DOM Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-10-24 Meddelad i Malmö. ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180"

Transkript

1 Avdelning l Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (8) KLAGANDE 1. Karl-Otto Rosenqvist, Teatervägen Vejbystrand 2. Lennart Näsström, Barrvägen Ängelholm O ZoIO So ( MOTPART Ängelholms kommun Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 26 augusti 2013, KF 180 SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. Dok.Id Postadress Box Malmö Besöksadress Kalendegatan 6 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 Avdelning l BAKGRUND Sida 2 Kammarrätten i Göteborg har i dom den 26 april 2013, mål nr , upphävt Kommunfullmäktige i Ängelholms kommuns beslut den 20 september 2010, KF 155, såvitt avser "godkännandet av att medel transporteras från Ängelholms kommun till finansiären i enlighet med intentionsavtalet". Kammarrätten bedömde därvid att beslutet i denna del innefattade ett otillåtet stöd till näringsidkare i strid med 2 kap. 8 kommunallagen. Högsta förvaltningsdomstolen har den 4 oktober 2013, mål nr , beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande har således vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige i Ängelholms kommun har med anledning av kammarrättens dom den 26 augusti 2013 beslutat att, som rättelse av verkställighet, särskilt godkänna punkt 4 stycke 3 i intentionsavtalet mellan Skåne NordvästlHelsingborgs stad och Ängelholms flygplats AB. Det aktuella stycket har följande lydelse: "Vid tillträde föreligger ett lån från SNV via Angelholms Kommun på totalt 15 Mkr, bilaga 1. De kommuner som är långivare garanterar att lånet skrivs ned och således tillskjuts Finansiären i sin helhet. Region Skåne förväntas att agera på samma sätt. SNV skall samtidigt förankra och tillse att SNV jämte samtliga kommuner som ingår i SNV skall verka för en positiv destinationsutvecklingför AGH " YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. Karl-Otto Rosenqvist yrkar att det nu överklagade beslutet ska upphävas samt att Ängelholms kommun ska anmodas att kräva återbetalning av överförda medel från mottagaren. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Kammarrätten i Göteborg fastslog i dom den 26 april 2013 att överföringen

3 Avdelning 1 Sida 3 av medel från Ängelholms kommun till köparen av Ängelholm och Helsingborgs flygplats, dåvarande Grundstenen , , ska anses vara ett direkt stöd till mottagaren eftersom den inte var en del i någon försäljning som Ängelholms kommun hade ingått eller skulle ingå. Rättelsen som gjordes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013 bestod i att man beslutade att särskilt godkänna den del av intentionsavtalet som behandlar det som kammarrätten har fastslagit strider mot lagen. Ängelholms kommun har inte ingått detta intentionsavtal och kan inte heller denna gång hänvisa till sådant avtal för att rättfärdiga ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare. Kammarrätten fann inte att det som kommunen anf6rt utgjorde synnerliga skäl för att lämna stödet. Om rätten nu ändrar uppfattningen så är det viktigt att man prövar om stödet är förenligt med regleringen om statligt stöd. Ängelholms kommun visar genom sitt agerande att man inte har några ambitioner att följa kammarrättens dom och detta är synnerligen olämpligt eftersom förtroendet för det politiska systemet kan ta skada av sådant agerande. Att argumentera för att Ängelholms kommun borde få lov att ta olagliga beslut bara för att lagligheten av besluten i sex av åtta kommuner inte har prövats är mycket tveksamt då kommunen accepterat att beslutet stod i strid med lagen då kammarrättens dom inte överklagades av kommunen. Lennart Näsström yrkar att det nu överklagade beslutet ska upphävas samt att förvaltningsrätten beslutar om inhibition. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Förvaltningsrätten bör pröva beslutet både enligt reglerna i kommunallagen samt enligt EU-reglerna om statsstöd. I det tjänsteutlåtande, daterat den 5 juni 2013, som utgjort underlag för kommunfullmäktiges beslut anges att kommunledningskontoret undersökt möjligheten att rätta det felaktiga beslutet. Hur denna undersökning gått till och vad den resulterat i framgår inte. Fråga uppstår därmed om det överhuvudtaget gjorts någon ordentlig undersökning. Vidare uppges i tjänsteutlåtandet att samråd ägt rum med Åstorps kommun. Vad syftet med detta samråd varit

4 Avdelning l Sida 4 anges inte. Kommunen har enligt samma utlåtande även träffat företrädare för flygplatsbolaget. Vad syftet med denna träff har varit uppges inte heller. Någon skriftlig dokumentation om att kommunen därvid krävt tillbaka det olagliga stödet från flygplatsbolaget och vad svaret i så fall blev redovisas inte. Att kommunen i annat sammanhang krävt tillbaka det ekonomiska stödet saknas det vidare uppgift om. Kommunens bedömning är att det inte är möjligt att rätta verkställigheten av beslutet genom att upphäva flygplatsaffåren. Hans bedömning är den motsatta då ett beslut som av svensk rättsinstans konstaterats vara felaktigt alltid måste kunna upphävas. Om inte annat så genom att beslutet prövas i allmän domstol. Även om ett civilrättsligt bindande avtal har ingåtts så måste detta kunna sägas upp och omförhandlas. Så sker ofta. Genom det nu överklagade beslutet har kommunfullmäktige i praktiken fattat samma beslut som det som bedömdes olagligt av Kammarrätten i Göteborg. Att beslutet nu har en något annorlunda formulering saknar betydelse. Några försök att följa intentionerna i kammarrättens dom har kommunen således inte gjort. Det bör undersökas huruvida kommunstyrelsens ordförande ska betraktas som jävig i sammanhanget då hon sitter med i styrelsen för ett av flygplatsköparen ägt bolag. Ordföranden kan mot denna bakgrund knappast betraktas som opartisk i fråga om kommunens relation till flygplatsköparen. Angelholms kommun bestrider bifall till överklagandena och anför bl.a. följande. Kommunen har i enlighet med 10 kap. 15 kommunallagen undersökt förutsättningarna för en återgång av det verkställda beslutet. Verkställigheten består bl.a. av flera civilrättsligt bindande avtal: l. Principöverenskommelse den 1 september 2010 mellan Swedavia AB och Samarbetskommitten Skåne Nordväst genom Helsingsborgs stad avseende Ängelholm Helsingborg flygplats. 2. Intentionsavtal mellan Samarbetskommitten Skåne Nordväst genom Helsingsborgs stad och AB Grundstenen (org.nr.

5 Avdelning l Sida ) avseende forvärv av Ängelholm Helsingborg flygplats. 3. Avtal om överlåtelse mellan Swedavia AB och Samarbetskommitten Skåne Nordväst genom Helsingsborgs stad avseende Ängelholm Helsingborg Airport. 4. Avtal mellan Samarbetskommitten Skåne Nordväst genom Helsingsborgs stad och Ängelholms Flygplats AB (org.nr ) om överlåtelse av rörelsen avseende flygplatsverksarnheten. 5. Köpekontrakt mellan Swedavia AB och Samarbetskommitten Skåne Nordväst genom Helsingsborgs stad avseende överlåtelse av fastigheten Barkåkra 50:2, Ängelholms kommun. 6. Transportköp mellan Samarbetskommitten Skåne Nordväst genom Helsingsborgs stad och Projektfastigheter Götaland AB (org.nr ) avseende ovan nämnda fastighet. Den fortsatta verkställigheten genom avtalen 3-6 ovan har skett genom Samarbetskommitten och Helsingborgs stad. Kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2010 har numera vunnit laga kraft avseende att-satserna 1-3 samt 5. Den fjärde att-satsens innebörd är densamma som intentionsavtalets punkt 4, stycke 3. Kommunfullmäktige har godkänt intentionsavtalet och godkännandet har vunnit laga kraft. Kommunens bedömning är att det inte är möjligt för Ängelholms kommun att rätta verkställigheten av beslutet genom att upphäva flygplatsaffåren. Att återkräva kommunens andel av lånet från flygplatsbolaget bedöms inte heller möjligt. Betalningen ingår i ett paket av civilrättsligt bindande avtal. Avtalen ska ses som en helhet. Privaträttslig bundenhet har uppstått. Part i avtalen är visserligen Samarbetskommitten Skåne Nordväst genom Helsingborgs stad. Ängelholms kommun har dock såsom medlemskommun i Samarbetskommitten godkänt både förvärv och överlåtelse av flyg-

6 Avdelning 1 Sida 6 platsen. Överföringen av lånesumman ingår i flygplatsaffåren. Att över:föringen administrerats av Ängelholms kommun, och inte t.ex. av Helsingborgs stad, är en tillfällighet. Betalningssumman har historiskt överlämnats av Skåne Nordväst-kommunerna till Luftfartsverket som en gemensam åtgärd i samband med investeringar i ankomsthall med mera. Ängelholms kommun har av praktiska skäl administrerat lånet, både då lånet gavs och då det återbetalades. Alternativet hade varit att dåvarande Luftfartsverket tecknat likalydande avtal med respektive kommun och själva samordnat lånet. Bara en mindre del av summan härrör sig från Ängelholms kommun. Beslutet att godkänna betalningen har dessutom vunnit laga kraft i sex av åtta kommuner samt i Region Skåne. Den upphävda att-satsen har dock bedömts vara olyckligt formulerad. Kommunen har gjort en administrativ rättelse av det upphävda beslutet och ersatt det upphävda beslutet med ett särskilt godkännande av punkt 4, stycke 3 i intentionsavtalet. Denna fjärde att-sats är egentligen endast ett förtydligande av intentionsavtalets innebörd. Ängelholms kommun ger in och åberopar ett tjänsteutlåtande daterat den 5 juni Förvaltningsrätten har i beslut den 24 september 2013 avslagit Lennart Näsströms yrkande om inhibition. Beslutet överklagades till Kammarrätten i Göteborg, som den 10 oktober 2013 (mål nr ) beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Högsta :förvaltningsdomstolen har den 15 november 2013 (mål nr ) beslutat att inte heller meddela prövningstillstånd. SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET Förvaltningsrätten har att pröva överklagandet i den ordning som stadgas i 10 kap. kommunallagen. En sådan prövning omfattar inte lämpligheten

7 Avdelning l Sida 7 eller skäligheten i det överklagade beslutet, utan endast huruvida beslutet ska upphävas på någon av de grunder som anges i 10 kap. 8. Förvaltningsrätten kan således inte sätta något annat beslut i det överklagade beslutets ställe. Enligt 10 kap. 8 kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om 1. det inte har tillkommit i laga ordning, 2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget, 3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 4. beslutet strider mot lag eller annan författning. Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som har vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts ska, enligt 10 kap. 15 kommunallagen, det organ som har fattat beslutet se till att verkställigheten rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål. Enligt 2 kap. 8 kommunallagen får kommuner och landsting genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd får enligt paragrafens andra stycke bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Förvaltningsrätten gör följande bedömning. A v handlingarna i målet framgår att kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2010, vilket upphävdes av Kammarrätten i Göteborg genom dess dom den 26 april 2013, har verkställts. Kommunfullmäktige borde således, i enlighet med 10 kap. 15 kommunallagen, ha rättat verkställigheten i den utsträckning som det är möjligt. Genom det nu överklagade

8 Avdelning 1 Sida 8 beslutet har kommunfullmäktige valt att som rättelse godkänna den punkt i intentionsavtalet mellan Skåne NordvästlHelsingborgs stad och Ängelholms flygplats AB som anger bl.a. att de långivande kommunerna garanterar att lånet om 15 miljoner kr skrivs ned, och således tillskjuts Finansiären i sin helhet, samt att de kommuner som ingår i Skåne Nordväst skall verka for en positiv destinationsutveckling för Ängelholm Helsingborgs flygplats. Någon annan åtgärd för att rätta verkställigheten har kommunen emellertid inte, såvitt framgår av utredningen i målet, vidtagit. Enligt förvaltningsrättens mening får kommunfullmäktiges nu överklagade beslut, att godkänna den angivna punkten i intentionsavtalet, anses ha samma innebörd som det beslut, som upphävdes genom kammarrättens dom den 26 april 2013 (mål nr ). Förvaltningsrätten finner därmed att kommunfullmäktige i Ängelholms kommun på nytt har fattat ett beslut som innebär att ett otillåtet stöd lämnas till mottagaren i strid med 2 kap. 8 kommunallagen. Det överklagade beslutet strider således mot lag, varför det ska upphävas redan på denna grund. HUR MAN ÖVERKLAGAR, för kommunfullmäktige i Ängelholms kommun, se bilaga (DV 3109I1B), för kommunmedlem Ängelholms kommun, se kungörelse Håkan Wiren I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Per Scholtz och Lena Siverhag deltagit.

9 I i f,!:t SVERIGES STOLAR Bilaga HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut ska skriva till Kammarrätten i Göteborg. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten. För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom tre veckor från den dag beslut meddelades. För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det flons anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. Klagandens person-/ organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska också anges sam t eventuell annan adress där klaganden kan nås för delgivning. Om dessa uppgifter har lämnats tidigare i malet - och om de fortfarande är aktuella - behöver de inte uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller adressuppgift ändras, ska ändringen utan dröjsmål anmälas till kammarrätten. 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. dc bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet. 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

10 FÖRVALTNfJNGSRÄTTEN Avdelning 1, ( HEMSTÄLLAN Aktbilaga Mål nr. Avdelning 1 Anges vid kontakt med domstolen, O Ängelholms kommun Ängelholm 2010 I 3~ I Förvaltningsrätten hemställer om att bilagda dom med tillhörande hänvisning om hur man överklagar hålls tillgänglig på Stadshuset, Östra vägen 2, Ängelholm, under tiden den 4 november till och med den 2 december tk;~letm Håkan Hall Dok.Id Postadress Box Malmö Besöksadress Kalendegatan 6 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-11-22 Meddelad i Härnösand FÖRVALTNINGsRÄTTEN Föredraganden- 2011-11-22 Meddelad i Härnösand Mäl nr 279-11 Sida 1 (6) MOTPART Ömsköldsviks kommun 891 88 Ömsköldsvik ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktige i Ömsköldsviks kommuns beslut

Läs mer

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö

DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö DOM 2014-09-22 Meddelad i Malmö Mål nr 6495-14 1 SÖKANDE Samsung Electronics Nordic AB, 556445-4345 Box 1235 164 28 Kista Ombud: Advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Advokatfirman Cederquist KB

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM 2014-10-23 Meddelad i Jönköping Mål nr 1164-14 1 KLAGANDE Samres AB, 556433-7417 Kyrkogatan 19 222 22 Lund Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå

DOM 2014-02-05 Meddelad i Luleå Föredragande: R. Funck Meddelad i Luleå Mål nr Enhet 1 1 SÖKANDE Medarbetare Norr AB, 556585-6571 Ombud: Viktor Robertson Stiftelsen Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPARTER 1. StudentConsulting

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338

Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 I STOCKHOLM L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Sida l (7) KAMMARRÄTTEN FM^A/T Mål nr 2646-10 L/WvL Avdelning 03 2011-07-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Näps Sweden AB, 556326-5338 Ombud: Tommy Nordman Grant Thornton Sweden AB Box 7623 103 94 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg DOM 2012-09-27 Meddelad i Göteborg Mål nr 7193-11 Enhet 2:5 1 KLAGANDE Aktiebolaget SKF, 556007-3495 415 50 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsregionen 403 32 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-09-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1527-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 28 mars 2012 i mål

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-01-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7526-13 KLAGANDE Annie Hellquist Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer