KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum"

Transkript

1 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG Datum 5 D EC E M B ER 2011

2 KONTAKT SID 2 KONGSBERG KOMMUNE Ingebjørg Trandum Kommuneplanlegger Kongsberg kommune Postboks Kongsberg Norge WHITE ARKITEKTER Arbetsgrupp: Björn Bondesson, Louise Didriksson, Tobias Hesselgren, Per Kaatman, Thomas Landenberg, Jenny Mäki, David Saand Referensgrupp: Sara Grahn, Louise Kronander, Mattias Lind, Johan Lundin, Oskar Nordquist, Erik Nygren, Mikael Stenqvist, Josefine Wikholm, Sara-Louise Ylander Kontaktperson: Thomas Landenberg THORVALDSEN Arbetsgrupp: Arne Egge Lars Michelsen, Andre Linders Kontaktperson: Arne Egge Thorvaldsen Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS Gamle Drammensvei 48 P.b Stabekk Norge White.Arkitekter Magasinsgatan 10 Box GÖTEBORG Sverige

3 BAKGRUND SID 3 Diagrammet redovisar Kongsbergs Kommuns vision och valda delar av deras mål och strategier. Ett axplock av principer för fortsatt utveckling av Kongsberg, relevanta för Kunnskaps- og kulturparken, har valts ut ifrån kommunens underlagsmaterial. Vision VISION Skabe verdier - i samspillet mellom teknologi, natur & kultur Strategier -Helhet för ortsutveckling med gatu-, grön struktur och funktioner. -Omfattar ett nätverk av bygator med gång och cykelförbindelse, upprustning av torg och platser. -Förstärkning av älvbankar och grönområden. -Framhäva och bevara värdefulla byggda miljöer. -Rekommendationer om byggnadshöjder och utnyttjande. -Stärka trivseln i centrum, centrum bör rymma mer utbud av handel, företag, utbildning, kultur, upplevelser, aktiviteter och bostäder. MÅL Mål STRATEGIER Strategier PRINCIPER Principer Framhevning av kvalitetene i den unike beliggenheten og den historiske småbyen forenet med en framtidsrettet byform Bygg en kompaktby! Framhäv historiske særpreg! Samspill med ny arkitektur! Følg terrengformene Kirken høyeste punkt i byen Transformationsområden med ny struktur och kvaliteter Bysentrum som en attraktiv, levande mötesplass Stärk Byaksen! Integrera Vestsida & Nymoen! Sambruk & Flerbruk! Kirketorget/ Nytorget tyngdpunkter på Vestsida. Nymoen koncentration mot Byaxeln, Knutepunkten & Berja. Nätverk med bättre koppling till Älven Baerekraft gjennom et livskraftigt sentrum med korte avstander og miljövennlige transportog energiformer nye invånare Förstärk älvbank & grönomr. Utöka utbud/handel i centrum Biltrafik på gåendes villkor Parkering og leverans fra gaten Utnyttjande av befintliga byggnader

4 INTRODUKTION SID 4 Staden har alltid varit arenan för utbyte, socialt, kulturellt och framförallt ekonomiskt. Idag står vi inför ett skifte, där utbytet av varor och tjänster inte längre är den enda drivkraften för städer. Idag är produktion och utbyte av kunskap en minst lika stor motor för stadsutveckling. Att omforma staden och universitetet till en attraktiv arena i för kunskapsutbyte är därför den stora utmaningen idag. Universiteten samarbetar, men också konkurrerar, nationellt och globalt om studenter och medarbetare. Städer konkurrerar om att vara den attraktivaste livsmiljön för framtidens kunskapsproducenter. Interaktion, möte och utbyte är centralt i kunskapsprocessen, lika viktigt som koncentration och reflektion. Kunskapsproduktionens förutsättningar är andra än varu- och tjänsteproduktionens som ofta skett i monofunktionella miljöer. När universitet och staden samverkar, ger det ofta goda synergieffekter, med stark lokal ekonomi, välutbildad arbetskraft och entreprenörsföretag. För att bli en attraktiv plats för kunskapsproduktion är det därför viktigt att utveckla de rumsliga och programmatiska förutsättningarna. Kunnskaps- og Kulturparken blir en viktig del av Kongsbergs nya identitet - en stad med rum för möten och samarbeten mellan högskolan, näringslivet och staden. Ett Kongsberg som erbjuder en mångfald av naturliga mötesplatser på alla nivåer för utbyte av kunskap, kvalitativa studieplatser för alla former av kunskapsprocesser i ett livslångt lärande och en mångfald av verksamheter för en hel livsmiljö. TYNGDPUNKTEN I KONGSBERG HiBu idrottshall Köpcentra?? boende boende? teknologipark boende Barockstaden Järnvägen sprawl och privata fordon 2011 Kunnskaps- og kulturpark Var hamnar tyngdpunkten i mogondagens Kongsberg?

5 VI HAR SPELAT ETT SPEL SID 5 Med många olika funktioner och fastigheter som kan utvecklas i olika ordning över tid blir det intressant att testa scenarier i ett spel där lösningsförslaget är ett möjligt resultat av spelet. På den här sidan har vi summerat processen som inkluderade en workshop och ett referensmöte på White och underveiseminariet där flertalet intressenter deltog. OLIKA SPELSCENARIER SPELARNA - ALLT VID LÅGEN PÅ NYMOEN Under spelets gång har vi förstått hur viktigt det är för spelarna att positionera sig så centralt som möjligt. Givetvis baserar man det centrala läget utifrån hur Kongsberg ser ut idag. Alla involverade måste lyfta blicken för att se Kongsberg i ett framtida perspektiv där tyngpunkten flyttas med de olika etapperna i utbygganden av Kunnskaps- og kulturparken. ATT SPELA JAZZ! Det framgick tydligt att alla inte har samma intresse av att samverka. Det fanns dock ett tydligt samband till vilka spelare som var mest centrala. Allt går inte att placera på samma tomt så det uppenbara var givetivs att lägga dessa i origo. Alla spelare får dock möjligheter att ta plats i jazzbandet. Ingen blir gömd i ett perifiert läge. Byaksen - kopplingen mellan teknologiparken och järnvägsstationen kan förstärkas med småskalig spårtrafik som samtidigt befäster Kongsbergs identitet som högteknologicentrum. Vestsida - behöver stärkas och har potential som kulturellt centrum. En del av en sådan förstärkning skulle vara att utnyttja de områden i söder som kan öppnas för ny bebyggelse. Fossen - byens origo - en koncentration här kan överbrygga barriären mellan Nymoen och Vestsida om de aktuella fastigheterna kan tas med i spelet och/ eller omreguleras. SE IN I FRAMTIDEN! En förändring av tyngdpunkt i Kongsberg kräver samverkan och gemensam vision! Vissa tomter anses mer attraktiva än andra men med ett öppet sinne kan man se potentialen på alla olika tomter som vi valt att fokusera på. SPELE T OM KONGSBERG Spelare Kongsberg vidaregående skole Fagskolen Internasjonal skole Grunnskoler i Kongsberg Kulturskole Administrasjonsbygg kommunen Bibliotek + Studentboliger Kino Storsal Gym/Idrettssal Næring/innovasjon Exploria Spelpjäser De olika intressenternas program: - Vilka funktioner kan samordnas för att nå från m² ner til m² - Vilka funktioner behöver ligga mer centralt i studieområdet, vilka kan ligga mer perifert - Vilka funktioner kan eller bör läggas mörkt - Vilka funktioner har idag behov av nya lokaler och vilka kan vara kvar där de är Spelregler Olika utvecklingsscenarier läggs samman till en konceptuell strategi som syftar till att stärka centrala Kongsberg. Den konceptuella strategin hjälper till att göra val genom processen. De olika tomterna har alla olika kvaliteter att ta till vara och olika förutsättningar för att integrera program i den befintliga bebyggelsen - varje tomt kräver sin egen taktik för att smyga in en större byggnad i en småskalig kontext och den taktiken är delvis oberoende av programmet och kan appliceras på olika sätt genom processen. Spelplan Sentrumsplanen Kommunala och fylkeskommunala fastigheter amt fastigheter tilgängliga för projektet. Andra intressanta fastigheter som kan behöva omvärderas, omreguleras - Byggrätt i kvadratmeter per fastighet - I vilken ordning de är tillgängliga - Vilken potential de olika fastigheterna har för olika program i utgångspunkten och om det förändras genom processen Pendlingshögskolan - inom 600m från stationen är det attraktivt att pendla och fortfarande möjligt att koncentrera en större skala Transformationsområdena - den planerade gångbron knyter samman områden som är öppna för högre exploatering längs en andra, parallell axel. Promenadhögskolan - de program som utnyttjas av många olika institutioner placeras centralt inom 10 minuters gångväg / 600m.

6 DET ÄR PÅ GATAN MAN MÖTS SID 6 Idag är Kongsberg en förhållandevis liten stad, men en gång var den Norges näst största stad och det finns därför en historiskt, urban tradition att bygga vidare på. Det som är intressant med Kunnskaps- og Kulturparken är möjligheten att integrera den med staden. Istället för att samla funktionerna i ett, om än centralt, campus med interna samverkansvinster mellan de olika funktionerna kan man hitta större samverkansvinster med hela Kongsberg. Högskolans informella mötesplatser blir stadens informella mötesplatser, teknologindustrin blir närvarande i stadens vardag och högskolans studiemiljö blir unik i Norge. Det är på gatan man möts! URBAN ALPBY Att bygga en kompaktby handlar inte bara om fler bostäder. Det viktigaste handlar om att skapa en aktiv och trivsam vardag som är hållbar ur alla aspekter. När Kongsberg ska växa från till invånare och samtidigt koncentrera den utbyggnaden till stadens centrala delar ställer det krav på hur miljöer utformas även utanför det som är markerat som bevarandeområden - så att det understödjer en stark identitet. Det småskaliga, framför allt i gatumiljön med korta fasader och trädgårdar som kommer fram till gatan är intressant att ta vidare även när man infogar större program eller utvidgar centrum. Närheten till naturen är idag ett huvudskäl för många att bo kvar i eller flytta till Kongsberg. Då centrum förtätas kommer turvägarna längs Lågen men också förbindelserna upp genom Lågendalsmuseet och från Kirketorget västerut vara intressanta att vidareutveckla. Så att man kan bo centralt med samma kvaliteter som i periferin. BYAKSEN Byaksen är den enda direkta förbindelsen mellan Nymoen och Vestsida. Den har en ankarfunktion i Knutepunktet men en svag passage över Lågen och förbi Kolabønnparken, Myntverket, Bjørneparken, Kirkegården, samt saknar ankarfunktion vid Nytorget innan den slutar i ingenting i villaområdet innan Teknologiparken. Problemet i Kongsberg är inte tiden det tar att promenera, utan upplevelsen av sträckan. För att stärka kontakten mellan de båda sidorna av Lågen och skapa förutsättningar för en utveckling av hela centrum behöver byaksen tydliggöras och aktiveras som ett stråk och stärkas i några strategiska punkter för att göra promenaden upplevelsemässigt kortare. SENTRUM = NYBRUA Viktigast är kopplingen mellan Nymoen och Vestsida över Nybrua. Där behöver reguleringsformålet park ändras för att ge plats till ett kulturhus som kan bidra till en ökad aktivitet längs byaksen och ge utrymme för en identitetsbyggnad för Kongsberg som kunskaps- och innovationsmiljö. INTEGRERAD HÖGSKOLA Universitet har genom historien både haft drag av slutna miljöer, distanserade från samhället med klostret som rumslig referens och varit starkt involverade i samhällsutvecklingen, både i de problem man tar upp och genom hur kunskapen används. Man har både haft ett starkt behov av att hävda en egen identitet och varit beroende av att vara en öppen mötesplats för olika tankeströmningar. Vi vill integrera högskolan i Kongsberg så att den bidrar till att skapa ett intensivare stadsliv. NÄRINGSLIV Näringslivet kommer i olika storlekar och i den tidiga processen var vi väldigt fokuserade på hur Teknologiparken kunde bli en del av staden. Vi har släppt tanken på en fysisk integration. Det känns mer relevant att etablera nya små företag i den befintliga stadsväven, att etablera ett bredare utbud av företag och attraktiva boendemiljöer som lockar potentiella inflyttande. Den högteknologiska industrin kan fortfarande bidra till att göra Kongsberg en väldigt speciell och intressant stad genom att medverka till att infrastruktur och stadsmiljö förbättras med nya grepp. Lärarhögskolam 600m 600m 600m Konsthögskolan 600m Biblioteket 300m 300m Kårhuset 300m Högskolebiblioteket Handelshögskolan 300m HiBu Universitetsbiblioteket Avstånd, upplevt och praktiskt, beror av stadens storlek och intensitet. Avståndet från Knutpunkten till Nytorget är 950m, det kan ta minuter att gå och 3-4 minuter att cykla med en bysykkel eller att åka med shuttlebussen. Om man räknar med att en rimlig pendlingstid från dörr till dörr är under en timme lämnar det fortfarande tillräckligt med utrymme för att kunna pendla t ex till Drammen förutsatt att det finns tillräckligt många avgångar. Väntetid är ett större i problem i det sammanhanget. Referens: Avstånd inom Linköpings Universitet är ca 1200m Referens: Avstånd inom Chalmers högskola, Göteborg är ca 950m Sahlgrenska Universitetsjukhuset Göteborgs Universitet ligger fördelad på många olika platser i staden. Trots detta har skolan en framgångsrik och tydlig identitet.

7 SENTRUMPUNKT = NYBRUA SID 7 TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNING Tyngdpunkten i staden riskeras att flytta ytterligare med en ökad densitet runt knutpunkten och med det huvudsakliga utbyggnadsområdet norrut. Vestsida riskerar då att i än högre grad sidoordnas i en utveckling där stationsnära lägen prioriteras och där det är möjligt att bygga med hög densitet vid stationen men där bevarandehänsynen håller nere exploateringen av området runt Kirketorget och Nytorget. Det är viktigt att förstärka byaksen och knyta även Vestsida närmare knutpunkten. Lågen med forsen är Kongsbergs viktigaste rum och stadens mentala tyngdpunkt behöver flyttas tillbaka från Knutpunkten och köpcentrat till Nybrua. KULTURDISTRIKT VESTSIDA 1624 Kulturlivet och festivalerna är viktiga konkurrensmedel för Kongsberg och en central placering av ett kulturhus med bibliotek, kino, storsal och exploria vid Nybrua stärker både byaksen, Vestsida, Kunnskaps- og Kulturparken och Kongsberg som helhet. Tillsammans med Kulturskolen som flyttar in i den nuvaranda kinobygganden, Musikkhuset Energimølla och den möjlighet som finns i att utveckla de byggnader kommunens administration flyttar ifrån med subventionerade hyror för konstnätrer och nystartade innovationsföretag skapas en kulturell tyngdpunkt kring forsen som stärker Kongsbergs urbana identitet. NY MOBILITET Vi är gradvis på väg att ställa om transportsystemet från fossila bränslen, privata fordon, externa handelscentra och långa pendlingsresor till och från skola och arbete till att istället gå och cykla, åka kollektivt tåg och buss och dela på bildpoolsfordon för resor upp på fjället eller för att transportera tungt. Även om den omställningen fortfarande är flera decennier bort har de städer som ställer om i tid och erbjuder kompakta, effektiva lösningar en konkurrensfördel. Ett mer bärkraftigt Kongsberg bygger inte enbart på att man transporterar sig på andra sätt utan också på att man i mindre utsträckning behöver transportera sig. Det saknas inte tillgång till natur eller fritidsaktiviteter kopplade till naturen. Det saknas inte heller villor för barnfamiljer. Men familjestrukturerna har förändrats mycket på kort tid. Det finns idag ensamhushåll och parhushåll i högre utsträckning än tidigare. Tidseffektiva lösningar och närhet blir viktigare när man är ensamstående förälder. Om Kongsberg kompletterar sitt erbjudande med ett mer urbant boende och en ny typ av mobilitet där man kan bo centralt utan att äga en egen bil är det en bärkraftig lösning som kan byggas upp med KKP som bas.

8 FUNKTIONSPROGRAMMERING SID 8 En strategi för ljussättning av Byaksen skulle betyda mycket för den som promenerar över Nybrua vintertid och om man dessutom tar in platser som Kirketorget, Nytorget och Tråkka höjer det på ett relativt enkelt sätt kvaliteten i centrum stora delar av året. Foto: Potsdamer Platz, Berlin Den nya vägsträckningen Damåsen-Saggrenda innebär att dagens genomfartsvägar kan konverteras till stadsgator och att man kan utnyttja Myntbrua för att direkt koppla över till en infartsparkering vid Nybrua. Det stärker ytterligare kopplingen mellan Nymoen och Vestsida. Ytterligare centrala gator kan konverteras till gårdsgator. Foto: New Road, Brighton, UK Vestsidas sidoordning är också en potential för Kongsberg. När kommunens administration flyttar in i nya lokaler frigörs många äldre byggnader och intressant blandning mellan billiga lokaler/ boende och ändamålsenliga lokaler i ett identitetsskapande kulturhus kan uppstå. Foto: NDSM inkubator, Amsterdam Sjukhuset Knutepunktet P Teknologiparken P Kongsberg bör införa ett system med gratis bysykklar för att främja mobiliteten. Dessa kan förslagsvis placeras vid platser som markerats med cykelikon - de olika funktionerna i KKP, infartsparkeringarna, Teknologiparken och Sjukhuset. Foto: Barcelona, Bicingsystem Ungdomsskolen Nymoens torg Studentboliger Kulturhuskvartalet P Nytorget Hasbergtjerndalen Teknologiparken Miljön kring Biblioteket och Exploria bör vara en informellt mötesplats som bjuder in till uppehåll. Här kan man få inblick i den senaste utvecklingen, lyssna på inspirerande föreläsningar, hålla workshops eller bara för ett samtal över en kopp kaffe. Foto: Novartis Basel Grönstråket längs Lågen tillsammans med den gamla Hasbergtjern som definierar den gamla barockstaden är stadens urbana parker och kan utvecklas med fler aktiviteter och program allt eftersom staden förtätas och underlaget ökar. I området kring Nybrua kan karaktären tillåtas bli mer urban. Foto: Hafencity Hamburg En ny aktivitetspark kan anläggas i en nod längs Byaksen - t ex i Magasinsparken, vid Kulturhuskvartalet och Energimølla. Foto: Bannana Park, Köpenhamn

9 SID 9 PLAN 1:4000 MUSIKKHUSET ENERGIMØLLA KNUTEPUNKTET NORSK BERGVERKSMUSEUM B YA KS EN FAG S KO L EN M A G A S I N PA R K E N K U LT U R H U S K VA R TA L E T NYMOENS TORG KO N G S B ER G K U LT U R S K O L E HIBU NÆRING OG I N N O VA S J O N N Y TO R G E T KO N G S B ER G V I D ER EG Å EN D E S KO L E KO N G S B ER G INTERNASJONALE SKOLE K I R K E TO R G E T A D M I N I S T R A S J O N S B YG G KONGSBERG KOMMUNE H A S B E R G TJ E R N D A L E N L ÅGAL ANDE T SIM- OG IDRET TSHALL GY M / I D R E T T S A L STUDENTBOLIGER N Y U N G D O M S S KO L E

10 SID 10 KULTURHUSKVARTALET - KOLABØNNPARKEN EVENTUELL FRAMTIDA BRO BYAKSEN Kulturhuskvartalet fungerar som Kunnskaps- og Kulturparkens reception, mötesplats och utställningsyta. Det är kunskapsstaden Kongsbergs identitetsbyggnad. Den och byaksen blir den moderna motsvarigheten till kyrkan och miljön kring Kirketorget EXPLORIA TERRASS +162 KINO +154 I Kulturhuskvartalet samlas de funktioner som är gemensamma för de olika skolorna och centrala i staden: Kino och Storsal som också fungerar för konferenser och föreläsningar, Bibliotek med läsplatser och grupprum för studenter och forskare och Exploria som placeras i ett läge mellan Bergverksmuseet och Kirketorget med utställningsytor för de olika skolorna, för teknologiparken och innovationsmiljön i staden. Under kvarteret finns en infartsparkering. ENTRÉPLATS KOLABØNNPARKEN +158 GAMLEKROA STORSAL BIBLIOTEK ENTRÉPLATS +159 Kunskapsmiljön i Kongsberg blir närvarande i staden både för invånarna och för besökaren till turistmålen. DET NORSKE MYNTVERKET KIRKETORGET KOLABØNNPARKEN 1:1000 NORSK BERGVERKMUSEUM

11 KULTURHUSKVARTALET - PROGRAM Arealer: Bibliotek 2100 kvm Kino 1400 kvm Storsal 2435 kvm Exploria 3500 kvm Parkering (Flomsäkrad) 3800 kvm Bibliotek som en urban mötesplats - centralt på byaksen och i staden. Kino nära Knutepunktet och med tillgång till parkering, kan användas av HiBu och Kongsberg videregående skole som föreläsningslokaler dagtid. SID 11 Storsal fungerar både som föreläsningssal för de olika skolorna och teaterscen kvällstid. Bar och en upphöjd terrass med sol och utsikt över Lågen. Exploria - sammanhängande utställningsyta i förlängningen av vestibylen mot byaksen. Exploria - volym med administration, undervisning och laboratorier. Infartsparkering - med bilpoolsbilar. Entréplats mellan Myntverket, Bergverksmuseet och kulturhuskvarteret. Här finns bysykler. Gamlekroa och Kolabønnparken med jazzfestivalens scen kan integreras i det nya kvarteret. Promenadstråk längs Lågen, när genomfartvägarna konverteras till stadsgator. Sidoentré till Exploria som vänder sig mot gångvägen ner från Kirketorget. KOLABØNNPARKEN - AXONOMETRI

12 HIBU + FAGSKOLEN + NÆRING/INNOVASJON - NYTORGET SID 12 RÅDHUSET HiBus och Fagskolens lokaler placeras bäst på Vestsida. Som student har man ofta få schemalagda timmar och kan enkelt förflytta sig mellan olika delar av centrala Kongsberg. Då ligger Nytorget på gångavstånd från både från Kulturhuskvartalet, Teknologiparken och Knutepunktet. Högskolan bygger också till stor del på självstudier som kan bedrivas i grupprum som kan bokas centralt men ligga på någon av skolorna eller på biblioteket, eller kanske ett kafé allt inom en fem minuters promenad från Nytorget. NÆRING /INNOVASJON BYAKSEN På Vestsida finns en studiemiljö som är relativt unik i en skandinavisk kontext. Här finns också när kommunen flyttar ut ur sina existerande lokaler och in i en ny administrationsbyggnad, både en potential att för Högskolan växa inom stadsdelen och för nystartade kunskapsföretag att hyra mindre och billigare lokaler i anslutning till skolan. Fagskolan placeras ihop med HiBu med sina verkstäder nere i sluttningen. NYTORGET HØGSKOLEN I BUSKERUD FAGSKOLEN TINIUS OLSEN PARKERING KØRETØJ +168 BYGGEGÅRD Innovasjon + næring kan placeras i kvarteret norr om Nytorget ihop med HiBu och Fagskolen. NYTORGET 1:1000

13 HIBU + FAGSKOLEN + NÆRING/INNOVASJON - PROGRAM SID 13 Arealer: Hibu + Fagskolan kvm Naering/Inovasjon 1500 kvm Möjlig expansion kvm FAGSKOLAN/KØRETØJ +172, BYGGEGÅRD +176, Fagskolen placeras i samma byggand som HiBu och har utrymme för sina verkstäder i sluttningen. Parkering för personal och studenter med infart från den nedre nivån och i förlängeningen av en ny bro vid Gamlebrua MYNTGATAN Volymerna kan fungera samlat och effektivt men inpassas i den existerande bebyggelsen med korta fasader mot gatan och sluttningen. ÖVERLJUS TILL P. OCH VERKSTÄDER Nytorget har potential att leva upp som ett kafé och restaurangtorg med torghandel i anslutning till skolorna och innovationsmiljön på Vestsida. Här stannar shuttlebussen och här finns bysykler. Byaksen med shuttlebuss mellan Knutepunktet och Teknologiparken. MÖJLIG EXPANSION Den existerande byggnaden kan öppnas upp i bottenvåningen och ge möjlighet för verksamheten att exponera sig utåt. NYTORGET - AXONOMETRI

14 ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG KOMMUNE - HASBERGTJERNDALEN SID 14 HASBERGTJERNDALEN KIRKETORGET RÅDHUSET Ett nytt Administrasjonsbygg for Kongsberg kommune placeras bäst i ett kompakt kvarter i Hasbergtjerndalen och med en förbindelse från Kirkegata och Rådhuset ner till en entréplats. En infartsparkering kan placeras under kvarteret och i sluttningen kan kommunes fastigehet kompletteras med bostäder. I programmet har brukarna själva angivit ett realistiskt arealmål till 3500 kvadratmeter. Om sentrumsplanens byggrätt utnyttjas fullt ut kan det också läggas till kontorslokaler som kan hyras ut och samtidigt fungera som expansionsyta för både kommunen och HiBu. ENTRÉPLATS ADMINISTASJONSBYGG PASSAGE KIRKEGATA Med den nya administrationsbyggnaden kommer en flyttkedja där flera av kommunens fastigheter istället kan hyras ut till nystartade innovationsföretag, konstnärer eller andra kulturutövare, helt eller delvis med subventionerade hyror. Det skulle tillsammans med HiBu snabbt bidra till en aktiv och levande urban miljö på Vestsida. POTENTIAL FÖR FÖRTÄTNING NYTORGET HASBERGTJERNDALEN 1:1000

15 SID 15 ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG KOMMUNE - PROGRAM Arealer: Administration KK 3500 kvm Parkering 2000 kvm Möjlig expansion, bostäder 2000 kvm Expansionsyta relativt administrationsbyggnadens arealkrav på 3500m². Förtätning med bostäder är möjligt i flera av kvarteren söder om Hasbergstjerndalen. Här förstärks passagen. +165,6 +162, Kommunens administration är offentlig verksamhet som ska uppfattas som lättillgänglig och kan ta kvarterets nedersta våningar i anspråk Infartsparkering - med bilpoolsbilar. +155,4 Från en entréplats i passagens förlängning når man de olika kommunala funktionerna. Här finns bysykler. Om byggnaden vänder sig mot den existerande passagen upp till Kirkegata förankarar men den på ett bra sätt i miljön på Vestsida. Fastighet som är möjligt att förtäta i samband med att man bygger administrationsbyggnaden.. HASBERGTJERNDALEN - AXONOMETRI

16 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE- NYMOENS TORG SID 16 LÅGALANDET FÖRLÄNGNINGEN AV 17 MAI GATE Kongsberg Videregående skole behöver samlas på en plats i staden: byskolen och samlokaliseras med Kongsberg kulturskole. Den av tomterna i vurderingsområdet som är bäst ägnad för en koncentration av ett så stort program är den på Flåtaløkka. När Fagskolen Tinius Olsen tillsammans med HiBu flyttar till nya lokaler vid Nytorget och när Kinon och Biblioteket flyttar in i ett nytt Kulturhuskvartal i Kolabønnparken frigörs deras lokaler vid Nymoens torg. Då kan den videregående skolen och kulturskolen disponera de lokalerna under en övergångsperiod då den existerande skolbygganden ersätts. När den nya skolan står klar kan biblioteksfastigheten - som har ett mycket attraktivt läge med Magasinparken och Lågen i söder - istället byggas om för andra verksamheter, alternativt säljas. KONGSBERG KULTURSKOLE 17 MAI GATE Sentrumsplanens intentioner om att förstärka parkstråket längs älven. vidareföra 17 mai gate och en passage vidare ner till en möjlig framtida bro över Lågen ger byggnadens placering och utformning. NUVARANDE TINIUS OLSEN EVENTUELL FRAMTIDA BRO MAGASINPARKEN NUVARANDE BIBLIOTEKET NYMOENS TORG 1:1000

17 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE - PROGRAM SID 17 Arealer: VGS Kvm Parkering 3000 Kvm I en övergångsperiod finns det en möjlighet fö rvideregående skolen att utnyttja nuvarande bibliotekets lokaler när det flyttar till det nya Kulturhuskvartalet. Efterhand kan en ny skolbyggnad ersätta den nuvarande som är i dåligt skick Skolan får en skolgård mot söder med utsikt över Lågen som en del av parkstråket Lågalandet-Magasinparken. I förlängningen kan en omregulering öppna för en förtätning med bostäder i ett mycket attraktivt centralt läge i parkstråket vid Lågen. Den existerande småskaliga nbebyggelsen bör sparas i så stor utstäckning som möjligt. Den täta småskaliga bebyggelsen är viktig för Kongsbergs identitet. Den existerande kinobygganden kan användas av kulturskolen och blir ett landmärke för KKP på Nymoen. Ytan mellan kinobyggnaden och VGS blir ett urbant skoltorg. Kongsberg Vidaregående skole flyttar in i nuvarande Fagskolen Tinius Olsens lokaler när den flyttar över till Nytorget NYMOENS TORG - AXONOMETRI

18 UNGDOMSSKOLE + GYM/IDRETTSAL + INTERNASJONAL SKOLE SID 18 NY GYM/IDRETTSAL MÖJLIGT FRAMTIDA IDROTTSOMRÅDE NY INTERNASJONAL SKOLE I MAREN HANDLER NY UNGDOMSSKOLE I MAURITS HANSEN När videregående samlas på Flåtaløkka kan en ny ungdomsskole flytta in i det som idag är videregåendes lokaler på Maurits Hansen. Här finns stora sambruksmöjligheter med videregående skole och internasjonal skole samt tillgång till både den existerande sim- och idrottshallen och de kompletterande gymsalarna. Maurits Hansen är i sentrumsplanen även regulerad som idrettshall och här finns en potential att vid den existerande sim- och idrottshallen och Lågalandets aktivitetsområde utveckla ett nytt och mer centralt placerat idrottsområde. Programmets gym/idrettssal kan ses som en första etapp i en sådan utbyggnad. EXISTERANDE SIM- IDROTTSHALL Kongsberg internasjonal skole har behov av att lokaliseras nära Knutepunktet och får initialt plats i det som idag är Kongsberg videregående skoles lokaler på Maren Handler. Därifrån kan man också i en övergångsperiod samutnyttja lokaler och klara kraven på expansion tillsammans med ungdomsskolen på Maurits Hansen och med Videregående på Flåtaløkka. GLABAK 1:1000 FLÅTALØKKA

19 KULTURHUSKVARTALET FRÅN FLÅTALØKKA SID 19

20 STUDENTBOLIGER - VESTSIDEN SID 20 EVENTUELL FRAMTIDA BRO När ungdomsskolen flyttar över till det som idag är Kongsberg videregående skole på Maurits Hansen frigörs Vestsiden Ungdomsskole. Äldre skolbyggnader med korridorer och skolsalar har dimensioner som fungerar bra för mindre enkelsidiga lägenheter. De nya studentlägenheterna kan koncentreras hit. Härifrån är det nära både till högskolan, biblioteket i Kulturhuskvartalet och Knutepunktet. Här finns utrymme för ytterligare lägenheter på gården och här kan t ex den gamla gymsalen utnyttjas för idrottsaktiviteter. Man kan också hitta synnergieffekter där vandrarhemmet kan disponera studentrum sommartid och framförallt vid jazzfestivalen. STUDENTLÄGENHETER I NUVARANDE VESTSIDA UNGDOMSSKOLE KOMPLETTERANDE STUDENTLÄGENHETER GYMSAL KONGSBERG VANDRERHJEM

21 STUDENTBOLIGER - PROGRAM SID 21 Arealer: Studentboliger nybygg 1500 kvm Studentboliger i gamla ungdomsskolan 4700 kvm Den nuvarande skolgården blir en tillgång för gårdsfester och evenemang. En scen här under jazzfestivalen skulle synliggöra Kongsbergs studentmiljö för besökare utifrån. Det finns också utrymme för ytterligare förtätning eller en en uppdelning av fastigheten.. Den nuvarande gymsalen kan användas av studenterna. Under sommarmånaderna när många studentbostäder står tomma kan vandrarhemmet hyra ut dem till turister. Under den korta prommenaden till högskolan hjälper studenterna till att befolka Vestsida.

22 ETAPPER SID KULTURHUSKVARTALET ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG VIDEREGÅEDNE SKOLE NY UNGDOMSSKOLE +HØGSKOLEN I BUSKERUD KONGSBERG KULTURSKOLE INTERNASJONALE SKOLE +FAGSKOLEN TINUS OLSEN STUDENTBOLIGER Kulturhuskvartalet med Bibliotek, Kino, Storsal och Exploria är en central funktion i Kunnskapsog Kulturparken och bör komma tidigt i processen. Samtidigt kan den i sig byggas ut i etapper över en längre tid. Högskolan är i behov av en ny central lokalisering relativt omgående. Fastigheterna vid Nytorget kan frigöras och en placering på Vestsida skulle tillsammans med Kulturhuskvartalet flytta tyngdpunkten i Kongsberg på ett positivt sätt. Med de nya etableringarna på Vestsida frigörs lokaler i nuvarande Fagskolen, Kinon och Biblioteket som t ex videregående skole kan flytta in i. En ny administrationsbyggnad i Hasbergtjerndalen är initialt en relativt oberoende funktioen som kan genomföras i en tidig etapp. När kommunens administrations samlas i en ny byggnad frigörs en mängd mindre lokaler på Vestsida som kommunen kan välj aatt hyra ut till nystartade innovationsföretag och kulturutövare. I förlängningen bygger man upp en innovationsmiljö i anslutning till Teknologiparken, Högskolan och Exploria och en kulturmiljö i anslutning till kulturhusen nere vid Lågen som kan utvecklas med fler festivaler och evenemang. I en övergångsperiod kan videregående utnyttja den existerande skolbygganden på Flåtaløkka och de lokaler Fagskolen, Kinon, och Biblioteket lämnar för att efterhand ersätta respektive bygga om de olika fastigheterna. När den nya skolbyggnaden är på plats kan den videregående skolen lämna sina lokaler på Maurits Hansen och Maren Handler och flytta in i en kompakt och spännande skolmiljö mitt i centrala Kongsberg. När videregående samlas vid Nymoens torg kan den nya ungdomsskolen flytta in i videregåendes lokaler på Maurits Hansen och Internasjonale skole i videregåendes lokaler på Maren Handler. Vid Maurits Handler finns också en potential att på sikt bygga upp ett nytt centralt idrottsområde. Den kompletterande gymsalen kan placeras här som en första etapp i den utvecklingen. Då har alla tre skolorna nära till idrottssalarna och aktivitetsparken på Lågalandet. När ungdomsskolen flyttar från Vestsida frigörs den nuvarande skolbyggnaden som med fördel kan utnyttjas av SiBu för attraktiva studentbostäder i närheten av högskolan på Vestsida. 1:20000

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Arkivcentrum, KB Campus 4

Arkivcentrum, KB Campus 4 Arkivcentrum, KB Campus 4 Ett nytt arkivcentrum för Halmstads kommun. I byggnaden kommer flera av regionens myndigheter samt Högskolan att vara aktiva. På fjärde våning, c:a 900 kvm, verksamhets ytor för

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

FOTOGRAF: Paul Björkman. Rapporten sammanställd av inobi. bakgrund

FOTOGRAF: Paul Björkman. Rapporten sammanställd av inobi. bakgrund FOTOGRAF: Paul Björkman. Rapporten sammanställd av inobi bakgrund För fjärde året i rad arrangerade Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) och Akademiska Hus region Väst en workshop för att stärka studentstaden

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Yttrande över programförslag för Södra Gårda

Yttrande över programförslag för Södra Gårda Yttrande över programförslag för Södra Gårda YimbyGBG YimbyGBG är ett ekonomiskt och politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad. Vi vill genom positiv, konstruktiv feedback

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

Vad är Mölndal? www.molndala.com

Vad är Mölndal? www.molndala.com Vad är Mölndal? 61 610 invånare 6000 företag, nettoökning 100/år de senaste 10 åren 35 300 arbetsplatser, ca 50% i Åbro centrala Mölndal Nettopendling + 4 800 personer 22% tillverkning, 20% handel, 17%

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 910 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en uthyrningsbar

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök

bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök bilaga 2 administrativa arbetsplatser inom vården och dess förvaltningar referensexempel / studiebesök REFERENSBILDER FRÅN VÅRDEN Östra sjukhuset, Göteborg ABAKO Arkitektkontor 2 3 Östra sjukhuset, Göteborg

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer