Bruksanvisning för Protege ZM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för Protege ZM"

Transkript

1 Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE _SV Rev. B

2

3 Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE _SV Rev. B

4 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton, Scout, Freedom, Masterdock är registrerade och/eller oregistrerade varumärken som tillhör Scott Technologies, Inc. eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras i något form eller på något sätt eller användas till att skapa härledda verk (som översättningar, omvandlingar eller anpassningar) utan skriftligt tillstånd från Scott Safety. Scott Safety förbehåller sig rätten att revidera den här dokumentationen och göra ändringar i innehållet från tid till annan utan skyldighet från Scott Safetys sida att meddela om sådan revidering eller ändring. Scott Safety tillhandahåller denna dokumentation utan garantier villkor av något slag, varken indirekta eller direkta, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier, bestämmelser eller villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Scott Safety kan göra förbättringar eller förändringar i produkten(erna) som beskrivs i denna dokumentation när som helst. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten i denna handbok kan inget ansvar antas för felaktigheter eller utelämnanden. Denna publikation är inte avsedd att ligga till grund för ett avtal, och företaget förbehåller sig rätten att ändra design, innehåll och specifikationer för detektorn utan förvarning. Scott Safety, 4320 Goldmine Road, Monroe, NC 28110, Telefon , FAX , E-post Webb Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer och MS-DOS är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Solaris och Java är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. Alla andra produkter eller namn på tjänster tillhör sina respektive ägare. Internationell transport av denna enhet regleras enligt Förenta staternas export föreskrifter och kan regleras av importregler i andra länder.

5 _SV Rev. B INNEHÅLL Om den här bruksanvisningen Översikt över bruksanvisningen xi Begrepp i bruksanvisningen xii Dokumentation om relaterade produkter xii Versionshistorik xii Certifieringar och godkännanden xiii Allmän säkerhetsinformation xiv Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av gasvarnaren xv Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av sensorn xvi Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av batteriet.... xvi AVSNITT 1 AVSNITT 2 AVSNITT 3 BILAGA A BILAGA B Inledning Översikt över avsnitten Översikt över enheten Kontrollera levererade artiklar Användning Översikt över avsnitten Använda gasvarnaren Starta gasvarnaren Gasvarnarens LCD-signaler och larm Underhåll Översikt över avsnitten Test av gasvarnaren Funktionstest med kalibreringsadapter Kalibrera O 2 -varnaren med hjälp av knappen pĺ framsidan Underhĺll Gasvarnarens självtest Stänga av signalen om funktionstestintervall Felkoder Specifikationer Översikt över bilagan Specifikationer Sensorinformation Översikt över bilagan Gasstörningar

6 VI INNEHĹLL BILAGA C Support Översikt över bilagan Teknisk service Lista över delar Om garantin Index

7 _SV Rev. B LISTA ÖVER FIGURER 1 Gasvarnarens viktigaste delar Gasvarnarens LCD-indikationer Funktionstest - Kalibreringsadapterns anslutning

8 VIII LISTA ÖVER FIGURER

9 _SV Rev. B LISTA ÖVER TABELLER 1 Dokumentation om Scott Safety-produkter xii 2 Versionshistorik för Bruksanvisning för Protege ZM xii 3 Certifieringar och godkännanden för gasvarnaren xiii 4 Tillgängliga övervakningsalternativ Gasvarnarens viktigaste delar Artiklar pĺ LCD-skärmen och beskrivningar Gasvarnarens uppstartsordning Beskrivningar av gasvarnarens signaler och larm Självtestets steg Protege ZM Felkoder Gasvarnarens specifikationer Gasstörningar Lista över tillhörande delar

10 X LISTA ÖVER TABELLER

11 _SV Rev. B OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Översikt över bruksanvisningen Den här bruksanvisningen beskriver stegen för att använda Protege ZM bärbar gasvarnare. Det här dokumentet anger för gasdetekteringspersonal hur gasvarnaren ska hanteras. Dokumentet innehåller information om drift och underhåll. Bruksanvisningen förutsätter grundläggande kunskaper om gasdetektering. Bruksanvisningen är indelad på följande sätt: Inledning Användning Underhåll Specifikationer Sensorinformation Support Varning: Läs igenom, se till att du förstår och följ allt innehåll i den här bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

12 XII OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Begrepp i bruksanvisningen Följande symboler används i hela bruksanvisningen, där det är tillämpligt: Varning: Den här ikonen och texten anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. Försiktighet: Den här ikonen och texten anger en potentiellt farlig åtgärd. Anvisningarna i varningen måste följas. Enheten kan komma att skadas om så inte sker. Den här ikonen och texten anger att det finns risk för elektrostatisk urladdning (ESD) vid en åtgärd och att det är nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder mot ESD. Den här texten och symbolen anger särskilt viktig information. Dokumentation om relaterade produkter Tabell 1 innehåller all dokumentation för produktfamiljen Scott Safety. Tabell 1 Dokumentation om Scott Safety-produkter DOKUMENTETS NAMN SYFTE DOKUMENT-ID Bruksanvisning för Innehåller information om drift och underhåll Protege ZM av Protege ZM gasvarnare. Bruksanvisning för Protege ZM-systemet Innehåller information om installation, konfiguration, drift, underhåll och felsökning av Protege ZM gasvarnare, teststation, tillhörande programvara och maskinvara Versionshistorik Tabell 2 anger versionshistoriken för den här bruksanvisningen, med beskrivningar av ändringarna. Tabell 2 Versionshistorik för Bruksanvisning för Protege ZM VERSION A B ÄNDRING Första utgåvan. Avsnittet Specifikationer Tydliggjorda temperaturintervall.

13 Certifieringar och godkännanden XIII Certifieringar och godkännanden Tabell 3 avger att gasvarnaren har testats och överensstämmer med följande. Tabell 3 Certifieringar och godkännanden för gasvarnaren MÄRKNING Klass I, Grupp A, B, C, D T4-50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO) Ex ia IIC T4 Ga Omgivande temperatur: -50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO) ATEX-direktivet EMC-direktivet Ex ia IIC T4 Ga Omgivande temperatur: -50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO)

14 XIV OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Allmän säkerhetsinformation Försäkra dig om att du följer detta för din egen säkerhet. Varning: Läs igenom och följ allt innehåll i den här bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Varning: Alla personer som har eller kommer att ha ansvar för att använda eller testa denna produkt måste läsa och förstå innehållet i denna bruksanvisning. Produkten kommer att fungera som avsett endast om den används och testas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar kommer att göra garantin och godkännandena ogiltiga. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan också resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Scott Safety påtar sig inget för användningen av utrustning om den inte används i enlighet med instruktionerna. Om ytterligare information om drift eller underhåll krävs men inte finns i bruksanvisningen, kontakta Scott Safety eller deras ombud. Scott Safety ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador i samband med eventuella ändringar, fel eller utelämnanden i den här bruksanvisningen. Alla relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter måste följas vid installation och användning av denna produkt. Av säkerhetsskäl och för att garantera överensstämmelse med dokumenterad systemdata bör reparation av komponenter endast utföras av tillverkaren. Vidare kan branschstandarder, normer och lagstiftning komma att ändras. Uppdaterade kopior ska efterfrågas av användaren för att säkerställa att senast utfärdade föreskrifter, standarder och riktlinjer finns tillgängliga. Alla relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter måste följas vid hantering och bortskaffande av farligt material, giftsensorer (E-Chem), batterier och andra liknande artiklar som kan omfattas av klassificeringen av farligt material. De elektriska och elektroniska delarna samt batteriet i denna produkt får inte kastas bland kommunalt avfall; de ska lämnas in till en avfallsanläggning. Information om avfallsanläggningar kan erhållas av de lokala myndigheterna eller importörens representant. Korrekt avfallshantering kommer att bidra till återvinning av materialet och förhindra negativa konsekvenser för miljön. För produkter som säljs i Europa, ska förfarandet för uttjänta batteridrivna elektroniska produkter uppfylla RoHS-direktivet 2002/95/EG, WEEE-direktivet 2002/96/EG och batteridirektivet 2006/66/EG. Dessa direktiv fastställer hur man kasserar elektroniska delar och batterier efter användning. För Proteges produkter som säljs i Storbritannien har Scott Safety Ltd ordnat en uppsamlingstjänst. Denna tjänst kan nås genom kundtjänst, som gärna hjälper till, på telefonnummer Vänligen skicka inte produkter till Scott. I andra delar av Europa, finns det andra system. Kontakta din lokala leverantör av Scotts produkter för mer information. Använd endast reservdelar som godkänts av Scott Safety.

15 Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av gasvarnaren XV Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av gasvarnaren Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Varning: Denna utrustning måste drivas och underhållas av kvalificerad personal. Läs och förstå bruksanvisningen helt innan du använder eller reparerar produkten. Kvalificerad personal definieras av lokala, länslig, statliga, federala och enskilda företagsstandarder. Varning: Byt eller ersätt inga delar eftersom det kan försämra den egentliga säkerhetsklassificeringen och ogiltigförklara produktgarantin. Varning: När du är osäker, lämna området omedelbart. Du ska lämna området omedelbart om gasvarnaren avger en varning eller ett larm. Du ska känna till, förstå och följa företagets säkerhetsregler. Varning: Försäkra dig om att atmosfären är fri från giftgaser innan någon av procedurerna inleds. Varning: När den primära gasvarnaren är avstängd, ska du se till att ha en annan gasvarnare tillhands för att aktivt detektera gaser. Gasvarnaren kan stängas av på grund av, men inte begränsat till, aktiviteter som kalibrering, installation, underhåll, felsökning, konfiguration, koppling och andra aktiviteter. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på det sätt som beskrivs, ska den tas ur bruk och lämnas in på reparation. Använd endast reservdelar som godkänts av Scott Safety, när det är tillämpligt. Varning: Använd endast gasvarnaren för att övervaka atmosfären med avseende på de gaser och koncentrationer den är inställd på att upptäcka. Varning: För att förhindra antändning av explosiv atmosfär, ska användaren läsa och följa tillverkarens aktuella underhållanvisningar. Varning: Läs föreskrifterna om produktsäkerhet i denna bruksanvisning. Utbyte av komponenter kan påverka produktsäkerheten, vilket kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. Varning: Utför ett funktionstest varje dag. Underlåtenhet att utföra ett daglig funktionstest kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Försiktighet: Gasvarnaren fungerar inte utan ström. Det innebär att den detekterar gas endast när den är laddad. Försiktighet: Testa periodvis att systemets larm fungerar korrekt genom att utsätta gasvarnaren för en riktad gaskoncentration som överstiger den högre larmpunkten. Försiktighet: Säkerställ att gasinloppsportarna är fria från smuts och partiklar före användning. Försiktighet: Utsätt inte gasvarnaren för kraftiga mekaniska eller elektriska stötar. Gör alltid en uppstart och ett funktionstest efter sådan exponering för att kontrollera gasvarnarens funktion och noggrannhet.

16 XVI OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av sensorn Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Varning: Långvarig exponering av detektorn för höga koncentrationer av giftiga gaser kan resultera i att sensorn försämras. Om ett larm avges på grund av hög koncentration av giftiga gaser, ska du ta dig ut till ett säkert område, göra ett funktionstest, kalibrera om det krävs eller, vid behov, ringa oss. Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av batteriet Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Försiktighet: Gör inga försök att modifiera eller reparera gasvarnaren. Försiktighet: Gör inga försök att byta gasvarnarens batteri. Det är inte utbytbart. Försiktighet: Kassera gasvarnaren så snart batteriindikatorn anger att batteriet är helt tömt.

17 Avsnitt _SV Rev. B INLEDNING Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Översikt över enheten

18 2 AVSNITT 1: INLEDNING Översikt över enheten Protege ZM är en bärbar gasvarnare för engångsbruk, med en (1) klämma, som styrs med en enda knapp och har två (2) års livslängd (normalt sett). Har ett inte utbytbart litiumjonbatteri, filter och sensor som redan är installerade och klara att användas. Gasangivelsen visas via en direktavläst bakgrundsbelyst LCD-skärm, flera tydliga LED-lampor, ett starkt ljudlarm och ett vibrationslarm. Gasvarnaren innehåller en nedladdningsbar datalogg över (25) händelser och den registrerar noterade exponeringar, kalibreringar och gasvärden. Gasvarnaren för personligt bruk är utformad för övervakning av atmosfären efter potentiellt farliga gasnivåer. Välj mellan tre (3) typer: svavelväte (H 2 S), kolmonoxid (CO) och syre (O 2 ), berikning eller uttömning. I Tabell 4 anges de tillgängliga alternativen. Tabell 4 Tillgängliga övervakningsalternativ ARTIKEL BAK- GRUNDS-KÖR- NING Om du har några frågor om gasvarnaren eller hur den används, kontakta Scott Safety. Se "Teknisk service" på sidan 20. Figur 1 visar gasvarnarens viktigaste delar. FÖRINSTÄLLDA LARM- PUNKTER* Syre (O 2 ) Nej Låg=19,5 % Hög=23,5 % Svavelväte (H 2 S) Ja Låg=10 PPM Hög=15 PPM Kolmonoxid (CO) Ja Låg=35 PPM Hög=200 PPM * Kunden kan ändra de inställda värdena med hjälp av IR Connect efter leveransen. För att visa gasvarnarens inställda larmpunkter trycker du på knappen på gasvarnarens framsida. Larmpunkterna kan också ställas in på fabriken om det beställs.

19 Översikt över enheten 3 Figur 1 Gasvarnarens viktigaste delar Tabell 5 anger gasvarnarens viktigaste delar. Tabell 5 Gasvarnarens viktigaste delar REFE- RENS-NUM- MER ARTIKEL 1 LED-larm (ovansidan) 2 IR-port (baksidan) 3 LED-larm (2, sidorna) 4 LCD-skärm 5 Ljudlarmsport 6 Gasinloppsport 7 Gasmärkning 8 Strömbrytare 9 Krokodilklämma (baksidan) 7 Kontrollera levererade artiklar Det här avsnittet innehåller en lista över de föremål som normalt medföljer gasvarnaren. Kontrollera att alla är med, om inte se "Teknisk service" på sidan 20. Gasvarnare Kalibreringsadapter Protege ZM Gasdetektions-CD Alligatorklämma för bältet

20 4 AVSNITT 1: INLEDNING

21 Avsnitt _SV Rev. B ANVÄNDNING Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Använda gasvarnaren

22 6 AVSNITT 2: ANVÄNDNING Använda gasvarnaren Det här avsnittet beskriver de lägen som gasvarnaren kan användas i. Varning: Om gasvarnaren inte svarar som den ska i uppstarten, eller om kalibreringen är för gammal, ska enheten inte användas förrän den har kalibrerats. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Om dessutom LCD-skärmen slocknar och enheten inte svarar betyder det att enhetens tvååriga livslängd har tagit slut. Gasvarnaren använder en speciell LDC-skärm för höga synvinklar för att förbättra skärmens tydlighet. När ingen gas förekommer visar den återstående varaktighet. Om gas förekommer övergår skärmbilden automatiskt till att visa gaskoncentrationen och en batteriikon. För att aktivera gasvarnaren, tryck och håll inne knappen på framsidan i ungefär fem (5) sekunder. När den aktiveras kommer gasvarnaren att vibrera, blinka och avge ett pipljud. Efter aktiveringen visas den återstående livslängden i månader på LCD-skärmen, som 24 månader. Se "Starta gasvarnaren" på sidan 7. Det antal (för normalt läge) som visas på gasvarnarens LCD-skärn kan ändras med hjälp av parametern Skärm i programvaran IR Connect. Figur 2 visar informationen på LCD-skärmen. Figur 2 Gasvarnarens LCD-indikationer Tabell 6 innehåller LCD-informationen och beskrivningar av den. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på det sätt som beskrivs här ska den inte användas. Märk den med Ur funktion. Underlåtenhet att kontrollera att den fungerar kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Varning: Du måste lära dig ikonerna både i larmläget och utan larm. Varning: Om det saknas ikoner på skärmen eller om de inte framträder tydligt, kontakta oss. Tabell 6 Artiklar på LCD-skärmen och beskrivningar REFERENS- NUMMER BESKRIVNING 1 Ikon för larmtillstånd 2 Statusikon för självtest 3 Ikon för testpåminnelse Om den syns behövs ett självtest

23 Använda gasvarnaren 7 Tabell 6 Artiklar på LCD-skärmen och beskrivningar (fortsätter) REFERENS- NUMMER BESKRIVNING 4 Ikon för gastyp 5 Ikon för batteri (används under gasavläsning i realtid) 6 Återstående livslängd eller Gasavläsningsdata i realtid 7 Ikoner för hög och låg larmpunkt 1/7 Ikoner för larmtillstånd 6/8 Ikoner för återstående livslängd 9 Ikon för infraröd dataöverföring 10/11 Månader/dagar/timmar sen senaste maxexponering 6/11 Återstående livslängd, data och ikon Starta gasvarnaren Det har avsnittet beskriver uppstartsordningen. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på detta sätt ska den inte användas. Märk den med Ur funktion. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Tabell 7 beskriver ordningen detaljerat. Tabell 7 Gasvarnarens uppstartsordning ÅTGÄRD LCD-SKÄRM RESULTAT Tryck ned och håll inne knappen i fem (5) sekunder. Gasvarnaren startas och kör ett självtest. Under självtestet ska du kontrollera att följande inträffar: Gasvarnaren avger ett pipljud Alla LED-lampor tänds och gasvarnaren vibrerar Alla tecken på LCD-skärmen visas Efter att alla tecken visats på LCD-skärmen visas de höga och låga larmpunkterna. När ett självtest har genomförts framgångsrikt övergår skärmen till den vanliga skärmbilden och visar ikonerna Månader och Klocka och visar en BOCK och ett kort pipljud hörs.

24 8 AVSNITT 2: ANVÄNDNING Gasvarnarens LCD-signaler och larm Det här avsnittet beskriver olika signaler och larm. Tabell 8 visar det detaljerat. Tabell 8 Beskrivningar av gasvarnarens signaler och larm LCD-SKÄRM ORSAK LAMPOR LJUD VIBRATION Larm om låg nivå 1 långsam blinkning varje sekund 1 långsamt pipljud varje sekund 1 långsam vibration varje sekund Larm om hög nivå och larm om över gränsen (OL, Over Limit) 2 snabba blinkningar varje sekund 2 snabba pipljud varje sekund 2 snabba vibrationer varje sekund Larm om nedräkning av detektorns livslängd* 8 långsamma blinkningar per minut 8 långsamma pipljud per minut 8 långsamma vibrationer per minut Dags för funktionstest** Obs: LCD-skärmen växlar mellan BUP och värde. Avger växlande blinkningar (vänster och höger) var femte (5) sekund * När gasvarnarens återstående tid visar 0 timmar fungerar detektorn i 8 timmar innan den stängs av. ** Detta gäller endast när ett funktionstestintervall har ställts in.

25 _SV Avsnitt 3 Rev. B UNDERHÅLL Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Test av gasvarnaren Underhåll Felkoder

26 10 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Test av gasvarnaren Det här avsnittet behandlar testning av gasvarnaren. Varning: Användning av en enhet som har överskridit sitt kalibreringsdatum kan orsaka felaktiga avläsningar av upptäckta gaser. Avläsningar som erhållits när gasvarnaren inte är kalibrerad är ogiltiga och kan leda till dödsfall eller skador. Scott Safety vet vilken potential gasvarnaren har att rädda liv när den används och underhålls på rätt sätt. Därför är det mycket viktigt att kontrollera att gasvarnaren fungerar genom kalibrering och regelbunden funktionstestning för att säkerställa att gasvarnaren fungerar som avsett i en potentiellt farlig miljö. Hur ofta kalibrering och funktionstestning ska utföras avgörs bäst baserat på lokala föreskrifter, bolagsbestämmelser och branschpraxis. Scott Safety har inte ansvar för att upprätta strategier eller regler. Kalibrering Utför för att försäkra att enheten detekterar gaser inom de specificerade driftsparametrarna. Kalibrering är en anpassning av gasvarnarens respons så att den matchar en känd koncentration av gas. Sensorerna kan tappa känslighet på grund av normal försämring, exponering för höga gaskoncentrationer eller förorening av sensorn. Funktionstest med kalibreringsadapter Det här avsnittet beskriver hur man utför ett manuellt funktionstest. Utrustning som krävs: Kalibreringsgas Kontrollera att koncentrationsnivån överstiger gasvarnarens inställda punkter och att gasflaskans utgångsdatum inte har passerats. Tygonslang 60 cm av 4,76 mm slang (2 fot av 3/16 tum) ID Regulator Inställd på ett flöde på 0,5 lpm Kalibreringsadapter Medföljer gasvarnaren 1 Kontrollera att koncentrationsnivån för målgasen i gasflaskan överstiger gasvarnarens inställda larmnivå. 2 Anslut regulatorn till gasflaskan och kontrollera flasktrycket. 3 Anslut tygonslangen till både regulatorn och kalibreringsadaptern. 4 Anslut kalibreringsadaptern till gasvarnaren och släpp ut gas. Se Figur 3. Försäkra dig om att kalibreringsadaptern är ansluten till gasvarnaren med pilens huvud riktad åt höger för korrekt flöde. Försäkra dig även om att slangen från regulatorn är fäst vid kalibreringsinloppet (änden utan pil).

27 Test av gasvarnaren 11 Figur 3 Funktionstest - Kalibreringsadapterns anslutning 5 Kontrollera att gasvarnaren svarar på målgasen och aktiverar ljus-, ljud- och vibrationslarmen. 6 Stäng av gasflaskan och koppla loss kalibreringsadaptern. Varning: Om gasvarnaren inte aktiverar alla larm inom en (1) minut måste den tas ur bruk och märkas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Kalibrera O 2 -varnaren med hjälp av knappen på framsidan Det här avsnittet beskriver hur man kalibrerar en O 2 -varnare endast med hjälp av knappen på framsidan. Varning: Utför O 2 -kalibrering endast i normal luft (20,9 % syre) som är fri från farliga gaser. 1 Tryck ned och håll inne knappen på framsidan i fyra (4) sekunder. 2 Texten CAL (kalibrerar) visas och O 2 -ikonen blinkar i nedre vänstra hörnet. 3 Efter en framgångsrik kalibrering avger gasvarnaren ett (1) pipljud, vibrerar och LED-lamporna blinkar. 4 Efter en kalibrering som inte varit framgångsrik kommer gasvarnaren inte att pipa eller blinka och den fortsätter att visa CAL. Om det inte fungerar trots flera försök, kontakta oss.

28 12 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Underhåll Gasvarnarens självtest Det här avsnittet behandlar underhållskraven. Det här avsnittet behandlar gasvarnarens självtest. Inför varje daglig användning föreslår enheten att ett självtest utförs. Processen är ett enkelt och effektivt sätt att säkerställa att gasvarnaren fungerar på ett säkert sätt. Under självtestet aktiveras ljus-, ljud- och vibrationslarmet och sensorn testas. Tabell 9 beskriver detaljerat steg för steg hur man utför självtestet. Varning: Självtestet ersätter inte ett funktionstest eller en kalibrering för att säkerställa att gasvarnaren reagerar på gas. Tabell 9 Självtestets steg LCD STEG När ikonen TEST visas i övre vänstra hörnet måste ett självtest genomföras. Tryck du på knappen på gasvarnarens framsida för att göra ett självtest. När du tryckt på knappen visas den här skärmbilden. Under självtestet ska du kontrollera att följande inträffar: Gasvarnaren avger ett pipljud Alla LED-lampor tänds och gasvarnaren vibrerar Alla tecken på LCD-skärmen visas Efter att alla tecken visats på LCD-skärmen visas de höga och låga larmpunkterna. Obs: När ett självtest genomförts framgångsrikt ser man att de bockas av automatiskt, och de höga och låga larmpunkterna visas. Obs: Förutsatt att gasvarnaren inte har exponerats för gas, visas följande. Gå annars vidare till nästa steg. När ett självtest har genomförts framgångsrikt övergår skärmen till den vanliga skärmbilden och visar en BOCK på platsen där ikonen TEST tidigare satt och ett kort pipljud hörs. Gasvarnaren är inställd på att föreslå ett nytt självtest efter tjugo (20) timmar efter det att knappen tryckes in. (Om tillämpligt) Om den är programmerad med ett ANVÄNDAR-ID kommer, efter att larmpunkterna visats, en kombination av siffror och bokstäver att bläddras fram på LCD-skärmen. Det förekommer högst två (2) skärmbilder med en högsta gräns på sex (6) tecken i ett ANVÄNDAR-ID. (Om tillämpligt) Om gasvarnaren har exponerats för gas som överstiger den lägre larmpunkten visas ett värde med texten MAX bredvid. Det är toppvärdet (det högsta) som gasvarnaren detekterat. Efter den här skärmbilden visas en annan, med ett värde och (timmar, dagar eller månader); detta anger tiden som gått sedan det senaste toppvärdet avlästes.

29 Underhåll 13 Tabell 9 Självtestets steg (fortsätter) LCD STEG (Om tillämpligt) Efter att toppvärdet och tiden har visats, visas en annan skärmbild med CLP (radera senaste topp). Om du trycker på knappen medan den texten visas kommer gasvarnarens toppvärde att återställas. Obs: Värdet raderas från skärmen, men värdet sparas i gasvarnarens händelselogg. Det här värdet kan raderas på nästa skärmbild. Försiktighet: Om självtestet misslyckas avger gasvarnaren fem (5) korta pipljud och blinkar för att sedan visa TEST. Försiktighet: Om självtestet misslyckas tre (3) gånger i följd går gasvarnaren in i Felsäkert läge. Kontakta oss för att få den utbytt. Försiktighet: Vid normal drift övervakas batteriet kontinuerligt. Om batteriet är svagt i över tre (3) timmar går gasvarnaren in i Felsäkert läge. Försiktighet: Om batteriets självtestet misslyckas fem (5) gånger i följd slocknar LCD-skärmen. Om LCD-skärmen har slocknat ska enheten tas ur bruk. Kontakta oss för att få den utbytt. Stänga av signalen om funktionstestintervall Det här avsnittet beskriver hur man stänger av signalen om funktionstestintervall. Gasvarnaren levereras normalt med funktionstestparametrarna inställda på 0 dagar. Det kan emellertid ställas in på att signalera om att det är dags för ett funktionstest. När det är dags för ett funktionstest kommer gasvarnaren att avge växlande blinkningar (vänster och höger) var femte (5) sekund. Och ikonen TEST kvarstår även efter att knappen på framsidan tryckts in. Den här signalen kan stängas av på ett av två (2) sätt: Manuellt med hjälp av gasvarnaren För att stänga av signalen med den här metoden trycker du på knappen på framsidan en gång. Den kommer att visa flera skärmbilder för att sedan visa ordet GAS medan ikonen TEST blinkar. Gasvarnaren avvaktar i 45 sekunder på att målgasen ska komma, eller på att knappen trycks in en gång för att hoppa över funktionstestet.

30 14 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Felkoder Tabell 10 innehåller en lista över felkoder för Protege ZM. Tabell 10 Protege ZM Felkoder FELKODER E01 E02 E03 E05 E06 ORSAK Fel på minneskonfigurationen Fel på gasminnet Fel på programminnet Svagt batteri Fel på sensorn

31 Bilaga A _SV Rev. B SPECIFIKATIONER Översikt över bilagan Den här bilagan behandlar följande: Specifikationer

32 16 BILAGA A: SPECIFIKATIONER Specifikationer Tabell 11 anger gasvarnarens specifikationer. Tabell 11 Gasvarnarens specifikationer Batteriets livslängd Larm GASVARNARENS SPECIFIKATIONER 2 år, 4 minuters larmtid per dag Synligt, vibration, ljudlarm (95 db) Tester Heltäckande funktionstest vid aktivering och var 20:e timme; kontinuerliga automatiska batteritester Datalogg Senaste 25 händelserna Hölje Stötabsorberande övergjutet Svavelväte Intervall 1 till 100 PPM, 1 PPM Lägre inställd 10 PPM* larmpunkt Högre inställd 15 PPM* larmpunkt Gaskoncentration för 25 PPM kalibrering Kolmonoxid Intervall 1 till 300 PPM, 1 PPM Lägre inställd 35 PPM* larmpunkt Högre inställd 200 PPM* larmpunkt Gaskoncentration för 100 PPM kalibrering Syre Intervall 1 till 30 % volym, 0,1 % Lägre inställd 19,5 %* larmpunkt Högre inställd 23,5 %* larmpunkt Gaskoncentration för 16 % kalibrering Dimensioner 94Hx56Bx33mmD (3,7Hx2,2Bx1,3tumD) Vikt 76 g (2,7 uns) Helt säkert godkänt temperaturintervall Driftstemperaturinte rvall Luftfuktighet vid drift H 2 S: -40 till +50 C (-40 till +122 F) CO: -30 till +50 C (-22 till +122 F) O 2 : -50 till +50 C (-58 till +122 F) IS godkända temperatur motsvara eventuellt inte driftstemperaturen. H 2 S, CO och O 2 : -10 till +50 C (14 till +122 F) Vid värden utanför detta temperaturintervall kan prestandan eller larmfunktionen försämras. 5 % till 95 % RF, icke-kondenserande *Obs: De här värdena är fabriksinställningarna. Värdena kan ändras.

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instruktionsblad Inledning Carbon Monoxide Meter CO-220 (i fortsättningen mätaren ) känner av förekomsten av koloxid (CO) och mäter koncentrationer på från 1 till 1000

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE

Protégé. Bruksanvisning. Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE Protégé Bärbar gasövervakare VARNING LÄS OCH FÖLJ HELA INNEHÅLLET I DENNA BRUKSANVISNING FÖRE ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL. COPYRIGHT 2010, SCOTT. MED ENSAMRÄTT.

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2

TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 TAQ-70212K BLUE/PINK MK2 A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok

GTU 10 GPS-MOTTAGARE. användarhandbok GTU 10 GPS-MOTTAGARE användarhandbok 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras,

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsinstruktioner Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer