Bruksanvisning för Protege ZM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för Protege ZM"

Transkript

1 Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE _SV Rev. B

2

3 Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE _SV Rev. B

4 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton, Scout, Freedom, Masterdock är registrerade och/eller oregistrerade varumärken som tillhör Scott Technologies, Inc. eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras i något form eller på något sätt eller användas till att skapa härledda verk (som översättningar, omvandlingar eller anpassningar) utan skriftligt tillstånd från Scott Safety. Scott Safety förbehåller sig rätten att revidera den här dokumentationen och göra ändringar i innehållet från tid till annan utan skyldighet från Scott Safetys sida att meddela om sådan revidering eller ändring. Scott Safety tillhandahåller denna dokumentation utan garantier villkor av något slag, varken indirekta eller direkta, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier, bestämmelser eller villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Scott Safety kan göra förbättringar eller förändringar i produkten(erna) som beskrivs i denna dokumentation när som helst. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten i denna handbok kan inget ansvar antas för felaktigheter eller utelämnanden. Denna publikation är inte avsedd att ligga till grund för ett avtal, och företaget förbehåller sig rätten att ändra design, innehåll och specifikationer för detektorn utan förvarning. Scott Safety, 4320 Goldmine Road, Monroe, NC 28110, Telefon , FAX , E-post Webb Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer och MS-DOS är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Solaris och Java är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. Alla andra produkter eller namn på tjänster tillhör sina respektive ägare. Internationell transport av denna enhet regleras enligt Förenta staternas export föreskrifter och kan regleras av importregler i andra länder.

5 _SV Rev. B INNEHÅLL Om den här bruksanvisningen Översikt över bruksanvisningen xi Begrepp i bruksanvisningen xii Dokumentation om relaterade produkter xii Versionshistorik xii Certifieringar och godkännanden xiii Allmän säkerhetsinformation xiv Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av gasvarnaren xv Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av sensorn xvi Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av batteriet.... xvi AVSNITT 1 AVSNITT 2 AVSNITT 3 BILAGA A BILAGA B Inledning Översikt över avsnitten Översikt över enheten Kontrollera levererade artiklar Användning Översikt över avsnitten Använda gasvarnaren Starta gasvarnaren Gasvarnarens LCD-signaler och larm Underhåll Översikt över avsnitten Test av gasvarnaren Funktionstest med kalibreringsadapter Kalibrera O 2 -varnaren med hjälp av knappen pĺ framsidan Underhĺll Gasvarnarens självtest Stänga av signalen om funktionstestintervall Felkoder Specifikationer Översikt över bilagan Specifikationer Sensorinformation Översikt över bilagan Gasstörningar

6 VI INNEHĹLL BILAGA C Support Översikt över bilagan Teknisk service Lista över delar Om garantin Index

7 _SV Rev. B LISTA ÖVER FIGURER 1 Gasvarnarens viktigaste delar Gasvarnarens LCD-indikationer Funktionstest - Kalibreringsadapterns anslutning

8 VIII LISTA ÖVER FIGURER

9 _SV Rev. B LISTA ÖVER TABELLER 1 Dokumentation om Scott Safety-produkter xii 2 Versionshistorik för Bruksanvisning för Protege ZM xii 3 Certifieringar och godkännanden för gasvarnaren xiii 4 Tillgängliga övervakningsalternativ Gasvarnarens viktigaste delar Artiklar pĺ LCD-skärmen och beskrivningar Gasvarnarens uppstartsordning Beskrivningar av gasvarnarens signaler och larm Självtestets steg Protege ZM Felkoder Gasvarnarens specifikationer Gasstörningar Lista över tillhörande delar

10 X LISTA ÖVER TABELLER

11 _SV Rev. B OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Översikt över bruksanvisningen Den här bruksanvisningen beskriver stegen för att använda Protege ZM bärbar gasvarnare. Det här dokumentet anger för gasdetekteringspersonal hur gasvarnaren ska hanteras. Dokumentet innehåller information om drift och underhåll. Bruksanvisningen förutsätter grundläggande kunskaper om gasdetektering. Bruksanvisningen är indelad på följande sätt: Inledning Användning Underhåll Specifikationer Sensorinformation Support Varning: Läs igenom, se till att du förstår och följ allt innehåll i den här bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

12 XII OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Begrepp i bruksanvisningen Följande symboler används i hela bruksanvisningen, där det är tillämpligt: Varning: Den här ikonen och texten anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. Försiktighet: Den här ikonen och texten anger en potentiellt farlig åtgärd. Anvisningarna i varningen måste följas. Enheten kan komma att skadas om så inte sker. Den här ikonen och texten anger att det finns risk för elektrostatisk urladdning (ESD) vid en åtgärd och att det är nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder mot ESD. Den här texten och symbolen anger särskilt viktig information. Dokumentation om relaterade produkter Tabell 1 innehåller all dokumentation för produktfamiljen Scott Safety. Tabell 1 Dokumentation om Scott Safety-produkter DOKUMENTETS NAMN SYFTE DOKUMENT-ID Bruksanvisning för Innehåller information om drift och underhåll Protege ZM av Protege ZM gasvarnare. Bruksanvisning för Protege ZM-systemet Innehåller information om installation, konfiguration, drift, underhåll och felsökning av Protege ZM gasvarnare, teststation, tillhörande programvara och maskinvara Versionshistorik Tabell 2 anger versionshistoriken för den här bruksanvisningen, med beskrivningar av ändringarna. Tabell 2 Versionshistorik för Bruksanvisning för Protege ZM VERSION A B ÄNDRING Första utgåvan. Avsnittet Specifikationer Tydliggjorda temperaturintervall.

13 Certifieringar och godkännanden XIII Certifieringar och godkännanden Tabell 3 avger att gasvarnaren har testats och överensstämmer med följande. Tabell 3 Certifieringar och godkännanden för gasvarnaren MÄRKNING Klass I, Grupp A, B, C, D T4-50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO) Ex ia IIC T4 Ga Omgivande temperatur: -50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO) ATEX-direktivet EMC-direktivet Ex ia IIC T4 Ga Omgivande temperatur: -50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO)

14 XIV OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Allmän säkerhetsinformation Försäkra dig om att du följer detta för din egen säkerhet. Varning: Läs igenom och följ allt innehåll i den här bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Varning: Alla personer som har eller kommer att ha ansvar för att använda eller testa denna produkt måste läsa och förstå innehållet i denna bruksanvisning. Produkten kommer att fungera som avsett endast om den används och testas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar kommer att göra garantin och godkännandena ogiltiga. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan också resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Scott Safety påtar sig inget för användningen av utrustning om den inte används i enlighet med instruktionerna. Om ytterligare information om drift eller underhåll krävs men inte finns i bruksanvisningen, kontakta Scott Safety eller deras ombud. Scott Safety ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador i samband med eventuella ändringar, fel eller utelämnanden i den här bruksanvisningen. Alla relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter måste följas vid installation och användning av denna produkt. Av säkerhetsskäl och för att garantera överensstämmelse med dokumenterad systemdata bör reparation av komponenter endast utföras av tillverkaren. Vidare kan branschstandarder, normer och lagstiftning komma att ändras. Uppdaterade kopior ska efterfrågas av användaren för att säkerställa att senast utfärdade föreskrifter, standarder och riktlinjer finns tillgängliga. Alla relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter måste följas vid hantering och bortskaffande av farligt material, giftsensorer (E-Chem), batterier och andra liknande artiklar som kan omfattas av klassificeringen av farligt material. De elektriska och elektroniska delarna samt batteriet i denna produkt får inte kastas bland kommunalt avfall; de ska lämnas in till en avfallsanläggning. Information om avfallsanläggningar kan erhållas av de lokala myndigheterna eller importörens representant. Korrekt avfallshantering kommer att bidra till återvinning av materialet och förhindra negativa konsekvenser för miljön. För produkter som säljs i Europa, ska förfarandet för uttjänta batteridrivna elektroniska produkter uppfylla RoHS-direktivet 2002/95/EG, WEEE-direktivet 2002/96/EG och batteridirektivet 2006/66/EG. Dessa direktiv fastställer hur man kasserar elektroniska delar och batterier efter användning. För Proteges produkter som säljs i Storbritannien har Scott Safety Ltd ordnat en uppsamlingstjänst. Denna tjänst kan nås genom kundtjänst, som gärna hjälper till, på telefonnummer Vänligen skicka inte produkter till Scott. I andra delar av Europa, finns det andra system. Kontakta din lokala leverantör av Scotts produkter för mer information. Använd endast reservdelar som godkänts av Scott Safety.

15 Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av gasvarnaren XV Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av gasvarnaren Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Varning: Denna utrustning måste drivas och underhållas av kvalificerad personal. Läs och förstå bruksanvisningen helt innan du använder eller reparerar produkten. Kvalificerad personal definieras av lokala, länslig, statliga, federala och enskilda företagsstandarder. Varning: Byt eller ersätt inga delar eftersom det kan försämra den egentliga säkerhetsklassificeringen och ogiltigförklara produktgarantin. Varning: När du är osäker, lämna området omedelbart. Du ska lämna området omedelbart om gasvarnaren avger en varning eller ett larm. Du ska känna till, förstå och följa företagets säkerhetsregler. Varning: Försäkra dig om att atmosfären är fri från giftgaser innan någon av procedurerna inleds. Varning: När den primära gasvarnaren är avstängd, ska du se till att ha en annan gasvarnare tillhands för att aktivt detektera gaser. Gasvarnaren kan stängas av på grund av, men inte begränsat till, aktiviteter som kalibrering, installation, underhåll, felsökning, konfiguration, koppling och andra aktiviteter. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på det sätt som beskrivs, ska den tas ur bruk och lämnas in på reparation. Använd endast reservdelar som godkänts av Scott Safety, när det är tillämpligt. Varning: Använd endast gasvarnaren för att övervaka atmosfären med avseende på de gaser och koncentrationer den är inställd på att upptäcka. Varning: För att förhindra antändning av explosiv atmosfär, ska användaren läsa och följa tillverkarens aktuella underhållanvisningar. Varning: Läs föreskrifterna om produktsäkerhet i denna bruksanvisning. Utbyte av komponenter kan påverka produktsäkerheten, vilket kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. Varning: Utför ett funktionstest varje dag. Underlåtenhet att utföra ett daglig funktionstest kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Försiktighet: Gasvarnaren fungerar inte utan ström. Det innebär att den detekterar gas endast när den är laddad. Försiktighet: Testa periodvis att systemets larm fungerar korrekt genom att utsätta gasvarnaren för en riktad gaskoncentration som överstiger den högre larmpunkten. Försiktighet: Säkerställ att gasinloppsportarna är fria från smuts och partiklar före användning. Försiktighet: Utsätt inte gasvarnaren för kraftiga mekaniska eller elektriska stötar. Gör alltid en uppstart och ett funktionstest efter sådan exponering för att kontrollera gasvarnarens funktion och noggrannhet.

16 XVI OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av sensorn Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Varning: Långvarig exponering av detektorn för höga koncentrationer av giftiga gaser kan resultera i att sensorn försämras. Om ett larm avges på grund av hög koncentration av giftiga gaser, ska du ta dig ut till ett säkert område, göra ett funktionstest, kalibrera om det krävs eller, vid behov, ringa oss. Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av batteriet Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Försiktighet: Gör inga försök att modifiera eller reparera gasvarnaren. Försiktighet: Gör inga försök att byta gasvarnarens batteri. Det är inte utbytbart. Försiktighet: Kassera gasvarnaren så snart batteriindikatorn anger att batteriet är helt tömt.

17 Avsnitt _SV Rev. B INLEDNING Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Översikt över enheten

18 2 AVSNITT 1: INLEDNING Översikt över enheten Protege ZM är en bärbar gasvarnare för engångsbruk, med en (1) klämma, som styrs med en enda knapp och har två (2) års livslängd (normalt sett). Har ett inte utbytbart litiumjonbatteri, filter och sensor som redan är installerade och klara att användas. Gasangivelsen visas via en direktavläst bakgrundsbelyst LCD-skärm, flera tydliga LED-lampor, ett starkt ljudlarm och ett vibrationslarm. Gasvarnaren innehåller en nedladdningsbar datalogg över (25) händelser och den registrerar noterade exponeringar, kalibreringar och gasvärden. Gasvarnaren för personligt bruk är utformad för övervakning av atmosfären efter potentiellt farliga gasnivåer. Välj mellan tre (3) typer: svavelväte (H 2 S), kolmonoxid (CO) och syre (O 2 ), berikning eller uttömning. I Tabell 4 anges de tillgängliga alternativen. Tabell 4 Tillgängliga övervakningsalternativ ARTIKEL BAK- GRUNDS-KÖR- NING Om du har några frågor om gasvarnaren eller hur den används, kontakta Scott Safety. Se "Teknisk service" på sidan 20. Figur 1 visar gasvarnarens viktigaste delar. FÖRINSTÄLLDA LARM- PUNKTER* Syre (O 2 ) Nej Låg=19,5 % Hög=23,5 % Svavelväte (H 2 S) Ja Låg=10 PPM Hög=15 PPM Kolmonoxid (CO) Ja Låg=35 PPM Hög=200 PPM * Kunden kan ändra de inställda värdena med hjälp av IR Connect efter leveransen. För att visa gasvarnarens inställda larmpunkter trycker du på knappen på gasvarnarens framsida. Larmpunkterna kan också ställas in på fabriken om det beställs.

19 Översikt över enheten 3 Figur 1 Gasvarnarens viktigaste delar Tabell 5 anger gasvarnarens viktigaste delar. Tabell 5 Gasvarnarens viktigaste delar REFE- RENS-NUM- MER ARTIKEL 1 LED-larm (ovansidan) 2 IR-port (baksidan) 3 LED-larm (2, sidorna) 4 LCD-skärm 5 Ljudlarmsport 6 Gasinloppsport 7 Gasmärkning 8 Strömbrytare 9 Krokodilklämma (baksidan) 7 Kontrollera levererade artiklar Det här avsnittet innehåller en lista över de föremål som normalt medföljer gasvarnaren. Kontrollera att alla är med, om inte se "Teknisk service" på sidan 20. Gasvarnare Kalibreringsadapter Protege ZM Gasdetektions-CD Alligatorklämma för bältet

20 4 AVSNITT 1: INLEDNING

21 Avsnitt _SV Rev. B ANVÄNDNING Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Använda gasvarnaren

22 6 AVSNITT 2: ANVÄNDNING Använda gasvarnaren Det här avsnittet beskriver de lägen som gasvarnaren kan användas i. Varning: Om gasvarnaren inte svarar som den ska i uppstarten, eller om kalibreringen är för gammal, ska enheten inte användas förrän den har kalibrerats. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Om dessutom LCD-skärmen slocknar och enheten inte svarar betyder det att enhetens tvååriga livslängd har tagit slut. Gasvarnaren använder en speciell LDC-skärm för höga synvinklar för att förbättra skärmens tydlighet. När ingen gas förekommer visar den återstående varaktighet. Om gas förekommer övergår skärmbilden automatiskt till att visa gaskoncentrationen och en batteriikon. För att aktivera gasvarnaren, tryck och håll inne knappen på framsidan i ungefär fem (5) sekunder. När den aktiveras kommer gasvarnaren att vibrera, blinka och avge ett pipljud. Efter aktiveringen visas den återstående livslängden i månader på LCD-skärmen, som 24 månader. Se "Starta gasvarnaren" på sidan 7. Det antal (för normalt läge) som visas på gasvarnarens LCD-skärn kan ändras med hjälp av parametern Skärm i programvaran IR Connect. Figur 2 visar informationen på LCD-skärmen. Figur 2 Gasvarnarens LCD-indikationer Tabell 6 innehåller LCD-informationen och beskrivningar av den. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på det sätt som beskrivs här ska den inte användas. Märk den med Ur funktion. Underlåtenhet att kontrollera att den fungerar kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Varning: Du måste lära dig ikonerna både i larmläget och utan larm. Varning: Om det saknas ikoner på skärmen eller om de inte framträder tydligt, kontakta oss. Tabell 6 Artiklar på LCD-skärmen och beskrivningar REFERENS- NUMMER BESKRIVNING 1 Ikon för larmtillstånd 2 Statusikon för självtest 3 Ikon för testpåminnelse Om den syns behövs ett självtest

23 Använda gasvarnaren 7 Tabell 6 Artiklar på LCD-skärmen och beskrivningar (fortsätter) REFERENS- NUMMER BESKRIVNING 4 Ikon för gastyp 5 Ikon för batteri (används under gasavläsning i realtid) 6 Återstående livslängd eller Gasavläsningsdata i realtid 7 Ikoner för hög och låg larmpunkt 1/7 Ikoner för larmtillstånd 6/8 Ikoner för återstående livslängd 9 Ikon för infraröd dataöverföring 10/11 Månader/dagar/timmar sen senaste maxexponering 6/11 Återstående livslängd, data och ikon Starta gasvarnaren Det har avsnittet beskriver uppstartsordningen. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på detta sätt ska den inte användas. Märk den med Ur funktion. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Tabell 7 beskriver ordningen detaljerat. Tabell 7 Gasvarnarens uppstartsordning ÅTGÄRD LCD-SKÄRM RESULTAT Tryck ned och håll inne knappen i fem (5) sekunder. Gasvarnaren startas och kör ett självtest. Under självtestet ska du kontrollera att följande inträffar: Gasvarnaren avger ett pipljud Alla LED-lampor tänds och gasvarnaren vibrerar Alla tecken på LCD-skärmen visas Efter att alla tecken visats på LCD-skärmen visas de höga och låga larmpunkterna. När ett självtest har genomförts framgångsrikt övergår skärmen till den vanliga skärmbilden och visar ikonerna Månader och Klocka och visar en BOCK och ett kort pipljud hörs.

24 8 AVSNITT 2: ANVÄNDNING Gasvarnarens LCD-signaler och larm Det här avsnittet beskriver olika signaler och larm. Tabell 8 visar det detaljerat. Tabell 8 Beskrivningar av gasvarnarens signaler och larm LCD-SKÄRM ORSAK LAMPOR LJUD VIBRATION Larm om låg nivå 1 långsam blinkning varje sekund 1 långsamt pipljud varje sekund 1 långsam vibration varje sekund Larm om hög nivå och larm om över gränsen (OL, Over Limit) 2 snabba blinkningar varje sekund 2 snabba pipljud varje sekund 2 snabba vibrationer varje sekund Larm om nedräkning av detektorns livslängd* 8 långsamma blinkningar per minut 8 långsamma pipljud per minut 8 långsamma vibrationer per minut Dags för funktionstest** Obs: LCD-skärmen växlar mellan BUP och värde. Avger växlande blinkningar (vänster och höger) var femte (5) sekund * När gasvarnarens återstående tid visar 0 timmar fungerar detektorn i 8 timmar innan den stängs av. ** Detta gäller endast när ett funktionstestintervall har ställts in.

25 _SV Avsnitt 3 Rev. B UNDERHÅLL Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Test av gasvarnaren Underhåll Felkoder

26 10 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Test av gasvarnaren Det här avsnittet behandlar testning av gasvarnaren. Varning: Användning av en enhet som har överskridit sitt kalibreringsdatum kan orsaka felaktiga avläsningar av upptäckta gaser. Avläsningar som erhållits när gasvarnaren inte är kalibrerad är ogiltiga och kan leda till dödsfall eller skador. Scott Safety vet vilken potential gasvarnaren har att rädda liv när den används och underhålls på rätt sätt. Därför är det mycket viktigt att kontrollera att gasvarnaren fungerar genom kalibrering och regelbunden funktionstestning för att säkerställa att gasvarnaren fungerar som avsett i en potentiellt farlig miljö. Hur ofta kalibrering och funktionstestning ska utföras avgörs bäst baserat på lokala föreskrifter, bolagsbestämmelser och branschpraxis. Scott Safety har inte ansvar för att upprätta strategier eller regler. Kalibrering Utför för att försäkra att enheten detekterar gaser inom de specificerade driftsparametrarna. Kalibrering är en anpassning av gasvarnarens respons så att den matchar en känd koncentration av gas. Sensorerna kan tappa känslighet på grund av normal försämring, exponering för höga gaskoncentrationer eller förorening av sensorn. Funktionstest med kalibreringsadapter Det här avsnittet beskriver hur man utför ett manuellt funktionstest. Utrustning som krävs: Kalibreringsgas Kontrollera att koncentrationsnivån överstiger gasvarnarens inställda punkter och att gasflaskans utgångsdatum inte har passerats. Tygonslang 60 cm av 4,76 mm slang (2 fot av 3/16 tum) ID Regulator Inställd på ett flöde på 0,5 lpm Kalibreringsadapter Medföljer gasvarnaren 1 Kontrollera att koncentrationsnivån för målgasen i gasflaskan överstiger gasvarnarens inställda larmnivå. 2 Anslut regulatorn till gasflaskan och kontrollera flasktrycket. 3 Anslut tygonslangen till både regulatorn och kalibreringsadaptern. 4 Anslut kalibreringsadaptern till gasvarnaren och släpp ut gas. Se Figur 3. Försäkra dig om att kalibreringsadaptern är ansluten till gasvarnaren med pilens huvud riktad åt höger för korrekt flöde. Försäkra dig även om att slangen från regulatorn är fäst vid kalibreringsinloppet (änden utan pil).

27 Test av gasvarnaren 11 Figur 3 Funktionstest - Kalibreringsadapterns anslutning 5 Kontrollera att gasvarnaren svarar på målgasen och aktiverar ljus-, ljud- och vibrationslarmen. 6 Stäng av gasflaskan och koppla loss kalibreringsadaptern. Varning: Om gasvarnaren inte aktiverar alla larm inom en (1) minut måste den tas ur bruk och märkas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Kalibrera O 2 -varnaren med hjälp av knappen på framsidan Det här avsnittet beskriver hur man kalibrerar en O 2 -varnare endast med hjälp av knappen på framsidan. Varning: Utför O 2 -kalibrering endast i normal luft (20,9 % syre) som är fri från farliga gaser. 1 Tryck ned och håll inne knappen på framsidan i fyra (4) sekunder. 2 Texten CAL (kalibrerar) visas och O 2 -ikonen blinkar i nedre vänstra hörnet. 3 Efter en framgångsrik kalibrering avger gasvarnaren ett (1) pipljud, vibrerar och LED-lamporna blinkar. 4 Efter en kalibrering som inte varit framgångsrik kommer gasvarnaren inte att pipa eller blinka och den fortsätter att visa CAL. Om det inte fungerar trots flera försök, kontakta oss.

28 12 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Underhåll Gasvarnarens självtest Det här avsnittet behandlar underhållskraven. Det här avsnittet behandlar gasvarnarens självtest. Inför varje daglig användning föreslår enheten att ett självtest utförs. Processen är ett enkelt och effektivt sätt att säkerställa att gasvarnaren fungerar på ett säkert sätt. Under självtestet aktiveras ljus-, ljud- och vibrationslarmet och sensorn testas. Tabell 9 beskriver detaljerat steg för steg hur man utför självtestet. Varning: Självtestet ersätter inte ett funktionstest eller en kalibrering för att säkerställa att gasvarnaren reagerar på gas. Tabell 9 Självtestets steg LCD STEG När ikonen TEST visas i övre vänstra hörnet måste ett självtest genomföras. Tryck du på knappen på gasvarnarens framsida för att göra ett självtest. När du tryckt på knappen visas den här skärmbilden. Under självtestet ska du kontrollera att följande inträffar: Gasvarnaren avger ett pipljud Alla LED-lampor tänds och gasvarnaren vibrerar Alla tecken på LCD-skärmen visas Efter att alla tecken visats på LCD-skärmen visas de höga och låga larmpunkterna. Obs: När ett självtest genomförts framgångsrikt ser man att de bockas av automatiskt, och de höga och låga larmpunkterna visas. Obs: Förutsatt att gasvarnaren inte har exponerats för gas, visas följande. Gå annars vidare till nästa steg. När ett självtest har genomförts framgångsrikt övergår skärmen till den vanliga skärmbilden och visar en BOCK på platsen där ikonen TEST tidigare satt och ett kort pipljud hörs. Gasvarnaren är inställd på att föreslå ett nytt självtest efter tjugo (20) timmar efter det att knappen tryckes in. (Om tillämpligt) Om den är programmerad med ett ANVÄNDAR-ID kommer, efter att larmpunkterna visats, en kombination av siffror och bokstäver att bläddras fram på LCD-skärmen. Det förekommer högst två (2) skärmbilder med en högsta gräns på sex (6) tecken i ett ANVÄNDAR-ID. (Om tillämpligt) Om gasvarnaren har exponerats för gas som överstiger den lägre larmpunkten visas ett värde med texten MAX bredvid. Det är toppvärdet (det högsta) som gasvarnaren detekterat. Efter den här skärmbilden visas en annan, med ett värde och (timmar, dagar eller månader); detta anger tiden som gått sedan det senaste toppvärdet avlästes.

29 Underhåll 13 Tabell 9 Självtestets steg (fortsätter) LCD STEG (Om tillämpligt) Efter att toppvärdet och tiden har visats, visas en annan skärmbild med CLP (radera senaste topp). Om du trycker på knappen medan den texten visas kommer gasvarnarens toppvärde att återställas. Obs: Värdet raderas från skärmen, men värdet sparas i gasvarnarens händelselogg. Det här värdet kan raderas på nästa skärmbild. Försiktighet: Om självtestet misslyckas avger gasvarnaren fem (5) korta pipljud och blinkar för att sedan visa TEST. Försiktighet: Om självtestet misslyckas tre (3) gånger i följd går gasvarnaren in i Felsäkert läge. Kontakta oss för att få den utbytt. Försiktighet: Vid normal drift övervakas batteriet kontinuerligt. Om batteriet är svagt i över tre (3) timmar går gasvarnaren in i Felsäkert läge. Försiktighet: Om batteriets självtestet misslyckas fem (5) gånger i följd slocknar LCD-skärmen. Om LCD-skärmen har slocknat ska enheten tas ur bruk. Kontakta oss för att få den utbytt. Stänga av signalen om funktionstestintervall Det här avsnittet beskriver hur man stänger av signalen om funktionstestintervall. Gasvarnaren levereras normalt med funktionstestparametrarna inställda på 0 dagar. Det kan emellertid ställas in på att signalera om att det är dags för ett funktionstest. När det är dags för ett funktionstest kommer gasvarnaren att avge växlande blinkningar (vänster och höger) var femte (5) sekund. Och ikonen TEST kvarstår även efter att knappen på framsidan tryckts in. Den här signalen kan stängas av på ett av två (2) sätt: Manuellt med hjälp av gasvarnaren För att stänga av signalen med den här metoden trycker du på knappen på framsidan en gång. Den kommer att visa flera skärmbilder för att sedan visa ordet GAS medan ikonen TEST blinkar. Gasvarnaren avvaktar i 45 sekunder på att målgasen ska komma, eller på att knappen trycks in en gång för att hoppa över funktionstestet.

30 14 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Felkoder Tabell 10 innehåller en lista över felkoder för Protege ZM. Tabell 10 Protege ZM Felkoder FELKODER E01 E02 E03 E05 E06 ORSAK Fel på minneskonfigurationen Fel på gasminnet Fel på programminnet Svagt batteri Fel på sensorn

31 Bilaga A _SV Rev. B SPECIFIKATIONER Översikt över bilagan Den här bilagan behandlar följande: Specifikationer

32 16 BILAGA A: SPECIFIKATIONER Specifikationer Tabell 11 anger gasvarnarens specifikationer. Tabell 11 Gasvarnarens specifikationer Batteriets livslängd Larm GASVARNARENS SPECIFIKATIONER 2 år, 4 minuters larmtid per dag Synligt, vibration, ljudlarm (95 db) Tester Heltäckande funktionstest vid aktivering och var 20:e timme; kontinuerliga automatiska batteritester Datalogg Senaste 25 händelserna Hölje Stötabsorberande övergjutet Svavelväte Intervall 1 till 100 PPM, 1 PPM Lägre inställd 10 PPM* larmpunkt Högre inställd 15 PPM* larmpunkt Gaskoncentration för 25 PPM kalibrering Kolmonoxid Intervall 1 till 300 PPM, 1 PPM Lägre inställd 35 PPM* larmpunkt Högre inställd 200 PPM* larmpunkt Gaskoncentration för 100 PPM kalibrering Syre Intervall 1 till 30 % volym, 0,1 % Lägre inställd 19,5 %* larmpunkt Högre inställd 23,5 %* larmpunkt Gaskoncentration för 16 % kalibrering Dimensioner 94Hx56Bx33mmD (3,7Hx2,2Bx1,3tumD) Vikt 76 g (2,7 uns) Helt säkert godkänt temperaturintervall Driftstemperaturinte rvall Luftfuktighet vid drift H 2 S: -40 till +50 C (-40 till +122 F) CO: -30 till +50 C (-22 till +122 F) O 2 : -50 till +50 C (-58 till +122 F) IS godkända temperatur motsvara eventuellt inte driftstemperaturen. H 2 S, CO och O 2 : -10 till +50 C (14 till +122 F) Vid värden utanför detta temperaturintervall kan prestandan eller larmfunktionen försämras. 5 % till 95 % RF, icke-kondenserande *Obs: De här värdena är fabriksinställningarna. Värdena kan ändras.

SUUNTO QUEST Användarguide

SUUNTO QUEST Användarguide SUUNTO QUEST Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000SF. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000SF Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv

Paradigm Veo. Användarhandbok. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: sv Paradigm Veo Användarhandbok 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Med ensamrätt. Bolus Wizard, CareLink, Dual Wave, Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set, Silhouette, Sof-set och Square Wave är

Läs mer

sv AnvändArguide 1 2

sv AnvändArguide 1 2 sv Användarguide 1 2 LÄGEN OCH VYER Time (Tid) Training (Träning) Speed & Distance (Hastighet och distans) veckodag datum sekunder alternativ tid tom training effect kalorier genomsnittspuls varvtid tid

Läs mer

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02

350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 ReadyNAS Duo v2 och NV+ v2 Maskinvaruhandbok 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Mars 2012 202-10911-02 2012 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras,

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

NetVista IBM Översikt

NetVista IBM Översikt NetVista Översikt NetVista Översikt Anmärkning Innan du börjar använda den här informationen och den produkt den handlar om bör du läsa informationen i Säkerhetsanvisningar på sidan v och Bilaga. Produktgaranti

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Moov V Serierna. Hårdvarumanual

Moov V Serierna. Hårdvarumanual Moov V Serierna Hårdvarumanual Viktig säkerhetsinformation LÄS IGENOM NOGA INNAN PRODUKTEN INSTALLERAS I ETT FORDON Detta är säkerhetssymbolen. Den används för att varna dig för faror för potentiella personskador.

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE

KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE KOMPLETT ANVÄNDARGUIDE mioglobal.com INNEHÅLL Välkommen 03 Följande ingår 03 Viktig säkerhetsinformation 04 Din Mio FUSE 04 Komma igång Använda Mio Fuse 06 Mio FUSE Pekpunkter 06 Heldagsläge 06 Träningsläge

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

Bruksanvisning. Insulin Management System

Bruksanvisning. Insulin Management System Bruksanvisning Insulin Management System Använd utrymmet nedan för att registrera viktig hälso- och produktinformation. Läkare Sjukförsäkring Kontakter och viktig information Namn Adress Namn Adress Telefon

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKSANVISNING Information om inställning, användning, underhåll och tillbehör M5066A Utgåva 6 Sidan är avsiktligen tom. framifrån A överst B bakifrån överst K C l J D I I S E

Läs mer