KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum"

Transkript

1 KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG Datum 5 D EC E M B ER 2011

2 KONTAKT SID 2 KONGSBERG KOMMUNE Ingebjørg Trandum Kommuneplanlegger Kongsberg kommune Postboks Kongsberg Norge WHITE ARKITEKTER Arbetsgrupp: Björn Bondesson, Louise Didriksson, Tobias Hesselgren, Per Kaatman, Thomas Landenberg, Jenny Mäki, David Saand Referensgrupp: Sara Grahn, Louise Kronander, Mattias Lind, Johan Lundin, Oskar Nordquist, Erik Nygren, Mikael Stenqvist, Josefine Wikholm, Sara-Louise Ylander Kontaktperson: Thomas Landenberg THORVALDSEN Arbetsgrupp: Arne Egge Lars Michelsen, Andre Linders Kontaktperson: Arne Egge Thorvaldsen Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS Gamle Drammensvei 48 P.b Stabekk Norge White.Arkitekter Magasinsgatan 10 Box GÖTEBORG Sverige

3 BAKGRUND SID 3 Diagrammet redovisar Kongsbergs Kommuns vision och valda delar av deras mål och strategier. Ett axplock av principer för fortsatt utveckling av Kongsberg, relevanta för Kunnskaps- og kulturparken, har valts ut ifrån kommunens underlagsmaterial. Vision VISION Skabe verdier - i samspillet mellom teknologi, natur & kultur Strategier -Helhet för ortsutveckling med gatu-, grön struktur och funktioner. -Omfattar ett nätverk av bygator med gång och cykelförbindelse, upprustning av torg och platser. -Förstärkning av älvbankar och grönområden. -Framhäva och bevara värdefulla byggda miljöer. -Rekommendationer om byggnadshöjder och utnyttjande. -Stärka trivseln i centrum, centrum bör rymma mer utbud av handel, företag, utbildning, kultur, upplevelser, aktiviteter och bostäder. MÅL Mål STRATEGIER Strategier PRINCIPER Principer Framhevning av kvalitetene i den unike beliggenheten og den historiske småbyen forenet med en framtidsrettet byform Bygg en kompaktby! Framhäv historiske særpreg! Samspill med ny arkitektur! Følg terrengformene Kirken høyeste punkt i byen Transformationsområden med ny struktur och kvaliteter Bysentrum som en attraktiv, levande mötesplass Stärk Byaksen! Integrera Vestsida & Nymoen! Sambruk & Flerbruk! Kirketorget/ Nytorget tyngdpunkter på Vestsida. Nymoen koncentration mot Byaxeln, Knutepunkten & Berja. Nätverk med bättre koppling till Älven Baerekraft gjennom et livskraftigt sentrum med korte avstander og miljövennlige transportog energiformer nye invånare Förstärk älvbank & grönomr. Utöka utbud/handel i centrum Biltrafik på gåendes villkor Parkering og leverans fra gaten Utnyttjande av befintliga byggnader

4 INTRODUKTION SID 4 Staden har alltid varit arenan för utbyte, socialt, kulturellt och framförallt ekonomiskt. Idag står vi inför ett skifte, där utbytet av varor och tjänster inte längre är den enda drivkraften för städer. Idag är produktion och utbyte av kunskap en minst lika stor motor för stadsutveckling. Att omforma staden och universitetet till en attraktiv arena i för kunskapsutbyte är därför den stora utmaningen idag. Universiteten samarbetar, men också konkurrerar, nationellt och globalt om studenter och medarbetare. Städer konkurrerar om att vara den attraktivaste livsmiljön för framtidens kunskapsproducenter. Interaktion, möte och utbyte är centralt i kunskapsprocessen, lika viktigt som koncentration och reflektion. Kunskapsproduktionens förutsättningar är andra än varu- och tjänsteproduktionens som ofta skett i monofunktionella miljöer. När universitet och staden samverkar, ger det ofta goda synergieffekter, med stark lokal ekonomi, välutbildad arbetskraft och entreprenörsföretag. För att bli en attraktiv plats för kunskapsproduktion är det därför viktigt att utveckla de rumsliga och programmatiska förutsättningarna. Kunnskaps- og Kulturparken blir en viktig del av Kongsbergs nya identitet - en stad med rum för möten och samarbeten mellan högskolan, näringslivet och staden. Ett Kongsberg som erbjuder en mångfald av naturliga mötesplatser på alla nivåer för utbyte av kunskap, kvalitativa studieplatser för alla former av kunskapsprocesser i ett livslångt lärande och en mångfald av verksamheter för en hel livsmiljö. TYNGDPUNKTEN I KONGSBERG HiBu idrottshall Köpcentra?? boende boende? teknologipark boende Barockstaden Järnvägen sprawl och privata fordon 2011 Kunnskaps- og kulturpark Var hamnar tyngdpunkten i mogondagens Kongsberg?

5 VI HAR SPELAT ETT SPEL SID 5 Med många olika funktioner och fastigheter som kan utvecklas i olika ordning över tid blir det intressant att testa scenarier i ett spel där lösningsförslaget är ett möjligt resultat av spelet. På den här sidan har vi summerat processen som inkluderade en workshop och ett referensmöte på White och underveiseminariet där flertalet intressenter deltog. OLIKA SPELSCENARIER SPELARNA - ALLT VID LÅGEN PÅ NYMOEN Under spelets gång har vi förstått hur viktigt det är för spelarna att positionera sig så centralt som möjligt. Givetvis baserar man det centrala läget utifrån hur Kongsberg ser ut idag. Alla involverade måste lyfta blicken för att se Kongsberg i ett framtida perspektiv där tyngpunkten flyttas med de olika etapperna i utbygganden av Kunnskaps- og kulturparken. ATT SPELA JAZZ! Det framgick tydligt att alla inte har samma intresse av att samverka. Det fanns dock ett tydligt samband till vilka spelare som var mest centrala. Allt går inte att placera på samma tomt så det uppenbara var givetivs att lägga dessa i origo. Alla spelare får dock möjligheter att ta plats i jazzbandet. Ingen blir gömd i ett perifiert läge. Byaksen - kopplingen mellan teknologiparken och järnvägsstationen kan förstärkas med småskalig spårtrafik som samtidigt befäster Kongsbergs identitet som högteknologicentrum. Vestsida - behöver stärkas och har potential som kulturellt centrum. En del av en sådan förstärkning skulle vara att utnyttja de områden i söder som kan öppnas för ny bebyggelse. Fossen - byens origo - en koncentration här kan överbrygga barriären mellan Nymoen och Vestsida om de aktuella fastigheterna kan tas med i spelet och/ eller omreguleras. SE IN I FRAMTIDEN! En förändring av tyngdpunkt i Kongsberg kräver samverkan och gemensam vision! Vissa tomter anses mer attraktiva än andra men med ett öppet sinne kan man se potentialen på alla olika tomter som vi valt att fokusera på. SPELE T OM KONGSBERG Spelare Kongsberg vidaregående skole Fagskolen Internasjonal skole Grunnskoler i Kongsberg Kulturskole Administrasjonsbygg kommunen Bibliotek + Studentboliger Kino Storsal Gym/Idrettssal Næring/innovasjon Exploria Spelpjäser De olika intressenternas program: - Vilka funktioner kan samordnas för att nå från m² ner til m² - Vilka funktioner behöver ligga mer centralt i studieområdet, vilka kan ligga mer perifert - Vilka funktioner kan eller bör läggas mörkt - Vilka funktioner har idag behov av nya lokaler och vilka kan vara kvar där de är Spelregler Olika utvecklingsscenarier läggs samman till en konceptuell strategi som syftar till att stärka centrala Kongsberg. Den konceptuella strategin hjälper till att göra val genom processen. De olika tomterna har alla olika kvaliteter att ta till vara och olika förutsättningar för att integrera program i den befintliga bebyggelsen - varje tomt kräver sin egen taktik för att smyga in en större byggnad i en småskalig kontext och den taktiken är delvis oberoende av programmet och kan appliceras på olika sätt genom processen. Spelplan Sentrumsplanen Kommunala och fylkeskommunala fastigheter amt fastigheter tilgängliga för projektet. Andra intressanta fastigheter som kan behöva omvärderas, omreguleras - Byggrätt i kvadratmeter per fastighet - I vilken ordning de är tillgängliga - Vilken potential de olika fastigheterna har för olika program i utgångspunkten och om det förändras genom processen Pendlingshögskolan - inom 600m från stationen är det attraktivt att pendla och fortfarande möjligt att koncentrera en större skala Transformationsområdena - den planerade gångbron knyter samman områden som är öppna för högre exploatering längs en andra, parallell axel. Promenadhögskolan - de program som utnyttjas av många olika institutioner placeras centralt inom 10 minuters gångväg / 600m.

6 DET ÄR PÅ GATAN MAN MÖTS SID 6 Idag är Kongsberg en förhållandevis liten stad, men en gång var den Norges näst största stad och det finns därför en historiskt, urban tradition att bygga vidare på. Det som är intressant med Kunnskaps- og Kulturparken är möjligheten att integrera den med staden. Istället för att samla funktionerna i ett, om än centralt, campus med interna samverkansvinster mellan de olika funktionerna kan man hitta större samverkansvinster med hela Kongsberg. Högskolans informella mötesplatser blir stadens informella mötesplatser, teknologindustrin blir närvarande i stadens vardag och högskolans studiemiljö blir unik i Norge. Det är på gatan man möts! URBAN ALPBY Att bygga en kompaktby handlar inte bara om fler bostäder. Det viktigaste handlar om att skapa en aktiv och trivsam vardag som är hållbar ur alla aspekter. När Kongsberg ska växa från till invånare och samtidigt koncentrera den utbyggnaden till stadens centrala delar ställer det krav på hur miljöer utformas även utanför det som är markerat som bevarandeområden - så att det understödjer en stark identitet. Det småskaliga, framför allt i gatumiljön med korta fasader och trädgårdar som kommer fram till gatan är intressant att ta vidare även när man infogar större program eller utvidgar centrum. Närheten till naturen är idag ett huvudskäl för många att bo kvar i eller flytta till Kongsberg. Då centrum förtätas kommer turvägarna längs Lågen men också förbindelserna upp genom Lågendalsmuseet och från Kirketorget västerut vara intressanta att vidareutveckla. Så att man kan bo centralt med samma kvaliteter som i periferin. BYAKSEN Byaksen är den enda direkta förbindelsen mellan Nymoen och Vestsida. Den har en ankarfunktion i Knutepunktet men en svag passage över Lågen och förbi Kolabønnparken, Myntverket, Bjørneparken, Kirkegården, samt saknar ankarfunktion vid Nytorget innan den slutar i ingenting i villaområdet innan Teknologiparken. Problemet i Kongsberg är inte tiden det tar att promenera, utan upplevelsen av sträckan. För att stärka kontakten mellan de båda sidorna av Lågen och skapa förutsättningar för en utveckling av hela centrum behöver byaksen tydliggöras och aktiveras som ett stråk och stärkas i några strategiska punkter för att göra promenaden upplevelsemässigt kortare. SENTRUM = NYBRUA Viktigast är kopplingen mellan Nymoen och Vestsida över Nybrua. Där behöver reguleringsformålet park ändras för att ge plats till ett kulturhus som kan bidra till en ökad aktivitet längs byaksen och ge utrymme för en identitetsbyggnad för Kongsberg som kunskaps- och innovationsmiljö. INTEGRERAD HÖGSKOLA Universitet har genom historien både haft drag av slutna miljöer, distanserade från samhället med klostret som rumslig referens och varit starkt involverade i samhällsutvecklingen, både i de problem man tar upp och genom hur kunskapen används. Man har både haft ett starkt behov av att hävda en egen identitet och varit beroende av att vara en öppen mötesplats för olika tankeströmningar. Vi vill integrera högskolan i Kongsberg så att den bidrar till att skapa ett intensivare stadsliv. NÄRINGSLIV Näringslivet kommer i olika storlekar och i den tidiga processen var vi väldigt fokuserade på hur Teknologiparken kunde bli en del av staden. Vi har släppt tanken på en fysisk integration. Det känns mer relevant att etablera nya små företag i den befintliga stadsväven, att etablera ett bredare utbud av företag och attraktiva boendemiljöer som lockar potentiella inflyttande. Den högteknologiska industrin kan fortfarande bidra till att göra Kongsberg en väldigt speciell och intressant stad genom att medverka till att infrastruktur och stadsmiljö förbättras med nya grepp. Lärarhögskolam 600m 600m 600m Konsthögskolan 600m Biblioteket 300m 300m Kårhuset 300m Högskolebiblioteket Handelshögskolan 300m HiBu Universitetsbiblioteket Avstånd, upplevt och praktiskt, beror av stadens storlek och intensitet. Avståndet från Knutpunkten till Nytorget är 950m, det kan ta minuter att gå och 3-4 minuter att cykla med en bysykkel eller att åka med shuttlebussen. Om man räknar med att en rimlig pendlingstid från dörr till dörr är under en timme lämnar det fortfarande tillräckligt med utrymme för att kunna pendla t ex till Drammen förutsatt att det finns tillräckligt många avgångar. Väntetid är ett större i problem i det sammanhanget. Referens: Avstånd inom Linköpings Universitet är ca 1200m Referens: Avstånd inom Chalmers högskola, Göteborg är ca 950m Sahlgrenska Universitetsjukhuset Göteborgs Universitet ligger fördelad på många olika platser i staden. Trots detta har skolan en framgångsrik och tydlig identitet.

7 SENTRUMPUNKT = NYBRUA SID 7 TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNING Tyngdpunkten i staden riskeras att flytta ytterligare med en ökad densitet runt knutpunkten och med det huvudsakliga utbyggnadsområdet norrut. Vestsida riskerar då att i än högre grad sidoordnas i en utveckling där stationsnära lägen prioriteras och där det är möjligt att bygga med hög densitet vid stationen men där bevarandehänsynen håller nere exploateringen av området runt Kirketorget och Nytorget. Det är viktigt att förstärka byaksen och knyta även Vestsida närmare knutpunkten. Lågen med forsen är Kongsbergs viktigaste rum och stadens mentala tyngdpunkt behöver flyttas tillbaka från Knutpunkten och köpcentrat till Nybrua. KULTURDISTRIKT VESTSIDA 1624 Kulturlivet och festivalerna är viktiga konkurrensmedel för Kongsberg och en central placering av ett kulturhus med bibliotek, kino, storsal och exploria vid Nybrua stärker både byaksen, Vestsida, Kunnskaps- og Kulturparken och Kongsberg som helhet. Tillsammans med Kulturskolen som flyttar in i den nuvaranda kinobygganden, Musikkhuset Energimølla och den möjlighet som finns i att utveckla de byggnader kommunens administration flyttar ifrån med subventionerade hyror för konstnätrer och nystartade innovationsföretag skapas en kulturell tyngdpunkt kring forsen som stärker Kongsbergs urbana identitet. NY MOBILITET Vi är gradvis på väg att ställa om transportsystemet från fossila bränslen, privata fordon, externa handelscentra och långa pendlingsresor till och från skola och arbete till att istället gå och cykla, åka kollektivt tåg och buss och dela på bildpoolsfordon för resor upp på fjället eller för att transportera tungt. Även om den omställningen fortfarande är flera decennier bort har de städer som ställer om i tid och erbjuder kompakta, effektiva lösningar en konkurrensfördel. Ett mer bärkraftigt Kongsberg bygger inte enbart på att man transporterar sig på andra sätt utan också på att man i mindre utsträckning behöver transportera sig. Det saknas inte tillgång till natur eller fritidsaktiviteter kopplade till naturen. Det saknas inte heller villor för barnfamiljer. Men familjestrukturerna har förändrats mycket på kort tid. Det finns idag ensamhushåll och parhushåll i högre utsträckning än tidigare. Tidseffektiva lösningar och närhet blir viktigare när man är ensamstående förälder. Om Kongsberg kompletterar sitt erbjudande med ett mer urbant boende och en ny typ av mobilitet där man kan bo centralt utan att äga en egen bil är det en bärkraftig lösning som kan byggas upp med KKP som bas.

8 FUNKTIONSPROGRAMMERING SID 8 En strategi för ljussättning av Byaksen skulle betyda mycket för den som promenerar över Nybrua vintertid och om man dessutom tar in platser som Kirketorget, Nytorget och Tråkka höjer det på ett relativt enkelt sätt kvaliteten i centrum stora delar av året. Foto: Potsdamer Platz, Berlin Den nya vägsträckningen Damåsen-Saggrenda innebär att dagens genomfartsvägar kan konverteras till stadsgator och att man kan utnyttja Myntbrua för att direkt koppla över till en infartsparkering vid Nybrua. Det stärker ytterligare kopplingen mellan Nymoen och Vestsida. Ytterligare centrala gator kan konverteras till gårdsgator. Foto: New Road, Brighton, UK Vestsidas sidoordning är också en potential för Kongsberg. När kommunens administration flyttar in i nya lokaler frigörs många äldre byggnader och intressant blandning mellan billiga lokaler/ boende och ändamålsenliga lokaler i ett identitetsskapande kulturhus kan uppstå. Foto: NDSM inkubator, Amsterdam Sjukhuset Knutepunktet P Teknologiparken P Kongsberg bör införa ett system med gratis bysykklar för att främja mobiliteten. Dessa kan förslagsvis placeras vid platser som markerats med cykelikon - de olika funktionerna i KKP, infartsparkeringarna, Teknologiparken och Sjukhuset. Foto: Barcelona, Bicingsystem Ungdomsskolen Nymoens torg Studentboliger Kulturhuskvartalet P Nytorget Hasbergtjerndalen Teknologiparken Miljön kring Biblioteket och Exploria bör vara en informellt mötesplats som bjuder in till uppehåll. Här kan man få inblick i den senaste utvecklingen, lyssna på inspirerande föreläsningar, hålla workshops eller bara för ett samtal över en kopp kaffe. Foto: Novartis Basel Grönstråket längs Lågen tillsammans med den gamla Hasbergtjern som definierar den gamla barockstaden är stadens urbana parker och kan utvecklas med fler aktiviteter och program allt eftersom staden förtätas och underlaget ökar. I området kring Nybrua kan karaktären tillåtas bli mer urban. Foto: Hafencity Hamburg En ny aktivitetspark kan anläggas i en nod längs Byaksen - t ex i Magasinsparken, vid Kulturhuskvartalet och Energimølla. Foto: Bannana Park, Köpenhamn

9 SID 9 PLAN 1:4000 MUSIKKHUSET ENERGIMØLLA KNUTEPUNKTET NORSK BERGVERKSMUSEUM B YA KS EN FAG S KO L EN M A G A S I N PA R K E N K U LT U R H U S K VA R TA L E T NYMOENS TORG KO N G S B ER G K U LT U R S K O L E HIBU NÆRING OG I N N O VA S J O N N Y TO R G E T KO N G S B ER G V I D ER EG Å EN D E S KO L E KO N G S B ER G INTERNASJONALE SKOLE K I R K E TO R G E T A D M I N I S T R A S J O N S B YG G KONGSBERG KOMMUNE H A S B E R G TJ E R N D A L E N L ÅGAL ANDE T SIM- OG IDRET TSHALL GY M / I D R E T T S A L STUDENTBOLIGER N Y U N G D O M S S KO L E

10 SID 10 KULTURHUSKVARTALET - KOLABØNNPARKEN EVENTUELL FRAMTIDA BRO BYAKSEN Kulturhuskvartalet fungerar som Kunnskaps- og Kulturparkens reception, mötesplats och utställningsyta. Det är kunskapsstaden Kongsbergs identitetsbyggnad. Den och byaksen blir den moderna motsvarigheten till kyrkan och miljön kring Kirketorget EXPLORIA TERRASS +162 KINO +154 I Kulturhuskvartalet samlas de funktioner som är gemensamma för de olika skolorna och centrala i staden: Kino och Storsal som också fungerar för konferenser och föreläsningar, Bibliotek med läsplatser och grupprum för studenter och forskare och Exploria som placeras i ett läge mellan Bergverksmuseet och Kirketorget med utställningsytor för de olika skolorna, för teknologiparken och innovationsmiljön i staden. Under kvarteret finns en infartsparkering. ENTRÉPLATS KOLABØNNPARKEN +158 GAMLEKROA STORSAL BIBLIOTEK ENTRÉPLATS +159 Kunskapsmiljön i Kongsberg blir närvarande i staden både för invånarna och för besökaren till turistmålen. DET NORSKE MYNTVERKET KIRKETORGET KOLABØNNPARKEN 1:1000 NORSK BERGVERKMUSEUM

11 KULTURHUSKVARTALET - PROGRAM Arealer: Bibliotek 2100 kvm Kino 1400 kvm Storsal 2435 kvm Exploria 3500 kvm Parkering (Flomsäkrad) 3800 kvm Bibliotek som en urban mötesplats - centralt på byaksen och i staden. Kino nära Knutepunktet och med tillgång till parkering, kan användas av HiBu och Kongsberg videregående skole som föreläsningslokaler dagtid. SID 11 Storsal fungerar både som föreläsningssal för de olika skolorna och teaterscen kvällstid. Bar och en upphöjd terrass med sol och utsikt över Lågen. Exploria - sammanhängande utställningsyta i förlängningen av vestibylen mot byaksen. Exploria - volym med administration, undervisning och laboratorier. Infartsparkering - med bilpoolsbilar. Entréplats mellan Myntverket, Bergverksmuseet och kulturhuskvarteret. Här finns bysykler. Gamlekroa och Kolabønnparken med jazzfestivalens scen kan integreras i det nya kvarteret. Promenadstråk längs Lågen, när genomfartvägarna konverteras till stadsgator. Sidoentré till Exploria som vänder sig mot gångvägen ner från Kirketorget. KOLABØNNPARKEN - AXONOMETRI

12 HIBU + FAGSKOLEN + NÆRING/INNOVASJON - NYTORGET SID 12 RÅDHUSET HiBus och Fagskolens lokaler placeras bäst på Vestsida. Som student har man ofta få schemalagda timmar och kan enkelt förflytta sig mellan olika delar av centrala Kongsberg. Då ligger Nytorget på gångavstånd från både från Kulturhuskvartalet, Teknologiparken och Knutepunktet. Högskolan bygger också till stor del på självstudier som kan bedrivas i grupprum som kan bokas centralt men ligga på någon av skolorna eller på biblioteket, eller kanske ett kafé allt inom en fem minuters promenad från Nytorget. NÆRING /INNOVASJON BYAKSEN På Vestsida finns en studiemiljö som är relativt unik i en skandinavisk kontext. Här finns också när kommunen flyttar ut ur sina existerande lokaler och in i en ny administrationsbyggnad, både en potential att för Högskolan växa inom stadsdelen och för nystartade kunskapsföretag att hyra mindre och billigare lokaler i anslutning till skolan. Fagskolan placeras ihop med HiBu med sina verkstäder nere i sluttningen. NYTORGET HØGSKOLEN I BUSKERUD FAGSKOLEN TINIUS OLSEN PARKERING KØRETØJ +168 BYGGEGÅRD Innovasjon + næring kan placeras i kvarteret norr om Nytorget ihop med HiBu och Fagskolen. NYTORGET 1:1000

13 HIBU + FAGSKOLEN + NÆRING/INNOVASJON - PROGRAM SID 13 Arealer: Hibu + Fagskolan kvm Naering/Inovasjon 1500 kvm Möjlig expansion kvm FAGSKOLAN/KØRETØJ +172, BYGGEGÅRD +176, Fagskolen placeras i samma byggand som HiBu och har utrymme för sina verkstäder i sluttningen. Parkering för personal och studenter med infart från den nedre nivån och i förlängeningen av en ny bro vid Gamlebrua MYNTGATAN Volymerna kan fungera samlat och effektivt men inpassas i den existerande bebyggelsen med korta fasader mot gatan och sluttningen. ÖVERLJUS TILL P. OCH VERKSTÄDER Nytorget har potential att leva upp som ett kafé och restaurangtorg med torghandel i anslutning till skolorna och innovationsmiljön på Vestsida. Här stannar shuttlebussen och här finns bysykler. Byaksen med shuttlebuss mellan Knutepunktet och Teknologiparken. MÖJLIG EXPANSION Den existerande byggnaden kan öppnas upp i bottenvåningen och ge möjlighet för verksamheten att exponera sig utåt. NYTORGET - AXONOMETRI

14 ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG KOMMUNE - HASBERGTJERNDALEN SID 14 HASBERGTJERNDALEN KIRKETORGET RÅDHUSET Ett nytt Administrasjonsbygg for Kongsberg kommune placeras bäst i ett kompakt kvarter i Hasbergtjerndalen och med en förbindelse från Kirkegata och Rådhuset ner till en entréplats. En infartsparkering kan placeras under kvarteret och i sluttningen kan kommunes fastigehet kompletteras med bostäder. I programmet har brukarna själva angivit ett realistiskt arealmål till 3500 kvadratmeter. Om sentrumsplanens byggrätt utnyttjas fullt ut kan det också läggas till kontorslokaler som kan hyras ut och samtidigt fungera som expansionsyta för både kommunen och HiBu. ENTRÉPLATS ADMINISTASJONSBYGG PASSAGE KIRKEGATA Med den nya administrationsbyggnaden kommer en flyttkedja där flera av kommunens fastigheter istället kan hyras ut till nystartade innovationsföretag, konstnärer eller andra kulturutövare, helt eller delvis med subventionerade hyror. Det skulle tillsammans med HiBu snabbt bidra till en aktiv och levande urban miljö på Vestsida. POTENTIAL FÖR FÖRTÄTNING NYTORGET HASBERGTJERNDALEN 1:1000

15 SID 15 ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG KOMMUNE - PROGRAM Arealer: Administration KK 3500 kvm Parkering 2000 kvm Möjlig expansion, bostäder 2000 kvm Expansionsyta relativt administrationsbyggnadens arealkrav på 3500m². Förtätning med bostäder är möjligt i flera av kvarteren söder om Hasbergstjerndalen. Här förstärks passagen. +165,6 +162, Kommunens administration är offentlig verksamhet som ska uppfattas som lättillgänglig och kan ta kvarterets nedersta våningar i anspråk Infartsparkering - med bilpoolsbilar. +155,4 Från en entréplats i passagens förlängning når man de olika kommunala funktionerna. Här finns bysykler. Om byggnaden vänder sig mot den existerande passagen upp till Kirkegata förankarar men den på ett bra sätt i miljön på Vestsida. Fastighet som är möjligt att förtäta i samband med att man bygger administrationsbyggnaden.. HASBERGTJERNDALEN - AXONOMETRI

16 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE- NYMOENS TORG SID 16 LÅGALANDET FÖRLÄNGNINGEN AV 17 MAI GATE Kongsberg Videregående skole behöver samlas på en plats i staden: byskolen och samlokaliseras med Kongsberg kulturskole. Den av tomterna i vurderingsområdet som är bäst ägnad för en koncentration av ett så stort program är den på Flåtaløkka. När Fagskolen Tinius Olsen tillsammans med HiBu flyttar till nya lokaler vid Nytorget och när Kinon och Biblioteket flyttar in i ett nytt Kulturhuskvartal i Kolabønnparken frigörs deras lokaler vid Nymoens torg. Då kan den videregående skolen och kulturskolen disponera de lokalerna under en övergångsperiod då den existerande skolbygganden ersätts. När den nya skolan står klar kan biblioteksfastigheten - som har ett mycket attraktivt läge med Magasinparken och Lågen i söder - istället byggas om för andra verksamheter, alternativt säljas. KONGSBERG KULTURSKOLE 17 MAI GATE Sentrumsplanens intentioner om att förstärka parkstråket längs älven. vidareföra 17 mai gate och en passage vidare ner till en möjlig framtida bro över Lågen ger byggnadens placering och utformning. NUVARANDE TINIUS OLSEN EVENTUELL FRAMTIDA BRO MAGASINPARKEN NUVARANDE BIBLIOTEKET NYMOENS TORG 1:1000

17 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE - PROGRAM SID 17 Arealer: VGS Kvm Parkering 3000 Kvm I en övergångsperiod finns det en möjlighet fö rvideregående skolen att utnyttja nuvarande bibliotekets lokaler när det flyttar till det nya Kulturhuskvartalet. Efterhand kan en ny skolbyggnad ersätta den nuvarande som är i dåligt skick Skolan får en skolgård mot söder med utsikt över Lågen som en del av parkstråket Lågalandet-Magasinparken. I förlängningen kan en omregulering öppna för en förtätning med bostäder i ett mycket attraktivt centralt läge i parkstråket vid Lågen. Den existerande småskaliga nbebyggelsen bör sparas i så stor utstäckning som möjligt. Den täta småskaliga bebyggelsen är viktig för Kongsbergs identitet. Den existerande kinobygganden kan användas av kulturskolen och blir ett landmärke för KKP på Nymoen. Ytan mellan kinobyggnaden och VGS blir ett urbant skoltorg. Kongsberg Vidaregående skole flyttar in i nuvarande Fagskolen Tinius Olsens lokaler när den flyttar över till Nytorget NYMOENS TORG - AXONOMETRI

18 UNGDOMSSKOLE + GYM/IDRETTSAL + INTERNASJONAL SKOLE SID 18 NY GYM/IDRETTSAL MÖJLIGT FRAMTIDA IDROTTSOMRÅDE NY INTERNASJONAL SKOLE I MAREN HANDLER NY UNGDOMSSKOLE I MAURITS HANSEN När videregående samlas på Flåtaløkka kan en ny ungdomsskole flytta in i det som idag är videregåendes lokaler på Maurits Hansen. Här finns stora sambruksmöjligheter med videregående skole och internasjonal skole samt tillgång till både den existerande sim- och idrottshallen och de kompletterande gymsalarna. Maurits Hansen är i sentrumsplanen även regulerad som idrettshall och här finns en potential att vid den existerande sim- och idrottshallen och Lågalandets aktivitetsområde utveckla ett nytt och mer centralt placerat idrottsområde. Programmets gym/idrettssal kan ses som en första etapp i en sådan utbyggnad. EXISTERANDE SIM- IDROTTSHALL Kongsberg internasjonal skole har behov av att lokaliseras nära Knutepunktet och får initialt plats i det som idag är Kongsberg videregående skoles lokaler på Maren Handler. Därifrån kan man också i en övergångsperiod samutnyttja lokaler och klara kraven på expansion tillsammans med ungdomsskolen på Maurits Hansen och med Videregående på Flåtaløkka. GLABAK 1:1000 FLÅTALØKKA

19 KULTURHUSKVARTALET FRÅN FLÅTALØKKA SID 19

20 STUDENTBOLIGER - VESTSIDEN SID 20 EVENTUELL FRAMTIDA BRO När ungdomsskolen flyttar över till det som idag är Kongsberg videregående skole på Maurits Hansen frigörs Vestsiden Ungdomsskole. Äldre skolbyggnader med korridorer och skolsalar har dimensioner som fungerar bra för mindre enkelsidiga lägenheter. De nya studentlägenheterna kan koncentreras hit. Härifrån är det nära både till högskolan, biblioteket i Kulturhuskvartalet och Knutepunktet. Här finns utrymme för ytterligare lägenheter på gården och här kan t ex den gamla gymsalen utnyttjas för idrottsaktiviteter. Man kan också hitta synnergieffekter där vandrarhemmet kan disponera studentrum sommartid och framförallt vid jazzfestivalen. STUDENTLÄGENHETER I NUVARANDE VESTSIDA UNGDOMSSKOLE KOMPLETTERANDE STUDENTLÄGENHETER GYMSAL KONGSBERG VANDRERHJEM

21 STUDENTBOLIGER - PROGRAM SID 21 Arealer: Studentboliger nybygg 1500 kvm Studentboliger i gamla ungdomsskolan 4700 kvm Den nuvarande skolgården blir en tillgång för gårdsfester och evenemang. En scen här under jazzfestivalen skulle synliggöra Kongsbergs studentmiljö för besökare utifrån. Det finns också utrymme för ytterligare förtätning eller en en uppdelning av fastigheten.. Den nuvarande gymsalen kan användas av studenterna. Under sommarmånaderna när många studentbostäder står tomma kan vandrarhemmet hyra ut dem till turister. Under den korta prommenaden till högskolan hjälper studenterna till att befolka Vestsida.

22 ETAPPER SID KULTURHUSKVARTALET ADMINISTRASJONSBYGG KONGSBERG VIDEREGÅEDNE SKOLE NY UNGDOMSSKOLE +HØGSKOLEN I BUSKERUD KONGSBERG KULTURSKOLE INTERNASJONALE SKOLE +FAGSKOLEN TINUS OLSEN STUDENTBOLIGER Kulturhuskvartalet med Bibliotek, Kino, Storsal och Exploria är en central funktion i Kunnskapsog Kulturparken och bör komma tidigt i processen. Samtidigt kan den i sig byggas ut i etapper över en längre tid. Högskolan är i behov av en ny central lokalisering relativt omgående. Fastigheterna vid Nytorget kan frigöras och en placering på Vestsida skulle tillsammans med Kulturhuskvartalet flytta tyngdpunkten i Kongsberg på ett positivt sätt. Med de nya etableringarna på Vestsida frigörs lokaler i nuvarande Fagskolen, Kinon och Biblioteket som t ex videregående skole kan flytta in i. En ny administrationsbyggnad i Hasbergtjerndalen är initialt en relativt oberoende funktioen som kan genomföras i en tidig etapp. När kommunens administrations samlas i en ny byggnad frigörs en mängd mindre lokaler på Vestsida som kommunen kan välj aatt hyra ut till nystartade innovationsföretag och kulturutövare. I förlängningen bygger man upp en innovationsmiljö i anslutning till Teknologiparken, Högskolan och Exploria och en kulturmiljö i anslutning till kulturhusen nere vid Lågen som kan utvecklas med fler festivaler och evenemang. I en övergångsperiod kan videregående utnyttja den existerande skolbygganden på Flåtaløkka och de lokaler Fagskolen, Kinon, och Biblioteket lämnar för att efterhand ersätta respektive bygga om de olika fastigheterna. När den nya skolbyggnaden är på plats kan den videregående skolen lämna sina lokaler på Maurits Hansen och Maren Handler och flytta in i en kompakt och spännande skolmiljö mitt i centrala Kongsberg. När videregående samlas vid Nymoens torg kan den nya ungdomsskolen flytta in i videregåendes lokaler på Maurits Hansen och Internasjonale skole i videregåendes lokaler på Maren Handler. Vid Maurits Handler finns också en potential att på sikt bygga upp ett nytt centralt idrottsområde. Den kompletterande gymsalen kan placeras här som en första etapp i den utvecklingen. Då har alla tre skolorna nära till idrottssalarna och aktivitetsparken på Lågalandet. När ungdomsskolen flyttar från Vestsida frigörs den nuvarande skolbyggnaden som med fördel kan utnyttjas av SiBu för attraktiva studentbostäder i närheten av högskolan på Vestsida. 1:20000

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand

Klarastaden. Perspektiv från Kungsholms strand Klarastaden Perspektiv från Kungsholms strand Nytt förslag Klarastaden Stockholm växer och för att tillmötesgå befolkningstillväxten måste det byggas fler bostäder. Det mest hållbara sättet att göra detta

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA 49 INNEHÅLL DEL 2 1.0 BAKGRUND 53 3.0 BEBYGGELSE 56 - Kvarterens utformning 56 3.1 Norra området av Inre Hamnområdet 58 - De olika kvarteren - Byggnadernas

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20

Designdialog Lyckeby Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Lyckeby Workshop 1 2015-10-20 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Lyckeby Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida.

Planförslag. Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig riktning på kvarterens östra sida. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Bebyggelse A A Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en förlängning av den befintliga kvartersstrukturen. Kvarteren har dock

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

En attraktiv kunskapsmiljö. Vision och strategi för den fysiska miljön vid Linnéuniversitetet

En attraktiv kunskapsmiljö. Vision och strategi för den fysiska miljön vid Linnéuniversitetet En attraktiv kunskapsmiljö Vision och strategi för den fysiska miljön vid Linnéuniversitetet Innehåll En attraktiv kunskapsmiljö i Kalmar och Växjö 3 Bakgrund: Vision och strategi för Linnéuniversitetet

Läs mer

MÖLNDALS BRUK. bo invid Mölndalsån. vision. Klippan Mölndal Fastigheter AB Vision Mölndals Bruk

MÖLNDALS BRUK. bo invid Mölndalsån. vision. Klippan Mölndal Fastigheter AB Vision Mölndals Bruk vision bo invid Mölndalsån orientering N E6 mot GBG GBG Mölndals Sjukhus centrum E6 Kvarnbyn Stensjön Solängen Åby Mölndal Mölndals Bro Mölndals Bruk Glasberget Bifrost Åbromotet Hulelyckan Söderleden

Läs mer

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar

Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Datum 2011-03-29 Val av plats för Linnéuniversitetet i Kalmar Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Det fortsatta plan- och utredningsarbetet gällande Linnéuniversitetets placering i Kalmar omfattar

Läs mer

nya bostäder för en hållbar framtid

nya bostäder för en hållbar framtid 20 000 nya bostäder för en hållbar framtid Tre fokusområden STOCKHOLM Kungens kurva Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446 12 FÖRSLAG: ALLÉN En allé ett diagonalt huvudstråk genom kvarteret bidrar till att binda samman vällingby Centrum med Blackeberg. allén delar sig runt parken kring dammen och sträcker sig runt det nya

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG

PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG PLAN-PM PLANARBETE JAKOBSBERG Sommarro 1:29, Sommarro 1:3, Fyrklövern och Treklövern inom Sommarro, Karlstads kommun Dnr SBN-2011-177 Bakgrund 2015-05-20 godkände stadsbyggnadsnämnden planprogrammet för

Läs mer

H A N D E L S H A M N E

H A N D E L S H A M N E vståndet i antal rum som måste passeras ligger till grund vid beräkningen av den rumsliga integrationen och inte avståndet i meter mellan de olika rummen (ordström, 2004, s. 31). är skiljer man på global

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Johanneshov. Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar. Stadsbild. Tillgänglighet. Säkerhet. Miljö. Sammanfattande omdöme

Johanneshov. Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar. Stadsbild. Tillgänglighet. Säkerhet. Miljö. Sammanfattande omdöme 51 Johanneshov Presentation av studieområdet / områdets förutsättningar Studieområdet är den plats där Hammarbys nuvarande arena, Söderstadion, är lokaliserad. Det vill säga strax söder om Södermalm, intill

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR DEL AV KIRSEBERG FÖP2034 PLANERINGSINRIKTNING 2013-09-12 1 Innehåll Bakgrund Bakgrund..................................... 2 Geografisk avgränsning..........................

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

KIRUNA ARKTISKT SUBLIMA

KIRUNA ARKTISKT SUBLIMA Kiruna Nya Stadskärna Kiruna Kyrka Kiruna Nya Stadshus Tuolluvaara-sjön Tuolluvaara Nya E10 B A Hotell-, Konferensoch Spaanläggning Varma bassänger Paviljongpark Bibliotek n e l a Bibliotekstorget n o

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018

Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 Snyggt och tryggt i city Västeråsmoderaternas cityprogram för 2014-2018 1 City vårt gemensamma vardagsrum City ska vara och upplevas som vårt gemensamma vardagsrum fullt av aktiviteter och möten. Evenemang

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12

Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yttrande över förslag till Program för Sahlgrenska och Medicinareberget Diarienummer SBK: BN0361/12 Yimby Göteborg ser positivt på en förtätning i det aktuella området. Planförslaget innehåller många bra

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor

Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor Löfströms allé 6C Sundbyberg 739 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6C Yta: 739 kvm Våning: 3 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer