SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-26"

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson (KD) Margaretha Johansson (S) Erik M Svensson (S) Maj Mattsson (S) Mussa Selim (S) Solveig Ullholm (S) Jan Andersen (S) Dennis Haglund (MP) Sara Ejnell Svensson (M), Angelica Lundgren Bielinski (M) Bengt Cederlund (M) Britt Hallgren (FP) Siw Kriewitz (S) Kent Almkvist (C) Maj-Britt Elmvik (FP) Tallat Abdel Mallak (S) Alexander Myllyharju (S) Carina Bergman (S) Lena Johansson Inger Israelsson Christina Christiansson Anna Pettersson Wiberg Marie Uls Yvonne Dahl Anja Hellman Helena Mårdstam Marianne Brattberg Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ersättare (V) Ersättare (M), 1-3 Ersättare (M), 1-3 Förvaltningschef Ekonomichef Ekonom Områdeschef Områdeschef Områdeschef Områdeschef Områdeschef Sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen kl Underskrifter Sekreterare Marianne Brattberg Ordförande Ann-Christin Holgersson Justerande Erik M Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Ärende 1. Internkontroll återrapportering 2013 Dnr 2014/56 2. Internkontrollplan 2014 Dnr 2014/57 3. Verksamhetsredogörelse 2013 Dnr 2014/59 4. Öppna jämförelser Äldreomsorg 2013 Dnr 2014/60 5. Redovisning av verksamhet personligt ombud 2013 Dnr 2013/ Delegationsordning Omsorgsnämnden Dnr 2014/55 7. Vägledande bestämmelser handikappomsorg Dnr 2014/54 8. Återremiss av motion Medicin(ombuds)man Dnr 2013/99 9. Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt SoL kap 16:6 f Dnr 2014/9 10. Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt LSS 28 f Dnr 2014/9 11. Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt SoL 16 kap 6 h Dnr 2014/ Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt LSS 28 h Dnr 2014/ Delegation förlikning Dnr 2014/62

3 14. Delegationsanmälningar utbildning/konferenser Dnr 2014/ Delegationsanmälningar Dnr 2014/1 16. Meddelanden Dnr 2014/2

4 On 1 Dnr 2014/56 Internkontroll återrapportering 2013 Sammanfattning Förvaltningen redovisar 2013 års utförd internkontroll enligt tidigare antagen plan. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att lägga återrapportering av utfört internkontrollarbete 2013 till handlingarna. Beskrivning av ärendet Förvaltningen redovisar 2013 års utförd internkontroll enligt tidigare antagen plan. Resultatet av granskningarna används till att förbättra kvalitetsarbetet och rutiner. Förutom de i planen upptagna aktiviteterna arbetar förvaltningen med de uppdrag och mål som finns i MRA. Månatligen har förvaltningen lämnat budgetrapporter till nämnden. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga återrapportering av utfört internkontrollarbete 2013 till handlingarna. Expedieras till Ekonomikontoret Diariet

5 On 2 Dnr 2014/57 Internkontrollplan 2014 Sammanfattning Förvaltningen redovisar förslag till kontrollpunkter för 2014 års internkontroll arbete samt den risk och väsentlighetsanalys som gjorts. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens förslag till internkontroll plan. Beskrivning av ärendet I Trollhättans Stads internkontrollreglemente framgår att nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens verksamheter. Varje förvaltning skall upprätta en plan för uppföljning och utveckling av den interna kontrollen, som skall antas av nämnden. I planen skall granskningar och utvecklingsinsatser tas upp. En viktig del av den ekonomiska planeringen är att följa mål, verksamhet och ekonomi. Nämnden har att utifrån Budget- och resultatuppföljningsreglementet löpande följa sin verksamhet och ekonomi, samt göra de anpassningar som krävs att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Fortlöpande lämnar förvaltningen budgetrapporterrapporter till nämnden, nämnden lämnar vidare budgetrapporter, delårsbokslut, bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige. Ledningens genomgång är inplanerad två gånger under året. I enlighet med socialstyrelsens riktlinjer skall OF under 2014 fortsätta arbetet med att förbättra ledningssystemet inom vård och omsorg avseende förmåga att göra riskanalyser, prioriteringar, mätningar och utvärderingar av resultat och måluppfyllelse. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontroll plan. Expedieras till Ekonomikontoret Diariet

6 On 3 Dnr 2014/59 Verksamhetsredogörelse 2013 Sammanfattning I handlingen ingår, förutom den sammanfattande nämndsredogörelsen, avsnitt för områdena Äldreomsorg och Omsorg för funktionshindrade. Utfall för områden, verksamhetsredogörelser för områden, detaljerad investeringsredovisning, m.m. framgår av bilagor. I den sammanfattande redogörelsen ingår övergripande kommentarer av ekonomi, områdenas resultat, viktiga händelser och uppföljning av verksamhetsuppdragen. Uppföljning av Omsorgsnämndens verksamhetsmål redovisas i bilaga 5. Totalt uppvisas ett underskott på 5,2 mkr. Enheterna visar ett underskott på ca 8 mkr medan nämndsanslagen inklusive biståndsenhet visar ett överskott på 2,8 mkr. Under rubriken Redovisning av fonder föreslås att över- och underskott inom områden/nämnd förs till Ingen fond överstiger maxfond. På investeringssidan föreslås underskottet på 0,5 mkr slutredovisas och inte överförs till 2014 då investeringsbudgeten för utbyte av larm på boendena inte kommer att räcka. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen för 2013 till Kommunstyrelsen inklusive ovan föreslagna hantering av över/underskott. Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära slutredovisning av underskottet på investeringssidan 0,5 mkr. Beslut Omsorgsnämnden beslutar överlämna verksamhetsredogörelsen för 2013 till Kommunstyrelsen inklusive ovan föreslagna hantering av över/underskott.

7 Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära slutredovisning av underskottet på investeringssidan 0,5 mkr. Expedieras till Ekonomikontoret Diariet

8 On 4 Dnr 2014/60 Öppna jämförelser Äldreomsorg 2013 Sammanfattning Information om nationell brukarenkät, Öppna jämförelser. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Expedieras till Diariet

9 On 5 Dnr 2013/236 Redovisning av verksamhet personligt ombud 2013 Sammanfattning Trollhättans Stad har erhållit stadsbidrag till verksamhet med personligt ombud (PO) för år Inför beslut om fördelning av stadsbidrag för år 2014 begär Länsstyrelsen att nämnden inkommer med en redovisning av hur verksamheten bedrivits under det gångna året. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom upprättad redovisning av verksamhet med personligt ombud Beslut Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig bakom upprättad redovisning av verksamhet med personligt ombud Expedieras till Länstyrelsen Diariet

10 On 6 Dnr 2014/55 Omsorgsnämndens delegationsordning Sammanfattning En revidering av Omsorgsnämndens delegationsordning har genomförts. Förslag på ny delegationsordning har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna delegationsordning. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna delegationsordning. Expedieras till Diariet

11 On 7 Dnr 2014/54 Vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg Sammanfattning En revidering av gällande vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg har genomförts. Förslag till nya bestämmelser har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till nya vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till nya vägledande bestämmelser myndighetsutövning Handikappomsorg. Expedieras till Områdeschef biståndsenheten Diariet

12 On 8 Dnr 2013/99 Återremiss av motion Medicin(ombuds)man Ärendebeskrivning I motionen förslås att apotekare finns på plats vid träffpunkterna, för att samtala med och analysera äldres läkemedelsbehandling. Den äldre får ett skriftligt förslag att ta med till sin husläkare. Sammanfattning Läkemedelsordinationer och därmed läkemedelsanvändningen är ett ansvar som åvilar ansvarig läkare. Den kommunala hälso- och sjukvårdens ansvar för läkemedel är att hantera och administrera (ge) läkemedel samt rapportera effekter av läkemedel till ansvarig läkare för de brukare som har hemsjukvård. Det uppdrag som apotekare i motionen föreslås ha ligger utanför det kommunala uppdraget. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att avslå motionen. Yrkanden Sara Ejnell Svensson (M) och Britt Hallgren (FP) yrkar att omsorgsnämnden bifaller motionen. Musa Selim (S) yrkar på avslag till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på dels avslag och dels bifall till motionen och finner att Omsorgsnämnden beslutar att avslå motionen. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att avslå motionen. Reservation Sara Ejnell Svensson (M), Angelica Lundgren Bielinski (M), Bengt Cederlund (M), och Britt Hallgren (FP) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till Kommunfullmäktige Diariet

13 On 9 Dnr 2014/9 Sekretess Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt SoL kap 16:6 f Sammanfattning Kommunen har enligt Socialtjänstlagen 16 kap 6 f skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen, gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. När ett gynnande beslut som rapporterats ej verkställts, skall detta rapporteras. Rapporter skall vidare lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Rapport till stadsrevisionen har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Beslutet expedieras till Stadsrevisionen Diariet

14 On 10 Dnr 2014/9 Sekretess Rapport till revisionen om ej verkställda beslut enligt LSS 28 f Sammanfattning Kommunen är enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade 28 f skyldig att rapportera till Revisionen och Socialstyrelsen, gynnande beslut enligt 9 som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunken för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapport gällande LSS har tagits fram till stadsrevisionen. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till stadsrevisionen. Expedieras till Stadsrevisionen Diariet

15 On 11 Dnr 2014/10 Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt SoL 16 kap 6 h Sammanfattning Kommunen har enligt Socialtjänstlagen 16 kap 6 h skyldighet att rapportera till Socialstyrelsen, gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. När ett gynnande beslut som rapporterats ej verkställts, skall detta rapporteras. Rapporter skall vidare lämnas till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Rapport till Kommunfullmäktige har tagits fram. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Expedieras till Kommunfullmäktige Diariet

16 On 12 Dnr 2014/10 Rapport till KF om ej verkställda beslut enligt LSS 28 h Sammanfattning Kommunen är enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade 28 h skyldiga att rapportera till Kommunfullmäktige och Socialstyrelsen gynnande beslut enligt 9 som inte verkställts inom tre månader från respektive beslutsdatum. Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Rapport gällande LSS har tagits fram till kommunfullmäktige. Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till kommunfullmäktige. Expedieras till Kommunfullmäktige Diariet

17 On 13 Dnr 2014/62 Delegation förlikning Sammanfattning Omsorgsförvaltningen har behov att få mandat att för omsorgsnämndens räkning ingå förlikning upp till kr vid tvist med avtalspart. Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen rätt att ingå förlikning upp till kr samt att delegationen skrivs in i Omsorgsnämndens delegationsordning. Beslut Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen rätt att ingå förlikning upp till kr samt att delegationen skrivs in i Omsorgsnämndens delegationsordning. Expedieras till Diariet

18 On 14 Dnr 2014/46 Delegationsanmälningar utbildning/konferens Anmäldes ordförandebeslut om förtroendevalds deltagande i utbildning och konferens, fattade under tiden Expedieras till Diariet

19 On 15 Dnr 2014/1 Delegationsanmälningar Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden Anmäldes SAS anmälan till IVO Lex Sarah under tiden Beslut om avgifter Beslut om jämkning av avgift. Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut enligt Lag om Bostadsanpassningsbidrag. Beslut enligt Lag om färdtjänst och Riksfärdtjänst. Expedieras till Diariet

20 On 16 Dnr 2014/2 Meddelanden Sammanfattning Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden inkommit till Omsorgsnämnden för tiden Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2013/ , beslut med anledning av projektering och upphandling TOR 2 (f d Magasin 15). Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2013/ , beslut med anledning av motion om nationaldagsfirande i äldreomsorgen. Beslut i Kommunstyrelsen , dnr 2013/ , beslut med anledning av överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustri, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Beslut i Kommunstyrelsen , dnr 2014/7 780, beslut med anledning av plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan. Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2014/7 780, beslut med anledning av plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan. Beslut i Kommunfullmäktige , dnr 2011/ , beslut med anledning av antagande av Översiktsplan 2013: Plats för framtiden. Beslut i Kommunstyrelsen , dnr 2013/ , beslut med anledning av bokslut Expedieras till Diariet

21 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans med förvaltningen. Rapporten innehåller 34 indikatorer som belyser kvaliteten på vården och omsorgen om äldre utifrån hemtjänst och särskilt boende varav 32 är frågor i den brukarundersökning som skickats ut till alla personer med hemtjänst eller boende på särskilt boende. Svarsfrekvensen för undersökningen var 70 % för personer med hemtjänst (svarsfrekvens för riket var 70 %) och merparten hade svarat på enkäten själv (84 %). Svarsfrekvensen för boende på särskilt boende var 54 % (svarsfrekvens för riket var 57 %)och där hade oftast en nära anhörig svarat på enkäten (53 %). Den brukarundersökning som gjordes 2012 skickades till ett urval av respondenter, inte till alla brukare av hemtjänst eller särskilda boende. Svarsfrekvensen i 2012 års undersökning var något högre för hemtjänst och något lägre för särskilda boenden. Även här svarade merparten, av dem som hade hemtjänst, själva på enkäten (76 %). Dock var det fler av de äldre på särskilda boende som svarade på enkäten själv (45 % jämfört med 36% 2013). I de 32 indikatorer som kan jämföras med resultat från 2012 har 18 st förbättringar skett (10 inom särskilda boende, 7 inom hemtjänst och 1 för kommunens hemsida). För 14 av indikatorerna har en försämring skett (6 inom särskilda boenden, 8 inom hemtjänst). Indikatorerna redovisas under nio rubriker: hjälpens utförande, inflytande, information, bemötande, trygghet, boendemiljö, mat och måltidsmiljö, sociala aktiviteter, de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet samt tillgänglighet till vård och omsorg. 1 Värden I tabellerna redovisas resultaten för Trollhättans stad både för 2013 och En jämförelse sker också med riket, Vänersborgs och Uddevalla kommun. Trollhättans resultat för 2012 är färgade med grönt, gult och rött utifrån Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) bearbetning. Grönt betyder att kommunens värde för indikatorn tillhör de 25 procent av kommunerna med bäst värden i förhållande till de andra kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna med sämst värden och gult är de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. Antalet kommuner i de tre grupperna kan variera mellan indikatorerna. SKL har gjort en färgindelning på merparten av resultaten i jämförelsen för 2013, dock inte alla Jämförelserna är relativa och varken rikets medelvärde eller grönt resultat behöver i sig vara bra. Detta är viktigt att komma ihåg i den fortsatta analysen.

22 2 Resultatindikatorer för Trollhättan Hjälpens utförande Personalkontinuitet, hemtjänst Genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar Trollhättan Ingen uppgift 15 - Min max Vänersborg Uddevalla Riket 13 Hemtjänstpersonalens utförande av arbetsuppgifter Andel som uppger att hemtjänstpersonalen utför sina arbetsuppgifter ganska bra eller mycket bra Trollhättan Min max - Vänersborg 88 Uddevalla 88 Riket Hemtjänstpersonalens kommer på avtalad tid Andel som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast kommer på avtalad tid Trollhättan Min max - Vänersborg 83 Uddevalla 85 Riket Tillräckligt med tid, hemtjänst

23 3 Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet Trollhättan Min max Vänersborg 80 Uddevalla 83 Riket Tillräckligt med tid, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet Trollhättan Min max Vänersborg 79 Uddevalla 73 Riket Information om förändringar, hemtjänst Andel som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar Trollhättan Min max Vänersborg 69 Uddevalla 71 Riket Information om förändringar, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar Inflytande Trollhättan Min max Vänersborg 61 Uddevalla 50 Riket 46 49

24 4 Möjlighet påverka tider, hemtjänst Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Trollhättan Min max Vänersborg 55 Uddevalla 57 Riket Möjlighet påverka tider, särskilt boende Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Trollhättan Min max Vänersborg 63 Uddevalla 64 Riket Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tar hänsyn till åsikter och önskemål Trollhättan Min max Vänersborg 86 Uddevalla 83 Riket Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tar hänsyn till åsikter och önskemål Trollhättan Min max Vänersborg 82 Uddevalla 81 Riket 79 79

25 5 Information Kommunens information på hemsidan Informationsindex för kommunens hemsida för äldreomsorg, andel av maxpoäng Trollhättan Min max Vänersborg 97 Uddevalla 91 Riket Bemötande Bemötande, hemtjänst Andel som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svarsalternativen alltid och oftast) Trollhättan 70 (alltid) 95 (alltid/oftast) 75 (alltid) 98 (alltid/oftast) Min max (alltid) Vänersborg 74/97 Uddevalla 78/97 Riket 75 (alltid) 97 (alltid/oftast) 76/97 Bemötande, särskilt boende Andel som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svarsalternativen alltid och oftast) Trollhättan 50 (alltid) 90 (alltid/oftast) 53 (alltid) 93 (alltid/oftast) Min max (alltid) Vänersborg 58/96 Uddevalla 62/95 Riket 57 (alltid) 94 (alltid/oftast) 58/94

26 6 Trygghet Förtroende för hemtjänstpersonalen Andel som uppger att de känner förtroende för för alla eller flertalet av hemtjänstpersonalen som kommer hem till dem Trollhättan Min max Vänersborg 93 Uddevalla 91 Riket Trygghet, hemtjänst Andel som uppger att det känns mycket tryggt eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svaren mycket tryggt och ganska tryggt) Trollhättan Min max (mkt tryggt) 43 (mycket tryggt) 87 (mycket/ganska tryggt) 49 (mycket tryggt) 88 (mycket/ganska tryggt) Vänersborg 46/88 Uddevalla 42/87 Riket 43 (mycket tryggt) 86 (mycket och ganska tryggt) 46/87 Trygghet, särskilt boende Andel som uppger att det känns mycket och ganska tryggt att bo i särskilt boende (Observera att resultatet 2013 räknar ihop svaren mycket tryggt och ganska tryggt) Trollhättan Min max (mkt tryggt) 41 (mycket tryggt) 79 (mycket/ganska tryggt) 43 (mycket tryggt) 87 (mycket/ganska tryggt) Vänersborg 56/90 Uddevalla 55/92 Riket 49 (mycket tryggt) 79 (mkt och ganska tryggt) 51/90

27 7 Boendemiljö Trivsel med rum eller lägenhet, särskilt boende Andel som uppger att de trivs med sitt rum eller lägenhet på det särskilda boendet Trollhättan Min max Vänersborg 73 Uddevalla 77 Riket Trivsamma gemensamma utrymmen, särskilt boende Andel som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet Gemensamma utrymmen Trollhättan Min max Vänersborg 77 Uddevalla 68 Riket Trivsamt utomhus, särskilt boende Andel som uppger att det är trivsamt utomhus runt boendet Trollhättan Min max Vänersborg 79 Uddevalla 77 Riket 70 67

28 8 Mat och måltidsmiljö Maten, särskilt boende Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra Trollhättan Min max Vänersborg 83 Uddevalla 75 Riket Måltidsmiljö, särskilt boende Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund Trollhättan Min max Vänersborg 76 Uddevalla 72 Riket Sociala aktiviteter Upplevelse av ensamhet, hemtjänst Andel som har hemtjänst som uppger att de inte besväras av ensamhet Trollhättan Min max - Vänersborg 44 Uddevalla 41 Riket 44 45

29 9 Upplevelse av ensamhet, särskilt boende Andel i särskilt boende som uppger att de inte besväras av ensamhet Trollhättan Min max - Vänersborg 38 Uddevalla 34 Riket Sociala aktiviteter, särskilt boende Andel i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds Trollhättan Min max Vänersborg 66 Uddevalla 65 Riket Möjligheten att komma utomhus, särskilt boende Andel i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus Trollhättan Min max Vänersborg 65 Uddevalla 62 Riket 59 58

30 10 De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Hemtjänst i sin helhet Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten Trollhättan Min max Vänersborg 91 Uddevalla 91 Riket Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, hemtjänst Andel som vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänst Trollhättan Min max Vänersborg 64 Uddevalla 57 Riket Särskilt boende i sin helhet Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende Trollhättan Min max Vänersborg 79 Uddevalla 81 Riket Framföra synpunkter och klagomål, särskilt boende Andel som vet var man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet Trollhättan Min max - Vänersborg 45 Uddevalla 41 Riket 80 45

31 11 Tillgänglighet till vård och omsorg Lätt att få kontakt med personal, hemtjänsten Andel som uppger att det är mycket lätt och ganska lätt att få kontakt med personalen Trollhättan Min max - Vänersborg 74 Uddevalla 77 Riket - 80 Tillgång till sjuksköterska, hemtjänsten Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa sjuksköterska Trollhättan Min max - Vänersborg 72 Uddevalla 69 Riket Lätt att få kontakt med personal, särskilt boende Andel som uppger att det är mycket lätt och ganska lätt att få kontakt med personalen Trollhättan Min max - Vänersborg 88 Uddevalla 87 Riket - 85 Tillgång till sjuksköterska, särskilt boende Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa sjuksköterska Trollhättan Min max Vänersborg 82 Uddevalla 72 Riket 77 78

32 12 Indikatornamn Beskrivning indikator Avvikelse från standardkostnad Procentuell skillnad mellan nettokostnad och standardkostnaden för äldreomsorgen Hemtjänst, kostnad per inv Kronor per invånare 65 år och äldre Hemtjänst, kostnad per brukare Kronor per brukare 65 år och äldre Särskilt boende, kostnad per inv Kronor per invånare 65 år och äldre Särskilt boende, kostnad per brukare Kronor per brukare. 65 år och äldre Andel äldre med hemtjänst Andel av befolkningen 65 år och äldre med insatser inom hemtjänsten Min-max (-32,4)-69, ,1-14,6 Riket ,5 Procent Kronor Kronor Kronor Kronor Procent Trollhättan -0, ,2 Indikatornamn Andel äldre i särskilt boende Omfattning av hemtjänst Hälsotillstånd, hemtjänst Hälsotillstånd, särskilt boende Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst Ängslan, oro eller ångest, särskilt boende Beskrivning indikator Andel av befolkningen 65 år och äldre som bor i särskilt boende Beviljade timmar hemtjänst per brukare och månad Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa. 65 år och äldre Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa. 65 år och äldre Andel som uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 65 år och äldre Andel som uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 65 år och äldre Min - max 2,0-8,0 6,8-51, Riket 4, Procent Procent Procent Procent Procent Procent Trollhättan 6,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 6 februari 2014 Sidan 3 av 208 Ärende 1 Sidan 4 av 208 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Lena Bergström 2014-01-15

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer