203 WEB GROUP AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "203 WEB GROUP AB (PUBL)"

Transkript

1 203 WEB GROUP AB (PUBL) BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER JULI 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North Premier ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Det är börsen (NASDAQ OMX Stockholm AB) som godkänner ansökan om upptagande till handel på First North. 1

2 HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING Denna bolagsbeskrivning består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning och ska läsas som en del av bolagsbeskrivningen Kvartalsrapport avseende Q1, 2014 Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2013 Årsredovisning avseende räkenskapsåret 2012 Ovanstående handlingar finns tillgängliga på Bolagets webbplats, CERTIFIED ADVISER 203 Web Group AB (publ) har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till Bolagets Certified Adviser. Erik Penser Bankaktiebolag innehar inga aktier i Bolaget. INFORMATION OM AKTIEN Handelsplats: AktieTorget Första dag för handel på NASDAQ OMX First North Premier: 4 juli 2014 Kortnamn: 203 ISIN-kod: SE Antal aktier: KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER Halvårsrapport januari juni augusti 2014 Kvartalsrapport januari september november 2014 DEFINITIONER Med 203 Web Group eller Bolaget avses i denna bolagsbeskrivning 203 Web Group AB (publ), org. nr samt även i förekommande fall dess dotterbolag och koncernbolag. Med Erik Penser Bankaktiebolag avses Erik Penser Bankaktiebolag, org. nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org. nr DISCLAIMER Denna bolagsbeskrivning har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med 203 Web Groups aktier på NASDAQ OMX First North Premier ( First North ). Bolagsbeskrivningen innehåller information som rör framtida förhållanden, såsom bedömningar och antaganden avseende 203 Web Groups framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Sådan framtidsinriktad information baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av denna bolagsbeskrivning. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med osäkerhet eftersom den beror på omständigheter som kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar och antaganden som görs i denna bolagsbeskrivning avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. En investering i aktier är alltid förenad med risk, vilket kan innebära möjligheter till god värdetillväxt vid en positiv utveckling, men också, vid negativ utveckling, att värdet på aktierna minskar och att en aktieägare därmed kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Mot bakgrund av detta rekommenderas såväl befintliga som presumtiva aktieägare att, utöver den information som lämnas i denna bolagsbeskrivning, göra en självständig bedömning av 203 Web Group och dess framtidsutsikter, inklusive effekten av eventuella omvärldsfaktorer. 2

3 Innehåll Sida RISKFAKTORER 4 BAKGRUND OCH MOTIV 7 VD HAR ORDET 8 VERKSAMHETSBESKRIVNING 9 MARKNADSÖVERSIKT 12 FINANSIELL ÖVERSIKT OCH KOMMENTARER 14 AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR 20 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER 22 LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION 24 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 26 BOLAGSORDNING 28 ADRESSER 30 3

4 RISKFAKTORER Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i 203 Web Group. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. Andra risker är förenade med den aktie som tas upp till handel på First North. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande. Riskfaktorerna kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av övrig information i denna bolagsbeskrivning har gjorts tillsammans med en allmän omvärldsbedömning. BOLAGET Kort historik Bolaget är relativt ungt och Bolagets kontakter med såväl kunder som leverantörer är således relativt nyetablerade. Av denna anledning kan relationerna vara svårare att utvärdera och kan påverka de framtidsutsikter som Bolaget har. Nyckelpersoner och medarbetare Bolagets nyckelpersoner har stor kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Det kan heller inte uteslutas att en snabb tillväxt anstränger den egna organisationen, vilket kan påverka och öka beroendet av nyckelpersoner och rekrytering. Konkurrenter En omfattande satsning av en konkurrent på de marknader som Bolaget är verksamt på, kan medföra risker i form av försämrad försäljning för Bolaget. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande affärsverksamhet bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Bolaget i framtiden. Samarbetspartners Bolaget har flera samarbetspartners. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns heller inga garantier för att de projekt som drivs tillsammans med partners kommer att leda till försäljningsintäkter. Konjunkturutveckling Externa faktorer såsom inflation, ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. 203 Web Groups framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. Politisk risk Bolaget är verksamt i ett flertal länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget påverkas även av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Immateriella rättigheter Bolaget verkar uteslutande i en digital webbmiljö där det finns en generell risk för att konflikt mellan olika immateriella rättigheter kan uppstå och att intrång i rättigheter sker eller påstås ske. Det för Bolaget centrala och betydelsefulla varumärket mytaste är nyligen registrerat och får anses ha en relativt svag särskiljningsförmåga och ett snävt skyddsomfång. Även om varumärket kunnat registreras hos den Europeiska varumärkesmyndigheten OHIM som ett gemenskapsvarumärke, finns ingen garanti att varumärket kommer kunna registreras och erhålla rättsligt skydd i övriga sökta länder, däribland USA. Det kan inte uteslutas att någon konkurrent eller annan tredje part väcker talan och gör gällande att erhållna registreringar ska hävas eller förklaras vara ogiltiga. Ett sådant agerande mot varumärket skulle vara negativt och kostsamt för Bolaget. Genom den faktiska användningen av varumärket kommer varumärkets styrka dock att öka successivt över tid. AllaAnnonser, och i viss utsträckning även mytaste, utgör söktjänster som indexerar och återger information, till exempel radannonser eller matrecept och bilder, hämtade från olika databaser på internet. Det kan inte uteslutas att rättighetshavare till databaser, som inte lämnat sitt medgivande till att indexering sker, kan tänkas hävda att intrång sker i rättigheterna till databasen eller därtill knutna andra immateriella rättigheter, till 4

5 exempel varumärkesrätt eller upphovsrätt. Efter att talan väckts av en indexerad databasinnehavare har Stockholms tingsrätt vid en rättslig prövning av AllaAnnonsers söktjänst år 2005 avslagit ett interimistiskt förbudsyrkande mot AllaAnnonser på grund av påstått varumärkesintrång (återgivande av databasens namn i AllaAnnonsers träfflistor). Målet skrevs senare av efter att parterna ingått ett avtal om samarbete. Verksamheten som bedrivs under Matklubben.se innefattar att användarna kan ladda upp och lagra recept och matbilder på webbplatsen. Det finns en ständig potentiell risk att upphovsrättsligt skyddat material laddas upp och lagras av medlemmar som själva saknar rättigheterna till materialet. Stockholms tingsrätt har emellertid vid en rättslig prövning av Bolagets ansvar i dessa situationer år 2013 funnit att Bolaget fullgjort vad som krävs när det gäller att ställa upp regler, informera och hålla uppsikt över tjänsten samt att utan dröjsmål ta bort material när rättighetshavare påtalat intrång. Talan om ansvar mot Bolaget ogillades därför i sin helhet. Amerikanska konkurrenten Allrecipes Inc. har hävdat varumärkesintrång och framställt anspråk på överföring av fyra domännamnsregistreringar som Bolaget innehar i Argentina, Frankrike, Mexiko och Ryssland med betydelsen alla recept på respektive berört språk. Frågan torde dock nu vara av underordnad betydelse efter att Bolaget under hösten 2013 övergått till att verka under varukännetecknet mytaste. Refinansieringsrisk Bolaget bedriver en utvecklingsintensiv verksamhet där investeringar görs i syfte att kunna generera intäkter i framtiden. Därmed förbrukas likvida medel. Refinansieringsrisken avser den risk som uppstår om Bolaget inte kan klara av sina åtaganden att vidareutveckla verksamheten på grund av svårigheter att hitta investerare eller att befintliga lån sägs upp. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är den risk som Bolaget löper om Bolaget inte kan betala förutsedda eller oförutsedda utgifter. Styrelsen jobbar kontinuerligt med uppföljning av kassaflödet för att reducera likviditetsrisken och säkerställa den kortsiktiga betalningsberedskapen. Då expansionstakten är hög är detta ett viktigt instrument. Valutarisk Valutaförändringar kan komma att påverka Bolagets finansiella ställning. Bolaget har numera en relativt hög valutaexponering då intäkterna från annonsverksamheten kommer från många olika länder och valutor. Intäkter och kostnader kommer därmed att påverkas av fluktuationer i utländska valutor. Bolaget har inte använt sig av valutasäkring under 2013, men kommer regelbundet att utvärdera behovet av valutasäkring i takt med att verksamheten utvecklas. Teknisk utveckling Att bedriva sin verksamhet på internet är en relativt ny bransch som är mycket teknikintensiv. Nya funktioner och tekniska verktyg utvecklas ständigt, både av Bolaget och konkurrenterna. Tekniska nyheter kan förändra villkoren på marknaden radikalt och ge företag i branschen en helt ny konkurrenssituation. Användarbeteende på internet 203 Web Groups verksamhet kretsar kring människors beteende på internet. Skulle det allmänna internetbeteendet förändras skulle även Bolagets angelägenheter påverkas. Detta skulle till exempel kunna vara att annonsering på internet av någon anledning minskar i omfattning eller att dominerande sökmotorer ändrar sina logaritmer och styr trafiken på nya sätt. AKTIEN Begränsad likviditet i Bolagets aktier En förutsättning för väl fungerande handel med aktier är att det finns tillräcklig efterfrågan och utbud som medför att det löpande ställs köp- respektive säljpriser i aktien. Under sådana förhållanden är förutsättningarna goda för aktieägare att omsätta sitt innehav i likvida medel, det vill säga likviditeten i aktien är god. Bolagets aktier har tidigare varit föremål för handel genom AktieTorget. Denna handel kommer att avslutas i samband med att aktierna tas upp till handel på First North. Styrelsen för Bolaget bedömer att likviditeten i aktien kommer att förbättras genom listningen på First North. Det är dock inte möjligt att lämna några garantier för att likviditeten i Bolagets aktier kommer att vara tillfredsställande. Bristande likviditet kan medföra svårigheter för aktieägare att förändra sina innehav till ett acceptabelt pris och vid önskvärd tidpunkt. Fluktuationer i aktiekursen Bolagets aktiekurs kan komma att fluktuera kraftigt som en följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets delårsrapporter, det allmänna konjunkturläget, politiska utspel, marknadens intresse för Bolagets aktie och uppfattningen om marknadens utveckling. Vidare kan större aktieägare komma att sälja sina aktier i Bolaget, vilket kan få negativa effekter på aktiekursen. 5

6 Aktiemarknadsrisk En potentiell investerare bör beakta att en investering i Bolagets aktier är förknippad med en hög grad av risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen utvecklas i gynnsam riktning. Både aktiemarknadens generella utveckling och utvecklingen av aktiekurser för specifika bolag är beroende av en rad faktorer, flera av vilka enskilda bolag inte har möjlighet att påverka. Utöver utvecklingen av Bolagets verksamhet påverkas marknadspriset på Bolagets aktier av ett stort antal faktorer såsom till exempel det allmänna ekonomiska klimatet, politisk osäkerhet, kapitalflöden, marknadsräntor samt marknads- och beteendepsykologi. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt går det ej att utesluta att en investerare gör en förlust vid avyttring av Bolagets aktier. En investering i Bolagets aktier bör därför föregås av en noggrann analys. Utdelning Under den period som omfattas av den finansiella historiken i denna bolagsbeskrivning har ingen utdelning skett i Bolaget. Inga garantier kan lämnas för att Bolaget kommer att besluta om framtida utdelningar. 6

7 BAKGRUND OCH MOTIV BAKGRUND OCH MOTIV TILL LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH Styrelsen för 203 Web Group har ansökt om, och erhållit, godkännande för upptagande till handel med Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier. Första dag för handel är den 4 juli Aktierna har tidigare varit föremål för handel genom AktieTorget och denna handel avslutas den 3 juli Aktieägare i 203 Web Group behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på First North. 203 Web Groups styrelse gör bedömningen att en listning av Bolagets aktier på First North kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom: - förbättrad likviditet i Bolagets aktie - ökad kännedom och genomlysning av Bolaget - ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänhet, media och andra intressenter - bättre förutsättningar för eventuella framtida kapitalanskaffningar Med stöd i ovannämnda punkter bedöms därför listningen förenkla 203 Web Groups framtida utveckling och expansion. Styrelsen för 203 Web Group är ansvarig för den information som lämnas i denna bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av ansökan om upptagande till handel med Bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av 203 Web Group som skapas genom bolagsbeskrivningen. Styrelsen 1 juli

8 VD HAR ORDET Under det senaste året har vi genom hårt arbete lyckats renodla vår verksamhet och definiera vad vi verkligen ska satsa på. I samband med detta bedömer vi att läget nu är rätt att ta nästa steg i Bolagets historia och flytta till NASDAQ OMX First North Premier och öka 203 Web Groups synlighet. Verksamhetsmässigt fortsätter vi att expandera med mytaste och Shopello som är våra stora internationella satsningar. mytaste har under den senaste tiden gått från att ha varit en relativt avskalad sökmotor för recept mot att bli ett socialt nätverk för matintresserade över hela världen. Med våra 26 miljoner besökare under mars är vi redan en av de överlägset största globala aktörerna inom matsegmentet när det gäller trafik nu vill vi bygga upp den självklara mötesplatsen för allt som rör mat och matlagning på nätet. Bland annat har vi valt att plocka bort stora delar av de traditionella bannersannonserna på webbplatsen. Detta gör vi för att skapa en mer kvalitativ användarupplevelse samt göra plats åt skräddarsydda lösningar för annonsörerna där deras budskap integreras i vårt eget innehåll på webbplatsen. Detta är en mycket viktig del av produktutvecklingen för mytaste som kommer innebära en kortsiktig intäktsminskning för att i stället möjliggöra långsiktig ökning. Vårt nästa stora internationella projekt efter mytaste är Shopello som är en tjänst för shopping för både konsumenter, e-handlare och publicister på nätet. I Sverige har Shopello på kort tid visat på god lönsamhet och har expanderat över förväntan sedan lanseringen i september Konceptet är skalbart och språkoberoende och vi kommer därför låta Shopello följa en liknande lanseringsmodell som mytaste framöver. Under början av 2014 har vi lanserat tjänsten i Norge och Brasilien som ett första steg ut på den globala marknaden. Vi har även valt att gå in med ytterligare kapital i dotterbolaget för att kunna gasa på i den takt vi vill och förverkliga de planer vi har för Shopellos framtid. Christoffer Johansson VD 8

9 VERKSAMHETSBESKRIVNING AFFÄRSIDÉ 203 Web Group är en digital publicist som bland annat äger och driver en av världens största matnätverk; mytaste.com. mytaste finns idag etablerad på snart 50 marknader världen över och besöks av runt 30 miljoner användare varje månad. På den svenska marknaden äger och driver Bolaget flera framgångsrika varumärken, såsom mytaste.nu, Matklubben.se, Shopello.se och AllaAnnonser.se, som samtliga är bland de största inom respektive segment. KONCERNSTRUKTUR 203 Web Groups koncernstruktur framgår av matrisen nedan. MÅL Koncernens mål är att vara ett ledande internationellt bolag som bygger upp och driver framgångsrika webbplatser på den globala marknaden. Genom att investera tid, pengar och erfarenhet i unga tillväxtbolag vill koncernen skapa möjlighet att bygga upp starka varumärken inom olika segment på internet. STRATEGI Bolaget har specialiserat sig på skalbara och kostnadseffektiva webbplatser, lämpade att applicera på den globala marknaden. Bolagets målsättning har hela tiden varit att ligga i framkant när det gäller den senaste tekniken. I strävan att expandera och skapa nya affärsmöjligheter vidareutvecklas och byggs ständigt nya tekniska lösningar att applicera på nya marknader. Genom full kontroll över alla delar i arbetsprocesserna och med all kunskap bibehållen inom koncernen finns grundförutsättningar för höga intäkter och god lönsamhet. Ledord som sökmotoroptimering, användarvänlighet och konverterande design är avgörande ingredienser i en föränderlig bransch där nytänkande är ett måste för att kunna verka vinstdrivande. VISION Bolagets vision är att skapa nya möjligheter på internet genom att knyta ihop människor, information och intressen genom smart teknik. ORGANISATION Bolagets organisation framgår av matrisen som följer. I dagsläget har Bolaget 75 personer anställda. VARUMÄRKEN mytaste mytaste är ett av världens absolut största och snabbast växande sociala nätverk för matintresserade. Här erbjuds användare över hela världen att hitta, spara och dela sina favoritrecept på ett enkelt och roligt sätt. mytaste finns på 48 marknader runt om i världen och besöks av cirka 30 miljoner människor varje månad. 9

10 Creative 203 Creative är koncernens digitala byrå som producerar allt från digitala strategier till e-handelsplattformar och webbkampanjer. 203 Creative arbetar mot externa kunder på konsultbasis. Huvudfokus ligger på att utveckla webbplatser anpassade för stora trafikmängder, samt att generera trafik och konvertera den till avslut. Detta görs bland annat genom att nyttja erfarenheter från koncernens egna varumärken. AllaAnnonser AllaAnnonser.se har funnits på nätet sedan 2004 och är en söktjänst där användarens behov står i fokus. Genom att indexera Sveriges annonswebbplatser och presentera all information överskådligt ger AllaAnnonser användaren rätt förutsättningar att lyckas hitta rätt objekt på nätet. Marknaden för att köpa och sälja prylar på internet har ökat kraftigt de senaste åren. AllaAnnonser.se finns till för att göra processen lite enklare genom att sammanföra köpare med säljare. Matklubben Med sina över 1,1 miljoner medlemmar och nära inlagda recept är Matklubben Sveriges i särklass största användargenererade matwebbplats. Webbplatsen etablerades redan tog Bolaget över driften och byggde om Matklubben från grunden. Sedan dess har besökarantalet ökat kraftigt för varje år, medlemsantalet växer just nu med hundratals nya medlemmar om dagen. På Matklubben kan medlemmarna få inspiration att ta sin matlagning till nya nivåer, samt diskutera mat och dryck med andra matintresserade på webbplatsens välbesökta forum. Alla recept läggs upp av medlemmarna och dessa kan även betygsättas av andra. Medlemskapet på Matklubben är kostnadsfritt för användaren. En växande del av 203 Creatives verksamhet består av att gå in som delägare i lovande nystartade projekt, vilket ger möjlighet för byrån att göra större affärer med arbetstimmar som investering. Historik Bolaget grundades år 2003 och bedrev då endast webbyråverksamhet mot externa kunder. Den första egna webbplatsen som byggdes var AllaAnnonser.se vilken snabbt började dra stora trafikvolymer. År 2007 förvärvade bolaget matcommunityn Matklubben.se som man sedan dess utvecklat till att bli Sveriges största community för matälskare. Från att ha knappt medlemmar 2007 har Matklubben expanderat kraftigt och har nu över 1 miljon medlemmar i Sverige. Under 2011 förvärvades receptsökmotorn Hittarecept.se som ett tillskott i matsegmentet i koncernens svenska produktportfölj. Härefter påbörjades efter en tid utlandslanseringen av en ny global mat- och receptwebbplats som idag nått ut i 48 länder totalt. I samband med en omarbetning av plattformen till den nya globala webbplatsen bytte denna webbplats under hösten 2013 namn till mytaste på samtliga marknader för att ta ett helhetsgrepp om det globala varumärket. Tätt följt av shoppingguiden Shopello, som startades under hösten 2012 som en systerwebbplats till bland annat AllaAnnonser, är mytaste koncernens absolut största globala satsning hittills. Bolaget listades på AktieTorget i september 2010 genom ett omvänt förvärv av det redan noterade bolaget FindAds AB. Shopello Shopello är en tjänst för nätshopping som ger besökaren möjlighet att hitta produkter från olika webbutiker på ett snabbt och smidigt sätt. Shopello planeras följa en liknande etableringsmodell som mytaste. Shopello består förutom sökmotorn på den egna webbplatsen av ett nätverk med partners som nyttjar och sprider Shopellos funktioner i sina egna miljöer. Olika partners, såsom webbplatser och bloggar, kan nyttja Shopellos teknik (API) och ta del av intäkterna som klicken genererar. Shopellos intäktsmodell sprider sig därför långt utanför trafiken på den egna webbplatsen. 10

11 Intäktsmodell Bolagets intäkter består främst av annonsintäkter och konsultarvoden. mytaste, Matklubben och AllaAnnonsers främsta intäktskälla är annonsering medan 203 Creative levererar konsulttjänster till både externa kunder och de interna webbplatserna. Eftersom Shopello är en e-handelsplattform som marknadsför andra webbutikers produkter, fås intäkterna genom förmedling av trafik. Under den senaste tiden har Bolaget, för att på sikt maximera värdet på den tunga trafik Bolaget driver, bland annat valt att plocka bort stora delar av de traditionella bannerannonserna på webbplaterna som t ex mytaste. Detta gör Bolaget för att skapa en mer kvalitativ användarupplevelse samt göra plats åt skräddarsydda lösningar för annonsörerna där deras budskap integreras i Bolagets eget innehåll på webbplatsen. Detta är en viktig del av produktutvecklingen för bland annat mytaste och kommer att innebära en kortsiktig intäktsminskning för att i stället möjliggöra långsiktig ökning. 11

12 MARKNADSÖVERSIKT mytaste Marknad mytaste är ett socialt nätverk som specialiserat sig på mat. mytaste mål är att vara det självklara valet när matintresserade vill ha inspiration. Traditionella receptwebbplatser är byggda utifrån receptsök eller som digitala mattidningar. Marknadsaktiviteten inom matsegmentet är högt, både på nischade matwebbplatser och sociala nätverk med en hög del av matrelaterat innehåll. Konkurrens Det finns ett antal andra webbplatser för traditionellt receptsök på de marknader där mytaste finns lanserat. De största, vilka är amerikanska Allrecipes och japanska Cookpad, har cirka miljoner besökare per månad var. Ingen konkurrent har etablerat sig på så pass många marknader som mytaste har, vilket gör att mytaste har ett försprång gällande potentiell trafik. mytaste är marknadsledande i Sverige, Spanien och Polen samt är en av de tre största på marknaden i ett flertal länder. Målet är att bygga ett världsomspännande socialt nätverk där människor från hela världen kan interagera med varandra och upptäcka, spara och dela recept sinsemellan. Denna form av matwebbplats har idag ingen motsvarighet, vilket gör att mytaste skulle inta en helt unik position på marknaden. Creative Marknad 203 Creative är koncernens digitala byrå som producerar allt från digitala strategier till e-handelsplattformar och webbkampanjer. Sverige är ett teknikstarkt land som ligger i framkant när det kommer till utveckling av webbplatser. Kundunderlaget är stort, likaså antalet leverantörer.det mesta som produceras publikt för webben idag görs i syfte att på något sätt aktivera en åtgärd eller att upplysa användaren om något. Omställningarna sker väldigt fort, nya tekniska lösningar lanseras hela tiden, vilka sätter standarden för framtida utveckling. Konkurrens Byrån konkurrerar med andra digitala byråer och renodlade webbyråer i storleksordningen anställda. 203 Creative är unika inom sitt segment i den mening att det inte finns några konkurrenter som har erfarenhet av egna, trafikintensiva webbplatser. De flesta av Sveriges byråer finns representerade med kontor i Stockholm. Exempel på medelstora till stora byråer som slåss om samma kunder är Sphinxly, Awave, Doberman, Daytona, Creuna och Britny. Shopello Marknad Shopello ingår i segmentet prisjämförelse/shoppingsök inom den digitala marknadsföringen. Marknaden för detta har funnits länge på internet, men växer fortfarande inom kategorier som Kläder & Mode, Sport, Hälsa & Skönhet samt Hem & Inredning. Annonseringen på Shopello utgörs av sökträffar, vilket är en träffsäker och kostnadseffektiv marknadsföringsform. Denna form kan antas fortsätta växa i takt både med e-handel generellt, men också med branchens ökande kunskap om sökmarknadsföring. Konkurrens På marknaden för prisjämförelse i Sverige var Pricerunner först ut och bredde väg för en rad efterkommande konkurrenter. Bland svenska konkurrenter som Pricerunner, Prisjakt och Kelkoo anses Pricerunner ha flest likheter med Shopello då de förutom shoppingsökmotorn erhåller ett API som finns tillgängligt för samarbetspartners att nyttja. Kelkoo som tidigare varit en stark konkurrent har dragit ned kraftigt på sin verksamhet i Sverige, men finns fortfarande som en etablerad aktör i vissa andra länder. Internationellt ses Shopalike som en stark konkurrent gällande shoppingsök, men arbetar däremot inte med ett eget API på samma sätt som Shopello. Matklubben.se Marknad Matklubben med närmare recept och över 1,1 miljoner medlemmar är en av de absolut största aktörerna i Sverige på en marknad av engagerade hemmakockar, matbloggare och övriga matintresserade. Medlemmarna använder Matklubben som en community och ett forum för att skapa, dela och få inspiration av varandras recept. 12

13 Konkurrens Matklubben som tjänst är gratis för sina användare och är därför helt reklamfinansierad. Detta gör att andra webbplatser inom mat och recept på nätet kan konkurrera med Matklubbens annonseringsbudget. Exempel på sådana webbplatser är Alltommat.se och Kokaihop.se. AllaAnnonser.se Marknad AllaAnnonser fungerar som en sökmotor som listar annonser från övriga annonswebbplatser på internet och man har idag inga egna annonser. På detta sätt är AllaAnnonser inte i konkurrerande situation med exempelvis Blocket, Tradera eller liknande webbplatser utan skall ses som en partner till dessa. Konkurrens AllaAnnonser konkurrerar dock med andra aktörer på internet om att synas högt upp i de organiska sökresultaten hos de största sökmotorerna på populära sökord. 13

14 FINANSIELL ÖVERSIKT REDOVISNINGSPRINCIPER IFRS tillämpas från den 1 januari 2014 med tidpunkt för övergång 1 januari Koncernen tillämpade tidigare Bokföringsnämndens allmänna råd. Delårsrapporten för det första kvartalet 2014 är Bolagets första finansiella rapport som upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkända av EU. För helåret 2013 samt det första kvartalet 2013 i tabellerna nedan är siffrorna omräknade enligt IFRS. Tidigare år är redovisade enligt ÅRL samt BFN allmänna råd. Delårsrapporten för kvartal har granskats av Bolagets revisorer. Koncernen IFRS IFRS IFRS ÅRL* KSEK Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ** Periodens resultat hänförligt till: Moderföreagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa *) 2012 års siffror är redovisade enligt ÅRL och Bokföringsnämndens Allmänna råd. Resultaträkningen är därmed inte tillämpbar fullt ut. **) Resultat före skatt ( ) + Förändring uppskjuten skatt (730) - Skatt (132) + Minoritetens andel av årets resultat (524) 14

15 RAPPORT ÖVER TOTALT RESULTAT Koncernen IFRS IFRS IFRS KSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som kommer omklassificeras till resultatet Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter Summa övrigt totalresultat Periodens totalresultat Periodens totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa Rapport över totalt resultat är ej tillämpligt enligt ÅRL för år

16 KONCERNENS BALANSRÄKNING Koncernen IFRS IFRS IFRS IFRS KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga skulder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 KONCERNENS KASSAFLÖDE Koncernen IFRS IFRS IFRS ÅRL KSEK Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justering för icke kassaflödespåverkande poster Betald inkomstskatt Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Justeringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel i början av året Valutadifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens utgång

18 KOMMENTARER TILL DEN FINANSIEL- LA UTVECKLINGEN NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen under första kvartalet 2014 uppgick till 12,1 MSEK, att jämföra med 10,8 MSEK under samma period föregående år och 47,2 MSEK för helåret Helåret 2012 uppgick nettoomsättningen till 31,9 MSEK, dock bör man beakta att redovisningsprinciperna ej är direkt jämförbara för helåren. KOSTNADER Bolagets kostnader uppgick under det första kvartalet 2014 till 17,5 MSEK, att jämföra med 11,7 MSEK under samma period föregående år. Bolaget är i ett expansivt skede och under det första kvartalet 2014 har Bolaget fortsatt att investera i teknik för varumärkena. Dessa investeringar står också för majoriteten av kostnadsökningen. I övrigt ökade de direkta kostnaderna samt personalkostnaderna mest jämfört med det första kvartalet För helåret 2013 var de totala kostnaderna 55,0 MSEK jämfört med 40,5 MSEK för år 2012, dock bör man beakta att redovisningsprinciperna ej är direkt jämförbara för helåren. RESULTAT För första kvartalet 2014 redovisade Bolaget ett negativt resultat på 2,2 MSEK, till stor del nedtyngt av ovannämnda investeringar. Under samma period föregående år uppgick resultatet till -0,0 MSEK. För helåret 2013 redovisades ett resultat på -2,1 MSEK jämfört med -5,3 MSEK för år 2012, dock bör man beakta att redovisningsprinciperna ej är direkt jämförbara för helåren. BALANSRÄKNING Balansomslutningen uppgick 31 mars 2014 till 58,6 MSEK och det egna kapitalet till 38,6 MSEK, att jämföra med 51,9 MSEK respektive 29,9 MSEK under samma period föregående år. Skillnaden beror främst på Bolagets genomförda spridningsemission. Per sista december 2013 uppgick balansomslutningen till 60,8 MSEK jämfört med 51,1 MSEK för RÖRELSEKAPITAL Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under de kommande tolv månaderna. Detta innebär att Bolaget kan fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning. TENDENSER Verksamheten har fram till dagens datum fortgått enligt de planer som styrelsen arbetar efter. Bolaget har ett starkt välbeprövat koncept som man vidareutvecklat och anpassat till lokala förhållanden. Potentialen i de marknader där 203 Web Group etablerat sig bedöms av Bolaget som omfattande. Bolaget har därför ambitionen att försöka ta så stora marknadsandelar som möjligt innan de största konkurrenterna etablerar sig på allvar och det kommer att krävas likviditet för att fullfölja detta. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Under april 2014 investerade 203 Brands AB cirka 1,5 MSEK i Shopello International AB via en nyemission. Därmed ökade aktieinnehavet i bolaget med 243 aktier, vilket motsvarar 9,38 procent. Utöver detta avtalade även Bolaget om att förvärva ytterligare 18,18 procent av aktierna via en apportemission om 2 MSEK med aktier i Bolaget. Apportemissionen var villkorad av årsstämmans godkännande. På årsstämman i maj 2014 beslutades enhälligt att genomföra apportemissionen. Koncernen äger efter transaktionerna totalt 79,56 procent i Shopello. Under maj 2014 avyttrades Bilweb AB med anledning att renodla verksamheten. Köpeskillingen uppgick till 4 MSEK. 18

19 NYCKELTAL Nyckeltal Q Q Skuldsättningsgrad 0,52 0,74 0,49 0,57* Soliditet (%) 0,66 0,58 0,67 0,62* Rörelsekapital (KSEK) * Resultat per aktie (SEK) neg neg neg neg Eget kapital per aktie (SEK) 2,36 1,93 2,48 1,95* Antal aktier vi utgången av perioden *) Enligt årsredovisningen upprättad enligt ÅRL NYCKELTASDEFINITIONER SKULDSÄTTNINGSGRAD, % Totala skulder dividerat med eget kapital. SOLIDITET, % Eget kapital inklusive minoritet i procent av balansomslutning. RÖRELSEKAPITAL Summa omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder RESULTAT PER AKTIE, SEK Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier vid periodens utgång. EGET KAPITAL PER AKTIE, SEK Eget kapital dividerat med antal aktier för perioden. GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER, ST Antal aktier vid utgången av perioden. 19

20 AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGAR- STRUKTUR AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i 203 Web Group uppgår till ,50 SEK fördelat på aktier med ett kvotvärde om 0,50 SEK per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Enligt bolagsordningen får aktiekapitalet uppgå till lägst SEK och högst SEK och antal aktier till lägst och högst Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK. Aktierna är registrerade elektroniskt i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen och aktieboken förs av Euroclear. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation. OPTIONSPROGRAM På årsstämman den 27 maj 2014 beslutades enhälligt att genomföra en emission av högst teckningsoptioner 2014/2017:1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets verkställande direktör Christoffer Johansson. Teckningsoptionerna gavs ut mot betalning om 0,50 kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av teckningsoptionerna skedde inom en månad från stämman. Envar teckningsoption ska berättiga till teckning av en aktie till en teckningskurs om 60 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med den 28 maj 2014 till och med den 27 maj Vid full teckning av samtliga teckningsoptioner samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst kronor, genom utgivande av högst aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,61 procent av aktiekapitalet. Handelsplats och aktiekursutveckling 203 Web Groups aktier handlas för tillfället genom AktieTorget. I samband med att 203 Web Groups aktier tas upp till handel på First North kommer handeln via AktieTorget att upphöra, med sista handelsdag den 3 juli Första handelsdag på First North är den 4 juli Aktien kommer att handlas under kortnamnet 203 och med ISIN-kod SE

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER

ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 ÖKAD OMSÄTTNING OCH GODA MARGINALER Wise Group AB är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering,

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av delårsrapport Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första kvartalet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer