Bruksanvisning för Protege ZM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för Protege ZM"

Transkript

1 Bruksanvisning för Protege ZM PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE _SV Rev. B

2

3 Protege ZM Bruksanvisning PROTEGE ZM BÄRBAR GASVARNARE _SV Rev. B

4 2012 Scott Safety. SCOTT, :s logotyp, Protege, Proton, Scout, Freedom, Masterdock är registrerade och/eller oregistrerade varumärken som tillhör Scott Technologies, Inc. eller dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras i något form eller på något sätt eller användas till att skapa härledda verk (som översättningar, omvandlingar eller anpassningar) utan skriftligt tillstånd från Scott Safety. Scott Safety förbehåller sig rätten att revidera den här dokumentationen och göra ändringar i innehållet från tid till annan utan skyldighet från Scott Safetys sida att meddela om sådan revidering eller ändring. Scott Safety tillhandahåller denna dokumentation utan garantier villkor av något slag, varken indirekta eller direkta, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier, bestämmelser eller villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst ändamål. Scott Safety kan göra förbättringar eller förändringar i produkten(erna) som beskrivs i denna dokumentation när som helst. Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten i denna handbok kan inget ansvar antas för felaktigheter eller utelämnanden. Denna publikation är inte avsedd att ligga till grund för ett avtal, och företaget förbehåller sig rätten att ändra design, innehåll och specifikationer för detektorn utan förvarning. Scott Safety, 4320 Goldmine Road, Monroe, NC 28110, Telefon , FAX , E-post Webb Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer och MS-DOS är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Solaris och Java är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. Alla andra produkter eller namn på tjänster tillhör sina respektive ägare. Internationell transport av denna enhet regleras enligt Förenta staternas export föreskrifter och kan regleras av importregler i andra länder.

5 _SV Rev. B INNEHÅLL Om den här bruksanvisningen Översikt över bruksanvisningen xi Begrepp i bruksanvisningen xii Dokumentation om relaterade produkter xii Versionshistorik xii Certifieringar och godkännanden xiii Allmän säkerhetsinformation xiv Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av gasvarnaren xv Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av sensorn xvi Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhĺll av batteriet.... xvi AVSNITT 1 AVSNITT 2 AVSNITT 3 BILAGA A BILAGA B Inledning Översikt över avsnitten Översikt över enheten Kontrollera levererade artiklar Användning Översikt över avsnitten Använda gasvarnaren Starta gasvarnaren Gasvarnarens LCD-signaler och larm Underhåll Översikt över avsnitten Test av gasvarnaren Funktionstest med kalibreringsadapter Kalibrera O 2 -varnaren med hjälp av knappen pĺ framsidan Underhĺll Gasvarnarens självtest Stänga av signalen om funktionstestintervall Felkoder Specifikationer Översikt över bilagan Specifikationer Sensorinformation Översikt över bilagan Gasstörningar

6 VI INNEHĹLL BILAGA C Support Översikt över bilagan Teknisk service Lista över delar Om garantin Index

7 _SV Rev. B LISTA ÖVER FIGURER 1 Gasvarnarens viktigaste delar Gasvarnarens LCD-indikationer Funktionstest - Kalibreringsadapterns anslutning

8 VIII LISTA ÖVER FIGURER

9 _SV Rev. B LISTA ÖVER TABELLER 1 Dokumentation om Scott Safety-produkter xii 2 Versionshistorik för Bruksanvisning för Protege ZM xii 3 Certifieringar och godkännanden för gasvarnaren xiii 4 Tillgängliga övervakningsalternativ Gasvarnarens viktigaste delar Artiklar pĺ LCD-skärmen och beskrivningar Gasvarnarens uppstartsordning Beskrivningar av gasvarnarens signaler och larm Självtestets steg Protege ZM Felkoder Gasvarnarens specifikationer Gasstörningar Lista över tillhörande delar

10 X LISTA ÖVER TABELLER

11 _SV Rev. B OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Översikt över bruksanvisningen Den här bruksanvisningen beskriver stegen för att använda Protege ZM bärbar gasvarnare. Det här dokumentet anger för gasdetekteringspersonal hur gasvarnaren ska hanteras. Dokumentet innehåller information om drift och underhåll. Bruksanvisningen förutsätter grundläggande kunskaper om gasdetektering. Bruksanvisningen är indelad på följande sätt: Inledning Användning Underhåll Specifikationer Sensorinformation Support Varning: Läs igenom, se till att du förstår och följ allt innehåll i den här bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

12 XII OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Begrepp i bruksanvisningen Följande symboler används i hela bruksanvisningen, där det är tillämpligt: Varning: Den här ikonen och texten anger en potentiellt farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador om den inte undviks. Försiktighet: Den här ikonen och texten anger en potentiellt farlig åtgärd. Anvisningarna i varningen måste följas. Enheten kan komma att skadas om så inte sker. Den här ikonen och texten anger att det finns risk för elektrostatisk urladdning (ESD) vid en åtgärd och att det är nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder mot ESD. Den här texten och symbolen anger särskilt viktig information. Dokumentation om relaterade produkter Tabell 1 innehåller all dokumentation för produktfamiljen Scott Safety. Tabell 1 Dokumentation om Scott Safety-produkter DOKUMENTETS NAMN SYFTE DOKUMENT-ID Bruksanvisning för Innehåller information om drift och underhåll Protege ZM av Protege ZM gasvarnare. Bruksanvisning för Protege ZM-systemet Innehåller information om installation, konfiguration, drift, underhåll och felsökning av Protege ZM gasvarnare, teststation, tillhörande programvara och maskinvara Versionshistorik Tabell 2 anger versionshistoriken för den här bruksanvisningen, med beskrivningar av ändringarna. Tabell 2 Versionshistorik för Bruksanvisning för Protege ZM VERSION A B ÄNDRING Första utgåvan. Avsnittet Specifikationer Tydliggjorda temperaturintervall.

13 Certifieringar och godkännanden XIII Certifieringar och godkännanden Tabell 3 avger att gasvarnaren har testats och överensstämmer med följande. Tabell 3 Certifieringar och godkännanden för gasvarnaren MÄRKNING Klass I, Grupp A, B, C, D T4-50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO) Ex ia IIC T4 Ga Omgivande temperatur: -50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO) ATEX-direktivet EMC-direktivet Ex ia IIC T4 Ga Omgivande temperatur: -50 C till +50 C (O 2 ) -40 C till +50 C (H 2 S) -30 C till +50 C (CO)

14 XIV OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Allmän säkerhetsinformation Försäkra dig om att du följer detta för din egen säkerhet. Varning: Läs igenom och följ allt innehåll i den här bruksanvisningen före användning. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Varning: Alla personer som har eller kommer att ha ansvar för att använda eller testa denna produkt måste läsa och förstå innehållet i denna bruksanvisning. Produkten kommer att fungera som avsett endast om den används och testas i enlighet med tillverkarens anvisningar. Underlåtenhet att följa tillverkarens anvisningar kommer att göra garantin och godkännandena ogiltiga. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan också resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Scott Safety påtar sig inget för användningen av utrustning om den inte används i enlighet med instruktionerna. Om ytterligare information om drift eller underhåll krävs men inte finns i bruksanvisningen, kontakta Scott Safety eller deras ombud. Scott Safety ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador i samband med eventuella ändringar, fel eller utelämnanden i den här bruksanvisningen. Alla relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter måste följas vid installation och användning av denna produkt. Av säkerhetsskäl och för att garantera överensstämmelse med dokumenterad systemdata bör reparation av komponenter endast utföras av tillverkaren. Vidare kan branschstandarder, normer och lagstiftning komma att ändras. Uppdaterade kopior ska efterfrågas av användaren för att säkerställa att senast utfärdade föreskrifter, standarder och riktlinjer finns tillgängliga. Alla relevanta statliga, regionala och lokala säkerhetsföreskrifter måste följas vid hantering och bortskaffande av farligt material, giftsensorer (E-Chem), batterier och andra liknande artiklar som kan omfattas av klassificeringen av farligt material. De elektriska och elektroniska delarna samt batteriet i denna produkt får inte kastas bland kommunalt avfall; de ska lämnas in till en avfallsanläggning. Information om avfallsanläggningar kan erhållas av de lokala myndigheterna eller importörens representant. Korrekt avfallshantering kommer att bidra till återvinning av materialet och förhindra negativa konsekvenser för miljön. För produkter som säljs i Europa, ska förfarandet för uttjänta batteridrivna elektroniska produkter uppfylla RoHS-direktivet 2002/95/EG, WEEE-direktivet 2002/96/EG och batteridirektivet 2006/66/EG. Dessa direktiv fastställer hur man kasserar elektroniska delar och batterier efter användning. För Proteges produkter som säljs i Storbritannien har Scott Safety Ltd ordnat en uppsamlingstjänst. Denna tjänst kan nås genom kundtjänst, som gärna hjälper till, på telefonnummer Vänligen skicka inte produkter till Scott. I andra delar av Europa, finns det andra system. Kontakta din lokala leverantör av Scotts produkter för mer information. Använd endast reservdelar som godkänts av Scott Safety.

15 Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av gasvarnaren XV Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av gasvarnaren Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Varning: Denna utrustning måste drivas och underhållas av kvalificerad personal. Läs och förstå bruksanvisningen helt innan du använder eller reparerar produkten. Kvalificerad personal definieras av lokala, länslig, statliga, federala och enskilda företagsstandarder. Varning: Byt eller ersätt inga delar eftersom det kan försämra den egentliga säkerhetsklassificeringen och ogiltigförklara produktgarantin. Varning: När du är osäker, lämna området omedelbart. Du ska lämna området omedelbart om gasvarnaren avger en varning eller ett larm. Du ska känna till, förstå och följa företagets säkerhetsregler. Varning: Försäkra dig om att atmosfären är fri från giftgaser innan någon av procedurerna inleds. Varning: När den primära gasvarnaren är avstängd, ska du se till att ha en annan gasvarnare tillhands för att aktivt detektera gaser. Gasvarnaren kan stängas av på grund av, men inte begränsat till, aktiviteter som kalibrering, installation, underhåll, felsökning, konfiguration, koppling och andra aktiviteter. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på det sätt som beskrivs, ska den tas ur bruk och lämnas in på reparation. Använd endast reservdelar som godkänts av Scott Safety, när det är tillämpligt. Varning: Använd endast gasvarnaren för att övervaka atmosfären med avseende på de gaser och koncentrationer den är inställd på att upptäcka. Varning: För att förhindra antändning av explosiv atmosfär, ska användaren läsa och följa tillverkarens aktuella underhållanvisningar. Varning: Läs föreskrifterna om produktsäkerhet i denna bruksanvisning. Utbyte av komponenter kan påverka produktsäkerheten, vilket kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. Varning: Utför ett funktionstest varje dag. Underlåtenhet att utföra ett daglig funktionstest kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Försiktighet: Gasvarnaren fungerar inte utan ström. Det innebär att den detekterar gas endast när den är laddad. Försiktighet: Testa periodvis att systemets larm fungerar korrekt genom att utsätta gasvarnaren för en riktad gaskoncentration som överstiger den högre larmpunkten. Försiktighet: Säkerställ att gasinloppsportarna är fria från smuts och partiklar före användning. Försiktighet: Utsätt inte gasvarnaren för kraftiga mekaniska eller elektriska stötar. Gör alltid en uppstart och ett funktionstest efter sådan exponering för att kontrollera gasvarnarens funktion och noggrannhet.

16 XVI OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av sensorn Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Varning: Långvarig exponering av detektorn för höga koncentrationer av giftiga gaser kan resultera i att sensorn försämras. Om ett larm avges på grund av hög koncentration av giftiga gaser, ska du ta dig ut till ett säkert område, göra ett funktionstest, kalibrera om det krävs eller, vid behov, ringa oss. Varningar och säkerhetsföreskrifter användning och underhåll av batteriet Försäkra dig om att du följer de varningar och försiktighetsåtgärder som anges här. Försiktighet: Gör inga försök att modifiera eller reparera gasvarnaren. Försiktighet: Gör inga försök att byta gasvarnarens batteri. Det är inte utbytbart. Försiktighet: Kassera gasvarnaren så snart batteriindikatorn anger att batteriet är helt tömt.

17 Avsnitt _SV Rev. B INLEDNING Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Översikt över enheten

18 2 AVSNITT 1: INLEDNING Översikt över enheten Protege ZM är en bärbar gasvarnare för engångsbruk, med en (1) klämma, som styrs med en enda knapp och har två (2) års livslängd (normalt sett). Har ett inte utbytbart litiumjonbatteri, filter och sensor som redan är installerade och klara att användas. Gasangivelsen visas via en direktavläst bakgrundsbelyst LCD-skärm, flera tydliga LED-lampor, ett starkt ljudlarm och ett vibrationslarm. Gasvarnaren innehåller en nedladdningsbar datalogg över (25) händelser och den registrerar noterade exponeringar, kalibreringar och gasvärden. Gasvarnaren för personligt bruk är utformad för övervakning av atmosfären efter potentiellt farliga gasnivåer. Välj mellan tre (3) typer: svavelväte (H 2 S), kolmonoxid (CO) och syre (O 2 ), berikning eller uttömning. I Tabell 4 anges de tillgängliga alternativen. Tabell 4 Tillgängliga övervakningsalternativ ARTIKEL BAK- GRUNDS-KÖR- NING Om du har några frågor om gasvarnaren eller hur den används, kontakta Scott Safety. Se "Teknisk service" på sidan 20. Figur 1 visar gasvarnarens viktigaste delar. FÖRINSTÄLLDA LARM- PUNKTER* Syre (O 2 ) Nej Låg=19,5 % Hög=23,5 % Svavelväte (H 2 S) Ja Låg=10 PPM Hög=15 PPM Kolmonoxid (CO) Ja Låg=35 PPM Hög=200 PPM * Kunden kan ändra de inställda värdena med hjälp av IR Connect efter leveransen. För att visa gasvarnarens inställda larmpunkter trycker du på knappen på gasvarnarens framsida. Larmpunkterna kan också ställas in på fabriken om det beställs.

19 Översikt över enheten 3 Figur 1 Gasvarnarens viktigaste delar Tabell 5 anger gasvarnarens viktigaste delar. Tabell 5 Gasvarnarens viktigaste delar REFE- RENS-NUM- MER ARTIKEL 1 LED-larm (ovansidan) 2 IR-port (baksidan) 3 LED-larm (2, sidorna) 4 LCD-skärm 5 Ljudlarmsport 6 Gasinloppsport 7 Gasmärkning 8 Strömbrytare 9 Krokodilklämma (baksidan) 7 Kontrollera levererade artiklar Det här avsnittet innehåller en lista över de föremål som normalt medföljer gasvarnaren. Kontrollera att alla är med, om inte se "Teknisk service" på sidan 20. Gasvarnare Kalibreringsadapter Protege ZM Gasdetektions-CD Alligatorklämma för bältet

20 4 AVSNITT 1: INLEDNING

21 Avsnitt _SV Rev. B ANVÄNDNING Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Använda gasvarnaren

22 6 AVSNITT 2: ANVÄNDNING Använda gasvarnaren Det här avsnittet beskriver de lägen som gasvarnaren kan användas i. Varning: Om gasvarnaren inte svarar som den ska i uppstarten, eller om kalibreringen är för gammal, ska enheten inte användas förrän den har kalibrerats. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Om dessutom LCD-skärmen slocknar och enheten inte svarar betyder det att enhetens tvååriga livslängd har tagit slut. Gasvarnaren använder en speciell LDC-skärm för höga synvinklar för att förbättra skärmens tydlighet. När ingen gas förekommer visar den återstående varaktighet. Om gas förekommer övergår skärmbilden automatiskt till att visa gaskoncentrationen och en batteriikon. För att aktivera gasvarnaren, tryck och håll inne knappen på framsidan i ungefär fem (5) sekunder. När den aktiveras kommer gasvarnaren att vibrera, blinka och avge ett pipljud. Efter aktiveringen visas den återstående livslängden i månader på LCD-skärmen, som 24 månader. Se "Starta gasvarnaren" på sidan 7. Det antal (för normalt läge) som visas på gasvarnarens LCD-skärn kan ändras med hjälp av parametern Skärm i programvaran IR Connect. Figur 2 visar informationen på LCD-skärmen. Figur 2 Gasvarnarens LCD-indikationer Tabell 6 innehåller LCD-informationen och beskrivningar av den. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på det sätt som beskrivs här ska den inte användas. Märk den med Ur funktion. Underlåtenhet att kontrollera att den fungerar kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Varning: Du måste lära dig ikonerna både i larmläget och utan larm. Varning: Om det saknas ikoner på skärmen eller om de inte framträder tydligt, kontakta oss. Tabell 6 Artiklar på LCD-skärmen och beskrivningar REFERENS- NUMMER BESKRIVNING 1 Ikon för larmtillstånd 2 Statusikon för självtest 3 Ikon för testpåminnelse Om den syns behövs ett självtest

23 Använda gasvarnaren 7 Tabell 6 Artiklar på LCD-skärmen och beskrivningar (fortsätter) REFERENS- NUMMER BESKRIVNING 4 Ikon för gastyp 5 Ikon för batteri (används under gasavläsning i realtid) 6 Återstående livslängd eller Gasavläsningsdata i realtid 7 Ikoner för hög och låg larmpunkt 1/7 Ikoner för larmtillstånd 6/8 Ikoner för återstående livslängd 9 Ikon för infraröd dataöverföring 10/11 Månader/dagar/timmar sen senaste maxexponering 6/11 Återstående livslängd, data och ikon Starta gasvarnaren Det har avsnittet beskriver uppstartsordningen. Varning: Om gasvarnaren inte fungerar på detta sätt ska den inte användas. Märk den med Ur funktion. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. Tabell 7 beskriver ordningen detaljerat. Tabell 7 Gasvarnarens uppstartsordning ÅTGÄRD LCD-SKÄRM RESULTAT Tryck ned och håll inne knappen i fem (5) sekunder. Gasvarnaren startas och kör ett självtest. Under självtestet ska du kontrollera att följande inträffar: Gasvarnaren avger ett pipljud Alla LED-lampor tänds och gasvarnaren vibrerar Alla tecken på LCD-skärmen visas Efter att alla tecken visats på LCD-skärmen visas de höga och låga larmpunkterna. När ett självtest har genomförts framgångsrikt övergår skärmen till den vanliga skärmbilden och visar ikonerna Månader och Klocka och visar en BOCK och ett kort pipljud hörs.

24 8 AVSNITT 2: ANVÄNDNING Gasvarnarens LCD-signaler och larm Det här avsnittet beskriver olika signaler och larm. Tabell 8 visar det detaljerat. Tabell 8 Beskrivningar av gasvarnarens signaler och larm LCD-SKÄRM ORSAK LAMPOR LJUD VIBRATION Larm om låg nivå 1 långsam blinkning varje sekund 1 långsamt pipljud varje sekund 1 långsam vibration varje sekund Larm om hög nivå och larm om över gränsen (OL, Over Limit) 2 snabba blinkningar varje sekund 2 snabba pipljud varje sekund 2 snabba vibrationer varje sekund Larm om nedräkning av detektorns livslängd* 8 långsamma blinkningar per minut 8 långsamma pipljud per minut 8 långsamma vibrationer per minut Dags för funktionstest** Obs: LCD-skärmen växlar mellan BUP och värde. Avger växlande blinkningar (vänster och höger) var femte (5) sekund * När gasvarnarens återstående tid visar 0 timmar fungerar detektorn i 8 timmar innan den stängs av. ** Detta gäller endast när ett funktionstestintervall har ställts in.

25 _SV Avsnitt 3 Rev. B UNDERHÅLL Översikt över avsnitten Det här avsnittet behandlar följande: Test av gasvarnaren Underhåll Felkoder

26 10 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Test av gasvarnaren Det här avsnittet behandlar testning av gasvarnaren. Varning: Användning av en enhet som har överskridit sitt kalibreringsdatum kan orsaka felaktiga avläsningar av upptäckta gaser. Avläsningar som erhållits när gasvarnaren inte är kalibrerad är ogiltiga och kan leda till dödsfall eller skador. Scott Safety vet vilken potential gasvarnaren har att rädda liv när den används och underhålls på rätt sätt. Därför är det mycket viktigt att kontrollera att gasvarnaren fungerar genom kalibrering och regelbunden funktionstestning för att säkerställa att gasvarnaren fungerar som avsett i en potentiellt farlig miljö. Hur ofta kalibrering och funktionstestning ska utföras avgörs bäst baserat på lokala föreskrifter, bolagsbestämmelser och branschpraxis. Scott Safety har inte ansvar för att upprätta strategier eller regler. Kalibrering Utför för att försäkra att enheten detekterar gaser inom de specificerade driftsparametrarna. Kalibrering är en anpassning av gasvarnarens respons så att den matchar en känd koncentration av gas. Sensorerna kan tappa känslighet på grund av normal försämring, exponering för höga gaskoncentrationer eller förorening av sensorn. Funktionstest med kalibreringsadapter Det här avsnittet beskriver hur man utför ett manuellt funktionstest. Utrustning som krävs: Kalibreringsgas Kontrollera att koncentrationsnivån överstiger gasvarnarens inställda punkter och att gasflaskans utgångsdatum inte har passerats. Tygonslang 60 cm av 4,76 mm slang (2 fot av 3/16 tum) ID Regulator Inställd på ett flöde på 0,5 lpm Kalibreringsadapter Medföljer gasvarnaren 1 Kontrollera att koncentrationsnivån för målgasen i gasflaskan överstiger gasvarnarens inställda larmnivå. 2 Anslut regulatorn till gasflaskan och kontrollera flasktrycket. 3 Anslut tygonslangen till både regulatorn och kalibreringsadaptern. 4 Anslut kalibreringsadaptern till gasvarnaren och släpp ut gas. Se Figur 3. Försäkra dig om att kalibreringsadaptern är ansluten till gasvarnaren med pilens huvud riktad åt höger för korrekt flöde. Försäkra dig även om att slangen från regulatorn är fäst vid kalibreringsinloppet (änden utan pil).

27 Test av gasvarnaren 11 Figur 3 Funktionstest - Kalibreringsadapterns anslutning 5 Kontrollera att gasvarnaren svarar på målgasen och aktiverar ljus-, ljud- och vibrationslarmen. 6 Stäng av gasflaskan och koppla loss kalibreringsadaptern. Varning: Om gasvarnaren inte aktiverar alla larm inom en (1) minut måste den tas ur bruk och märkas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. Kalibrera O 2 -varnaren med hjälp av knappen på framsidan Det här avsnittet beskriver hur man kalibrerar en O 2 -varnare endast med hjälp av knappen på framsidan. Varning: Utför O 2 -kalibrering endast i normal luft (20,9 % syre) som är fri från farliga gaser. 1 Tryck ned och håll inne knappen på framsidan i fyra (4) sekunder. 2 Texten CAL (kalibrerar) visas och O 2 -ikonen blinkar i nedre vänstra hörnet. 3 Efter en framgångsrik kalibrering avger gasvarnaren ett (1) pipljud, vibrerar och LED-lamporna blinkar. 4 Efter en kalibrering som inte varit framgångsrik kommer gasvarnaren inte att pipa eller blinka och den fortsätter att visa CAL. Om det inte fungerar trots flera försök, kontakta oss.

28 12 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Underhåll Gasvarnarens självtest Det här avsnittet behandlar underhållskraven. Det här avsnittet behandlar gasvarnarens självtest. Inför varje daglig användning föreslår enheten att ett självtest utförs. Processen är ett enkelt och effektivt sätt att säkerställa att gasvarnaren fungerar på ett säkert sätt. Under självtestet aktiveras ljus-, ljud- och vibrationslarmet och sensorn testas. Tabell 9 beskriver detaljerat steg för steg hur man utför självtestet. Varning: Självtestet ersätter inte ett funktionstest eller en kalibrering för att säkerställa att gasvarnaren reagerar på gas. Tabell 9 Självtestets steg LCD STEG När ikonen TEST visas i övre vänstra hörnet måste ett självtest genomföras. Tryck du på knappen på gasvarnarens framsida för att göra ett självtest. När du tryckt på knappen visas den här skärmbilden. Under självtestet ska du kontrollera att följande inträffar: Gasvarnaren avger ett pipljud Alla LED-lampor tänds och gasvarnaren vibrerar Alla tecken på LCD-skärmen visas Efter att alla tecken visats på LCD-skärmen visas de höga och låga larmpunkterna. Obs: När ett självtest genomförts framgångsrikt ser man att de bockas av automatiskt, och de höga och låga larmpunkterna visas. Obs: Förutsatt att gasvarnaren inte har exponerats för gas, visas följande. Gå annars vidare till nästa steg. När ett självtest har genomförts framgångsrikt övergår skärmen till den vanliga skärmbilden och visar en BOCK på platsen där ikonen TEST tidigare satt och ett kort pipljud hörs. Gasvarnaren är inställd på att föreslå ett nytt självtest efter tjugo (20) timmar efter det att knappen tryckes in. (Om tillämpligt) Om den är programmerad med ett ANVÄNDAR-ID kommer, efter att larmpunkterna visats, en kombination av siffror och bokstäver att bläddras fram på LCD-skärmen. Det förekommer högst två (2) skärmbilder med en högsta gräns på sex (6) tecken i ett ANVÄNDAR-ID. (Om tillämpligt) Om gasvarnaren har exponerats för gas som överstiger den lägre larmpunkten visas ett värde med texten MAX bredvid. Det är toppvärdet (det högsta) som gasvarnaren detekterat. Efter den här skärmbilden visas en annan, med ett värde och (timmar, dagar eller månader); detta anger tiden som gått sedan det senaste toppvärdet avlästes.

29 Underhåll 13 Tabell 9 Självtestets steg (fortsätter) LCD STEG (Om tillämpligt) Efter att toppvärdet och tiden har visats, visas en annan skärmbild med CLP (radera senaste topp). Om du trycker på knappen medan den texten visas kommer gasvarnarens toppvärde att återställas. Obs: Värdet raderas från skärmen, men värdet sparas i gasvarnarens händelselogg. Det här värdet kan raderas på nästa skärmbild. Försiktighet: Om självtestet misslyckas avger gasvarnaren fem (5) korta pipljud och blinkar för att sedan visa TEST. Försiktighet: Om självtestet misslyckas tre (3) gånger i följd går gasvarnaren in i Felsäkert läge. Kontakta oss för att få den utbytt. Försiktighet: Vid normal drift övervakas batteriet kontinuerligt. Om batteriet är svagt i över tre (3) timmar går gasvarnaren in i Felsäkert läge. Försiktighet: Om batteriets självtestet misslyckas fem (5) gånger i följd slocknar LCD-skärmen. Om LCD-skärmen har slocknat ska enheten tas ur bruk. Kontakta oss för att få den utbytt. Stänga av signalen om funktionstestintervall Det här avsnittet beskriver hur man stänger av signalen om funktionstestintervall. Gasvarnaren levereras normalt med funktionstestparametrarna inställda på 0 dagar. Det kan emellertid ställas in på att signalera om att det är dags för ett funktionstest. När det är dags för ett funktionstest kommer gasvarnaren att avge växlande blinkningar (vänster och höger) var femte (5) sekund. Och ikonen TEST kvarstår även efter att knappen på framsidan tryckts in. Den här signalen kan stängas av på ett av två (2) sätt: Manuellt med hjälp av gasvarnaren För att stänga av signalen med den här metoden trycker du på knappen på framsidan en gång. Den kommer att visa flera skärmbilder för att sedan visa ordet GAS medan ikonen TEST blinkar. Gasvarnaren avvaktar i 45 sekunder på att målgasen ska komma, eller på att knappen trycks in en gång för att hoppa över funktionstestet.

30 14 AVSNITT 3: UNDERHĹLL Felkoder Tabell 10 innehåller en lista över felkoder för Protege ZM. Tabell 10 Protege ZM Felkoder FELKODER E01 E02 E03 E05 E06 ORSAK Fel på minneskonfigurationen Fel på gasminnet Fel på programminnet Svagt batteri Fel på sensorn

31 Bilaga A _SV Rev. B SPECIFIKATIONER Översikt över bilagan Den här bilagan behandlar följande: Specifikationer

32 16 BILAGA A: SPECIFIKATIONER Specifikationer Tabell 11 anger gasvarnarens specifikationer. Tabell 11 Gasvarnarens specifikationer Batteriets livslängd Larm GASVARNARENS SPECIFIKATIONER 2 år, 4 minuters larmtid per dag Synligt, vibration, ljudlarm (95 db) Tester Heltäckande funktionstest vid aktivering och var 20:e timme; kontinuerliga automatiska batteritester Datalogg Senaste 25 händelserna Hölje Stötabsorberande övergjutet Svavelväte Intervall 1 till 100 PPM, 1 PPM Lägre inställd 10 PPM* larmpunkt Högre inställd 15 PPM* larmpunkt Gaskoncentration för 25 PPM kalibrering Kolmonoxid Intervall 1 till 300 PPM, 1 PPM Lägre inställd 35 PPM* larmpunkt Högre inställd 200 PPM* larmpunkt Gaskoncentration för 100 PPM kalibrering Syre Intervall 1 till 30 % volym, 0,1 % Lägre inställd 19,5 %* larmpunkt Högre inställd 23,5 %* larmpunkt Gaskoncentration för 16 % kalibrering Dimensioner 94Hx56Bx33mmD (3,7Hx2,2Bx1,3tumD) Vikt 76 g (2,7 uns) Helt säkert godkänt temperaturintervall Driftstemperaturinte rvall Luftfuktighet vid drift H 2 S: -40 till +50 C (-40 till +122 F) CO: -30 till +50 C (-22 till +122 F) O 2 : -50 till +50 C (-58 till +122 F) IS godkända temperatur motsvara eventuellt inte driftstemperaturen. H 2 S, CO och O 2 : -10 till +50 C (14 till +122 F) Vid värden utanför detta temperaturintervall kan prestandan eller larmfunktionen försämras. 5 % till 95 % RF, icke-kondenserande *Obs: De här värdena är fabriksinställningarna. Värdena kan ändras.

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10

MyDiagnostick 1001R - Manual till enheten UI0003-004 FINAL Revision 1. MyDiagnostick 1001R. Manual till enheten. Sid. 1 av 10 MyDiagnostick 1001R Manual till enheten Sid. 1 av 10 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Avsedd användning... 3 1.2 Programvara... 3 1.3 Kontaktuppgifter... 3 1.4 Varningar... 3 2 FÖRPACKNING...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

BW Clip4. Bärbar gasdetektor. Snabbstartsguide

BW Clip4. Bärbar gasdetektor. Snabbstartsguide BW Clip4 Bärbar gasdetektor Snabbstartsguide Säkerhetsinformation Detektor för fyra gaser med 24 månaders användningstid Detektorn får endast användas enligt beskrivningen i denna snabbstartsguide och

Läs mer

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 OBS! Utsätt inte Vibration Steering Wheel RS-100 för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Vibration

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning Polar S1 fotsensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Grattis! Polar S1 fotsensor är det bästa valet för mätning av hastighet/tempo när du springer. Den överför precisa och noga avlästa mätvärden till din

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS. Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik

DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS. Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik DET ÄR INSIDAN SOM RÄKNAS Multigasdetektorn ALTAIR 4X med MSA:s XCell-sensorteknik PRESTANDA MER ÄN VAD DU KAN SE VÅR SÄKERHETSVISION. Personal som ställs inför potentiellt farliga situationer förtjänar

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

G TECTA 4G Multi-gas detektor

G TECTA 4G Multi-gas detektor G TECTA 4G Multi-gas detektor SE Snabbstartguide 2 SE Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Förpackningens innehåll 3 Produktöversikt 3 Produktens funktioner 3 Batterikontroll 4 Slå på 4 G-TECTA

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 MANUAL Wagner Electronics Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 Denna manual är en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför innehålla inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför med originaltexten

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide

SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide SPCE120 Indikeringsenhet Användarguide Version 3.1 26.09.2011 Security Products Copyright Copyright Tekniska specifikationer och tillgänglighet är föremål för ändringar utan föregående varning. Copyright

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

tsense (Disp) T RH RL

tsense (Disp) T RH RL Gas and Air Sensors Användarmanual tsense (Disp) T RH RL CO 2 -, temperatur- och relativ fuktmätare Allmänt tsense (Disp) för väggmontage mäter koldioxid, temperatur och relativ luftfuktighet. Enheten

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning

Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning Bruksanvisning: för Warmup tempo digital programmerbar termostat En del av Elementserien Inledning tempo har utformats med tanke på enkelhet är mycket intuitiv vid programmeringen. Det enkla vridreglaget

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-5 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 135x77x16 mm. Vikt:230 gram. :Startström:150 A/peak 300 A Laddtid:3 tim. Kapacitet: 6000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre

G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre G-TECTA Cellaguard Övervakningssystem för Koldioxid och Syre SE Användarhandbok 2 Innehåll Säkerhets- och varningsinformation 2 Introduktion 3 Drift och installation 3 Cellaguard -funktioner 3 Initial

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10

Bruksanvisning. Talande fickuret Larma 10 Bruksanvisning Talande fickuret Larma 10 Larma är ett talande fickur som läser upp tiden i klartext (analogt). Den säger t ex Klockan är halv 8 eller Klockan är fem minuter över halv 8. Du kan lyssna på

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

TomTom LINK 200 Referenshandbok

TomTom LINK 200 Referenshandbok TomTom LINK 200 Referenshandbok Innehåll Förpackningens innehåll 3 Läs mig först 4 Grattis... 4 Vad du behöver för installationen... 4 Säkerheten först 5 Viktig säkerhetsinformation och varningar... 5

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer