Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning Siffror i korthet Vi ger utdelning...4 Forskare berättar...6 Patienter berättar...2 Förvaltningsberättelse Jämförande nyckeltal Finansiella instrument och placeringspolicy...12 Anställda Framtida utveckling...12 Förvaltning Resultaträkning...14 Balansräkning...15 Tilläggsupplysningar...16 Ordföranden har ordet Insamlingsstiftelsen Njurfonden är ett resultat av ett joint venture projekt mellan samtliga berörda aktörer inom njur vården patientföreträdare och profession. Målet är att bidra till vetenskaplig forskning som skapar förutsättningar för att färre människor ska utveckla njursvikt samt att njursjuka får bättre livskvalitet med färre komplikationer och minskad dödlighet. Njursvikt är vanligt och det finns ett klart samband med njursvikt och andra stora folksjukdomar, exempelvis diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Forskning om njursjukdomar är eftersatt och tillhör inte de strategiska forskningsområdena som exempelvis neuroforskning, diabetesforskning och cancerforskning. Det innebär bland annat att njursvikt inte upp märksammas i samhället och att forskningsanslagen är relativt små. Njurfonden vill ändra på detta. Målet för Njurfonden är att växa och på sikt kunna bli jämbördig med de stora nationella forskningsfonderna. Det finns förutsättningar för det och vi är på god väg. Under åtta månader 2014 samlade Njurfonden in nära 1,3 miljoner kronor från allmänheten. I december skedde den första utdelningen och elva forskare fick dela på en miljon kronor har inletts positivt med bland annat en inkommande testamentarisk donation som innebär att kapitalet ökar med mer än 16,5 miljoner kronor. Vi ser mycket ljust på den framtida utvecklingen. Genom att Njurfonden blir ett känt begrepp och att målsättningen uppfylls kommer Njurfonden att bli en viktig framtida aktör inom det svenska forskarsamhället. Revisionsberättelse Håkan Hedman Ordförande i Njurfonden Medicine hedersdoktor

3 Siffror i korthet Verksamhetsintäkter Gåvor ,42 Testamentsgåvor ,96 Summa verksamhetsintäkter ,38 Verksamhetskostnader Ändamålskostnader ,31 Insamlingskostnader ,00 Administrationskostnader ,00 Summa verksamhetskostnader , kr Insamlade gåvor och testamentsgåvor kr kr Utdelade medel Eget kapital 11 Antal beviljade ansökningar 3

4 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Njurfonden vi ger utdelning För kunskap och utveckling Insamlingsstiftelsen Njurfonden startades under Stiftelsen drivs ideellt och insamlade medel går till stiftelsens ändamål med utdelning en gång om året. Stiftelsens ändamål Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för: Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål främjar vetenskaplig forskning inom kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård, samt stärker medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse, njurdonation samt njursjukas livssituation. Vår organisation Bakom bildandet av Njurfonden står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF). Stiftelsens sammansättning Ordförande: Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet och medicine hedersdoktor Vice ordförande: Bengt Rippe, professor i Njurmedicin, Lund Sekreterare: Lars Åke Pellborn, vice förbundsordförande i Njurförbundet Övriga ledamöter: Åsa Torstensson, förbundssekreterare i Njurförbundet Anders Billström, ledamot i förbundsstyrelsen i Njurförbundet Agneta A. Pagels, forskningssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset Gunnar Tufveson, professor i transplantationskirurgi, Uppsala 4

5 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Följande forskare och projekt har vardera tilldelats kr kr Annette Bruchfeld Karolinska Universitets sjukhuset. Studier av den kolinerga antiinflammatoriska effektorvägen vid inflammation, hypertoni och njursjukdom. Martin Eugén Johansson Lunds universitet. Spridda tubulära celler (SC) driver regeneration vid den humana njurens svar på akut och kronisk skada. Zivile Bèkàssy Barn- och ungdomssjukhuset i Lund. Ny njurspecifik mekanism för komplementaktivering och relevans vid njursjukdom. David Berglund Uppsala universitet. Förbättrad behandling av njurtransplanterade patienter cellterapi med kroppsegna regulatoriska T celler. Mei Ling Lim Karolinska Institutet. Biokonstruerade njurar. Maria Pereira Uppsala universitet. Diabetes efter transplantation hur orsakas det av immunsuppressiva medel? Max Bell Karolinska Universitetssjukhuset. Kronisk njurskada efter intensivvård i Sverige. En nationell multicenterstudie. Tomas Lorant Uppsala universitet. Reparation och skyddande av organ för transplantation. Kerstin Ebefors Sahlgrenska Akademin. Nytt mål för terapi vid IgA nefrit. Eva Norström Skånes universitetssjukhus i Lund. Mekanismer bakom blödningar och trombos vid njursvikt-identifiering av biomarkörer. Olof Hellberg Universitetssjukhuset i Örebro. Effekter av aldosteoronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade. 5

6 Forskande stipendiater berättar Kan nervstimulering minska njurinflammationer? Annette Bruchfeld är överläkare och docent på njurmedicinska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och Institutet samt vetenskaplig sekreterare i svensk Njurmedicinsk förening beviljades hon kronor av Njurfonden för studier av den kolinerga antiinflammatoriska effektor vägen vid inflammation, högt blodtryck och njur sjukdom. Vad är den kolinerga antiinflammatoriska effektorvägen? Enkelt uttryckt kan man säga att det är en nervmedierad kommunikationsväg mellan hjärnan och de immunologiska processer som sker i kroppen. Kommunikationsvägen går till stor del via vagusnerven. Vad hoppas du att din forskning ska kunna leda till? Min förhoppning är att studien kan leda till en ny behandlingsform vid njursjukdom som är kopplad till inflammation, antingen genom att vi kan stimulera vagusnerven direkt eller via nya läkemedel. Var i forskningen befinner du dig nu? Just nu genomför vi studier på dialyspatienter i samarbete med öron-, näs- och halsläkare där vi med en kateteter i näsborren stimulerar vagusnerven mekaniskt. Faller det väl ut kan vi pröva denna nya behandlingsform vid en rad inflammatoriska tillstånd hos njursjuka. De preliminära resultaten väntas senare i år. Vad har denna för betydelse? Om en inflammatorisk process uppstår i kroppen känner nervsystemet av detta och skickar signaler via vagusnerven som aktiverar ett reflexsvar från centrala nervsystemet. Då frisätts ett ämne som heter acetylkolin, som genom att aktivera immunförsvaret minskar inflammationen i kroppen. Varför är detta så intressant? Man har i modeller av blodförgiftning och reumatism kunnat visa att vagusnervstimulering leder till minskad inflammation. En pacemakerliknande vagusnervstimulerare har nu testats på patienter med reumatism med preliminärt lovande resultat. Därför vill vi undersöka om det även kan gälla kroniskt inflammerade njursjuka patienter där inflammationen i sig är negativ på sikt. 6

7 Forskande stipendiater berättar Lovande forskningsresultat kring IgA nefrit Kerstin Ebefors har doktorerat i experimentell njurmedicin. Idag ingår hon i forskarteamet som leds av Jenny Nyström vid Sahlgrenska akademin. Sedan 2004 har Kerstin intresserat sig för njursjukdomen IgA nefrit, ett arbete som ser ut att kunna ge resultat beviljades hon kronor av Njurfonden för fortsatt forskning kring sjukdomen. Vad är det som händer i kroppen vid IgA nefrit? IgA är en antikropp som ingår i kroppens immunförsvar. Hos vissa individer saknar antikroppen en del sockerkedjor vilket gör att de klibbar ihop sig och bildar stora komplex som hamnar i njurarna. Med tiden leder det till förändringar i njurens filtrationsenhet och aktivering av immunsystemet, vilket resulterar i inflammation och nedsatt njurfunktion. Hur vanlig och allvarlig är sjukdomen? IgA nefrit är orsaken till 25 procent av fallen av kronisk njursvikt i Sverige procent av dessa leder till behov av dialys eller transplantation inom 20 år. Vilka sätt att behandla sjukdomen finns idag? Det finns ingen specifik medicinering. Vi kan bromsa sjukdomsförloppet med hjälp av steroider och blodtryckssänkande mediciner, men till slut återstår bara dialys eller transplantation för de som har en progressiv sjukdom. Intressant är att cirka hälften av de som genomgår en njurtransplantation inte får tillbaka sjukdomen. Varför vet ingen. Hur har ni resonerat i ert forskningsarbete? Den centrala frågan vi ställde till en början var varför sjukdomen uppstår. Alla människor som bär på en felaktig IgA-antikropp utvecklar inte IgA-nefrit. Alltså krävs det något mer. Sjukdomen startar i njuren och vi letade i cellerna där antikropparna deponeras. Till skillnad från tidigare studier lyckades vi odla fram celler från biopsier från patienter med IgA nefrit, vilket tidigare inte hade gjorts. Våra sjuka celler gjorde att vi till slut fick en träff på ett specifikt protein som ser ut att kunna bindas till IgA nefrit. Vi kan kalla det ett nyckelhålsprotein som finns i njuren. Vår hypotes är att man behöver både felaktigt IgA samt nyckelhålsproteinet för att utveckla sjukdomen, annars klarar man sig. Vad innebär detta konkret? Det innebär att vi tror oss veta varför vissa personer utvecklar sjukdomen. Vi har gått vidare för att se om vi kan blockera nyckelhålet för att se hur det påverkar cellerna och utvecklandet av IgA nefrit. Målet är att få fram en medicin som gör detta och det tror vi är fullt möjligt. De primära resultaten ser lovande ut. Kan vi tala om ett genombrott? Om allt stämmer och med rätt resurser är jag hoppfull om att vi kommer ha en medicin mot IgA nefrit på marknaden om år. Hade vi haft mer resurser hade utvecklingen gått snabbare. Bristen på pengar till personal är ett ständigt problem, speciellt inom njurforskning. Vi lever mycket på att studenter väljer att komma och forska hos oss. 7

8 Vi väntar på forskningen Det handlar om mina barns framtid Min farfar dog i sviterna efter lång njursjukdom när han var 61. Min pappa när han var 47. Jag bär på den ärftliga njursjukdomen FSGS och kan bara hoppas på forskningen. Mitt liv började med förkylningar och halsflusser som avlöste varandra. Visst fanns det hela tiden en förhoppning om att jag inte hade ärvt sjukdomen, risken var 50 procent och min bror hade den inte. Men till slut rådde det inget tvivel: Jag bar på en sjukdom som innebär att njurnystanen dör på grund av ett övertryck i njurarna. När jag var 12 år kontaktades min familj av några forskare från USA som hade intresserat sig för sjukdomen och inlett ett samarbete med forskarna på Sahlgrenska sjukhuset. För mig var det självklart att ställa upp, sjukdomen är sällsynt och någon måste de ha att forska på. Forskningen gav mig hopp. Livet fortsatte och jag önskade hela tiden att de skulle ringa och berätta att genombrottet hade kommit. Min hälsa var okej och jag blev gravid. Men nu hände något. Min kropp började reagera på den höga belastning som graviditeten innebar. När mina tvillingdöttrar föddes hade min njurkapacitet sjunkit till 25 procent, och efter ett tag låg jag på 10 procent gränsen och fick börja i dialys. Till en början gick dialysen bra, men efter ett tag blev jag sämre och efter två år var jag i så dålig skick att jag knappt kunde gå. Därför blev jag oerhört lättad den dagen de ringde från Sahlgrenska och sa att de hade hittat en njure till mig. Idag har jag levt med min nya njure i cirka två år och jag räknar med att trycket kommer att gå upp igen, även om jag inte kan vara säker. Ovissheten är det jobbigaste. Hur länge kommer min transplanterade njure att hålla? Har mina döttrar ärvt sjukdomen? När kommer forskarna hitta den defekta genen och kunna bota sjukdomen? Jag vill ha kontroll över mitt liv och har oerhört svårt att känna stabilitet i tillvaron. Jag är 8

9 Vi väntar på forskningen utbildad undersköterska, har arbetat med turism och mycket mer. Jag arbetar något år, sedan orkar inte kroppen och jag går sjukskriven lika länge. Nu har det gått 24 år sedan de började forska på mig och tyvärr känns det som om de fortfarande famlar i mörkret. De vet att sjukdomen är genetisk och att det är 50 procents chans för nästa generation att få den. Men de vet fortfarande inte vad sjukdomen beror på. Den enda behandling som finns att tillgå är blodtrycksnedsättande mediciner. Forskningen inom njursjukdomar måste gå framåt. Problemet är att njursjukdom inte syns utanpå. Människor vet helt enkelt inte hur vanligt det är och därför finns det väldigt små resurser att forska för. Att få en ny njure blev min räddning. Men kroppen slits och jag är inte den enda som är transplanterad, dialyserande eller njursjuk. Nej, vi är många som är beroende av att forskningen går framåt och hittar nya sätt och nya behandlingar. Det måste hända något. Det handlar om mina barns framtid. Jenny Thorsell, 36 år, Björkö Fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS) är i Sverige en tämligen sällsynt njurnystaninflammation, till skillnad från i USA där den är relativt vanlig. Ärftlig komponent finns. Det utmärkande mikroskopiska fyndet är ärrbildning i enstaka segment av njurnystanen, förenat med måttlig eller kraftig äggviteutsöndring i urinen. Hos barn som inte svarar på kortison, kan sjukomen leda till njursvikt på sikt. Hos vuxna orsakas sjukdomen i sällsynta fall av uttalad övervikt, högt blodtryck eller av vissa virus infektioner (t.ex. HIV). Hos enstaka patienter leder sjukdomen snabbt till njursvikt, medan många patienter endast har måttligt ökad äggvite utsöndring i urinen och viss nedsättning av njurfunktionen. 9

10 Vi väntar på forskningen Tänk att få behålla en transplanterad njure! Mitt första minne är hur rädd för läkarna jag är. Jag är tre år och de sticker mig med nålar. Vid det laget har jag redan opererat bort mina njurar, fått dialys och genomgått min första njurtransplantation. Men att något inte stämde stod klart redan när jag föddes. Min mammas moderkaka var dubbelt så stor som normalt och jag var både mager och undernärd. Ganska direkt kunde läkarna konstatera att jag hade kongenital nefros av finsk typ en genetiskt medfödd sjukdom som innebär att njurarna läcker stora mängder protein. Mina njurar renade blodet bra, men proteinet hade gått till moderkakan, vilket innebar att jag inte kunde växa som jag skulle. Som första åtgärd satte läkarna in Albumin-dropp fyra timmar varje dag för att vätskan i blodbanan inte skulle läcka ut i vävnaderna. Vid tre månaders ålder fick man ta bort min ena njure för att jag läckte så mycket att man inte kunde fylla på med albumin i samma takt. När jag var ett år och nio månader togs även min andra njure ut och jag fick börja med påsdialys i väntan på en njurtransplantation. Min första nya njure fick jag redan när jag var drygt två år. Tyvärr förstördes den ganska snabbt och jag fick börja med dialys igen, som jag inte mådde bra av. När jag var fyra år fick jag min nästa njure, den fungerade i några månader. Vid nio års ålder fick jag min pappas ena njure som blev förstörd på bara fyra dagar. På den tiden visste läkarna inte riktigt varför njuren slogs ut så fort, men idag vet man att jag saknar nefrin ett ämne som får filtret i njuren att täppa igen och bara släppa igenom urin. När jag fått en ny njure som innehåller nefrin uppfattar min kropp det som ett främmande ämne och stöter bort det. Det finns ett fall där en person med samma diagnos som jag har fått en transplanterad njure att funka, men forskarna vet ännu inte varför. Som det är nu har jag hemhemodialys sex nätter i veckan. Jag tycker fortfarande det är obehagligt att behöva sticka mig med nå lar, men det har blivit en vana och jag kan i princip leva som vilken 25-åring som helst, tack vare min mamma som är anställd för att hjälpa mig. Jag arbetar fem dagar i veckan, spelar fotboll i Grunden Bois, åker på träningsläger, fotbollscuper, resor och har fullt upp. En dag i veckan brukar jag lyxa till det och hoppa över dialysen även om jag blir trött och får huvudvärk ibland av det. Ska jag vara hemifrån längre tid än över en natt måste jag boka dialys i förväg dit jag ska. Som det är nu finns det inga andra alternativ för mig. Det enda jag kan hoppas på är att forskningen går framåt. Proteinläckage är vanligt. Får Njurfonden många gåvor kommer fler forskare att kunna rikta in sig på att lösa gåtan. Tänk att få behålla en transplanterad njure! Mikael Pajunen, 25 år, Mölndal Kongenital nefros av finsk typ är, som namnet antyder, vanligare i Finland än någon annanstans i världen. Sjukdomen är ärftlig och beror på en defekt gen, kallad NPHS1. Är genen frisk bildar den ämnet nefrin som utgör stommen i det så kallade slitmembranet som ska hindra albumin (ett protein) från att läcka ut i urinen. Är genen defekt bildas inget slitmembran som kan förhindra läckaget, vilket leder till urinförgiftning. 10

11 Vi väntar på forskningen 11

12 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Org nr får härmed avgiva redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet för perioden Allmänt om verksamheten Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för: Vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer. Information om njursjukdomar och härtill hörande frågor. Stiftelsens ändamål ska tillgodoses genom att stiftelsen inom ramen för sitt ändamål främjar vetenskaplig forskning inom kroniska njursjukdomar, prevention, aktiv uremivård, samt stärker medvetandegraden i samhället om njurarnas betydelse, njurdonation samt njursjukas livssituation. Stiftelsen grundades under 2013 av Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening och Svensk Transplantationsförening. Nämnda organisationer är Insamlingsstiftelsen Njurfondens huvudmän. Njurförbundet administrerar stiftelsen och dess insamlingsverksamhet. Lars-Åke Karlsson Föreningsservice i Enköping har ansvarat för stiftelsens ekonomiska redovisning. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under hösten 2013 grundades stiftelsen och registrerades som en insamlingsstiftelse hos Länsstyrelsen i Stockholm samt erhöll 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. FRII Friviilligorganisationernas Insamlingsråd beviljade stiftelsen medlemskap under Insamlingskampanjen inleddes i april 2014 i samband med en presskonferens och annonsering i riksomfattande medier. Annonsering har upprepats i olika medier samt i Njurförbundets tidskrift Njurfunk under Information om stiftelsen distribuerades till landets begravningsbyråer i samband med den inledande kampanjen samt under hösten Marknadsinsatserna har utarbetats i samverkan med Logiken Marknadskommunikation i Göteborg. Stiftelsens hemsida har kontinuerligt uppdaterats med nyheter om njurforskning samt om nyheter som är relaterade till ämnet. Sociala medier har använts som ett viktigt komplement i informationsspridningen. Hemsidans betalningsfunktion används för insättning av gåvor till stiftelsen. Den första forskningsutdelningen genomfördes under hösten Elva forskare delade på en miljon kronor. Under räkenskapsåret insamlades totalt kronor. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Under mars 2015 fick stiftelsen information om en testamentarisk donation som kommer att utbetalas under året. Värdet är beräknat till cirka 16,5 miljoner kronor. Stiftelsen inlämnade i mars 2015 en ansökan om att få bli förmånstagare i Svenska Postkodlotteriet. I syfte att effektivisera stiftelsens insamlingsverksamhet ingicks ett avtal under januari 2015 med Oskar Petersson, Seniorkonsult inom DM och fundraising, samarbetspartner till StreamStone AB. Under våren 2015 kommer beslut att ske om en marknadsplan för insamlingsverksamheten. Resultat och ställning Resultatet för räkenskapsåret t o m uppgår till kronor. Detta föreslås bli balanserat i ny räkning. Se i övrigt de särskilda noterna i resultat- och balansräkningen. Jämförande nyckeltal År 2014 Årsomsättning ,38 Balansomslutning ,29 Resultat ,71 Gåvor och bidrag ,38 varav Insamlade medel från allmänheten ,42 Kapitalplaceringar är upptagna till anskaffningsvärdet Finansiella instrument och placeringspolicy I årsredovisningen har principen för värderingen av värdepapper förändrats så att anskaffningsvärdet är lika med det bokförda värdet och marknadsvärdet framgår av notanteckning i bokslutet. Anställda Stiftelsen har inga egna anställda. Administration av stiftelsen har skett genom betald tjänst till Njurförbundet. 12

13 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Framtida utveckling Styrelsen planerar att utveckla insamlingsverksamheten genom marknads- och PR aktiviteter. Genom testamentariska donationer kommer stiftelsens kapital att uppgå till cirka 20 miljoner kronor under 2015 vilket möjliggör att utdelningen till forskning kommer att kunna öka avsevärt. Styrelsen kommer att utökas med ytterligare max. tre ledamöter utöver representanter för stiftelsens huvudmän. Förvaltning Stiftelsen förvaltas av styrelsen vars ledamöter utsetts i enlighet med stiftelseförordnandet och av respektive huvudman. Förbundsstyrelsen har under året bestått av ordföranden samt sex ledamöter. Under räkenskapsperioden har styrelsen bestått av: Håkan Hedman, ordförande Bengt Rippe, vice ordförande Håkan Hedman, ordförande Bengt Rippe, vice ordförande Lars Åke Pellborn, sekreterare Åsa Torstensson Anders Billström Gunnar Tufveson Agneta A Pagels Lars Åke Pellborn, sekreterare Styrelsen har under räkenskapsperioden haft 2 protokollförda styrelsemöten, 8 mars och 8 december Åsa Torstensson Revisorer Jan Nyström, BDO, Mälardalen AB, auktoriserad revisor Ekonomiadministration Förbundet har under året använt sig av Lars-Åke Karlsson Företagsservice, Enköping, för ekonomifunktion och löneadministration Anders Billström Gunnar Tufveson Agneta A Pagels 13

14 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Resultaträkning År 2014 Verksamhetsintäkter (not 3) Gåvor ,42 Testamentsgåvor ,96 Summa verksamhetsintäkter ,38 Verksamhetskostnader Ändamålskostnader ,31 Insamlingskostnader ,00 Administrationskostnader ,00 Summa verksamhetskostnader ,31 Resultat från finansiella investeringar (not 4) Utdelning 5 775,22 Summa resultat från finansiella investeringar 5 775,22 Resultat efter finansiella poster ,71 Årets resultat ,71 14

15 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Balansräkning År 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav (not 5) ,28 Summa anläggningstillgångar ,28 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar (not 6) ,00 Förutbet. kostnader o upplupna intäkter Förutbetetalda kostnader (not 7) 5 250,00 Summa kortfristiga fordringar ,00 Kortfristiga placeringar Kassa och bank ,01 Summa omsättningstillgångar ,01 Summa tillgångar ,29 Eget kapital och skulder Eget kapital (not8) Balanserat resultat ,00 Årets resultat ,71 Summa eget kapital ,29 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ,00 Övriga kortfristiga skulder (not 9) ,00 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Upplupna kostnader (not 10) ,00 Summa kortfristiga skulder ,00 Summa eget kapital och skulder ,29 Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga 15

16 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Tilläggsupplysningar Allmänna upplysningar Redovisningen för första verksamhetsåret omfattar tidsperioden Not 1 Redovisning och värderingsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och BFN 2012:1 (K3.) och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. Not 2 Värderingsprinciper Resultaträkning Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Insamlingsstiftelsen Njurfonden erhåller eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som har erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisning sker. Gåvor Gåvor från allmänheten insamlade via 90-konto och begravningsbyråer. Testamentsgåvor Testamentsgåvor bokförs i den takt de inkommer i form av pengar, värdepapper mm. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. Personalkostnader köps av Njurförbundet. Ändamålskostnader Kostnader som behövs för att uppfylla Insamlingsstiftelsens ändamål som köpta personaltjänster, informationskostnader och beviljade forskningsanslag. Insamlingskostnader Datakostnader för insamlingsverksamheten. Administrationskostnader Kostnader för porto, telefon, övrig administration, revision mm. Balansräkning Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper värderas till anskaffningsvärdet Fordringar Fordringar har värderats till de belopp varmed de beräknas inflyta. Not 3 Verksamhetsintäkter Gåvor Gåvor från allmänheten ,42 Summa ,42 Testamentsgåvor Arv efter Annie Eklund ,95 Arv efter Dagmar Steen ,01 Summa ,96 Summa verksamhetsintäkter ,38 Not 4 Resultat från finansiella investeringar Utdelningar på aktier i arvet efter Annie Eklund 5 775,32 Summa 5 775,32 Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde 0,00 Förvärv ,28 Försäljning 0,00 Utgående anskaffningsvärde ,28 Innehav Bokfört värde Marknadsvärde Robur fonder , ,96 Depåkonto 5 775, ,22 Summa , ,18 Not 6 Övriga fordringar Fordran på Njurförbundet ,00 Summa ,00 Not 7 Förutbetalda kostnader Logiken Webhosting ,00 TeliaSonera 1 250,00 Summa 5 250,00 16

17 Insamlingsstiftelsen Njurfonden Not 8 Eget kapital Ingående balans 0,00 Överförda medel från Njurförbundet ,00 Årets resultat ,71 Utgående balans ,29 Not 9 Övriga kortfristiga skulder Beslutade ej utbetalda medel ,00 Summa ,00 Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Bengt Rippe 323,00 Ola Samuelsson 1 289,00 Lunds Universitet 3 154,00 Reserverat för revision ,00 Summa ,00 Bilaga 1. Förklaring till uppdelning av verksamhetskostnader Ändamålskostnader Personalkostnader köpta av Njurförbundet Lönekostnader ,00 Sociala avgifter ,00 Summa personalkostnader ,00 Beviljade forskningsanslag ,00 Informationskostnader ,31 Summa ändamålskostnader ,31 Insamlingskostnader Datakostnad för insamlingsverksamhet ,00 Summa insamlingskostnad ,00 Administrationskostnader Revision ,00 Svensk Insamlingskontroll 5 000,00 Övrig administration ,00 Summa administrationskostnader ,00 Sundbyberg i april 2015 Håkan Hedman, ordförande Bengt Rippe, vice ordförande Lars Åke Pellborn, sekreterare Åsa Torstensson Anders Billström Gunnar Tufveson Agneta A Pagels Revisor Jan Nyström, BDO, Mälardalen AB, auktoriserad revisor 17

18 18

19 Stockholm den 24 april 2015 Jan Nyström 19

20 logiken.se Njurfonden Box Sundbyberg 90-konto:

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Din sista vilja kan ge livet en chans.

Din sista vilja kan ge livet en chans. Din sista vilja kan ge livet en chans. Om testamenten, arv och gåvor. Det handlar om min och mina barns framtid. Min farfar dog i sviterna efter lång njursjukdom när han var 61. Min pappa när han var 47.

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kulla Scoutdistrikt Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 -

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Org nr 769621-5784 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborg Beachvolley Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer