Larmnummer GIFTINFORMATIONSCENTRALEN (GIC) Telefon: begär giftinformation. I icke brådskande fall:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Larmnummer GIFTINFORMATIONSCENTRALEN (GIC) Telefon: 112 - begär giftinformation. I icke brådskande fall: 08-33 12 31"

Transkript

1 Säkerhetsdatablad(varuinformationsblad) 1907/2006/EC, artikel MATERIALBENÄMNING Materialbenämning Magiccleaner vätska Används som Rengöring, oxidborttagning på svetsar i rostfritt Benämning av företag Fronius International GmbH&Co.KG Buxbaumstrasse A WELS Svensk agentur: Axson AB s. Långebergsgatan V. Frölunda Larmnummer GIFTINFORMATIONSCENTRALEN (GIC) Telefon: begär giftinformation. I icke brådskande fall: MÖJLIGA RISKER De viktigaste hälsoriskerna: Frätande, skadligt vid inandning och förtäring. Skadligt för ögon och hud. De viktigaste Miljöriskerna: Skadlig för miljön C; R 34 Möjligt missbruk av innehåll: inte känd 3. INNEHÅLLSDEKLARATION Beskrivning: Blandning av nedstående substans + ofarliga tillsatser Innehåll - Farliga ämnen CAS nr. EC nr. Koncentration INDEX nr. Klassificering Fosforsyra (phosphoric acid) >= 60% -<70 % C; R FÖRSTA HJÄLPEN - Första hjälpen åtgärder vid: avlägsna omedelbart nedsmutsade klädesplagg inandning Frisk luft och vila. Skölj näsa och mun med vatten, kontakta giftinformationen kropp och ögon kontakt Skölj rikligt med vatten (skölj ögon i minst 15 min), kontakta läkare om någon råkat svälja innehållet Försök INTE att framkalla kräkning, kontakta medicinsk hjälp omedelbart. Skölj munnen och drick mycket vatten! 5. ÅTGÄRDER VID BRAND - Passande släckningshjälpmedel CO 2, pulversläcknings medel eller vattenbesprutning - Av säkerhetsskäl olämpliga släckningshjälpmedel Använd inte vatten - Speciella risker vid brand Följande kan uppkomma vid eld: P 2 O 5 ånga/dimma - Skyddsutrustning Använd helskyddsdräkt Annan information: Saneringsutrymme med vattensprinkler version: sida 1

2 6. ÅTGÄRDER VID LÄCKAGE ELLER OAVSIKTLIGT UTSLÄPP - Personrelaterande säkerhetsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på behörigt avstånd. - Åtgärder för miljöskydd Tillåt INTE vätska att komma ut i avloppet, kloaksystemet eller i vattendrag - Rengörings procedur Suga upp innehållet med vätskebindande material ( sand, jord eller liknande ) och avyttra förorenat material som kemiskt avfall. 7. HANTERING OCH LAGRING Hantering Information om säkerhetshantering: Lagras kallt och torrt i välförsluten förpackning i välventilerade utrymmen. Vid utspädning - slå alltid på vatten först innan produkten hälls i. Vid brand eller explosion: Skyddas från hettan - tillhanda håll snabba nedkylnings möjligheter Information om uppsamling & bortskaffning av spill: Suga upp innehållet med sand, jord eller liknande substans och avyttra förorenat material som kemiskt avfall. Lagring Information om lagringsförhållande: Använd bara förpackningen som är avsedda för produkten. Syrabeständigt golv måste finnas. Lagring tillsammans med andra produkter: EJ tillsammans med Alkali. Lagras separerat från metal. Ordentligt förslutna. Lagringsklass: VCI: 8 8. EXPONERINGS KONTROLL OCH PERSONLIGT SKYDD Arbetsplats exponerings begränsningar Fosforsyra (phosphoric acid) MAC: 1 mg/m 3, MAC (AT) MAC STEL: 2 mg/m 3, MAC (AT) Peak limit: 4x15 minutes/shift TWA: 1 mg/m 3, EU ELV STEL: 2 mg/m 3, EU ELV Allmän och person hygien försiktighetsåtgärder: Du skall inte äta, dricka, röka eller snyta dig när du arbetar med Produkten. Tag av nedsmutsade/blötta kläder omedelbart. Inandas inte gaser/ångor. Tvätta händerna och undvik ögon /hudkontakt Personlig skyddsutrustning Andningsskydd: Där ventilationen är otillräcklig skall andningsmask användas. Skydd för händer och kropp Använd syrabeständiga skyddshandskar och skyddskläder Skydd för ögonen Används tättslutande skyddsglasögon VBF - klass: ---- Material Material tjocklek Genomträngnings tid Butyl gummi 0.5 mm >= 8 tim Polychloroprene 0.5 mm >= 8 tim Polyvinyl chloride 0.5 mm >= 8 tim Ögonskydd: Använd tätt åtsittande skyddsglasögon. Kroppsskydd: Använd skyddskläder. Åtgärder beträffande hygien: Tag av alla nedstänkta eller nedstänkta kläder. Andas inte gas / rök / ånga / aerosol. Undvik hud och ögonkontakt. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Tvätta alltid händerna Tekniska säkerhetsåtgärder: Se säkerhetsåtgärder i avsnitt 7 och 8. version: sida 2

3 9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Allmän information Utseende: Vätskeform. Färg: Röd Doft: Ingen doft Viktig hälso, säkerhet och miljö information ph värde: <1 Kokpunkt: >150 C Smältpunkt: obestämd Antändlighet denna produkt är inte spontant antändlig Explosions risk: Ej explosiv Nedbrytnings temperatur Ca. 300 C (P 2 O 5 ) Ångtryck --- Densitet vid 20 ca g/m 3 Löslighet - Vattenlöslig helt löslig 10. Stabilitet och reaktivitet Ämnen att undvika: Alkalier Farliga sönderdelningsprodukter: en explosiv gas kan produceras vid kontakt med olika metaller, sönderfaller vid upphettning. Farliga reaktioner: Vätgas produceras i reaktioner med metaller. Allmän information: bryts inte ner vid lagring och används på rätt sätt. 11. Toxikologisk information Vid förtäring: Fosforsyra: LD50 råtta 1,530 mg / kg Informationen skiljer sig från den klassificering som anges av EU. Vid inandning: Fosforsyra: LC50 råtta 1,69 mg / l 1 timme Informationen skiljer sig från den klassificering som anges av EU. Kontakt med huden: Fosforsyra: Kaniner uppvisar frätande effekter. OECD TG 404 Kontakt med ögonen: Fosforsyra: Kaniner uppvisar frätande effekter. Övrig information: Alla numeriska värden för akut giftighet avser rena ämnen. Vid förtäring, har den en stark frätande effekt på mun och svalg. Det finns också risken att perforera matstrupen och magsäcken. Ta standard säkerhetsåtgärder vid hantering av kemikalier. 12. EKOLOGISK INFORMATION Toxicitet för fisk: fosforsyra: LC50 Gambusia affinis 138 mg / l 96 timmar Övriga uppgifter om ekologi: Alla numeriska värden för ekotoxikologiska effekter avser rena ämnen. Skadliga effekter på vattenlevande organismer på grund av förändringar i ph. Avfall måste alltid neutraliseras innan den skickas till reningsverk. Låt inte det rinna ut i avlopp eller ytvatten. version: sida 3

4 13. AVFALLSHANTERING Rekommendationer: Avfalls kod/nr: Får inte avyttras som hushållsavfall, ej tömmas ut i avloppsystemet Inga EWC koder kan definieras för denna produkt eftersom den används av olika konsumenter för olika ändamål. EWC-kod definieras i samråd med regional avfalls företag. Beteckning :: Syror, syramix, oorganisk Avyttrings instruktioner: Kemisk-fyskalisk behandling: Lämplig Soptipp: EJ Lämplig Termisk behandling: EJ Lämplig Biologisk behandling: EJ Lämplig Ej rengjorda förpackningar skall avyttras enl. gällande nationela bestämmelser. 14. TRANSPORT INFORMATION ADR Klassificeringskod C1 Hazard tecken 80 ADR sign nej Transportbenämning fosforsyra, lösning RID Klassificeringskod C1 Hazard tecken 80 ADR sign nej Transportbenämning fosforsyra, lösning IMDG EMS FA, SB IMDG sign nej - klassas som farligt enligt IMDG nej - märkt "P" enligt 2,10 IMDG nej Tansportbenämning fosforsyra, lösning version: sida 4

5 15. REGLERAD INFORMATION Märkning enligt EEC directives 1999/45/EG C FRÄTANDE Identifikation enligt EEC direktiv: Identifierings bokstäver och indikering av riskprodukter: C - frätande Farliga komponenter som skall finnas på ettiketen: Fosforsyra lösning R-fras: R 34 - (orsakar brännskada) S-fras: S 1/2 - håll produkten inlåst och utom räckhåll för barn S 26 - vid ögonkontakt - spola omedelbart ögat riktligt med vatten, sök läkar hjälp S 30 - tillsätt aldrig vatten till produkten S 45 - vid olycka eller om du känner dig dålig - sök medicinsk hjälp S 60 - detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Nationella regler: EC klassificering - ChemG BGB1. i 53/1997 Riskförordnings tillägg: ej förklarat Vattenrisk kategori 1 (självutvärderande)något farlig för vatten. Tillåt ej att produkten hamnar i grundvattnet/avloppssystemet 16. ANNAN INFORMATION Frätande. Den information som finns i detta säkerhetsdatablad är baserad på nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten med tanke på de säkerhetsåtgärder som behövs. Det ges inga garantier med avseende på egenskaperna hos produkten eller produktinformation eller specifikationer. Inte heller utgör det ett avtalat rättsförhållande. Den information som ges i säkerhetsdatablad gäller endast för nämnda produkt. Inga garantier gälla om produkten bearbetas eller blandas med andra ämnen. Informationen i detta säkerhetsdatablad kan inte användas för nya material. För industriellt bruk. Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. Informationen i detta säkerhetsdatablad är endast relevant för säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller specifikation. version: sida 5

Namn % av vikt CAS nr. Ec nr. Index Nr. Klassificering

Namn % av vikt CAS nr. Ec nr. Index Nr. Klassificering 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Materialbenämning och artikelnummer: Magiccleaner vätska 4204118015, 4204118016, 4204118016, 4204118052 Används som: Rengöring, oxidborttagning på svetsar i rostfritt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning SCALE REMOVER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2014-08-15 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Reinigungselektrolyt Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktkod: rengöring elektrolyt 42,0411,015 42,0411,052 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60%

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% Ättiksyra 60% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 60% AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.01.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Ättiksyra 60% Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utgiven: 2009-05-19 Version: 2 Omarbetad: 2009-05-19

SÄKERHETSDATABLAD Utgiven: 2009-05-19 Version: 2 Omarbetad: 2009-05-19 *1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Solvospray N Artikelnummer: 0402280 Ämnets användning: Lösningsmedel för olja, fett, tjära och hartser. Tillverkare: buchem: chemie + technik GmbH and

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum 23.11.2012 Version 1.2 AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning REACH-registreringsnummer Denna produkt är en blandning. REACH-registreringsnummer

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad i enlighet med Regulation (EU) No. 1907/2006

Säkerhetsdatablad i enlighet med Regulation (EU) No. 1907/2006 1. PRODUKTNAMN OCH FÖRETAG Handelsnamn: Avsett för: Tillverkare: WKS500 Kedjesmörjmedel (WKS-C) Aerosol Smörjning av kedjor med länkar i stål Wippermann jr. GmbH Delsterner Str. 133 DE-58091 HAGEN, Tyskland

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs S Ä K E R H E T S D A T A B L A D AmphiSilan Fasadputs 1. Namnet på beredningen och företaget Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg Tel: 031-750 52 00 Fax: 031-46 11 06 Hemsida: www.caparol.se

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Wetrok Calexan forte Sida 1 av 8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen

SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Wart Pen Art nr 101085 1. Namnet på ämnet/produkten och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller blandningen Wartner Pen Användning av ämnet eller blandningen Vårtbortagnings

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. neodisher N. www.drweigert.de sida@drweigert.de 112 och begär Giftinformation

Säkerhetsdatablad. enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. neodisher N. www.drweigert.de sida@drweigert.de 112 och begär Giftinformation Reviderad datum: 16.0.2010 Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller beredningen Användning av ämnet eller beredningen Rengöringsmedel. Namnet på bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Swirl RFM PN20354 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD L-RA 320 AEROSOL Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 02/09/2013 Tillverkningsdag 03/04/2012 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

Maskindisk Pulver antikalk

Maskindisk Pulver antikalk Maskindiskpulver antikalk AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivnings datum 10.11.2014 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Maskindisk Pulver antikalk Artikel nr: DMPAM004/DMPAM0044

Läs mer

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 7 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 178 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Produkten är endast avsedd för institutionell användning. SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa P3-ultrasil 115 Version : 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-01-29 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer