Innehåll. Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6. Koncernens noter. Moderbolagets noter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6. Koncernens noter. Moderbolagets noter"

Transkript

1 Scandinavian Standard Årsredovisning 2013

2 Innehåll Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhet per region 7 Koncernens räkenskaper - Resultaträkning 16 - Balansräkning 17 - Eget kapital 17 - Kassaflöde 18 Moderbolagets räkenskaper - Resultaträkning 19 - Balansräkning 19 - Eget kapital 20 - Kassaflöde 20 Noter 21 Revisionsberättelse 45 Legal bolagsstruktur 46 Organisationsstruktur 47 Styrelse, revisor och koncernledning 48 Koncernens noter Not 1 Redovisningsprinciper 21 Not 2 Viktiga bedömningar och antaganden av redovisningsändamål 27 Not 3 Segmentsredovisning 28 Not 4 Intäkternas fördelning 29 Not 5 Anställda och personalkostnader 29 Not 6 Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 30 Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 30 Not 8 Finansiella intäkter och kostnader 31 Not 9 Valutakursdifferenser som påverkar resultatet 31 Not 10 Skatter 31 Not 11 Materiella anläggningstillgångar 32 Not 12 Immateriella anläggningstillgångar 33 Not 13 Andelar i intressebolag 33 Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 34 Not 15 Varulager 34 Not 16 Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 34 Not 17 Kortfristiga räntebärande tillgångar och likvida medel 34 Not 18 Eget kapital 34 Not 19 Räntebärande skulder 35 Not 20 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 36 Not 21 Pensioner 38 Not 22 Övriga avsättningar 39 Not 23 Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 39 Not 24 Leasingåtaganden 40 Not 25 Transaktioner med närstående 40 Not 26 Statliga stöd 40 Not 27 Förvärvade verksamheter 41 Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 42 Not 29 Noter till kassaflödesanalysen 42 Moderbolagets noter Not 30 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 43 Not 31 Skatter 43 Not 32 Andelar i koncernbolag 43 Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 Not 34 Finansiella instrument 44

3 Scandinavian Standard är ett marknadsledande Skandinaviskt livsmedelsbolag specialiserat på kycklingbaserade produkter. Bolagets uppdrag är att leverera lokalt producerade kycklingprodukter av högsta kvalitet med starkt fokus på kvalitet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Scandinavian Standard producerar och säljer kyld och fryst kyckling samt förädlade kycklingprodukter genom varumärkena Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane samt genom andra varumärken (private label). I Norge är även kalkon och anka samt ägg en del av produktsortimentet. Scandinavian Standard hade under perioden juni-december 2013 en omsättning på 3,1 miljarder SEK, motsvarande en årlig omsättning på 5,3 miljarder SEK, och vd är Leif Bergvall Hansen. Koncernen har närmare medarbetare. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

4 2 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

5 Vd kommenterar året Vi är stolta över att under 2013 ha etablerat Skandinaviens marknadsledande koncern för kycklingbaserade produkter och vi har fullt fokus på att stärka vårt kunderbjudande. Den 3 juni skapade vi Skandinaviens marknadsledande koncern för kycklingbaserade produkter när Scandinavian Standard etablerades. Bolaget bildades genom att samla de största kycklingverksamheterna i Skandinavien, Kronfågel i Sverige, Den Stolte Hane i Norge samt Danpo i Danmark i en gemensam koncern. Koncernen hade under perioden juni-december 2013 en omsättning på 3,1 miljarder SEK, motsvarande en årlig omsättning på 5,3 miljarder SEK, och har nästan medarbetare. Vi har utökat vårt fokus på innovation för att förbättra vårt produktsortiment och göra det relevant och intressant för våra kunder. Våra varumärken är välkända och betrodda i alla de länder vi verkar i. Scandinavian Standard arbetar även nära nyckelkunder inom dagligvaru handeln för att utveckla ett private label-utbud som kompletterar deras varumärken. Kronfågel har under året haft stor succé med nya produkter och nya smaker, något vi absolut ska utveckla vidare. Vi har även arbetat med att integrera verksamheterna och realisera stordriftsfördelar och synergier i syfte att bli mer kostnadseffektiva. De olika länderna har mycket erfarenhet och kunskap att dela. Detta samarbete kommer att hjälpa oss finna de bästa arbetsmetoderna för hela verksamheten. Danpo har till exempel en etablerad exportorganisation vilket är en stor tillgång för att säkra möjligheten att optimera vår försäljning genom export till existerande och nya marknader. Vi ser en stabil långsiktig underliggande strukturell tillväxt inom kycklingmarknaden som ett resultat av ett antal faktorer. Kyckling är en av de mest prisvärda proteinkällor som finns idag med klara hälsofördelar i en jämförelse med fläsk- och nötkött. Vi ser ett ökat hälsomedvetande där konsumenterna efterfrågar mer vitt kött, men även i större grad efterfrågar lokalproducerad färsk kyckling. Kyckling har även miljömässiga fördelar med avseende på energiåtgång i produktionen samt med avseende på utsläpp av växthusgaser i enlighet med konsumenternas efterfrågan. Scandinavian Standard är väl positionerat att dra nytta av denna strukturella tillväxt med sin ledande position i Skandinavien. Positivt underliggande resultat Eftersom bolaget etablerades under sommaren 2013 finns inte några helårssiffror tillgängliga för koncernen. Rörelseresultatet för perioden juni december 2013 justerat för jämförelsestörande poster blev 191 MSEK. Rörelseresultatet landade därför till slut på 37 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster blev 287 MSEK. Under 2014 fortsätter arbetet med att integrera verksamheterna både på central och lokal nivå. Vi ska ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i hela koncernen. Fokus på hållbarhetsfrågor, djurvälfärd och spårbarhet i värdekedjan är något som redan är och kommer öka i fokus hos konsumenterna och vi ska göra vårt yttersta för att se till att våra varumärken ska vara i framkant av utvecklingen. På en marknad där vitt kött förväntas växa starkare än andra köttkategorier och med en stabil underliggande långsiktig tillväxt, kombinerat med vår marknadsledande position har vi en bra bas för vårt fortsatta arbete. Jag vill avslutningsvis tacka styrelsen samt våra medarbetare för ett hårt och intensivt arbete och ser fram emot de nya möjligheter som ges när vi nu samlar våra krafter inom koncernen. Stockholm, april 2014 Leif Bergvall Hansen Vd och koncernchef Marknadsposition och marknadsandelar dagligvaruhandel 2013 Sverige Norge Danmark 45 % 22 % 42 % Resultat, juni december 2013 MSEK Rörelseresultat (EBIT) 37 Jämförelsestörande poster - Engångskostnader i samband med lagervärdering 60 - Transaktionskostnader 73 - Andra engångsposter 21 Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster 191 EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster 287 EBITDA-marginal 9,2 % SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

6 Om oss och våra främsta styrkor 4. Stabila finansiella resultat 1. Ledande skandinavisk livsmedelsbolag i en växande sektor 3. Effektiv sammansättning av verksamheten 2. Etablerad marknadsposition Scandinavian Standard är ett marknadsledande skandinaviskt bolag inom den kycklingbaserade livsmedelsindustrin. Bolaget har etablerat en växande och lönsam verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, och är den största skandinaviska kycklingproducenten och den enda aktören med kycklingproduktion i alla tre länderna. Bolaget äger starka varumärken, erbjuder en bred produktportfölj och har en effektiv lokal produktion. Verksamhetens storlek och marknadsnärvaro bidrar till att bolaget är en efterfrågad private label leverantör till dagligvaruhandeln och en naturlig partner med vilken man kan utveckla och utöka kategorin. Scandinavian Standard anser sig vara väl positionerat för att dra fördel av den förväntade framtida tillväxten på den skandinaviska marknaden för kycklingbaserade livsmedelsprodukter. 1. Ledande skandinavisk matproducent i en växande sektor Ledande lokal producent på en konsoliderad marknad Med en historik som daterar tillbaka till 1950-talet har Scandi Standard, via sina dotterbolag med underkoncerner Kronfågel AB, Danpo A/S och Scandinavian Standard Norway AS (tidigare Cardinal Foods AS), etablerat en stark ställning som den ledande leverantören av kycklingbaserade livsmedelsprodukter på den skandinaviska marknaden. Marknaden, exklusive import, kännetecknas av en hög grad av konsolidering med två till tre stora producenter i respektive land som står för praktiskt taget all inhemsk produktion av produkter som säljs i dagligvaruhandeln. Scandinavian Standard är den största skandinaviska kycklingproducenten och den enda aktören med kycklingproduktion i alla tre geografiska områden. Omfattande portfölj med varumärkesprodukter som kompletteras av private label-lösningar Produktsortimentet innefattar såväl färska som frysta produkter inom flera kategorier, inklusive hel kyckling och förädlade produkter såsom styckningsdetaljer, smaksatta och färdiglagade produkter samt bearbetade produkter och måltidslösningar. Inom dagligvaruhandelssegmentet bedriver Scandinavian Standard sin verksamhet genom starka varumärken, men även genom vissa sekundära varumärken och ett omfattande sortiment private label-lösningar. Bolagets nyckelvarumärken har en hög varumärkesmedvetenhet och bolaget strävar ständigt efter, via aktiv produktutveckling och fortlöpande marknadsföring, att utveckla sina varumärken ytterligare och stärka sin ställning som marknadsledare. Kombinationen av ett brett produktsortiment, starka varumärken och möjligheten att erbjuda ett omfattande utbud av private label-lösningar ger bolaget möjlighet att vara huvudleverantör och drivande i sin kategori hos flera av dess största dagligvaruhandelskunder. Stark ställning på en växande marknad för restauranger och storkök Scandinavian Standard är en av de största skandinaviska leverantörerna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter till marknaden för restauranger och storhushåll. Segmentet utgörs till stor del av snabbmatskedjor, men även av hotell, restauranger och storkök inom offentlig sektor. Bolaget upplever en stark efterfrågan på kycklingbaserade livsmedelsprodukter från snabbmatskedjor. Kycklingbaserade livsmedelsprodukter ger snabbmatskedjorna möjlighet att locka en bredare krets konsumenter som föredrar ett nyttigare alternativ. Solida kundrelationer Scandinavian Standard har nära och långvariga relationer med sina största kunder inom Skandinavien. Exempelvis är bolaget en av huvudleverantörna av kyckling till flera stora dagligvaruhandlare i alla marknader såsom ICA, Coop, Rema 1000, Axfood och Dansk Supermarked. Etablerad position för att dra nytta av exportmöjligheter Scandinavian Standard ser ett ökat intresse för kycklingbaserade livsmedel från utlandet. Bolaget har en separat säljkår som endast fokuserar på exportmarknader vilket, i kombination med dess breda produktutbud, effektiva produktionsinfrastruktur, goda kvalitet samt höga standard för djuromsorg har hjälpt bolaget att bygga en stabil plattform för att ta till vara på exportmöjligheter. Bolaget säljer för närvarande frysta produkter till cirka 40 länder, däribland exempelvis Tyskland, Storbritannien och flera marknader i Asien. Exporten utanför skandinavien står för cirka 14 procent av bolagets nettoomsättning och förväntas öka till följd av fokuserade exportinsatser. 4 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

7 2. Etablerad marknadsställning Ökad efterfrågan på färska, lokalt producerade produkter De skandinaviska konsumenterna fokuserar alltmer på hälso- och bekvämlighetsaspekterna avseende mat och näring. Den här trenden ökar efterfrågan på färska snarare än frysta matprodukter, eftersom färska produkter i allmänhet uppfattas hålla högre kvalitet och är ett mer behändigt format. Den relativt korta hållbarhetstiden för färska produkter begränsar möjligheterna för import vilket gynnar de lokala skandinaviska producenterna i allmänhet. Strikt reglering av de skandinaviska marknaderna De skandinaviska kycklingmarknaderna styrs av omfattande reglering och kontroll rörande hygien, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Det är en vedertagen praxis att ha ett mycket begränsat användande av fodertillsatser, exempelvis antibiotika och tillväxthormoner. Stora investeringar krävs för nyetableringar Storskalighet förbättrar lönsamheten inom kycklingproduktion. Att bygga produktionsanläggningar som är tillräckligt stora för att konkurrera med Scandinavian Standard skulle kräva stora kapitalinvesteringar. Detta kompliceras ytterligare av det faktum att dess anläggningar har fördel av att vara placerade nära de bönder som är kontrakterade att leverera levande kycklingar. Lagstadgade transportrestriktioner innebär att en anläggning måste vara i närheten av bönderna. Scandinavian Standard har under de senaste åren konsoliderat flera av sina produktionsenheter till en eller två stora fabriker per land. Detta har resulterat i betydande stordriftsfördelar i dess produktionsenheter och väsentliga effektivitetsförbättringar. 3. Effektiv sammansättning av verksamheten Centraliserad samordning och ledning av produktion och inköp Under 2012 etablerade bolaget en centraliserad koncernfunktion med ansvar för processkapaciteten, anläggningsoptimering, effektivitet och avkastningsmaximering och investeringar. Interna jämförelser identifierade betydande förbättringsmöjligheter genom implementering av etablerade och väl beprövad driftspraxis från Danmark till Sverige och Norge. Bolaget har utvecklat en väldefinierad plan för att vidare förbättra produktionseffektiviteten med endast begränsade investeringar. Decentraliserat och lokalt kommersiellt beslutsfattande nära kunder och konsumenter Medan samordningen av produktion och inköp (förutom kycklingar) är centraliserad på koncernnivå, är ansvaret för kommersiell försäljning, marknadsföring, utveckling av nya produkter och inköp av levande kycklingar fortfarande decentraliserat på landsnivå. Varje landschef har fullt resultatansvar för sitt land. Detta inkluderar fullt ansvar för att utforma utvecklingen av nya produkter efter de lokala preferenserna, samt för hanteringen av den lokala balansen mellan tillgång och efterfrågan. Välinvesterade och effektiva produktionsanläggningar, med potentiell reservkapacitet och möjligheter att växa Scandinavian Standard har en välinvesterad och effektiv produktionsinfrastruktur. Bolaget har sedan 2008 investerat betydligt för att konsolidera de svenska, danska och norska produktionsanläggningarna och öka automatiseringen samt minska arbetsstyrkan. Som en följd av den senaste tidens produktivitetsförbättringar har flera av bolagets produktionsanläggningar fått reservkapacitet för en ökad produktionsvolym. Det kommer att ge bolaget en strukturell konkurrensfördel för att vinna marknadsandelar och dra fördel av den underliggande marknadstillväxten med inga ytterligare stora investeringsbehov. 4. Stabila finansiella resultat Utmärkta finansiella resultat Mellan 2011 och 2013 har Scandinavian Standards dotterbolag ökat sin nettoomsättning mer än tillväxten i de underliggande marknaderna. Effektivitetsprogram och kommersiella insatser har bidragit till ökad lönsamhet Sedan 2011 har marginalerna förbättrats genom framgångsrik implementering av flera fokuserade effektivitets förbättringsinitiativ och kommersiella insatser. Scandinavian Standard förväntar sig att effektivitetsprogrammen ska fortsätta att ge goda effekter, när erfarenheterna sprids vidare i Koncernen. Stabilt kassaflöde Som tidigare nämnt har Scandinavian Standard genomfört betydande historiska investeringar i dess produktionsinfrastruktur och samtidigt investerat i effektivitetsförbättringar i dess respektive anläggningar. Under överskådlig framtid förutser bolaget inga stora investeringar i produktionsinfrastrukturen annat än ordinarie underhåll och fortsatta effektivitetsförbättringar. Stabil finansiell profil möjliggör flexibilitet i hantering av ytterligare möjligheter Scandinavian Standars stabila finansiell ställning i kombination med det stabila kassaflödet bör säkerställa att bolaget har en hög grad av flexibilitet avseende organisk tillväxt, potentiella förvärv och förmåga att klara eventuella prisfluktuationer såväl som ökad konkurrens från marknaden. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Standard AB, org.nr avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Moderbolagets och koncernens resultat och ekonomiska ställning, som avser perioden juni till december, framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande kommentarer och noter. Koncernens nyckeltal juni-december 2013 Nettoomsättningen för koncernen blev MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 37 MSEK. Rörelsemarginalen var 1,2 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -53 MSEK. Årets resultat uppgick till -80 MSEK. Investeringarna uppgick till 92 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -12 MSEK. Resultat per aktie för 2013 blev -0,16 SEK. Kassaflöde per aktie för 2013 blev 0,024 SEK. Soliditeten uppgick till 13,3 procent. Medelantal anställda var varav 43 procent kvinnor. Scandinavian Standard koncern Sverige Norge Danmark Cardinal Foods AS i Norge genomförde under 2013 ett namnbyte till Scandinavian Standard AS. Scandinavian Standardkoncernen blev därmed Skandinaviens ledande aktör på kycklingmarknaden med 5,3 miljarder SEK i årlig omsättning. I Norge bedrivs utöver kycklingproduktion även försäljning av ägg samt kalkon/anka-produkter. Ägarförhållanden och aktiestruktur Scandinavian Standard huvudägare är CapVest och Lantmännen. CapVest är största ägare med 50 procent av ägandet och Lantmännen äger 46 procent. Resterande aktier ägs av ledningen i Scandinavian Standard. Kapitalstrukturen i Scandinavian Standard består av aktieägarlån, preferensaktier och stamaktier. Förenklat så har innehavarna av aktieägarlånen rätt till full återbetalning innan innehavare av preferensaktier har rätt att erhålla någon utdelning och innehavare av preferensaktier har rätt till full utdelning före innehavare av stamaktier har rätt till utdelning. Lantmännen och CapVest har samma fördelning av sitt ägande mellan de olika instrumenten och innehar röststarka aktier. Detta medför att Scandinavian Standards röster fördelas med 52 procent på CapVest och 48 procent på Lantmännen. Finansiell ställning Scandinavian Standard AB är ett svenskt aktiebolag som lyder under svensk rätt. Scandinavian Standard har som främsta mål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper. Bolaget ska därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Genom det helägda dotterbolaget, Scandi Standard AB, äger Scandinavian Standard verksamhetens olika bolag. Bakgrund till bolaget Koncernen bildades den 3 juni 2013 i samband med att CapVest (fonder under förvaltning och rådgivning av CapVest Associates LLP) och Lantmännen ek för bildade Scandinavian Standard AB för ägandet av en ny gemensam aktör. Scandinavian Standard AB köpte via det helägda dotterbolaget Scandi Standard AB, Kronfågel AB i Sverige inklusive SweHatch AB och AB Skånefågel, samt Cardinal Foods AS i Norge och Danpo A/S i Danmark. 6 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013 Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 72 MSEK. Soliditeten uppgick till 13,3 procent. Koncernens resultat Rörelseresultatet för koncernen blev 37 MSEK för perioden juni december Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 191 MSEK. Jämförelsesiffror finns ej eftersom bolaget bildades under Resultat före finansiella poster uppgick till 53 MSEK. Årets resultat blev 80 MSEK. Transaktionskostnader I samband med genomförandet av de olika bolagstransaktionerna uppstod kostnader på 73 MSEK, vilket har belastat koncernresultaträkningen för räkenskapsåret Vid upprättandet av förvärvsbalansen ökades värdet på lagret med 60 MSEK vilket utföll som en kostnad i årsbok slutet då dessa produkter såldes under året. Utöver detta tillkom andra engångsposter om 21 MSEK under 2013.

9 Verksamhet per region Scandinavian Standard är genom dotterbolagen verksamt i de tre skandinaviska länderna. Segmentrapportering sker per respektive region (land). Norge Omsättning 904 MSEK Rörelseresultat (EBIT) 54 MSEK Marginal 6,0 % Medelantal anställda 328 Extern omsättningsfördelning per region 2013 Sverige 36 % Norge 29 % Danmark 35 % Sverige Omsättning MSEK Rörelseresultat (EBIT) 32 MSEK Marginal 2,7 % Medelantal anställda 532 I Sverige bedrivs verksamhet i Kronfågel AB, Swehatch AB och AB Skånefågel. Kronfågel AB är den svenska marknadens största aktör för kyckling, och har cirka 45 procent av totalmarknaden för samtliga kycklingprodukter. Kronfågels kunder finns inom dagligvaruhandel, restauranger och storhushåll samt inom livsmedelsindustrin. Bolagets största kunder är ICA, Axfood och Coop. Kronfågels målsättning är att leverera högkvalitativa kylda och frysta produkter genom att ta ansvar för hela värdekedjan, när det gäller djuromsorg, transporter, energi, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Kronfågels kycklingverksamhet är certifierad enligt livsmedelsstandarden BRC. SweHatch är ett äggkläckeri som levererar daggamla kycklingar till uppfödare i Sverige och i viss mån för export. Bolaget är det största i Sverige inom sitt område. Skånefågel erbjuder lokalproducerade fågelprodukter till svensk dagligvaruhandel, storhushåll samt restauranger. Scandinavian Standard utvärderar strategiska alternativ avseende denna del av verksamheten. Tillväxten i marknaden är god med en total ökning om 5 procent för helåret För kyld kyckling ligger tillväxten däremot högre på omkring 11 procent. En trend med ökat hälsomedvetande bland konsumenterna ger ökad efterfrågan på kycklingprodukter, och framförallt färsk kyckling. För 2013 låg den totala produktionen av svensk kyckling på cirka 81 miljoner kycklingar, en ökning med 6,5 procent jämfört med Kronfågel svarar för cirka hälften av den totala produktionen. I Norge bedrivs verksamheten i bolaget Scandinavian Standard AS. Scandinavian Standard AS är en ledande aktör inom marknaden för vitt kött och ägg i Norge. Till norska konsumenter levereras ägg och vitt kött under varumärket Den Stolte Hane, samt indirekt som private label. Vestfold Fugl levererar produkter av kyckling, kalkon, höns och anka för foodservice; storhushålls- och industrimarknaden. Den norska verksamheten fokuserar på hälsosamma, högkvalitativa färskvaror med stränga krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet i kombination med snabb innovation och effektiva produktionsanläggningar för fjäderfä och ägg. Hela värdekedjan från bonde till konsument kvalitetssäkras kontinuerligt. Kunder i Norge är butikskedjor som till exempel Coop Norge, Rema 1000, och Norgesgruppen, men bolaget profilerar sig som en kedjeneutral leverantör. Tillväxten i marknaden har historiskt varit 5-10 procent, och var 5 procent under Mot konsument arbetar bolaget under ledorden sunt, snabbt och enkelt. Danmark Omsättning MSEK Rörelseresultat (EBIT) 31 MSEK Marginal 2,6 % Medelantal anställda 817 Den danska verksamheten bedrivs i bolaget Danpo A/S som är Danmarks största tillverkare av kycklingprodukter. Danpo säljer sina produkter under varumärket Danpo men även andra varumärken genom private label. Danpo har fokus på tre aspekter Livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring och den goda smaken. Danpo arbetar efter den internationellt erkända och omfattande BRC-standarden, se sid 8. Danpo har en stark position på den danska marknaden med cirka 50 procent andel på färska produkter och cirka 25 procent andel på frysta produkter. En mycket stor del av produktionen går till export (cirka 2/3) och cirka 1/3 till inhemsk konsumtion. Tillväxttakten ligger på cirka 3 procent om året. Danpo kommer fortsatt ha stort fokus på att etablera sig på nya marknader i Europa och Asien där efterfrågan förväntas öka. Danpo A/S äger också 1/3 av Farmfood A/S, ett bolag som förädlar biprodukter från kycklingslakterier. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

10 Varumärken Scandinavian Standard har en bred produktportfölj som inkluderar färska och frysta kycklingprodukter i flera kategorier på alla skandinaviska marknader. Dessutom säljer bolaget ägg på den norska marknaden. Produkterna säljs under Scandinavian Standards egna varumärken samt via dagligvaruhandelns private labels. Långsiktiga finansiella mål och måluppfyllning Koncernen fokuserar på mål avseende tillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Koncernens viktiga händelser 2013 Bolaget Scandinavian Standard etablerades den 3:e juni 2013 vilket var den för koncernen största enskilda händelsen under året. En operativ ledning etablerades under 2013 för att samordna aktiviteter i de olika bolagen i koncernen. Scandinavian Standard ändrade från brutet räkenskapsår med avslut den 30/6 till kalenderår med avslut den 31/12. Även de olika bolagen i koncernen; Kronfågel AB, Kronfågel Holding AB, SweHatch AB och AB Skånefågel ändrade från brutet räkenskapsår med avslut den 30/6 till kalenderår med avslut den 31/12. Danpo mottog Dansk Industris (DI) produktivitetspris för verksamhetens arbete med kvalitet, hygien och energiförbrukning. Synergieffekter Scandinavian Standard är efter konsolideringen av samtliga bolag den ledande aktören på den skandinaviska marknaden för kyckling och kycklingprodukter. Sammanslagningen ger möjligheter för synergier i form av tillgång på kompetens, förpackningsteknik, marknadserfarenhet och forskning och utveckling över gränserna i Skandinavien. Danpo A/S i Danmark agerar även som exportagent för Kronfågel Sveriges export till Europa och Asien. Bolaget ämnar öka exporten av sitt produktionsöverskott med syfte att hålla nere lager och optimera prissättningen. Inköps- och produktionsorganisationerna är idag samordnade för att ta tillvara synergieffekter. Försäljning och marknadsföring sker däremot lokalt i respektive land. Centrala funktioner för finans etc. är under utarbetande. En gemensam IT-funktion är planerad under Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en av bolagets grundfundament och bas för den strategiska inriktningen. Scandinavian Standards ska erbjuda kycklingprodukter som är ansvarsfullt producerade. Scandinavian Standard tar ansvar för att: skapa en säker arbetsmiljö främja mångfalden och tillvarata medarbetarnas kompetens säkra en god djurvälfärd anlita ansvarsfulla leverantörer optimera energiförbrukning och råvaruhantering. Scandinavian Standard fokuserar på en proaktiv utveckling av hållbara affärer. Scandinavian Standards syn är att hållbarhetsperspektivet ska vara väl integrerat i verksamhetens styrande processer, och nära kopplat till affärsverksamheten. Implementering av Scandinavian Standards uppförandekod i alla delar av verksamheten utgör en viktig grund i hållbarhetsarbetet. Uppförandekoden innehåller övergripande riktlinjer för att säkerställa god arbetsmiljö och sociala villkor, god affärsetik och miljöansvar. Samtliga medarbetare utbildas i uppförandekoden. De svenska och danska kycklingverksamheterna är certifierade efter den omfattande BRC-standarden. Certifiering genomförs av Sai Global och omfattar allt från HACCP-system, kvalitetsledningssystem, fabrikkrav, produktionskontrollprocesser och personal. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point vilket används för att bevaka hela värdekedjan. Från ett europeiskt perspektiv uppvisar de skandinaviska länderna höga nivåer av reglering och strikta kontroller. Huvudskillnaden är den ytterst begränsade användningen av antibiotika, som möjliggörs av strikta och frekventa sjukdomskontroller, och mycket strikta djurskyddsregler angående djurtäthet, foder- och dricksvattensystem, klimat och luftkvalitet osv. Ökat fokus på resurseffektivitet Scandinavian Standard eftersträvar resurshushållning och bästa möjliga effektivitet genom hela varuflödet, från inköp till slutkund. Detta är en kritisk framgångsfaktor, 8 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

11 idag viktigare än någonsin utifrån utmaningen att hushålla med planetens begränsade resurser. Scandinavian Standard arbetar fortsatt för minskade kostnader och minskad miljö- och klimatpåverkan genom optimering och effektivt materialutnyttjande. Scandinavian Standard arbetar även för minskad klimatpåverkan i samtliga produktionsled i samarbete med relevanta samarbetspartners. Slakt och förädling av kyckling är en energi- och vattenintensiv verksamhet. Åtgärder för att effektivisera vattenanvändning genomförs löpande på samtliga anläggningar. Danpo har haft ett speciellt projekt för att effektivisera sin vattenanvändning. Danpo har arbetat fokuserat med LEAN (metodik för systematiskt och långsiktigt förändringsarbete i hela produktionskedjan) och uppnått många produktionsförbättringar, för vilket bolaget vann Dansk Industris produktivitetspris. Med hjälp av ett energikontrolleringsprogram reducerade Danpo CO 2 - och vattenförbrukningen ytterligare. Både Danpo och Kronfågel har uppdaterat intransportsystemen för levande djur vilket bidragit till bränslebesparingar och förbättringar på hållbarhetsområdet. Inom Kronfågel fortsätter produktionsanläggningen i Valla, Sörmland, att effektivisera sina produktionsprocesser. Ett antal projekt har initierats för öka effektivitetsnivån. Arbete pågår även i Sverige och Danmark med att köpa RTRS-soja som ett steg i att ta ökat hållbarhetsansvar i värdekedjan. Bolaget har också sett betydande potential för förbättring av effektiviteten på anläggningarna i Norge. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken I Sverige bedriver Scandinavian Standard tillstånds- och anmälningpliktig verksamhet på ett antal anläggningar, allt i enlighet med miljöbalken. Verksamheterna utgörs av anläggningar för tillverkning av livsmedel. Direkt miljöpåverkan sker främst genom buller, utsläpp till luft och vatten samt mellanlagring av farligt avfall. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet bedrivs även i Norge och Danmark. Sjukdomskontroll Salmonellasmitta är en löpande utmaning för hela kycklingindustrin. Sverige har en lång tradition av bekämpning av Salmonella med väl utvecklade processer i hela värdekedjan. Det har gjort att Sverige har en särställning inom EU och att restriktioner finns för import av färska produkter för att hindra eventuella sjukdomsutbrott. Tack vare hårt arbete i Skandinavien de senaste 10 åren så är kycklingprodukter från regionen nu välkända för att vara relativt sjukdomsfria, vilket stärker exportvärdet till nya marknader. Personal Medelantalet anställda uppgick under 2013 till personer. Av medelantalet anställda avser 532 anställda i Sverige, 328 anställda i Norge och 817 anställda i Danmark. Scandinavian Standards målsättning är att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, kännetecknad av ett sunt arbetsklimat där kompetens tillvaratas och utvecklas inom hela koncernen. I Scandinavian Standards jämställdhets- och mångfaldspolicy slås bland annat fast att koncernen ska tillvarata och värdesätta alla medarbetares kompetenser, egenskaper och erfarenheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller andra individuella olikheter. Det fastslås vidare att koncernen ska ta avstånd från all kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare under 2013 beskrivs mer utförligt under not 5. Ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare 2014 avses Scandinavian Standard koncernledning Med ledande befattningshavare 2013 avses den operativa ledningen som inkluderar verkställande direktören (Vd) tillika koncernchef, Chief Operating Officer, landschefer i Norge och Danmark, CFO i Sverige och Norge, Ansvarig Levande Djur i Sverige samt Sälj- och marknadsdirektör Sverige. För ytterligare beskrivning, se sid 49. Riktlinjer Årsstämman har fattat beslut om riktlinjer för ersättning till ledade befattningshavare och styrelsen har fastställt en ersättningspolicy i enlighet med årsstämmans riktlinjer. Ersättningspolicy Målsättningen med Scandinavian Standards ersättningspolicy, som följer årsstämmans riktlinjer, är att erbjuda kompensation som främjar verksamhetens ambitioner att attrahera och behålla kvalificerad kompetens. De grundläggande riktlinjerna är att: verka för att medarbetare inom Scandinavian Standard erhåller en kompensation som är marknadsmässig och som gör det möjligt att rekrytera och behålla duktiga medarbetare i linje med Scandinavian Standards gemensamma värderingar; öppen dialog, utmaning och agera nu. erbjuda individuell lönesättning baserad på prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning, vilket innebär att den är neutral i förhållande till kön, etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning med mera. Forskning och Utveckling I samtliga av koncernens bolag pågår arbete för att ta fram mer miljövänliga emballage som samtidigt förlänger hållbarheten på produkterna. Inom produktutveckling har Kronfågel Sverige lanserat ett antal nya produkter som koncept med nya smaker och färdigkryddade kycklingar klara för grillen. Även i Norge och Danmark har det lanserats nya produkter för respektive marknader. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

XBT Provider AB (publ)

XBT Provider AB (publ) Delårsrapport för XBT Provider AB (publ) För perioden 2016-01-01-2016-06-30 Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kr 2016-06-30 2015-12-31 delår helår Nettoomsättning 884

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 juli september Caucasus Oil AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 september 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 48 ksek 157 ksek Periodens bruttoresultat -93 ksek

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 juli 30 september Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK Rörelsemarginalen blev -382% Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer