Protokoll från Service nämnd ens sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Service nämnd ens sammanträde"

Transkript

1 Landstinget DALARNA Landstingsservice PROTOKOLL Service nämnden Sammantr~de Sida 1 (9) Protokoll från Service nämnd ens sammanträde Tid: Plats: Lokal "Foajen" Restaurang Gastronomen, Falu lasarett Beslutande Elin Noren (S), Ordförande Sten G Johansson (V), 1:e vice ordförande Christina Bröms (C), 2:e vice ordförande Sören Aspgren (S) Thomas Näslund (S) Birgitta Hiertner (M) Ulf Berg (M) ersättare för Pär Sixtensson Ersättare Britt-Marie EsselI (S) Mathias Westin (C) Asa Nilser (FP) Föredragande Anders Roos, Förvaltningschef Cecilia Lundin, Personalchef Martin Ekberg, Ekonomichef Christer Blomqvist, Miljösamordnare 7a Agneta Angsås, Teamchef 11 Sekreterare Lena Wikström, Nämndsekreterare

2 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 2 (9) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 5 9 Övriga anmälningsärenden 6 Beslutsärenden Periodrapport FV 82, kvartal Handlingsplan Kostpolicy Landstinget Dalarna Krav- och Rättvisemärkt kaffe i Landstinget Dalarna 8 Protokollsjustering... 9

3 Landstinget Dalarna Protokoll Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde Sida 3 (9) Inledning och protokollsjustering 7 Information Servicenämndens beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: a) Mi/jöredovisning för år 2012 (Christer Blomqvist) LD13/00624 b) En dag på Serviceförvaltningen som praktikant (Britt-Marie Essell) Bilaga 7a Bilaga 7b c) Nya vårdblocket Falu lasarett Anders Roos informerar om Landstingsservice uppdrag kring nya vårdblocket; Materielförsörjningen; överenskommelse har träffats om att Landstingsservice rekryterar 4 tjänster initialt från Hälso- och sjukvården. Slutstädning; byggstädning pågår. Flytt; pågår fr om vecka 35 under 8 veckor. Kosthållning; inga rutiner ändras om kosthållningen, gränssnittet är detsamma och vårdpersonalen serverar måltiderna. Martin Ekberg informerar från projektgruppsmötet; Bygget flyter på enligt plan och skall vara klart den 28 juni. Den stora frågan är mobilanvändningen i byggnaden, täckningen är dålig på de lägre planen, ej bra i samband med jourer etc. MIT reder ut detta. Utemiljön planeras bli klar efter årsskiftet. Invigning av nya vårdblocket planeras i samband med Landstinget Dalarnas 150-års jubileum i september månad 2013.

4 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 4 (9) Utbildning ; Landstingsservice har fått en förfrågan om en utbildningsinsats under oktober månad för vårdpersonalen om kosthållningen, berör ca 100 medarbetare. I utbildningen beaktas kostpolicyn med efterföljande handlingsplan samt kosthandbok som håller på att tas fram. Landstingsservice flaggar för att schemat är tufft kring uppdraget om flytten, start den 20/8 och skall vara klart 11/10 för samtliga avdelningar. Flytten sker i olika etapper. Planering pågår om att ett palienthotell med 50 platser skall inrymmas i befintliga lokaler på Falu lasarett med sjukvårdskompetent personal. Ett temporärt patienthotell kommer eventuellt att inrymmas i paviljongen. Utredning pågår kring kandidatboende, 75 personer kommer från Örebro läns landsting. Ett alternativ är att titta på andra byggnader. d) Nytt uppdrag cafeteria i Säter Anders Roos informerar om att Landstingsservice fått i uppdrag från landstingsledningen att se över verksamheten Cafe Oasen i Säter eftersom den genererar stort underskott. Uppdraget innebär att analysera/utreda utbud, sortiment, allernativ organisationstillhörighet. Slutrapport skall lämnas tilllandstingsledningen vid midsommar.

5 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 5 (9) Anmälningsärenden 8 Anmälan av delegeringsbeslut Servicenämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. Beslut om externa avtal: a) Avtal mellan Attacus Power AB och Landstingsservice avseende service av reservkraftsaggregat 1 ggr/år fr o m Anläggning vid Ludvika lasarett. Dnr LD13/00716 b) Avtal mellan Foodit Kostsystem AB och Landstingsservice avseende standardsystemet MatiIda. Avtalstid Dnr LD13/00694 c) Avtal mellan Anticimex Företagstjänster och Landstinget Dalarna avseende skadedjursskydd vid mottagningsköket och cafe och butik vid Ludvika lasarett fr o m Dnr LD13/00601 d) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Gastronomen, Falu lasarett Bar Cube 2 1W -2 G is Dnr LD13/01045 e) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Gastronomen, Falu lasarett BarCube21W-2 G is Dnr LD13/ f) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Gastronomen, Falu lasarett

6 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde S;d, 6 (9) Alpha F/Melitta C2000 Dnr LD13/01047 g) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Cafe och butik, Falu lasarett Alpha F 1 Melitta C2000 Dnr LD13/ Beslut om upphandling: h) Vikmaskin för vikning av filtar och täcken vid Fredriksbergstvätten 9 Övriga anmälningsärenden Servicenämndens beslut. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Anmäles följande; a) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige Revidering av arvodesreglementet och nämndreglementena i Landstinget Dalarna Dnr LD12/02875 b) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige Landstingets revisionsberättelse för år 2012, revisorernas redogörelse för 2012 samt granskning av årsredovisning 2012 Dnr LD13/01133 c) Granskning av bokslut 2012 Dnr LD13/ Bilaga 9 c d) Inspektionsrapport vid produktionsköket i Falun. Kontroll att verksamheten uppfyller livsmedelslagens krav gällande märkning. Dnr LD 13/00230

7 Landstinget Dalarna Landslingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 7 (9) Beslutsärenden 10 Periodrapport FV 82, kvartal 1 Diarienummer LD13/01324 Servicenämndens beslut 1. Godkänna redovisad periodrapport FV82, kvartal 1 2. Förvaltningen får i uppdrag att i service rådet diskutera frågan om finansiering av utökad verksamhet. Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resullatet uppgår ti ll +3,1 Mkr efter det första kvartalet 2013 för Landstingsservice. Det positiva resultatet visar att den ekonomiska stabiliteten som fanns under 2012 fortsätter under nuvarande verksamhetsår. Förvaltningen kan konstatera fortsatt hög efterfrågan på servicetjänster. Se periodrapporten i sin helhet i bifogat dokument. Prognosen för är lägre än avkastningskravet. Detta beror på övertagande av care Hörnan i Ludvika. Nämnden vi ll uppmärksamma frågan om vem som ska ll finansiera denna verksamhet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Be slutsunderlag b) Periodrapport FV 82, kvartal 1 11 Handlingsplan Kostpolicy Landstinget Dalarna Diarienummer LD1 2/01648 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden antar redovisad handlingsplan 2. Handlingsplanen skickas till landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ledning för vidare hantering 3. En enklare version av handlingsplanen tas fram Sammanfattning av ärendet Efter landstingsfullmäktiges fastställande av Kostpolicy för La ndstinget Dalarna har en handlingsplan framtagits.

8 Landstinget Dalarna Protokoll Servicenämnden Landstingsservice Sammantrade s,,, 8 (9) Vid mötet redovisas handlingsplanen av Agneta Ängsås som varit ansvarig för a rbetsgruppen som tagit fram planen. Nämnden ger sammantaget en eloge till arbetsgruppen för en fantastiskt bra och genomarbetad handlingsplan. Föreslås att en enklare versio n också tas fram. I ärendet red ovisas fö ljande dokument: a) Beslutsunderlag b) Handlingsplan Kostpolicy LO Ekologiskt och Rät!visemärkt kaffe i Landstinget Dalarna Diarienummer LD13/ Service nämndens beslut 1 Landstinget Dalarna överg år ti ll att köpa ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. Sammanfattning av ärendet Service nämnden har vid tidigare nämndsmöten beslulat att successivt öka andelen miljömärkta livsmedel för att till år 2015 nå målet 25 % miljömärkta livsmedel. Yrkanden Elin Noren (S) yrkar, med inslämmande av Sten G Johansson (V), Christina Bröms (G), Asa Nilser (FP) samt Sören Aspgren (S ), bifa ll till ordförandens förslag. Ulf Berg (M) yrkar avslag på ordförandens förslag Proposition och omröstning Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag lill beslut. Reservation Ulf Berg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. I ärendet redovisas följ ande dokument: a) Besluisunderlag b) Skrivelse

9 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde S;d, 9 (9) Protokollsjustering Vid protokollet Lena Wikström Sekreterare / ~~-"/4/~ tj3 en G, Johc;.os on Justering Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida c2o/3 -(}5'-3cJ Anslagstid: Nämndadministratör

10 landstinget DALARNA LANDSTINGSSERVICE Miljöredovisning för år //a<J4 f 7a LANDSTINGET DALARNA /' IN K g D NR.!4.!J/~6...z..V SKA Koö ~.?? :?.'6 Landstingsservice påbörjade 2011 en större organisationsförändring som innebär att vi lämnat den tidigare funktion sindelningen i Fa s tighets ~ Kost- och Transport- service m.m. till en mer geografiskt sammanhållen organisation. Syftet med förändringen är b1.a. att arbeta mer processorienterat och åstadkomma större synergier inom den egna verksamheten. Arbetet med della har fortsall under Under höslen 2012 togs ell politiskt beslut i Servicenämnden om ökade satsningar gällande inköp av miljömärkta livsmedel. Systematiskt miljöarbete Landstingsservice är certifierat i ISO :2004 och verksamheterna arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt de krav som finns enligt standarden. Till della finns anpassade miljöhandlingsplaner framtagna i samtliga av förvaltningens verksamheter. Kontinuerlig uppföljning av miljöarbetet genomförs regelmässigt som en del vid interna revisioner, vid arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkan mm. Avvikelser och förbättringsförslag är också en viktig del i den fortsatta utvecklingen av miljöarbetet. Samtliga verksamheter i LsD har i sina hyresavtal med LFD s.k. miljökontrakt. Ett förbättringsområde har varit att bli bättre på att genomföra interna revisioner inom miljöområdet och då bl.a. använda de interna miljörevisorerna mer effektivt. Detta har inneburit att våra interna miljörevisorer har blivit bättre på att beakta miljöområdet. Under året har elva interna revisioner genomförts där miljöarbetet har varit en del i varje revision. Med anledning av utökade transportuppdrag så har miljöaspektsregistret och lagförteckningen uppdaterats i verksamhetshandboken. Resurshushållning Bland annat har följande aktiviteter genomförts i förvaltningen: Konverteringen från olja till pellets vid Fredriksbergstvätten är genomförd under året vilket medfört en minskning av oljeförbrukningen med 60%. Framtagande av ny ruttplan syftande till optimering av transporter och därmed lägre miljöpåverkan. Underhållsplan/skötselschema för tunga fordon syftande bl.a. till lägre utsläpp. Information om återvinning av möbler. Mätning av måltidssvinn från patientmaten i Falun. Andelen miljömärkta livsmedel har under året ökat Städpersonalen fortsätter att se över om det finns läckande kranar och toaletter, blinkande lysrör mm och rapportera eventuella fel till Fastighetstekn ik som åtgärdar felen. Ny komprimator vid Fredriksbergstvätten har ersatt en gammal öppen container och därmed minskat transporterna med 120 mil/år. Vid Avesta Lasarett och Borlänge Sjukhus har gamla komprimatorer för brännbart avfall ersatts med nya, vilket lett till minskat antal tömningar med 30% Fortsatt arbete med energioptimering på de byggnader som Landstingsservice har driftavtal på. lso_miljöredovisning

11 I Landstinget DALARNA LANDSTINGSSERVICE Avfall och källsortering Förvaltningens verksamheter källsorterar allt avfall enligt Landstinget Dalarnas avfallsguider och en stor hänsyn tas vid upphandlingar och inköp för att minimera avfallsmängder. Minskning av miljöpåverkan från resor och transporter Nyttjandet av bilpoolsbilar är lågt, övervägande delen av arbetsresorna görs med Dalatrafiks bussar. Hantering kemikalier Upphandling och inköp av kemikalier genomförs med stöd av Upphandlingsenheten och Varuförsörjningsnämnden varvid hänsyn tas till hälso- och miljöpåverkan samt miljökrav. Som grund är att vid inköp väljs den produkt som har lägst deklarerad miljöpåverkan. Städservice samarbetar också med Landstingsfastigheter, byggkonsulter, arkitekter och kunder vid val av ytskikt i Landstingets lokaler för att minimera behovet av kemikalier i framtida underhåll. Miljökrav vid inköp och upphandlingar Generellt sett så genomförs alla upphandlingar med stöd av Upphandlingsenheten bl. a i formuleringen av miljökrav. Vid inköp ställs regelmässigt kravet att det ska vara lägsta möjliga miljöpåverkan. Fastighetsteknik ställer miljökrav vid upphandling av underentreprenörer Följa lagar och andra krav inom miljöområdet ILandstingsservice verksamhetssystem finns en rutin framtagen för hur miljölagar och andra miljökrav ska hanteras samt hur uppdatering av dessa ska gå till. I den årliga revisionsplanen finns en aktivitet med inriktning på hur lagar och andra krav följs. Detta stöds aven framtagen checklista Kompetensutveckling Två miljöombudsträffar har genomförts under året med c:a 20 deltagare vid va~e. Träffarna har varit en mix av utbildningsinslag, diskussioner och delgivning av ny miljöinformation. I samband med en miljöombudsträff så genomfördes ett studiebesök på reningsverket i Främby i Falun. Ett tiotal miljöombud har även deltagit i miljöombudsträffar anordnade av Miljö-och Säkerhetsavdelningen. Ett tjugotal chefer och miljöombud har under våren deltagit i en miljöutbildning anordnad av Miljö- och säkerhetsavdelningen. Kompetenshöjande insatser som genomförts i verksamheterna är: - Kostservice har genomfört studiebesök vid Wålstedts jordbruk i Dala-Järna, som en del av arbetet med att höja kompetensen om ekologiska livsmedel. LsD _Miljöredovisning

12 Landstinget DALARNA LANDSTINGSSERVICE Utvecklingsbehov inom miljöområdet Fortsatta miljöombudsträffar för LsD, men även gemensamma träffar med miljöombud från andra verksamheter med syfte alt lära av varandra, men även för att kunna hjälpas åt all uppnå mål som t. ex. minskning av matsvinn och förbällrad källsorter In g. Då behov av utbildning på miljöområdet finn s kommer utbildning att hållas med tema miljö på LsD chefdag i mars 2013 för all yllerligare höja kompelensnivån hos chefer. Inför år 2013 har varje verksamhel genomfört analys och uppdatering av tidigare framlagna miljöhandlingsplaner för all fortsäiia arbetet med att minska miljöpåverkan. Några av dessa aktiviteter är: Oka andelen egenproducerade (hem lagade) mållider, samt öka andelen av ekolog iska livsmedel, målet är all uppnå 20% under Minska måltidssvinn genom att se över menyer och föra dial og med kunder. Oka användandet av skurmaskiner Påverka Landstingsfastig heler, byggkonsuller, arkitekter och kunder vid va l av ylskikt i lokaler för all minimera behovet av kemikalier i framtida underhål l. Utveckla rutiner vid energi optimeringsarb etet, AO-rondering driftdator Förbällrad statistikhantering och efterföljande kommunikation med LFD Optimera pe lletsanläggningen vid Fred riksbergstvätten för all endasl använda 10% eldningsolja som energikälla. Gemensam godstransportplan och organ isa tion för Landstinget Dalarna. Ateruppta fortbildning i eco-driving Öka samtransporter i hela länet y~~ Anders RODS ~ Förvaltningsc l1ef Landstingsservice Christer Blomqvist Miljösamordnare Landstingsservice LsD_Miljöredovisning

13 En dag på servicef"örvaltningen som praktikant den Kl kom jag till Serviceförvaltningen i hus 13 Falu lasarett. Där tog Torbjörn Petersson emot mig och berättade om förvaltningen. Ca. 200 personer arbetar vid förvaltningen som hanterar bl.a städ, kost och transporter. Jag kom i kontakt med logistiken vad gäller transporter både ute och inne. Kl visade Peter Karlsson mig godshanteringen vid godsmottagningen. På natten kommer en lastbil från Medic i Göteborg och lämnar gods. Under dagarna kommer lastbilar och mindre bilar som lämnar och hämtar gods. Det är mycket olika gods så som tvätt, mediciner, labbprover, post, kontorsmateriel, hjälpmedel etc. Här fördelas gods till resp. avdelning och körs sedan upp. Men innan så programmeras nummer in på datorn som registreras i en handdator. Då varor tas emot på avd. avregistreras dessa samt att någon skriver signatur. Detta system gör att man har koll på varje gods tid och plats då det har levererats. Men det tar lite tid med denna hantering. Eventuellt kommer nytt system framöver. En anslagstavla finns där var och en skriver upp vilken arbetsuppgift de har så det syns tydligt vem som har ansvar för vad. Det kan skilja dag från dag, för personalen är flexibel. Personalen hanterar också gods som är sterilt. Dessa kommer med tre (3) höljen. Då hanteras dessa vid en speciell disk, där man på ett ställe tar bort det yttersta höljet och sedan lämnas godset över till den "rena" sidan. Kl fick jag av Fredrik OIers en genomgång av materielförsörjning nutid och framtid. För ca. ett år sedan på avd.28 och 29 finns ett materialförsörjningssystem kallad "Lunda modellen". Detta innebär att det finns olika förvarings platser. Närföråd och affår. Det är personal på serviceförvaltning som ansvarar för att förråden alltid är fyllda med rätt antal varor. Fredrik menar att detta system också skall installeras i nya vårdblocket. Tex. På kirurgavd. blir det fyra (4) ställen (beställningspunkter) som försörjer avd. med varor. Något mycket viktigt är hygienhanteringen av vissa varor. ( sterila) Då det utökar med fler avdelningar kommer det även att behöva göras en ombyggnation vid godsmottagningen. Kl fickjag följa med Gunilla Jonsson och se det praktiska arbetet med materielförsörjning. Jag och Gunilla var upp till avd. 29 där jag fick se alla de olika förråden och hur de fylls på varje dag. Då en vara snart är slut så tar avd. personalen och sätter upp ett "beställningskort" på platsen för beställning. Allting görs av serviceförvaltningens personal. Personalen på avd. behöver aldrig undra om den vara de behöver finns i

14 förrådet. Men det är viktigt att de visar vad som behöver beställas. Det finns vissa problem med Medic att varor inte levereras i tid träffade jag John-Olof Diegner och Ulla Wiklund som berättade om de olika transporter som finns. Det är både stora och mindre lastbilar som transporterar gods i hela länet. Något av vad som körs ut är hjälpmedel, dialysvaror till patienter som hanterar det i hemmet, även syrgas till t.ex.. KOL-patienter och mycket, mycket mer. Exempel: en tur med lastbil kör 38milldag 9 tim. Varor som hjälpmedel, gas, tvätt, medic och dialys. Därefter fick jag föjla med Erik Barkman på en varutur med skåpbil till bl.a vårdcentraler. Varorna bestod av post, labbprover etc. Dessa hämtades vid vårdcentralerna. Denna tur sker två (2) ggr/dag. Nu var min dag som praktikant slut. Mina intryck reflektioner: För det första en mycket trevlig personal. En mycket intressant dag. Serviceförvaltningen har ett mycket viktigt uppdrag/funktion. Den logistik som jag fick se och vara med om var mycket imponerande. Det är en kedja av funktioner som skall fungera för att få en helhet. Snabbhet, smidighet och effektivitet var och en vet vad de har för uppgift att utföra. Även finns en flexibilitet bland personalen. Viktigt att personal får vara med från början vid byggnationer där de i framtiden skall utföra sitt arbete. Detta underlättar rör alla. I annat fall kan det uppstå problem som underhand måste åtgärdas, vilket många gånger fördyrar. Något jag verkligen reagerade på var att det fanns stora vagnar med datorskärmar, tangentbord samt en del andra IT produkter, som för mig såg ut att vara användbara även fortsättningsvis, om man rensar hårddisken. Dessa produkter kastas, vilket jag anser vara ett slöseri med produkter som ser ut att vara intakta. J ag tror att många personer vore tacksam att få köpa dessa. ( Detta är mina högst personliga tankar, och om det finns något avtal eller "lag" som gör mina tankar omöjliga att genomföra vore jag tacksam att få vetskap om detta). Även möbler som enligt mitt sätt att se det också är helt funktionsdugliga kastas efter en tid. Det vore ju även önskvärt att dessa kan "säljas" eller på annat sätt komma till användning. Jag vill framföra ett STORT TACK för att jag fått vara hos Er en dag som praktikant.

15 Torbjörn Petersson Peter Karlsson Fredrik Olers Gunilla Jonsson John-Olof Diegner Ulla Wiklund Erik Barkman Även all personal på serviceförvaltningen Ni gör ett bra arbete. Med vänliga hälsningar Britt-Marie Essell Praktikant för en dag

16 Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Övriga nälllilder Geh styrelser Granskning av bokslut 2012 PWC har på vått uppdrag granskat 2012 års bokslut. 1 rapporten redovisas bl a olika rekommcndationer och förslag ämnadc att förbliura landstillgcts årsredovisningar. Vi rekommenderar styrelsen nu beakta dessa. Vår ~edömnillg av landstingets ekonomi S8mt styrelscn oeh nämndernas 8nsvarstagande under året har vi gett uttryck för i vår revisionsberättelse fö r 2012 respektive vår redogörelse mr granslmingsvcrksamheten samma år, La?reViSOl~r ~t-r.ll-h-t"tl-,-- Carl Erik Nyström,.. I I.)L/w /ij~. t;, -. Arne Petterss n \f-&jjv Yl~~ Sören Sundin

17 Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Mars 2013 pwe

18 Innehåll Sammanfat'bling... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga och metod Granslmingsresultat... 5 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning... 5 Förvalmingsberättelse... 5 BaIanslcrav... 7 God ekonomisk hushållning... 8 Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rä'ttvisande räkenskaper Resultaträlaling Balansrä.kn.ing Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar PwC

19 1. Sammanfattning PwC har på uppdrag av Landstingets förtroendevalda revisorer granskat Landstinget Dalarnas årsredovisning för perioden Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år Syftet med granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till fullmäktige i samband med att årsredovisningen behandlas. Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utjallet av verksamheten, verksamhetensjinansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer att Landstingets ekonomiska situation och utveckling är oroande då Landstinget inte lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Vi bedömer denfinansiella måluppfyllelsen som mycket svag. Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de fyra finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2012 års budget. Inget av målen uppnås under Vi noterar särskilt det negativa egna kapitalet och den negativa soliditeten i Landstinget Dalarna. Två nyckeltal som visat negativ utveckling de senaste åren och påvisar Landstinget Dalarnas svaga ekonomiska ställning inför framtiden. Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. Nämndernas verksamhetsrnål uppnås till stor del inte under året. Dessutom saknas uppföljning av ett stort antal mål i årsredovisningen. Uppföljning av verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning återfinns ej. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Sedan föregående år har Landstinget anpassat sig till följande normgivning: RKR:s rekommendation nr 20 PwC 1 av 15

20 Landstinget avviker dock från god redovisningssed vad beträffar tilläggsupplysningar enligt följande: RKR:s rekommendation nummer 8.2. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med: o Den samlade verksamhetens förväntade utveckling o Beskrivningar över händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter räkenskapsåret. PwC 2 av 15

21 2. Inledning 2.1. Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen får kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden frän ludet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrädet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är LandstingsstyreIsen som enligt kommunallagen är ansvarig för ärsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas pä det sätt som fullmäktige bestämmer Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om ärsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt ärsredovisningen är förenligt med de mäl fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrän ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrägor: Lämnar ärsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i forhållande till fastställda mäl och ekonomiska ramar. Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är årsredovisningens resultat forenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning PwC 3 av 15

22 Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt landstingets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Vidare har vi också inom ramen får granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den presenteras i årsredovisningen Granskningen har utfårts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomfårts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv får att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framfårda brister kan fårekomma. Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med landstingets ekonomikontor. Granskningen genomförs med kontrollrnålsmetodik enligt det granskningsprogram får granskning av årsredovisning som PwC Kommunal Sektor använder. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i fårekommande fall registeranalys. PwC 4 av 15

23 3. Granskningsresultat 3.1. Verksamhetens utfa",jinansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att rdrvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver Landstinget Dalarnas vision och övergripande huvudmål som beslutades i landstingsplanen avseende Man redogör även for resultatet av infdrandet av Åtgärdsplanens steg I-III där uppfdljningen visar att en del åtgärder inte har {ätt beräknad spareffekt. Förvaltningsberättelsen innehåller samtliga verksamheters måluppfyllelse, viktiga händelser, ekonomi och framtid och den beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste åren genom en separat omvärldsanalys. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensionsmedelsförvaltning. Under avsnittet "Finansiella mål och Finansiell analys" beskrivs och redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck for god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vid delåret augusti 2012 prognostiserades att ett mål av fyra skulle uppfyllas vid årsskiftet. Uppfoljningen vid årsskiftet visade att inget av de finansiella målen uppnåddes avseende Händelser av väsentlig betydelse I forvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Redovisningen sker under respektive nämnds verksamhetsberättelse. Förväntad utveckling Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den forväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Vruje nämnd redovisar framtida viktiga händelser under separat avsnitt. Väsentliga personaliörhållanden Förvaltningsberättelsen innehåller ett separat avsnitt avseende personal som benämns "Medarbetare". Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Den totala sjukfrånvaron har ökat ijämfdrelse med 2011, från 4,996 till 5,196. PwC 5 av 15

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2015-04-29 Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-04-29 kl 10.00 Plats: Masen, Landstingshuset

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.3 Bakgrund... 5 2.4 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-10 Annika Hansson, certifierad kommunal revisor Henrik Karlsson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Årsredovisning 2009 Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport 2011-03-07 Fredrik Carlsson, certifierad kommunal revisor Vilma Lisboa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund... 5 2.2 Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist

Revisionsrapport. Kristianstads kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Kristianstads kommun Mattias Haraldsson Mattias Johansson Sofie Holmkvist Mars 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2006

Granskning av årsredovisning 2006 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2006 Eslövs kommun Mars 2006 Karin Andersson Anna Eriksson Dragana Radovanovic Roland Svensson, Certifierad kommunal revisor Alf Wahlgren, Certifierad kommunal

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2013-02-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Servicenämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-02-28 Kl 10.00-14.00 Plats: Lokal "Foajén", Restaurang

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Söderhamns kommun Mars 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Josefin Loqvist

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30

KUNGÖRELSE 2011-05-18. Kommunfullmäktiges sammanträde. Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj, klockan 18.30 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 maj 2011 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten KUNGÖRELSE 2011-05-18 1 (3) Art Plats och tid för sammanträde Ärenden Kommunfullmäktiges sammanträde Plenisalen,

Läs mer

Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Anmälningsärenden (KS/2014:3) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-05-05 Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 26 mars 2010 Inger Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012

Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30. KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 9 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-05-30 KS/2013-0236 KF Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, revisionsberättelse 2012 Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer