Namn % av vikt CAS nr. Ec nr. Index Nr. Klassificering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Namn % av vikt CAS nr. Ec nr. Index Nr. Klassificering"

Transkript

1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Materialbenämning och artikelnummer: Magiccleaner vätska , , , Används som: Rengöring, oxidborttagning på svetsar i rostfritt Företag/Svensk agentur: Axson Teknik AB S. Långebergsgatan V. Frölunda Giftinformation: Ring 112 begär Giftinformation dygnet runt. Ring i mindre brådskande fall dygnet runt. 2. Farliga egenskaper Klassificering: Riskfraser R 34 Skyddsfraser S 1/2 S 26 S 30 S 45 S 60 Frätande. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Häll aldrig vatten på produkten. Vid olycksfall eller vid illamående, sök läkarvård omedelbart Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Kemisk karakterisering: Vattenlösning. Farligt innehåll: Namn % av vikt CAS nr. Ec nr. Index Nr. Klassificering Fosforsyra >=60-70% C, R 34 note B 4. Åtgärder vid Första Hjälpen Allmän information: Ta de drabbade personerna ur riskområdet och lägga dem ner. Ta av förorenade kläder. Efter inandning: Tillför friskluft. Om någon lider av oregelbunden andning eller andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Kontakta omedelbart läkare. Efter kontakt med huden: Tvätta med rikliga mängder vatten under minst 15 min. Konsultera läkare Efter ögonkontakt: Skölj rikliga mängder vatten, även under ögonlocken. Rådgör omedelbart med läkare. Efter förtäring: Skölj munnen med vatten och drick mycket vatten. Häll aldrig något i munnen på någon som är medvetslös. Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare

2 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckningsmedel: Använd brandåtgärder som passar för omgivningen. Produkten i sig är inte brandfarlig. Särskilda brandbekämpnings faror: Väte produceras i reaktioner med metaller, vilket ökar risken för explosion. Sönderdelas vid uppvärmning. Fosforoxidångor är giftiga vid inandning. Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: I händelse av brand, använd en tryckluftsapparat. Använd skyddskläder (full skyddsdräkt). Ytterligare uppgifter: Använd vattenspray för att kyla slutna behållare nära brandkällan. Samla förorenat släckningsvatten separat. Får inte komma ut i avloppssystemet. 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp Personrelaterade försiktighetsåtgärder: Använd personlig skyddsutrustning. Undvik hud-och ögonkontakt. Undvik inandning av gas/rök/ånga/aerosol. Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. Miljöskyddsåtgärder: Inte utsläpp till avlopp, avloppsrör eller ytvatten. Om ytvatten eller avlopp förorenas, informera berörda myndigheter. Undvik vatteninträngning i jord. Om förorenat vatten kommer i marken, informera berörda myndigheter. Förfarandet vid rengöring/upptagning: Sörj för god ventilation. Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Lägg alkalier, kalk eller ammoniak för att neutralisera surt avfall. Använd inert absorberande materialet. 7. Hantering och lagring Hantering: Anvisningar för säker hantering: Förvaras väl tillsluten. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt. Undvik aerosolbildning. Information om brand-och explosionsskydd: Produkten är inte brandfarlig. Väte produceras i reaktioner med metaller ökar risken för en explosion. Förvaring: Villkor som krävs för lagerutrymmen och behållare: Förvara på en plats som har syrafast underlag. Förvaras i originalförpackningen. Information för lagring i en gemensam anläggning: Får ej blandas med baser. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder

3 8. Begränsningar av exponering/personligt skydd Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas på arbetsplatsen: Fosforsyra (CAS-nr: ) MAC: 1 mg/m 3, MAC (AT) MAC KTV: 2 mg/m 3, MAC (AT) Peak limit: 4x15 minuter/skift TWA: 1 mg/m 3, EU ELV STEL 2 mg/m 3, EU ELV Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Viktigt om gränsvärdena överskrids. Väsentligt i närvaro av ångor och aerosoler. Filter: B - P2 Handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar. Den exakta genomträngningsstiden erhålls från handsktillverkaren och måste följas. Följ tillverkarens anvisningar när det gäller genomträngning, genomträngningstid och speciell arbetsförhållanden (mekanisk lastning och kontakttid). Skyddshandskar måste bytas ut så fort du märker de första tecknen på slitage. Material Materialtjocklek Genomträngningstid Butylgummi 0,5 mm > = 8 tim Polychloroprene 0.5 mm > = 8 tim Polyvinyl chloride 0.5 mm > = 8 tim Ögonskydd: Bär åtsittande skyddsglasögon. Kroppsskydd: Skyddsskor, syrafast skyddskläder. Hygieniska åtgärder: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Undvik hud -och ögonkontakt. Förvaras åtskilt från livsmedel och dryck. Tvätta händerna före rast och omedelbart efter hantering av produkten. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Säkerhetsdata: Allmän information Utseende: Färg: Doft: Säkerhetsinformation Vätskeform Röd Ingen doft ph värde: <1 Kokpunkt: >150 C Smältpunkt: ---- Termiskt sönderfall: ca. 300 C Antändlighet: denna produkt spontan antänder inte. Explosions risk: Ej explosiv Densitet ca g/m 3 vid 20 C Löslighet i vatten: helt vattenlöslig - 3 -

4 10. Stabilitet och reaktivitet Ämnen att undvika: Alkalier Farliga upplösningsprodukter: En explosiv gas kan produceras vid kontakt med olika metaller, sönderdelas när uppvärmd. Farliga reaktioner: Väte produceras i reaktioner med metaller. Allmän information: Produkten bryts inte ner vid förvaring eller när den används på rätt sätt. 11. Toxikologisk information Vid förtäring: Fosforsyra: LD50 råtta mg/kg Dessa uppgifter skiljer sig från den klassificering som fastställs av EU. Vid inandning: Fosforsyra: LC50 råtta 1,69 mg/l 1 tim Dessa uppgifter skiljer sig från den klassificering som fastställs av EU. Absorberas av huden: Fosforsyra: LD50 kanin mg/kg Ytterligare uppgifter: Alla numeriska värden för akut giftighet avser rena ämnen. Vid förtäring, har den en stark frätande effekt på mun och hals. Det finns också risk för perforering av matstrupe och mage. Vidtag vanliga säkerhetsåtgärder vid hantering av kemikalier. 12. Ekologisk information Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytbarhet De metoder som används för att utvärdera biologisk nedbrytbarhet kan inte användas för oorganiska ämnen. Toxicitet för fisk: Fosforsyra: LC50 Gambusia affinis 138 mg/l 96 timmar Ytterligare ekologisk information Alla numeriska värden för ekotoxikologiska effekter avser rena ämnen. Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av förändringar i ph. Avfall måste alltid neutraliseras innan den skickas till reningsverk. Får inte tränga ner i ytvatten eller avloppssystem. 13. Avfallshantering Produkt: Släng inte tillsammans med hushållsavfall. Måste kasseras enligt nationella lagstadgade föreskrifter. Får inte tömmas i avloppsnätet. Förpackning: Det är bäst att tömma förorenade förpackningar. Det kan sedan rengöras och återanvändas. Inga EWC koder tillgängliga

5 14. Transportföreskrifter: ADR Klassificeringskod C1 Riskmärkning 80 ADR märkning nej RID Klassificeringskod C1 Riskmärkning 80 RID märkning nej IMDG EMS F-A, S-B IMDG kod nej - Klassas som farligt enligt IMDG nej - Märke P Enligt 2.10 IMPG nej 15. Information om föreskrifter Identifiering enligt EG-direktiv 1999/45/EC Märkning av komponenter som farliga: Svavelsyra 16. Annan information Komplett riskfraslista från avsnitt 2 och 3 R 34 Frätande. Övrig information Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast relevant för säkerheten och ersätter inte någon produktinformation eller specifikation

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. Carosol Rostätare. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Synonymer,Rostätare Rustfjerner Ruosteensyöja Eater rdzy 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget

SÄKERHETSDATABLAD 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Namnet på bolaget/företaget sv/se Sida 1-7 1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Produktkod Användningsområde Airbrushmålning Namnet på bolaget/företaget Färgproffsen I Mälardalen AB Adress Transformatorgatan

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont.

Information on SDS Ansvarigt Departement Regulatory Affairs Telefon +49 (0)202 529-2385 Telefax +49 (0)202 529-2804 sds-competence@deu.dupont. sv/se Sida 1-6 1. Namnet på ämnet/ preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn Produktkod EP390 STANDARD REDUCER EP390 Användningsområde Thinner Namnet på bolag/företag Tillverkare/Leverantör DuPont Performance

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2014-08-15 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: -

SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Svavelsyra 32-42 % Utgivningsdatum: 2014-02-10 Version nr 1.0 Omarbetat: - Ersätter: - Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning:

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: 2012-09-20 Omarbetat: 2013-12-18 Version 4.0 Ersätter: 2013-04-24 Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD. Pure Comfort Rubs Graffiti Wipes Art. 71004 Sida: 1 Art. 71004 Sida: 1 Datum för sammanställning: 24.04.2014 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Synonymer: L23000000092 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

Latex Samt 10 Basis 1

Latex Samt 10 Basis 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit

SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit SÄKERHETSDATABLAD Rödsprit 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2014-11-14 Revisionsdatum 2014-11-14 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Rödsprit 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : GE DIGITAL SCREEN CLEANER Användning av Substansen/Beredningen. : Rengöringsmedel för bildplattor

Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : GE DIGITAL SCREEN CLEANER Användning av Substansen/Beredningen. : Rengöringsmedel för bildplattor 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn : Användning av Substansen/Beredningen : Rengöringsmedel för bildplattor Namnet på bolag/företag International

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ACETON

SÄKERHETSDATABLAD ACETON I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD ACETON 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Aceton Synonymer: Propan-2-on,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Wart Pen Art nr 101085 1. Namnet på ämnet/produkten och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller blandningen Wartner Pen Användning av ämnet eller blandningen Vårtbortagnings

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall

SÄKERHETSDATABLAD. Kemisk metall SÄKERHETSDATABLAD Kemisk metall AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 4/22/2015 10:54:04 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemisk metall Bas Artikelnr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) 1907/2006 samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa WhiteWash

Säkerhetsdatablad (EG) 1907/2006 samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa WhiteWash Sida 1 av 8 Upprättad 20121215 Version 5 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer 3090 C. Kan vid tvätt

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer