Innehåll. Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6. Koncernens noter. Moderbolagets noter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6. Koncernens noter. Moderbolagets noter"

Transkript

1 Scandinavian Standard Årsredovisning 2013

2 Innehåll Vd kommenterar året 3 Om oss och våra främsta styrkor 4 Förvaltningsberättelse 6 Verksamhet per region 7 Koncernens räkenskaper - Resultaträkning 16 - Balansräkning 17 - Eget kapital 17 - Kassaflöde 18 Moderbolagets räkenskaper - Resultaträkning 19 - Balansräkning 19 - Eget kapital 20 - Kassaflöde 20 Noter 21 Revisionsberättelse 45 Legal bolagsstruktur 46 Organisationsstruktur 47 Styrelse, revisor och koncernledning 48 Koncernens noter Not 1 Redovisningsprinciper 21 Not 2 Viktiga bedömningar och antaganden av redovisningsändamål 27 Not 3 Segmentsredovisning 28 Not 4 Intäkternas fördelning 29 Not 5 Anställda och personalkostnader 29 Not 6 Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 30 Not 7 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 30 Not 8 Finansiella intäkter och kostnader 31 Not 9 Valutakursdifferenser som påverkar resultatet 31 Not 10 Skatter 31 Not 11 Materiella anläggningstillgångar 32 Not 12 Immateriella anläggningstillgångar 33 Not 13 Andelar i intressebolag 33 Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 34 Not 15 Varulager 34 Not 16 Kundfordringar och övriga rörelsefordringar 34 Not 17 Kortfristiga räntebärande tillgångar och likvida medel 34 Not 18 Eget kapital 34 Not 19 Räntebärande skulder 35 Not 20 Finansiella instrument och finansiell riskhantering 36 Not 21 Pensioner 38 Not 22 Övriga avsättningar 39 Not 23 Leverantörsskulder och andra rörelseskulder 39 Not 24 Leasingåtaganden 40 Not 25 Transaktioner med närstående 40 Not 26 Statliga stöd 40 Not 27 Förvärvade verksamheter 41 Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 42 Not 29 Noter till kassaflödesanalysen 42 Moderbolagets noter Not 30 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 43 Not 31 Skatter 43 Not 32 Andelar i koncernbolag 43 Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44 Not 34 Finansiella instrument 44

3 Scandinavian Standard är ett marknadsledande Skandinaviskt livsmedelsbolag specialiserat på kycklingbaserade produkter. Bolagets uppdrag är att leverera lokalt producerade kycklingprodukter av högsta kvalitet med starkt fokus på kvalitet, djuromsorg, livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Scandinavian Standard producerar och säljer kyld och fryst kyckling samt förädlade kycklingprodukter genom varumärkena Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane samt genom andra varumärken (private label). I Norge är även kalkon och anka samt ägg en del av produktsortimentet. Scandinavian Standard hade under perioden juni-december 2013 en omsättning på 3,1 miljarder SEK, motsvarande en årlig omsättning på 5,3 miljarder SEK, och vd är Leif Bergvall Hansen. Koncernen har närmare medarbetare. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

4 2 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

5 Vd kommenterar året Vi är stolta över att under 2013 ha etablerat Skandinaviens marknadsledande koncern för kycklingbaserade produkter och vi har fullt fokus på att stärka vårt kunderbjudande. Den 3 juni skapade vi Skandinaviens marknadsledande koncern för kycklingbaserade produkter när Scandinavian Standard etablerades. Bolaget bildades genom att samla de största kycklingverksamheterna i Skandinavien, Kronfågel i Sverige, Den Stolte Hane i Norge samt Danpo i Danmark i en gemensam koncern. Koncernen hade under perioden juni-december 2013 en omsättning på 3,1 miljarder SEK, motsvarande en årlig omsättning på 5,3 miljarder SEK, och har nästan medarbetare. Vi har utökat vårt fokus på innovation för att förbättra vårt produktsortiment och göra det relevant och intressant för våra kunder. Våra varumärken är välkända och betrodda i alla de länder vi verkar i. Scandinavian Standard arbetar även nära nyckelkunder inom dagligvaru handeln för att utveckla ett private label-utbud som kompletterar deras varumärken. Kronfågel har under året haft stor succé med nya produkter och nya smaker, något vi absolut ska utveckla vidare. Vi har även arbetat med att integrera verksamheterna och realisera stordriftsfördelar och synergier i syfte att bli mer kostnadseffektiva. De olika länderna har mycket erfarenhet och kunskap att dela. Detta samarbete kommer att hjälpa oss finna de bästa arbetsmetoderna för hela verksamheten. Danpo har till exempel en etablerad exportorganisation vilket är en stor tillgång för att säkra möjligheten att optimera vår försäljning genom export till existerande och nya marknader. Vi ser en stabil långsiktig underliggande strukturell tillväxt inom kycklingmarknaden som ett resultat av ett antal faktorer. Kyckling är en av de mest prisvärda proteinkällor som finns idag med klara hälsofördelar i en jämförelse med fläsk- och nötkött. Vi ser ett ökat hälsomedvetande där konsumenterna efterfrågar mer vitt kött, men även i större grad efterfrågar lokalproducerad färsk kyckling. Kyckling har även miljömässiga fördelar med avseende på energiåtgång i produktionen samt med avseende på utsläpp av växthusgaser i enlighet med konsumenternas efterfrågan. Scandinavian Standard är väl positionerat att dra nytta av denna strukturella tillväxt med sin ledande position i Skandinavien. Positivt underliggande resultat Eftersom bolaget etablerades under sommaren 2013 finns inte några helårssiffror tillgängliga för koncernen. Rörelseresultatet för perioden juni december 2013 justerat för jämförelsestörande poster blev 191 MSEK. Rörelseresultatet landade därför till slut på 37 MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) justerat för jämförelsestörande poster blev 287 MSEK. Under 2014 fortsätter arbetet med att integrera verksamheterna både på central och lokal nivå. Vi ska ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i hela koncernen. Fokus på hållbarhetsfrågor, djurvälfärd och spårbarhet i värdekedjan är något som redan är och kommer öka i fokus hos konsumenterna och vi ska göra vårt yttersta för att se till att våra varumärken ska vara i framkant av utvecklingen. På en marknad där vitt kött förväntas växa starkare än andra köttkategorier och med en stabil underliggande långsiktig tillväxt, kombinerat med vår marknadsledande position har vi en bra bas för vårt fortsatta arbete. Jag vill avslutningsvis tacka styrelsen samt våra medarbetare för ett hårt och intensivt arbete och ser fram emot de nya möjligheter som ges när vi nu samlar våra krafter inom koncernen. Stockholm, april 2014 Leif Bergvall Hansen Vd och koncernchef Marknadsposition och marknadsandelar dagligvaruhandel 2013 Sverige Norge Danmark 45 % 22 % 42 % Resultat, juni december 2013 MSEK Rörelseresultat (EBIT) 37 Jämförelsestörande poster - Engångskostnader i samband med lagervärdering 60 - Transaktionskostnader 73 - Andra engångsposter 21 Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster 191 EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster 287 EBITDA-marginal 9,2 % SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

6 Om oss och våra främsta styrkor 4. Stabila finansiella resultat 1. Ledande skandinavisk livsmedelsbolag i en växande sektor 3. Effektiv sammansättning av verksamheten 2. Etablerad marknadsposition Scandinavian Standard är ett marknadsledande skandinaviskt bolag inom den kycklingbaserade livsmedelsindustrin. Bolaget har etablerat en växande och lönsam verksamhet i Sverige, Norge och Danmark, och är den största skandinaviska kycklingproducenten och den enda aktören med kycklingproduktion i alla tre länderna. Bolaget äger starka varumärken, erbjuder en bred produktportfölj och har en effektiv lokal produktion. Verksamhetens storlek och marknadsnärvaro bidrar till att bolaget är en efterfrågad private label leverantör till dagligvaruhandeln och en naturlig partner med vilken man kan utveckla och utöka kategorin. Scandinavian Standard anser sig vara väl positionerat för att dra fördel av den förväntade framtida tillväxten på den skandinaviska marknaden för kycklingbaserade livsmedelsprodukter. 1. Ledande skandinavisk matproducent i en växande sektor Ledande lokal producent på en konsoliderad marknad Med en historik som daterar tillbaka till 1950-talet har Scandi Standard, via sina dotterbolag med underkoncerner Kronfågel AB, Danpo A/S och Scandinavian Standard Norway AS (tidigare Cardinal Foods AS), etablerat en stark ställning som den ledande leverantören av kycklingbaserade livsmedelsprodukter på den skandinaviska marknaden. Marknaden, exklusive import, kännetecknas av en hög grad av konsolidering med två till tre stora producenter i respektive land som står för praktiskt taget all inhemsk produktion av produkter som säljs i dagligvaruhandeln. Scandinavian Standard är den största skandinaviska kycklingproducenten och den enda aktören med kycklingproduktion i alla tre geografiska områden. Omfattande portfölj med varumärkesprodukter som kompletteras av private label-lösningar Produktsortimentet innefattar såväl färska som frysta produkter inom flera kategorier, inklusive hel kyckling och förädlade produkter såsom styckningsdetaljer, smaksatta och färdiglagade produkter samt bearbetade produkter och måltidslösningar. Inom dagligvaruhandelssegmentet bedriver Scandinavian Standard sin verksamhet genom starka varumärken, men även genom vissa sekundära varumärken och ett omfattande sortiment private label-lösningar. Bolagets nyckelvarumärken har en hög varumärkesmedvetenhet och bolaget strävar ständigt efter, via aktiv produktutveckling och fortlöpande marknadsföring, att utveckla sina varumärken ytterligare och stärka sin ställning som marknadsledare. Kombinationen av ett brett produktsortiment, starka varumärken och möjligheten att erbjuda ett omfattande utbud av private label-lösningar ger bolaget möjlighet att vara huvudleverantör och drivande i sin kategori hos flera av dess största dagligvaruhandelskunder. Stark ställning på en växande marknad för restauranger och storkök Scandinavian Standard är en av de största skandinaviska leverantörerna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter till marknaden för restauranger och storhushåll. Segmentet utgörs till stor del av snabbmatskedjor, men även av hotell, restauranger och storkök inom offentlig sektor. Bolaget upplever en stark efterfrågan på kycklingbaserade livsmedelsprodukter från snabbmatskedjor. Kycklingbaserade livsmedelsprodukter ger snabbmatskedjorna möjlighet att locka en bredare krets konsumenter som föredrar ett nyttigare alternativ. Solida kundrelationer Scandinavian Standard har nära och långvariga relationer med sina största kunder inom Skandinavien. Exempelvis är bolaget en av huvudleverantörna av kyckling till flera stora dagligvaruhandlare i alla marknader såsom ICA, Coop, Rema 1000, Axfood och Dansk Supermarked. Etablerad position för att dra nytta av exportmöjligheter Scandinavian Standard ser ett ökat intresse för kycklingbaserade livsmedel från utlandet. Bolaget har en separat säljkår som endast fokuserar på exportmarknader vilket, i kombination med dess breda produktutbud, effektiva produktionsinfrastruktur, goda kvalitet samt höga standard för djuromsorg har hjälpt bolaget att bygga en stabil plattform för att ta till vara på exportmöjligheter. Bolaget säljer för närvarande frysta produkter till cirka 40 länder, däribland exempelvis Tyskland, Storbritannien och flera marknader i Asien. Exporten utanför skandinavien står för cirka 14 procent av bolagets nettoomsättning och förväntas öka till följd av fokuserade exportinsatser. 4 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

7 2. Etablerad marknadsställning Ökad efterfrågan på färska, lokalt producerade produkter De skandinaviska konsumenterna fokuserar alltmer på hälso- och bekvämlighetsaspekterna avseende mat och näring. Den här trenden ökar efterfrågan på färska snarare än frysta matprodukter, eftersom färska produkter i allmänhet uppfattas hålla högre kvalitet och är ett mer behändigt format. Den relativt korta hållbarhetstiden för färska produkter begränsar möjligheterna för import vilket gynnar de lokala skandinaviska producenterna i allmänhet. Strikt reglering av de skandinaviska marknaderna De skandinaviska kycklingmarknaderna styrs av omfattande reglering och kontroll rörande hygien, livsmedelssäkerhet och djuromsorg. Det är en vedertagen praxis att ha ett mycket begränsat användande av fodertillsatser, exempelvis antibiotika och tillväxthormoner. Stora investeringar krävs för nyetableringar Storskalighet förbättrar lönsamheten inom kycklingproduktion. Att bygga produktionsanläggningar som är tillräckligt stora för att konkurrera med Scandinavian Standard skulle kräva stora kapitalinvesteringar. Detta kompliceras ytterligare av det faktum att dess anläggningar har fördel av att vara placerade nära de bönder som är kontrakterade att leverera levande kycklingar. Lagstadgade transportrestriktioner innebär att en anläggning måste vara i närheten av bönderna. Scandinavian Standard har under de senaste åren konsoliderat flera av sina produktionsenheter till en eller två stora fabriker per land. Detta har resulterat i betydande stordriftsfördelar i dess produktionsenheter och väsentliga effektivitetsförbättringar. 3. Effektiv sammansättning av verksamheten Centraliserad samordning och ledning av produktion och inköp Under 2012 etablerade bolaget en centraliserad koncernfunktion med ansvar för processkapaciteten, anläggningsoptimering, effektivitet och avkastningsmaximering och investeringar. Interna jämförelser identifierade betydande förbättringsmöjligheter genom implementering av etablerade och väl beprövad driftspraxis från Danmark till Sverige och Norge. Bolaget har utvecklat en väldefinierad plan för att vidare förbättra produktionseffektiviteten med endast begränsade investeringar. Decentraliserat och lokalt kommersiellt beslutsfattande nära kunder och konsumenter Medan samordningen av produktion och inköp (förutom kycklingar) är centraliserad på koncernnivå, är ansvaret för kommersiell försäljning, marknadsföring, utveckling av nya produkter och inköp av levande kycklingar fortfarande decentraliserat på landsnivå. Varje landschef har fullt resultatansvar för sitt land. Detta inkluderar fullt ansvar för att utforma utvecklingen av nya produkter efter de lokala preferenserna, samt för hanteringen av den lokala balansen mellan tillgång och efterfrågan. Välinvesterade och effektiva produktionsanläggningar, med potentiell reservkapacitet och möjligheter att växa Scandinavian Standard har en välinvesterad och effektiv produktionsinfrastruktur. Bolaget har sedan 2008 investerat betydligt för att konsolidera de svenska, danska och norska produktionsanläggningarna och öka automatiseringen samt minska arbetsstyrkan. Som en följd av den senaste tidens produktivitetsförbättringar har flera av bolagets produktionsanläggningar fått reservkapacitet för en ökad produktionsvolym. Det kommer att ge bolaget en strukturell konkurrensfördel för att vinna marknadsandelar och dra fördel av den underliggande marknadstillväxten med inga ytterligare stora investeringsbehov. 4. Stabila finansiella resultat Utmärkta finansiella resultat Mellan 2011 och 2013 har Scandinavian Standards dotterbolag ökat sin nettoomsättning mer än tillväxten i de underliggande marknaderna. Effektivitetsprogram och kommersiella insatser har bidragit till ökad lönsamhet Sedan 2011 har marginalerna förbättrats genom framgångsrik implementering av flera fokuserade effektivitets förbättringsinitiativ och kommersiella insatser. Scandinavian Standard förväntar sig att effektivitetsprogrammen ska fortsätta att ge goda effekter, när erfarenheterna sprids vidare i Koncernen. Stabilt kassaflöde Som tidigare nämnt har Scandinavian Standard genomfört betydande historiska investeringar i dess produktionsinfrastruktur och samtidigt investerat i effektivitetsförbättringar i dess respektive anläggningar. Under överskådlig framtid förutser bolaget inga stora investeringar i produktionsinfrastrukturen annat än ordinarie underhåll och fortsatta effektivitetsförbättringar. Stabil finansiell profil möjliggör flexibilitet i hantering av ytterligare möjligheter Scandinavian Standars stabila finansiell ställning i kombination med det stabila kassaflödet bör säkerställa att bolaget har en hög grad av flexibilitet avseende organisk tillväxt, potentiella förvärv och förmåga att klara eventuella prisfluktuationer såväl som ökad konkurrens från marknaden. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Standard AB, org.nr avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Moderbolagets och koncernens resultat och ekonomiska ställning, som avser perioden juni till december, framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande kommentarer och noter. Koncernens nyckeltal juni-december 2013 Nettoomsättningen för koncernen blev MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 37 MSEK. Rörelsemarginalen var 1,2 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -53 MSEK. Årets resultat uppgick till -80 MSEK. Investeringarna uppgick till 92 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -12 MSEK. Resultat per aktie för 2013 blev -0,16 SEK. Kassaflöde per aktie för 2013 blev 0,024 SEK. Soliditeten uppgick till 13,3 procent. Medelantal anställda var varav 43 procent kvinnor. Scandinavian Standard koncern Sverige Norge Danmark Cardinal Foods AS i Norge genomförde under 2013 ett namnbyte till Scandinavian Standard AS. Scandinavian Standardkoncernen blev därmed Skandinaviens ledande aktör på kycklingmarknaden med 5,3 miljarder SEK i årlig omsättning. I Norge bedrivs utöver kycklingproduktion även försäljning av ägg samt kalkon/anka-produkter. Ägarförhållanden och aktiestruktur Scandinavian Standard huvudägare är CapVest och Lantmännen. CapVest är största ägare med 50 procent av ägandet och Lantmännen äger 46 procent. Resterande aktier ägs av ledningen i Scandinavian Standard. Kapitalstrukturen i Scandinavian Standard består av aktieägarlån, preferensaktier och stamaktier. Förenklat så har innehavarna av aktieägarlånen rätt till full återbetalning innan innehavare av preferensaktier har rätt att erhålla någon utdelning och innehavare av preferensaktier har rätt till full utdelning före innehavare av stamaktier har rätt till utdelning. Lantmännen och CapVest har samma fördelning av sitt ägande mellan de olika instrumenten och innehar röststarka aktier. Detta medför att Scandinavian Standards röster fördelas med 52 procent på CapVest och 48 procent på Lantmännen. Finansiell ställning Scandinavian Standard AB är ett svenskt aktiebolag som lyder under svensk rätt. Scandinavian Standard har som främsta mål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper. Bolaget ska därjämte samordna de verksamheter som bedrivs av bolaget samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Genom det helägda dotterbolaget, Scandi Standard AB, äger Scandinavian Standard verksamhetens olika bolag. Bakgrund till bolaget Koncernen bildades den 3 juni 2013 i samband med att CapVest (fonder under förvaltning och rådgivning av CapVest Associates LLP) och Lantmännen ek för bildade Scandinavian Standard AB för ägandet av en ny gemensam aktör. Scandinavian Standard AB köpte via det helägda dotterbolaget Scandi Standard AB, Kronfågel AB i Sverige inklusive SweHatch AB och AB Skånefågel, samt Cardinal Foods AS i Norge och Danpo A/S i Danmark. 6 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013 Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2013 till 72 MSEK. Soliditeten uppgick till 13,3 procent. Koncernens resultat Rörelseresultatet för koncernen blev 37 MSEK för perioden juni december Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 191 MSEK. Jämförelsesiffror finns ej eftersom bolaget bildades under Resultat före finansiella poster uppgick till 53 MSEK. Årets resultat blev 80 MSEK. Transaktionskostnader I samband med genomförandet av de olika bolagstransaktionerna uppstod kostnader på 73 MSEK, vilket har belastat koncernresultaträkningen för räkenskapsåret Vid upprättandet av förvärvsbalansen ökades värdet på lagret med 60 MSEK vilket utföll som en kostnad i årsbok slutet då dessa produkter såldes under året. Utöver detta tillkom andra engångsposter om 21 MSEK under 2013.

9 Verksamhet per region Scandinavian Standard är genom dotterbolagen verksamt i de tre skandinaviska länderna. Segmentrapportering sker per respektive region (land). Norge Omsättning 904 MSEK Rörelseresultat (EBIT) 54 MSEK Marginal 6,0 % Medelantal anställda 328 Extern omsättningsfördelning per region 2013 Sverige 36 % Norge 29 % Danmark 35 % Sverige Omsättning MSEK Rörelseresultat (EBIT) 32 MSEK Marginal 2,7 % Medelantal anställda 532 I Sverige bedrivs verksamhet i Kronfågel AB, Swehatch AB och AB Skånefågel. Kronfågel AB är den svenska marknadens största aktör för kyckling, och har cirka 45 procent av totalmarknaden för samtliga kycklingprodukter. Kronfågels kunder finns inom dagligvaruhandel, restauranger och storhushåll samt inom livsmedelsindustrin. Bolagets största kunder är ICA, Axfood och Coop. Kronfågels målsättning är att leverera högkvalitativa kylda och frysta produkter genom att ta ansvar för hela värdekedjan, när det gäller djuromsorg, transporter, energi, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Kronfågels kycklingverksamhet är certifierad enligt livsmedelsstandarden BRC. SweHatch är ett äggkläckeri som levererar daggamla kycklingar till uppfödare i Sverige och i viss mån för export. Bolaget är det största i Sverige inom sitt område. Skånefågel erbjuder lokalproducerade fågelprodukter till svensk dagligvaruhandel, storhushåll samt restauranger. Scandinavian Standard utvärderar strategiska alternativ avseende denna del av verksamheten. Tillväxten i marknaden är god med en total ökning om 5 procent för helåret För kyld kyckling ligger tillväxten däremot högre på omkring 11 procent. En trend med ökat hälsomedvetande bland konsumenterna ger ökad efterfrågan på kycklingprodukter, och framförallt färsk kyckling. För 2013 låg den totala produktionen av svensk kyckling på cirka 81 miljoner kycklingar, en ökning med 6,5 procent jämfört med Kronfågel svarar för cirka hälften av den totala produktionen. I Norge bedrivs verksamheten i bolaget Scandinavian Standard AS. Scandinavian Standard AS är en ledande aktör inom marknaden för vitt kött och ägg i Norge. Till norska konsumenter levereras ägg och vitt kött under varumärket Den Stolte Hane, samt indirekt som private label. Vestfold Fugl levererar produkter av kyckling, kalkon, höns och anka för foodservice; storhushålls- och industrimarknaden. Den norska verksamheten fokuserar på hälsosamma, högkvalitativa färskvaror med stränga krav på kvalitet och livsmedelssäkerhet i kombination med snabb innovation och effektiva produktionsanläggningar för fjäderfä och ägg. Hela värdekedjan från bonde till konsument kvalitetssäkras kontinuerligt. Kunder i Norge är butikskedjor som till exempel Coop Norge, Rema 1000, och Norgesgruppen, men bolaget profilerar sig som en kedjeneutral leverantör. Tillväxten i marknaden har historiskt varit 5-10 procent, och var 5 procent under Mot konsument arbetar bolaget under ledorden sunt, snabbt och enkelt. Danmark Omsättning MSEK Rörelseresultat (EBIT) 31 MSEK Marginal 2,6 % Medelantal anställda 817 Den danska verksamheten bedrivs i bolaget Danpo A/S som är Danmarks största tillverkare av kycklingprodukter. Danpo säljer sina produkter under varumärket Danpo men även andra varumärken genom private label. Danpo har fokus på tre aspekter Livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring och den goda smaken. Danpo arbetar efter den internationellt erkända och omfattande BRC-standarden, se sid 8. Danpo har en stark position på den danska marknaden med cirka 50 procent andel på färska produkter och cirka 25 procent andel på frysta produkter. En mycket stor del av produktionen går till export (cirka 2/3) och cirka 1/3 till inhemsk konsumtion. Tillväxttakten ligger på cirka 3 procent om året. Danpo kommer fortsatt ha stort fokus på att etablera sig på nya marknader i Europa och Asien där efterfrågan förväntas öka. Danpo A/S äger också 1/3 av Farmfood A/S, ett bolag som förädlar biprodukter från kycklingslakterier. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

10 Varumärken Scandinavian Standard har en bred produktportfölj som inkluderar färska och frysta kycklingprodukter i flera kategorier på alla skandinaviska marknader. Dessutom säljer bolaget ägg på den norska marknaden. Produkterna säljs under Scandinavian Standards egna varumärken samt via dagligvaruhandelns private labels. Långsiktiga finansiella mål och måluppfyllning Koncernen fokuserar på mål avseende tillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Koncernens viktiga händelser 2013 Bolaget Scandinavian Standard etablerades den 3:e juni 2013 vilket var den för koncernen största enskilda händelsen under året. En operativ ledning etablerades under 2013 för att samordna aktiviteter i de olika bolagen i koncernen. Scandinavian Standard ändrade från brutet räkenskapsår med avslut den 30/6 till kalenderår med avslut den 31/12. Även de olika bolagen i koncernen; Kronfågel AB, Kronfågel Holding AB, SweHatch AB och AB Skånefågel ändrade från brutet räkenskapsår med avslut den 30/6 till kalenderår med avslut den 31/12. Danpo mottog Dansk Industris (DI) produktivitetspris för verksamhetens arbete med kvalitet, hygien och energiförbrukning. Synergieffekter Scandinavian Standard är efter konsolideringen av samtliga bolag den ledande aktören på den skandinaviska marknaden för kyckling och kycklingprodukter. Sammanslagningen ger möjligheter för synergier i form av tillgång på kompetens, förpackningsteknik, marknadserfarenhet och forskning och utveckling över gränserna i Skandinavien. Danpo A/S i Danmark agerar även som exportagent för Kronfågel Sveriges export till Europa och Asien. Bolaget ämnar öka exporten av sitt produktionsöverskott med syfte att hålla nere lager och optimera prissättningen. Inköps- och produktionsorganisationerna är idag samordnade för att ta tillvara synergieffekter. Försäljning och marknadsföring sker däremot lokalt i respektive land. Centrala funktioner för finans etc. är under utarbetande. En gemensam IT-funktion är planerad under Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en av bolagets grundfundament och bas för den strategiska inriktningen. Scandinavian Standards ska erbjuda kycklingprodukter som är ansvarsfullt producerade. Scandinavian Standard tar ansvar för att: skapa en säker arbetsmiljö främja mångfalden och tillvarata medarbetarnas kompetens säkra en god djurvälfärd anlita ansvarsfulla leverantörer optimera energiförbrukning och råvaruhantering. Scandinavian Standard fokuserar på en proaktiv utveckling av hållbara affärer. Scandinavian Standards syn är att hållbarhetsperspektivet ska vara väl integrerat i verksamhetens styrande processer, och nära kopplat till affärsverksamheten. Implementering av Scandinavian Standards uppförandekod i alla delar av verksamheten utgör en viktig grund i hållbarhetsarbetet. Uppförandekoden innehåller övergripande riktlinjer för att säkerställa god arbetsmiljö och sociala villkor, god affärsetik och miljöansvar. Samtliga medarbetare utbildas i uppförandekoden. De svenska och danska kycklingverksamheterna är certifierade efter den omfattande BRC-standarden. Certifiering genomförs av Sai Global och omfattar allt från HACCP-system, kvalitetsledningssystem, fabrikkrav, produktionskontrollprocesser och personal. HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Point vilket används för att bevaka hela värdekedjan. Från ett europeiskt perspektiv uppvisar de skandinaviska länderna höga nivåer av reglering och strikta kontroller. Huvudskillnaden är den ytterst begränsade användningen av antibiotika, som möjliggörs av strikta och frekventa sjukdomskontroller, och mycket strikta djurskyddsregler angående djurtäthet, foder- och dricksvattensystem, klimat och luftkvalitet osv. Ökat fokus på resurseffektivitet Scandinavian Standard eftersträvar resurshushållning och bästa möjliga effektivitet genom hela varuflödet, från inköp till slutkund. Detta är en kritisk framgångsfaktor, 8 SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING 2013

11 idag viktigare än någonsin utifrån utmaningen att hushålla med planetens begränsade resurser. Scandinavian Standard arbetar fortsatt för minskade kostnader och minskad miljö- och klimatpåverkan genom optimering och effektivt materialutnyttjande. Scandinavian Standard arbetar även för minskad klimatpåverkan i samtliga produktionsled i samarbete med relevanta samarbetspartners. Slakt och förädling av kyckling är en energi- och vattenintensiv verksamhet. Åtgärder för att effektivisera vattenanvändning genomförs löpande på samtliga anläggningar. Danpo har haft ett speciellt projekt för att effektivisera sin vattenanvändning. Danpo har arbetat fokuserat med LEAN (metodik för systematiskt och långsiktigt förändringsarbete i hela produktionskedjan) och uppnått många produktionsförbättringar, för vilket bolaget vann Dansk Industris produktivitetspris. Med hjälp av ett energikontrolleringsprogram reducerade Danpo CO 2 - och vattenförbrukningen ytterligare. Både Danpo och Kronfågel har uppdaterat intransportsystemen för levande djur vilket bidragit till bränslebesparingar och förbättringar på hållbarhetsområdet. Inom Kronfågel fortsätter produktionsanläggningen i Valla, Sörmland, att effektivisera sina produktionsprocesser. Ett antal projekt har initierats för öka effektivitetsnivån. Arbete pågår även i Sverige och Danmark med att köpa RTRS-soja som ett steg i att ta ökat hållbarhetsansvar i värdekedjan. Bolaget har också sett betydande potential för förbättring av effektiviteten på anläggningarna i Norge. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken I Sverige bedriver Scandinavian Standard tillstånds- och anmälningpliktig verksamhet på ett antal anläggningar, allt i enlighet med miljöbalken. Verksamheterna utgörs av anläggningar för tillverkning av livsmedel. Direkt miljöpåverkan sker främst genom buller, utsläpp till luft och vatten samt mellanlagring av farligt avfall. Tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet bedrivs även i Norge och Danmark. Sjukdomskontroll Salmonellasmitta är en löpande utmaning för hela kycklingindustrin. Sverige har en lång tradition av bekämpning av Salmonella med väl utvecklade processer i hela värdekedjan. Det har gjort att Sverige har en särställning inom EU och att restriktioner finns för import av färska produkter för att hindra eventuella sjukdomsutbrott. Tack vare hårt arbete i Skandinavien de senaste 10 åren så är kycklingprodukter från regionen nu välkända för att vara relativt sjukdomsfria, vilket stärker exportvärdet till nya marknader. Personal Medelantalet anställda uppgick under 2013 till personer. Av medelantalet anställda avser 532 anställda i Sverige, 328 anställda i Norge och 817 anställda i Danmark. Scandinavian Standards målsättning är att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, kännetecknad av ett sunt arbetsklimat där kompetens tillvaratas och utvecklas inom hela koncernen. I Scandinavian Standards jämställdhets- och mångfaldspolicy slås bland annat fast att koncernen ska tillvarata och värdesätta alla medarbetares kompetenser, egenskaper och erfarenheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller andra individuella olikheter. Det fastslås vidare att koncernen ska ta avstånd från all kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare under 2013 beskrivs mer utförligt under not 5. Ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare 2014 avses Scandinavian Standard koncernledning Med ledande befattningshavare 2013 avses den operativa ledningen som inkluderar verkställande direktören (Vd) tillika koncernchef, Chief Operating Officer, landschefer i Norge och Danmark, CFO i Sverige och Norge, Ansvarig Levande Djur i Sverige samt Sälj- och marknadsdirektör Sverige. För ytterligare beskrivning, se sid 49. Riktlinjer Årsstämman har fattat beslut om riktlinjer för ersättning till ledade befattningshavare och styrelsen har fastställt en ersättningspolicy i enlighet med årsstämmans riktlinjer. Ersättningspolicy Målsättningen med Scandinavian Standards ersättningspolicy, som följer årsstämmans riktlinjer, är att erbjuda kompensation som främjar verksamhetens ambitioner att attrahera och behålla kvalificerad kompetens. De grundläggande riktlinjerna är att: verka för att medarbetare inom Scandinavian Standard erhåller en kompensation som är marknadsmässig och som gör det möjligt att rekrytera och behålla duktiga medarbetare i linje med Scandinavian Standards gemensamma värderingar; öppen dialog, utmaning och agera nu. erbjuda individuell lönesättning baserad på prestation, arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet och befattning, vilket innebär att den är neutral i förhållande till kön, etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning med mera. Forskning och Utveckling I samtliga av koncernens bolag pågår arbete för att ta fram mer miljövänliga emballage som samtidigt förlänger hållbarheten på produkterna. Inom produktutveckling har Kronfågel Sverige lanserat ett antal nya produkter som koncept med nya smaker och färdigkryddade kycklingar klara för grillen. Även i Norge och Danmark har det lanserats nya produkter för respektive marknader. SCANDINAVIAN STANDARD ÅRSREDOVISNING

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer