som föreslås skall den som tar emot, använder, omvandlar, överlåter, överför eller förmedlar egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning och gör det för att dölja eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ur-

5 5 sprung eller för att hjälpa gärningsmannen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet, eller i fråga om egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning döljer eller maskerar egendomens eller vinningens rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller de rättigheter som är knutna till den, eller bistår någon annan vid sådant döljande eller sådan maskering, dömas för penningtvätt. Vidare föreslås att till 32 kap. strafflagen fogas bestämmelser om införande av rekvisit gällande grov penningtvätt (7 ), stämpling till grov penningtvätt (8 ), penningtvätt av oaktsamhet (9 ) och penningtvättsförseelse (10 )(RP 53/2002 rd). Systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt grundar sig på att de anmälningspliktiga sammanslutningarna och näringsidkarna har påförts plikt att identifiera sina kunder, skyldighet att utreda osedvanliga affärstransaktioner (omsorgsplikt) och plikt att anmäla tvivelaktiga transaktioner. De anmälningspliktiga skall förvara identifieringsuppgifterna gällande kunden i minst fem år efter det att affärsverksamheten eller kundförhållandet har upphört. Uppgifterna samlas i regel i ett personregister, på vilket den allmänna personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas, om inte annat har föreskrivits om saken i specialbestämmelser som gäller näringsgrenen i fråga. Detsamma gäller också annan behandling av personuppgifter som de anmälningspliktiga sköter i anslutning till bekämpandet av penningtvätt. Enligt 8 1 mom. 4 punkten personuppgiftslagen kan en allmän förutsättning för behandling av personuppgifter vara att det bestämts om behandlingen i lag eller att behandlingen föranleds av en uppgift eller förpliktelse som anvisas den registeransvarige i lag eller som påförts honom med stöd av lag. Utredningsskyldigheten initieras i regel till följd av att den anmälningspliktiga i samband med sina gängse uppgifter får information som tyder på att affärsverksamheten avviker från det sedvanliga. För att uppfylla den omsorgsplikt som påförts den anmälningspliktiga har denne således i princip inte en aktiv utredningsskyldighet. De anmälningspliktiga är skyldiga att anmäla tvivelaktiga affärstransaktioner till den central för utredning av penningtvätt som finns vid centralkriminalpolisen. Tröskeln för dylika anmälningar är lägre än tröskeln för förundersökning av brott. De anmälningspliktiga är inte experter på brottsbekämpning och centralen för utredning av penningtvätt blir i regel tvungen att göra tilläggsutredningar innan den kan konstatera om tröskeln för förundersökning har överskridits eller inte. Den anmälningspliktiga får inte för den som misstanken gäller eller för någon annan röja att anmälan görs. Den som bryter mot skyldigheten att identifiera kunder eller förvara identifieringsuppgifter döms för brott mot identifieringsplikten till böter eller fängelse i högst sex månader. Den som underlåter att göra anmälan och den som röjer att en anmälan har gjorts döms för häleri till böter eller fängelse i högst ett år och sex månader. Det har föreslagits att underlåtenhet att göra anmälan och röjande att anmälan har gjorts flyttas under en självständig brottsrubricering: anmälningsförseelse som gäller penningtvätt. Den nya rubriceringen skulle täcka också åsidosättandet av omsorgsplikten så att den anmälningspliktiga inte upptäcker att anmälningsplikt föreligger. För brott mot den nya rubriceringen kunde den skyldige dömas till böter (RP 53/2002 rd). Det straffrättsliga ansvaret riktas i fråga om anmälningspliktiga i sammanslutningsform i enlighet med straffrättens allmänna läror. En anmälningspliktig är skyldig att ersätta ekonomisk skada som en kund har förorsakats när en affärstransaktion har utretts, anmälan har gjorts om en tvivelaktig affärstransaktion, en affärstransaktion har avbrutits eller någon har vägrat utföra transaktionen, endast om den anmälningspliktiga inte har iakttagit sådan varsamhet som skäligen kan krävas av honom eller henne med beaktande av förhållandena. Skadeståndsansvaret i fråga om anmälningspliktiga i sammanslutningsform och mellan arbetstagare och arbetsgivare riktas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974). På utredning av penningtvätt som utförs av centralen för utredning av penningtvätt tilllämpas bestämmelserna om polisundersök-

6 6 ning i polislagen (493/1995), såvida det inte är fråga om utredning som avancerat till förundersökning med anledning av brott. Vad gäller sistnämnda fall tillämpas förundersökningslagen (449/1987). Dessutom har en sådan polisman tillhörande befälet som arbetar vid centralen för utredning av penningtvätt befogenhet att ifall tvivelaktiga affärstransaktioner förekommer meddela ett förordnande att under högst fem vardagar avstå från att utföra den tvivelaktiga affärstransaktionen, om en sådan åtgärd behövs för utredning av penningtvätt. Anmälningsplikten omfattar kreditinstitut och finansiella institut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaringsinstitut, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet, försäkringsbolag, försäkringsmäklare, pantlåneinrättningar, penningspelssammanslutningar, näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel, rörelser som förmedlar fastigheter och affärshyreslokaler samt värdepapperscentralen och kontoförande institut. År 2000 mottog centralen för utredning av penningtvätt sammanlagt anmälningar om tvivelaktiga affärstransaktioner. Av dessa anmälningar kom 143 från banker, 920 från valutaväxlingsbolag och 46 från andra anmälningspliktiga, myndigheter och andra instanser. År 2001 mottog utredningscentralen anmälningar, varav 218 kom från bankerna och från valutaväxlingsbolagen. I fråga om de anmälningar som mottogs år 2000 översteg det sammanräknade beloppet av affärstransaktionerna 35,6 miljarder mark (6,0 miljarder euro). Beträffande de år 2001 mottagna anmälningarna var motsvarande belopp drygt 1,4 miljarder mark (0,2 miljarder euro). Under åren har det meddelats 33 förordnanden att avstå från att utföra tvivelaktiga affärstransaktioner. I fråga om de affärstransaktioner som inställelserna gällt har det sammanlagda beloppet överstigit 51 miljoner mark (9 miljoner euro). Av detta belopp har i myndigheternas besittning på ett mer varaktigt sätt erhållits egendom till ett värde av drygt 40 miljoner mark (7 miljoner euro). Genom utredningscentralens säkerhetsåtgärder och förordnanden att avstå från att utföra affärstransaktioner har under perioden egendom till ett värde av sammanlagt närmare 73 miljoner mark (12 miljoner euro) kommit i myndigheternas besittning Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet Internationella förpliktelser Ändringen av penningtvättdirektivet I och med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, nedan ändringen av penningtvättdirektivet, täcker penningtvättdirektivet i fråga om förbrott till penningtvätt inte enbart narkotikabrott, utan också andra allvarliga brott (Artikel 1 E). I direktivet nämns de brott som åtminstone skall betraktas som i direktivet avsedda allvarliga brott. I Finland har redan från första början vilket brott som helst kunnat utgöra förbrott till penningtvätt. I och med ändringen av penningtvättdirektivet täcker den krets sammanslutningar och näringsidkare som är skyldiga att anmäla misstänktafallavpenningtvättintebarakreditinstitut och finansiella institut, utan också följande juridiska eller fysiska personer vid utövandet av deras yrkesmässiga verksamhet: revisorer, externa bokförare och skatterådgivare, fastighetsmäklare, notarier och andra oberoende jurister, handlare som säljer och förmedlar varor av högt värde, såsom ädelstenar eller ädelmetaller, eller konstföremål, och auktionsförrättare samt kasinon (Artikel 2a). I fråga om försäkringsföretagen täcker direktivet fortfarande endast direkt livförsäkring. I Finland har kretsen anmälningspliktiga, utöver de i direktivet avsedda kreditinstituten och finansiella instituten, sedan ikraftträdandet av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt omfattat också fastighetsmäklare och kasinon. Försäkringsbolagen har varit anmälningspliktiga också i fråga om annan försäkringsrörelse än enbart direkt livförsäkring. Sedan år 2001 har också de som förmedlar affärshyreslokaler varit anmälningspliktiga.

7 7 Notarier och andra oberoende jurister är anmälningspliktiga när de deltar a) antingen genom att hjälpa till vid planering eller genomförande av transaktioner för klientens räkning vid köp och försäljning av fastigheter eller företag, vid förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar, vid öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton, vid organisering av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, vid bildande, drivande eller ledande av truster, bolag eller liknande strukturer, b) eller genom att handla i en klients namn och för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fast egendom (Artikel 2a.5). Medlemsstaterna behöver inte tillämpa de krav som anges i direktivet på notarier, oberoende jurister, revisorer, externa bokförare och skatterådgivare när det gäller sådan information som de har erhållit av någon av sina klienter eller som avser några av dessa klienter medan de bedömer klientens rättsliga situation eller då de försvarar eller företräder klienten i eller i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett rättsligt förfarande, oberoende av om denna information har erhållits före, under eller efter ett sådant förfarande (Artikel 6.3). Medlemsstaterna skall inte heller vara skyldiga att tillämpa förbudet om röjande av att anmälan görs med avseende på de yrken som anges ovan (Artikel 8.2). När det gäller notarier och oberoende jurister får medlemsstaterna utse ett självreglerande yrkesorgan till den myndighet till vilken anmälan skall lämnas, och i sådana fall skall medlemsstaterna fastställa lämpliga former för samarbete mellan detta organ och de myndigheter som har ansvar för att bekämpa penningtvätt (Artikel 6.3). Handlare som köper och säljer varor av högt värde och auktionsfirmor tillhör kretsen anmälningspliktiga när betalning görs kontant och med ett belopp motsvarande euro eller mer (Artikel 2a.6). I fråga om kasinon skall identifieringsplikten gälla samtliga kasinokunder då de köper eller säljer spelmarker till ett värde av euro eller mer. Den skyldighet beträffande fastställandet av identitet som föreskrivs i direktivet skall dock anses vara uppfylld av kasinon underkastade statlig tillsyn om dessa registrerar och identifierar sina kunder redan då dessa kommer in i lokalen, oavsett det antal spelmarker som köps (Artikel 3.5 och 3.6). I Finland skall kundens identitet alltid fastställas i samband med kasinoverksamhet. Enligt 11 lotterilagen (1047/2001) krävs statsrådets tillstånd för kasinoverksamhet. Penningspelstillståndet beviljas som ensamrätt.enligt42 2mom.ansvararinrikesministeriet för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av kasinoverksamhet. För förtydligande av direktivets tillämpningsområde konstateras att direktivets definition av finansiellt institut uttryckligen täcker också verksamheten vid valutaväxlingskontor och kontor för överföring/översändande av pengar, värdepappersföretag och företag för kollektiva investeringar som erbjuder sina andelar eller aktier till försäljning (Artikel 1 B). De sammanslutningar vilkas huvudsakliga affärsverksamhet består i att tillhandahålla valutaväxling har i Finland redan tidigare omfattats av anmälningsplikten, eftersom dessa sammanslutningar ingår i kreditinstitutslagens definition på finansiella institut. I anslutning till preciseringen av direktivets tillämpningsområde skall medlemsstaterna se till att tillsynsorgan som enligt bestämmelse i lag eller annan författning skall övervaka aktiehandeln, valutahandeln och den finansiella derivatmarknaden underrättar de myndigheter som har att bekämpa penningtvätt om dessa tillsynsorgan upptäcker omständigheter som skulle kunna utgöra bevis för penningtvätt (Artikel 10). Finansinspektionen, som i Finland utövar tillsyn över denna marknad, har redan tidigare varit en i 5 lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt avsedd tillsynspliktig med skyldighet att informera. Medlemsstaterna skall under alla omständigheter se till att de institut och personer som omfattas av direktivet vidtar särskilda och lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att bemöta den större risk för penningtvätt som uppstår när affärsförbindelser upprättas eller en transaktion inleds med en kund som inte varit fysiskt närvarande för identifikation (distanstransaktioner). Sådana åtgärder skall

8 8 säkerställa att kundens identitet fastställs, t.ex. genom krav på ytterligare skriftliga bevis, genom att ytterligare åtgärder vidtas för att kontrollera eller bestyrka de handlingar som tillhandahållits, genom krav på ett bekräftande intyg från ett institut som omfattas av direktivet eller krav på att den första betalningen i transaktionen skall utföras via ett konto som har öppnats i kundens namn hos ett kreditinstitut som omfattas av direktivet. I rutinerna för internkontroll skall särskild hänsyn tas till dessa åtgärder (Artikel 3.11). Medlemsstaterna skall sätta i kraft de nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 15 juni Direktivet som instrument ingår i gemenskapens övernationella lagstiftning (den s.k. 1:a pelaren). Utgångspunkten är att gemenskapen inte har behörighet att ge straffrättsliga normer, även om gemenskapsrätten indirekt kan påverka den nationella straffrätten. I artikel 14 i penningtvättdirektivet artikeln har inte ändrats i detta skede konstateras endast att varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för fullständig tillämpning av alla bestämmelser i direktivet och att medlemsstaterna särskilt skall föreskriva vilka påföljder som skall gälla vid överträdelse av regler som antagits på grund av direktivet. Det beror sålunda på gemenskapsrätten att direktivet inte direkt kan påföra medlemsstaterna skyldighet att bestämma att gärningarna är straffbara. För genomförandet av de föreslagna direktivändringarna i Finland är det dock ändamålsenligt att såsom hot om påföljd i fråga om brott mot direktivet använda uttryckligen straffrättsliga påföljder. Detta beror i första hand på den finska rättstraditionen, där t.ex. tillämpning av avgifter av förvaltningsmässig karaktär skulle kännas främmande i ett dylikt sammanhang. Vid genomförandet av det gällande penningtvättdirektivet gick man likaså hos oss in för att straffbelägga de i direktivet avsedda gärningarna. FATF:s rekommendationer mot penningtvätt I samband med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) verkar den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). FATF är en grupp med 29 stater och två internationella organisationer, Europeiska kommissionen och Gulfstaternas samarbetsorganisation, som medlemmar. Finland har varit medlem i FATF sedan år FATF har antagit 40 rekommendationer mot penningtvätt. Rekommendationerna är inte internationellrättsligt bindande för medlemsstaterna, men medlemsstaterna har politiskt förbundit sig att genomföra dem på nationell nivå. Enligt rekommendation 21 skall de finansiella instituten fästa särskild vikt vid affärsförbindelser och transaktioner med personer, företag och finansiella institut från länder som inte följer rekommendationerna eller som tillämpar dem endast till en del. När transaktioner förefaller att sakna ett tydligt ekonomiskt eller lagligt syfte bör deras bakgrund och syfte så långt som möjligt undersökas och observationerna dokumenteras så att de kan överlämnas till tillsynsmyndigheter, revisorer och förundersökningsmyndigheter. FATF upprätthåller en lista över s.k. ickesamarbetsvilliga stater och territorier. FATF uppmanar sina medlemsstater att tillämpa rekommendation 21 på de listade staterna och territorierna. Om en stat eller ett territorium som satts upp på listan inte utvecklar sina aktioner mot penningtvätt kan, på uppmaning av FATF, ytterligare motåtgärder riktas mot staten eller territoriet i fråga. Beträffande uppmaningar om ytterligare motåtgärder bestäms separat för varje enskild stat och enskilt territorium. FATF:s ytterligare motåtgärder omfattar följande komponenter: a) stränga bestämmelser för identifiering av kunder och förbättrad rådgivning, även en för varje land eller territorium specifik finansiell rådgivning, till finansinstituten för identifiering av de faktiska ägarna innan affärsförbindelser inleds med enskilda eller företag från dessa länder eller territorier, b) förbättrade relevanta mekanismer för rapportering eller systematisk rapportering av finansiella transaktioner på grundval av att det är troligare att finansiella transaktioner med sådana länder eller territorier är tvivelaktiga, c) vid bedömning av ansökningar om tillstånd till etablering av dotterföretag, filialer eller representa-

9 9 tionskontor till banker skall man beakta att banken i fråga är från ett ickesamarbetsvilligt land eller territorium och d) varning till företag inom den icke-finansiella sektorn för att transaktioner med organisationer som är etablerade i icke-samarbetsvilliga länder eller territorier kan innebära risk för penningtvätt. Vid Europeiska unionens gemensamma rådsmöte (ekonomiska och finansiella frågor samt rättsliga och inrikes frågor) år 2001 och oktober 2002 har man beslutat att på de ickesamarbetsvilliga staterna tillämpa FATF:s rekommendation 21 mot penningtvätt och att börja tillämpa ytterligare motåtgärder gentemot de icke-samarbetsvilliga stater som inte i tillräckligt hög grad har utvecklat sina system för bekämpning av penningtvätt. Internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism Artikel 18.1 punkt b i internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism gäller åtgärder som kräver att finansiella institutioner och andra yrkeskategorier som deltar i finansiella transaktioner använder de mest effektiva medel som står till buds för identifiering av deras återkommande och tillfälliga kunder liksom av kunder i vars intresse konton öppnas och att de särskilt uppmärksammar ovanliga eller misstänkta transaktioner och rapporterar om transaktioner som misstänks härröra från brottslig verksamhet. I detta syfte skall konventionsstaterna överväga att 1) anta bestämmelser som förbjuder öppnande av konton för innehavare eller förmånstagare som är oidentifierade eller inte kan identifieras, och vidta åtgärder för att trygga att sådana institutioner verifierar vilka som är de verkliga ägarna av sådana transaktioner, 2) vad gäller identifiering av juridiska personer, kräva att de finansiella institutionerna, när så är nödvändigt, vidtar åtgärder för att verifiera kundens rättsliga existens och struktur genom att från offentliga källor, från kunden eller från bådadera införskaffa bevis om bolagsbildning, innefattande uppgifter om kundens namn, bolagsform, adress, ledningspersonal samt bestämmelser om behörighet att träffa för enheten bindande avtal, 3) anta bestämmelser som ålägger de finansiella institutionerna att ofördröjligen till de behöriga myndigheterna inrapportera alla komplexa, ovanligt stora transaktioner och ovanliga transaktionsmönster som saknar synligt ekonomiskt eller uppenbart lagligt syfte, utan fruktan för att åta sig straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar för överträdelse av någon inskränkning beträffande röjande av information om de rapporterarsinamisstankarigodtro,samt4)kräva att finansiella institutioner under minst fem år behåller alla nödvändiga uppgifter om transaktioner, såväl inom landet som internationellt. Enligt artikel 18.2 punkt a skall konventionsstaterna också överväga åtgärder för övervakning, innefattande exempelvis krav på licensiering, för agenter som ägnar sig åt penningöverföring. Enligt artikel 18.2 punkt b skall konventionsstaterna vidare överväga sådana praktiska åtgärder med hjälp av vilka man kan upptäcka eller övervaka gränsöverskridande överföring av kontanter och överlåtbara instrument. I fråga om dessa åtgärder förutsätts att garantier finns för att trygga en riktig användning av uppgifter. Åtgärderna får inte heller på något sätt hindra kapitalets fria rörlighet. FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism Av FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism gäller rekommendation IV anmälningar om tvivelaktiga affärstransaktioner som ansluter sig till terrorism. Om finansiella institut eller andra sådana företag eller enheter som omfattas av skyldigheten att delta i bekämpandet av penningtvätt misstänker eller har motiverad anledning att misstänka att tillgångarna är kopplade till terrorism eller terrordåd eller att de används på åtgärd av terroristorganisationer, skall de finansiella instituten m.fl. enligt rekommendationen vara skyldiga att anmäla sina misstankar till behöriga myndigheter. Rekommendation VI gäller överföring av pengar. Enligt rekommendationen skall varje stat vidta åtgärder för att säkerställa att fysiska och juridiska personer, inklusive agenter som tillhandahåller tjänster som gäller penning- och värdeöverföringar, inklusive inofficiella system för detta, skaffar tillstånd eller

10 10 registrerar sig samt att de serviceinrättningar som det här är fråga om iakttar FATF:s samtliga rekommendationer som gäller banker och andra finansiella institut. Varje stat skall säkerställa att fysiska och juridiska personer som producerar dylika tjänster på ett illegalt sätt blir utsatta för administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. De särskilda rekommendationerna skall sättas i kraft på nationell nivå inom juni FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism baserar sig också på Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 1373 (2001) som gäller de hot terrordåden utgör när det gäller den internationella freden och säkerheten. Lagstiftningen i utlandet Sverige I anslutning till Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism har lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. (2002:444) och lagen om ändring i lagen om valutaväxling och betalningsöverföring trätt i kraft i Sverige den 1 juli Lagarna innebär att tillämpningsområdet för systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgades att gälla också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism. Den nya lagen innehåller sådana bestämmelser om företag som avses i lagen om åtgärder mot penningtvätt (1993:768) som gäller bl.a. gransknings- och uppgiftsskyldigheten, förbudet att medverka vid vissa transaktioner, förbudet att röja åtgärder som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt, straffpåföljderna för brott mot gransknings- och uppgiftsskyldigheten och mot förbudet att röja åtgärder som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt samt registerfrågor. Lagen innehåller också bestämmelser om Finansinspektionens underrättelseskyldighet och lagen och den förordning (Förordning 2002:552 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall) som givits med stöd av lagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt bestämmelser om Finansinspektionens rätt att meddela närmare föreskrifter. Danmark I Danmark har lagen om ändring av lagen om förebyggande åtgärder mot penningtvätt (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge nr 348) givits den 6 juni 2002 (nr 422). Lagen har till en viss del trätt i kraft den 1 augusti 2002 och till en viss del tidigare. I och med lagändringen ändrades namnet på lagen från lagen om förebyggande åtgärder mot penningtvätt till lagen om förebyggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I fråga om definitionen på begreppet terrorism hänvisas till definitionen i strafflagen. De bestämmelser om identifieringsplikt och om finansinspektionens (Finanstilsynets) anmälningsplikt som hänför sig till penningtvätt kompletterades med bestämmelser om finansiering av terrorism. Om man misstänker att en affärstransaktion har eller har haft anknytning till finansiering av terrorism, skall företaget i fråga utreda transaktionen närmare. Ifall misstanken inte kan elimineras, skall statsåklagaren för ekonomiska brott underrättas. En affärstransaktion som gäller kontot eller personen i fråga skall få fullföljas endast med nämnda statsåklagares tillstånd. Polisen kan med stöd av rättegångslagen begära de uppgifter som behövs i ärendet. För brott mot bestämmelsen bestraffas på samma sätt som när det gäller brott mot bestämmelsen om plikten att anmäla misstänkta fall av penningtvätt. Enligt den ändrade lagen är det uttryckligen statsåklagaren för ekonomiska brott, dvs. inte längre polisen, som skall ta emot anmälningar om misstänkta fall av penningtvätt. Också Danmarks centralbank (Danmarks Nationalbank) omfattas numera av lagens tillämpningsområde till den del som centralbanken har verksamhet motsvarande den som bedrivs vid kreditinstituten och de finansiella instituten. Kretsen anmälningspliktiga utvidgades att gälla också advokater, revisorer och skatterådgivare, fastighetsmäklare, försäkringsmäklare, handlare som säljer och förmedlar varor och auktionsförrättare samt personer

11 11 och företag som mot betalning bedriver verksamhet motsvarande den som bedrivs av advokater, revisorer, fastighetsmäklare och försäkringsmäklare. Advokaterna tillhör kretsen anmälningspliktiga när de a) deltar med bistånd eller utförande av transaktioner för sina klienter eller b) på sina klienters vägnar och för deras räkning utför finansiella transaktioner eller transaktioner med fast egendom. De ovan i punkt a avsedda transaktionerna avser köp och försäljning av företag, förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar, öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton, organisering av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, bildande, drivande eller ledande av truster, bolag eller liknande strukturer samt annan rådgivning i anslutning till affärsverksamheten. Advokater är inte anmälningspliktiga när de företräder en klient före, under eller efter ett rättsligt förfarande. Samma undantag gäller revisorer samt advokater, skatterådgivare, fastighetsmäklare, försäkringsmäklare och andra därmed jämförbara personer som bistår en advokat. Medlemmar av Advokatsamfundet kan lämna sina anmälningar till sekretariatet för Advokatsamfundet, som efter en konkret bedömning vidarebefordrar anmälningarna till statsåklagaren för ekonomiska brott. Handlare som säljer och förmedlar varor och auktionsförrättare omfattas av anmälningsplikten när betalning görs kontant och med ett belopp motsvarande euro eller mer. En del av lagens bestämmelser skall dessutom tillämpas på postföretag som avses i lagen om postverksamhet, den som yrkesmässigt tillhandahåller tjänster för penning- och värdeöverföringar, den som yrkesmässigt driver penningtransportverksamhet samt valutaväxlingskontor. Kreditinstituten och de finansiella instituten samt de som bedriver försäkringsverksamhet skall registrera sig hos statsåklagaren för ekonomiska brott för att kunna driva verksamhet för överföring av pengar och andra värden. Detta skall inte gälla verksamhet under tillsyn av Finanstilsynet. Den bilaga som hör till lagen och som gäller kreditinstitutens och de finansiella institutens funktioner har kompletterats med placeringsfonder (fondbolag och förvaringsinstitut). Betalningsförmedling som företas utan personlig kontakt mellan avsändaren och betalningsförmedlaren eller som företas av en betalningsförmedlare som inte samtidigt är kontoförande institut för avsändaren skall i samtliga förmedlingsskeden vara försedd med upplysningar om avsändaren. Betalningsförmedlaren är ansvarig för att upplysningarna om avsändaren är tillräckliga och ändamålsenliga. Kravet gällande avsändaridentifikation gäller inte clearing- och avvecklingssystem som genomför betalningar mellan finansiella institut och kreditinstitut samt inte heller system för avveckling av värdepapper. Enligt lagen skall finansinspektionen med anledning av FATF:s uppmaningar ha möjlighet att utfärda närmare föreskrifter om systematisk anmälningsplikt gällande finansiella transaktioner med icke-samarbetsvilliga stater i anslutning till bekämpande av penningtvätt eller finansiering av terrorism. I detta sammanhang kan föreskrivas att anmälningsplikten skall fullföljas systematiskt och utan att det föreligger misstanke. Kreditinstituten och andra institut som inom rammen för sin verksamhet deltar i hanteringen och leveransen av sedlar och mynt, inklusive de institut vilkas verksamhet består i att växla sedlar och mynt till olika valutor, skall enligt lagen vara skyldiga att ta ur omlopp de sedlar och mynt som instituten vet eller har motiverad anledning att tro att är förfalskade. Sådana sedlar och mynt skall omedelbart överlämnas till polisen. Brott mot denna skyldighet är straffbart Bedömning av nuläget I Finland har det nationella systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt visat sig i stort sett fungerande. Det aktuella behovet av ändringar beror därför på de internationella aktionerna för bekämpande av penningtvätt och terrorism. Föreliggande proposition syftar till att svara mot uttryckligen de internationella behoven av lagändringar. Samtidigt föreslås vissa sådana preciseringar i lagen som beror på de nationella behoven, bl.a. ändringar i den övriga lagstiftningen.

12 12 2. Propositionens mål och de viktigaste förslagen 2.1. Mål och medel Syftet med denna proposition är att effektivera bekämpandet av penningtvätt genom en utvidgning av kretsen anmälningspliktiga och genom att med avseende på vissa risksituationer införa bestämmelser om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt. Ett annat viktigt mål är att effektivera bekämpandet av finansiering av terrorism. Det föreslås därför att tillämpningsområdet för det system som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att omfatta inte bara förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt, utan också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism De viktigaste förslagen Finansieringen av en viss typ av brott har särskilt straffbelagts när det gäller terrorism och narkotikabrott. Finansiering av terrorism harmedstödav34kap.9b strafflagenvarit straffbart sedan den 28 juli Finansiering av narkotikabrott har med stöd av 50 kap.4 2punkten strafflagen varit straffbart som främjande av narkotikabrott sedan år Bekämpande av terrorism. För en effektivering av bekämpandet av terrorism föreslås att tillämpningsområdet för det system som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att omfatta inte bara förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt, utan också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism. Den föreslagna ändringen gällande finansiering av terrorism är en följd av förpliktelserna enligt internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och FATF:s särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism. FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism baserar sig också på Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 1373 (2001) som gäller de hot terrordåden utgör när det gäller den internationella freden och säkerheten. I det ovan nämnda brottsrekvisitet gällande finansiering av terrorism anges att terrorism inbegriper följande handlingar: tagande av gisslan, sabotage, trafiksabotage, grovt sabotage, kapning av fartyg, förberedelse till allmänfarliga brott, kärnladdningsbrott, äventyrande av andras hälsa, grovt äventyrande av andras hälsa, olovlig användning av kärnenergi, brott mot stadgandena i kärnenergilagen eller en annan straffbar gärning som riktar sig mot ett kärnämne eller som utförs med hjälp av ett kärnämne, när de skall anses som sådana brott som avses i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (FördrS 72/1989), eller mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel, frihetsberövande, grovt frihetsberövande, människorov, tagande av gisslan eller grovt brott mot offentlig frid eller hot om dem, när gärningen riktar sig mot en person som avses i konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot personer, som åtnjuter internationellt skydd, bland dem diplomatiska representanter (FördrS 63/1978). Som terrorism betraktas också mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel, äventyrande av andras hälsa eller grovt äventyrande av andras hälsa, när syftet är att framkalla rädsla hos en befolkning eller tvinga regeringen i en stat eller en internationell organisation att vidta en viss åtgärd eller avstå från att vidta en viss åtgärd. För finansiering av terrorism skall den bestraffas som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera brott av ovan nämnt slag eller som har vetskap om att tillgångarna skall användas till att finansiera sådana brott. Det är ändamålsenligt att systemet för bekämpande av finansiering av terrorism inrättas på basis av det färdiga och etablerade systemet för bekämpande av penningtvätt. För de anmälningspliktiga träder de osedvanliga eller tvivelaktiga affärstransaktionerna i allmänhet inte fram i anslutning till någon viss brottsrubricering, utan transaktionerna framstår som allmänt osedvanliga eller tvivelaktiga. Det föreslås att den övergripande benämningen för bekämpningssystemet alltjämt skall vara förhindrande och utredning av penningtvätt, eftersom bekämpandet av finansiering av terrorism i praktiken antagligen

13 13 kommer att utgöra en mindre andel av de totala insatserna. Systemet för bekämpande av penningtvätt. För att systemet för bekämpande av penningtvätt skall fungera bra är det ändamålsenligt att försöka bibehålla systemet så enhetligt som möjligt. Detta gör systemet mera åskådligt ur de anmälningspliktigas synvinkel och främjar möjligheterna att bemöta de anmälningspliktiga likvärdigt och på ett sätt som inte leder till snedvridandet av konkurrens. Det är därför viktigt att bl.a. förbrotten till penningtvätt, innehållet i identifieringsplikten och förbudet att röja att anmälan görs definieras på samma sätt för alla anmälningspliktigas del, om det inte finns särskild anledning att avvika från detta. För att systemet för bekämpande av penningtvätt skall fungera bra är det likaså ändamålsenligt att man försöker anpassa de internationella förpliktelserna till de nationella författningarna på ett sätt som är förankrat i de nationellt etablerade begreppen och institutionerna. Också detta bidrar till att göra systemet åskådligt. Anpassningen till nationellt etablerade begrepp och institutioner är speciellt angelägen inom sektorer av det slag som bekämpandet av penningtvätt företräder, eftersom internationella förpliktelser som hänför sig till en och samma nationella författning härstammar från internationella författningar och konventioner av vitt skilda slag. Det är ändamålsenligt att försöka se till att systemet för bekämpande av penningtvätt och, i anslutning därtill, centralen för utredning av penningtvätt koncentrerar sig på att bekämpa penningtvätt och finansiering av vissa brott. Det är inte ändamålsenligt att foga den allmänna regleringen av vissa näringssektorer till den reglering som gäller systemet för bekämpande av penningtvätt. I fråga om t.ex. den reglering som gäller kraven på tillstånd eller anmälan inom vissa näringssektorer eller som gäller följderna av verksamhet som bedrivits utan tillstånd eller anmälan samt i fråga om reglering som gäller behandlingen av kunduppgifter är tyngdpunkten förlagd till frågor kring den allmänna verksamheten inom näringssektorerna, under det att aspekten på bekämpandet av penningtvätt utgör bara en av de faktorer som måste beaktas. Om det sålunda anses att behandlingen av t.ex. kreditinstitutens kunduppgifter kräver reglering som kompletterar den allmänna personuppgiftslagstiftningen, är lagstiftningen om kreditinstitut den ändamålsenliga platsen för denna reglering. Det är inte ändamålsenligt att påföra centralen för utredning av penningtvätt andra uppgifter än de som direkt ansluter sig till bekämpandet av penningtvätt och av finansieringen av vissa typer av brott. Mot bakgrunden av den roll som centralen för utredning av penningtvätt har skulle det inte passa att utredningscentralen skulle fungera som en allmän tillståndseller anmälningsmyndighet för en viss näringssektor och att centralen skulle handha den generella övervakningen av näringssektorn i fråga. Relationen mellan utredningscentralen och de anmälningspliktiga bygger nämligen i princip på ett samarbete i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering av vissa brott, inte på en övervakningsrelation mellan den som utövar tillsyn och tillsynsobjektet. Kretsen anmälningspliktiga. Det föreslås att kretsen anmälningspliktiga utvidgas att omfatta också revisorer, bokförare, handlare som säljer och förmedlar varor av högt värde, auktionsförrättare, personer som biträder i rättsliga angelägenheter med undantag av rättegångsbiträden och rättegångsombud samt de som bedriver annan betalningsrörelse än generell betalningsförmedling. Det kan vara fråga om bedrivande av betalningsrörelse i exempelvis sådana fall där en person förmedlar andra personers betalningar till utlandet och eventuellt då använder sig av inofficiella betalningsförmedlingssystem. Den som bedriver dylik betalningsrörelse skall i fråga om sin verksamhet lämna en anmälning till länsstyrelsen i Södra Finlands län, som föreslås fungera som central förvaltningsmyndighet i dessa frågor. Lagändringen beror på förpliktelserna enligt ändringen av penningtvättdirektivet och på förpliktelserna enligt FATF:s särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism. Effektiverade plikter. Det föreslås att i lagen tas in uttryckliga bestämmelser om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt. Enligt förslaget skall de effektiverade förpliktelserna tillämpas på sådana affärstransaktioner som har anknytning

14 14 till en stat vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte uppfyller internationella krav. Beträffande frågan om vilka staters system för förhindrande och utredning av penningtvätt som inte anses uppfylla de internationella kraven skall enligt förslaget föreskrivas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av inrikesministeriet skall enligt förslaget utfärdas närmare bestämmelser om förfaranden av teknisk natur när det gäller uppfyllandet av de effektiverade förpliktelserna. Den föreslagna ändringen beror på den förpliktelse i FATF:s rekommendationer mot penningtvätt som också har godkänts vid Europeiska unionens gemensamma rådsmöten (ekonomiska och finansiella frågor samt rättsliga och inrikes frågor) år 2001 och oktober Propositionens verkningar 3.1. Ekonomiska verkningar Propositionens statsekonomiska verkningar hänför sig till de nedan beskrivna verkningarna i fråga om organisation och personal. Propositionens verkningar för näringslivet hänför sig till de verkningar för företagen som beskrivs nedan. En effektiverad bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är ägnad att öka de medel som skall återbäras till målsägandena med anledning av brott och likaså de tillgångar som skall förklaras förverkade till staten Verkningar i fråga om organisation och personal Om systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att utöver förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt gälla också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism samt om kretsen anmälningspliktiga utvidgas, innebär detta att antalet anmälningar till centralen för utredning av penningtvätt ökar. Enligt vad som bedöms kommer utvidgningen av kretsen anmälningspliktiga inte att leda till någon betydande ökning av antalet anmälningar. De anmälningar som vissa nya anmälningspliktiga kommer att göra kan dock, mot bakgrunden av de anmälningspliktigas uppgiftsområde, vara grundliga och de kan därför kräva en mängd åtgärder från utredningscentralens sida. Om systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att utöver förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt gälla också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism, är det svårt att förutse i vilken utsträckning anmälningarna kommer att öka. Det kan konstateras att utredningscentralen efter terrordåden i USA september 2001 mottog hundratals anmälningar som hänförde sig till misstänkta fall av finansiering av terrorism. Breddningen av kretsen anmälningspliktiga leder dessutom till att myndigheterna skall utfärda anvisningar och arrangera utbildning samt, i allt högre grad, delta i det nationella och internationella myndighetssamarbetet. Sammantaget bedöms att de föreslagna ändringarna ökar utredningscentralens arbetsmängd med några årsverken Verkningar för medborgarna Om systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att utöver förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt gälla också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism samt om kretsen anmälningspliktiga utvidgas, innebär detta att myndigheterna i något större utsträckning än förut kommer att ingripa i skyddet av privatliv och egendom när det gäller personer med anknytning till osedvanliga eller tvivelaktiga affärstransaktioner. Förslaget innebär vidare att också de som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet biträder i rättsliga angelägenheter blir anmälningspliktiga. Förslaget innebär dock inte att myndigheterna kan befatta sig med den speciella förtroendefullhet som råder mellan ett rättegångsbiträde eller rättegångsombud och dennas huvudman. En effektiverad bekämpning av penningtvätt är ägnad att öka de medel som skall återbäras till målsägandena med anledning av brott.

15 Verkningar för företagen Om systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att utöver förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt gälla också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism innebär detta att de nuvarande anmälningspliktigas uppgifter kan öka i någon mån. I praktiken antas ökningen i fråga om arbetsuppgifterna dock inte bli betydande, eftersom bakgrunden till en affärstransaktion, som för den anmälningspliktiga ter sig osedvanlig eller tvivelaktig och som han eller hon därför misstänker att ansluter sig till penningtvätt, kan redan nu i realiteten gälla finansiering av terrorism och inte penningtvätt. Om kretsen anmälningspliktiga utvidgas innebär detta att de nya anmälningspliktiga får nya uppgifter som hänför sig till identifieringsplikten, omsorgsplikten och anmälningsplikten. Antalet anmälningar som hänför sig till de nya anmälningspliktiga antas dock bli lågt. Om systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt och kretsen anmälningspliktiga utvidgas behöver både de nuvarande och de nya anmälningspliktiga anvisningar och utbildning. Uppgörandet av anvisningar och tillhandahållandet av utbildning kommer att ske delvis i samarbete med myndigheterna, men uppgörandet av interna anvisningar för företagen och företagens medverkan i utbildningen tar i varje fall arbetstid i anspråk. De anmälningspliktiga kan bli tvungna att beakta anmälningssystemet när de skapar eller förnyar sina kundsystem och andra liknande datasystem. 4. Beredningen av propositionen som representerade de föreslagna nya anmälningspliktiga samt företrädare för de myndigheter som hänförde sig till de nya anmälningspliktiga. I mötena deltog företrädare från sex organisationer. De flesta närvarande ansåg att de instanser som de företrädde inte bör påföras en aktiv roll vid avslöjandet av penningtvätt, utan att anmälningsplikten skall hänföra sig till den information som instanserna i fråga får tillgång till i samband med skötseln av sina gängse uppgifter. Många av dem som uttalade sig vid mötena uttryckte också sin oro över det skadeståndsansvar som eventuellt kan bli en följd av uppfyllandet av anmälningsplikten Remissutlåtanden Utkastet till proposition sändes på remiss till 33 instanser. Följande instanser lämnade in utlåtanden: Autoalan Keskusliitto ry, GRM-revisorer rf, handels- och industriministeriet, Centralhandelskammaren, centralkriminalpolisen, KHT-yhdistys Föreningen CGR ry, Konkurrensverket, Bokföringsbyråernas förbund, Lähivakuutus-ryhmän Keskusliitto ry, justitieministeriet, Penningautomatföreningen, Finansinspektionen, staben vid gränsbevakningsväsendet, social- och hälsovårdsministeriet, skyddspolisen, Finlands Advokatförbund, Förbundet för Juridiska Byråer i Finland rf, Finlands Rättshjälpsjurister rf, Finlands Bank, Bankföreningen i Finland, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund, Företagarna i Finland rf, Dataombudsmannens byrå, Tullstyrelsen, finansministeriet, Oy Veikkaus Ab, Skattestyrelsen och miljöministeriet. Synpunkterna i utlåtandena har i mån av möjlighet beaktats i den fortsatta beredningen Beredningsskeden och beredningsmaterial Propositionen har beretts i en arbetsgrupp bestående av företrädare för inrikesministeriets polisavdelning och centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt. I det inledande skedet av beredningen anordnades diskussionsmöten till vilka inbjöds företrädare för 14 organisationer och företag 5. Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll 5.1. Samband med andra propositioner Till riksdagen har avlåtits en proposition med förslag till lagar om ändring av kreditinstitutslagen och vissa lagar som har samband med den (RP 33/2002 rd). I propositionen fö-

16 16 reslås bl.a. bestämmelser om sådan begränsad kreditinstitutsverksamhet som ett aktiebolag eller andelslag får bedriva utan koncession. En anmälan om verksamheten skall dock göras till Finansinspektionen. Med begränsad kreditinstitutsverksamhet avses tillhandahållande av sådan finansiering med vilken syftet är att bevilja betalningstid vid köp av varor eller tjänster som säljs av ett företag som hör till samma företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget, mottagande av återbetalbara medel från allmänheten på sådana kundkonton vars medel kan användas enbart till betalning av varor eller tjänster som säljs av ett företag som hör till samma företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget samt vars medel kan tas ut kontant, och utgivning av sådana elektroniska pengar som enbart företag som hör till samma företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget godkänner som betalning. Den bestämmelse som i föreliggande proposition föreslås i 3 1 mom. 5 punkten lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och som gäller en utvidgning av kretsen anmälningspliktiga till att omfatta aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet har formulerats på grundval av ovan nämnda proposition. Föreliggande regeringsproposition kompletterar sålunda till ovan nämnda del ovan nämnda regeringsproposition. Till riksdagen har avlåtits en proposition med förslag till ändring av vissa av strafflagens bestämmelser om ekonomiska brott och av vissa lagar som har samband med dem (RP 53/2002 rd). I propositionen föreslås bl.a. att straffbestämmelsen om penningtvätt, som för närvarande är en gärningsform under häleribrott, flyttas under en självständig brottsrubricering i strafflagen, att brottsrubriceringarna grov penningtvätt, stämpling till grov penningtvätt, penningtvätt av oaktsamhet och penningtvättsförseelse tas in i strafflagen och att straffbestämmelsen om anmälningsförseelse som gäller penningtvätt, som för närvarande är en gärningsform under häleribrott, flyttas under en självständig brottsrubricering i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt. Föreliggande proposition har sammanställts utifrån de nuvarande bestämmelserna i strafflagen. Ifall ändringarna i bestämmelserna om ekonomiska brott godkänns, föreslås att ändringar motsvarande de nu föreslagna ändringarna görs i den 16 lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt som föreslås bli ändrad i samband med att bestämmelserna om ekonomiska brott ändras och i den 16 a som i samma sammanhang föreslås bli fogad till lagen i fråga. Dessutom borde hänvisningen i definitionsbestämmelsen i 2 1 punkten lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt ändras. Till riksdagen har avlåtits en proposition med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt till vissa lagar som har samband med den (RP 93/2002 rd). I propositionen föreslås att den nuvarande lagen om polisens personregister ersätts med en ny lag, lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. Föreliggande proposition baserar sig på de gällande bestämmelserna i lagen om polisens personregister. Ifall den föreslagna lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet blir antagen, föreslås att de ändringar som föreslås i 13 2 mom. lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt ses över i enlighet med den nya lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet Samband med internationella fördrag Internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism, penningtvättdirektivet och ändringen av det samt FATF:s rekommendationer mot penningtvätt och dess särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism har till de delar som hänför sig till föreliggande proposition behandlats ovan i punkten internationella förpliktelser.

17 17 DETALJMOTIVERING 1. Lagförslag 1.1. Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt 1.Lagens syfte och tillämpningsområde. 1mom. Det föreslås att lagens syfte och tilllämpningsområde utvidgas för uppfyllande av förpliktelserna enligt internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism och FATF:s särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism. Avsikten är att systemet skall omfatta inte bara förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt, utan också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism. Finansiering av terrorism har med stöd av 34 kap. 9 b strafflagen varit straffbelagt sedan den 28 juli mom. Enligt förslaget skall vad som i lagen bestäms om förhindrande och utredning av penningtvätt tillämpas också på förhindrande och utredning av finansiering av terrorism. Eftersom bekämpandet av finansiering av terrorism antagligen kommer att utgöra en mindre andel av de totala insatserna kommer den allmänna benämningen för bekämpningssystemet alltjämt att vara förhindrande och utredning av penningtvätt. Centralen för utredning av penningtvätt skall med anledning av det ovan nämnda ha samma befogenheter när det gäller förhindrande och utredningavfinansieringavterrorismsomnär det gäller förhindrande och utredning av penningtvätt. Detta skall gälla bl.a. erhållande, förvaring, användning och utlämnande av uppgifter. Vad gäller utbyte av information kan det bli fråga om dylikt utbyte med t.ex. skyddspolisen. Centralen för utredning av penningtvätt, som hör till polisen, kan givetvis på basis av uppgifter som den erhållit inleda också förundersökning av ett brott, om den tröskel för förundersökning som anges i 2 1 mom. förundersökningslagen överskrids. På erhållande, förvaring, användning och utlämnande av uppgifter som hänför sig till sådan förundersökning tillämpas de allmänna bestämmelserna om förundersökningsuppgifter. Såsom av det nedan anförda framgår föreslås att begreppet tvivelaktig affärstransaktion utvidgasatti5 2mom.,6 1mom., 10 1mom.och11 1mom.täckaintebara affärstransaktioner i fråga om vilka de använda medlen eller den använda egendomen kantänkashaolagligtursprung,utanockså transaktioner som kan misstänkas hänföra sig till finansiering av terrorism. Den utvidgade definition av begreppet tvivelaktig affärstransaktion som sålunda nu föreslås, användsi11 3mom.somgällerförordnande att avstå från att utföra en affärstransaktion, i hänvisningsbestämmelsen i 13 2 mom. som gäller behandling av uppgifter och i 15 1 mom. som gäller skadeståndsansvar. 3.Anmälningspliktiga. 1 mom. 5 punkten. Det har föreslagits att till kreditinstitutslagen skall fogas bestämmelser om begränsad kreditinstitutsverksamhet. Med begränsad kreditinstitutsverksamhet avses tillhandahållande av sådan finansiering med vilken syftet är att bevilja betalningstid vid köp av varor eller tjänster som säljs av ett företag som hör till samma företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget, mottagande av återbetalbara medel från allmänheten på sådana kundkonton vars medel kan användas enbart till betalning av varor eller tjänster som säljs av ett företag som hör till samma företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget samt vars medel kan tas ut kontant, och utgivning av sådana elektroniska pengar som enbart företag som hör till samma företagsgrupp som aktiebolaget eller andelslaget godkänner som betalning (RP 33/2002 rd). Eftersom penningtvätt kan bedrivas också med utnyttjande av begränsad kreditinstitutsverksamhet, föreslås i denna proposition att aktiebolag och andelslag som bedriver begränsad kreditinstitutsverksamhet skall fogas till förteckningen över anmälningspliktiga. Samtidigt föreslås att andelslag som bedriver sparkasseverksamhet stryks i förteckningen. Sparkasseverksamheten ingår i den begränsade kreditinstitutsverksamheten. 1 mom. 11 punkten. Eftersom penningtvätt kan bedrivas också med utnyttjande av hyres-

18 18 förmedling av bostadslokaler, föreslås att den anmälningsplikt som gäller rörelser för förmedling av hyreslokaler inte skall vara begränsad till enbart förmedling av affärslokaler. I punkten föreslås dessutom en teknisk ändring till följd av de nya punkter som fogas till momentet. 1mom.12punkten. I punkten föreslås en teknisk ändring till följd av de nya punkter som fogas till momentet. 1 mom. 13 punkten. I RP 33/2002 rd föreslås att de definitioner som sammanhänger med begreppet kreditinstitutsverksamhet förändras. Generell betalningsförmedling avses vara ett av de centrala elementen i kreditinstitutsverksamheten. Med generell betalningsförmedling skulle avses i kreditinstitutslagen utförande av betalningsuppdrag med medel som på förhand tagits emot från kunden. Den generella betalningsförmedlingen förutsätter i praktiken att kunden har ett s.k. avistakonto från vilket betalningar enligt betalningsuppdraget debiteras och till vilket inkommande betalningar kan tas emot. För uppfyllande av förpliktelserna enligt FATF:s särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism föreslås att kretsen anmälningspliktiga utvidgas att gälla också den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet bedriver annan betalningsrörelse än sådan generell betalningsförmedling som avses i kreditinstitutslagen. I punkten avsedd betalningsrörelse kan bestå av t.ex. verksamhet liknande kurirverksamhet, där företaget ingår ett separat avtal med kunden beträffande skötseln av varje enskilt uppdrag och där företaget av kunden tar emot de separata medel som behövs för skötseln av varje enskilt uppdrag. Det kan vara fråga om bedrivande av betalningsrörelse också i t.ex. sådana situationer, där en person förmedlar andra personers betalningar till utlandet och därvid eventuellt använder sig av inofficiella system för betalningsförmedlingen. Kravet gällande verksamhetens bedrivande i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet innebär att anmälningsplikten inte omfattar dem som sporadiskt erbjuder nämnda tjänster. I praktiken skulle anmälningsplikten sålunda ansluta sig till sådant bedrivande av betalningsrörelse som utgör en väsentlig del av en fysisk eller juridisk persons förvärvsverksamhet. Punkten avses inte gälla kreditinstitut och finansiella institut som är anmälningspliktiga med stöd av 1 punkten. 1 mom punkten. För uppfyllande av förpliktelsen i ändringen av penningtvättdirektivet föreslås att kretsen anmälningspliktiga utvidgas att omfatta också den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet sköter uppgifter som avses i 1 1mom.revisionslagen (936/1994), den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet sköter bokföringsuppgifter enligt uppdrag, den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet säljer eller förmedlar ädelstens- eller ädelmetallprodukter, konstföremål eller transportmedel, den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet förrättar auktioner, samt den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet biträder i rättsliga angelägenheter. Avsikten med förslaget är att på basis av nationellt etablerade begrepp och institutioner täcka de nya anmälningspliktiga som nämns i ändringen av penningtvättdirektivet. Det bör observeras att vissa av de yrkeskategorier som nämns i direktivändringen inte anges i Finland som separata kategorier och att Finland i fråga om vissa yrkeskategorier inte har samma utbildnings- och organiseringskrav som finns i en del andra EUmedlemsstater. Genom att utöka kretsen anmälningspliktiga med den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet sköter uppgifter som avses i 1 1 mom. revisionslagen och den som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet sköter bokföringsuppgifter enligt uppdrag avser man att täcka de revisorer, externa bokförare och skatterådgivare som utövar yrkesmässig verksamhet och som tagits in i ändringen av penningtvättdirektivet. I Finland finns inte skatterådgivare som en särskild yrkeskategori, men t.ex. vissa revisionssammanslutningar har anställda som är specialiserade på uppgifter av detta slag. Det har ansetts ändamålsenligt att i fråga om revisorer och bokförare begränsa anmälningsplikten också på nationell nivå till endast de personer som sköter uppgifterna i fråga i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet. De lekmannarevisorer och bokförare som finns i t.ex. bostadsaktiebolag och små

19 19 föreningar avses, i likhet med andra personer som sporadiskt sköter revisions- och bokföringsuppgifter, sålunda inte omfattas av kretsen anmälningspliktiga. Det har inte ansetts ändamålsenligt att utsträcka revisorernas anmälningsplikt till revisionen inom den offentliga förvaltningen och offentliga ekonomin, eftersom det kan anses att de övriga tillsynssystemen inom nämnda sektorer är tillräckliga när det gäller bekämpandet av penningtvätt. De personer som i egenskap av anställda hos ett bokföringsskyldigt företag sköter bokföringsuppgifter skall till följd av kravet på ett uppdragsförhållande inte omfattas av anmälningsplikten. Genom att foga dem som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet säljer eller förmedlar ädelstens- eller ädelmetallprodukter, konstföremål eller transportmedel och dem som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet förrättar auktioner till förteckningen över anmälningspliktiga avser man att täcka in i ändringen av penningtvättdirektivet tagna yrkesmässiga handlare som säljer och förmedlar varor av högt värde, såsom ädelstenar, ädelmetaller och konstföremål, och auktionsförrättare. Eftersom transportmedlen i praktiken ofta representerar varor av högt värde, föreslås att man på nationell nivå uttryckligen nämner också dem som säljer eller förmedlar transportmedel. Med transportmedel avses i denna proposition såväl fordon för landtrafik som sjö- och luftfarkoster. Varken de som sporadiskt säljer eller förmedlar värdeföremål eller de som sporadiskt förrättar auktioner kommer att omfattas av anmälningsplikten. De frivilliga auktionerna reglerades tidigare genom förordningen angående frivilliga auktioner (16/1898) och genom kungörelsen innefattande närmare föreskrifter angående utövande av auktionsförrättareyrke i stad (16/1898). Dessa författningar har senare upphävts. De villkor som anges i ändringen av direktivet och som gäller kontant betalning med ett belopp motsvarande minst euro kommer, enligt förslaget, inte på nationell nivå att vara en förutsättning för att de som säljer och förmedlar värdeföremål och de som förrättar auktioner skall omfattas av anmälningsplikten. Det bör dock observeras att, även om de som köper och förmedlar värdeföremål och de som förrättar auktioner på nationell nivå alltid skulle omfattas av anmälningsplikten, så skall dessa också omfattas av den allmänna begränsningen för identifieringsplikten, enligt vilken den identifieringsplikt som föregår anmälningsplikten hänför sig endast till tvivelaktiga affärstransaktioner, regelbundna kunder och affärstransaktioner som uppgår till minst euro. Genom att de som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet biträder i rättsliga angelägenheter föreslås bli fogade till förteckningen över anmälningspliktiga täcker man de notarier och andra oberoende jurister som nämns i ändringen av direktivet. I Finland utgör notarierna inte en särskild yrkeskategori. I fråga om dem som biträder i rättsliga angelägenheter är avsikten inte att koppla anmälningsplikten till juristutbildningen eller medlemskap i juristorganisationerna. De som sporadiskt biträder i rättsliga angelägenheter skall inte tillhöra kretsen anmälningspliktiga. Genom att i fråga om dem som i form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet biträder i rättsliga angelägenheter koppla anmälningsplikten till verksamhet där den biträdande personen i klientens namn deltar i planeringen eller genomförandet av vissa uppräknade affärstransaktioner och där den biträdande personen i en klients namn och för dennes räkning handlar vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fast egendom täcker man motsvarande förutsättning som tagits in i ändringen av direktivet (2 mom.). Såsom handlande vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fast egendom skall här också betraktas medverkan i handel med aktier i fastigheter och bostadsaktiebolag. För tryggandet av den speciellt förtroendefulla relation som råder mellan rättegångsbiträdet eller rättegångsombudet och dennes huvudman föreslås att man i fråga om dem som biträder i rättsliga angelägenheter lämnar skötseln av uppdrag som utförs av rättegångsbiträden och rättegångsombud utanför anmälningsplikten. Till dessa uppdrag hänförs, utöver egentliga uppdrag i anslutning till en rättegång, också bedömning av en klients rättsliga ställning samt juridisk rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett rättsligt förfarande. Härigenom täcker

20 20 man motsvarande begränsning som införts i ändringen av penningtvättdirektivet. Trots att man i lagen använder den allmänna formuleringen uppdrag som utförs av rättegångsbiträden och rättegångsombud behöver den juridiska rådgivningen gällande klientens rättsliga ställning inte hänföra sig till en rättegång, utan det kan lika väl vara fråga om bedömning av lagligheten i en affärstransaktion som kunden redan har gjort eller planerar att göra.omdensombiträderijuridiskaärenden däremot ger en klient rådet att genomföra en affärstransaktion som är att betrakta såsom penningtvätt, blir den biträdande personen själv delaktig i penningtvättsbrottet. Den skötsel av ansökningsärenden som i anslutning till de uppräknade affärstransaktionerna och transaktionerna med fast egendom sker i domstolar och andra ärenden som i anslutning till dem sker hos myndigheter skall enligt förslaget inte betraktas som sådana av rättegångsbiträden och rättegångsombud utförda uppdrag som omfattas av begränsningen. Det har, med tanke på säkerställandet av ett fungerande system för förhindrande och utredning av penningtvätt, ansetts ändamålsenligt att den begränsning som hänför sig till skötseln av uppdrag som utförs av rättegångsbiträden och rättegångsombud hålls så snäv som den rimligen kan vara med tanke på att rättsskyddssystemet skall fungera och att, med anknytning därtill, rättegångsbiträdet eller rättegångsombudet och dennas huvudman skall kunna upprätthålla en förtroendefull relation. Av den anledningen avses begränsningen på nationell nivå inte gälla revisorer och bokförare. Omfattningen av begränsningen avses motsvara bestämmelsen i 17kap.23 1mom.4punktenrättegångsbalken, som anger i vilken omfattning vittnesmål inte får krävas av ombud och rättegångsbiträden. I fråga om dem som biträder i rättsliga angelägenheter, revisorer och bokförare införs inte heller på nationell nivå något undantag vad gäller förbudet att röja att anmälan görs. Beträffande dem som biträder i rättsliga angelägenheter utses inte på nationell nivå något självreglerande yrkesorgan till den myndighet till vilken anmälan skall lämnas. Det har inte ansetts finnas tillräckligt tungt vägande orsaker för denna typ av avvikelser från de normala reglerna eller den normala organisationen, eftersom avvikelser kan äventyra ett fungerande system för förhindrande och utredning av penningtvätt. Avsikten är att de nya kategorier anmälningspliktiga som föreslås inte heller skall ha en aktiv roll när det gäller att röja penningtvätt, utan att anmälningsplikten i princip skall vara kopplad till den information som personerna i fråga får i samband med skötseln av sina gängse uppgifter. I fråga om t.ex. revisorer skall dock den omsorgsplikt som hänför sig till bekämpandet av penningtvätt utforma förfarandet i enlighet med god revisionssed.enligt15 1mom.lagenomförhindrande och utredning av penningtvätt kan en anmälningspliktig bli påförd skadeståndsansvar med anledning av uppfyllandet av anmälningsplikten endast om han eller hon inte har iakttagit sådan varsamhet som skäligen kan krävas av honom eller henne med beaktande av förhållandena. 5.Myndigheters och andra tillsynspliktigas tillsyns- och anmälningsplikt. 2 mom. Till följd av att lagens syfte och tillämpningsområde föreslås utvidgas att omfatta finansiering av terrorism föreslås att också begreppet tvivelaktig affärstransaktion utvidgas att täcka inte endast situationer där det finns skäl att betvivla att medel eller annan egendom har ett lagligt ursprung, utan också transaktioner som kan misstänkas hänföra sig till finansiering av terrorism. 6.Identifieringsplikt. 1 mom. Till följd av att lagens syfte och tillämpningsområde föreslås utvidgas att omfatta finansiering av terrorism föreslås att begreppet tvivelaktig affärstransaktion också här utvidgas att täcka inte endast situationer där det finns skäl att betvivla att medel eller annan egendom har ett lagligt ursprung, utan också transaktioner som kan misstänkas hänföra sig till finansiering av terrorism. 2mom. I enlighet med de förpliktelser som ingår i ändringen av penningtvättdirektivet och i FATF:s särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism föreslås i fråga om de nya föreslagna kategorierna anmälningspliktiga att identifieringsplikten skall ha samma innehåll som för närvarande gäller i fråga om kreditinstitut och finansiella institut, värdepappersföretag, fondbolag och för-

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter RP 25/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

RP 110/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 1 Nuläge. 1.1 Lagstiftningen i EU och nationell lagstiftning

RP 110/2011 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 1 Nuläge. 1.1 Lagstiftningen i EU och nationell lagstiftning RP 110/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om straff för underlåtenhet att iaktta skyldigheter enligt rådets förordning om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av rasism och främlingsfientlighet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 34 a kap. 1 och 4 strafflagen och 34 kap. 12 lagen om ändring av strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

ANVISNING 1 (5) Offentlig 1.12.2006 Dnr 3/002/2006

ANVISNING 1 (5) Offentlig 1.12.2006 Dnr 3/002/2006 ANVISNING 1 (5) Offentlig 1.12.2006 Dnr 3/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag och representationer för utländska försäkringsbolag som är verksamma i Finland Giltighetstid: Tillsvidare Bifogas: Samlingen

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin)

Publikation (även den finska titeln) Skydd för miljön genom strafflagstiftning (Ympäristön suojelu rikosoikeudellisin keinoin) PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen om miljöbrottordförande och sekreterare lagstiftningsrådetjarmo

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

RP 50/ / /2016 rd

RP 50/ / /2016 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europeiska konventionen om rättsligt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 97/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av arbetsavtalslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att arbetsavtalslagen ändras. Lagen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Dir. 2016:46 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften.

RP 79/2008 rd. ansvariga för betalning av farledsavgiften. RP 79/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om farledsavgift PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om farledsavgift

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd

RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 332/2010 rd Regeringens proposition om godkännande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet om kriminalisering av gärningar av rasistisk och främlingsfientlig

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

RP 9/1995 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIG A INNEHÅLL

RP 9/1995 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIG A INNEHÅLL RP 9/1995 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 a kap. 2 tvångsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIG A INNEHÅLL I denna proposition föreslås att förteckningen

Läs mer

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av Europeiska gemenskapernas kommissions initiativ till ett rambeslut av rådet (sexuell exploatering av barn och barnpornografi) I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om

RP 43/2008 rd. länderna när de besätts med nordiska medborgare ska dock ingå i avtalet. I propositionen ingår ett förslag till lag om RP 43/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 37 kap. 12 strafflagen

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 37 kap. 12 strafflagen RP 154/1999 rd Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 37 kap. 12 strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att definitionen av pengar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten

RP 20/2008 rd. dock alltid vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte registermyndigheten RP 20/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 6 i lagen angående rättighet att idka näring och 13 a i handelsregisterlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott

Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott 15.10.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av bestämmelserna om naturskydds- och miljöbrott Arbetsgruppen för naturskydds- och miljöbrott Ordförande Lena Andersson,

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

RP 170/2008 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009. RP 170/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

U 76/2000 rd. statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (skydd av euron mot förfalskning)

U 76/2000 rd. statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (skydd av euron mot förfalskning) U 76/2000 rd statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets förordning (skydd av euron mot förfalskning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till Riksdagen Europeiska

Läs mer

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling

RP 89/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 i lagen om försäkringsförmedling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om försäkringsförmedling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen

L a g LAGFÖRSLAG. om ändring av strafflagen 75 LAGFÖRSLAG 1. L a g om ändring av strafflagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 8 kap. 1 och 4 mom., 2 1 och 2 mom., 6 1 och 3 mom., 9, 10 1 mom.,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Olle Stenman samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Kent Madstedt juni 2016

Kent Madstedt juni 2016 Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 8 lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 68/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 17 tingsrättslagen och 8 lagen om häradsåklagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONEN 1 Faktorer som påverkar påföljds- och ordningsavgiftens storlek 1.1 Påföljdsavgiftens dimensionering 41 2 mom. 1 i lagen om Finansinspektionen lyder: Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning.

Läs mer

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING RP 108/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l lagen om sjömanspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att tillämpningsområdet

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 lagen om mynt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att till lagen om mynt fogas en bestämmelse om

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Inrikesminister Anne Holmlund

Inrikesminister Anne Holmlund Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets beslut (samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheternas specialenheter) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-28 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 12 februari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt

RP 17/2011 rd. som föreskrivits vara verkställbara i rådets förordning om gemenskapens växtförädlarrätt Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard RA1.2. Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Föreskrifter och allmänna råd Standard RA1.2 Förvärv av bestämmande inflytande i Föreskrifter och allmänna råd FINANSINSPEKTIONEN tills vidare dnr 5/120/2006 2 (2) INNEHÅLL 1 Tillämpning 3 2 Syfte 4 3 Rättsgrund och internationella

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 25.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 179/9 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 28 maj 2013 över ett förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Skärpta regler mot penningtvätt

Skärpta regler mot penningtvätt Justitieutskottets betänkande 2004/05:JuU7 Skärpta regler mot penningtvätt Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens proposition 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt jämte två

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen

RP 256/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 i konkurrenslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att konkurrenslagen ändras. Enligt propositionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM53. Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad. brottslighet. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 004/05:FPM53 Kommissionens förslag till rambeslut om bekämpande av organiserad brottslighet Justitiedepartementet 005-03-31 Dokumentbeteckning KOM (005) 6 slutlig Kommissionens

Läs mer

2. Föreslagna ändringar

2. Föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av hänvisningsbestämmelserna i vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde så att de hänvisar till förvaltningslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1994 rd- RP 77 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1994 rd- RP 77 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l och 6 lagen om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 16 05 2 Helsingfors/Mariehamn 13.7.2016 Nr 15/16 Hänvisning Inrikesministeriets skrivelse 16.5.2016, SMDno-2015-2179. Till Inrikesministeriet Ärende Inrikesministeriet

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.3.2005. Typ av publikation Förslag till regeringsproposition

PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T. Utgivningsdatum 11.3.2005. Typ av publikation Förslag till regeringsproposition PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Lagstiftningsrådet Janne Kanerva Utgivningsdatum 11.3.2005 Typ av publikation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras.

RP 88/2008 rd. I denna proposition föreslås att lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar ändras. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 PÅFÖLJDSSYSTEMET ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Allmänt Systemet för övervakning av personuppgiftslagen

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs.

RP 94/2012 rd. Det föreslås samtidigt att lagen om temporärt. för skatteåren 2009 och 2010 upphävs. RP 94/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om skatteåren 2013 2015 och upphävande av lagen om temporärt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer