Protokoll från Service nämnd ens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Service nämnd ens sammanträde"

Transkript

1 Landstinget DALARNA Landstingsservice PROTOKOLL Service nämnden Sammantr~de Sida 1 (9) Protokoll från Service nämnd ens sammanträde Tid: Plats: Lokal "Foajen" Restaurang Gastronomen, Falu lasarett Beslutande Elin Noren (S), Ordförande Sten G Johansson (V), 1:e vice ordförande Christina Bröms (C), 2:e vice ordförande Sören Aspgren (S) Thomas Näslund (S) Birgitta Hiertner (M) Ulf Berg (M) ersättare för Pär Sixtensson Ersättare Britt-Marie EsselI (S) Mathias Westin (C) Asa Nilser (FP) Föredragande Anders Roos, Förvaltningschef Cecilia Lundin, Personalchef Martin Ekberg, Ekonomichef Christer Blomqvist, Miljösamordnare 7a Agneta Angsås, Teamchef 11 Sekreterare Lena Wikström, Nämndsekreterare

2 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 2 (9) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Anmälningsärenden Anmälan av delegeringsbeslut 5 9 Övriga anmälningsärenden 6 Beslutsärenden Periodrapport FV 82, kvartal Handlingsplan Kostpolicy Landstinget Dalarna Krav- och Rättvisemärkt kaffe i Landstinget Dalarna 8 Protokollsjustering... 9

3 Landstinget Dalarna Protokoll Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde Sida 3 (9) Inledning och protokollsjustering 7 Information Servicenämndens beslut 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: a) Mi/jöredovisning för år 2012 (Christer Blomqvist) LD13/00624 b) En dag på Serviceförvaltningen som praktikant (Britt-Marie Essell) Bilaga 7a Bilaga 7b c) Nya vårdblocket Falu lasarett Anders Roos informerar om Landstingsservice uppdrag kring nya vårdblocket; Materielförsörjningen; överenskommelse har träffats om att Landstingsservice rekryterar 4 tjänster initialt från Hälso- och sjukvården. Slutstädning; byggstädning pågår. Flytt; pågår fr om vecka 35 under 8 veckor. Kosthållning; inga rutiner ändras om kosthållningen, gränssnittet är detsamma och vårdpersonalen serverar måltiderna. Martin Ekberg informerar från projektgruppsmötet; Bygget flyter på enligt plan och skall vara klart den 28 juni. Den stora frågan är mobilanvändningen i byggnaden, täckningen är dålig på de lägre planen, ej bra i samband med jourer etc. MIT reder ut detta. Utemiljön planeras bli klar efter årsskiftet. Invigning av nya vårdblocket planeras i samband med Landstinget Dalarnas 150-års jubileum i september månad 2013.

4 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 4 (9) Utbildning ; Landstingsservice har fått en förfrågan om en utbildningsinsats under oktober månad för vårdpersonalen om kosthållningen, berör ca 100 medarbetare. I utbildningen beaktas kostpolicyn med efterföljande handlingsplan samt kosthandbok som håller på att tas fram. Landstingsservice flaggar för att schemat är tufft kring uppdraget om flytten, start den 20/8 och skall vara klart 11/10 för samtliga avdelningar. Flytten sker i olika etapper. Planering pågår om att ett palienthotell med 50 platser skall inrymmas i befintliga lokaler på Falu lasarett med sjukvårdskompetent personal. Ett temporärt patienthotell kommer eventuellt att inrymmas i paviljongen. Utredning pågår kring kandidatboende, 75 personer kommer från Örebro läns landsting. Ett alternativ är att titta på andra byggnader. d) Nytt uppdrag cafeteria i Säter Anders Roos informerar om att Landstingsservice fått i uppdrag från landstingsledningen att se över verksamheten Cafe Oasen i Säter eftersom den genererar stort underskott. Uppdraget innebär att analysera/utreda utbud, sortiment, allernativ organisationstillhörighet. Slutrapport skall lämnas tilllandstingsledningen vid midsommar.

5 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 5 (9) Anmälningsärenden 8 Anmälan av delegeringsbeslut Servicenämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 114/2011 och Servicenämnden 67/2011 fattade beslut. - Av förvaltningschefen fattade beslut. Beslut om externa avtal: a) Avtal mellan Attacus Power AB och Landstingsservice avseende service av reservkraftsaggregat 1 ggr/år fr o m Anläggning vid Ludvika lasarett. Dnr LD13/00716 b) Avtal mellan Foodit Kostsystem AB och Landstingsservice avseende standardsystemet MatiIda. Avtalstid Dnr LD13/00694 c) Avtal mellan Anticimex Företagstjänster och Landstinget Dalarna avseende skadedjursskydd vid mottagningsköket och cafe och butik vid Ludvika lasarett fr o m Dnr LD13/00601 d) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Gastronomen, Falu lasarett Bar Cube 2 1W -2 G is Dnr LD13/01045 e) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Gastronomen, Falu lasarett BarCube21W-2 G is Dnr LD13/ f) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Gastronomen, Falu lasarett

6 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde S;d, 6 (9) Alpha F/Melitta C2000 Dnr LD13/01047 g) Serviceavtal mellan Aromateknik och Landstingsservice avseende kaffemaskin vid Cafe och butik, Falu lasarett Alpha F 1 Melitta C2000 Dnr LD13/ Beslut om upphandling: h) Vikmaskin för vikning av filtar och täcken vid Fredriksbergstvätten 9 Övriga anmälningsärenden Servicenämndens beslut. 1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. Anmäles följande; a) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige Revidering av arvodesreglementet och nämndreglementena i Landstinget Dalarna Dnr LD12/02875 b) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige Landstingets revisionsberättelse för år 2012, revisorernas redogörelse för 2012 samt granskning av årsredovisning 2012 Dnr LD13/01133 c) Granskning av bokslut 2012 Dnr LD13/ Bilaga 9 c d) Inspektionsrapport vid produktionsköket i Falun. Kontroll att verksamheten uppfyller livsmedelslagens krav gällande märkning. Dnr LD 13/00230

7 Landstinget Dalarna Landslingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde Sida 7 (9) Beslutsärenden 10 Periodrapport FV 82, kvartal 1 Diarienummer LD13/01324 Servicenämndens beslut 1. Godkänna redovisad periodrapport FV82, kvartal 1 2. Förvaltningen får i uppdrag att i service rådet diskutera frågan om finansiering av utökad verksamhet. Sammanfattning av ärendet Det ekonomiska resullatet uppgår ti ll +3,1 Mkr efter det första kvartalet 2013 för Landstingsservice. Det positiva resultatet visar att den ekonomiska stabiliteten som fanns under 2012 fortsätter under nuvarande verksamhetsår. Förvaltningen kan konstatera fortsatt hög efterfrågan på servicetjänster. Se periodrapporten i sin helhet i bifogat dokument. Prognosen för är lägre än avkastningskravet. Detta beror på övertagande av care Hörnan i Ludvika. Nämnden vi ll uppmärksamma frågan om vem som ska ll finansiera denna verksamhet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Be slutsunderlag b) Periodrapport FV 82, kvartal 1 11 Handlingsplan Kostpolicy Landstinget Dalarna Diarienummer LD1 2/01648 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden antar redovisad handlingsplan 2. Handlingsplanen skickas till landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ledning för vidare hantering 3. En enklare version av handlingsplanen tas fram Sammanfattning av ärendet Efter landstingsfullmäktiges fastställande av Kostpolicy för La ndstinget Dalarna har en handlingsplan framtagits.

8 Landstinget Dalarna Protokoll Servicenämnden Landstingsservice Sammantrade s,,, 8 (9) Vid mötet redovisas handlingsplanen av Agneta Ängsås som varit ansvarig för a rbetsgruppen som tagit fram planen. Nämnden ger sammantaget en eloge till arbetsgruppen för en fantastiskt bra och genomarbetad handlingsplan. Föreslås att en enklare versio n också tas fram. I ärendet red ovisas fö ljande dokument: a) Beslutsunderlag b) Handlingsplan Kostpolicy LO Ekologiskt och Rät!visemärkt kaffe i Landstinget Dalarna Diarienummer LD13/ Service nämndens beslut 1 Landstinget Dalarna överg år ti ll att köpa ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. Sammanfattning av ärendet Service nämnden har vid tidigare nämndsmöten beslulat att successivt öka andelen miljömärkta livsmedel för att till år 2015 nå målet 25 % miljömärkta livsmedel. Yrkanden Elin Noren (S) yrkar, med inslämmande av Sten G Johansson (V), Christina Bröms (G), Asa Nilser (FP) samt Sören Aspgren (S ), bifa ll till ordförandens förslag. Ulf Berg (M) yrkar avslag på ordförandens förslag Proposition och omröstning Ordföranden finner att nämnden beslutar att bifalla ordförandens förslag lill beslut. Reservation Ulf Berg (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. I ärendet redovisas följ ande dokument: a) Besluisunderlag b) Skrivelse

9 Landstinget Dalarna Landstingsservice Protokoll Servicenämnden Sammanträde S;d, 9 (9) Protokollsjustering Vid protokollet Lena Wikström Sekreterare / ~~-"/4/~ tj3 en G, Johc;.os on Justering Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida c2o/3 -(}5'-3cJ Anslagstid: Nämndadministratör

10 landstinget DALARNA LANDSTINGSSERVICE Miljöredovisning för år //a<J4 f 7a LANDSTINGET DALARNA /' IN K g D NR.!4.!J/~6...z..V SKA Koö ~.?? :?.'6 Landstingsservice påbörjade 2011 en större organisationsförändring som innebär att vi lämnat den tidigare funktion sindelningen i Fa s tighets ~ Kost- och Transport- service m.m. till en mer geografiskt sammanhållen organisation. Syftet med förändringen är b1.a. att arbeta mer processorienterat och åstadkomma större synergier inom den egna verksamheten. Arbetet med della har fortsall under Under höslen 2012 togs ell politiskt beslut i Servicenämnden om ökade satsningar gällande inköp av miljömärkta livsmedel. Systematiskt miljöarbete Landstingsservice är certifierat i ISO :2004 och verksamheterna arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt de krav som finns enligt standarden. Till della finns anpassade miljöhandlingsplaner framtagna i samtliga av förvaltningens verksamheter. Kontinuerlig uppföljning av miljöarbetet genomförs regelmässigt som en del vid interna revisioner, vid arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkan mm. Avvikelser och förbättringsförslag är också en viktig del i den fortsatta utvecklingen av miljöarbetet. Samtliga verksamheter i LsD har i sina hyresavtal med LFD s.k. miljökontrakt. Ett förbättringsområde har varit att bli bättre på att genomföra interna revisioner inom miljöområdet och då bl.a. använda de interna miljörevisorerna mer effektivt. Detta har inneburit att våra interna miljörevisorer har blivit bättre på att beakta miljöområdet. Under året har elva interna revisioner genomförts där miljöarbetet har varit en del i varje revision. Med anledning av utökade transportuppdrag så har miljöaspektsregistret och lagförteckningen uppdaterats i verksamhetshandboken. Resurshushållning Bland annat har följande aktiviteter genomförts i förvaltningen: Konverteringen från olja till pellets vid Fredriksbergstvätten är genomförd under året vilket medfört en minskning av oljeförbrukningen med 60%. Framtagande av ny ruttplan syftande till optimering av transporter och därmed lägre miljöpåverkan. Underhållsplan/skötselschema för tunga fordon syftande bl.a. till lägre utsläpp. Information om återvinning av möbler. Mätning av måltidssvinn från patientmaten i Falun. Andelen miljömärkta livsmedel har under året ökat Städpersonalen fortsätter att se över om det finns läckande kranar och toaletter, blinkande lysrör mm och rapportera eventuella fel till Fastighetstekn ik som åtgärdar felen. Ny komprimator vid Fredriksbergstvätten har ersatt en gammal öppen container och därmed minskat transporterna med 120 mil/år. Vid Avesta Lasarett och Borlänge Sjukhus har gamla komprimatorer för brännbart avfall ersatts med nya, vilket lett till minskat antal tömningar med 30% Fortsatt arbete med energioptimering på de byggnader som Landstingsservice har driftavtal på. lso_miljöredovisning

11 I Landstinget DALARNA LANDSTINGSSERVICE Avfall och källsortering Förvaltningens verksamheter källsorterar allt avfall enligt Landstinget Dalarnas avfallsguider och en stor hänsyn tas vid upphandlingar och inköp för att minimera avfallsmängder. Minskning av miljöpåverkan från resor och transporter Nyttjandet av bilpoolsbilar är lågt, övervägande delen av arbetsresorna görs med Dalatrafiks bussar. Hantering kemikalier Upphandling och inköp av kemikalier genomförs med stöd av Upphandlingsenheten och Varuförsörjningsnämnden varvid hänsyn tas till hälso- och miljöpåverkan samt miljökrav. Som grund är att vid inköp väljs den produkt som har lägst deklarerad miljöpåverkan. Städservice samarbetar också med Landstingsfastigheter, byggkonsulter, arkitekter och kunder vid val av ytskikt i Landstingets lokaler för att minimera behovet av kemikalier i framtida underhåll. Miljökrav vid inköp och upphandlingar Generellt sett så genomförs alla upphandlingar med stöd av Upphandlingsenheten bl. a i formuleringen av miljökrav. Vid inköp ställs regelmässigt kravet att det ska vara lägsta möjliga miljöpåverkan. Fastighetsteknik ställer miljökrav vid upphandling av underentreprenörer Följa lagar och andra krav inom miljöområdet ILandstingsservice verksamhetssystem finns en rutin framtagen för hur miljölagar och andra miljökrav ska hanteras samt hur uppdatering av dessa ska gå till. I den årliga revisionsplanen finns en aktivitet med inriktning på hur lagar och andra krav följs. Detta stöds aven framtagen checklista Kompetensutveckling Två miljöombudsträffar har genomförts under året med c:a 20 deltagare vid va~e. Träffarna har varit en mix av utbildningsinslag, diskussioner och delgivning av ny miljöinformation. I samband med en miljöombudsträff så genomfördes ett studiebesök på reningsverket i Främby i Falun. Ett tiotal miljöombud har även deltagit i miljöombudsträffar anordnade av Miljö-och Säkerhetsavdelningen. Ett tjugotal chefer och miljöombud har under våren deltagit i en miljöutbildning anordnad av Miljö- och säkerhetsavdelningen. Kompetenshöjande insatser som genomförts i verksamheterna är: - Kostservice har genomfört studiebesök vid Wålstedts jordbruk i Dala-Järna, som en del av arbetet med att höja kompetensen om ekologiska livsmedel. LsD _Miljöredovisning

12 Landstinget DALARNA LANDSTINGSSERVICE Utvecklingsbehov inom miljöområdet Fortsatta miljöombudsträffar för LsD, men även gemensamma träffar med miljöombud från andra verksamheter med syfte alt lära av varandra, men även för att kunna hjälpas åt all uppnå mål som t. ex. minskning av matsvinn och förbällrad källsorter In g. Då behov av utbildning på miljöområdet finn s kommer utbildning att hållas med tema miljö på LsD chefdag i mars 2013 för all yllerligare höja kompelensnivån hos chefer. Inför år 2013 har varje verksamhel genomfört analys och uppdatering av tidigare framlagna miljöhandlingsplaner för all fortsäiia arbetet med att minska miljöpåverkan. Några av dessa aktiviteter är: Oka andelen egenproducerade (hem lagade) mållider, samt öka andelen av ekolog iska livsmedel, målet är all uppnå 20% under Minska måltidssvinn genom att se över menyer och föra dial og med kunder. Oka användandet av skurmaskiner Påverka Landstingsfastig heler, byggkonsuller, arkitekter och kunder vid va l av ylskikt i lokaler för all minimera behovet av kemikalier i framtida underhål l. Utveckla rutiner vid energi optimeringsarb etet, AO-rondering driftdator Förbällrad statistikhantering och efterföljande kommunikation med LFD Optimera pe lletsanläggningen vid Fred riksbergstvätten för all endasl använda 10% eldningsolja som energikälla. Gemensam godstransportplan och organ isa tion för Landstinget Dalarna. Ateruppta fortbildning i eco-driving Öka samtransporter i hela länet y~~ Anders RODS ~ Förvaltningsc l1ef Landstingsservice Christer Blomqvist Miljösamordnare Landstingsservice LsD_Miljöredovisning

13 En dag på servicef"örvaltningen som praktikant den Kl kom jag till Serviceförvaltningen i hus 13 Falu lasarett. Där tog Torbjörn Petersson emot mig och berättade om förvaltningen. Ca. 200 personer arbetar vid förvaltningen som hanterar bl.a städ, kost och transporter. Jag kom i kontakt med logistiken vad gäller transporter både ute och inne. Kl visade Peter Karlsson mig godshanteringen vid godsmottagningen. På natten kommer en lastbil från Medic i Göteborg och lämnar gods. Under dagarna kommer lastbilar och mindre bilar som lämnar och hämtar gods. Det är mycket olika gods så som tvätt, mediciner, labbprover, post, kontorsmateriel, hjälpmedel etc. Här fördelas gods till resp. avdelning och körs sedan upp. Men innan så programmeras nummer in på datorn som registreras i en handdator. Då varor tas emot på avd. avregistreras dessa samt att någon skriver signatur. Detta system gör att man har koll på varje gods tid och plats då det har levererats. Men det tar lite tid med denna hantering. Eventuellt kommer nytt system framöver. En anslagstavla finns där var och en skriver upp vilken arbetsuppgift de har så det syns tydligt vem som har ansvar för vad. Det kan skilja dag från dag, för personalen är flexibel. Personalen hanterar också gods som är sterilt. Dessa kommer med tre (3) höljen. Då hanteras dessa vid en speciell disk, där man på ett ställe tar bort det yttersta höljet och sedan lämnas godset över till den "rena" sidan. Kl fick jag av Fredrik OIers en genomgång av materielförsörjning nutid och framtid. För ca. ett år sedan på avd.28 och 29 finns ett materialförsörjningssystem kallad "Lunda modellen". Detta innebär att det finns olika förvarings platser. Närföråd och affår. Det är personal på serviceförvaltning som ansvarar för att förråden alltid är fyllda med rätt antal varor. Fredrik menar att detta system också skall installeras i nya vårdblocket. Tex. På kirurgavd. blir det fyra (4) ställen (beställningspunkter) som försörjer avd. med varor. Något mycket viktigt är hygienhanteringen av vissa varor. ( sterila) Då det utökar med fler avdelningar kommer det även att behöva göras en ombyggnation vid godsmottagningen. Kl fickjag följa med Gunilla Jonsson och se det praktiska arbetet med materielförsörjning. Jag och Gunilla var upp till avd. 29 där jag fick se alla de olika förråden och hur de fylls på varje dag. Då en vara snart är slut så tar avd. personalen och sätter upp ett "beställningskort" på platsen för beställning. Allting görs av serviceförvaltningens personal. Personalen på avd. behöver aldrig undra om den vara de behöver finns i

14 förrådet. Men det är viktigt att de visar vad som behöver beställas. Det finns vissa problem med Medic att varor inte levereras i tid träffade jag John-Olof Diegner och Ulla Wiklund som berättade om de olika transporter som finns. Det är både stora och mindre lastbilar som transporterar gods i hela länet. Något av vad som körs ut är hjälpmedel, dialysvaror till patienter som hanterar det i hemmet, även syrgas till t.ex.. KOL-patienter och mycket, mycket mer. Exempel: en tur med lastbil kör 38milldag 9 tim. Varor som hjälpmedel, gas, tvätt, medic och dialys. Därefter fick jag föjla med Erik Barkman på en varutur med skåpbil till bl.a vårdcentraler. Varorna bestod av post, labbprover etc. Dessa hämtades vid vårdcentralerna. Denna tur sker två (2) ggr/dag. Nu var min dag som praktikant slut. Mina intryck reflektioner: För det första en mycket trevlig personal. En mycket intressant dag. Serviceförvaltningen har ett mycket viktigt uppdrag/funktion. Den logistik som jag fick se och vara med om var mycket imponerande. Det är en kedja av funktioner som skall fungera för att få en helhet. Snabbhet, smidighet och effektivitet var och en vet vad de har för uppgift att utföra. Även finns en flexibilitet bland personalen. Viktigt att personal får vara med från början vid byggnationer där de i framtiden skall utföra sitt arbete. Detta underlättar rör alla. I annat fall kan det uppstå problem som underhand måste åtgärdas, vilket många gånger fördyrar. Något jag verkligen reagerade på var att det fanns stora vagnar med datorskärmar, tangentbord samt en del andra IT produkter, som för mig såg ut att vara användbara även fortsättningsvis, om man rensar hårddisken. Dessa produkter kastas, vilket jag anser vara ett slöseri med produkter som ser ut att vara intakta. J ag tror att många personer vore tacksam att få köpa dessa. ( Detta är mina högst personliga tankar, och om det finns något avtal eller "lag" som gör mina tankar omöjliga att genomföra vore jag tacksam att få vetskap om detta). Även möbler som enligt mitt sätt att se det också är helt funktionsdugliga kastas efter en tid. Det vore ju även önskvärt att dessa kan "säljas" eller på annat sätt komma till användning. Jag vill framföra ett STORT TACK för att jag fått vara hos Er en dag som praktikant.

15 Torbjörn Petersson Peter Karlsson Fredrik Olers Gunilla Jonsson John-Olof Diegner Ulla Wiklund Erik Barkman Även all personal på serviceförvaltningen Ni gör ett bra arbete. Med vänliga hälsningar Britt-Marie Essell Praktikant för en dag

16 Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Övriga nälllilder Geh styrelser Granskning av bokslut 2012 PWC har på vått uppdrag granskat 2012 års bokslut. 1 rapporten redovisas bl a olika rekommcndationer och förslag ämnadc att förbliura landstillgcts årsredovisningar. Vi rekommenderar styrelsen nu beakta dessa. Vår ~edömnillg av landstingets ekonomi S8mt styrelscn oeh nämndernas 8nsvarstagande under året har vi gett uttryck för i vår revisionsberättelse fö r 2012 respektive vår redogörelse mr granslmingsvcrksamheten samma år, La?reViSOl~r ~t-r.ll-h-t"tl-,-- Carl Erik Nyström,.. I I.)L/w /ij~. t;, -. Arne Petterss n \f-&jjv Yl~~ Sören Sundin

17 Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Mars 2013 pwe

18 Innehåll Sammanfat'bling... 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga och metod Granslmingsresultat... 5 Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning... 5 Förvalmingsberättelse... 5 BaIanslcrav... 7 God ekonomisk hushållning... 8 Nämndernas redovisning av sitt uppdrag Rä'ttvisande räkenskaper Resultaträlaling Balansrä.kn.ing Kassaflödesanalys Sammanställd redovisning Tilläggsupplysningar PwC

19 1. Sammanfattning PwC har på uppdrag av Landstingets förtroendevalda revisorer granskat Landstinget Dalarnas årsredovisning för perioden Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år Syftet med granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till fullmäktige i samband med att årsredovisningen behandlas. Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utjallet av verksamheten, verksamhetensjinansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer att Landstingets ekonomiska situation och utveckling är oroande då Landstinget inte lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Vi bedömer denfinansiella måluppfyllelsen som mycket svag. Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de fyra finansiella mål som fullmäktige har angivit i 2012 års budget. Inget av målen uppnås under Vi noterar särskilt det negativa egna kapitalet och den negativa soliditeten i Landstinget Dalarna. Två nyckeltal som visat negativ utveckling de senaste åren och påvisar Landstinget Dalarnas svaga ekonomiska ställning inför framtiden. Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. Nämndernas verksamhetsrnål uppnås till stor del inte under året. Dessutom saknas uppföljning av ett stort antal mål i årsredovisningen. Uppföljning av verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning återfinns ej. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Sedan föregående år har Landstinget anpassat sig till följande normgivning: RKR:s rekommendation nr 20 PwC 1 av 15

20 Landstinget avviker dock från god redovisningssed vad beträffar tilläggsupplysningar enligt följande: RKR:s rekommendation nummer 8.2. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med: o Den samlade verksamhetens förväntade utveckling o Beskrivningar över händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter räkenskapsåret. PwC 2 av 15

21 2. Inledning 2.1. Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen får kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden frän ludet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrädet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är LandstingsstyreIsen som enligt kommunallagen är ansvarig för ärsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas pä det sätt som fullmäktige bestämmer Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om ärsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3-8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt ärsredovisningen är förenligt med de mäl fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrän ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrägor: Lämnar ärsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i forhållande till fastställda mäl och ekonomiska ramar. Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är årsredovisningens resultat forenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning PwC 3 av 15

22 Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt landstingets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Vidare har vi också inom ramen får granskningen av årsredovisningen bedömt nämndernas redovisningar av hur de fullgjort sitt uppdrag från fullmäktige. Granskningen baseras på nämndernas rapportering till fullmäktige såsom den presenteras i årsredovisningen Granskningen har utfårts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomfårts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv får att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framfårda brister kan fårekomma. Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med landstingets ekonomikontor. Granskningen genomförs med kontrollrnålsmetodik enligt det granskningsprogram får granskning av årsredovisning som PwC Kommunal Sektor använder. Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i fårekommande fall registeranalys. PwC 4 av 15

23 3. Granskningsresultat 3.1. Verksamhetens utfa",jinansiering och ekonomiska ställning Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att rdrvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver Landstinget Dalarnas vision och övergripande huvudmål som beslutades i landstingsplanen avseende Man redogör även for resultatet av infdrandet av Åtgärdsplanens steg I-III där uppfdljningen visar att en del åtgärder inte har {ätt beräknad spareffekt. Förvaltningsberättelsen innehåller samtliga verksamheters måluppfyllelse, viktiga händelser, ekonomi och framtid och den beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste åren genom en separat omvärldsanalys. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensionsmedelsförvaltning. Under avsnittet "Finansiella mål och Finansiell analys" beskrivs och redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck for god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vid delåret augusti 2012 prognostiserades att ett mål av fyra skulle uppfyllas vid årsskiftet. Uppfoljningen vid årsskiftet visade att inget av de finansiella målen uppnåddes avseende Händelser av väsentlig betydelse I forvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Redovisningen sker under respektive nämnds verksamhetsberättelse. Förväntad utveckling Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den forväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Vruje nämnd redovisar framtida viktiga händelser under separat avsnitt. Väsentliga personaliörhållanden Förvaltningsberättelsen innehåller ett separat avsnitt avseende personal som benämns "Medarbetare". Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Den totala sjukfrånvaron har ökat ijämfdrelse med 2011, från 4,996 till 5,196. PwC 5 av 15

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Maj 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar

Revisionsrapport. Torsås kommun. Granskning av årsredovisning Åsa Bejvall Malin Kronmar Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Torsås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012

hl dgki Roger Lundberg Ordförande Arvidsjaurs kommun Revisorerna Utlåtande avseende årsredovisning 2012 2013-06-24 Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2013-06- 2 För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Utlåtande avseende årsredovisning 2012 Revisorerna har bland annat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Mars 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Syfte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2005

Granskning av årsredovisning 2005 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2005 Fagersta kommun April 2006 Bert Hedberg Thomas Lidgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Kristina Lindhe Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Torsås kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kiruna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av årsredovisning 2012 Piteå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning

Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2014-09-02 Kommunstyrelsen 137 Svar på granskningsrapport: Granskning av årsredovisning 2013 Dnr KS 2014/0092 Handlingar Kommunens revisorers skrivelse den 24 april 2014.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Anna Lärka, revisor Granskning av årsredovisning 2014 Sundsvalls kommun Mars 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 Landstinget i Jönköpings län Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen Granskning av årsredovisning 2012 Landstingets revisorer, har med hjälp av sakkunnigt biträde, granskat landstingets årsredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Västra Mälardalens Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Karin Jäderbrink Velid Jahic Anita Agefjäll April 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Mjölby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Landstinget i Östergötland Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Stefan Knutsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av Årsredovisning 2011

Granskning av Årsredovisning 2011 Revisionsrapport Granskning av Årsredovisning 2011 Lekebergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Anna Gröndahl Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga och metod... 3 3.1. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stenehav, Cert. kommunal revisor 24 Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2014 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Johanna Ihme Daniel Johansson godkänd revisor Granskning av årsredovisning 2014 Marks kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning

Läs mer