Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A Stockholm Telefon Organisationsnummer: Aktiespararnas årsredovisning 2011 Textredigering: Helena Traneving Layout: Mattias Lundqvist Innehåll Aktiespararna Förvaltningsberättelse 6 Beslutande organ 8 Presentation av styrelsen i SARF, SAB och AU 9 Valberedning, kommittéer, utskott 10 Organisation och personal 11 Aktiespararnas kapitalförvaltning 12 Verksamhetens risker 13 Aktieinvests risker och riskhantering 14 Koncernens resultat- och balansräkning 16 Förbundets resultat- och balansräkning 18 Kassaflödesanalyser 20 Tilläggsupplysningar 21 Revisionsberättelse 35 Tioårsöversikt 36 Vision Ett medlemskap i Aktiespararna skall vara det självklara valet för alla som är intresserade av aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument. Förbundet skall vara den naturliga mötesplatsen för denna grupp, så väl fysiskt som virtuellt. Mission Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Verksamhetsidé Vår idé är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt aktiesparande genom att: Driva utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö. Med hög kompetens och oberoende vara den främsta företrädaren och lobbyorganisationen för att förbättra ärgarmiljön för sparande i aktier och aktierelaterade instrument. Erbjuda säker och objektiv kunskap, information och rådgivning. Med ett brett utbildningserbjudande, relevant information och ett starkt nätverk av aktiesparare förbättra medlemmarnas möjlighet att bli framgångsrika aktiesparare, oavsett kunskapsnivå. Erbjuda unika tjänster för aktiehandel och investeringsbeslut och göra det billigare och enklare att bli en framgångsrik aktiesparare. 2 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

3 Ett självklart val för alla aktieintresserade Omvärlden skakade till igen Fjolårets yttre miljö präglades av fortsatt kaos i Europa, börsturbulens och historiskt låg ränta. Aktiemarknaden föll tungt under slutet av sommaren och kraftiga svängningar fortsatte ända fram till advent. Antalet personer som direktäger aktier fortsatte att minska något och var vid årets slut 2,1 miljoner. Denna utveckling är oroväckande eftersom privatpersoners exponering mot börsen samtidigt ökar. Förklaringen är att finansbranschen har blivit skickligare på att sälja fonder och paketerade produkter, för vilka man kan ta högre avgifter. Det kan låta som en dyster värld att verka i för Aktiespararna. Vi är dock övertygade om att betydelsen av att det finns en stark, oberoende ideell aktiespararorganisation som står på den enskildes sida är större än någonsin. Mitt i det tredje steget mot ett starkare Aktiespararna Efter finanskriser utarbetade vi en plan för hur förbundet bäst ska organiseras för att uppfylla sina mål inom ramen för en balanserad ekonomi. Steg ett innebar ett omfattande besparingsprogram som har sänkt kostnadskostymen med 20 MSEK. Steg två innebar en översyn av organisationen vilken ledde till att antalet verksamhetsområden drogs ned till tre; Medlemsavdelning, Intressebevakning och Kommunikation. Därutöver tillkommer naturligtvis vårt helägda dotterbolag Aktieinvest. Förändringen genomfördes i januari 2010 och sedan dess har fokus varit på att öka våra intäkter, genom en starkare relation med våra medlemmar och våra mer kommersiella aktiviteter. Under 2011 skulle vi gå i mål med det tredje steget och därmed kunna finansiera vårt underskott i verksamheten med ränta och utdelningar från vår finansförvaltning. Så blev det inte. Trots en ordentlig intäktsökning nådde vi inte dit. Vi drabbades också av en extraordinär kostnad för Aktieinvest som försämrade koncernens resultat avsevärt. Resultatet efter skatt för koncernen blev 1,2 ( 0,9) MSEK. På rörelsenivå, exklusive utdelningar och reavinster, blev resultatet 19,1 ( 18,7) MSEK. Fortsatt stor aktiesparrörelse trots vikande medlemstal En medlemsorganisation blir inte starkare än sina medlemmar, heter det ofta. För att skapa denna styrka krävs att man attraherar många inom den berörda målgruppen. Här är vi inte nöjda med utvecklingen. Konkurrensen har hårdnat samtidigt som antalet aktieägare minskat. Det är inte främst från andra intresseorganisationer som vi möter konkurrens utan från kommersiella aktörer som med sitt utbud av produkter och tjänster tangerar flera av våra områden. Vi måste därför vässa oss så att nuvarande och potentiella medlemmar i högre utsträckning uppfattar att de får bättre förutsättningar att bli framgångsrika i sitt sparande genom sitt medlemskap och att vår röst på aktiemarknaden är viktig. Under året sjönk antalet medlemmar till (70 244). Det är fortfarande en bra siffra internationellt sett, men vi är absolut inte nöjda. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

4 Bättre förutsättningar för ett framgångsrikt aktiesparande Vår idé med Aktiespararna är att medlemmarna skall få bästa möjliga förutsättningar att bli framgångsrika i sitt långsiktiga aktie- och aktiefondsparande. Detta ska möjliggöras genom att vi mot politiker och marknad driver utvecklingen för en bättre ägarmiljö, genom objektiv information och utbildning stärker medlemmarnas kompetens och med hjälp av bra redskap underlättar placeringsbesluten. Ägarmiljö Betydelsefull bolagsbevakning Aktiespararna har en viktig uppgift att bevaka marknaden och driva de vanliga aktieägarnas intressen, de som regelmässigt är en minoritet. Vår närvaro vid bolagstämmorna är en viktig del av denna bevakning. Under 2011 ökade vi bevakningen, från 450 till 470 stämmor. Uppmärksam heten kring Aktiespararna och bolagsbevakningen blev också större under året. Totalt expo nerades Aktiespararna vid 2600 tillfällen i olika medier, vilket är högt. De bolagsärenden som rönte störst uppmärksamhet var delningen av Investment AB Öresund, där förbundet motsatte sig de två huvudägarnas förslag till uppdelning av bolaget. Bakgrunden till delningen var fallissemanget i HQ året tidigare, en fråga som fortsatt har krävt mycket kraft och engagemang under Klimatet för att genomföra nyemissioner var svalt under året. Förbundet har fått ta ställning till förslag om kapitalanskaffning och andra typer av finansieringslösningar som ofta rört sig i gränslandet mellan eget kapital och långsiktiga lån. Sett över en längre tid kan vi också se att andelen riktade emissioner ökar, vilka alltid utmanar kravet på likabehandling av aktieägarna. Dessa frågor kräver ofta omfattande analyser och svåra avväganden. Politikerna möter Aktiespararnas krav I maj 2009 överlämnade vi till regeringen ett kom plett förslag till ett nytt konto för att förenkla spa randet i aktier. Drygt två år senare fattade riks dagen beslut om införandet av Investeringssparkontot (ISK), ett konto som i allt väsentligt lik nar vårt förslag. Även om ISK inte löser grundproblemet, nämligen att svenskarna tillhör de högst beskattade när det gäller kapitalinkomster, är det ett stort steg i rätt riktning, med direktägande av aktier och för närvarande en relativt låg skatt. Mot Bryssel har förbundet bedrivit påverkansarbete, bland annat i frågan om förändrad re vision och i den mer omfattande frågan kring ägar styrning. Förbundets ställningstaganden har väckt uppmärksamhet och vi har vid flera tillfällen bjudits in för att representera en viktig röst. Kompetens träffar över hela landet Aktiespararna ska vara den naturliga mötesplatsen för alla aktie- och aktiefondintresserade sparare i Sverige arrangerade våra lokalavdelningar nära aktiviteter. Variationen i utbudet var större än tidigare, vilket vi hoppas innebär att fler medlemmar kunde finna något intressant och tilltalande. Ny konkurrenskraftig tidning Efter sommaren re-lanserades tidningen Aktiespararen. Nytt format, en modernare layout, mer aktieanalys och portföljråd samt flera nya skribenter och krönikörer var de viktigaste delarna. Mottagandet har varit mycket bra och många medlemmar och röster utanför Aktiespararna har hört av sig och uttryckt sin uppskattning över den nya förbundstidningen. På vår webbplats, som informationsmässigt är ett viktigt komplement till tidningen, har vi ökat resurserna för att fylla den med mer redaktionellt innehåll. Antalet besökare har fortsatt att öka samtidigt som varje besökare stannar längre på vår webbplats. Ökad kunskap är nyckeln till framgång Utbildning är en betydelsefull del av vår verksamhet eftersom vi vet att kunskap starkt förbättrar medlemmarnas förutsättningar att framgångsrikt förstå och navigera på aktiemarknaden. Våra medlemmar har under året erbjudits fler utbildningsresor och fler utbildningslördagar. När det gäller utbildning i lokal samverkan med studieförbund har det på många orter fungerat sämre. En anledning är att studieförbunden visat ett svagt intresse för att marknadsföra och 4 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

5 genomföra aktierelaterad utbildning. Som ett komplement till den lärarledda utbildningen finns våra webbaserade kurser, där vi erbjudit grundkursen utan kostnad för våra nya medlemmar. Under hösten släppte vi två nya böcker. Den första, Sluta pensionsspara, uppmanar istället till ett mer kostnadseffektivt privat direktsparande. Den andra, Framgångsrik aktiehandel, fokuserar på hur vi med hjälp av sannolikhetslära kan få ett försprång i vårt aktiesparande. Morgondagens aktiesparare genom utbildning Sedan 2006 har Aktiespararna satsat på att ut bilda unga i aktie- och aktiefondsparande. Ge n om pro jektet Ung Privatekonomi, där vi är huvudfinansiär, når vi nu via Unga Aktiesparare till elever på årsbasis. Initiativet är viktigt för att både sprida kunskap bland dagens unga och visa våra politiker att det, med begränsade resurser, går att åstadkomma förändringar i värderingar och attityder med hjälp av information och kunskapsspridning. Huvudman för projektet är stiftelsen Aktiefrämjandet. eftersom tidningen ändå förvaltar portföljerna för det redaktionella innehållets skull. Den enda avgift som kunderna betalar är courtaget, precis som när man gjort affärerna själv. Den nya spartjänsten har inledningsvis lockat över personer. Stort tack för alla insatser Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla som är lokalt engagerade och anställda i organisationen. Tack vare era insatser har vi tillsammans lyckats skapa ett starkare medlemsinnehåll. Redskap Vårt analysprogram fortsätter ta mark Aktiespararnas analysmodell digitaliserades i bö rjan av 2000-talet och sedan 2003 finns programmet Hitta Kursvinnare tillgängligt för medlemmarna. Då programmet innehåller fundamen tal analys, teknisk analys, nyckeltalssortering och mycket mer finns användare både bland de långsiktiga spararna och de med kortare perspektiv. Programmet är nu störst i Sverige med användare och antalet användare ökade med sju procent under året, trots den svaga börshösten. Nytt sätt att spara i aktier via Aktieinvest I mars lanserade Aktieinvest produkten Portföljspar som är ett sparande som är enklare än enskilt aktiesparande och billigare än fondsparande. Nu kan medlemmarna och kunderna i Aktieinvest köpa en spegel av tidningen Aktiespararens tre olika portföljer: Bas, Tillväxt och Avkastning. När tidningen väljer att placera om i portföljerna sker motsvarande förändringar direkt på kundernas depåer, varför detta kan liknas vid en fond. Fördelen är att ingen förvaltningsavgift tas ut, VD Günther Mårder och styrelseordförande Johan Flodström. Foto: Fredrik Stehn Sveriges Aktiesparares Riksförbund

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Sveriges Aktiesparares Riksförbund med organisationsnummer avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en ideell förening för privatpersoner som vill förbättra sina förutsättningar att bli framgångsrika i sitt aktie- och fondsparande. Föreningen hade medlemmar vid utgången av Genom medlemskapet tillhandahåller föreningen utbildning, aktieträffar, böcker, tidningen Aktiespararen, hemsidan nyhetsbrev samt aktiejuridisk rådgivning. Aktiespararna bevakar för medlemmens räkning den enskilde aktiespararens intressen gentemot marknaden, bolagen, storägare och finansindustri. Vidare erbjuds medlemmen aktie- och fondhandelstjänster genom dotterdotterbolaget Aktieinvest innebar ett turbulent börsår vilket resulterade i stora aktiefondsförsäljningar och minskat direktägande av aktier bland svenska privatsparare. Intresset för börsen sjönk. Under året har medlemstalet varierat mellan och och per hade förbundet (70 244) medlemmar. Medlemsintäkterna i förbundet uppgick till 20,9 (18,8) MSEK. Ökningen av medlemsintäkterna beror på den avgiftshöjning som trädde i kraft 1 juli Tidningen Aktiespararens TS-kontrollerade upp - laga var (65 700) för helåret. Annonsförsäljningen i Aktiespararen steg med drygt 20 procent till 3,6 (2,9) MSEK. Genomsnittligt antal unika besökare på webbplatsen per månad ökade till (72 300). Annonsintäkterna för webben var 0,46 (0,59) MSEK. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet var efter utsortering av inaktiva mottagare under året. Aktiespararnas försäljning av utbildningar, analysprogramvaror och böcker ökade till 6,4 (5,6) MSEK. Under året deltog nära personer i förbundets utbildningar. Antalet användare av analysprogramvaran Hitta kursvinnare uppgick i slutet av 2011 till cirka personer. Indexfonden Aktiespararna Topp Sverige ryms inom Aktieinvest. Fondens nettoflöde var 10 (99) MSEK och det förvaltade kapitalet minskade till 1305 (1 519) MSEK. Fonden hade ett TKA på 0,32 (0,32) procent. Ekonomi Koncernredovisningen omfattar Sveriges Aktiesparares Riksförbund med helägda dotterföretagen Aktiespararnas Intresse AB, Aktiespararnas Service AB, dotterdotterföretagen Börs NM AB och Aktieinvest FK AB samt Aktieinvests dotter företag Deponova AB och Aktiespararnas Invester ings AB. De två senare bolagen samt Aktiespararnas Intresse AB bedrev ingen verksamhet Koncernens intäkter uppgick till 85,4 (78,1) MSEK och rörelseresultat försämrades något till 19,1 ( 18,7) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster var 1,2 (0,06) MSEK. Koncernens resultat efter skatt var 1,2 ( 0,9) MSEK. Förbundets intäkter uppgick till 28,8 (26,8) MSEK. Förbundets resultat efter finansiella poster uppgick till 2,8 ( 0,5) MSEK, varav 0,6 (0,5) MSEK avser realisationsvinster. Förbundets resultat efter skatt uppgick till 2,4 ( 0,8) MSEK. Servicebolagets intäkter uppgick till 14,8 (13,2) MSEK. Servicebolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 ( 2,0) MSEK varav 14,6 (15,1) MSEK avser realisationsvinster samt motsvarande realisationsförluster 3,2 ( 1,6) MSEK på sålda värdepapper. Servicebolagets resultat efter skatt uppgick till 2,5 ( 2,0) MSEK Aktieinvests intäkter uppgick till 43,8 (39,9) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,6 (2,5) MSEK. Aktieinvests resultat efter skatt uppgick till 0 (0) MSEK. Värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandinavian AB gick i konkurs Detta medförde att ersättning betalades ut enligt Lag (1999:158) om 6 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

7 Investerarskydd. Riksgälden har under året beslutat att de institut som vid tiden för konkursen omfattades av investerarskyddet skall bära denna kostnad. Aktieinvest har blivit fakturerad drygt 3 mkr av Riksgälden och har i sin redovisning kostnadsfört beloppet i sin helhet. Aktieinvest har överklagat beslutet. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 24,8 (34,6) MSEK. Förbundets och Servicebolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till 10,3 (11,2) MSEK. Aktieinvest likvida medel uppgick till 13,2 (22,1) MSEK. Det egna kapitalet i koncernen minskade från 134,9 MSEK 2010 till 133,7 MSEK Värdet av koncernens värdepappersplaceringar var vid årsskiftet 133,8 (180,0) MSEK. En finanskommitté under överinseende av styrelsen i För bundet och Servicebolaget ansvarar för koncernens samlade placeringar. En kapitalförvaltnings instruktion, fastställd av Förbundets och Servicebolagets styrelser, utgör grund för finanskommitténs arbete. Resultatdisposition (belopp i tkr) Resursfond Övriga fonder Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande dispositioner Resursfond Övriga fonder Balanseras i ny räkning Totalt eget kapital i koncernen uppgick till tkr. Fria reserver uppgick till tkr. Beträffande koncernens och förbundets resultat och ställ ning i övrigt hänvisas till efterföljande resul tat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggs upplysningar. Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor Under 2011 bevakade Aktiespararna cirka 475 bolagsstämmor. Aktiespararna synliggör vad som sker på bolagsstämmorna genom tidningen Aktiespararen, webbplatsen och interntidningen Insider, så att medlemmarna kan följa mötet mellan bolag och ägare. Satsningen på information till medlemmarna om förbundets stämmoverksamhet, genom egna referat från olika stämmor på webbplatsen, fortsatte i ökad omfattning. Ökad uppmärksamhet i media Bolagsbevakningen och förbundet i stort uppmärksammades flitigt i olika medier under Sammantaget omnämndes Aktiespararna vid (2 182) tillfällen i olika medier såsom dagspress, affärspress, lokalpress, webb, radio och TV, enligt Retriever. Rekommendationer vid uppköpserbjudanden 2011 Förbundets bolagskommitté tillsammans med Intressebevakningen tog ställning till 20 offentliga uppköpserbjudanden. Rekommendationer na lämnades via hemsidan, och särskilda pressmeddelanden. Aktiespararnas Målbolag Köpare rekommendation Q-Med Galderma Nej Q-Med Galderma Ja Cardo Assa Abloy Ja Avalon Innovation CIM Ja VKG Mannerheim Teknik Ja NetOnNet Waldir Nej Brio Proventus Ja Lundin Mining Equinox Nej Medivir Bio Phausia Ja Tretti CDON Ja Entraction IGC Ja IBS Symphony Technologies Ja Niscayah Securitas Nej Niscayah Stanley Black & Decker Ja 1,618 Strict Nygren Invest Ja Mähler Intern. Engcon Holding Ja Elektronikgruppen Kamic Electronic Ja Seco Tools Sandvik Ja Allenex Xenella Holding Nej Guld Invest Norden Stureguld Ja Sveriges Aktiesparares Riksförbund

8 Beslutande organ Årskongressen 2011 Lördagen den 9 april öppnade förbundsordförande John Flodström Aktiespararnas kongress i Stockholm, den 45:e i ordningen. Den nu bortgångne Per Unckel, landshövding i Stockholms län, utsågs att leda årsmötesförhandlingarna. Styrelse Ledamoten Johan Johansson, Boden hade avböjt omval. Johan Flodström, Stockholm omvaldes som ordförande för två år. Till nya ledamöter av styrelsen utsåg kongressen Carl-Johan Högbom, Södertälje och Kerstin Häll gren, Östersund/Ås. Mats Ekberg, Uddevalla, Inger Eriksson, Gällivare, Jessica von Otter, Stock holm, Lars Milberg, Ekerö och Ingemar Gustafsson, Helsingborg omvaldes. Samtliga val avsåg två år. Till 2012 års kongress kvarstod dessutom Thomas Ahlandsberg, Sundsvall, Pia Irell, Stockholm, Sören Rudmer, Ängelholm, Mauritz Sahlin, Göteborg och Sophie Nachemson-Ekwall, Stockholm. Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande Malin Holm, Uppsala, och vice ordförande Johan Janson, Stockholm, till ungdomsförbundets representanter i förbundsstyrelsen. Pia Irell avgick under året. Styrelsen sammanträdde 6 gånger under året. Sek reterare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var Eva Wahl Jälmestål. Styrelsens arbetsutskott Styrelsens arbetsutskott har främst till uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen samt handlägga ärenden som styrelsen delegerar till arbetsutskottet. I styrelsens arbetsutskott ingår Johan Flodström, ord förande, Mauritz Sahlin, vice ordförande, Inger Eriksson, Jessica von Otter och Carl-Johan Högbom med Günther Mårder som före dragande. Arbetsutskottet sammanträdde fyra gånger under året. Styrelse och revisorer i Aktiespararnas dotterföretag Sedan 2007 tillämpas en personalunion mellan servicebolagets och förbundets styrelse. Servicebolagets styrelse sammanträdde 6 gånger under året. Revisorer i Förbundet, valda av kongressen, och Servicebolaget är auktoriserade revisorerna Svante Nylén och Elisabeth Raun, med revisorssuppleanter auktoriserade revisorn Lars Ove Stéen för Svante Nylén och godkände revisorn Maria Wallinder för Elisabeth Raun samtliga Ernst & Young. Ledamöter i Aktieinvest FK AB är Håkan Gartell, ordförande, Bo Hägg, Suzanne Grenz, Johan Johansson, Stefan Mahlstein, Mauritz Sahlin samt Günther Mårder. Andreas Serrander är VD. Styrelsen sammanträdde 7 gånger under året. Revisorer i Aktieinvest är revisionsfirman Ernst & Young med Svante Nylén som huvudansvarig. 8 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

9 Presentation av styrelsen i SARF, SAB och AU Arbetsutskottet Övriga ledamöter Foto: Fredrik Stehn Mauritz Sahlin Göteborg, född Vice ordförande. Invald Inger Eriksson Gällivare, född Invald Johan Flodström Stockholm, född Ordförande. Invald Jessica von Otter Stockholm, född Invald: Thomas Ahlandsberg Sundsvall, född Invald: Mats Ekberg Uddevalla, född Invald Ingemar Gustafsson Helsingborg, född Invald: Malin Holm Uppsala, född Invald 2010 som Unga Aktiesparares representant. Övriga ledamöter Günther Mårder Stockholm, född Föredragande i styrelsen. VD, Aktiespararna sedan Kerstin Hällgren Ås, född Invald: Lars Milberg Ekerö, född Invald: Johan Janson Stockholm, född Invald: 2011 som Unga Aktiesparares representant. Sören Rudmer Ängelholm, född Invald: Sophie Nachemson-Ekwall Stockholm, född 1964 Invald Carl-Johan Högbom Södertälje, född Invald Pia Irell ingick i styrelsen 2011 men avgick innan årets slut. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

10 Valberedning, kommittéer, utskott Valberedning Till ordinarie ledamöter i Aktiespararnas valberedning utsågs vid årskongressen Hans Sachs (sammankallande), Sune Jonasson (region Syd), Christer Martinsson (region Väst), Asta Ryman (region Öst) och Morgan Ricknell (region Nord). Finanskommittén Har till uppgift att i enlighet med fastställd Kapital förvaltningsinstruktion långsiktigt förvalta tillgängliga medel. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén avseende omplaceringar och förvaltning inom ramen för instruktionen. Ordförande är Johan Flodström. Till suppleanter i valberedningen utsågs Kjell Gunnarsson (region Syd), Olle Törnblom (region Väst), Rolf Karlsson (region Öst) och Roger Svensk (region Nord). Kommitté- och utskottsstruktur Arbetet inom Aktiespararna initieras och bereds delvis genom olika kommittéer. I samtliga kommittéer ingår representanter från förbundsstyrelsen. Bolagskommittén Behandlar ärenden som rör de noterade bolagens stämmor, emissioner och övriga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda aktieägares mellanhavanden med bolag och fondkommissionärer. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén avseende ställningstaganden och löpande bolagsärenden. Ordförande är Johan Flodström. Mediekommittén Mediekommittén ska i samarbete med chefredak tören utveckla tidningen Aktiespararen, det vecko vis utgivna nyhetsbrevet och förbundets webbplats samt utveckla synergierna mellan de olika kommunikationskanalerna. Sammankallande är Gösta Carlberg. Revisionsutskottet Svarar för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering. Ordförande är Mats Ekberg. Ersättningsutskottet Uppgiften är att med VD förhandla om dennes anställningsvillkor och att förelägga styrelsen förslag samt att tillsammans med VD dra upp riktlinjer för ledningsgruppens anställningsvillkor. Utskottet består av styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande. Stadgekommittén Behandlar på uppdrag av styrelsen frågor om Aktiespararnas stadgar och föreslår styrelsen sådana stadgeändringar som ska framläggas på årskongressen. Ordförande är Lars Millberg. Medlemskommittén Kommittén är ett stöd till organisationen i frågor kopplade till den lokala verksamheten. Kommittén svarar även för stöd vid frågor som rör medlemsrekrytering, medlemsvård, medlemsförmåner och marknadsföring. Inom utbildningsområdet ryms också utveckling av kurserbjudanden, litteratur och analysprogramvaran Hitta Kursvinnare. Ordförande är Inger Eriksson. 10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

11 Organisation och personal Förbundets och servicebolagets organisation Antalet anställda uppgick vid året slut till 36 personer. Bland de anställda inom Förbundet och Service bolaget har 39 procent högskole- eller universitetsutbildning. Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventionerade träningsmöjligheter. Personalhandbok och jämställdhetsplan finns. Medelantal anställda för förbundet och servicebolaget Medelantal anställda varav kvinnor (%) Genomsnittligt antal anställningsår Förbundet 10,9 9,8 Servicebolaget 8,8 8,7 Medelantal anställda för Aktieinvest Medelantal anställda varav kvinnor (%) Genomsnittligt antal anställningsår 6,3 5,9 Aktiespararnas kansliorganisation 2012 Förbundet/Servicebolaget Günther Mårder, VD Helena Traneving, VD-assistent Eva Wahl-Jälmeståhl, styrelse- och kongressassistent Aktieinvest Andreas Serrander, VD Medlemsavdelningen Tore Vestergård, chef Intressebevakningen Hans Berggren, chef Kommunikation Gösta Carlberg, chefredaktör Ekonomi/Administration Jan Matti, ekonomichef Claes-Göran Olsson, projektledare interna events Åsa Wesshagen ansvarig bolagsbevakning Bo Steiner, redaktionschef Charlotte Vesterberg, redovisningsansvarig Eva-Lena Johnsson, medlemsregistret Antonia Gergova, jurist Annika Johannesson, redaktionssekreterare Christina Triplet, ekonomiassistent Lena Löf, medlemsregistret Gunnar Andersson, analytiker Ulrika Lenhammar, marknadschef Inger Björklund, ekonomiassistent Maria Stoetzer, projektledare företagsutbildning Gunnar Ek, bolagsbevakare Mattias Lundqvist, grafisk formgivare Håkan Rudberg, föreståndare vaktmästeriet Ola Jansson, projektledare kunskap Leif Vindevåg, specialistrådgivare Jonna Falkstranden, art director Lotta Sallander, växel/reception Christophe Génetay, projektledare kunskap Peter Challis, utredare Jonas Aronsson, webbsamordnare Thomas Fallberg, IT-ansvarig Lars Håkanson, projektledare externa events Shirin Fallahi, rådgivning Amanda Brommé, webbskribent Christer Nebardt, kontorsassistent P-O Rabner, projektledare webb Eva Wahl Jälmestål, assistent Henriette Lindholm, support Hitta Kursvinnare Bo Holmberg, projektanställd medlemsvärvning Sveriges Aktiesparares Riksförbund

12 Aktiespararnas kapitalförvaltning Målet för Aktiespararnas kapitalförvaltning är att genom ränta och utdelningar finansiera koncernens verksamhet och genom avkastning på värdepappersportföljen säkerställa förbundets oberoende och skapa flexibilitet inför svårare tider. Kapitalförvaltningen blev en viktig del av Aktiespararnas finansiering i samband med att organisationen år 2000 avyttrade det lönsamma Aktie spar Fondkommission till det som kom att bli Avanza. Den årliga resultatförstärkning som dotter bolaget bidrog med byttes då mot ett större för valtat kapital. Beslutsordning och inriktning Inriktningen av förvaltningen skall i huvudsak utgå ifrån Aktiespararnas Gyllene Regler och följa den kapitalförvaltningsinstruktion som förbundsstyrelsen och servicebolagets styrelse årligen fattar beslut om. Finanskommittén har ansvaret för att föreskrifterna följs. Förbundets ordförande Johan Flodström är ordförande i Finanskommittén. Ledamöterna i kommittén är i övrigt förbundsstyrelseledamoten Ingemar Gustafsson, riksdagsmannen och fd. för bundsstyrelseledamoten Johan Johansson, förbundets VD Günther Mårder samt tidigare aktie- och fondchef i Handelsbanken Peter Engdahl. Finanskommittén har under 2011 genomfört 11 protokollförda möten. Årets förvaltningsresultat Portföljen tappade mycket i värde i samband med sensommarens ras på världens börser, en nedgång som delvis återhämtades under årets sista månader. Förbundets och Servicebolagets totala placeringar som förvaltas av finanskommittén uppgick vid årets utgång till 137,0 (183,0) MSEK. Under 2011 gjordes 19,8 (21,5) MSEK i uttag från finans förvaltningen för att täcka verksamhetens be hov. Innehavet i Avanza minskades under året från till aktier. Räntebärande placeringarna har varierat mellan Mkr. Placeringarna har utgjorts av företagscertifikat och ränteplaceringar. Trots relativt hög likviditet blev avkastningen för kapitalförvaltningen 18,6 procent att jämföra med SIXRX 13,5 procent. Basportföljen i Förbundet sjönk med -8,8 (26,3) procent. Portföljen är innehavsmässigt identisk med tidningen Aktiespararens basportfölj, men är inte likaviktad. Aktieinvests indexfond, Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 11,8 (24,4) procent inklusive utdelning. Fonden köper aktier i de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq-OMX Stockholm som skall spegla OMXS30. Nettot av realiserade värdepappersaffärer (exklusive ränta och utdelningar) var 12 (14) MSEK under Portföljernas värde vid årsskiftet, bokfört värde respektive marknadsvärde Det totala bokförda värdet av våra finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till 111,2 MSEK. De finansiella tillgångarna hade vid samma tidpunkt ett marknadsvärde om 137,0 MSEK ,4 59,3 20,6 2,0 Marknadsvärde MSEK Bokfört värde MSEK ,8 22,7 14,5 11,5 9,9 9,9 5,8 5,8 Sverigeportföljen Avanza Aktiespararna Topp Sverige Basportföljen Företagscertifikat Bankmedel 12 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

13 Verksamhetens risker Styrelse och ledning fastställer lämplig risknivå för Aktiespararkoncernen. Risknivån säkerställs genom intern kontroll i form av rutiner och riktlinjer. Den största risken för en opinionsdrivande verksamhet är att förbundet inte upplevs som trovärdigt eller har legitimitet att verka och uttala sig på uppdrag av förbundets medlemmar. Trovärdig heten får inte ifrågasättas eller skadas genom olagligt eller oetiskt handlande av förtroendevalda, ledning eller anställda. För att minska risken för att felaktig information lämnas har processer etablerats för att bättre samordna den externa kommunikationen mellan talesmän och kommunikatörer för förbundet. Kompetensutveckling av företrädare och talesmän genomförs för att säkra kvalitetsnivån. Vidare informeras löpande all personal och förtroendevalda. Förbundet lämnar inga investeringsråd. Informa tion förmedlas genom tidningen Aktiespararen samt nyhetsbrevet skall utgöra underlag för medlemmens eget beslut om eventuella köp eller försäljningar. Förbundets finansiella risker hanteras genom långsiktigt budgetarbete och en ka pi tal - för valt ning som följer en utarbetad ka pital för valtnings instruk tion. Denna kapitalförvaltningsinstruktion om prövas årligen. Aktiespararnas exponering mot aktiemarknaden är stor vilket ställer höga krav på likviditeten. Både rörelsens intäkter och resultatet av förvaltningen påverkas av aktiemarknadens utveckling. Medlemstalet har minskat under nästan hela 2000-talet. Aktiespararna har att arbeta mot två trender i samhället, antalet direkt ägare av aktier sjunker successivt samtidigt som privat personers vilja att organisera sig genom föreningar minskar. Medlemstalet utgör en viktig intäktsgrund varför förmågan att attrahera nya och samtidigt behålla nuvarande medlemmar är två kritiska faktorer. Antalet medlemmar har också stor betydelse för förbundets legitimitet. Viktiga strate giska ställningstaganden kan påverka medlemstillströmningen samt förnyelsegraden och därmed intäkterna. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Årsredovisning 2010 Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare

Årsredovisning 2013. Aktieinvest FK AB 556072-2596. Vi vill göra dig till en bättre sparare Aktieinvest FK AB 556072-2596 Vi vill göra dig till en bättre sparare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 FEMÅRSÖVERSIKT 6 RESULTATRÄKNING 7 BALANSRÄKNING 8 FÖRÄNDRINGAR I

Läs mer

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007

AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 AKTIEINVEST FK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Vi vill göra dig till en bättre sparare! förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och verksamhetsberättelse

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 V I K T I G A H Ä N D E L S E R - V D H A R O R D E T - A C A D E M E D I A K O N C E R N E N - V Ä R D E S K A P A N D E - O R G A N I S A T I O N E N - M A R K N A

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

Innehåll. Vår vision. Vår verksamhetsidé

Innehåll. Vår vision. Vår verksamhetsidé Innehåll Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A 113 89 Stockholm Telefon 08-50 65 15 00 www.aktiespararna.se Organisationsnummer: 857202-1593 Aktiespararnas årsredovisning 2007 Textredigering:

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e Förvaltningsberättelse ÅF AB (publ) Organisationsnummer 556120-6474 Styrelsen och verkställande direktören för ÅF AB (publ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret.

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga

Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Årsredovisning 2006 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen äger rum fredagen den 13 april 2007 Plats: Rådhuset, Arboga Org. nr. 578500-7120 INNEHÅLL VD:s kommentar 4-5 Fem år i sammandrag 6-7 Förvaltningsberättelse

Läs mer