Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande."

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Sveriges Aktiesparares Riksförbund Rådmansgatan 70 A Stockholm Telefon Organisationsnummer: Aktiespararnas årsredovisning 2011 Textredigering: Helena Traneving Layout: Mattias Lundqvist Innehåll Aktiespararna Förvaltningsberättelse 6 Beslutande organ 8 Presentation av styrelsen i SARF, SAB och AU 9 Valberedning, kommittéer, utskott 10 Organisation och personal 11 Aktiespararnas kapitalförvaltning 12 Verksamhetens risker 13 Aktieinvests risker och riskhantering 14 Koncernens resultat- och balansräkning 16 Förbundets resultat- och balansräkning 18 Kassaflödesanalyser 20 Tilläggsupplysningar 21 Revisionsberättelse 35 Tioårsöversikt 36 Vision Ett medlemskap i Aktiespararna skall vara det självklara valet för alla som är intresserade av aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument. Förbundet skall vara den naturliga mötesplatsen för denna grupp, så väl fysiskt som virtuellt. Mission Vår mission är att hjälpa fler att bli berikade genom ett klokt och samhällsnyttigt aktiesparande. Verksamhetsidé Vår idé är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett framgångsrikt aktiesparande genom att: Driva utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö. Med hög kompetens och oberoende vara den främsta företrädaren och lobbyorganisationen för att förbättra ärgarmiljön för sparande i aktier och aktierelaterade instrument. Erbjuda säker och objektiv kunskap, information och rådgivning. Med ett brett utbildningserbjudande, relevant information och ett starkt nätverk av aktiesparare förbättra medlemmarnas möjlighet att bli framgångsrika aktiesparare, oavsett kunskapsnivå. Erbjuda unika tjänster för aktiehandel och investeringsbeslut och göra det billigare och enklare att bli en framgångsrik aktiesparare. 2 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

3 Ett självklart val för alla aktieintresserade Omvärlden skakade till igen Fjolårets yttre miljö präglades av fortsatt kaos i Europa, börsturbulens och historiskt låg ränta. Aktiemarknaden föll tungt under slutet av sommaren och kraftiga svängningar fortsatte ända fram till advent. Antalet personer som direktäger aktier fortsatte att minska något och var vid årets slut 2,1 miljoner. Denna utveckling är oroväckande eftersom privatpersoners exponering mot börsen samtidigt ökar. Förklaringen är att finansbranschen har blivit skickligare på att sälja fonder och paketerade produkter, för vilka man kan ta högre avgifter. Det kan låta som en dyster värld att verka i för Aktiespararna. Vi är dock övertygade om att betydelsen av att det finns en stark, oberoende ideell aktiespararorganisation som står på den enskildes sida är större än någonsin. Mitt i det tredje steget mot ett starkare Aktiespararna Efter finanskriser utarbetade vi en plan för hur förbundet bäst ska organiseras för att uppfylla sina mål inom ramen för en balanserad ekonomi. Steg ett innebar ett omfattande besparingsprogram som har sänkt kostnadskostymen med 20 MSEK. Steg två innebar en översyn av organisationen vilken ledde till att antalet verksamhetsområden drogs ned till tre; Medlemsavdelning, Intressebevakning och Kommunikation. Därutöver tillkommer naturligtvis vårt helägda dotterbolag Aktieinvest. Förändringen genomfördes i januari 2010 och sedan dess har fokus varit på att öka våra intäkter, genom en starkare relation med våra medlemmar och våra mer kommersiella aktiviteter. Under 2011 skulle vi gå i mål med det tredje steget och därmed kunna finansiera vårt underskott i verksamheten med ränta och utdelningar från vår finansförvaltning. Så blev det inte. Trots en ordentlig intäktsökning nådde vi inte dit. Vi drabbades också av en extraordinär kostnad för Aktieinvest som försämrade koncernens resultat avsevärt. Resultatet efter skatt för koncernen blev 1,2 ( 0,9) MSEK. På rörelsenivå, exklusive utdelningar och reavinster, blev resultatet 19,1 ( 18,7) MSEK. Fortsatt stor aktiesparrörelse trots vikande medlemstal En medlemsorganisation blir inte starkare än sina medlemmar, heter det ofta. För att skapa denna styrka krävs att man attraherar många inom den berörda målgruppen. Här är vi inte nöjda med utvecklingen. Konkurrensen har hårdnat samtidigt som antalet aktieägare minskat. Det är inte främst från andra intresseorganisationer som vi möter konkurrens utan från kommersiella aktörer som med sitt utbud av produkter och tjänster tangerar flera av våra områden. Vi måste därför vässa oss så att nuvarande och potentiella medlemmar i högre utsträckning uppfattar att de får bättre förutsättningar att bli framgångsrika i sitt sparande genom sitt medlemskap och att vår röst på aktiemarknaden är viktig. Under året sjönk antalet medlemmar till (70 244). Det är fortfarande en bra siffra internationellt sett, men vi är absolut inte nöjda. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

4 Bättre förutsättningar för ett framgångsrikt aktiesparande Vår idé med Aktiespararna är att medlemmarna skall få bästa möjliga förutsättningar att bli framgångsrika i sitt långsiktiga aktie- och aktiefondsparande. Detta ska möjliggöras genom att vi mot politiker och marknad driver utvecklingen för en bättre ägarmiljö, genom objektiv information och utbildning stärker medlemmarnas kompetens och med hjälp av bra redskap underlättar placeringsbesluten. Ägarmiljö Betydelsefull bolagsbevakning Aktiespararna har en viktig uppgift att bevaka marknaden och driva de vanliga aktieägarnas intressen, de som regelmässigt är en minoritet. Vår närvaro vid bolagstämmorna är en viktig del av denna bevakning. Under 2011 ökade vi bevakningen, från 450 till 470 stämmor. Uppmärksam heten kring Aktiespararna och bolagsbevakningen blev också större under året. Totalt expo nerades Aktiespararna vid 2600 tillfällen i olika medier, vilket är högt. De bolagsärenden som rönte störst uppmärksamhet var delningen av Investment AB Öresund, där förbundet motsatte sig de två huvudägarnas förslag till uppdelning av bolaget. Bakgrunden till delningen var fallissemanget i HQ året tidigare, en fråga som fortsatt har krävt mycket kraft och engagemang under Klimatet för att genomföra nyemissioner var svalt under året. Förbundet har fått ta ställning till förslag om kapitalanskaffning och andra typer av finansieringslösningar som ofta rört sig i gränslandet mellan eget kapital och långsiktiga lån. Sett över en längre tid kan vi också se att andelen riktade emissioner ökar, vilka alltid utmanar kravet på likabehandling av aktieägarna. Dessa frågor kräver ofta omfattande analyser och svåra avväganden. Politikerna möter Aktiespararnas krav I maj 2009 överlämnade vi till regeringen ett kom plett förslag till ett nytt konto för att förenkla spa randet i aktier. Drygt två år senare fattade riks dagen beslut om införandet av Investeringssparkontot (ISK), ett konto som i allt väsentligt lik nar vårt förslag. Även om ISK inte löser grundproblemet, nämligen att svenskarna tillhör de högst beskattade när det gäller kapitalinkomster, är det ett stort steg i rätt riktning, med direktägande av aktier och för närvarande en relativt låg skatt. Mot Bryssel har förbundet bedrivit påverkansarbete, bland annat i frågan om förändrad re vision och i den mer omfattande frågan kring ägar styrning. Förbundets ställningstaganden har väckt uppmärksamhet och vi har vid flera tillfällen bjudits in för att representera en viktig röst. Kompetens träffar över hela landet Aktiespararna ska vara den naturliga mötesplatsen för alla aktie- och aktiefondintresserade sparare i Sverige arrangerade våra lokalavdelningar nära aktiviteter. Variationen i utbudet var större än tidigare, vilket vi hoppas innebär att fler medlemmar kunde finna något intressant och tilltalande. Ny konkurrenskraftig tidning Efter sommaren re-lanserades tidningen Aktiespararen. Nytt format, en modernare layout, mer aktieanalys och portföljråd samt flera nya skribenter och krönikörer var de viktigaste delarna. Mottagandet har varit mycket bra och många medlemmar och röster utanför Aktiespararna har hört av sig och uttryckt sin uppskattning över den nya förbundstidningen. På vår webbplats, som informationsmässigt är ett viktigt komplement till tidningen, har vi ökat resurserna för att fylla den med mer redaktionellt innehåll. Antalet besökare har fortsatt att öka samtidigt som varje besökare stannar längre på vår webbplats. Ökad kunskap är nyckeln till framgång Utbildning är en betydelsefull del av vår verksamhet eftersom vi vet att kunskap starkt förbättrar medlemmarnas förutsättningar att framgångsrikt förstå och navigera på aktiemarknaden. Våra medlemmar har under året erbjudits fler utbildningsresor och fler utbildningslördagar. När det gäller utbildning i lokal samverkan med studieförbund har det på många orter fungerat sämre. En anledning är att studieförbunden visat ett svagt intresse för att marknadsföra och 4 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

5 genomföra aktierelaterad utbildning. Som ett komplement till den lärarledda utbildningen finns våra webbaserade kurser, där vi erbjudit grundkursen utan kostnad för våra nya medlemmar. Under hösten släppte vi två nya böcker. Den första, Sluta pensionsspara, uppmanar istället till ett mer kostnadseffektivt privat direktsparande. Den andra, Framgångsrik aktiehandel, fokuserar på hur vi med hjälp av sannolikhetslära kan få ett försprång i vårt aktiesparande. Morgondagens aktiesparare genom utbildning Sedan 2006 har Aktiespararna satsat på att ut bilda unga i aktie- och aktiefondsparande. Ge n om pro jektet Ung Privatekonomi, där vi är huvudfinansiär, når vi nu via Unga Aktiesparare till elever på årsbasis. Initiativet är viktigt för att både sprida kunskap bland dagens unga och visa våra politiker att det, med begränsade resurser, går att åstadkomma förändringar i värderingar och attityder med hjälp av information och kunskapsspridning. Huvudman för projektet är stiftelsen Aktiefrämjandet. eftersom tidningen ändå förvaltar portföljerna för det redaktionella innehållets skull. Den enda avgift som kunderna betalar är courtaget, precis som när man gjort affärerna själv. Den nya spartjänsten har inledningsvis lockat över personer. Stort tack för alla insatser Avslutningsvis vill vi rikta ett varmt tack till alla som är lokalt engagerade och anställda i organisationen. Tack vare era insatser har vi tillsammans lyckats skapa ett starkare medlemsinnehåll. Redskap Vårt analysprogram fortsätter ta mark Aktiespararnas analysmodell digitaliserades i bö rjan av 2000-talet och sedan 2003 finns programmet Hitta Kursvinnare tillgängligt för medlemmarna. Då programmet innehåller fundamen tal analys, teknisk analys, nyckeltalssortering och mycket mer finns användare både bland de långsiktiga spararna och de med kortare perspektiv. Programmet är nu störst i Sverige med användare och antalet användare ökade med sju procent under året, trots den svaga börshösten. Nytt sätt att spara i aktier via Aktieinvest I mars lanserade Aktieinvest produkten Portföljspar som är ett sparande som är enklare än enskilt aktiesparande och billigare än fondsparande. Nu kan medlemmarna och kunderna i Aktieinvest köpa en spegel av tidningen Aktiespararens tre olika portföljer: Bas, Tillväxt och Avkastning. När tidningen väljer att placera om i portföljerna sker motsvarande förändringar direkt på kundernas depåer, varför detta kan liknas vid en fond. Fördelen är att ingen förvaltningsavgift tas ut, VD Günther Mårder och styrelseordförande Johan Flodström. Foto: Fredrik Stehn Sveriges Aktiesparares Riksförbund

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Sveriges Aktiesparares Riksförbund med organisationsnummer avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Sveriges Aktiesparares Riksförbund är en ideell förening för privatpersoner som vill förbättra sina förutsättningar att bli framgångsrika i sitt aktie- och fondsparande. Föreningen hade medlemmar vid utgången av Genom medlemskapet tillhandahåller föreningen utbildning, aktieträffar, böcker, tidningen Aktiespararen, hemsidan nyhetsbrev samt aktiejuridisk rådgivning. Aktiespararna bevakar för medlemmens räkning den enskilde aktiespararens intressen gentemot marknaden, bolagen, storägare och finansindustri. Vidare erbjuds medlemmen aktie- och fondhandelstjänster genom dotterdotterbolaget Aktieinvest innebar ett turbulent börsår vilket resulterade i stora aktiefondsförsäljningar och minskat direktägande av aktier bland svenska privatsparare. Intresset för börsen sjönk. Under året har medlemstalet varierat mellan och och per hade förbundet (70 244) medlemmar. Medlemsintäkterna i förbundet uppgick till 20,9 (18,8) MSEK. Ökningen av medlemsintäkterna beror på den avgiftshöjning som trädde i kraft 1 juli Tidningen Aktiespararens TS-kontrollerade upp - laga var (65 700) för helåret. Annonsförsäljningen i Aktiespararen steg med drygt 20 procent till 3,6 (2,9) MSEK. Genomsnittligt antal unika besökare på webbplatsen per månad ökade till (72 300). Annonsintäkterna för webben var 0,46 (0,59) MSEK. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet var efter utsortering av inaktiva mottagare under året. Aktiespararnas försäljning av utbildningar, analysprogramvaror och böcker ökade till 6,4 (5,6) MSEK. Under året deltog nära personer i förbundets utbildningar. Antalet användare av analysprogramvaran Hitta kursvinnare uppgick i slutet av 2011 till cirka personer. Indexfonden Aktiespararna Topp Sverige ryms inom Aktieinvest. Fondens nettoflöde var 10 (99) MSEK och det förvaltade kapitalet minskade till 1305 (1 519) MSEK. Fonden hade ett TKA på 0,32 (0,32) procent. Ekonomi Koncernredovisningen omfattar Sveriges Aktiesparares Riksförbund med helägda dotterföretagen Aktiespararnas Intresse AB, Aktiespararnas Service AB, dotterdotterföretagen Börs NM AB och Aktieinvest FK AB samt Aktieinvests dotter företag Deponova AB och Aktiespararnas Invester ings AB. De två senare bolagen samt Aktiespararnas Intresse AB bedrev ingen verksamhet Koncernens intäkter uppgick till 85,4 (78,1) MSEK och rörelseresultat försämrades något till 19,1 ( 18,7) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster var 1,2 (0,06) MSEK. Koncernens resultat efter skatt var 1,2 ( 0,9) MSEK. Förbundets intäkter uppgick till 28,8 (26,8) MSEK. Förbundets resultat efter finansiella poster uppgick till 2,8 ( 0,5) MSEK, varav 0,6 (0,5) MSEK avser realisationsvinster. Förbundets resultat efter skatt uppgick till 2,4 ( 0,8) MSEK. Servicebolagets intäkter uppgick till 14,8 (13,2) MSEK. Servicebolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 2,5 ( 2,0) MSEK varav 14,6 (15,1) MSEK avser realisationsvinster samt motsvarande realisationsförluster 3,2 ( 1,6) MSEK på sålda värdepapper. Servicebolagets resultat efter skatt uppgick till 2,5 ( 2,0) MSEK Aktieinvests intäkter uppgick till 43,8 (39,9) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,6 (2,5) MSEK. Aktieinvests resultat efter skatt uppgick till 0 (0) MSEK. Värdepappersbolaget CTA Lind & Co Scandinavian AB gick i konkurs Detta medförde att ersättning betalades ut enligt Lag (1999:158) om 6 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

7 Investerarskydd. Riksgälden har under året beslutat att de institut som vid tiden för konkursen omfattades av investerarskyddet skall bära denna kostnad. Aktieinvest har blivit fakturerad drygt 3 mkr av Riksgälden och har i sin redovisning kostnadsfört beloppet i sin helhet. Aktieinvest har överklagat beslutet. Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 24,8 (34,6) MSEK. Förbundets och Servicebolagets likvida medel uppgick vid årsskiftet till 10,3 (11,2) MSEK. Aktieinvest likvida medel uppgick till 13,2 (22,1) MSEK. Det egna kapitalet i koncernen minskade från 134,9 MSEK 2010 till 133,7 MSEK Värdet av koncernens värdepappersplaceringar var vid årsskiftet 133,8 (180,0) MSEK. En finanskommitté under överinseende av styrelsen i För bundet och Servicebolaget ansvarar för koncernens samlade placeringar. En kapitalförvaltnings instruktion, fastställd av Förbundets och Servicebolagets styrelser, utgör grund för finanskommitténs arbete. Resultatdisposition (belopp i tkr) Resursfond Övriga fonder Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande dispositioner Resursfond Övriga fonder Balanseras i ny räkning Totalt eget kapital i koncernen uppgick till tkr. Fria reserver uppgick till tkr. Beträffande koncernens och förbundets resultat och ställ ning i övrigt hänvisas till efterföljande resul tat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggs upplysningar. Bolagsbevakning, årets bolagsstämmor Under 2011 bevakade Aktiespararna cirka 475 bolagsstämmor. Aktiespararna synliggör vad som sker på bolagsstämmorna genom tidningen Aktiespararen, webbplatsen och interntidningen Insider, så att medlemmarna kan följa mötet mellan bolag och ägare. Satsningen på information till medlemmarna om förbundets stämmoverksamhet, genom egna referat från olika stämmor på webbplatsen, fortsatte i ökad omfattning. Ökad uppmärksamhet i media Bolagsbevakningen och förbundet i stort uppmärksammades flitigt i olika medier under Sammantaget omnämndes Aktiespararna vid (2 182) tillfällen i olika medier såsom dagspress, affärspress, lokalpress, webb, radio och TV, enligt Retriever. Rekommendationer vid uppköpserbjudanden 2011 Förbundets bolagskommitté tillsammans med Intressebevakningen tog ställning till 20 offentliga uppköpserbjudanden. Rekommendationer na lämnades via hemsidan, och särskilda pressmeddelanden. Aktiespararnas Målbolag Köpare rekommendation Q-Med Galderma Nej Q-Med Galderma Ja Cardo Assa Abloy Ja Avalon Innovation CIM Ja VKG Mannerheim Teknik Ja NetOnNet Waldir Nej Brio Proventus Ja Lundin Mining Equinox Nej Medivir Bio Phausia Ja Tretti CDON Ja Entraction IGC Ja IBS Symphony Technologies Ja Niscayah Securitas Nej Niscayah Stanley Black & Decker Ja 1,618 Strict Nygren Invest Ja Mähler Intern. Engcon Holding Ja Elektronikgruppen Kamic Electronic Ja Seco Tools Sandvik Ja Allenex Xenella Holding Nej Guld Invest Norden Stureguld Ja Sveriges Aktiesparares Riksförbund

8 Beslutande organ Årskongressen 2011 Lördagen den 9 april öppnade förbundsordförande John Flodström Aktiespararnas kongress i Stockholm, den 45:e i ordningen. Den nu bortgångne Per Unckel, landshövding i Stockholms län, utsågs att leda årsmötesförhandlingarna. Styrelse Ledamoten Johan Johansson, Boden hade avböjt omval. Johan Flodström, Stockholm omvaldes som ordförande för två år. Till nya ledamöter av styrelsen utsåg kongressen Carl-Johan Högbom, Södertälje och Kerstin Häll gren, Östersund/Ås. Mats Ekberg, Uddevalla, Inger Eriksson, Gällivare, Jessica von Otter, Stock holm, Lars Milberg, Ekerö och Ingemar Gustafsson, Helsingborg omvaldes. Samtliga val avsåg två år. Till 2012 års kongress kvarstod dessutom Thomas Ahlandsberg, Sundsvall, Pia Irell, Stockholm, Sören Rudmer, Ängelholm, Mauritz Sahlin, Göteborg och Sophie Nachemson-Ekwall, Stockholm. Unga Aktiesparare utsåg sin ordförande Malin Holm, Uppsala, och vice ordförande Johan Janson, Stockholm, till ungdomsförbundets representanter i förbundsstyrelsen. Pia Irell avgick under året. Styrelsen sammanträdde 6 gånger under året. Sek reterare i förbundsstyrelsen och arbetsutskottet var Eva Wahl Jälmestål. Styrelsens arbetsutskott Styrelsens arbetsutskott har främst till uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av förbundsstyrelsen samt handlägga ärenden som styrelsen delegerar till arbetsutskottet. I styrelsens arbetsutskott ingår Johan Flodström, ord förande, Mauritz Sahlin, vice ordförande, Inger Eriksson, Jessica von Otter och Carl-Johan Högbom med Günther Mårder som före dragande. Arbetsutskottet sammanträdde fyra gånger under året. Styrelse och revisorer i Aktiespararnas dotterföretag Sedan 2007 tillämpas en personalunion mellan servicebolagets och förbundets styrelse. Servicebolagets styrelse sammanträdde 6 gånger under året. Revisorer i Förbundet, valda av kongressen, och Servicebolaget är auktoriserade revisorerna Svante Nylén och Elisabeth Raun, med revisorssuppleanter auktoriserade revisorn Lars Ove Stéen för Svante Nylén och godkände revisorn Maria Wallinder för Elisabeth Raun samtliga Ernst & Young. Ledamöter i Aktieinvest FK AB är Håkan Gartell, ordförande, Bo Hägg, Suzanne Grenz, Johan Johansson, Stefan Mahlstein, Mauritz Sahlin samt Günther Mårder. Andreas Serrander är VD. Styrelsen sammanträdde 7 gånger under året. Revisorer i Aktieinvest är revisionsfirman Ernst & Young med Svante Nylén som huvudansvarig. 8 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

9 Presentation av styrelsen i SARF, SAB och AU Arbetsutskottet Övriga ledamöter Foto: Fredrik Stehn Mauritz Sahlin Göteborg, född Vice ordförande. Invald Inger Eriksson Gällivare, född Invald Johan Flodström Stockholm, född Ordförande. Invald Jessica von Otter Stockholm, född Invald: Thomas Ahlandsberg Sundsvall, född Invald: Mats Ekberg Uddevalla, född Invald Ingemar Gustafsson Helsingborg, född Invald: Malin Holm Uppsala, född Invald 2010 som Unga Aktiesparares representant. Övriga ledamöter Günther Mårder Stockholm, född Föredragande i styrelsen. VD, Aktiespararna sedan Kerstin Hällgren Ås, född Invald: Lars Milberg Ekerö, född Invald: Johan Janson Stockholm, född Invald: 2011 som Unga Aktiesparares representant. Sören Rudmer Ängelholm, född Invald: Sophie Nachemson-Ekwall Stockholm, född 1964 Invald Carl-Johan Högbom Södertälje, född Invald Pia Irell ingick i styrelsen 2011 men avgick innan årets slut. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

10 Valberedning, kommittéer, utskott Valberedning Till ordinarie ledamöter i Aktiespararnas valberedning utsågs vid årskongressen Hans Sachs (sammankallande), Sune Jonasson (region Syd), Christer Martinsson (region Väst), Asta Ryman (region Öst) och Morgan Ricknell (region Nord). Finanskommittén Har till uppgift att i enlighet med fastställd Kapital förvaltningsinstruktion långsiktigt förvalta tillgängliga medel. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén avseende omplaceringar och förvaltning inom ramen för instruktionen. Ordförande är Johan Flodström. Till suppleanter i valberedningen utsågs Kjell Gunnarsson (region Syd), Olle Törnblom (region Väst), Rolf Karlsson (region Öst) och Roger Svensk (region Nord). Kommitté- och utskottsstruktur Arbetet inom Aktiespararna initieras och bereds delvis genom olika kommittéer. I samtliga kommittéer ingår representanter från förbundsstyrelsen. Bolagskommittén Behandlar ärenden som rör de noterade bolagens stämmor, emissioner och övriga affärer, aktiebolagsrättsliga frågor samt enskilda aktieägares mellanhavanden med bolag och fondkommissionärer. Styrelsen har delegerat beslutanderätten till kommittén avseende ställningstaganden och löpande bolagsärenden. Ordförande är Johan Flodström. Mediekommittén Mediekommittén ska i samarbete med chefredak tören utveckla tidningen Aktiespararen, det vecko vis utgivna nyhetsbrevet och förbundets webbplats samt utveckla synergierna mellan de olika kommunikationskanalerna. Sammankallande är Gösta Carlberg. Revisionsutskottet Svarar för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering. Ordförande är Mats Ekberg. Ersättningsutskottet Uppgiften är att med VD förhandla om dennes anställningsvillkor och att förelägga styrelsen förslag samt att tillsammans med VD dra upp riktlinjer för ledningsgruppens anställningsvillkor. Utskottet består av styrelsens ordförande samt styrelsens vice ordförande. Stadgekommittén Behandlar på uppdrag av styrelsen frågor om Aktiespararnas stadgar och föreslår styrelsen sådana stadgeändringar som ska framläggas på årskongressen. Ordförande är Lars Millberg. Medlemskommittén Kommittén är ett stöd till organisationen i frågor kopplade till den lokala verksamheten. Kommittén svarar även för stöd vid frågor som rör medlemsrekrytering, medlemsvård, medlemsförmåner och marknadsföring. Inom utbildningsområdet ryms också utveckling av kurserbjudanden, litteratur och analysprogramvaran Hitta Kursvinnare. Ordförande är Inger Eriksson. 10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

11 Organisation och personal Förbundets och servicebolagets organisation Antalet anställda uppgick vid året slut till 36 personer. Bland de anställda inom Förbundet och Service bolaget har 39 procent högskole- eller universitetsutbildning. Personalen har fri hälsovård och erbjuds subventionerade träningsmöjligheter. Personalhandbok och jämställdhetsplan finns. Medelantal anställda för förbundet och servicebolaget Medelantal anställda varav kvinnor (%) Genomsnittligt antal anställningsår Förbundet 10,9 9,8 Servicebolaget 8,8 8,7 Medelantal anställda för Aktieinvest Medelantal anställda varav kvinnor (%) Genomsnittligt antal anställningsår 6,3 5,9 Aktiespararnas kansliorganisation 2012 Förbundet/Servicebolaget Günther Mårder, VD Helena Traneving, VD-assistent Eva Wahl-Jälmeståhl, styrelse- och kongressassistent Aktieinvest Andreas Serrander, VD Medlemsavdelningen Tore Vestergård, chef Intressebevakningen Hans Berggren, chef Kommunikation Gösta Carlberg, chefredaktör Ekonomi/Administration Jan Matti, ekonomichef Claes-Göran Olsson, projektledare interna events Åsa Wesshagen ansvarig bolagsbevakning Bo Steiner, redaktionschef Charlotte Vesterberg, redovisningsansvarig Eva-Lena Johnsson, medlemsregistret Antonia Gergova, jurist Annika Johannesson, redaktionssekreterare Christina Triplet, ekonomiassistent Lena Löf, medlemsregistret Gunnar Andersson, analytiker Ulrika Lenhammar, marknadschef Inger Björklund, ekonomiassistent Maria Stoetzer, projektledare företagsutbildning Gunnar Ek, bolagsbevakare Mattias Lundqvist, grafisk formgivare Håkan Rudberg, föreståndare vaktmästeriet Ola Jansson, projektledare kunskap Leif Vindevåg, specialistrådgivare Jonna Falkstranden, art director Lotta Sallander, växel/reception Christophe Génetay, projektledare kunskap Peter Challis, utredare Jonas Aronsson, webbsamordnare Thomas Fallberg, IT-ansvarig Lars Håkanson, projektledare externa events Shirin Fallahi, rådgivning Amanda Brommé, webbskribent Christer Nebardt, kontorsassistent P-O Rabner, projektledare webb Eva Wahl Jälmestål, assistent Henriette Lindholm, support Hitta Kursvinnare Bo Holmberg, projektanställd medlemsvärvning Sveriges Aktiesparares Riksförbund

12 Aktiespararnas kapitalförvaltning Målet för Aktiespararnas kapitalförvaltning är att genom ränta och utdelningar finansiera koncernens verksamhet och genom avkastning på värdepappersportföljen säkerställa förbundets oberoende och skapa flexibilitet inför svårare tider. Kapitalförvaltningen blev en viktig del av Aktiespararnas finansiering i samband med att organisationen år 2000 avyttrade det lönsamma Aktie spar Fondkommission till det som kom att bli Avanza. Den årliga resultatförstärkning som dotter bolaget bidrog med byttes då mot ett större för valtat kapital. Beslutsordning och inriktning Inriktningen av förvaltningen skall i huvudsak utgå ifrån Aktiespararnas Gyllene Regler och följa den kapitalförvaltningsinstruktion som förbundsstyrelsen och servicebolagets styrelse årligen fattar beslut om. Finanskommittén har ansvaret för att föreskrifterna följs. Förbundets ordförande Johan Flodström är ordförande i Finanskommittén. Ledamöterna i kommittén är i övrigt förbundsstyrelseledamoten Ingemar Gustafsson, riksdagsmannen och fd. för bundsstyrelseledamoten Johan Johansson, förbundets VD Günther Mårder samt tidigare aktie- och fondchef i Handelsbanken Peter Engdahl. Finanskommittén har under 2011 genomfört 11 protokollförda möten. Årets förvaltningsresultat Portföljen tappade mycket i värde i samband med sensommarens ras på världens börser, en nedgång som delvis återhämtades under årets sista månader. Förbundets och Servicebolagets totala placeringar som förvaltas av finanskommittén uppgick vid årets utgång till 137,0 (183,0) MSEK. Under 2011 gjordes 19,8 (21,5) MSEK i uttag från finans förvaltningen för att täcka verksamhetens be hov. Innehavet i Avanza minskades under året från till aktier. Räntebärande placeringarna har varierat mellan Mkr. Placeringarna har utgjorts av företagscertifikat och ränteplaceringar. Trots relativt hög likviditet blev avkastningen för kapitalförvaltningen 18,6 procent att jämföra med SIXRX 13,5 procent. Basportföljen i Förbundet sjönk med -8,8 (26,3) procent. Portföljen är innehavsmässigt identisk med tidningen Aktiespararens basportfölj, men är inte likaviktad. Aktieinvests indexfond, Aktiespararna Topp Sverige sjönk med 11,8 (24,4) procent inklusive utdelning. Fonden köper aktier i de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq-OMX Stockholm som skall spegla OMXS30. Nettot av realiserade värdepappersaffärer (exklusive ränta och utdelningar) var 12 (14) MSEK under Portföljernas värde vid årsskiftet, bokfört värde respektive marknadsvärde Det totala bokförda värdet av våra finansiella tillgångar uppgick vid årsskiftet till 111,2 MSEK. De finansiella tillgångarna hade vid samma tidpunkt ett marknadsvärde om 137,0 MSEK ,4 59,3 20,6 2,0 Marknadsvärde MSEK Bokfört värde MSEK ,8 22,7 14,5 11,5 9,9 9,9 5,8 5,8 Sverigeportföljen Avanza Aktiespararna Topp Sverige Basportföljen Företagscertifikat Bankmedel 12 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2011

13 Verksamhetens risker Styrelse och ledning fastställer lämplig risknivå för Aktiespararkoncernen. Risknivån säkerställs genom intern kontroll i form av rutiner och riktlinjer. Den största risken för en opinionsdrivande verksamhet är att förbundet inte upplevs som trovärdigt eller har legitimitet att verka och uttala sig på uppdrag av förbundets medlemmar. Trovärdig heten får inte ifrågasättas eller skadas genom olagligt eller oetiskt handlande av förtroendevalda, ledning eller anställda. För att minska risken för att felaktig information lämnas har processer etablerats för att bättre samordna den externa kommunikationen mellan talesmän och kommunikatörer för förbundet. Kompetensutveckling av företrädare och talesmän genomförs för att säkra kvalitetsnivån. Vidare informeras löpande all personal och förtroendevalda. Förbundet lämnar inga investeringsråd. Informa tion förmedlas genom tidningen Aktiespararen samt nyhetsbrevet skall utgöra underlag för medlemmens eget beslut om eventuella köp eller försäljningar. Förbundets finansiella risker hanteras genom långsiktigt budgetarbete och en ka pi tal - för valt ning som följer en utarbetad ka pital för valtnings instruk tion. Denna kapitalförvaltningsinstruktion om prövas årligen. Aktiespararnas exponering mot aktiemarknaden är stor vilket ställer höga krav på likviditeten. Både rörelsens intäkter och resultatet av förvaltningen påverkas av aktiemarknadens utveckling. Medlemstalet har minskat under nästan hela 2000-talet. Aktiespararna har att arbeta mot två trender i samhället, antalet direkt ägare av aktier sjunker successivt samtidigt som privat personers vilja att organisera sig genom föreningar minskar. Medlemstalet utgör en viktig intäktsgrund varför förmågan att attrahera nya och samtidigt behålla nuvarande medlemmar är två kritiska faktorer. Antalet medlemmar har också stor betydelse för förbundets legitimitet. Viktiga strate giska ställningstaganden kan påverka medlemstillströmningen samt förnyelsegraden och därmed intäkterna. Sveriges Aktiesparares Riksförbund

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning s resultaträkning Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2005 2004 RÖRELSEINTÄKTER 1 Nettoomsättning 2 85 243 79 661 Rörelseintäkter 85 243 79 661 RÖRELSEKOSTNADER Produktionskostnader - 8 119-6 553 Övriga externa

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning s resultaträkning Belopp i tkr Tilläggsupplysning 2006 2005 RÖRELSEINTÄKTER 1 Nettoomsättning 2 93 378 85 243 Rörelseintäkter 93 378 85 243 RÖRELSEKOSTNADER Produktionskostnader -8 338-8 119 Övriga externa

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige

Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stövarklubben

Årsredovisning Svenska Stövarklubben Årsredovisning Svenska Stövarklubben Räkenskapsår 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Stövarklubben avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer