Styrelsen för. Förbundet Djurens Rätt. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för. Förbundet Djurens Rätt. Org nr 802002-4496. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013"

Transkript

1 Styrelsen för Förbundet Djurens Rätt får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6 Underskrifter 12

2 2 (12) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förbundet Djurens Rätt är en ideell organisation grundad 1882 med syfte att verka för avskaffandet av plågsamma djurförsök och övriga former av förtryck av djur. Djurens Rätt arbetar med opinionsbildning och politiskt påverkansarbete. Huvudområdena är djurförsök, djuren i livsmedelsindustrin, pälsfarmning samt djurvänlig konsument. Djurens Rätts vision är ett samhälle fritt från djurförtryck. Djurens Rätt är partipolitiskt obundna och organisationen är uppbyggd med lokalorganisationer som bas och en riksstämma som högsta beslutande organ. Riksstämman väljer Djurens Rätts förbundsstyrelse. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Djurens Rätt medlemsantal ökade med medlemmar, till totalt , vilket ledde till att vi hade den bästa medlemsutvecklingen sedan Vid årsskiftet hade vi månadsgivare, en ökning med 900 sedan En historisk framgång var att det internationella arbetet mot djurförsök resulterade i att EU-förbudet mot djurtestad kosmetika- och hygienprodukter trädde i kraft 11 mars. Det var resultatet av ett mer än trettioårigt arbete. Djurens Rätts huvudkampanj under året var Min röst för minkarna. Drygt namnunderskrifter samlades in för att användas inför riksdagsvalet Djurens Rätt anordnade seminarium i Almedalen om minkfarmning med inbjuden talare från nederländska Bont voor dieren. En stor pälsdjursmanifestation anordnades i Stockholm under pälsfria fredagen. Djurens Rätt lanserade märkningen 100 % veganskt, Sveriges första veganmärkning för livsmedel, och de första två företagen anslöt sig. Det opinionsbildande arbetet mot djur på cirkus gav resultat i att Cirkus Scott slutade med elefanter i sina föreställningar blev ett nytt rekordår för pälsfria listan. Antalet företag från ett femtiotal till nära hundra under 2013, varav 17 av de nyanslutna företagen var svenska. Vi fick stort genomslag i media och Djurens Rätt uttalade sig i riksmedia vid uppmärksammandet av hanteringen av angorakaniner. Ett resultat var att vi kunde börja diskutera alternativa material med flera företag, och det sedan tidigare pälsfria företaget Gina Tricot slutade även med dun, angoraull och läder. Djurens Rätt har synts i riksmedia i för oss prioriterade frågor som päls och pälsdjursfarmning, pälsfria butiker, veganism, djur i livsmedelsindustrin. Djurens Rätt har synts med tretton debattartiklar i riks- och branschmedia. Vårt arbete har resulterat i över 400 inslag i riks- och lokalmedia. Djurens Rätt kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och har tre 90-konton med kontonumren , samt Det sistnämda används uteslutande för insamling till behövande djur och benämns Chickas minnesfond. Djurens Rätt är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och följer FRII:s kvalitetskod. För mer detaljerad information om Djurens Rätts arbete, se separat årsrapport. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Vår opinionsundersökning med resultatet att 1 av 10 svenskar äter vego fick genomslag i nationell och internationell media. Äggkampanjen resulterade i att Willys och Coop slutar med burägg under Opinionen mot pälsfarmning har ökat från 7 av 10 till 8 av 10 svenskar som är för ett förbud. Medlemmar och organisation Antal medlemmar: 1 januari och 31 december Antalet lokalavdelningar: 1 januari 23 och 31 december 22 Antalet kontaktpersoner: 1 januari 26 och 31 december 23 Antalet ungdomsgrupper: 1 januari 2 och 31 december 1 Antalet kommuner med lokalorganisationer: 1 januari 80 och 31 december 77 Alla lokalorganisationer arbetar ideellt. Stor vikt har under 2013 lagts på att Djurens Rätts lokalorganisationer ska bedriva verksamhet för att kunna klassas som just lokalorganisationer. Den största ideella satsningen är sommarturnén som årligen engagerar närmare 200 volontärer. Flerårsöversikt Antal medlemmar Medlemsintäkter (tkr) Erhållna arv, gåvor och bidrag (tkr) Överskott från verksamheten Nyckeltal, Svensk Insamlingskontroll: Ändamålskostnader/Totala intäkter 47% 58% 67% 76% 55% Administrationskostnader/Totala intäkter 15% 20% 20% 18% 16% Insamlingskostnader/Medel från allmänheten 4% 5% 6% 5% 4% Djurens Rätt erhöll under året relativt stora intäkter från arv. I kombination med en god utveckling av organisationens medlemsintäkter, kopplade till det ökade medlemsantalet, och gåvor förklarar de det

3 3 (12) relativt låga nyckeltalet för ändamålskostnader. Det kan tilläggas att årets intäkter översteg de budgeterade intäkterna med närmare 40 procent, varav drygt 70 procent utgjordes av intäkter från arv, vilka till stor del inkom sent på året. Finanisella instrument En trygghet för Djurens Rätt som organisation är det kapital som finns i form av värdepapper. Syftet med att ha detta kapital är att säkerställa att Djurens Rätt kan bedriva en stabil och målmedveten verksamhet till gagn för djurs rättigheter, även om övriga intäkter periodvis skulle minska. Detta gäller inte minst för arv, som av förståeliga skäl inte kan prognostiseras. Nuvarande kapitalplaceringspolicy anger att kapitalet ska vara placerat i räntebärande papper med ett riktvärde om 50 % (minimum 40 % och maximum 60 %) och i aktier med ett riktvärde om 50 % (minimum 40 % och maximum 60 %). Av respektive sort får högst 50 % placeras på utländska marknader. Djurens Rätt vill placera sitt kapital med låg till måttlig risk. Enligt gällande policy investerar Djurens Rätt inte i företag vars årsomsättning till mer än 5 % kommer från vapen, pornografi, tobak eller alkohol. Djurens Rätt avstår helt från att investera i verksamheter där djur utnyttjas. Kapitalplaceringspolicyn finns publicerad på Resultat och ställning Se resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer och noter.

4 4 (12) Resultaträkning Belopp i tkr Not Medlemsintäkter Erhållna arv, gåvor och bidrag Övriga intäkter Ändamålskostnader 1, Insamlingskostnader 1, Administrationskostnader 1,2, Överskott från verksamheten Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

5 5 (12) Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Aktiverade utgifter för programvara Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 6 (12) Balansräkning Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Donationskapital Fritt eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserade överskott Årets resultat Avsättningar Övriga avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i tkr Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 7 (12) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och med vägledning av FRIIs mall för årsredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år förutom vad gäller redovisning av medlemsintäkter och ändamålsbestämda medel. Medlemsintäkter inbetalade via autogiro redovisas numer månadsvis i efterskott till skillnad från tidigare då samtliga medlemsintäkter inbetalda efter den 15 september hänfördes till nästkommande räkenskapsår år resultat- och balansräkning har ändrats för ökad jämförbarhet mellan perioderna. Redovisning av ändamålsbestämda medel har omklassificerats som en anpassning till FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisningen 2013 och har därmed omklassificerat från övriga avsättningar till egen rubrik i eget kapital. Övriga redovisningsprinciper Intäktsredovisning Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och arv redovisas som regel då transaktionen är sakrättsligt genomförd. I de flesta fall sker detta då medlen erhålls. Gåvor i form av kontanter redovisas till nominellt belopp. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. För gåvor i form av fastigheter som inte hunnit avyttras före balansdagen anses taxeringsvärdet utgöra 75 procent av marknadsvärdet vid gåvotillfället. Ändamålsbestämda medel som kvarstår outnyttjade vid årets slut redovisas under egen rubrik i eget kapital i bokslutet. Först i samband med att gåvan nyttjas och föreningen har utgifter för det givna ändamålet sker intäktsredovisning respektive kostnadsföring i resultaträkningen. Medlemsavgifter som betalas efter 15 sept hänförs till nästkommande räkenskapsår. Det gäller dock inte medlemsavgifter som betalas månadsvis via autogiro. Dessa hänförs till räkenskapsåret. Redovisning av kostnader Kostnader bokförs normalt under det år de uppstår och i det fall faktura inte erhållits före bokslutsdagen så reserveras för kostnaden ifråga. I det fall föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd bokförs detta som en kostnad då motparten meddelats beslutet. Ändamålskostnader mm Indelningen av den funktionsindelade resultaträkningen överensstämmer med de kostnadsbegrepp som används av Svensk Insamlingskontroll. Med ändamålskostnader avses kostnader nedlagda för att förverkliga föreningens ändamål. Insamlingskostnader avser huvudsakligen kostnader för att föreningen ska kunna generera externa intäkter. Administrationskostnader är främst kostnader som föreningen har för redovisning, medlemshantering, riksstämma, styrelse mm. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Aktier och andelar redovisas som anläggningstillgångar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde (marknadsvärde). Vid jämförelsen mellan anskaffningsvärde och verkligt värde görs detta för hela värdepappersportföljen i sin helhet, så kallad portföljvärdering. Tillgångar som erhålls genom arv eller gåva värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Donerade tillgångar Donerade tillgångar behäftade med särskilda villkor, redovisas som skuld inom eget kapital. Detta för att tydliggöra att föreningen inte har full dispositionsrätt över dessa medel. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter Föreningen är skattebefriad från inkomstskatt och betalar därför ej skatt på exempelvis realisationsvinster. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier Datorer och nätverk Immateriella anläggningstillgångar Medlemsregister Verksamhetsportal Nyttjandeperiod 5 år 3 år 10 år 5 år

8 8 (12) Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda, inkluderar arvoderad ordförande Medeltalet anställda Varav män 28% 32% Könsfördelning i ledningen Andel kvinnor Andel kvinnor Styrelsen 67% 36% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelseordförande Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (576) (537) Not 2 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer Knut Heilborn, KPMG AB Revisionsuppdrag Revisionsnära rådgivning, intyg mm Hasse Svensson, Askman, Svensson & Svensson AB 20 Revisionsuppdrag Not 3 Medlemsintäkter Det finns olika typer av medlemskap med olika avgifter: årsmedlem 240kr, familjemedlem 50kr, årsmedlem med reducerad avgift samt medlem i Rädda Djuren-klubben (0-13 år) 100kr. Samma avgifter gällde Not 4 Erhållna arv, gåvor och bidrag Arv Gåvor Bidrag Not 5 Övriga intäkter Försäljning av böcker och filmer mm Prenumerations- och annonsintäkter Deltagaravgifter riksstämma och kurser Övrigt Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar Utdelningar Optioner, realisationsresultat Realisationsvinst vid avyttring av aktier och andelar Realisationsförlust vid avyttring av aktier och andelar Värdereglering Beträffande värdereglering se not 10

9 9 (12) Not 8 Aktiverade utgifter för programvara Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Not 9 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut 3 6 Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående bokfört värde Förvärv Försäljningar Utgående bokfört värde Ackumulerade nedskrivningar Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Återföring av nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Specifikation av aktier och andelar Aktier Antal Bokfört värde Marknadsvärde ABB Atlas Copco A Autoliv BE group Billerudkornäs Björn Borg Boliden Catella A Catella B Clas Ohlson Diös Fastigheter Doro Electrolux B Ericsson B Fastighet AB Balder Fastighet AB Balder Preferens Finnvedenbulten Handelsbanken A Handelsbanken B Handelsbanken A (E Bagge) Handelsbanken B (E Bagge) Husqvarna A

10 10 (12) Husqvarna B Hyresfastigheter Holding JM Lundbergföretagen B Mekonomen NCC Nobia NOKI OYJ SEK Nordea Renewable Energy Corp Sandvik Scania B SEB A SEB C Skanska B SKF B SSAB A Swedbank A Systemair Volvo B Summa aktier Övriga Värdepapper Antal Bokfört värde Marknadsvärde DNB Bank Ekobanken Sparbrev Ekobanken företagsspar Ekobanken, andelar 1 1 Krav, andelar Nordea Nordea Nordea Nordea A Nordea alfa fond Nordea Bostadsobligationsfond Nordea Institutionell Kortränta Nordea Likviditetsinvest Scania cv frn SKIS, andelar 2 2 Swedbank Absolutavkastning ränta Swedbank Allemansfond komplett Swedbank Obligfond MEGA (E Bagge) Swedbank Sverigefond Teliasonera FRN Summa övriga värdepapper Summa aktier och övriga värdepapper Värdereglering Redovisat värde vid årets slut Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda övriga kostnader 267 Upplupna intäkter

11 11 (12) Not 12 Eget kapital Donations- Ändamåls- Balanserat kapital bestämda resultat medel Utgående balans enligt balansräkning Effekt vid byte av redovisningsprincip: Ändrad princip för redovisning av intäkter 806 (varav effekt på årets resultat) 47 Justerad IB vid årets början Tillkommande donationer Omklassificering från Övriga avsättningar Årets resultat Not 13 Övriga avsättningar Ändamålsbestämda gåvor I enlighet med styrande riktlinjer för årsredovisning 2013 har Ändamålsbestämda medel omklassificerats från Övriga avsättningar till egen rad under eget kapital. Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsintäkter Upplupna personalkostnader Övriga poster

12 12 (12) Älvsjö 25 juni 2014 Camilla Björkbom Ordförande Charloth Johansson Förste vice ordförande Camilla Bergvall Andre vice ordförande Kristofer Leander, suppleant träder in för Madeleine Johansson Ledamot Leo Mille Ledamot Joakim Minerbi Ledamot Pernilla Nordström Ledamot Susanne Thörnqvist Ledamot Daniel Marklund Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats Fredrik Sjölander Auktoriserad revisor Knut Heilborn Auktoriserad revisor

13

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ! 1(! 19) ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ECPAT Sverige Organisationsnummer 802402-5499 Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Djurhjälpen

Föreningen Djurhjälpen Årsredovisning för Föreningen Djurhjälpen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Djurhjälpen 1/11 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra

Heliospectra AB 556695-2205 RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 ÅRSREDOVISNING FÖR. heliospectra heliospectra ÅRSREDOVISNING FÖR Heliospectra AB RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01 2013-12-31 INNEHÅLL 2. Förvaltningsberättelse 4. Resultaträkning 5. Balansräkning 6. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer