KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum"

Transkript

1 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG Datum 5 D EC E M B ER 2011

2 KONTAKT SID 2 KONGSBERG KOMMUNE Ingebjørg Trandum Kommuneplanlegger Kongsberg kommune Postboks Kongsberg Norge WHITE ARKITEKTER Arbetsgrupp: Björn Bondesson, Louise Didriksson, Tobias Hesselgren, Per Kaatman, Thomas Landenberg, Jenny Mäki, David Saand Referensgrupp: Sara Grahn, Louise Kronander, Mattias Lind, Johan Lundin, Oskar Nordquist, Erik Nygren, Mikael Stenqvist, Josefine Wikholm, Sara-Louise Ylander Kontaktperson: Thomas Landenberg THORVALDSEN Arbetsgrupp: Arne Egge Lars Michelsen, Andre Linders Kontaktperson: Arne Egge Thorvaldsen Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS Gamle Drammensvei 48 P.b Stabekk Norge White.Arkitekter Magasinsgatan 10 Box GÖTEBORG Sverige

3 BAKGRUND SID 3 Diagrammet redovisar Kongsbergs Kommuns vision och valda delar av deras mål och strategier. Ett axplock av principer för fortsatt utveckling av Kongsberg, relevanta för Kunnskaps- og kulturparken, har valts ut ifrån kommunens underlagsmaterial. Vision VISION Skabe verdier - i samspillet mellom teknologi, natur & kultur Strategier -Helhet för ortsutveckling med gatu-, grön struktur och funktioner. -Omfattar ett nätverk av bygator med gång och cykelförbindelse, upprustning av torg och platser. -Förstärkning av älvbankar och grönområden. -Framhäva och bevara värdefulla byggda miljöer. -Rekommendationer om byggnadshöjder och utnyttjande. -Stärka trivseln i centrum, centrum bör rymma mer utbud av handel, företag, utbildning, kultur, upplevelser, aktiviteter och bostäder. MÅL Mål STRATEGIER Strategier PRINCIPER Principer Framhevning av kvalitetene i den unike beliggenheten og den historiske småbyen forenet med en framtidsrettet byform Bygg en kompaktby! Framhäv historiske særpreg! Samspill med ny arkitektur! Følg terrengformene Kirken høyeste punkt i byen Transformationsområden med ny struktur och kvaliteter Bysentrum som en attraktiv, levande mötesplass Stärk Byaksen! Integrera Vestsida & Nymoen! Sambruk & Flerbruk! Kirketorget/ Nytorget tyngdpunkter på Vestsida. Nymoen koncentration mot Byaxeln, Knutepunkten & Berja. Nätverk med bättre koppling till Älven Baerekraft gjennom et livskraftigt sentrum med korte avstander og miljövennlige transportog energiformer nye invånare Förstärk älvbank & grönomr. Utöka utbud/handel i centrum Biltrafik på gåendes villkor Parkering og leverans fra gaten Utnyttjande av befintliga byggnader

4 INTRODUKTION SID 4 Staden har alltid varit arenan för utbyte, socialt, kulturellt och framförallt ekonomiskt. Idag står vi inför ett skifte, där utbytet av varor och tjänster inte längre är den enda drivkraften för städer. Idag är produktion och utbyte av kunskap en minst lika stor motor för stadsutveckling. Att omforma staden och universitetet till en attraktiv arena i för kunskapsutbyte är därför den stora utmaningen idag. Universiteten samarbetar, men också konkurrerar, nationellt och globalt om studenter och medarbetare. Städer konkurrerar om att vara den attraktivaste livsmiljön för framtidens kunskapsproducenter. Interaktion, möte och utbyte är centralt i kunskapsprocessen, lika viktigt som koncentration och reflektion. Kunskapsproduktionens förutsättningar är andra än varu- och tjänsteproduktionens som ofta skett i monofunktionella miljöer. När universitet och staden samverkar, ger det ofta goda synergieffekter, med stark lokal ekonomi, välutbildad arbetskraft och entreprenörsföretag. För att bli en attraktiv plats för kunskapsproduktion är det därför viktigt att utveckla de rumsliga och programmatiska förutsättningarna. Kunnskaps- og Kulturparken blir en viktig del av Kongsbergs nya identitet - en stad med rum för möten och samarbeten mellan högskolan, näringslivet och staden. Ett Kongsberg som erbjuder en mångfald av naturliga mötesplatser på alla nivåer för utbyte av kunskap, kvalitativa studieplatser för alla former av kunskapsprocesser i ett livslångt lärande och en mångfald av verksamheter för en hel livsmiljö. TYNGDPUNKTEN I KONGSBERG HiBu idrottshall Köpcentra?? boende boende? teknologipark boende Barockstaden Järnvägen sprawl och privata fordon 2011 Kunnskaps- og kulturpark Var hamnar tyngdpunkten i mogondagens Kongsberg?

5 VI HAR SPELAT ETT SPEL SID 5 Med många olika funktioner och fastigheter som kan utvecklas i olika ordning över tid blir det intressant att testa scenarier i ett spel där lösningsförslaget är ett möjligt resultat av spelet. På den här sidan har vi summerat processen som inkluderade en workshop och ett referensmöte på White och underveiseminariet där flertalet intressenter deltog. OLIKA SPELSCENARIER SPELARNA - ALLT VID LÅGEN PÅ NYMOEN Under spelets gång har vi förstått hur viktigt det är för spelarna att positionera sig så centralt som möjligt. Givetvis baserar man det centrala läget utifrån hur Kongsberg ser ut idag. Alla involverade måste lyfta blicken för att se Kongsberg i ett framtida perspektiv där tyngpunkten flyttas med de olika etapperna i utbygganden av Kunnskaps- og kulturparken. ATT SPELA JAZZ! Det framgick tydligt att alla inte har samma intresse av att samverka. Det fanns dock ett tydligt samband till vilka spelare som var mest centrala. Allt går inte att placera på samma tomt så det uppenbara var givetivs att lägga dessa i origo. Alla spelare får dock möjligheter att ta plats i jazzbandet. Ingen blir gömd i ett perifiert läge. Byaksen - kopplingen mellan teknologiparken och järnvägsstationen kan förstärkas med småskalig spårtrafik som samtidigt befäster Kongsbergs identitet som högteknologicentrum. Vestsida - behöver stärkas och har potential som kulturellt centrum. En del av en sådan förstärkning skulle vara att utnyttja de områden i söder som kan öppnas för ny bebyggelse. Fossen - byens origo - en koncentration här kan överbrygga barriären mellan Nymoen och Vestsida om de aktuella fastigheterna kan tas med i spelet och/ eller omreguleras. SE IN I FRAMTIDEN! En förändring av tyngdpunkt i Kongsberg kräver samverkan och gemensam vision! Vissa tomter anses mer attraktiva än andra men med ett öppet sinne kan man se potentialen på alla olika tomter som vi valt att fokusera på. SPELE T OM KONGSBERG Spelare Kongsberg vidaregående skole Fagskolen Internasjonal skole Grunnskoler i Kongsberg Kulturskole Administrasjonsbygg kommunen Bibliotek + Studentboliger Kino Storsal Gym/Idrettssal Næring/innovasjon Exploria Spelpjäser De olika intressenternas program: - Vilka funktioner kan samordnas för att nå från m² ner til m² - Vilka funktioner behöver ligga mer centralt i studieområdet, vilka kan ligga mer perifert - Vilka funktioner kan eller bör läggas mörkt - Vilka funktioner har idag behov av nya lokaler och vilka kan vara kvar där de är Spelregler Olika utvecklingsscenarier läggs samman till en konceptuell strategi som syftar till att stärka centrala Kongsberg. Den konceptuella strategin hjälper till att göra val genom processen. De olika tomterna har alla olika kvaliteter att ta till vara och olika förutsättningar för att integrera program i den befintliga bebyggelsen - varje tomt kräver sin egen taktik för att smyga in en större byggnad i en småskalig kontext och den taktiken är delvis oberoende av programmet och kan appliceras på olika sätt genom processen. Spelplan Sentrumsplanen Kommunala och fylkeskommunala fastigheter amt fastigheter tilgängliga för projektet. Andra intressanta fastigheter som kan behöva omvärderas, omreguleras - Byggrätt i kvadratmeter per fastighet - I vilken ordning de är tillgängliga - Vilken potential de olika fastigheterna har för olika program i utgångspunkten och om det förändras genom processen Pendlingshögskolan - inom 600m från stationen är det attraktivt att pendla och fortfarande möjligt att koncentrera en större skala Transformationsområdena - den planerade gångbron knyter samman områden som är öppna för högre exploatering längs en andra, parallell axel. Promenadhögskolan - de program som utnyttjas av många olika institutioner placeras centralt inom 10 minuters gångväg / 600m.

6 DET ÄR PÅ GATAN MAN MÖTS SID 6 Idag är Kongsberg en förhållandevis liten stad, men en gång var den Norges näst största stad och det finns därför en historiskt, urban tradition att bygga vidare på. Det som är intressant med Kunnskaps- og Kulturparken är möjligheten att integrera den med staden. Istället för att samla funktionerna i ett, om än centralt, campus med interna samverkansvinster mellan de olika funktionerna kan man hitta större samverkansvinster med hela Kongsberg. Högskolans informella mötesplatser blir stadens informella mötesplatser, teknologindustrin blir närvarande i stadens vardag och högskolans studiemiljö blir unik i Norge. Det är på gatan man möts! URBAN ALPBY Att bygga en kompaktby handlar inte bara om fler bostäder. Det viktigaste handlar om att skapa en aktiv och trivsam vardag som är hållbar ur alla aspekter. När Kongsberg ska växa från till invånare och samtidigt koncentrera den utbyggnaden till stadens centrala delar ställer det krav på hur miljöer utformas även utanför det som är markerat som bevarandeområden - så att det understödjer en stark identitet. Det småskaliga, framför allt i gatumiljön med korta fasader och trädgårdar som kommer fram till gatan är intressant att ta vidare även när man infogar större program eller utvidgar centrum. Närheten till naturen är idag ett huvudskäl för många att bo kvar i eller flytta till Kongsberg. Då centrum förtätas kommer turvägarna längs Lågen men också förbindelserna upp genom Lågendalsmuseet och från Kirketorget västerut vara intressanta att vidareutveckla. Så att man kan bo centralt med samma kvaliteter som i periferin. BYAKSEN Byaksen är den enda direkta förbindelsen mellan Nymoen och Vestsida. Den har en ankarfunktion i Knutepunktet men en svag passage över Lågen och förbi Kolabønnparken, Myntverket, Bjørneparken, Kirkegården, samt saknar ankarfunktion vid Nytorget innan den slutar i ingenting i villaområdet innan Teknologiparken. Problemet i Kongsberg är inte tiden det tar att promenera, utan upplevelsen av sträckan. För att stärka kontakten mellan de båda sidorna av Lågen och skapa förutsättningar för en utveckling av hela centrum behöver byaksen tydliggöras och aktiveras som ett stråk och stärkas i några strategiska punkter för att göra promenaden upplevelsemässigt kortare. SENTRUM = NYBRUA Viktigast är kopplingen mellan Nymoen och Vestsida över Nybrua. Där behöver reguleringsformålet park ändras för att ge plats till ett kulturhus som kan bidra till en ökad aktivitet längs byaksen och ge utrymme för en identitetsbyggnad för Kongsberg som kunskaps- och innovationsmiljö. INTEGRERAD HÖGSKOLA Universitet har genom historien både haft drag av slutna miljöer, distanserade från samhället med klostret som rumslig referens och varit starkt involverade i samhällsutvecklingen, både i de problem man tar upp och genom hur kunskapen används. Man har både haft ett starkt behov av att hävda en egen identitet och varit beroende av att vara en öppen mötesplats för olika tankeströmningar. Vi vill integrera högskolan i Kongsberg så att den bidrar till att skapa ett intensivare stadsliv. NÄRINGSLIV Näringslivet kommer i olika storlekar och i den tidiga processen var vi väldigt fokuserade på hur Teknologiparken kunde bli en del av staden. Vi har släppt tanken på en fysisk integration. Det känns mer relevant att etablera nya små företag i den befintliga stadsväven, att etablera ett bredare utbud av företag och attraktiva boendemiljöer som lockar potentiella inflyttande. Den högteknologiska industrin kan fortfarande bidra till att göra Kongsberg en väldigt speciell och intressant stad genom att medverka till att infrastruktur och stadsmiljö förbättras med nya grepp. Lärarhögskolam 600m 600m 600m Konsthögskolan 600m Biblioteket 300m 300m Kårhuset 300m Högskolebiblioteket Handelshögskolan 300m HiBu Universitetsbiblioteket Avstånd, upplevt och praktiskt, beror av stadens storlek och intensitet. Avståndet från Knutpunkten till Nytorget är 950m, det kan ta minuter att gå och 3-4 minuter att cykla med en bysykkel eller att åka med shuttlebussen. Om man räknar med att en rimlig pendlingstid från dörr till dörr är under en timme lämnar det fortfarande tillräckligt med utrymme för att kunna pendla t ex till Drammen förutsatt att det finns tillräckligt många avgångar. Väntetid är ett större i problem i det sammanhanget. Referens: Avstånd inom Linköpings Universitet är ca 1200m Referens: Avstånd inom Chalmers högskola, Göteborg är ca 950m Sahlgrenska Universitetsjukhuset Göteborgs Universitet ligger fördelad på många olika platser i staden. Trots detta har skolan en framgångsrik och tydlig identitet.

7 SENTRUMPUNKT = NYBRUA SID 7 TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNING Tyngdpunkten i staden riskeras att flytta ytterligare med en ökad densitet runt knutpunkten och med det huvudsakliga utbyggnadsområdet norrut. Vestsida riskerar då att i än högre grad sidoordnas i en utveckling där stationsnära lägen prioriteras och där det är möjligt att bygga med hög densitet vid stationen men där bevarandehänsynen håller nere exploateringen av området runt Kirketorget och Nytorget. Det är viktigt att förstärka byaksen och knyta även Vestsida närmare knutpunkten. Lågen med forsen är Kongsbergs viktigaste rum och stadens mentala tyngdpunkt behöver flyttas tillbaka från Knutpunkten och köpcentrat till Nybrua. KULTURDISTRIKT VESTSIDA 1624 Kulturlivet och festivalerna är viktiga konkurrensmedel för Kongsberg och en central placering av ett kulturhus med bibliotek, kino, storsal och exploria vid Nybrua stärker både byaksen, Vestsida, Kunnskaps- og Kulturparken och Kongsberg som helhet. Tillsammans med Kulturskolen som flyttar in i den nuvaranda kinobygganden, Musikkhuset Energimølla och den möjlighet som finns i att utveckla de byggnader kommunens administration flyttar ifrån med subventionerade hyror för konstnätrer och nystartade innovationsföretag skapas en kulturell tyngdpunkt kring forsen som stärker Kongsbergs urbana identitet. NY MOBILITET Vi är gradvis på väg att ställa om transportsystemet från fossila bränslen, privata fordon, externa handelscentra och långa pendlingsresor till och från skola och arbete till att istället gå och cykla, åka kollektivt tåg och buss och dela på bildpoolsfordon för resor upp på fjället eller för att transportera tungt. Även om den omställningen fortfarande är flera decennier bort har de städer som ställer om i tid och erbjuder kompakta, effektiva lösningar en konkurrensfördel. Ett mer bärkraftigt Kongsberg bygger inte enbart på att man transporterar sig på andra sätt utan också på att man i mindre utsträckning behöver transportera sig. Det saknas inte tillgång till natur eller fritidsaktiviteter kopplade till naturen. Det saknas inte heller villor för barnfamiljer. Men familjestrukturerna har förändrats mycket på kort tid. Det finns idag ensamhushåll och parhushåll i högre utsträckning än tidigare. Tidseffektiva lösningar och närhet blir viktigare när man är ensamstående förälder. Om Kongsberg kompletterar sitt erbjudande med ett mer urbant boende och en ny typ av mobilitet där man kan bo centralt utan att äga en egen bil är det en bärkraftig lösning som kan byggas upp med KKP som bas.

8 FUNKTIONSPROGRAMMERING SID 8 En strategi för ljussättning av Byaksen skulle betyda mycket för den som promenerar över Nybrua vintertid och om man dessutom tar in platser som Kirketorget, Nytorget och Tråkka höjer det på ett relativt enkelt sätt kvaliteten i centrum stora delar av året. Foto: Potsdamer Platz, Berlin Den nya vägsträckningen Damåsen-Saggrenda innebär att dagens genomfartsvägar kan konverteras till stadsgator och att man kan utnyttja Myntbrua för att direkt koppla över till en infartsparkering vid Nybrua. Det stärker ytterligare kopplingen mellan Nymoen och Vestsida. Ytterligare centrala gator kan konverteras till gårdsgator. Foto: New Road, Brighton, UK Vestsidas sidoordning är också en potential för Kongsberg. När kommunens administration flyttar in i nya lokaler frigörs många äldre byggnader och intressant blandning mellan billiga lokaler/ boende och ändamålsenliga lokaler i ett identitetsskapande kulturhus kan uppstå. Foto: NDSM inkubator, Amsterdam Sjukhuset Knutepunktet P Teknologiparken P Kongsberg bör införa ett system med gratis bysykklar för att främja mobiliteten. Dessa kan förslagsvis placeras vid platser som markerats med cykelikon - de olika funktionerna i KKP, infartsparkeringarna, Teknologiparken och Sjukhuset. Foto: Barcelona, Bicingsystem Ungdomsskolen Nymoens torg Studentboliger Kulturhuskvartalet P Nytorget Hasbergtjerndalen Teknologiparken Miljön kring Biblioteket och Exploria bör vara en informellt mötesplats som bjuder in till uppehåll. Här kan man få inblick i den senaste utvecklingen, lyssna på inspirerande föreläsningar, hålla workshops eller bara för ett samtal över en kopp kaffe. Foto: Novartis Basel Grönstråket längs Lågen tillsammans med den gamla Hasbergtjern som definierar den gamla barockstaden är stadens urbana parker och kan utvecklas med fler aktiviteter och program allt eftersom staden förtätas och underlaget ökar. I området kring Nybrua kan karaktären tillåtas bli mer urban. Foto: Hafencity Hamburg En ny aktivitetspark kan anläggas i en nod längs Byaksen - t ex i Magasinsparken, vid Kulturhuskvartalet och Energimølla. Foto: Bannana Park, Köpenhamn

9 SID 9 PLAN 1:4000 MUSIKKHUSET ENERGIMØLLA KNUTEPUNKTET NORSK BERGVERKSMUSEUM B YA KS EN FAG S KO L EN M A G A S I N PA R K E N K U LT U R H U S K VA R TA L E T NYMOENS TORG KO N G S B ER G K U LT U R S K O L E HIBU NÆRING OG I N N O VA S J O N N Y TO R G E T KO N G S B ER G V I D ER EG Å EN D E S KO L E KO N G S B ER G INTERNASJONALE SKOLE K I R K E TO R G E T A D M I N I S T R A S J O N S B YG G KONGSBERG KOMMUNE H A S B E R G TJ E R N D A L E N L ÅGAL ANDE T SIM- OG IDRET TSHALL GY M / I D R E T T S A L STUDENTBOLIGER N Y U N G D O M S S KO L E

10 SID 10 KULTURHUSKVARTALET - KOLABØNNPARKEN EVENTUELL FRAMTIDA BRO BYAKSEN Kulturhuskvartalet fungerar som Kunnskaps- og Kulturparkens reception, mötesplats och utställningsyta. Det är kunskapsstaden Kongsbergs identitetsbyggnad. Den och byaksen blir den moderna motsvarigheten till kyrkan och miljön kring Kirketorget EXPLORIA TERRASS +162 KINO +154 I Kulturhuskvartalet samlas de funktioner som är gemensamma för de olika skolorna och centrala i staden: Kino och Storsal som också fungerar för konferenser och föreläsningar, Bibliotek med läsplatser och grupprum för studenter och forskare och Exploria som placeras i ett läge mellan Bergverksmuseet och Kirketorget med utställningsytor för de olika skolorna, för teknologiparken och innovationsmiljön i staden. Under kvarteret finns en infartsparkering. ENTRÉPLATS KOLABØNNPARKEN +158 GAMLEKROA STORSAL BIBLIOTEK ENTRÉPLATS +159 Kunskapsmiljön i Kongsberg blir närvarande i staden både för invånarna och för besökaren till turistmålen. DET NORSKE MYNTVERKET KIRKETORGET KOLABØNNPARKEN 1:1000 NORSK BERGVERKMUSEUM

11 KULTURHUSKVARTALET - PROGRAM Arealer: Bibliotek 2100 kvm Kino 1400 kvm Storsal 2435 kvm Exploria 3500 kvm Parkering (Flomsäkrad) 3800 kvm Bibliotek som en urban mötesplats - centralt på byaksen och i staden. Kino nära Knutepunktet och med tillgång till parkering, kan användas av HiBu och Kongsberg videregående skole som föreläsningslokaler dagtid. SID 11 Storsal fungerar både som föreläsningssal för de olika skolorna och teaterscen kvällstid. Bar och en upphöjd terrass med sol och utsikt över Lågen. Exploria - sammanhängande utställningsyta i förlängningen av vestibylen mot byaksen. Exploria - volym med administration, undervisning och laboratorier. Infartsparkering - med bilpoolsbilar. Entréplats mellan Myntverket, Bergverksmuseet och kulturhuskvarteret. Här finns bysykler. Gamlekroa och Kolabønnparken med jazzfestivalens scen kan integreras i det nya kvarteret. Promenadstråk längs Lågen, när genomfartvägarna konverteras till stadsgator. Sidoentré till Exploria som vänder sig mot gångvägen ner från Kirketorget. KOLABØNNPARKEN - AXONOMETRI

12 HIBU + FAGSKOLEN + NÆRING/INNOVASJON - NYTORGET SID 12 RÅDHUSET HiBus och Fagskolens lokaler placeras bäst på Vestsida. Som student har man ofta få schemalagda timmar och kan enkelt förflytta sig mellan olika delar av centrala Kongsberg. Då ligger Nytorget på gångavstånd från både från Kulturhuskvartalet, Teknologiparken och Knutepunktet. Högskolan bygger också till stor del på självstudier som kan bedrivas i grupprum som kan bokas centralt men ligga på någon av skolorna eller på biblioteket, eller kanske ett kafé allt inom en fem minuters promenad från Nytorget. NÆRING /INNOVASJON BYAKSEN På Vestsida finns en studiemiljö som är relativt unik i en skandinavisk kontext. Här finns också när kommunen flyttar ut ur sina existerande lokaler och in i en ny administrationsbyggnad, både en potential att för Högskolan växa inom stadsdelen och för nystartade kunskapsföretag att hyra mindre och billigare lokaler i anslutning till skolan. Fagskolan placeras ihop med HiBu med sina verkstäder nere i sluttningen. NYTORGET HØGSKOLEN I BUSKERUD FAGSKOLEN TINIUS OLSEN PARKERING KØRETØJ +168 BYGGEGÅRD Innovasjon + næring kan placeras i kvarteret norr om Nytorget ihop med HiBu och Fagskolen. NYTORGET 1:1000

13 HIBU + FAGSKOLEN + NÆRING/INNOVASJON - PROGRAM SID 13 Arealer: Hibu + Fagskolan kvm Naering/Inovasjon 1500 kvm Möjlig expansion kvm FAGSKOLAN/KØRETØJ +172, BYGGEGÅRD +176, Fagskolen placeras i samma byggand som HiBu och har utrymme för sina verkstäder i sluttningen. Parkering för personal och studenter med infart från den nedre nivån och i förlängeningen av en ny bro vid Gamlebrua MYNTGATAN Volymerna kan fungera samlat och effektivt men inpassas i den existerande bebyggelsen med korta fasader mot gatan och sluttningen. ÖVERLJUS TILL P. OCH VERKSTÄDER Nytorget har potential att leva upp som ett kafé och restaurangtorg med torghandel i anslutning till skolorna och innovationsmiljön på Vestsida. Här stannar shuttlebussen och här finns bysykler. Byaksen med shuttlebuss mellan Knutepunktet och Teknologiparken. MÖJLIG EXPANSION Den existerande byggnaden kan öppnas upp i bottenvåningen och ge möjlighet för verksamheten att exponera sig utåt. NYTORGET - AXONOMETRI

14 ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG KOMMUNE - HASBERGTJERNDALEN SID 14 HASBERGTJERNDALEN KIRKETORGET RÅDHUSET Ett nytt Administrasjonsbygg for Kongsberg kommune placeras bäst i ett kompakt kvarter i Hasbergtjerndalen och med en förbindelse från Kirkegata och Rådhuset ner till en entréplats. En infartsparkering kan placeras under kvarteret och i sluttningen kan kommunes fastigehet kompletteras med bostäder. I programmet har brukarna själva angivit ett realistiskt arealmål till 3500 kvadratmeter. Om sentrumsplanens byggrätt utnyttjas fullt ut kan det också läggas till kontorslokaler som kan hyras ut och samtidigt fungera som expansionsyta för både kommunen och HiBu. ENTRÉPLATS ADMINISTASJONSBYGG PASSAGE KIRKEGATA Med den nya administrationsbyggnaden kommer en flyttkedja där flera av kommunens fastigheter istället kan hyras ut till nystartade innovationsföretag, konstnärer eller andra kulturutövare, helt eller delvis med subventionerade hyror. Det skulle tillsammans med HiBu snabbt bidra till en aktiv och levande urban miljö på Vestsida. POTENTIAL FÖR FÖRTÄTNING NYTORGET HASBERGTJERNDALEN 1:1000

15 SID 15 ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG KOMMUNE - PROGRAM Arealer: Administration KK 3500 kvm Parkering 2000 kvm Möjlig expansion, bostäder 2000 kvm Expansionsyta relativt administrationsbyggnadens arealkrav på 3500m². Förtätning med bostäder är möjligt i flera av kvarteren söder om Hasbergstjerndalen. Här förstärks passagen. +165,6 +162, Kommunens administration är offentlig verksamhet som ska uppfattas som lättillgänglig och kan ta kvarterets nedersta våningar i anspråk Infartsparkering - med bilpoolsbilar. +155,4 Från en entréplats i passagens förlängning når man de olika kommunala funktionerna. Här finns bysykler. Om byggnaden vänder sig mot den existerande passagen upp till Kirkegata förankarar men den på ett bra sätt i miljön på Vestsida. Fastighet som är möjligt att förtäta i samband med att man bygger administrationsbyggnaden.. HASBERGTJERNDALEN - AXONOMETRI

16 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE- NYMOENS TORG SID 16 LÅGALANDET FÖRLÄNGNINGEN AV 17 MAI GATE Kongsberg Videregående skole behöver samlas på en plats i staden: byskolen och samlokaliseras med Kongsberg kulturskole. Den av tomterna i vurderingsområdet som är bäst ägnad för en koncentration av ett så stort program är den på Flåtaløkka. När Fagskolen Tinius Olsen tillsammans med HiBu flyttar till nya lokaler vid Nytorget och när Kinon och Biblioteket flyttar in i ett nytt Kulturhuskvartal i Kolabønnparken frigörs deras lokaler vid Nymoens torg. Då kan den videregående skolen och kulturskolen disponera de lokalerna under en övergångsperiod då den existerande skolbygganden ersätts. När den nya skolan står klar kan biblioteksfastigheten - som har ett mycket attraktivt läge med Magasinparken och Lågen i söder - istället byggas om för andra verksamheter, alternativt säljas. KONGSBERG KULTURSKOLE 17 MAI GATE Sentrumsplanens intentioner om att förstärka parkstråket längs älven. vidareföra 17 mai gate och en passage vidare ner till en möjlig framtida bro över Lågen ger byggnadens placering och utformning. NUVARANDE TINIUS OLSEN EVENTUELL FRAMTIDA BRO MAGASINPARKEN NUVARANDE BIBLIOTEKET NYMOENS TORG 1:1000

17 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE - PROGRAM SID 17 Arealer: VGS Kvm Parkering 3000 Kvm I en övergångsperiod finns det en möjlighet fö rvideregående skolen att utnyttja nuvarande bibliotekets lokaler när det flyttar till det nya Kulturhuskvartalet. Efterhand kan en ny skolbyggnad ersätta den nuvarande som är i dåligt skick Skolan får en skolgård mot söder med utsikt över Lågen som en del av parkstråket Lågalandet-Magasinparken. I förlängningen kan en omregulering öppna för en förtätning med bostäder i ett mycket attraktivt centralt läge i parkstråket vid Lågen. Den existerande småskaliga nbebyggelsen bör sparas i så stor utstäckning som möjligt. Den täta småskaliga bebyggelsen är viktig för Kongsbergs identitet. Den existerande kinobygganden kan användas av kulturskolen och blir ett landmärke för KKP på Nymoen. Ytan mellan kinobyggnaden och VGS blir ett urbant skoltorg. Kongsberg Vidaregående skole flyttar in i nuvarande Fagskolen Tinius Olsens lokaler när den flyttar över till Nytorget NYMOENS TORG - AXONOMETRI

18 UNGDOMSSKOLE + GYM/IDRETTSAL + INTERNASJONAL SKOLE SID 18 NY GYM/IDRETTSAL MÖJLIGT FRAMTIDA IDROTTSOMRÅDE NY INTERNASJONAL SKOLE I MAREN HANDLER NY UNGDOMSSKOLE I MAURITS HANSEN När videregående samlas på Flåtaløkka kan en ny ungdomsskole flytta in i det som idag är videregåendes lokaler på Maurits Hansen. Här finns stora sambruksmöjligheter med videregående skole och internasjonal skole samt tillgång till både den existerande sim- och idrottshallen och de kompletterande gymsalarna. Maurits Hansen är i sentrumsplanen även regulerad som idrettshall och här finns en potential att vid den existerande sim- och idrottshallen och Lågalandets aktivitetsområde utveckla ett nytt och mer centralt placerat idrottsområde. Programmets gym/idrettssal kan ses som en första etapp i en sådan utbyggnad. EXISTERANDE SIM- IDROTTSHALL Kongsberg internasjonal skole har behov av att lokaliseras nära Knutepunktet och får initialt plats i det som idag är Kongsberg videregående skoles lokaler på Maren Handler. Därifrån kan man också i en övergångsperiod samutnyttja lokaler och klara kraven på expansion tillsammans med ungdomsskolen på Maurits Hansen och med Videregående på Flåtaløkka. GLABAK 1:1000 FLÅTALØKKA

19 KULTURHUSKVARTALET FRÅN FLÅTALØKKA SID 19

20 STUDENTBOLIGER - VESTSIDEN SID 20 EVENTUELL FRAMTIDA BRO När ungdomsskolen flyttar över till det som idag är Kongsberg videregående skole på Maurits Hansen frigörs Vestsiden Ungdomsskole. Äldre skolbyggnader med korridorer och skolsalar har dimensioner som fungerar bra för mindre enkelsidiga lägenheter. De nya studentlägenheterna kan koncentreras hit. Härifrån är det nära både till högskolan, biblioteket i Kulturhuskvartalet och Knutepunktet. Här finns utrymme för ytterligare lägenheter på gården och här kan t ex den gamla gymsalen utnyttjas för idrottsaktiviteter. Man kan också hitta synnergieffekter där vandrarhemmet kan disponera studentrum sommartid och framförallt vid jazzfestivalen. STUDENTLÄGENHETER I NUVARANDE VESTSIDA UNGDOMSSKOLE KOMPLETTERANDE STUDENTLÄGENHETER GYMSAL KONGSBERG VANDRERHJEM

21 STUDENTBOLIGER - PROGRAM SID 21 Arealer: Studentboliger nybygg 1500 kvm Studentboliger i gamla ungdomsskolan 4700 kvm Den nuvarande skolgården blir en tillgång för gårdsfester och evenemang. En scen här under jazzfestivalen skulle synliggöra Kongsbergs studentmiljö för besökare utifrån. Det finns också utrymme för ytterligare förtätning eller en en uppdelning av fastigheten.. Den nuvarande gymsalen kan användas av studenterna. Under sommarmånaderna när många studentbostäder står tomma kan vandrarhemmet hyra ut dem till turister. Under den korta prommenaden till högskolan hjälper studenterna till att befolka Vestsida.

22 ETAPPER SID KULTURHUSKVARTALET ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG VIDEREGÅEDNE SKOLE NY UNGDOMSSKOLE +HØGSKOLEN I BUSKERUD KONGSBERG KULTURSKOLE INTERNASJONALE SKOLE +FAGSKOLEN TINUS OLSEN STUDENTBOLIGER Kulturhuskvartalet med Bibliotek, Kino, Storsal och Exploria är en central funktion i Kunnskapsog Kulturparken och bör komma tidigt i processen. Samtidigt kan den i sig byggas ut i etapper över en längre tid. Högskolan är i behov av en ny central lokalisering relativt omgående. Fastigheterna vid Nytorget kan frigöras och en placering på Vestsida skulle tillsammans med Kulturhuskvartalet flytta tyngdpunkten i Kongsberg på ett positivt sätt. Med de nya etableringarna på Vestsida frigörs lokaler i nuvarande Fagskolen, Kinon och Biblioteket som t ex videregående skole kan flytta in i. En ny administrationsbyggnad i Hasbergtjerndalen är initialt en relativt oberoende funktioen som kan genomföras i en tidig etapp. När kommunens administrations samlas i en ny byggnad frigörs en mängd mindre lokaler på Vestsida som kommunen kan välj aatt hyra ut till nystartade innovationsföretag och kulturutövare. I förlängningen bygger man upp en innovationsmiljö i anslutning till Teknologiparken, Högskolan och Exploria och en kulturmiljö i anslutning till kulturhusen nere vid Lågen som kan utvecklas med fler festivaler och evenemang. I en övergångsperiod kan videregående utnyttja den existerande skolbygganden på Flåtaløkka och de lokaler Fagskolen, Kinon, och Biblioteket lämnar för att efterhand ersätta respektive bygga om de olika fastigheterna. När den nya skolbyggnaden är på plats kan den videregående skolen lämna sina lokaler på Maurits Hansen och Maren Handler och flytta in i en kompakt och spännande skolmiljö mitt i centrala Kongsberg. När videregående samlas vid Nymoens torg kan den nya ungdomsskolen flytta in i videregåendes lokaler på Maurits Hansen och Internasjonale skole i videregåendes lokaler på Maren Handler. Vid Maurits Handler finns också en potential att på sikt bygga upp ett nytt centralt idrottsområde. Den kompletterande gymsalen kan placeras här som en första etapp i den utvecklingen. Då har alla tre skolorna nära till idrottssalarna och aktivitetsparken på Lågalandet. När ungdomsskolen flyttar från Vestsida frigörs den nuvarande skolbyggnaden som med fördel kan utnyttjas av SiBu för attraktiva studentbostäder i närheten av högskolan på Vestsida. 1:20000

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Kunskapssammanställning och forskningsbehov Elin Slätmo Working Papers in Human Geography 2015:3 Department of Economy and Society Text:

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13

Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Kartläggning och utredning av kulturens behov av lokaler Lena Byström, kommunledningsförvaltningen Dnr: 562/2012 2012-11-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning med resultat 1.1 Uppdrag 1.2 Syfte och

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Malmö stadsbyggnadskontor mars 2009 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Hur kan Malmö växa som hållbar och attraktiv stad?... 4 Tre alternativ... 7

Läs mer

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI

DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI 7. NYCKELPROJEKT 125 DEL 3 GENOMFÖRANDE- STRATEGI För att driva genomförandet av översiktsplanen har delprojekt och nyckelprojekt identifi erats. Nyckelprojekten defi nieras som enskilda projekt med potential

Läs mer

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta.

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta. ALDRIG HAR DET...varit så mycket på gång i en så liten stor stad som Piteå. Och aldrig har det varit så många som tillsammans gör det möjligt. Sex stora byggsatsningar inom hotell, bostäder, shopping,

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O

Ett Stockholm i världsklass. STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Ett Stockholm i världsklass STADSLEDNINGSKONTORET Stadshuset, 105 35 Stockholm Telefon 08-508 29 000 www.stockholm.se VISION2O3O Utgångspunkter för visionen om Stockholm 2030 Stockholm är människornas

Läs mer

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss

Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Nya affärsmodeller för bättre stadsbyggande: En idéskiss Hans Lind, Olof Netzell, Thomas Kalbro, Berndt Lundgren, och Jenny Paulsson Inst f Fastigheter och Byggande, Avd f Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

HA KUL OCH LEVA LIVET

HA KUL OCH LEVA LIVET RAPPORT 2013:5 HA KUL OCH LEVA LIVET EN RAPPORT OM HUVUDSTADSREGIONENS UNGA UNGDOMSRAPPORT 2013:5 1 DEN UNGA STADEN DEN ATTRAKTIVA PLATSEN ETT ATTRAKTIVT STOCKHOLM MÅSTE VARA ATTRAKTIVT FÖR UNGA MÄNNISKOR.

Läs mer

Del 2 Hur ska vi nå framtiden?

Del 2 Hur ska vi nå framtiden? Del 2 Hur ska vi nå framtiden? I avsnittet Hur vi ska nå framtiden beskrivs de strategier, inom varje målområde, som vi behöver arbeta efter för att visionen och målen ska nås. Utifrån vår vision ska vi

Läs mer