HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL"

Transkript

1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande och utredningavpenningtvättoch32kap.1 strafflagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att de ändringar görs som föranleds av vissa förpliktelser enligt den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism, förpliktelserna enligt ändringen av Europeiska gemenskapens penningtvättdirektiv samt av vissa förpliktelser enligt FATF:s (Finansiella aktionsgruppen mot penningtvätt) rekommendationer mot penningtvätt och dess särskilda rekommendationer mot finansiering av terrorism. De centrala förslagen i denna proposition innebär att tillämpningsområdet för det system som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas, att kretsen anmälningspliktiga utvidgas och att i lagen införs uttryckliga bestämmelser om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt. Det föreslås att tillämpningsområdet för det system som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgas att omfatta inte bara förhindrande och utredning av egentlig penningtvätt, utan också förhindrande och utredningavfinansieringavterrorism.idenna proposition föreslås att kretsen anmälningspliktiga utvidgas att omfatta också revisorer, bokförare, personer som säljer eller förmedlar värdeföremål, auktionsförrättare, personer som biträder i rättsliga angelägenheter med undantag av rättegångsbiträden och rättegångsombud samt de som bedriver annan betalningsrörelse än generell betalningsförmedling. Dessutom föreslås att bestämmelserna om kretsen anmälningspliktiga ses över till följd av vissa nationella behov. Enligt förslaget skall den effektiverade identifieringsplikten, omsorgsplikten och anmälningsplikten tillämpas på sådana affärstransaktioner som har anknytning till en stat vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt inte uppfyller internationella krav. Med anledning av de ovan nämnda internationella förpliktelserna avses lagen träda i kraft snabbt efter det att den har antagits och blivit stadfäst M

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 ALLMÄN MOTIVERING Nuläge Lagstiftning och praxis Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet...6 Internationella förpliktelser...6 Ändringen av penningtvättdirektivet...6 FATF:s rekommendationer mot penningtvätt...8 Internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism...9 FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism...9 Lagstiftningen i utlandet...10 Sverige...10 Danmark Bedömning av nuläget Propositionens mål och de viktigaste förslagen Mål och medel De viktigaste förslagen Propositionens verkningar Ekonomiska verkningar Verkningar i fråga om organisation och personal Verkningar för medborgarna Verkningar för företagen Beredningen av propositionen Beredningsskeden och beredningsmaterial Remissutlåtanden Andra omständigheter som inverkat på propositionens innehåll Samband med andra propositioner Samband med internationella fördrag...16 DETALJMOTIVERING Lagförslag Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt Strafflagen kap. Om häleribrott Närmare bestämmelser Ikraftträdande Lagstiftningsordning...26 LAGFÖRSLAGEN...28 om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt...28

3 3 om ändring av 32 kap. 1 strafflagen...32 BILAGA...33 PARALLELLTEXTER...33 om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt...33 om ändring av 32 kap. 1 strafflagen...41

4 4 ALLMÄN MOTIVERING 1. Nuläge 1.1. Lagstiftning och praxis Den gällande lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) trädde i kraft den 1 mars Redan innan lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt stiftades hade det funnits bestämmelser som anknöt till förhindrande av penningtvätt och som gällde kreditinstitut och finansiella institut, värdepappersföretag, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet, försäkringsbolag, försäkringsmäklare och pantlåneinrättningar. Dessa bestämmelser ingick i kreditinstitutslagen (1607/1993), lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), lagen om värdepappersföretag (579/1996), lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), lagen om andelslag (247/1954), lagen om försäkringsbolag (1062/1979), lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995), lagen om försäkringsmäklare (251/1993) och lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992). Penningtvätt hade kriminaliserats genom atttill32kap.1 strafflagen(39/1889), som gäller häleri, fogades ett nytt 2 mom. som trädde i kraft den 1 januari I samband med att lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt gavs ändrades den del av bestämmelsen om häleri som gäller penningtvätt. Senare har föreslagits att straffbestämmelsen om penningtvätt skall flyttas under en självständig brottsrubricering (RP 53/2002 rd). Genom de ovan nämnda bestämmelserna har man på nationell nivå genomfört rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (nedan penningtvättdirektivet). Det nationella tillämpningsområdet för brott som avser penningtvätt och för systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt är i och för sig mer omfattande än direktivet förutsätter. Enligt det ursprungliga penningtvättdirektivet var det endast narkotikabrott som betraktades som förbrott till penningtvätt. I Finland kan vilket brott som helst betraktas som förbrott till penningtvätt. Enligt det ursprungliga penningtvättdirektivet täckte den krets sammanslutningar och näringsidkare som var skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt endast de i direktivet avsedda kreditinstituten och finansiella instituten och härvid täcktes t.ex. försäkringsföretagen endast i fråga om direkt livförsäkring. Anmälningspliktiga i Finland är också försäkringsbolag och även när det är fråga om annan försäkringsrörelse än direkt livförsäkring samt pantlåneinrättningar, penningspelssammanslutningar, näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel samt rörelser som förmedlar fastigheter och affärshyreslokaler. Enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt avses med penningtvätt sådan verksamhet som avses i 32 kap. 1 2 mom. strafflagen, dvs. verksamhet som är straffbar som häleri. Såsom penningtvätt betraktas därmed verksamhet som innebär att man tar emot, omvandlar, överlåter eller överför tillgångar eller annan egendom som man vet att har förvärvats genom brott eller som kommit i stället för dessa tillgångar eller denna egendom, för att dölja eller maskera deras olagliga ursprung eller för att hjälpa gärningsmannen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet. Såsom penningtvätt betraktas också verksamhet som innebär att man döljer eller maskerar sådan egendoms rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller de rättigheter som är knutna till den. Såsom ovan har konstaterats föreslås att straffbestämmelsen om penningtvätt flyttas under en självständig brottsrubricering i 32 kap. 6 strafflagen. Enligt vad som föreslås skall den som tar emot, använder, omvandlar, överlåter, överför eller förmedlar egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning och gör det för att dölja eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ur-

5 5 sprung eller för att hjälpa gärningsmannen att undandra sig de rättsliga följderna av brottet, eller i fråga om egendom som förvärvats genom brott eller vinning av brott eller egendom som kommit i stället för sådan egendom eller vinning döljer eller maskerar egendomens eller vinningens rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller de rättigheter som är knutna till den, eller bistår någon annan vid sådant döljande eller sådan maskering, dömas för penningtvätt. Vidare föreslås att till 32 kap. strafflagen fogas bestämmelser om införande av rekvisit gällande grov penningtvätt (7 ), stämpling till grov penningtvätt (8 ), penningtvätt av oaktsamhet (9 ) och penningtvättsförseelse (10 )(RP 53/2002 rd). Systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt grundar sig på att de anmälningspliktiga sammanslutningarna och näringsidkarna har påförts plikt att identifiera sina kunder, skyldighet att utreda osedvanliga affärstransaktioner (omsorgsplikt) och plikt att anmäla tvivelaktiga transaktioner. De anmälningspliktiga skall förvara identifieringsuppgifterna gällande kunden i minst fem år efter det att affärsverksamheten eller kundförhållandet har upphört. Uppgifterna samlas i regel i ett personregister, på vilket den allmänna personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas, om inte annat har föreskrivits om saken i specialbestämmelser som gäller näringsgrenen i fråga. Detsamma gäller också annan behandling av personuppgifter som de anmälningspliktiga sköter i anslutning till bekämpandet av penningtvätt. Enligt 8 1 mom. 4 punkten personuppgiftslagen kan en allmän förutsättning för behandling av personuppgifter vara att det bestämts om behandlingen i lag eller att behandlingen föranleds av en uppgift eller förpliktelse som anvisas den registeransvarige i lag eller som påförts honom med stöd av lag. Utredningsskyldigheten initieras i regel till följd av att den anmälningspliktiga i samband med sina gängse uppgifter får information som tyder på att affärsverksamheten avviker från det sedvanliga. För att uppfylla den omsorgsplikt som påförts den anmälningspliktiga har denne således i princip inte en aktiv utredningsskyldighet. De anmälningspliktiga är skyldiga att anmäla tvivelaktiga affärstransaktioner till den central för utredning av penningtvätt som finns vid centralkriminalpolisen. Tröskeln för dylika anmälningar är lägre än tröskeln för förundersökning av brott. De anmälningspliktiga är inte experter på brottsbekämpning och centralen för utredning av penningtvätt blir i regel tvungen att göra tilläggsutredningar innan den kan konstatera om tröskeln för förundersökning har överskridits eller inte. Den anmälningspliktiga får inte för den som misstanken gäller eller för någon annan röja att anmälan görs. Den som bryter mot skyldigheten att identifiera kunder eller förvara identifieringsuppgifter döms för brott mot identifieringsplikten till böter eller fängelse i högst sex månader. Den som underlåter att göra anmälan och den som röjer att en anmälan har gjorts döms för häleri till böter eller fängelse i högst ett år och sex månader. Det har föreslagits att underlåtenhet att göra anmälan och röjande att anmälan har gjorts flyttas under en självständig brottsrubricering: anmälningsförseelse som gäller penningtvätt. Den nya rubriceringen skulle täcka också åsidosättandet av omsorgsplikten så att den anmälningspliktiga inte upptäcker att anmälningsplikt föreligger. För brott mot den nya rubriceringen kunde den skyldige dömas till böter (RP 53/2002 rd). Det straffrättsliga ansvaret riktas i fråga om anmälningspliktiga i sammanslutningsform i enlighet med straffrättens allmänna läror. En anmälningspliktig är skyldig att ersätta ekonomisk skada som en kund har förorsakats när en affärstransaktion har utretts, anmälan har gjorts om en tvivelaktig affärstransaktion, en affärstransaktion har avbrutits eller någon har vägrat utföra transaktionen, endast om den anmälningspliktiga inte har iakttagit sådan varsamhet som skäligen kan krävas av honom eller henne med beaktande av förhållandena. Skadeståndsansvaret i fråga om anmälningspliktiga i sammanslutningsform och mellan arbetstagare och arbetsgivare riktas i enlighet med de allmänna bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974). På utredning av penningtvätt som utförs av centralen för utredning av penningtvätt tilllämpas bestämmelserna om polisundersök-

6 6 ning i polislagen (493/1995), såvida det inte är fråga om utredning som avancerat till förundersökning med anledning av brott. Vad gäller sistnämnda fall tillämpas förundersökningslagen (449/1987). Dessutom har en sådan polisman tillhörande befälet som arbetar vid centralen för utredning av penningtvätt befogenhet att ifall tvivelaktiga affärstransaktioner förekommer meddela ett förordnande att under högst fem vardagar avstå från att utföra den tvivelaktiga affärstransaktionen, om en sådan åtgärd behövs för utredning av penningtvätt. Anmälningsplikten omfattar kreditinstitut och finansiella institut, värdepappersföretag, fondbolag och förvaringsinstitut, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet, försäkringsbolag, försäkringsmäklare, pantlåneinrättningar, penningspelssammanslutningar, näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar anmälningar om deltagande och avgifter för deltagande i penningspel, rörelser som förmedlar fastigheter och affärshyreslokaler samt värdepapperscentralen och kontoförande institut. År 2000 mottog centralen för utredning av penningtvätt sammanlagt anmälningar om tvivelaktiga affärstransaktioner. Av dessa anmälningar kom 143 från banker, 920 från valutaväxlingsbolag och 46 från andra anmälningspliktiga, myndigheter och andra instanser. År 2001 mottog utredningscentralen anmälningar, varav 218 kom från bankerna och från valutaväxlingsbolagen. I fråga om de anmälningar som mottogs år 2000 översteg det sammanräknade beloppet av affärstransaktionerna 35,6 miljarder mark (6,0 miljarder euro). Beträffande de år 2001 mottagna anmälningarna var motsvarande belopp drygt 1,4 miljarder mark (0,2 miljarder euro). Under åren har det meddelats 33 förordnanden att avstå från att utföra tvivelaktiga affärstransaktioner. I fråga om de affärstransaktioner som inställelserna gällt har det sammanlagda beloppet överstigit 51 miljoner mark (9 miljoner euro). Av detta belopp har i myndigheternas besittning på ett mer varaktigt sätt erhållits egendom till ett värde av drygt 40 miljoner mark (7 miljoner euro). Genom utredningscentralens säkerhetsåtgärder och förordnanden att avstå från att utföra affärstransaktioner har under perioden egendom till ett värde av sammanlagt närmare 73 miljoner mark (12 miljoner euro) kommit i myndigheternas besittning Den internationella utvecklingen och lagstiftningen i utlandet Internationella förpliktelser Ändringen av penningtvättdirektivet I och med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, nedan ändringen av penningtvättdirektivet, täcker penningtvättdirektivet i fråga om förbrott till penningtvätt inte enbart narkotikabrott, utan också andra allvarliga brott (Artikel 1 E). I direktivet nämns de brott som åtminstone skall betraktas som i direktivet avsedda allvarliga brott. I Finland har redan från första början vilket brott som helst kunnat utgöra förbrott till penningtvätt. I och med ändringen av penningtvättdirektivet täcker den krets sammanslutningar och näringsidkare som är skyldiga att anmäla misstänktafallavpenningtvättintebarakreditinstitut och finansiella institut, utan också följande juridiska eller fysiska personer vid utövandet av deras yrkesmässiga verksamhet: revisorer, externa bokförare och skatterådgivare, fastighetsmäklare, notarier och andra oberoende jurister, handlare som säljer och förmedlar varor av högt värde, såsom ädelstenar eller ädelmetaller, eller konstföremål, och auktionsförrättare samt kasinon (Artikel 2a). I fråga om försäkringsföretagen täcker direktivet fortfarande endast direkt livförsäkring. I Finland har kretsen anmälningspliktiga, utöver de i direktivet avsedda kreditinstituten och finansiella instituten, sedan ikraftträdandet av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt omfattat också fastighetsmäklare och kasinon. Försäkringsbolagen har varit anmälningspliktiga också i fråga om annan försäkringsrörelse än enbart direkt livförsäkring. Sedan år 2001 har också de som förmedlar affärshyreslokaler varit anmälningspliktiga.

7 7 Notarier och andra oberoende jurister är anmälningspliktiga när de deltar a) antingen genom att hjälpa till vid planering eller genomförande av transaktioner för klientens räkning vid köp och försäljning av fastigheter eller företag, vid förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar, vid öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton, vid organisering av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag, vid bildande, drivande eller ledande av truster, bolag eller liknande strukturer, b) eller genom att handla i en klients namn och för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fast egendom (Artikel 2a.5). Medlemsstaterna behöver inte tillämpa de krav som anges i direktivet på notarier, oberoende jurister, revisorer, externa bokförare och skatterådgivare när det gäller sådan information som de har erhållit av någon av sina klienter eller som avser några av dessa klienter medan de bedömer klientens rättsliga situation eller då de försvarar eller företräder klienten i eller i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett rättsligt förfarande, oberoende av om denna information har erhållits före, under eller efter ett sådant förfarande (Artikel 6.3). Medlemsstaterna skall inte heller vara skyldiga att tillämpa förbudet om röjande av att anmälan görs med avseende på de yrken som anges ovan (Artikel 8.2). När det gäller notarier och oberoende jurister får medlemsstaterna utse ett självreglerande yrkesorgan till den myndighet till vilken anmälan skall lämnas, och i sådana fall skall medlemsstaterna fastställa lämpliga former för samarbete mellan detta organ och de myndigheter som har ansvar för att bekämpa penningtvätt (Artikel 6.3). Handlare som köper och säljer varor av högt värde och auktionsfirmor tillhör kretsen anmälningspliktiga när betalning görs kontant och med ett belopp motsvarande euro eller mer (Artikel 2a.6). I fråga om kasinon skall identifieringsplikten gälla samtliga kasinokunder då de köper eller säljer spelmarker till ett värde av euro eller mer. Den skyldighet beträffande fastställandet av identitet som föreskrivs i direktivet skall dock anses vara uppfylld av kasinon underkastade statlig tillsyn om dessa registrerar och identifierar sina kunder redan då dessa kommer in i lokalen, oavsett det antal spelmarker som köps (Artikel 3.5 och 3.6). I Finland skall kundens identitet alltid fastställas i samband med kasinoverksamhet. Enligt 11 lotterilagen (1047/2001) krävs statsrådets tillstånd för kasinoverksamhet. Penningspelstillståndet beviljas som ensamrätt.enligt42 2mom.ansvararinrikesministeriet för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av kasinoverksamhet. För förtydligande av direktivets tillämpningsområde konstateras att direktivets definition av finansiellt institut uttryckligen täcker också verksamheten vid valutaväxlingskontor och kontor för överföring/översändande av pengar, värdepappersföretag och företag för kollektiva investeringar som erbjuder sina andelar eller aktier till försäljning (Artikel 1 B). De sammanslutningar vilkas huvudsakliga affärsverksamhet består i att tillhandahålla valutaväxling har i Finland redan tidigare omfattats av anmälningsplikten, eftersom dessa sammanslutningar ingår i kreditinstitutslagens definition på finansiella institut. I anslutning till preciseringen av direktivets tillämpningsområde skall medlemsstaterna se till att tillsynsorgan som enligt bestämmelse i lag eller annan författning skall övervaka aktiehandeln, valutahandeln och den finansiella derivatmarknaden underrättar de myndigheter som har att bekämpa penningtvätt om dessa tillsynsorgan upptäcker omständigheter som skulle kunna utgöra bevis för penningtvätt (Artikel 10). Finansinspektionen, som i Finland utövar tillsyn över denna marknad, har redan tidigare varit en i 5 lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt avsedd tillsynspliktig med skyldighet att informera. Medlemsstaterna skall under alla omständigheter se till att de institut och personer som omfattas av direktivet vidtar särskilda och lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att bemöta den större risk för penningtvätt som uppstår när affärsförbindelser upprättas eller en transaktion inleds med en kund som inte varit fysiskt närvarande för identifikation (distanstransaktioner). Sådana åtgärder skall

8 8 säkerställa att kundens identitet fastställs, t.ex. genom krav på ytterligare skriftliga bevis, genom att ytterligare åtgärder vidtas för att kontrollera eller bestyrka de handlingar som tillhandahållits, genom krav på ett bekräftande intyg från ett institut som omfattas av direktivet eller krav på att den första betalningen i transaktionen skall utföras via ett konto som har öppnats i kundens namn hos ett kreditinstitut som omfattas av direktivet. I rutinerna för internkontroll skall särskild hänsyn tas till dessa åtgärder (Artikel 3.11). Medlemsstaterna skall sätta i kraft de nationella lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 15 juni Direktivet som instrument ingår i gemenskapens övernationella lagstiftning (den s.k. 1:a pelaren). Utgångspunkten är att gemenskapen inte har behörighet att ge straffrättsliga normer, även om gemenskapsrätten indirekt kan påverka den nationella straffrätten. I artikel 14 i penningtvättdirektivet artikeln har inte ändrats i detta skede konstateras endast att varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som behövs för fullständig tillämpning av alla bestämmelser i direktivet och att medlemsstaterna särskilt skall föreskriva vilka påföljder som skall gälla vid överträdelse av regler som antagits på grund av direktivet. Det beror sålunda på gemenskapsrätten att direktivet inte direkt kan påföra medlemsstaterna skyldighet att bestämma att gärningarna är straffbara. För genomförandet av de föreslagna direktivändringarna i Finland är det dock ändamålsenligt att såsom hot om påföljd i fråga om brott mot direktivet använda uttryckligen straffrättsliga påföljder. Detta beror i första hand på den finska rättstraditionen, där t.ex. tillämpning av avgifter av förvaltningsmässig karaktär skulle kännas främmande i ett dylikt sammanhang. Vid genomförandet av det gällande penningtvättdirektivet gick man likaså hos oss in för att straffbelägga de i direktivet avsedda gärningarna. FATF:s rekommendationer mot penningtvätt I samband med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) verkar den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). FATF är en grupp med 29 stater och två internationella organisationer, Europeiska kommissionen och Gulfstaternas samarbetsorganisation, som medlemmar. Finland har varit medlem i FATF sedan år FATF har antagit 40 rekommendationer mot penningtvätt. Rekommendationerna är inte internationellrättsligt bindande för medlemsstaterna, men medlemsstaterna har politiskt förbundit sig att genomföra dem på nationell nivå. Enligt rekommendation 21 skall de finansiella instituten fästa särskild vikt vid affärsförbindelser och transaktioner med personer, företag och finansiella institut från länder som inte följer rekommendationerna eller som tillämpar dem endast till en del. När transaktioner förefaller att sakna ett tydligt ekonomiskt eller lagligt syfte bör deras bakgrund och syfte så långt som möjligt undersökas och observationerna dokumenteras så att de kan överlämnas till tillsynsmyndigheter, revisorer och förundersökningsmyndigheter. FATF upprätthåller en lista över s.k. ickesamarbetsvilliga stater och territorier. FATF uppmanar sina medlemsstater att tillämpa rekommendation 21 på de listade staterna och territorierna. Om en stat eller ett territorium som satts upp på listan inte utvecklar sina aktioner mot penningtvätt kan, på uppmaning av FATF, ytterligare motåtgärder riktas mot staten eller territoriet i fråga. Beträffande uppmaningar om ytterligare motåtgärder bestäms separat för varje enskild stat och enskilt territorium. FATF:s ytterligare motåtgärder omfattar följande komponenter: a) stränga bestämmelser för identifiering av kunder och förbättrad rådgivning, även en för varje land eller territorium specifik finansiell rådgivning, till finansinstituten för identifiering av de faktiska ägarna innan affärsförbindelser inleds med enskilda eller företag från dessa länder eller territorier, b) förbättrade relevanta mekanismer för rapportering eller systematisk rapportering av finansiella transaktioner på grundval av att det är troligare att finansiella transaktioner med sådana länder eller territorier är tvivelaktiga, c) vid bedömning av ansökningar om tillstånd till etablering av dotterföretag, filialer eller representa-

9 9 tionskontor till banker skall man beakta att banken i fråga är från ett ickesamarbetsvilligt land eller territorium och d) varning till företag inom den icke-finansiella sektorn för att transaktioner med organisationer som är etablerade i icke-samarbetsvilliga länder eller territorier kan innebära risk för penningtvätt. Vid Europeiska unionens gemensamma rådsmöte (ekonomiska och finansiella frågor samt rättsliga och inrikes frågor) år 2001 och oktober 2002 har man beslutat att på de ickesamarbetsvilliga staterna tillämpa FATF:s rekommendation 21 mot penningtvätt och att börja tillämpa ytterligare motåtgärder gentemot de icke-samarbetsvilliga stater som inte i tillräckligt hög grad har utvecklat sina system för bekämpning av penningtvätt. Internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism Artikel 18.1 punkt b i internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism gäller åtgärder som kräver att finansiella institutioner och andra yrkeskategorier som deltar i finansiella transaktioner använder de mest effektiva medel som står till buds för identifiering av deras återkommande och tillfälliga kunder liksom av kunder i vars intresse konton öppnas och att de särskilt uppmärksammar ovanliga eller misstänkta transaktioner och rapporterar om transaktioner som misstänks härröra från brottslig verksamhet. I detta syfte skall konventionsstaterna överväga att 1) anta bestämmelser som förbjuder öppnande av konton för innehavare eller förmånstagare som är oidentifierade eller inte kan identifieras, och vidta åtgärder för att trygga att sådana institutioner verifierar vilka som är de verkliga ägarna av sådana transaktioner, 2) vad gäller identifiering av juridiska personer, kräva att de finansiella institutionerna, när så är nödvändigt, vidtar åtgärder för att verifiera kundens rättsliga existens och struktur genom att från offentliga källor, från kunden eller från bådadera införskaffa bevis om bolagsbildning, innefattande uppgifter om kundens namn, bolagsform, adress, ledningspersonal samt bestämmelser om behörighet att träffa för enheten bindande avtal, 3) anta bestämmelser som ålägger de finansiella institutionerna att ofördröjligen till de behöriga myndigheterna inrapportera alla komplexa, ovanligt stora transaktioner och ovanliga transaktionsmönster som saknar synligt ekonomiskt eller uppenbart lagligt syfte, utan fruktan för att åta sig straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar för överträdelse av någon inskränkning beträffande röjande av information om de rapporterarsinamisstankarigodtro,samt4)kräva att finansiella institutioner under minst fem år behåller alla nödvändiga uppgifter om transaktioner, såväl inom landet som internationellt. Enligt artikel 18.2 punkt a skall konventionsstaterna också överväga åtgärder för övervakning, innefattande exempelvis krav på licensiering, för agenter som ägnar sig åt penningöverföring. Enligt artikel 18.2 punkt b skall konventionsstaterna vidare överväga sådana praktiska åtgärder med hjälp av vilka man kan upptäcka eller övervaka gränsöverskridande överföring av kontanter och överlåtbara instrument. I fråga om dessa åtgärder förutsätts att garantier finns för att trygga en riktig användning av uppgifter. Åtgärderna får inte heller på något sätt hindra kapitalets fria rörlighet. FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism Av FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism gäller rekommendation IV anmälningar om tvivelaktiga affärstransaktioner som ansluter sig till terrorism. Om finansiella institut eller andra sådana företag eller enheter som omfattas av skyldigheten att delta i bekämpandet av penningtvätt misstänker eller har motiverad anledning att misstänka att tillgångarna är kopplade till terrorism eller terrordåd eller att de används på åtgärd av terroristorganisationer, skall de finansiella instituten m.fl. enligt rekommendationen vara skyldiga att anmäla sina misstankar till behöriga myndigheter. Rekommendation VI gäller överföring av pengar. Enligt rekommendationen skall varje stat vidta åtgärder för att säkerställa att fysiska och juridiska personer, inklusive agenter som tillhandahåller tjänster som gäller penning- och värdeöverföringar, inklusive inofficiella system för detta, skaffar tillstånd eller

10 10 registrerar sig samt att de serviceinrättningar som det här är fråga om iakttar FATF:s samtliga rekommendationer som gäller banker och andra finansiella institut. Varje stat skall säkerställa att fysiska och juridiska personer som producerar dylika tjänster på ett illegalt sätt blir utsatta för administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder. De särskilda rekommendationerna skall sättas i kraft på nationell nivå inom juni FATF:s särskilda rekommendationer om åtgärder mot finansiering av terrorism baserar sig också på Förenta Nationernas säkerhetsråds resolution 1373 (2001) som gäller de hot terrordåden utgör när det gäller den internationella freden och säkerheten. Lagstiftningen i utlandet Sverige I anslutning till Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism har lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. (2002:444) och lagen om ändring i lagen om valutaväxling och betalningsöverföring trätt i kraft i Sverige den 1 juli Lagarna innebär att tillämpningsområdet för systemet för förhindrande och utredning av penningtvätt utvidgades att gälla också förhindrande och utredning av finansiering av terrorism. Den nya lagen innehåller sådana bestämmelser om företag som avses i lagen om åtgärder mot penningtvätt (1993:768) som gäller bl.a. gransknings- och uppgiftsskyldigheten, förbudet att medverka vid vissa transaktioner, förbudet att röja åtgärder som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt, straffpåföljderna för brott mot gransknings- och uppgiftsskyldigheten och mot förbudet att röja åtgärder som gäller förhindrande och utredning av penningtvätt samt registerfrågor. Lagen innehåller också bestämmelser om Finansinspektionens underrättelseskyldighet och lagen och den förordning (Förordning 2002:552 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall) som givits med stöd av lagen och lagen om åtgärder mot penningtvätt bestämmelser om Finansinspektionens rätt att meddela närmare föreskrifter. Danmark I Danmark har lagen om ändring av lagen om förebyggande åtgärder mot penningtvätt (lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge nr 348) givits den 6 juni 2002 (nr 422). Lagen har till en viss del trätt i kraft den 1 augusti 2002 och till en viss del tidigare. I och med lagändringen ändrades namnet på lagen från lagen om förebyggande åtgärder mot penningtvätt till lagen om förebyggande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I fråga om definitionen på begreppet terrorism hänvisas till definitionen i strafflagen. De bestämmelser om identifieringsplikt och om finansinspektionens (Finanstilsynets) anmälningsplikt som hänför sig till penningtvätt kompletterades med bestämmelser om finansiering av terrorism. Om man misstänker att en affärstransaktion har eller har haft anknytning till finansiering av terrorism, skall företaget i fråga utreda transaktionen närmare. Ifall misstanken inte kan elimineras, skall statsåklagaren för ekonomiska brott underrättas. En affärstransaktion som gäller kontot eller personen i fråga skall få fullföljas endast med nämnda statsåklagares tillstånd. Polisen kan med stöd av rättegångslagen begära de uppgifter som behövs i ärendet. För brott mot bestämmelsen bestraffas på samma sätt som när det gäller brott mot bestämmelsen om plikten att anmäla misstänkta fall av penningtvätt. Enligt den ändrade lagen är det uttryckligen statsåklagaren för ekonomiska brott, dvs. inte längre polisen, som skall ta emot anmälningar om misstänkta fall av penningtvätt. Också Danmarks centralbank (Danmarks Nationalbank) omfattas numera av lagens tillämpningsområde till den del som centralbanken har verksamhet motsvarande den som bedrivs vid kreditinstituten och de finansiella instituten. Kretsen anmälningspliktiga utvidgades att gälla också advokater, revisorer och skatterådgivare, fastighetsmäklare, försäkringsmäklare, handlare som säljer och förmedlar varor och auktionsförrättare samt personer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

RP 61/2012 rd. personer som ägs eller där bestämmande inflytande utövas av ovan avsedda personer, enheter eller grupper. Det föreslås att bestämmelser

RP 61/2012 rd. personer som ägs eller där bestämmande inflytande utövas av ovan avsedda personer, enheter eller grupper. Det föreslås att bestämmelser RP 61/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism och till lagar om ändring av 46 kap. 1 i strafflagen och av 35 och 36 i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Penningtvätt. Vita pengar till svarta och svarta pengar till vita. Britt-Marie Rehn Cecilia Roms

Penningtvätt. Vita pengar till svarta och svarta pengar till vita. Britt-Marie Rehn Cecilia Roms Penningtvätt Vita pengar till svarta och svarta pengar till vita Britt-Marie Rehn Cecilia Roms Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Ekenäs 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

RP 232/2014 rd. Kvalifikationsgrunderna hänför sig till användningen

RP 232/2014 rd. Kvalifikationsgrunderna hänför sig till användningen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om nätbrott i strafflagen och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital.

RP 43/2007 rd. om värdepappersföretags minimikapital. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om värdepappersföretag, lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och vissa lagar i samband därmed PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) 1 Inledning Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 287/2009 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om placeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om placeringsfonder ska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av bokföringslagen samt vissa andra lagar med anknytning till den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för

RP 318/2010 rd. ska börja omfattas av yrkesetiska skyldigheter och tillsyn, vilket sker genom att det inrättas ett nytt tillståndssystem för Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om rättegångsbiträden med tillstånd och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till polislag och vissa lagar i samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny polislag som ersätter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till säkerhetsutredningslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en

Läs mer

Tredje penningtvättsdirektivet

Tredje penningtvättsdirektivet 2008:2 Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation MISSIV DATUM DIARIENR 2008-03-17 2008/19-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-17 Fi2007/2472 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

RP 94/2013 rd. I propositionen föreslås att det stiftas en lag Förvaltare av alternativa investeringsfonder

RP 94/2013 rd. I propositionen föreslås att det stiftas en lag Förvaltare av alternativa investeringsfonder Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förvaltare av alternativa investeringsfonder PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas en lag

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den 229334N PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Den lag om Finansinspektionen

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet.

Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Daniel Sedighha & Erik Wahlbro Den ekonomiska brottsligheten i näringslivet. Penningtvätt, målvakter, bulvaner och lagerbolag. Corporate crime Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT- 10 Handledare: Marie

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen

RP 20/2007 rd. I denna proposition föreslås att trafikförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av trafikförsäkringslagen och 2 a kap. 10 i lagen om försäkringsbolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att elmarknadslagen skall ändras. Det föreslås

Läs mer