SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson (KD) Margaretha Johansson (S) Erik M Svensson (S) Maj Mattsson (S) Mussa Selim (S) Solveig Ullholm (S) Jan Andersen (S) Dennis Haglund (MP) Sara Ejnell Svensson (M), Angelica Lundgren Bielinski (M) Bengt Cederlund (M) Britt Hallgren (FP) Siw Kriewitz (S) Kent Almkvist (C) Maj-Britt Elmvik (FP) Tallat Abdel Mallak (S) Alexander Myllyharju (S) Carina Bergman (S) Lena Johansson Inger Israelsson Christina Christiansson Anna Pettersson Wiberg Marie Uls Yvonne Dahl Anja Hellman Helena Mårdstam Marianne Brattberg Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare (V) Ersättare (M), 1-3 Ersättare (M), 1-3 Förvaltningschef Ekonomichef Ekonom Områdeschef Områdeschef Områdeschef Områdeschef Områdeschef Sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Marianne Brattberg Ordförande Ann-Christin Holgersson Justerande Erik M Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Ärende 1. Internkontroll återrapportering 2013 Dnr 2014/56 2. Internkontrollplan 2014 Dnr 2014/57 3. Verksamhetsredogörelse 2013 Dnr 2014/59 4. Öppna jämförelser Äldreomsorg 2013 Dnr 2014/60 5. Redovisning av verksamhet personligt ombud 2013 Dnr 2013/ Delegationsordning Omsorgsnämnden Dnr 2014/55 7. Vägledande bestämmelser handikappomsorg Dnr 2014/54 8. Återremiss av motion Medicin(ombuds)man Dnr 2013/99 9. Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt SoL kap 16:6 f Dnr 2014/9 10. Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt LSS 28 f Dnr 2014/9 11. Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt SoL 16 kap 6 h Dnr 2014/ Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt LSS 28 h Dnr 2014/ Delegation förlikning Dnr 2014/62

3 14. Delegationsanmälningar utbildning/konferenser Dnr 2014/ Delegationsanmälningar Dnr 2014/1 16. Meddelanden Dnr 2014/2

4 On 1 Dnr 2014/56 Internkontroll återrapportering 2013 Sammanfattning Förvaltningen redovisar 2013 års utförd internkontroll enligt tidigare antagen plan. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att lägga återrapportering av utfört internkontrollarbete 2013 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Förvaltningen redovisar 2013 års utförd internkontroll enligt tidigare antagen plan. Resultatet av granskningarna används till att förbättra kvalitetsarbetet och rutiner. Förutom de i planen upptagna aktiviteterna arbetar förvaltningen med de uppdrag och mål som finns i MRA. Månatligen har förvaltningen lämnat budgetrapporter till nämnden. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga återrapportering av utfört internkontrollarbete 2013 till handlingarna. Expedieras till Ekonomikontoret Diariet

5 On 2 Dnr 2014/57 Internkontrollplan 2014 Sammanfattning Förvaltningen redovisar förslag till kontrollpunkter för 2014 års internkontroll arbete samt den risk och väsentlighetsanalys som gjorts. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens förslag till internkontroll plan. Beskrivning av ärendet I Trollhättans Stads internkontrollreglemente framgår att nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens verksamheter. Varje förvaltning skall upprätta en plan för uppföljning och utveckling av den interna kontrollen, som skall antas av nämnden. I planen skall granskningar och utvecklingsinsatser tas upp. En viktig del av den ekonomiska planeringen är att följa mål, verksamhet och ekonomi. Nämnden har att utifrån Budget- och resultatuppföljningsreglementet löpande följa sin verksamhet och ekonomi, samt göra de anpassningar som krävs att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Fortlöpande lämnar förvaltningen budgetrapporterrapporter till nämnden, nämnden lämnar vidare budgetrapporter, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige. Ledningens genomgång är inplanerad två gånger under året. I enlighet med socialstyrelsens riktlinjer skall OF under 2014 fortsätta arbetet med att förbättra ledningssystemet inom vård och omsorg avseende förmåga att göra riskanalyser, prioriteringar, mätningar och utvärderingar av resultat och måluppfyllelse. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontroll plan. Expedieras till Ekonomikontoret Diariet

6 On 3 Dnr 2014/59 Verksamhetsredogörelse 2013 Sammanfattning I handlingen ingår, förutom den sammanfattande nämndsredogörelsen, avsnitt för områdena Äldreomsorg och Omsorg för funktionshindrade. Utfall för områden, verksamhetsredogörelser för områden, detaljerad investeringsredovisning, m.m. framgår av bilagor. I den sammanfattande redogörelsen ingår övergripande kommentarer av ekonomi, områdenas resultat, viktiga händelser och uppföljning av verksamhetsuppdragen. Uppföljning av Omsorgsnämndens verksamhetsmål redovisas i bilaga 5. Totalt uppvisas ett underskott på 5,2 mkr. Enheterna visar ett underskott på ca 8 mkr medan nämndsanslagen inklusive biståndsenhet visar ett överskott på 2,8 mkr. Under rubriken Redovisning av fonder föreslås att över- och underskott inom områden/nämnd förs till Ingen fond överstiger maxfond. På investeringssidan föreslås underskottet på 0,5 mkr slutredovisas och inte överförs till 2014 då investeringsbudgeten för utbyte av larm på boendena inte kommer att räcka. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen för 2013 till Kommunstyrelsen inklusive ovan föreslagna hantering av över/underskott. Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära slutredovisning av underskottet på investeringssidan 0,5 mkr. Beslut Omsorgsnämnden beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen för 2013 till Kommunstyrelsen inklusive ovan föreslagna hantering av över/underskott.

7 Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära slutredovisning av underskottet på investeringssidan 0,5 mkr. Expedieras till Ekonomikontoret Diariet

8 On 4 Dnr 2014/60 Öppna jämförelser Äldreomsorg 2013 Sammanfattning Information om nationell brukarenkät, Öppna jämförelser. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Expedieras till Diariet

9 On 5 Dnr 2013/236 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2013 Sammanfattning Trollhättans Stad har erhållit stadsbidrag till verksamhet med personligt ombud (PO) för år Inför beslut om fördelning av stadsbidrag för år 2014 begär Länsstyrelsen att nämnden inkommer med en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det gångna året. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom upprättad redovisning av verksamhet med personligt ombud Beslut Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom upprättad redovisning av verksamhet med personligt ombud Expedieras till Länstyrelsen Diariet

10 On 6 Dnr 2014/55 Omsorgsnämndens delegationsordning Sammanfattning En revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning har genomförts. Förslag på ny delegationsordning har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna delegationsordning. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna delegationsordning. Expedieras till Diariet

11 On 7 Dnr 2014/54 Vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg Sammanfattning En revidering av gällande vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg har genomförts. Förslag till nya bestämmelser har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till nya vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till nya vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg. Expedieras till Områdeschef biståndsenheten Diariet

12 On 8 Dnr 2013/99 Återremiss av motion Medicin(ombuds)man Ärendebeskrivning I motionen förslås att apotekare finns på plats vid träffpunkterna, för att samtala med och analysera äldres läkemedelsbehandling. Den äldre får ett skriftligt förslag att ta med till sin husläkare. Sammanfattning Läkemedelsordinationer och därmed läkemedelsanvändningen är ett ansvar som åvilar ansvarig läkare. Den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar för läkemedel är att hantera och administrera (ge) läkemedel samt rapportera effekter av läkemedel till ansvarig läkare för de brukare som har hemsjukvård. Det uppdrag som apotekare i motionen föreslås ha ligger utanför det kommunala uppdraget. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att avslå motionen. Yrkanden Sara Ejnell Svensson (M) och Britt Hallgren (FP) yrkar att omsorgsnämnden bifaller motionen. Musa Selim (S) yrkar på avslag till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels avslag och dels bifall till motionen och finner att Omsorgsnämnden beslutar att avslå motionen. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att avslå motionen. Reservation Sara Ejnell Svensson (M), Angelica Lundgren Bielinski (M), Bengt Cederlund (M), och Britt Hallgren (FP) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige Diariet

13 On 9 Dnr 2014/9 Sekretess Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt SoL kap 16:6 f Sammanfattning Kommunen har enligt Socialtjänstlagen 16 kap 6 f skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen, gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. När ett gynnande beslut som rapporterats ej verkställts, skall detta rapporteras. Rapporter skall vidare lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Rapport till stadsrevisionen har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Beslutet expedieras till Stadsrevisionen Diariet

14 On 10 Dnr 2014/9 Sekretess Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt LSS 28 f Sammanfattning Kommunen är enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade 28 f skyldig att rapportera till Revisionen och Socialstyrelsen, gynnande beslut enligt 9 som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunken för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapport gällande LSS har tagits fram till stadsrevisionen. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Expedieras till Stadsrevisionen Diariet

15 On 11 Dnr 2014/10 Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt SoL 16 kap 6 h Sammanfattning Kommunen har enligt Socialtjänstlagen 16 kap 6 h skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen, gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. När ett gynnande beslut som rapporterats ej verkställts, skall detta rapporteras. Rapporter skall vidare lämnas till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Rapport till Kommunfullmäktige har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Expedieras till Kommunfullmäktige Diariet

16 On 12 Dnr 2014/10 Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt LSS 28 h Sammanfattning Kommunen är enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade 28 h skyldiga att rapportera till Kommunfullmäktige och Socialstyrelsen gynnande beslut enligt 9 som inte verkställts inom tre månader från respektive beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapport gällande LSS har tagits fram till kommunfullmäktige. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Expedieras till Kommunfullmäktige Diariet

17 On 13 Dnr 2014/62 Delegation förlikning Sammanfattning Omsorgsförvaltningen har behov att få mandat att för omsorgsnämndens räkning ingå förlikning upp till kr vid tvist med avtalspart. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen rätt att ingå förlikning upp till kr samt att delegationen skrivs in i Omsorgsnämndens delegationsordning. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen rätt att ingå förlikning upp till kr samt att delegationen skrivs in i Omsorgsnämndens delegationsordning. Expedieras till Diariet

18 On 14 Dnr 2014/46 Delegationsanmälningar utbildning/konferens Anmäldes ordförandebeslut om förtroendevalds deltagande i utbildning och konferens, fattade under tiden Expedieras till Diariet

19 On 15 Dnr 2014/1 Delegationsanmälningar Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden Anmäldes SAS anmälan till IVO Lex Sarah under tiden Beslut om avgifter Beslut om jämkning av avgift. Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut enligt Lag om Bostadsanpassningsbidrag. Beslut enligt Lag om färdtjänst och Riksfärdtjänst. Expedieras till Diariet

20 On 16 Dnr 2014/2 Meddelanden Sammanfattning Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden inkommit till Omsorgsnämnden för tiden Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2013/ , beslut med anledning av projektering och upphandling TOR 2 (f d Magasin 15). Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2013/ , beslut med anledning av motion om nationaldagsfirande i äldreomsorgen. Beslut i Kommunstyrelsen , dnr 2013/ , beslut med anledning av överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustri, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Beslut i Kommunstyrelsen , dnr 2014/7 780, beslut med anledning av plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan. Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2014/7 780, beslut med anledning av plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan. Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2011/ , beslut med anledning av antagande av Översiktsplan 2013: Plats för framtiden. Beslut i Kommunstyrelsen , dnr 2013/ , beslut med anledning av bokslut Expedieras till Diariet

21 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans med förvaltningen. Rapporten innehåller 34 indikatorer som belyser kvaliteten på vården och omsorgen om äldre utifrån hemtjänst och särskilt boende varav 32 är frågor i den brukarundersökning som skickats ut till alla personer med hemtjänst eller boende på särskilt boende. Svarsfrekvensen för undersökningen var 70 % för personer med hemtjänst (svarsfrekvens för riket var 70 %) och merparten hade svarat på enkäten själv (84 %). Svarsfrekvensen för boende på särskilt boende var 54 % (svarsfrekvens för riket var 57 %)och där hade oftast en nära anhörig svarat på enkäten (53 %). Den brukarundersökning som gjordes 2012 skickades till ett urval av respondenter, inte till alla brukare av hemtjänst eller särskilda boende. Svarsfrekvensen i 2012 års undersökning var något högre för hemtjänst och något lägre för särskilda boenden. Även här svarade merparten, av dem som hade hemtjänst, själva på enkäten (76 %). Dock var det fler av de äldre på särskilda boende som svarade på enkäten själv (45 % jämfört med 36% 2013). I de 32 indikatorer som kan jämföras med resultat från 2012 har 18 st förbättringar skett (10 inom särskilda boende, 7 inom hemtjänst och 1 för kommunens hemsida). För 14 av indikatorerna har en försämring skett (6 inom särskilda boenden, 8 inom hemtjänst). Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. 1 Värden I tabellerna redovisas resultaten för Trollhättans stad både för 2013 och En jämförelse sker också med riket, Vänersborgs och Uddevalla kommun. Trollhättans resultat för 2012 är färgade med grönt, gult och rött utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) bearbetning. Grönt betyder att kommunens värde för indikatorn tillhör de 25 procent av kommunerna med bäst värden i förhållande till de andra kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst värden och gult är de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. Antalet kommuner i de tre grupperna kan variera mellan indikatorerna. SKL har gjort en färgindelning på merparten av resultaten i jämförelsen för 2013, dock inte alla Jämförelserna är relativa och varken rikets medelvärde eller grönt resultat behöver i sig vara bra. Detta är viktigt att komma ihåg i den fortsatta analysen.

22 2 Resultatindikatorer för Trollhättan Hjälpens utförande Personalkontinuitet, hemtjänst Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar Trollhättan Ingen uppgift 15 - Min max Vänersborg Uddevalla Riket 13 Hemtjänstpersonalens utförande av arbetsuppgifter Andel som uppger att hemtjänstpersonalen utför sina arbetsuppgifter ganska bra eller mycket bra Trollhättan Min max - Vänersborg 88 Uddevalla 88 Riket Hemtjänstpersonalens kommer på avtalad tid Andel som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid Trollhättan Min max - Vänersborg 83 Uddevalla 85 Riket Tillräckligt med tid, hemtjänst

23 3 Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet Trollhättan Min max Vänersborg 80 Uddevalla 83 Riket Tillräckligt med tid, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet Trollhättan Min max Vänersborg 79 Uddevalla 73 Riket Information om förändringar, hemtjänst Andel som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar Trollhättan Min max Vänersborg 69 Uddevalla 71 Riket Information om förändringar, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar Inflytande Trollhättan Min max Vänersborg 61 Uddevalla 50 Riket 46 49

24 4 Möjlighet påverka tider, hemtjänst Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Trollhättan Min max Vänersborg 55 Uddevalla 57 Riket Möjlighet påverka tider, särskilt boende Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Trollhättan Min max Vänersborg 63 Uddevalla 64 Riket Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tar hänsyn till åsikter och önskemål Trollhättan Min max Vänersborg 86 Uddevalla 83 Riket Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tar hänsyn till åsikter och önskemål Trollhättan Min max Vänersborg 82 Uddevalla 81 Riket 79 79

25 5 Information Kommunens information på hemsidan Informationsindex för kommunens hemsida för äldreomsorg, andel av maxpoäng Trollhättan Min max Vänersborg 97 Uddevalla 91 Riket Bemötande Bemötande, hemtjänst Andel som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svarsalternativen alltid och oftast) Trollhättan 70 (alltid) 95 (alltid/oftast) 75 (alltid) 98 (alltid/oftast) Min max (alltid) Vänersborg 74/97 Uddevalla 78/97 Riket 75 (alltid) 97 (alltid/oftast) 76/97 Bemötande, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svarsalternativen alltid och oftast) Trollhättan 50 (alltid) 90 (alltid/oftast) 53 (alltid) 93 (alltid/oftast) Min max (alltid) Vänersborg 58/96 Uddevalla 62/95 Riket 57 (alltid) 94 (alltid/oftast) 58/94

26 6 Trygghet Förtroende för hemtjänstpersonalen Andel som uppger att de känner förtroende för för alla eller flertalet av hemtjänstpersonalen som kommer hem till dem Trollhättan Min max Vänersborg 93 Uddevalla 91 Riket Trygghet, hemtjänst Andel som uppger att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svaren mycket tryggt och ganska tryggt) Trollhättan Min max (mkt tryggt) 43 (mycket tryggt) 87 (mycket/ganska tryggt) 49 (mycket tryggt) 88 (mycket/ganska tryggt) Vänersborg 46/88 Uddevalla 42/87 Riket 43 (mycket tryggt) 86 (mycket och ganska tryggt) 46/87 Trygghet, särskilt boende Andel som uppger att det känns mycket och ganska tryggt att bo i särskilt boende (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svaren mycket tryggt och ganska tryggt) Trollhättan Min max (mkt tryggt) 41 (mycket tryggt) 79 (mycket/ganska tryggt) 43 (mycket tryggt) 87 (mycket/ganska tryggt) Vänersborg 56/90 Uddevalla 55/92 Riket 49 (mycket tryggt) 79 (mkt och ganska tryggt) 51/90

27 7 Boendemiljö Trivsel med rum eller lägenhet, särskilt boende Andel som uppger att de trivs med sitt rum eller lägenhet på det särskilda boendet Trollhättan Min max Vänersborg 73 Uddevalla 77 Riket Trivsamma gemensamma utrymmen, särskilt boende Andel som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet Gemensamma utrymmen Trollhättan Min max Vänersborg 77 Uddevalla 68 Riket Trivsamt utomhus, särskilt boende Andel som uppger att det är trivsamt utomhus runt boendet Trollhättan Min max Vänersborg 79 Uddevalla 77 Riket 70 67

28 8 Mat och måltidsmiljö Maten, särskilt boende Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra Trollhättan Min max Vänersborg 83 Uddevalla 75 Riket Måltidsmiljö, särskilt boende Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund Trollhättan Min max Vänersborg 76 Uddevalla 72 Riket Sociala aktiviteter Upplevelse av ensamhet, hemtjänst Andel som har hemtjänst som uppger att de inte besväras av ensamhet Trollhättan Min max - Vänersborg 44 Uddevalla 41 Riket 44 45

29 9 Upplevelse av ensamhet, särskilt boende Andel i särskilt boende som uppger att de inte besväras av ensamhet Trollhättan Min max - Vänersborg 38 Uddevalla 34 Riket Sociala aktiviteter, särskilt boende Andel i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds Trollhättan Min max Vänersborg 66 Uddevalla 65 Riket Möjligheten att komma utomhus, särskilt boende Andel i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus Trollhättan Min max Vänersborg 65 Uddevalla 62 Riket 59 58

30 10 De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Hemtjänst i sin helhet Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Trollhättan Min max Vänersborg 91 Uddevalla 91 Riket Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, hemtjänst Andel som vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänst Trollhättan Min max Vänersborg 64 Uddevalla 57 Riket Särskilt boende i sin helhet Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Trollhättan Min max Vänersborg 79 Uddevalla 81 Riket Framföra synpunkter och klagomål, särskilt boende Andel som vet var man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet Trollhättan Min max - Vänersborg 45 Uddevalla 41 Riket 80 45

31 11 Tillgänglighet till vård och omsorg Lätt att få kontakt med personal, hemtjänsten Andel som uppger att det är mycket lätt och ganska lätt att få kontakt med personalen Trollhättan Min max - Vänersborg 74 Uddevalla 77 Riket - 80 Tillgång till sjuksköterska, hemtjänsten Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa sjuksköterska Trollhättan Min max - Vänersborg 72 Uddevalla 69 Riket Lätt att få kontakt med personal, särskilt boende Andel som uppger att det är mycket lätt och ganska lätt att få kontakt med personalen Trollhättan Min max - Vänersborg 88 Uddevalla 87 Riket - 85 Tillgång till sjuksköterska, särskilt boende Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa sjuksköterska Trollhättan Min max Vänersborg 82 Uddevalla 72 Riket 77 78

32 12 Indikatornamn Beskrivning indikator Avvikelse från standardkostnad Procentuell skillnad mellan nettokostnad och standardkostnaden för äldreomsorgen Hemtjänst, kostnad per inv Kronor per invånare 65 år och äldre Hemtjänst, kostnad per brukare Kronor per brukare 65 år och äldre Särskilt boende, kostnad per inv Kronor per invånare 65 år och äldre Särskilt boende, kostnad per brukare Kronor per brukare. 65 år och äldre Andel äldre med hemtjänst Andel av befolkningen 65 år och äldre med insatser inom hemtjänsten Min-max (-32,4)-69, ,1-14,6 Riket ,5 Procent Kronor Kronor Kronor Kronor Procent Trollhättan -0, ,2 Indikatornamn Andel äldre i särskilt boende Omfattning av hemtjänst Hälsotillstånd, hemtjänst Hälsotillstånd, särskilt boende Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst Ängslan, oro eller ångest, särskilt boende Beskrivning indikator Andel av befolkningen 65 år och äldre som bor i särskilt boende Beviljade timmar hemtjänst per brukare och månad Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa. 65 år och äldre Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa. 65 år och äldre Andel som uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 65 år och äldre Andel som uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 65 år och äldre Min - max 2,0-8,0 6,8-51, Riket 4, Procent Procent Procent Procent Procent Procent Trollhättan 6,

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40.

Ingegerd Johansson 1(19) Sammanträdesprotokoll 2008-12-09. Omsorgsnämnden. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40. Sammanträdesprotokoll 1(19) 2008-12-09 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-15.40 ande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta Andersson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby OMSORGSNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 19 februari 2013 kl. 10:00 Sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.40 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2010-08-25 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.30 15.40 ande: Birgitta Johansson (KD), ordförande Bo Malmsten (M) Hamid Zaheri (C) Sylvia Fernström Johansson (C) Margareta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret fredag 29 augusti 2014 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 49-57 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson (M) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27

ANSLAG/BEVIS. Birgitta Harsbo Josefin Dimberg, 2-3 Anette Söderström, 5-12 Håkan Andersson. Gunnel Hedström Socialförvaltningen 2012-01-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2012-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer