en väg av sevärdheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en väg av sevärdheter"

Transkript

1 en väg av sevärdheter

2 Projekt: Sävsjö Häradsväg Projektledare: Birgitta Andersson Text: Birgitta Andersson Formgivning: Maria Toll Gustafsson Foto: Ida Bengtsson, Maria Toll Gustafsson, Linus Englund, Anki Eriksson, Malin Gumaelius samt Torsets byalag. Tryck: 2014 Lenanders Grafiska 64726

3 Sävsjö Häradsväg mellan Vallsjö och Norra Ljunga är en del av Njudungs historia. Vägsträckan på knappt 2 mil visar ett Småland när det är som bäst. Vägen passerar sjöar, skogar, åkrar och ängar. Mitt på sträckan ligger Sävsjö stad som växte upp som ett stationssamhälle i slutet av 1800-talet när järnvägen drogs fram från södra till norra Sverige. Utmed vägen passerar man en rad intressanta platser som Eksjöhovgård, Komstad, 1100 tals-kyrkor och runstenar för att nämna några exempel. Historiens vingslag blandas med nya besöksmål och turistföretag. Åk vägen och stanna till vid de olika sevärdheterna. Vid de olika stoppen finns informationstavlor där du kan ta del av många spännande historier. Många har bidragit med fakta och kunskap kring de olika platserna. Ett särskilt tack till Sävsjö Hembygdsförening för all den kunskap som samlats i deras årsböcker. Broschyren är framtagen av Leaderprojektet Sävsjö Häradsväg, där Sävsjö kommun varit projektägare. Projektet delfinansieras av EU/ Leaderområdet Mitt i Småland.

4 Häradsvägen mellan Vallsjö och Norra Ljunga är en del av Njudungs historia. Utmed vägen finns upplevelser av dåtid och nutid med natur och kultur som vägvisare.

5 Innehållsförteckning Inledning 3 Karta Jord- och skogsbruk Norra Ljunga kyrka Norra Ljunga Gravfält Norra Ljunga Galgabacken Pehr Hörberg Komstad by Jonas Brunck Gravfält Västragård Milstolpar Sävsjö by Sävsjö Eksjöhovgård Torset och byarna i Vallsjöbygden Vallsjöbaden Vetlandabanan - smalspårig järnväg Vallsjön Sankt Sigfrids källa Vallsjö Vallsjö gamla kyrka Häradsvägen - 5

6 1 Jord- och skogsbruk Utmed Sävsjö häradsväg mellan Norra Ljunga och Vallsjö finns två av länets största mjölkproducenter med tillsammans över 1000 kor. Trakten kring Sävsjö är en typisk jordoch skogsbruksbygd och naturförutsättningarna här gör att det på åkrarna odlas mycket vall, vilket används till djurfoder. I skogarna är det granen som är dominerande. Jordbruk var den viktigaste näringsverksamheten fram till den industriella revolutionen på 1800-talet. Det var också arbetsintensivt och sysselsatte därför större delen av befolkningen. Före 1930 bodde och arbetade i Sverige fler människor på landsbygden än i städerna. Idag är det få som arbetar på gårdarna, däremot är jordoch skogsbruk mycket kapitalintensivt. Maskiner har ersatt människor. Under den första hälften av 1800-talet ökade befolkningen i Sverige. Man säger ibland att det var tack vare potaterna, vaccinet och freden. Trots en intensiv uppodling räckte maten inte till och flera år av missväxt och nödår i slutet av 1800-talet, gjorde att många människor i våra trakter emigrerade till Amerika. För att få mer rationell jordbruksdrift och på så sätt mer mat, var jordbruket tvunget att effektiviseras. Det skedde genom olika jordreformer såsom storskiftet, enskiftet och laga skiftet. Dessa reformer innebar att man slog ihop mindre åkertegar till större åkrar, vilket gjorde arbetet mer rationellt. Även nya växter, odlingsmetoder, dikning, förbättrade redskap och konstgödsel bidrog till förbättringar. Omkring sekelskiftet 1900 drar jordbruket nytta av teknikens utveckling. Traktorer, skördetröskor och mjölkingsmaskiner anses som de mest betydelsefulla. När traktorn fick genomslag efter andra världskriget försvann mer än en halv miljon arbetshästar från de svenska gårdarna. Detsamma gällde arbetet i skogen, där man idag har skördare och andra maskiner istället för häst och manskraft. För att få lönsamhet har jordbruksföretagen genom åren rationaliserats och slagits samman till större enheter. Trots en betydande rationalisering av jordbruket är konkurrensen stor från andra länder. Den svenska självförsörjningsgraden har minskat kraftigt och är 2014 runt 50 % för kött och mejeriprodukter. Mindre produktion av livsmedel kan också ge avtryck på vår landskapsbild. Färre djur gör att ängar och hagar inte betas utan växer igen. 6 - Häradsvägen

7 I närheten av väg 127, på varsin sida av den västra änden av Sävsjö Häradsväg, ligger Hjärtlandakärret och Ljungamossen. På grund av sin stora artrikedom vad gäller ovanliga mossor, är de av riksintresse när det gäller naturvård. Bland annat finns här 20 arter vitmossor, till exempel käll-, krok- och purpurvitmossa, samt flera levermossor och brunmossor typiska för rikkärr. Bland kärlväxterna växer bland annat snip, tätört, klockljung, hirsstarr och dystarr. Trots stora ingrepp genom dikning och täktverksamhet är det ett av länets största sammanhängande rikkärr. Two of the largest milk farms (with more than 1000 cows) of the County of Jönköping are located along the Häradsvägen between Norra Ljunga and Vallsjö. Sävsjö is a typical agriculture and forestry region. Agriculture was the most important business before the industrial revolution in the 19th century. This line of work was very labour intensive and kept most Swedes employed. Before 1930 the majority of the population in Sweden lived and worked outside the urban environments. Modern farming needs only a limited labour force. Instead the costs for agriculture and forestry are much higher. Nowadays agriculture businesses get more effective and merged into larger units to make farming more profitable. Längs des Häradsvägen, zwischen Norra Ljunga und Vallsjö, befinden sich zwei der größten Milchproduzenten der Provinz Jönköping mit mehr als 1000 Milchkühen. Land- und Forstwirtschaft ist typisch für die Gegend rund um Sävsjö. Vor der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert war Landwirtschaft die wichtigste Einnahmequelle. Diese Art der Wirtschaft war sehr arbeitsintensiv und beschäftigte deshalb den größten Teil der schwedischen Bevölkerung. Vor 1930 wohnten und arbeiteten mehr Schweden auf dem Lande als in den Städten. Heutzutage arbeiten nur wenige auf Bauernhöfen, stattdessen ist die Land- und Forstwirtschaft sehr kapitalintensiv. Um die landwirtschaftlichen Unternehmen wirtschaftlich zu machen, sind Rationalisierungen und Firmenfusionen in den letzten Jahren durchgeführt worden. Häradsvägen - 7

8 2 Norra Ljunga kyrka Norra Ljunga kyrka är en av de nio bevarade Njudungskyrkorna. Mycket tyder på att stenarbetarna som arbetat med att bygga domkyrkan i Lund byggde kyrkorna i Njudungsbygden. En unik kulturhistoria finns bevarad i dessa kyrkor som anses vara byggda under 1100-talets andra hälft. Karakteristiskt för kyrkorna är att de är byggda direkt på marken och ibland kallas de därför för barfotakyrkor. Ytterligare kännetecken för kyrkorna är att de är uppförda i romansk stil, att de har ett långhus, kor och en halvrund absid (avslutning) samt en sydportal. Byggmaterialet är gråsten med hörnkedjor av sandsten. I Norra Ljunga fanns en fristående klockstapel redan på 1600-talet. Den revs runt 1900 och klockorna placerades då i tornet. När kyrkan elektrificerades runt 1930, fick dock klockorna återigen flytta ut till en nybyggd fristående klockstapel. Att stiga in i kyrkan är nästan som att komma till en blommande äng. Målningar av konstnären och skulptören Pehr Hörberg pryder bänkar, predikstol, altare och fodralet till koruret. På predikstolen, som vilar på kyrkans gamla Maria altare, finns också skulpturer av Hörberg. De föreställer Rättfärdigheten, Evigheten, Kärleken, Hoppet, Tron och Kyskheten. Skulpturen föreställande Tron stals dock 1991 men har ersatts av en ny vilken tillverkats av träsnidaren Eva Spångberg. År 1977 brann det i kyrkan. Mycket av inredningen skadades och läktarbröstets målningar av Pehr Hörberg förstördes helt. De har dock ersatts av målningar av arkitekten Pontus Ljungberg från Ljungby, som målat symboler för treenigheten och de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Under seklernas gång har kyrkan i Norra Ljunga byggts om och till flera gånger. Till exempel fick kyrkans torn i slutet av 1800-talet en märklig påbyggnad i form av en tornspira som var helt främmande för den medeltida byggnaden i övrigt. Denna togs dock bort vid en restaurering runt 1950 och tornet fick sitt nuvarande utseende. Under nämnda restaurering påträffades också fragment av målningar på väggarna och på triumfbågens insidor. Målningarna är troligtvis från 1600-talet. Från denna tid är också de utvändiga målningarna, som frisen under takfoten och de röda tegelimiterande hörnkedjorna. Någon gång under 1200-talet revs den ursprungliga absiden. Koret förlängdes tre meter åt öster och korpartiet fick det utseende det har idag. Också en sakristia byggdes på vid kyrkans norra del. 8 - Häradsvägen

9 The church in Norra Ljunga is one of nine still existing so called Njudungchurches. It is most likely that the Njudungchurches were built by the same masons who built the cathedral in Lund. The churches preserve a unique cultural history of the 12th century. During the centuries the church was remodelled several times. The original and so typical apse was tore down in the 13th century, for example. The sanctuary was prolonged three meters to the east and got its current state. At the north side of the church a sacristy was added. The paintings on the outer wall are from the 17th century. Inside the church you can find several paintings or the artist and sculptor Pehr Hörberg. Die Kirche in Norra Ljunga ist eine von neun noch existierenden sogenannten Njudungskirchen. Vieles deutet darauf hin, dass die Kirchen in Njudung von den selben Steinmetzen erbaut wurden, wie die die am Dom in Lund gearbeitet hatten. Diese Kirchen vom 12. Jahrhundert bewahren eine einzigartige Kulturgeschichte. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Kirche mehrfach umgebaut worden. Zum Beispiel wurde im 13. Jahrhundert die ursprüngliche und so typische Apsis abgerissen. Der Altarraum wurde drei Meter in östliche Richtung verlängert und erhielt damit seine jetzige Form. Am nördlichen Teil der Kirche wurde eine Sakristei zugefügt. Die Malereien an den Außenwänden sind vom 17. Jahrhundert. In der Kirche gibt mehrere Gemälde des Künstlers und Bildhauers Pehr Hörberg. Häradsvägen - 9

10 3 Norra Ljunga sockengång för flickan. Hon fick alltså vara två dygn i varje matlag för att fördela bördorna. Problem med spritmissbruk var också något som kunde tas upp på stämmorna. För att komma tillrätta med problemet bestämdes att man bara fick bjuda på tre supar vid kalas, bröt man mot det blev domen böter eller rent av stockastraff! Kommunalsalen användes fram till 1947 då Ljunga och Vallsjö socknar slogs samman till Sävsjö stad. Därefter hölls stämmorna i Sävsjö. Norra Ljunga by är en vacker radby. Trakten är en typisk jordbruksbygd och här finns ett av länets största lantbruksföretag med mjölkproduktion. Gravfältet i byn vittnar om att det har bott människor här under mycket lång tid. Mitt i byn ligger också en av Njudungskyrkorna från 1100-talet. Huset i byn som idag är Svenska kyrkans församlingsgård, byggdes år 1910 som skola. Tidigare fanns på platsen ett kombinerat skol-och fattighus, vilket var ganska vanligt under de första decennierna efter folkskolestadgans tillkomst År 1970 övertog Svenska kyrkan det gamla skolhuset och botte nvåningen gjordes om till trivsam samlingslokal och sammanträdesrum. En aktiv syförening har under åren ordnat många sammankomster i huset och också bidragit med flera inventarier, bland annat en målning av Martin Kling som pryder den stora samlingssalens fondvägg. Skolsalen och kommunalsalen på andra våningen är restaurerade av hembygdsföreningen under 1990-talet och ser idag ut som när de var i bruk. Mitt emot församlingsgården ligger Galleri Norra Ljunga i en byggnad som tidigare var missionshus. Som i de flesta byar i dessa trakter fanns en missionsförsamling och i Norra Ljunga bildades den Efter något år hade församlingen byggt ett I det nya huset byggdes folkskolesal och lärarbostad i bottenvåningen samt småskolesal och lärarinnebostad på andra våningen. Småskolan fanns kvar i byn till 1935, därefter fick barnen åka till Sävsjö för skolgång. Folkskolan var kvar i Ljunga ytterligare tjugo år innan sista examen hölls i skolan. På andra våningen i skolhuset fanns också en kommunalsal. Där höll man sockenstämmor och viktiga ärende i byn togs upp för förhandling. I ett protokoll från de första decennierna på 1800-talet kan man läsa om den föräldralösa sockenflickan Karin, som stämman beslutar ska auktioneras bort till den som begär minst betalt. Ingen vill dock ha henne så det blir 10 - Häradsvägen

11 The Swedish Church owns the parish house in Norra Ljunga since The house was built in 1910 as a school with two classrooms, two apartments for the teachers and a community hall. Until 1955 the house was used as a school. The community hall was used until 1947 when the parishes of Ljunga and Vallsjö WERE merged to the town of Sävsjö. The classroom and the community hall on the second floor hall were renovated by the local history society into its former shape. missionshus och fram till 2012 hade man verksamhet i huset, på senare år dock bara några gånger per år. De senaste åren har den 100-åriga byggnaden genomgått en för vandling och blivit konsthall med anslutande ateljé. Byggnaden ägs av konstnären Robert Emanuel Fredriksson, som här visar sin egen och andras konst. Från byn kommer ytterligare en konstnär, David Gunnarsson. Han är tecknare och motivlackerare och har främst gjort sig känd för att måla målvaktsmasker. David målar hockeymasker till målvakter över hela världen, främst till elitserien och NHL. Han har bland annat gjort masker till Dominik Hasek, Stefan Liv, Henrik Lundqvist och Johan Hedberg. Studion ligger i Vrigstad, en mil från Norra Ljunga. På ett garage vid föräldragården finns en stor målning av Åsa-Nisse som David gjorde 1995 när han fortfarande bodde kvar hemma i byn. On the opposite side of the parish house lies a former mission hall which is now used by the art gallery Norra Ljunga. During the last one hundred years the house transformed from parish hall into an art gallery including a studio. Das Bürgerhaus in Norra Ljunga ist seit 1970 im Besitz der Schwedischen Kirche wurde das Gebäude als Schule mit Volksschulsaal und Lehrerwohnung im Erdgeschoss errichtet. Im Obergeschoss befand sich der Klassenraum für Grundschüler und eine Wohnung für die Lehrerin. Dort befand sich ebenfalls ein Gemeindesaal. Bis 1955 war das Gebäude als Schule im Gebrauch. Der Gemeindesaal wurde bis 1947 angewandt. Danach wurden die Kirchenbezirke Ljunga und Vallsjö zur Stadt Sävsjö vereinigt. Der Schulsaal so wie der Gemeindesaal im Obergeschoss sind vom Heimatverein restauriert worden und entsprechen dem damaligen Aussehen. Gegenüber dem Bürgerhaus befindet sich die Kunstgalerie Norra Ljunga in einem ehemaligen Missionshaus. In der hundertjährigen Geschichte des Gebäudes hat es sich von einem Missionshaus zu einer Kunstgalerie mit Atelier verwandelt. Häradsvägen - 11

12 4 Gravfält Norra Ljunga Människor har i alla tider gravlagt sina döda. Men gravskick och gravformer har förändrats över tid och skiljer sig åt mellan regioner. I Jönköpings län är rösen, stensättningar, domarringar och högar vanliga men det finns också gravar som idag saknar markering ovan jord. På Norra Ljunga gravfält finns både gravhögar, treuddar, stensättningar och domarringar. Gravfältets sammansättning med olika gravtyper tyder på att det använts under mycket lång tid och att det bott människor här väldigt länge. På gravfältet i Norra Ljunga finns minst 100 gravar och stensättningar. De flesta är svåra att urskilja men några syns tydligt. Till exempel den treudd som har närmare 10 m långa armar. De är svåra att tidsbestämma men finns ofta ihop med gravhögar, vilka var vanliga vid yngre järnåldern det vill säga cirka efter Kristi födelse. På gravfältet syns flera välvda högar tydligt. Domarringarna består av ett antal stenar, vanligast 9 eller 12, vilka bildar en rund krets. De här gravarna är ofta från århundradena efter Kristi födelse. Tyvärr är dessa svåra att se på Norra Ljunga gravfält. När kyrkan byggdes på 1100-talet och människorna i byn kristnades, kom inte gravfältet att användas längre. Därefter begravdes byborna på kyrkogården. At all times peoples have buried their deceased. The way of the burial and the shape of the grave has always changed over the years. At the grave yard of Norra Lljunga you will find burial mounds, starshaped stone burials, stone burials and stone circles. The composition of different kinds of burials indicates that the grave yard has been used over a long period. The grave yard of Norra Ljunga has at least 100 graves. Most of them are hard to find but some graves are easy to discover. The star-shaped stone burials for example, one of these graves have parts that are nearly 10 meters long. Zu allen Zeiten haben Menschen ihren Toten begraben. Die Art der Beerdigung und die Grabform haben sich im Laufe der Zeit verändert. Auf dem Grabfeld in Norra Ljunga finden Sie Grabhügel, sternförmige und einfache Steinsetzungen sowie Richterringe. Die verschiedenen Grabtypen deuten daraufhin, dass das Grabfeld sehr lange im Gebrauch war. Auf dem Grabfeld in Norra Ljunga gibt es mindestens 100 Gräber. Die meisten sind schwer zu entdecken aber einige Gräber sind deutlich zu erkennen. Zum Beispiel die sternförmigen Steinsetzungen, von denen ein Grab fast 10 m lange Grabteile hat Häradsvägen

13 Galgabacken 5 Att göra orätt har alltid kunnat straffa sig. För länge sedan så illa att man kunde få sona sina brott med sitt liv. Därför fanns det avrättningsplatser i närheten av tingsplatsen. Någon gång i mitten av 1700-talet hamnade Västra härads avrättningsplats i utkanten av Komstad, på gränsen mot Ljunga by. Dessförinnan låg den troligtvis vid bron över Torkån. Då var detta en folktom plats på gränsen mellan socknarna Ljunga och Vallsjö, idag är det mitt i centrala Sävsjö. En avrättningsplats skulle ligga avskilt men ändå vara lätt att hitta till. Platsen utmed vägen i utkanten av Komstad, var väl lämpad för detta ändamål. Den fick namnet Galgabacken, trots att här aldrig var någon galge. Som avrättningsmetod var det halshuggning som gällde. Hur många som avrättats på Galgabacken i Komstad är inte känt men man vet att platsen användes som avrättningsplats mellan 1757 och Ännu kan man ana den grävda grop där den avhuggnes huvud skulle falla. När någon dömts till avrättning lästes en kungörelse om detta upp i häradets kyrkor för att alla skulle veta om det. Överheten såg gärna att allmänheten bevittnade dessa händelser och då avskräcktes från att göra orätt. En avrättning lockade stora folkmassor, både vuxna och barn kom och det berättas att de mest företagsamma klättrade upp i träden för att se bättre. Då huvudet på offret föll, föll också en och annan trädklättrare. Det makabra skådespelet blev antagligen för mycket att bevittna. Vid en avrättning var också kloka gummor på plats. De var snabbt framme för att torka upp den avrättades blod. Blodet torkade de och löste sedan upp i vatten. Man trodde att vattnet kunde bota folk med fallandesjuka, vilket var ett gammalt namn på epilepsi var sista avrättningen på Galgabacken. Offret var Anders Andersson, som också gick under namnet Farao efter sitt besvärliga sätt. Farao var arrendator på en gård men fick inte förnyat arrendekontrakt av jordägaren. Säkert blev han sur på allt och alla och inte minst på den nye arrendatorn. Denne förgiftade han med arsenik, dolt i smör, när han bjöd den inte ont anande mannen på sup och smörgås. Likaså gjorde han med grannkvinnan, som han trodde talat väl om den nye arrendatorn inför jordägaren. Även hon bjöds på förgiftad smörgås. Dådet upptäcktes och han dömdes i tingshuset i Komstad till avrättning på Galgabacken. Between 1775 and 1858 an execution site was located at the outskirts of Komstad. The place were called Galgabacken (gallows hill). When someone was sentenced to death the local churches announced the sentence to the people. An execution attracted large crowds. It is unknown how many were executed at this site. It is still possible to see the pit were the head supposed to land. Zwischen 1775 und 1858 befand sich ein Hinrichtungsplatz am Rande von Komstad. Der Platz wurde Galgabacken (Galgenhügel) genannt. Wenn jemand zum Tode verurteilt wurde, verkündete man dieses im sämtlichen Kirchen der Gegend, damit die Bevölkerung davon wissen sollte. Eine Hinrichtung lockte viele Zuschauer an. Wie viele hier hingerichtet wurden ist bisher nicht bekannt. Noch heute man kann die Grube erahnen in der der Kopf des hingerichteten fallen sollte. Häradsvägen - 13

14 6 Pehr Hörberg Pehr Hörberg föddes 1746 på soldattorpet Övra Ön i Virestads socken. Han var en fattig knektson med ett stort intresse för måleri i kombination med mycket ambition och vilja. Tack vare det lyckades han bli en välkänd konstnär och till och med kunglig hovmålare. Hörberg började sin målarbana som lärling hos en dekorationsmålare i Växjö. Efter några år får han sitt gesällbrev och blir 1768 utnämnd av landshövdingen till häradsmålare. Pehr Hörberg kunde till en början inte försörja sig på sitt måleri och 1776 blev han torpare på Stabäck i Norra Ljunga socken. Han kände till trakten bra, för bara några år tidigare hade han gjort sitt första stora kyrkliga arbete i Norra Ljunga kyrka. Under 7 år bodde han i Stabäck innan han blev arrendator på Mejensjö Storegård, där han stannade i ytterligare 7 år. Totalt blev det 14 år i Norra Ljunga socken. Under sin tid i Norra Ljunga tog sig Pehr Hörberg flera gånger till Stockholm för att fortsätta sin utbildning. Han blev känd och introducerades i de högsta kretsarna. Där träffade han kung Gustaf III och fick möjlighet att göra flera arbeten åt hovet. Efter åren i Mejensjö flyttade Hörberg till Finspång. Han hade gjort målningar i kammarherren de Geers slott och blev övertalad att flytta till Finspång. Här köpte han sig en egen gård och därmed hade Hörberg avancerat från fattig vallpojke till torpare, arrendator och till sist, självägande bonde. Hörberg var mycket produktiv och målade under sitt liv 87 stycken altartavlor, bland annat den i Vrigstad kyrka. I Nydala och Norra Ljunga kyrkor målade han bland annat bänkdörrar, altarskrank, läktarbröst, golvur med mera. Han gjorde också många andra målningar, till exempel finns hans verk i flera herrgårdar i vår bygd. Pehr Hörberg avled 1816 några dagar före sin 70-årsdag. Det sägs att Hörberg trots all sin framgång förblev en enkel och naturlig människa som uppskattades för sin höga moral och gudsfruktan. Ungefär 150 år efter Hörbergs tid i Stabäck reste Sävsjö Hembygdsförening en minnessten efter honom vid den plats där torpet ska ha legat. På stenen står texten Andens Storhet, Konstens skönhet, Svensk fattigdom. Denna text anses sammanfatta Hörbergs liv i ett nötskal. Pehr Hörberg ( ) was the son of a soldier and lived in poverty. He loved painting, a passion he combined with ambition and a strong will. At the beginning of his career he could not make a living out of hist art. Therefore he became a crofter at Stabäck in Norra Ljunga. Eventually he gained reputation and was even designated to royal painter. Hörberg was very productive and created 87 altar paintings under his life time. Pehr Hörberg ( ) war Sohn eines Soldaten und kam aus ärmlichen Verhältnissen. Sein großes Interesse für Malerei kombinierte er mit großem Ehrgeiz und starken Willen. Am Anfang seiner Kariere konnte er nicht von seiner Kunst leben und pachtete deshalb 1776 einen kleinen Hof in Stabäck in Norra Ljunga. Jedoch wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr anerkannt. Er wurde sogar zum königlichen Hofmaler ernannt. Hörberg war äußerst produktiv und malte zu Lebzeiten unter anderem 87 Altargemälde Häradsvägen

15 Komstad by 7 Komstad by är ett av traktens mest sevärda besöksmål. Inte minst ur ett historiskt perspektiv. Här har det bott folk i flera tusen år och vi vet att man här har utnyttjat vattenkraften sedan lång tid tillbaka. Byn har också haft ett centralt läge mitt i Västra härad. Dessutom finns vattenförbindelse både västeroch österut, via Lagan och Emån. Komstad blev alltså en viktig samlingsplats med kvarnar, sågar, smedja, gästgiveri och affär. Här låg också under många år tingsplatsen för Västra härad med tingshus och häradshäkte. Hugo Johanssons Specieri & Diverseaffär var byns lanthandel mellan åren 1923 och I affären kunde man köpa det mesta från underkläder till cyklar och i hyllorna står varorna kvar som det såg ut när Hugo lämnade affären. Idag finns här ett sommarcafé där du antingen kan avnjuta ditt fika i den gamla lanthandelsbostaden i gammal stil eller i trädgården vid det brusande vattenfallet. Du serveras i gammaldags porslin och här finns både ostkaka och hembakat bröd på menyn. Kvarnar och sågar Redan 1370 nämns i skrift att det fanns en kvarn i byn men förmodligen fanns där kvarnverksamhet långt innan dess. Nuvarande kvarnen byggdes 1871 fast då bara i en våning. De andra kom till Kvarnen drevs av vattenhjul fram till 1894, då man lade om till turbindrift. År 1917 sattes likströmsgenerator in vid kvarnen och byn blev självförsörjande med ljus och kraft. De gårdar som var anslutna till nätet fick ström av generatorn tidig morgon och kväll när inte vattnet behövdes för arbetet i kvarnen. År 1947 tog Sävsjö Elektricitetsverk över leverans av el till byborna i Komstad. Caféet är öppet sommartid och vissa helger under året. Via caféet kan också de historiska guidningarna bokas. Mer information finns på webbplatsen, Området där lanthandeln ligger återspeglar hur en by kunde se ut i början av 1900-talet, där kvarnen med sin verksamhet vid ån var ett centrum i bygden. Förutom den intressanta historien bjuder Komstad också på en fantastisk landskapsbild med vackra och välbevarade ängar och hagmarker. Vissa delar är till och med klassade som riksintresse för naturvård. Ta gärna en promenad i de vackra ängarna, vandra över bron förbi hällkistorna, häktet och den gamla tingsplatsen. Vill du veta mer om byggnaderna eller hur det kunde vara att bo i en by som Komstad, kan du följa med på en guidad historisk vandring genom tiderna. Byggnaderna ägs och förvaltas av en stiftelse, vars syfte är att bevara byggnaderna och den fina kulturmiljön. Häradsvägen - 15

16 7 Komstad by År 1871 byggdes både ramsågen och cirkelsågen. Det var samma år som även kvarnen byggdes vilket visar på en tidig industrialisering i byn. Båda sågarna drevs från början med vattenhjul men lades så småningom om till turbindrift. Verksamheten vid ramsågen lades ner 1946 men är fortfarande fullt brukbar med vattenhjulet som drivkraft. Under ramsågen finns också en stickhyvel där man tillverkade takstickor, även den fullt brukbar. På andra våningen i cirkelsågen finns ett skogsmuseum som visar redskap inom skogsbruk från gamla tider. I den före detta ladugården finns ett skördemuseum, där temat är Från korn till kaka. Här visas en mängd olika jordbruksredskap från olika tidsperioder. Fram till 1913 fanns det även smedja och kopparslageri i Komstad. År 1989 byggdes en ny smedja för att visa hur en smedja kunde se ut. Verktygen som finns på plats har donerats från en äldre smedja i närheten. Kvarnverksamheten var i gång in på 2000-talet, de sista åren dock i liten skala. Den är fortfarande välbehållen med alla inventarier kvar i brukbart skick men används idag enbart till elproduktion. Som malstenar användes natursten fram till 1907, då man gick över till gjutna stenar. Tingshus och häkte Komstad ligger i Västra härad, som var en del av smålandet Njudung. Tillsammans med ytterligare 10 småland blev det- Två år senare började kvarnägaren själv tillverka kvarnstenar och med eget patent på tillverkningen gjordes stenar till kvarnar i Sverige men också till andra länder. I kvarnstensverkstaden finns fortfarande allt kvar som behövs för att tillverka kvarnstenar. I handlingar från storskiftet i början av 1800-talet står det att Quarn och Såg skall hädanefter som hittills samfält till hela byelaget bibehållas, vilket betyder att det även funnits såg i Komstad väldigt länge Häradsvägen

17 ta så småningom landskapet Småland. Häradets huvudsyfte var av rättslig natur, nämligen att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och på central plats fanns en tingsplats. Ting var det tre gånger om året och de varade några veckor åt gången. Tingsplatsen har genom århundradena flyttat runt i häradet. Mellan 1734 och 1909 var Komstad tingsplats. Och därmed förstår man att Komstad var en viktig och central plats. Det första tingshuset som byggdes på 1730-talet var i bruk fram till 1825 och är det äldsta bevarade tingshuset i länet och också det äldsta huset i Komstad. Idag är huset privatägt. År 1825 byggdes ett nytt tingshus och ett häkte, där fångarna satt i väntan under tingsförhandlingarna. I värsta fall kunde domen bli halshuggning, vilken skedde på galgabacken några kilometer bort mot Vrigstad. Tingshuset användes till 1909, då ett nytt tingshus byggdes i Sävsjö. Huset i Komstad flyttades sedan till Vrigstad där byggnaden numera används som pensionat. Gästgiveriet Under 1660-talet beslutade tinget att det skulle byggas en väg mellan Broby (nuvarande Landsbro ) och Eksjöhovgård. Tidigare fanns väg från Vrigstad norrut via Komstad mot Sandsjö Häradsvägen - 17

18 7 Komstad by och nu fick man alltså väg även österut mot Vetlanda. Komstad blev då en viktig knutpunkt och 1664 fastställde tinget även att det skulle finnas en gästgivare där. På gästgiveriet fanns möjlighet att övernatta, byta hästar samt få mat och dryck. Det var noga reglerat hur rum och matsal skulle se ut på ett gästgiveri, eller hur många hästar man hade skyldighet att tillhandahålla. Nedanstående exempel på regler för gästgiverier är en rolig påminnelse om tidens gång och utveckling. Se till att kniv, gaffel och sked ej ha den ringaste matrest på sig från föregående måltider. Då servett framställes, bör den vara ren. Skär ej brödskivorna tjockare än 1/4 tum. Bjud ej resande härsket smör eller illafarna ägg. Tag bort alla cigarrstumpar från blomkrukorna. Stolar, bord och sängar böra hava många ben, så att de icke behöva stöd av väggarna. Håll rummen varma då kall väderlek inträffar, även om inga resande för tillfället finnas i dem. Gästgiveriet låg på Backegården eller Gästgivargården som den också kallades. Verksamheten blomstrade och särskilt under den period då man höll tingsförhandlingar i Komstad. År 1908 upphörde gästgiveriet. Fornminnen berättelser från förr Komstad är rikt på fornminnen som visar att här har det bott människor under lång tid. Troligtvis ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Till exempel finns här två hällkistor bevarade. Hällkista är en gravform från stenålderns slutskede, vilken användes för begravningar en bit in i bronsåldern. Dessa gravar kan alltså vara från år före Kristus. Det finns också flera gravfält i trakten. Dessa var begravningsplatser fram tills kristendomen hade fått fäste i bygden och man började bygga kyrkor och kyrkogårdar. Det finns också en del av en runsten i Komstad. Den är från 1000-talets början och är rest över en betydande storman som deltagit i vikingatidens storpolitik. Texten på stenen lyder Tova reste denna sten efter sin fader Vråe, Håkon jarls stallare. Runstenen togs bort från sin ursprungliga plats i samband med en nyodling och var en lång tid försvunnen. Så småningom hittades en del av stenen inmurad i en spishäll i en backsstuga. Texten på hela stenen är dock känd efter den första fornminnesinventeringen som gjordes i slutet av 1600-talet och där det framgår att det fanns en sten vid Komstad bro. Ängarna och Kringlan Området som idag kallas Ekebacken har sedan långt tillbaka varit ängsmark. Redan vid tiden för storskiftet 1803 tog man upp små åkrar i ängsmarkerna. De kan nu avläsas som stenfria ytor med hopplockade odlingsrösen i kanterna. Ängsmarkerna på och omkring Ekebacken är numera betesmark och hålls öppna med betesdjur. I mindre områden som 18 - Häradsvägen

19 Häradsvägen - 19

20 7 Komstad by t ex fuktängarna på ön Kringlan, har ängsslåtter med lie återupptagits. Här har också en ängslada byggts för att visa hur ängshöet förvarades förr. Kringlan är ett Natura 2000 område. Det betyder att områdets naturvärden är så höga att det ligger i hela EUs intresse att det bevaras. Kring byn förekommer många olika naturtyper som ekhage, slåttermad, blandlövhage, lundmiljö, öppen betesmark och åker. Exempel på örter man kan hitta i hagarna är kransrams, spenört, trolldruva och lundelm. På ett par av ekarna växer lunglav och i de gamla ängsmarkerna förekommer backsippa, ängshavre, blodnäva med mera. I slåttermaderna kan man hitta örterna kärrspira, gökblomster och äkta förgätmigej tillsammans med ett flertal gräs- och starrarter. I en trädinventering av skyddsvärda träd, det vill säga jätteträd, hamlade träd, hålträd, alléträd, mycket gamla träd och döda träd, har man hittat flera intressanta träd i och runt Komstad Häradsvägen

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Hur beskriver man det goda livet i Sävsjö

Hur beskriver man det goda livet i Sävsjö Fyra måsten när du besöker Sävsjö Äventyrshuset Boda Borg Familjebadet i Sävsjö Komstad Kvarn Njudungskyrkorna 01 Kommunfakta Antal invånare 10 985 Yta 733,00 km² Centralort Sävsjö Län Jönköping 02 Mer

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe.

Lägg märke till alla gårdsnamn som slutar på -sta i betydelsen boplats eller ställe. Vikingaturen Vikingaturen Cykla två vikingaleder som slingrar sig fram genom jordbrukslandskapet exakt på samma plats i dag som för tusen år sedan. Dessa rid- och vandringsleder gick högt på grusåsarna

Läs mer

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad.

Immigration Bostad. Bostad - Hyra. Ange att du vill hyra någonting. ein Zimmer Typ av bostad. eine Wohnung/ ein Apartment Typ av bostad. - Hyra Tyska Ich möchte mieten. Ange att du vill hyra någonting ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die Miete pro

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013

ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013 ÅNGAREN THOR TURLISTA SOMMAREN 2013 Dag/Day Tur/Tour Avgång/Departure Söndag 16/6 Brunchresa till Asa Herrgård 10.00 H* Onsdag 3/7 Helgasjötur 15.30 H* Onsdag 3/7 Slusstur 17.00 Fredag 5/7 Grillkväll inkl.

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3

RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 RUNNAMÅLA Förslag: Klass 3 Skogslandets jordbruk: Utmärkande för byn är de flera hundra meter vällagda stenmurarna från 1900-talet. De finns både runt åkrar och i skogen på berghällar. Åkermarkerna i byn

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön

Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön Komstad, Sanatorieskogen & Vallsjön Småländska höglandet bjuder på fantastiska natur- och kulturupplevelser. Bland susande skogar och glittrande sjöar finner du Sävsjö kommun. Upptäck tre av Sävsjös småländska

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013

KÅRAHULT Klass 2-3. Kårahult 2013 KÅRAHULT Klass 2-3 Lyckebyån som resurs: En av många platser längs denna sträcka av Lyckebyån som utnyttjat vattenkraften under lång tid. Bevarade dammanläggningar, murade dammvallar, kanaler och åfåror.

Läs mer

KLASATORPET Förslag Klass 1

KLASATORPET Förslag Klass 1 Skala 1:2 000 KLASATORPET Förslag Klass 1 Skogslandets jordbruk: Torpmiljö med koppling till prästgården, idag med ålderdomliga byggnader och bevarad linugn (stensatt grop) Berättelserna: Kopplingen till

Läs mer

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka

Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Västra Skrävlinge by och Västra Skrävlinge Kyrka Kyrkbyn Under medeltiden (1060-1520) fanns det en kyrkby i Västra Skrävlinge. Man kallade kyrkbyn för byhem eftersom alla gårdarna låg samlade runt kyrkan.

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Jonas Jonsson Brunk. - Från Komstad till Bronx. av Elna Nilsson

Jonas Jonsson Brunk. - Från Komstad till Bronx. av Elna Nilsson Jonas Jonsson Brunk - Från Komstad till Bronx av Elna Nilsson Sävsjö 2007 Innehållsförteckning: Berättelsen sid 3 Vad vet vi? sid 7 Genealogisk tabell sid 10 Källförteckning sid 11 2 Berättelsen Vid guidningar

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

18 hål på historisk mark

18 hål på historisk mark 18 hål på historisk mark Golfbanan i N ligger på historisk mark - i det här området har det funnits bofasta människor i över 4000 år. Du står just nu vid en av tre gravar från bronsåldern. 586 Om den här

Läs mer

CYKELTURER. Sydöstra turen

CYKELTURER. Sydöstra turen CYKELTURER Sydöstra turen Bjälbo kyrka Högbystenen Skänninge Hospitalsruinen och Hospitalsdammen Skenaån Klastorps gårdsrökeri Botanicus Plantskola Öjebro bro och kvarnby Normlösa Art Skeppsås kyrka Varv

Läs mer

Karlshöjdbrons Historia

Karlshöjdbrons Historia Karlshöjdbrons Historia Förlösa Hembygdsförening Kjell Juneberg har gjort denna sammanställning 2015, över byggnationen av bro och väg vid Karlshöjd åren 1942 1944 År 1940 påbörjades två stora torrläggningsföretag

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Anders Herman och Klara Josefina Alm

Anders Herman och Klara Josefina Alm Sid 1 av 5 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 84 i inventeringen. Torpets namn: Torp på Bro ägor Tillhört gården: Bro. Torpets art: Backstuga. Siste brukare av torpet: Före detta grenadjären Anders

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser

Upptäck Historia. PROVLEKTION: Digerdöden orsak och konsekvenser Upptäck Historia Upptäck Historia Lgr 11 är ett grundläromedel i historia för årskurs 4 6. Läromedlet består av grundboken Upptäck Historia med tillhörande två arbetsböcker och en lärarbok. PROVLEKTION:

Läs mer

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen.

U414 Norrsunda. Plats: Satt i Sparreksa gravkoret. Numer försvunnen. NORRSUNDA Norrsunda kyrka är synlig från E4:an mellan Stockholm och Uppsala i närheten av Märsta. Socknen är rik på fornminnen bl.a. finns här kung Nordians gravhög från folkvandringstiden. Det är en östtornskyrka

Läs mer

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida.

Par m 328 feet. Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta OB-linje på vänster sida. 1 100 m 328 feet Lång höger sväng. Korgen står placerad i en skogsglänta -linje på vänster sida. Long right turn. Basket are placed in a forrest glade. -line on the left side. Snälla, skräpa ej ner vår

Läs mer

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Detta är ett utdrag ur handboken Skriv för din släkt! Innehållsförteckning, två sidor plus ett exempel. Innehållsförteckning OM ATT SKRIVA.

Läs mer

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet

Industriella revolutionen. började i Storbritannien under 1700-talet Industriella revolutionen började i Storbritannien under 1700-talet Det agrara samhället Före industrialiseringen så arbetade så gott som alla inom jordbruket Var och en ägde en liten bit av varje jordsort,

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD En industrihistorisk vandring utefter Klockarhytteleden. Vi besöker de historiska platserna: Åsbrohammars bruk, Sågartorpet, Estabo masugn, Wissboda såg och kvarn, Silvergruvan. Lerbäcks

Läs mer

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs

WALLMEK i Kungälv AB Special tools for auto repairs Handhavandeinstruktion till sats 02-00006 för byte av bakhjulslager på Mercedes-Benz Vito (W639). Demontering 1. Demontera bromsok, bromsskiva samt handbromsbackar. 2. Ersätt bromssköldens torxskruvar

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010

SERVICEINSTRUKTION Tider. SERVICE INSTRUCTION Times. Zeiten SIT SE/GB/DE 0612-1 M10401 FIGHTER 2005/2010 SIT SE/GB/DE 061-1 M10401 FIGHTER 005/010 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Tider SERVICE INSTRUCTION Times SERVICEINSTRUKTION Zeiten NIBE AB - Villavärme Box 14, 85 1 Markaryd Tel 0433-73 000 Fax 0433-73 190

Läs mer

Hur formas ett land, en stad och dess invånare?

Hur formas ett land, en stad och dess invånare? Hur formas ett land, en stad och dess invånare? I Sverige har vi världens äldsta befolkningsstatistik. Redan år 1749 började Tabellverket göra sammanställningar av befolkningen i hela landet och föra statistik

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) för Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter Utställningshandling 2011 Förtätning ger möjligheten att skapa en intressantare och livaktigare miljö med

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

SKUREBO Förslag Klass 3

SKUREBO Förslag Klass 3 Emmaboda kommun Kulturmiljöprogram D Särskilt värdefull kulturhistorisk byggnad/ bebyggelseområde Utdrag ur Riksantikvarieämbetets FMIS (fornsök): ^` Huvudområde Kärnområde Kulturlämning Fast fornlämning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge 2.10 Kulturmiljö Allmänt År 1993 gjordes ett planeringsunderlag med inriktning på forn lämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Artelius med fl era, 1993). Inför denna vägutredning framförde

Läs mer

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej!

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej! Hej! sich egrüßen nach Namen und Herkunft fragen das Alphaet uchstaieren sich selst und jemand anderen vorstellen Sprachkenntnisse nach der Bedeutung eines Wortes fragen sich veraschieden Ländernamen 1

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan

arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan RUNRIKET anhörig person som man är nära släkt med arkeolog person som har till yrke att studera hur människor levde för mycket länge sedan avsluta göra så att något blir klart ben hård del av skelettet

Läs mer

Instruktioner för Service / Instructions for Service

Instruktioner för Service / Instructions for Service Allmän Serviceinformation Varje deltagare har fått tilldelat 6 x 10m serviceplats på Rocklunda. För de som beställt extra utrymme framgår ytan av skissen över serviceområdet. Endast servicefordon som har

Läs mer

Örnanäs. Skånes första kulturreservat

Örnanäs. Skånes första kulturreservat Örnanäs Skånes första kulturreservat Om kulturreservatet Örnanäs Läge: Osby kommun, ca 9 kilometer nordost om Sibbhult och 9 kilometer söder om Lönsboda. Se karta. Yta: 70 hektar land Länsstyrelsen är

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument

Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Några Gravfält, Kyrkor och minnesmonument Björketorpsstenen är ett av Sveriges mäktigaste runstensmonument. Akta dig för att välta denna 4.2 meter höga runsten vid Björketorp för på den kan man läsa Mäktiga

Läs mer

Mjölby kommun. Välkommen Welcome Willkommen STOCKHOLM KARLSTAD ÖREBRO LINKÖPING MJÖLBY KOMMUN GÖTEBORG

Mjölby kommun. Välkommen Welcome Willkommen STOCKHOLM KARLSTAD ÖREBRO LINKÖPING MJÖLBY KOMMUN GÖTEBORG Mjölby kommun KARLSTAD ÖREBRO STOCKHOLM MJÖLBY KOMMUN LINKÖPING GÖTEBORG Välkommen Welcome Willkommen Gammalt och nytt. Få platser i Sverige erbjuder en sådan bred blandning av upplevelser som Mjölby kommun.

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN ca1780-1890 Utkik Historia Gleerups 2016 red: Mikael C. Svensson Bellevueskolan Malmö INDUSTRIALISERINGEN Efter det här blir världen aldrig sig lik! Så har människor säkert sagt

Läs mer

Säby 1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län

Säby 1:8 & 1:9. Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län Säby 1:8 & 1:9 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Visingsö socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:03 Jan Borg & Ådel V Franzén Säby 1:8 & 1:9

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades

Årsta slott! Jag tog bort bilden då källa saknades Vårt Haninge Den som vill släcka och glömma det förflutna är i färd med att förstöra både nutid och framtid. Endast den som förstår det förflutna kan leva lycklig i det nuvarande och medverka till att

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..!

2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 1 av 5 Läxa SO Uppgiften lämnas in v. 5 tisdagen den 31/1 till Cia. 1. Läs först texten om runor s. 2-5. 2. Vad skulle du vilja skriva för budskap eller berättelse på din runsten? Fundera..! 3. Studera

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer