Innehåll. Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6. Koncernens noter. Moderbolagets noter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6. Koncernens noter. Moderbolagets noter"

Transkript

1 Scandinavian Standard Årsredovisning 2013

2 Innehåll Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhet per region 7 Koncernens räkenskaper - Resultaträkning 16 - Balansräkning 17 - Eget kapital 17 - Kassaflöde 18 Moderbolagets räkenskaper - Resultaträkning 19 - Balansräkning 19 - Eget kapital 20 - Kassaflöde 20 Noter 21 Revisionsberättelse 45 Legal bolagsstruktur 46 Organisationsstruktur 47 Styrelse, revisor och koncernledning 48 Koncernens noter Not 1 Redovisningsprinciper 21 Not 2 Viktiga bedömningar och antaganden av redovisningsändamål 27 Not 3 Segmentsredovisning 28 Not 4 Intäkternas fördelning 29 Not 5 Anställda och personalkostnader 29 Not 6 Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 30 Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 30 Not 8 Finansiella intäkter och kostnader 31 Not 9 Valutakursdifferenser som påverkar resultatet 31 Not 10 Skatter 31 Not 11 Materiella anläggningstillgångar 32 Not 12 Immateriella anläggningstillgångar 33 Not 13 Andelar i intressebolag 33 Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 34 Not 15 Varulager 34 Not 16 Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 34 Not 17 Kortfristiga räntebärande tillgångar och likvida medel 34 Not 18 Eget kapital 34 Not 19 Räntebärande skulder 35 Not 20 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 36 Not 21 Pensioner 38 Not 22 Övriga avsättningar 39 Not 23 Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 39 Not 24 Leasingåtaganden 40 Not 25 Transaktioner med närstående 40 Not 26 Statliga stöd 40 Not 27 Förvärvade verksamheter 41 Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 42 Not 29 Noter till kassaflödesanalysen 42 Moderbolagets noter Not 30 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 43 Not 31 Skatter 43 Not 32 Andelar i koncernbolag 43 Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 Not 34 Finansiella instrument 44

3 Scandinavian Standard är ett marknadsledande Skandinaviskt livsmedelsbolag specialiserat på kycklingbaserade produkter. Bolagets uppdrag är att leverera lokalt producerade kycklingprodukter av högsta kvalitet med starkt fokus på kvalitet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Scandinavian Standard producerar och säljer kyld och fryst kyckling samt förädlade kycklingprodukter genom varumärkena Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane samt genom andra varumärken (private label). I Norge är även kalkon och anka samt ägg en del av produktsortimentet. Scandinavian Standard hade under perioden juni-december 2013 en omsättning på 3,1 miljarder SEK, motsvarande en årlig omsättning på 5,3 miljarder SEK, och vd är Leif Bergvall Hansen. Koncernen har närmare medarbetare. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

4 2 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

5 Vd kommenterar året Vi är stolta över att under 2013 ha etablerat Skandinaviens marknadsledande koncern för kycklingbaserade produkter och vi har fullt fokus på att stärka vårt kunderbjudande. Den 3 juni skapade vi Skandinaviens marknadsledande koncern för kycklingbaserade produkter när Scandinavian Standard etablerades. Bolaget bildades genom att samla de största kycklingverksamheterna i Skandinavien, Kronfågel i Sverige, Den Stolte Hane i Norge samt Danpo i Danmark i en gemensam koncern. Koncernen hade under perioden juni-december 2013 en omsättning på 3,1 miljarder SEK, motsvarande en årlig omsättning på 5,3 miljarder SEK, och har nästan medarbetare. Vi har utökat vårt fokus på innovation för att förbättra vårt produktsortiment och göra det relevant och intressant för våra kunder. Våra varumärken är välkända och betrodda i alla de länder vi verkar i. Scandinavian Standard arbetar även nära nyckelkunder inom dagligvaru handeln för att utveckla ett private label-utbud som kompletterar deras varumärken. Kronfågel har under året haft stor succé med nya produkter och nya smaker, något vi absolut ska utveckla vidare. Vi har även arbetat med att integrera verksamheterna och realisera stordriftsfördelar och synergier i syfte att bli mer kostnadseffektiva. De olika länderna har mycket erfarenhet och kunskap att dela. Detta samarbete kommer att hjälpa oss finna de bästa arbetsmetoderna för hela verksamheten. Danpo har till exempel en etablerad exportorganisation vilket är en stor tillgång för att säkra möjligheten att optimera vår försäljning genom export till existerande och nya marknader. Vi ser en stabil långsiktig underliggande strukturell tillväxt inom kycklingmarknaden som ett resultat av ett antal faktorer. Kyckling är en av de mest prisvärda proteinkällor som finns idag med klara hälsofördelar i en jämförelse med fläsk- och nötkött. Vi ser ett ökat hälsomedvetande där konsumenterna efterfrågar mer vitt kött, men även i större grad efterfrågar lokalproducerad färsk kyckling. Kyckling har även miljömässiga fördelar med avseende på energiåtgång i produktionen samt med avseende på utsläpp av växthusgaser i enlighet med konsumenternas efterfrågan. Scandinavian Standard är väl positionerat att dra nytta av denna strukturella tillväxt med sin ledande position i Skandinavien. Positivt underliggande resultat Eftersom bolaget etablerades under sommaren 2013 finns inte några helårssiffror tillgängliga för koncernen. Rörelseresultatet för perioden juni december 2013 justerat för jämförelsestörande poster blev 191 MSEK. Rörelseresultatet landade därför till slut på 37 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster blev 287 MSEK. Under 2014 fortsätter arbetet med att integrera verksamheterna både på central och lokal nivå. Vi ska ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i hela koncernen. Fokus på hållbarhetsfrågor, djurvälfärd och spårbarhet i värdekedjan är något som redan är och kommer öka i fokus hos konsumenterna och vi ska göra vårt yttersta för att se till att våra varumärken ska vara i framkant av utvecklingen. På en marknad där vitt kött förväntas växa starkare än andra köttkategorier och med en stabil underliggande långsiktig tillväxt, kombinerat med vår marknadsledande position har vi en bra bas för vårt fortsatta arbete. Jag vill avslutningsvis tacka styrelsen samt våra medarbetare för ett hårt och intensivt arbete och ser fram emot de nya möjligheter som ges när vi nu samlar våra krafter inom koncernen. Stockholm, april 2014 Leif Bergvall Hansen Vd och koncernchef Marknadsposition och marknadsandelar dagligvaruhandel 2013 Sverige Norge Danmark 45 % 22 % 42 % Resultat, juni december 2013 MSEK Rörelseresultat (EBIT) 37 Jämförelsestörande poster - Engångskostnader i samband med lagervärdering 60 - Transaktionskostnader 73 - Andra engångsposter 21 Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster 191 EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster 287 EBITDA-marginal 9,2 % SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

6 Om oss och våra främsta styrkor 4. Stabila finansiella resultat 1. Ledande skandinavisk livsmedelsbolag i en växande sektor 3. Effektiv sammansättning av verksamheten 2. Etablerad marknadsposition Scandinavian Standard är ett marknadsledande skandinaviskt bolag inom den kycklingbaserade livsmedelsindustrin. Bolaget har etablerat en växande och lönsam verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, och är den största skandinaviska kycklingproducenten och den enda aktören med kycklingproduktion i alla tre länderna. Bolaget äger starka varumärken, erbjuder en bred produktportfölj och har en effektiv lokal produktion. Verksamhetens storlek och marknadsnärvaro bidrar till att bolaget är en efterfrågad private label leverantör till dagligvaruhandeln och en naturlig partner med vilken man kan utveckla och utöka kategorin. Scandinavian Standard anser sig vara väl positionerat för att dra fördel av den förväntade framtida tillväxten på den skandinaviska marknaden för kycklingbaserade livsmedelsprodukter. 1. Ledande skandinavisk matproducent i en växande sektor Ledande lokal producent på en konsoliderad marknad Med en historik som daterar tillbaka till 1950-talet har Scandi Standard, via sina dotterbolag med underkoncerner Kronfågel AB, Danpo A/S och Scandinavian Standard Norway AS (tidigare Cardinal Foods AS), etablerat en stark ställning som den ledande leverantören av kycklingbaserade livsmedelsprodukter på den skandinaviska marknaden. Marknaden, exklusive import, kännetecknas av en hög grad av konsolidering med två till tre stora producenter i respektive land som står för praktiskt taget all inhemsk produktion av produkter som säljs i dagligvaruhandeln. Scandinavian Standard är den största skandinaviska kycklingproducenten och den enda aktören med kycklingproduktion i alla tre geografiska områden. Omfattande portfölj med varumärkesprodukter som kompletteras av private label-lösningar Produktsortimentet innefattar såväl färska som frysta produkter inom flera kategorier, inklusive hel kyckling och förädlade produkter såsom styckningsdetaljer, smaksatta och färdiglagade produkter samt bearbetade produkter och måltidslösningar. Inom dagligvaruhandelssegmentet bedriver Scandinavian Standard sin verksamhet genom starka varumärken, men även genom vissa sekundära varumärken och ett omfattande sortiment private label-lösningar. Bolagets nyckelvarumärken har en hög varumärkesmedvetenhet och bolaget strävar ständigt efter, via aktiv produktutveckling och fortlöpande marknadsföring, att utveckla sina varumärken ytterligare och stärka sin ställning som marknadsledare. Kombinationen av ett brett produktsortiment, starka varumärken och möjligheten att erbjuda ett omfattande utbud av private label-lösningar ger bolaget möjlighet att vara huvudleverantör och drivande i sin kategori hos flera av dess största dagligvaruhandelskunder. Stark ställning på en växande marknad för restauranger och storkök Scandinavian Standard är en av de största skandinaviska leverantörerna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter till marknaden för restauranger och storhushåll. Segmentet utgörs till stor del av snabbmatskedjor, men även av hotell, restauranger och storkök inom offentlig sektor. Bolaget upplever en stark efterfrågan på kycklingbaserade livsmedelsprodukter från snabbmatskedjor. Kycklingbaserade livsmedelsprodukter ger snabbmatskedjorna möjlighet att locka en bredare krets konsumenter som föredrar ett nyttigare alternativ. Solida kundrelationer Scandinavian Standard har nära och långvariga relationer med sina största kunder inom Skandinavien. Exempelvis är bolaget en av huvudleverantörna av kyckling till flera stora dagligvaruhandlare i alla marknader såsom ICA, Coop, Rema 1000, Axfood och Dansk Supermarked. Etablerad position för att dra nytta av exportmöjligheter Scandinavian Standard ser ett ökat intresse för kycklingbaserade livsmedel från utlandet. Bolaget har en separat säljkår som endast fokuserar på exportmarknader vilket, i kombination med dess breda produktutbud, effektiva produktionsinfrastruktur, goda kvalitet samt höga standard för djuromsorg har hjälpt bolaget att bygga en stabil plattform för att ta till vara på exportmöjligheter. Bolaget säljer för närvarande frysta produkter till cirka 40 länder, däribland exempelvis Tyskland, Storbritannien och flera marknader i Asien. Exporten utanför skandinavien står för cirka 14 procent av bolagets nettoomsättning och förväntas öka till följd av fokuserade exportinsatser. 4 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

7 2. Etablerad marknadsställning Ökad efterfrågan på färska, lokalt producerade produkter De skandinaviska konsumenterna fokuserar alltmer på hälso- och bekvämlighetsaspekterna avseende mat och näring. Den här trenden ökar efterfrågan på färska snarare än frysta matprodukter, eftersom färska produkter i allmänhet uppfattas hålla högre kvalitet och är ett mer behändigt format. Den relativt korta hållbarhetstiden för färska produkter begränsar möjligheterna för import vilket gynnar de lokala skandinaviska producenterna i allmänhet. Strikt reglering av de skandinaviska marknaderna De skandinaviska kycklingmarknaderna styrs av omfattande reglering och kontroll rörande hygien, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Det är en vedertagen praxis att ha ett mycket begränsat användande av fodertillsatser, exempelvis antibiotika och tillväxthormoner. Stora investeringar krävs för nyetableringar Storskalighet förbättrar lönsamheten inom kycklingproduktion. Att bygga produktionsanläggningar som är tillräckligt stora för att konkurrera med Scandinavian Standard skulle kräva stora kapitalinvesteringar. Detta kompliceras ytterligare av det faktum att dess anläggningar har fördel av att vara placerade nära de bönder som är kontrakterade att leverera levande kycklingar. Lagstadgade transportrestriktioner innebär att en anläggning måste vara i närheten av bönderna. Scandinavian Standard har under de senaste åren konsoliderat flera av sina produktionsenheter till en eller två stora fabriker per land. Detta har resulterat i betydande stordriftsfördelar i dess produktionsenheter och väsentliga effektivitetsförbättringar. 3. Effektiv sammansättning av verksamheten Centraliserad samordning och ledning av produktion och inköp Under 2012 etablerade bolaget en centraliserad koncernfunktion med ansvar för processkapaciteten, anläggningsoptimering, effektivitet och avkastningsmaximering och investeringar. Interna jämförelser identifierade betydande förbättringsmöjligheter genom implementering av etablerade och väl beprövad driftspraxis från Danmark till Sverige och Norge. Bolaget har utvecklat en väldefinierad plan för att vidare förbättra produktionseffektiviteten med endast begränsade investeringar. Decentraliserat och lokalt kommersiellt beslutsfattande nära kunder och konsumenter Medan samordningen av produktion och inköp (förutom kycklingar) är centraliserad på koncernnivå, är ansvaret för kommersiell försäljning, marknadsföring, utveckling av nya produkter och inköp av levande kycklingar fortfarande decentraliserat på landsnivå. Varje landschef har fullt resultatansvar för sitt land. Detta inkluderar fullt ansvar för att utforma utvecklingen av nya produkter efter de lokala preferenserna, samt för hanteringen av den lokala balansen mellan tillgång och efterfrågan. Välinvesterade och effektiva produktionsanläggningar, med potentiell reservkapacitet och möjligheter att växa Scandinavian Standard har en välinvesterad och effektiv produktionsinfrastruktur. Bolaget har sedan 2008 investerat betydligt för att konsolidera de svenska, danska och norska produktionsanläggningarna och öka automatiseringen samt minska arbetsstyrkan. Som en följd av den senaste tidens produktivitetsförbättringar har flera av bolagets produktionsanläggningar fått reservkapacitet för en ökad produktionsvolym. Det kommer att ge bolaget en strukturell konkurrensfördel för att vinna marknadsandelar och dra fördel av den underliggande marknadstillväxten med inga ytterligare stora investeringsbehov. 4. Stabila finansiella resultat Utmärkta finansiella resultat Mellan 2011 och 2013 har Scandinavian Standards dotterbolag ökat sin nettoomsättning mer än tillväxten i de underliggande marknaderna. Effektivitetsprogram och kommersiella insatser har bidragit till ökad lönsamhet Sedan 2011 har marginalerna förbättrats genom framgångsrik implementering av flera fokuserade effektivitets förbättringsinitiativ och kommersiella insatser. Scandinavian Standard förväntar sig att effektivitetsprogrammen ska fortsätta att ge goda effekter, när erfarenheterna sprids vidare i Koncernen. Stabilt kassaflöde Som tidigare nämnt har Scandinavian Standard genomfört betydande historiska investeringar i dess produktionsinfrastruktur och samtidigt investerat i effektivitetsförbättringar i dess respektive anläggningar. Under överskådlig framtid förutser bolaget inga stora investeringar i produktionsinfrastrukturen annat än ordinarie underhåll och fortsatta effektivitetsförbättringar. Stabil finansiell profil möjliggör flexibilitet i hantering av ytterligare möjligheter Scandinavian Standars stabila finansiell ställning i kombination med det stabila kassaflödet bör säkerställa att bolaget har en hög grad av flexibilitet avseende organisk tillväxt, potentiella förvärv och förmåga att klara eventuella prisfluktuationer såväl som ökad konkurrens från marknaden. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Standard AB, org.nr avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Moderbolagets och koncernens resultat och ekonomiska ställning, som avser perioden juni till december, framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande kommentarer och noter. Koncernens nyckeltal juni-december 2013 Nettoomsättningen för koncernen blev MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 37 MSEK. Rörelsemarginalen var 1,2 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -53 MSEK. Årets resultat uppgick till -80 MSEK. Investeringarna uppgick till 92 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -12 MSEK. Resultat per aktie för 2013 blev -0,16 SEK. Kassaflöde per aktie för 2013 blev 0,024 SEK. Soliditeten uppgick till 13,3 procent. Medelantal anställda var varav 43 procent kvinnor. Scandinavian Standard koncern Sverige Norge Danmark Cardinal Foods AS i Norge genomförde under 2013 ett namnbyte till Scandinavian Standard AS. Scandinavian Standardkoncernen blev därmed Skandinaviens ledande aktör på kycklingmarknaden med 5,3 miljarder SEK i årlig omsättning. I Norge bedrivs utöver kycklingproduktion även försäljning av ägg samt kalkon/anka-produkter. Ägarförhållanden och aktiestruktur Scandinavian Standard huvudägare är CapVest och Lantmännen. CapVest är största ägare med 50 procent av ägandet och Lantmännen äger 46 procent. Resterande aktier ägs av ledningen i Scandinavian Standard. Kapitalstrukturen i Scandinavian Standard består av aktieägarlån, preferensaktier och stamaktier. Förenklat så har innehavarna av aktieägarlånen rätt till full återbetalning innan innehavare av preferensaktier har rätt att erhålla någon utdelning och innehavare av preferensaktier har rätt till full utdelning före innehavare av stamaktier har rätt till utdelning. Lantmännen och CapVest har samma fördelning av sitt ägande mellan de olika instrumenten och innehar röststarka aktier. Detta medför att Scandinavian Standards röster fördelas med 52 procent på CapVest och 48 procent på Lantmännen. Finansiell ställning Scandinavian Standard AB är ett svenskt aktiebolag som lyder under svensk rätt. Scandinavian Standard har som främsta mål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper. Bolaget ska därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Genom det helägda dotterbolaget, Scandi Standard AB, äger Scandinavian Standard verksamhetens olika bolag. Bakgrund till bolaget Koncernen bildades den 3 juni 2013 i samband med att CapVest (fonder under förvaltning och rådgivning av CapVest Associates LLP) och Lantmännen ek för bildade Scandinavian Standard AB för ägandet av en ny gemensam aktör. Scandinavian Standard AB köpte via det helägda dotterbolaget Scandi Standard AB, Kronfågel AB i Sverige inklusive SweHatch AB och AB Skånefågel, samt Cardinal Foods AS i Norge och Danpo A/S i Danmark. 6 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013 Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 72 MSEK. Soliditeten uppgick till 13,3 procent. Koncernens resultat Rörelseresultatet för koncernen blev 37 MSEK för perioden juni december Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 191 MSEK. Jämförelsesiffror finns ej eftersom bolaget bildades under Resultat före finansiella poster uppgick till 53 MSEK. Årets resultat blev 80 MSEK. Transaktionskostnader I samband med genomförandet av de olika bolagstransaktionerna uppstod kostnader på 73 MSEK, vilket har belastat koncernresultaträkningen för räkenskapsåret Vid upprättandet av förvärvsbalansen ökades värdet på lagret med 60 MSEK vilket utföll som en kostnad i årsbok slutet då dessa produkter såldes under året. Utöver detta tillkom andra engångsposter om 21 MSEK under 2013.

9 Verksamhet per region Scandinavian Standard är genom dotterbolagen verksamt i de tre skandinaviska länderna. Segmentrapportering sker per respektive region (land). Norge Omsättning 904 MSEK Rörelseresultat (EBIT) 54 MSEK Marginal 6,0 % Medelantal anställda 328 Extern omsättningsfördelning per region 2013 Sverige 36 % Norge 29 % Danmark 35 % Sverige Omsättning MSEK Rörelseresultat (EBIT) 32 MSEK Marginal 2,7 % Medelantal anställda 532 I Sverige bedrivs verksamhet i Kronfågel AB, Swehatch AB och AB Skånefågel. Kronfågel AB är den svenska marknadens största aktör för kyckling, och har cirka 45 procent av totalmarknaden för samtliga kycklingprodukter. Kronfågels kunder finns inom dagligvaruhandel, restauranger och storhushåll samt inom livsmedelsindustrin. Bolagets största kunder är ICA, Axfood och Coop. Kronfågels målsättning är att leverera högkvalitativa kylda och frysta produkter genom att ta ansvar för hela värdekedjan, när det gäller djuromsorg, transporter, energi, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Kronfågels kycklingverksamhet är certifierad enligt livsmedelsstandarden BRC. SweHatch är ett äggkläckeri som levererar daggamla kycklingar till uppfödare i Sverige och i viss mån för export. Bolaget är det största i Sverige inom sitt område. Skånefågel erbjuder lokalproducerade fågelprodukter till svensk dagligvaruhandel, storhushåll samt restauranger. Scandinavian Standard utvärderar strategiska alternativ avseende denna del av verksamheten. Tillväxten i marknaden är god med en total ökning om 5 procent för helåret För kyld kyckling ligger tillväxten däremot högre på omkring 11 procent. En trend med ökat hälsomedvetande bland konsumenterna ger ökad efterfrågan på kycklingprodukter, och framförallt färsk kyckling. För 2013 låg den totala produktionen av svensk kyckling på cirka 81 miljoner kycklingar, en ökning med 6,5 procent jämfört med Kronfågel svarar för cirka hälften av den totala produktionen. I Norge bedrivs verksamheten i bolaget Scandinavian Standard AS. Scandinavian Standard AS är en ledande aktör inom marknaden för vitt kött och ägg i Norge. Till norska konsumenter levereras ägg och vitt kött under varumärket Den Stolte Hane, samt indirekt som private label. Vestfold Fugl levererar produkter av kyckling, kalkon, höns och anka för foodservice; storhushålls- och industrimarknaden. Den norska verksamheten fokuserar på hälsosamma, högkvalitativa färskvaror med stränga krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet i kombination med snabb innovation och effektiva produktionsanläggningar för fjäderfä och ägg. Hela värdekedjan från bonde till konsument kvalitetssäkras kontinuerligt. Kunder i Norge är butikskedjor som till exempel Coop Norge, Rema 1000, och Norgesgruppen, men bolaget profilerar sig som en kedjeneutral leverantör. Tillväxten i marknaden har historiskt varit 5-10 procent, och var 5 procent under Mot konsument arbetar bolaget under ledorden sunt, snabbt och enkelt. Danmark Omsättning MSEK Rörelseresultat (EBIT) 31 MSEK Marginal 2,6 % Medelantal anställda 817 Den danska verksamheten bedrivs i bolaget Danpo A/S som är Danmarks största tillverkare av kycklingprodukter. Danpo säljer sina produkter under varumärket Danpo men även andra varumärken genom private label. Danpo har fokus på tre aspekter Livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring och den goda smaken. Danpo arbetar efter den internationellt erkända och omfattande BRC-standarden, se sid 8. Danpo har en stark position på den danska marknaden med cirka 50 procent andel på färska produkter och cirka 25 procent andel på frysta produkter. En mycket stor del av produktionen går till export (cirka 2/3) och cirka 1/3 till inhemsk konsumtion. Tillväxttakten ligger på cirka 3 procent om året. Danpo kommer fortsatt ha stort fokus på att etablera sig på nya marknader i Europa och Asien där efterfrågan förväntas öka. Danpo A/S äger också 1/3 av Farmfood A/S, ett bolag som förädlar biprodukter från kycklingslakterier. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

10 Varumärken Scandinavian Standard har en bred produktportfölj som inkluderar färska och frysta kycklingprodukter i flera kategorier på alla skandinaviska marknader. Dessutom säljer bolaget ägg på den norska marknaden. Produkterna säljs under Scandinavian Standards egna varumärken samt via dagligvaruhandelns private labels. Långsiktiga finansiella mål och måluppfyllning Koncernen fokuserar på mål avseende tillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Koncernens viktiga händelser 2013 Bolaget Scandinavian Standard etablerades den 3:e juni 2013 vilket var den för koncernen största enskilda händelsen under året. En operativ ledning etablerades under 2013 för att samordna aktiviteter i de olika bolagen i koncernen. Scandinavian Standard ändrade från brutet räkenskapsår med avslut den 30/6 till kalenderår med avslut den 31/12. Även de olika bolagen i koncernen; Kronfågel AB, Kronfågel Holding AB, SweHatch AB och AB Skånefågel ändrade från brutet räkenskapsår med avslut den 30/6 till kalenderår med avslut den 31/12. Danpo mottog Dansk Industris (DI) produktivitetspris för verksamhetens arbete med kvalitet, hygien och energiförbrukning. Synergieffekter Scandinavian Standard är efter konsolideringen av samtliga bolag den ledande aktören på den skandinaviska marknaden för kyckling och kycklingprodukter. Sammanslagningen ger möjligheter för synergier i form av tillgång på kompetens, förpackningsteknik, marknadserfarenhet och forskning och utveckling över gränserna i Skandinavien. Danpo A/S i Danmark agerar även som exportagent för Kronfågel Sveriges export till Europa och Asien. Bolaget ämnar öka exporten av sitt produktionsöverskott med syfte att hålla nere lager och optimera prissättningen. Inköps- och produktionsorganisationerna är idag samordnade för att ta tillvara synergieffekter. Försäljning och marknadsföring sker däremot lokalt i respektive land. Centrala funktioner för finans etc. är under utarbetande. En gemensam IT-funktion är planerad under Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en av bolagets grundfundament och bas för den strategiska inriktningen. Scandinavian Standards ska erbjuda kycklingprodukter som är ansvarsfullt producerade. Scandinavian Standard tar ansvar för att: skapa en säker arbetsmiljö främja mångfalden och tillvarata medarbetarnas kompetens säkra en god djurvälfärd anlita ansvarsfulla leverantörer optimera energiförbrukning och råvaruhantering. Scandinavian Standard fokuserar på en proaktiv utveckling av hållbara affärer. Scandinavian Standards syn är att hållbarhetsperspektivet ska vara väl integrerat i verksamhetens styrande processer, och nära kopplat till affärsverksamheten. Implementering av Scandinavian Standards uppförandekod i alla delar av verksamheten utgör en viktig grund i hållbarhetsarbetet. Uppförandekoden innehåller övergripande riktlinjer för att säkerställa god arbetsmiljö och sociala villkor, god affärsetik och miljöansvar. Samtliga medarbetare utbildas i uppförandekoden. De svenska och danska kycklingverksamheterna är certifierade efter den omfattande BRC-standarden. Certifiering genomförs av Sai Global och omfattar allt från HACCP-system, kvalitetsledningssystem, fabrikkrav, produktionskontrollprocesser och personal. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point vilket används för att bevaka hela värdekedjan. Från ett europeiskt perspektiv uppvisar de skandinaviska länderna höga nivåer av reglering och strikta kontroller. Huvudskillnaden är den ytterst begränsade användningen av antibiotika, som möjliggörs av strikta och frekventa sjukdomskontroller, och mycket strikta djurskyddsregler angående djurtäthet, foder- och dricksvattensystem, klimat och luftkvalitet osv. Ökat fokus på resurseffektivitet Scandinavian Standard eftersträvar resurshushållning och bästa möjliga effektivitet genom hela varuflödet, från inköp till slutkund. Detta är en kritisk framgångsfaktor, 8 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

11 idag viktigare än någonsin utifrån utmaningen att hushålla med planetens begränsade resurser. Scandinavian Standard arbetar fortsatt för minskade kostnader och minskad miljö- och klimatpåverkan genom optimering och effektivt materialutnyttjande. Scandinavian Standard arbetar även för minskad klimatpåverkan i samtliga produktionsled i samarbete med relevanta samarbetspartners. Slakt och förädling av kyckling är en energi- och vattenintensiv verksamhet. Åtgärder för att effektivisera vattenanvändning genomförs löpande på samtliga anläggningar. Danpo har haft ett speciellt projekt för att effektivisera sin vattenanvändning. Danpo har arbetat fokuserat med LEAN (metodik för systematiskt och långsiktigt förändringsarbete i hela produktionskedjan) och uppnått många produktionsförbättringar, för vilket bolaget vann Dansk Industris produktivitetspris. Med hjälp av ett energikontrolleringsprogram reducerade Danpo CO 2 - och vattenförbrukningen ytterligare. Både Danpo och Kronfågel har uppdaterat intransportsystemen för levande djur vilket bidragit till bränslebesparingar och förbättringar på hållbarhetsområdet. Inom Kronfågel fortsätter produktionsanläggningen i Valla, Sörmland, att effektivisera sina produktionsprocesser. Ett antal projekt har initierats för öka effektivitetsnivån. Arbete pågår även i Sverige och Danmark med att köpa RTRS-soja som ett steg i att ta ökat hållbarhetsansvar i värdekedjan. Bolaget har också sett betydande potential för förbättring av effektiviteten på anläggningarna i Norge. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken I Sverige bedriver Scandinavian Standard tillstånds- och anmälningpliktig verksamhet på ett antal anläggningar, allt i enlighet med miljöbalken. Verksamheterna utgörs av anläggningar för tillverkning av livsmedel. Direkt miljöpåverkan sker främst genom buller, utsläpp till luft och vatten samt mellanlagring av farligt avfall. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet bedrivs även i Norge och Danmark. Sjukdomskontroll Salmonellasmitta är en löpande utmaning för hela kycklingindustrin. Sverige har en lång tradition av bekämpning av Salmonella med väl utvecklade processer i hela värdekedjan. Det har gjort att Sverige har en särställning inom EU och att restriktioner finns för import av färska produkter för att hindra eventuella sjukdomsutbrott. Tack vare hårt arbete i Skandinavien de senaste 10 åren så är kycklingprodukter från regionen nu välkända för att vara relativt sjukdomsfria, vilket stärker exportvärdet till nya marknader. Personal Medelantalet anställda uppgick under 2013 till personer. Av medelantalet anställda avser 532 anställda i Sverige, 328 anställda i Norge och 817 anställda i Danmark. Scandinavian Standards målsättning är att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, kännetecknad av ett sunt arbetsklimat där kompetens tillvaratas och utvecklas inom hela koncernen. I Scandinavian Standards jämställdhets- och mångfaldspolicy slås bland annat fast att koncernen ska tillvarata och värdesätta alla medarbetares kompetenser, egenskaper och erfarenheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller andra individuella olikheter. Det fastslås vidare att koncernen ska ta avstånd från all kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare under 2013 beskrivs mer utförligt under not 5. Ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare 2014 avses Scandinavian Standard koncernledning Med ledande befattningshavare 2013 avses den operativa ledningen som inkluderar verkställande direktören (Vd) tillika koncernchef, Chief Operating Officer, landschefer i Norge och Danmark, CFO i Sverige och Norge, Ansvarig Levande Djur i Sverige samt Sälj- och marknadsdirektör Sverige. För ytterligare beskrivning, se sid 49. Riktlinjer Årsstämman har fattat beslut om riktlinjer för ersättning till ledade befattningshavare och styrelsen har fastställt en ersättningspolicy i enlighet med årsstämmans riktlinjer. Ersättningspolicy Målsättningen med Scandinavian Standards ersättningspolicy, som följer årsstämmans riktlinjer, är att erbjuda kompensation som främjar verksamhetens ambitioner att attrahera och behålla kvalificerad kompetens. De grundläggande riktlinjerna är att: verka för att medarbetare inom Scandinavian Standard erhåller en kompensation som är marknadsmässig och som gör det möjligt att rekrytera och behålla duktiga medarbetare i linje med Scandinavian Standards gemensamma värderingar; öppen dialog, utmaning och agera nu. erbjuda individuell lönesättning baserad på prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning, vilket innebär att den är neutral i förhållande till kön, etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning med mera. Forskning och Utveckling I samtliga av koncernens bolag pågår arbete för att ta fram mer miljövänliga emballage som samtidigt förlänger hållbarheten på produkterna. Inom produktutveckling har Kronfågel Sverige lanserat ett antal nya produkter som koncept med nya smaker och färdigkryddade kycklingar klara för grillen. Även i Norge och Danmark har det lanserats nya produkter för respektive marknader. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75

Revisionsberättelse... 61. Styrelse... 70. Koncernledning... 72. Årsstämma 2015... 74. Definitioner... 75 Årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 2 Finansiella nyckeltal... 3 Koncernchefens kommentar... 4 Marknadsöversikt... 6 Strategi för lönsam tillväxt... 8 Finansiella mål... 11 Scandi Standard-aktien...

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) joint lead managers och joint book runners co-lead manager VIKTIG INFORMATION INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 2 (42) Allmänt om verksamheten Alimak Group AB, org.nr 556714-1857, ägs av Apolus Holding AB org. nr 556714-1725, till 86,48 % och tillsammans med andra personer och bolag till 13,52%.

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL)

PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL) PROSPEKT MED ANLEDNING AV UPPTAGANDE TILL HANDEL AV NYEMITTERADE AKTIER I RECIPHARM AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av upptagande till handel av aktier

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank

GE Money Bank. Årsredovisning 2011. GE Money Bank GE Money Bank Årsredovisning 2011 GE Money Bank Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i Eget Kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT Narva CDON Group ab CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 201 23 Malmö www.cdongroup.com CDON GROUP AB 54 % NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRVÄRV AV RUM21

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners

Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB. Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners Inbjudan till förvärv av aktier i Systemair AB Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners VILLKOR I SAMMANDRAG Försäljningspris Beräknas fastställas i intervallet 65 78 kronor per aktie. Försäljningspriset

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Inbjudan till teckning av

Inbjudan till teckning av Inbjudan till teckning av aktier i Gymgrossisten Nordic AB (publ) Definitioner Gymgrossisten gymgrossisten Nordic AB (publ) Bolaget gymgrossisten Nordic AB (publ) Koncernen Gymgrossisten Nordic AB (publ)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Panaxia AB (publ) Nyemission 2011 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Panaxia på avstämningsdagen den 20 maj 2011 berättigar till

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006

AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006 AB Electrolux utdelning av aktier i Husqvarna AB samt prospekt för börsnotering 2006 Innehåll Sammanfattning.......................................................................................................................

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer