Styrelsen PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014"

Transkript

1 Styrelsen PROTOKOLL

2 Styrelsen s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014 Tid: kl Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER 5 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM TILL SAMKOMMUNSTÄMMAN 6 UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR EKONOMIPLANEN SAMMANKALLANDET AV SAMKOMMUNSTÄMMA 9 TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR INVEON 10 FASTSTÄLLANDE AV LÄROPLAN ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

3

4 Styrelsen s.4 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 ) säger: Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet skall justeras på det sätt som organet beslutar. Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg. JS Förslag: Petra Paakkanen och Stefan Sandström utses till protokolljusterare. Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs på samma tavla. 3 TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas. 4 FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER Direktör Johan Söderberg har meddelat önskemålet att ha semester Rektor Solveig Mickels har meddelat önskemålet att ha semester och samt Ordf Förslag: Semester fastställs enligt önskemålen för tiden för Johan Söderberg och för Solveig Mickels för tiden och samt

5 Styrelsen s.5 5 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM TILL SAMKOMMUNSTÄMMAN 1. De av samkommunstämman initierade Förhandlingarna med Axxell Utbildning Ab och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab för att skapa en gemensam utbildningsanordnare för Prakticum, Axxell och Inveon har sammanförts till en utredning som leds av minister Ole Norrback. På samma sätt har förhandlingarna med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab för att skapa en gemensam utbildningsanordnare för Prakticum och Inveon sammanförts med minister Ole Norrbacks utredning. Ole Norrbacks utredningsarbete som kombinerats med samkommunens förhandlingar till en enda utredning för att skapa en koncentrerad situationsanalys över yrkesutbildning på svenska och göra ett förslag till förenhetligandet av utbildningsanordnarnätverket i södra Finland och Österbotten med syftet att trygga funktionella och ekonomiska resurser och tillången till utbildningen har inletts. Förhandlingarnas gång beskrivs av de infoblad som delgetts samkommunens personal efter varje förhandlingsmöte bifogas styrelsens föredragningslista och kallelsen till samkommunstämman. 2. En lokalitetsarbetsgrupp har inlett arbetet för att planera ett gemensamt Campus i slutet av juni och har avgett en mellanrapport till berörda parter. Lokalitetsfrågan har diskuterats också inom Norrbacks utredningsarbete. Arbetsgruppens mellanrapport bifogas styrelsens föredragningslista och kallelsen till samkommunstämman. JS Förslag: Styrelsen antecknar informationen från organisationsförhandlingarna för kännedom och föreslår att samkommunstämman antecknar informationen för kännedom. Styrelsen antecknar lokalitetsarbetsgruppens mellanrapport för kännedom och föreslår att samkommunstämman antecknar rapporten för kännedom.

6 Styrelsen s.6 6 UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR 2014 Styrelsen 14, Samkommunstämman har fattat beslut att rapportering av hur ekonomiplanen och budgeten förverkligas bör tillställas samkommunstämman regelbundet. Också styrelsen har fattat beslut om kontinuerlig uppföljning under år Den ekonomiska situationen enligt uppföljningen i slutet av februari presenteras i bilaga. Enligt rapporten ger den resultatbaserade finansieringen ett obudgeterat ekonomiskt tillskott till samkommunen, vintervädret har eliminerat en del av kostnadstrycket, personalkostnaderna förväntas uppgå till i stort sett budgeterad nivå. Utvecklingen i antalet studerande under hela året är ännu svår att uppskatta, för vårterminens del är studerandeantalet -7 jämfört med budgeten, antagningen till studier inkommande höst är synnerligen avgörande för helheten. Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte föreligger faktorer som kräver andra åtgärder än de som redan i budgeten beaktats. JS Förslag: Styrelsen antecknar uppföljningen för kännedom och informerar samkommunstämman om budgetläget per Sknst Beslut: Den ekonomiska uppföljningen antecknas för kännedom. Styrelsen 6, Enligt anmälan av prestationer till den statliga myndighet som beräknar och utbetalar samkommunens enhetsprisenliga ersättningar har samkommunen 301 studerande i grundläggande yrkesutbildning och två läroavtalsstuderande vilka berättigar till finansiering höstterminen Då antalet studerande var 332 erhåller samkommunen år 2014 enhetsprisenlig finansiering för 319 studerande sammanlagt inklusive den resultatbaserade finansieringens och läroavtalsutbildningens Budgeten har uppgjorts med en enhetsprisenlig finansiering uppgående till Man kan således konstatera att inkomstsidan i budgeten uppfylls relativt väl trots att inkomsterna från försäljning av produkter från studerandes praktiska undervisning inte helt når målsättningen. Inkomstsidan förverkligas enligt dagens prognos till 101,1 %. Vad gäller verksamhetsutgifter verkar en liten överskridning inte kunna undvikas trots att bland annat vikarieförbud och anskaffningsstopp (tillståndsförfarande). Orsaker till dessa väntade överskridningar är de risker som byggts in i verksamhetsbudgetens uppskattningar av utgifterna för varor och tjänster som är så gott som omöjliga att påverka. Utomhustemperaturen under årets slut har en avgörande effekt på överskridningarnas omfattning. Utgiftssidan ser ut att förverkligas till 100,7 % där löner och tjänster är de största orsakerna till väntad överskridning. Sammantaget kan konstateras att verksamhetsbidraget, årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat kommer att motsvara ekonomiplanens målsättningar år 2014 enligt bifogat sammandrag. Det förväntade resultatet innebär att samkommunens ekonomiska ställning fortfarande är starkare än de flesta yrkesutbildningsaktörers ekonomiska ställning. Samkommunen har ackumulerade vinstmedel i balansräkningen och i stort sett motsvarande likvida kassamedel till förfogande

7 Styrelsen s.7 för att framgångsrikt kunna fortsätta utbildningsverksamheten också år 2015 trots att studerandeantalet dessvärre ytterligare ser ut att minska från nivån år JS Förslag: Styrelsen antecknar prognosen för resultatet för kännedom och översänder informationen till samkommunstämmans kännedom.

8 Styrelsen s.8 7 EKONOMIPLANEN Styrelsen 7, Ett sammandrag av frågor aktuella inför ekonomiplanen har uppgjorts och bifogas föredragningslistan. På basen av dessa inledande översiktskalkyler ter det sig omöjligt att uppnå ett positivt års- och verksamhetsbidrag för år Utgifter som är oundvikliga exempelvis uppvärmning, energi, skatter och avgifter är redan detta år för optimistiskt budgeterade. Minskningar från årets nivå är inte möjliga att förverkliga, tvärtom förutsätter en realistisk budget en ökning av dessa anslag. Rapporten antyder att års- och verksamhetsbidrag blir negativt, i varje fall Att minska personalkostaderna, den enda summa som är tillräckligt stor för att möjliggöra nedskärningar av denna storleksordning, är möjligt endast med ensidiga åtgärder från arbetsgivaren och riskerar lamslå verksamheten under samkommunens sista verksamhetsår. Styrelsen bör vid detta sammanträde ge direktiv för den fortsatta budgetberedningen Direktivet bör i alla fall omfatta målsättningen för års- och verksamhetsbidraget budgetåret JS Förslag: Styrelsen accepterar med hänsyn till inre och yttre omständigheter och pågående utredningar att års- och verksamhetsbidraget år 2015 kan vara upp till negativt. En första version av budget för år 2015 bifogas föredragningslistan, i denna version har ej ännu de ingrepp gjorts som styrelsens målsättning för verksamhetsbidraget förutsätter. Utmaningarna är de samma som definierats i den inledande behandlingen vid senaste sammanträde, negativt verksamhetsbidrag behov av ersättande investeringar och lokaliteter. Trots positiva signaler från rekryteringen av studerande denna hösttermin verkar det uppenbart att budgeten kan byggas på maximalt 300 studerande och därtill med antagandet att samkommunen också 2015 får en ansenlig summa i form av resultatbaserad finansiering. Eftersom personalutgifterna i stort sett är den enda posten som kan påverkas och är tillräckligt stor för att komma till ramen leder det till att man bör ha beredskap att definiera närundervisningens omfattning i samband med övergången till kompetenspoängsystemet år Likaså bör beredskap att avstå från semesterpenning för övrig personal ökas från den nu frivilliga möjligheten att byta till ledig tid. Också frågan hur mycket ersättande investeringar kan förverkligas utan positivt verksamhetsbidrag kräver ett avgörande. I detta läge är det också oklart vad ett utnyttjande av tillfälliga lösningar på grund av utmaningar med inneluften medför i kostnadsväg, uppskattningsvis ca per år för den mest akuta delen exklusive de särkostnader ( ) som i bruk tagandet medför. Semesterpenning för övrig personal Lokalt avtal, kompensation ledig tid Minskning av närundervisning / vh Ensidigt beslut Tillfälliga undervisningsutrymmen Inneluftproblematiken akut Uppsägningar av övrig personal? En sammanställning av löner enligt funktion bifogas föredragningslistan. Nedskärningsbehovet, netto med tillfälliga undervisningsutrymmena beaktade, är därmed totalt och med beaktande av styrelseramen

9 Styrelsen s.9 Till denna utmaning att anpassa verksamhetsutgifterna bör frågor från förhandlingarna om lokalitetslösningen och organisationslösningen beaktas i budgetförslaget och i ekonomiplanen. JS Förslag: Styrelsen diskuterar budgetsituationens utmaningar och ger direktiv för det fortsatta arbetet. Beslut: I beredningen av budgeten bör eftersträvas ett så gott årsbidrag som är möjligt att uppnå utan samarbetsförhandlingar men med ett utnyttjande av alla andra tänkbara åtgärder. Styrelsen 7, På basen av styrelsens beslut har processen för att uppgöra förslaget till Ekonomiplan för åren fortsatt. Enligt aktuell bedömning av prestationer år 2015 verkar det uppenbart att samkommunen kommer att ha högst 295 studerande. Av dessa torde i alla fall 170 fortsätta sina studier med grundexamen som mål. 125 studerande räknar med att avsluta sina studier i maj Då samkommunen erbjuder drygt 100 studieplatser är det maximala antalet studerande 270 den andra statistikföringsdagen Detta innebär att samkommunens verksamhetsinkomster kan beräknas utgående från i medeltal 285 studerande inklusive läroavtalsstuderande (2-4 st). Finansieringen utgår från att resultatbaserade finansieringens nivå per studerande är den samma år 2015 som innevarande år. En ansökan om prövningsbaserad höjning av enhetspriset har inlämnats med hänvisning till dels samkommunens ekonomiska utmaningar dels till samkommunens extra kostnader och arbete med anledning av strukturpaketets strävanden att förenhetliga ägarstrukturen. Eventuella positiva beslut på basen av ansökningarna har inte beaktats. Ett lägre antal studerande minskar en möjligheterna att öka försäljningsinkomsterna från produkter studerande gör inom sina praktiska studier. Enligt ekonomiplanen uppgår samkommunens verksamhetsinkomster år 2015 till endast 3,6 miljoner jämfört med nivån år 2014 på ca 4,1 miljoner. Det är således fråga om en inkomstminskning som är betydande och dessvärre ganska svår att kompensera genom att minska utgifterna. Speciellt med beaktande av att utgifternas struktur i en lärande organisation är mycket personalutgiftsdominerad. Till detta kommer utmaningar med samkommunens lokaliteter både akuta och de som planeras lösas i samband med det planerade gemensamma Campuset vid Styrmansvägen enligt separat rapport från en arbetsgrupp som planerat lösningen. För tillfälliga lösningar reserveras sålunda i budgetförslaget för år och för den fortsatta planeringen av Campus-lösningen Sammanlagt , vilket belopp också finns i budgeten för år 2014 och till stora delar kommer att förbli oanvänt. Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har fortfarande i balansräkningen en betydande ekonomisk säkerhetsmarginal i form av ackumulerade överskott från tidigare räkenskapsperioder. Posten motsvaras av likvida kassamedel vilket gör att samkommunen med tidigare års inbesparingar kan bestrida utgifter som överskrider inkomsterna de närmaste åren. Enligt försiktiga kalkyler räcker kassamedlen till för flera år av bokslut med underskott. Med hänvisning till detta är styrelsens bedömning att inte inleda samarbetsförhandlingar motiverat. För att yrkesutbildningen på svenska i östra Nyland skall kunna göra sig gällande i nya strukturer är det nödvändigt att prioritera kvaliteten på ekonomis bekostnad, i alla fall år Samkommunen har inget främmande kapital i sin balansräkning Gällande de beslut samkommunstämman senast fattade om organisationsförhandlingar och lokalitetslösning informeras i separat ärende. Förslaget som tyvärr således har negativt årsbidrag ( ) bygger på o styrelsens direktiv gällande uppgörande av budgeten

10 Styrelsen s.10 o uppskattningen av antal studerande till 285 på årsnivå (330 år 2014) o kända justeringar av enhetspriser o resultatbaserade finansieringen beräknad till samma nivå som år 2014 o en miniminivå för anslagen med påfallande risker för överskridningar o ändringen i utbildningsutbudet är beaktad o insikten att samarbetsförhandlingar gällande permittering och uppsägning (av ekonomiska orsaker) inte är i studerandes och utbildningens intresse Budgetförslaget för år 2015 ger (såsom 2014) inga marginaler för till exempel extern bedömning av yrkesprov, anställning av (lärar)vikarier, trivselhöjande satsningar för personal- och studerande. Budgeten utgår från ett fastighetsunderhåll präglat av tillfälliga lösningar, en väldigt varm vinter utan pris- och skatthöjningar på energin, oförändrad fastighetsskattesats i Borgå, oförändrat bolagsvederlag i Lundagatan 8. Om risktagningen misslyckas, eller rekryteringen av studerande inte förlöper enligt utbudet eller skatter och tariffer höjs bör verkställigheten av budgeten ta ställning till balanseringen enligt de uppställda målen. De föreslagna åtgärderna i lokalitetsarbetsgruppens mellanrapport har beaktats i förslaget till budget till de delar de berör samkommunen och dess ekonomi. Organisationsförhandlingarna kommer att avgöras innan lokalitetslösningen aktualiseras vilket gör att kopplingen mellan dessa inte är nödvändig ur någondera synvinkeln vilket också konstaterats i den av minister Norrback ledda arbetsgruppen. JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer budget för år 2015 och ekonomiplan för åren enligt bilaga. Under diskussionen föreslår Magnus Björklund understödd av Petra Paakkanen att styrelsens förslag till stämman är: Vid behandlingen av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren konstaterar styrelsen inför samkommunstämman följande: Såsom styrelsen redan en längre tid konstaterat möjliggör inte det vikande elevunderlaget, kvalitetskraven samt samkommunens ekonomiska utveckling ett fortsatt upprätthållande av svensk yrkesutbildning på egen hand i östra Nyland. Styrelsens uppfattning är, att endast inom en större gemensam svensk utbildningsanordnare, som omfattar hela södra Finland finns det möjligheter att skapa de funktionella och ekonomiska ramar som behövs för att trygga tillgången till svensk yrkesutbildning på sikt även i östra Nyland. Vem som är huvudman är av helt avgörande betydelse för den svenska yrkesutbildningens framtid och överlevnad i Östnyland varför styrelsen anser, att ett avtal om samgång mellan de svenska yrkesutbildarna i södra Finland dvs. Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland, Axxell Utbildning Ab och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab bör ingås omedelbart. Beslut om samgång i en ny organisation och adekvat kunskap om den svenska yrkesutbildningens omfattning och art i östra Nyland är även en förutsättning för att kunna fortsätta och slutföra planeringen och förverkligande av nya, funktionella utrymmen i Harabacka. Samkommunens ekonomi är även på kort sikt synnerligen ohållbar och kan inte försvaras med ett tillfälligt och nöjaktigt kassaläge. I detta svåra läge kräver ansvarsfull skötsel av samkommunen och dess ekonomi såväl strukturella som funktionella åtgärder för att snabbt anpassa kostnaderna till de sjunkande intäkterna utan att försämra utbildningens nivå. Under rådande omständigheter föreslår styrelsen dock, att samkommunstämman fastställer budgeten för år 2015 med ett negativt årsbidrag om euro men förutsätter att samkommunen har beredskap att även med kort varsel ompröva budgeten och ekonomiplanen för år så att ett positivt årsbidrag kan uppnås senast år 2016.

11 Styrelsen s.11 Med anledning av ändringsförslaget avger ordförande följande omröstningsproposition som godkänns: De som stöder förslaget i föredragningslistan röstar ja, de som stöder Björklunds förslag röstar nej. Vid omröstningen avgavs en ja-röst (Spring) och fem nej.röster (Björklund, Elo, Paakkanen, Sandström och Lökfors). Beslut: Styrelsen godkänner Björklunds förslag att föreläggas samkopmmunstämman.

12 Styrelsen s.12 8 SAMMANKALLANDET AV SAMKOMMUNSTÄMMA Kallelsetiden för samkommunstämman är 21 dagar vilket i praktiken innebär att tidigast möjliga sammanträdes datum är Enligt grundavtalet bör ekonomiplanen fastställas senast den 15 november föregående år. Enligt dessa kriterier bör stämman sammankallas under perioden JS Förslag: Styrelsen sammankallar stämman den 11:e november 2014 kl. 17:00 i Haiko. Styrelsen sammanträder kl 15:00 och traditionell ekonomiplanemåltid serveras kl. 16:00.

13 Styrelsen s.13 9 TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR INVEON Mandatet för Inveons krisgrupp bör uppdateras. Förhandlingar förs med Borgå stad beträffande kuratorns medlemskap i krisgruppen. Inveons krisgrupp kan ha följande sammansättning (ersättarna inom parentes): Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg) Helen Grönqvist Lönnroos (Tom Nykvist) Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf) Tom Eklund (Bo Henrik Björkell) SM Förslag: Inveons krisgrupp tillsätts för tiden enligt följande (ersättarna inom parentes): Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg), Helen Grönqvist Lönnroos (Tom Nykvist), Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf), Tom Eklund (Bo Henrik Björkell).

14 Styrelsen s FASTSTÄLLANDE AV LÄROPLAN Läroplanens strukturplan visar hur studiehelheter och examensdelar bygger upp examen och hur undervisningen är fördelad under de tre studieåren. Ett förslag om en ändring i strukturplanen för utbildningen för grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik + elteknik på fyra år har inkommit (förslaget i bilaga). Ändringen är en teknisk korrigering för att motsvara strukturplanen för datakommunikation och datakommunikationsteknik (5 sv installationsteknik har flyttats från år 1 till år 2). SM Förslag: Strukturplan för undervisningen för grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik + elteknik fastställs enligt bilagan. Den nya strukturen tillämpas på studier som inleds efter

15 Styrelsen s.15 Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning Datum för sammanträdet Styrelsen BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragraferna 1-3 och 5-8 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragraferna 4 och 9-10 Enligt 5 förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Paragraferna 4 och 9-10 Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, Helsingfors Kommunalbesvär, Paragraf - Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär Paragraf - Besvärstid 30 dagar

16 Styrelsen s.16 Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010

Styrelsen 06 2010 Protokoll 15.6.2010 Styrelsen 06 20100 Protokoll 15.6.20100 Styrelsen 25.05.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/10 Tid: 15.06.2010 kl. 9.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8, Borgå ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 Direktörens översikt 2013 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu förläggs styrelse,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 13.17 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217. Sammanträdestid: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs PEDERSÖRE KOMMUN Kommunstyrelsen PROTOKOLL 25.08.2014 217 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 25 augusti 2014, kl. 16.30 19.10. Kommungården, Bennäs Beslutande Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 3/2013 3.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 20 GRTRN 21 GRTRN 22 GRTRN 23 GRTRN 24 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Anskaffningar och tjänster inom grundtrygghetsavdelningen

Läs mer