DOM Meddelad i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna"

Transkript

1 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT PARTER KÄRANDE OCH GENSVARANDE Yellow Register On Line AB, Box Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box Göteborg SVARANDE OCH GENKÄRANDE Järva Discgolf Park AB, Loviselundsvägen Hässelby Ställföreträdare: Mats Löf Loviselundsvägen Hässelby SLUT 1. Tingsrätten ogillar Yellow Register On Line AB:s talan. 2. Yellow Register On Line AB skall till Järva Discgolf Park AB betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juni 2007 till dess betalning sker Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen måndag fredag Solna E-post: 08:30-16:00

2 2 BAKGRUND Yellow Register On Line AB (fortsättningsvis Yellow) är ett företag som levererar webbprodukter, exempelvis hemsidor och webbutiker, och tillhandahåller abonnemang för dessa till små och medelstora företag. Yellow har den 7 maj 2007 träffat ett skriftligt avtal med Järva Discgolf Park AB (fortsättningsvis svarandebolaget) företrätt av Mats Löf om att upprätta en hemsida åt svarandebolaget på dess eget domännamn och handha abonnemanget avseende hemsidan, se domsbilaga 1. Enligt avtalet gällde en avtalstid om 12 månader till ett pris om 590 kr per månad exklusive mervärdesskatt. Om inte uppsägningen skedde senast tre månader innan avtalstidens utgång förlängdes avtalet automatiskt under 24 månader. Efter att avtalet hade träffats har parterna haft kontakter med varandra fram till slutet av september. De har då diskuterat hemsidans utförande, varvid Mats Löf under förutsättning av en ytterligare korrigering godkände sidan den 27 september Den hade då upprättats på en temporär domän Hemsidan har inte ompekats, länkats ut, till svarandebolagets eget domännamn. YRKANDE OCH INSTÄLLNING Yellow har yrkat att svarandebolaget skall förpliktas betala kr till Yellow jämte ränta enligt 6 räntelagen till dess betalning sker. Yellow har yrkat ersättning för rättegångskostnader med kr, varav kr avser ombudsarvode och 450 kr ansökningsavgift. Svarandebolaget har bestritt yrkandet men vitsordat yrkat belopp såsom skäligt i och för sig.

3 3 Svarandebolaget har genstämt och yrkat att Yellow skall förpliktas att till svarandebolaget betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 1 juni 2007 till dess betalning sker. Svarandebolaget har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Yellow har bestritt svarandebolagets genstämningsvis väckta yrkande. GRUNDER Yellow har till grund för sin talan åberopat att Yellow träffat avtal den 7 maj 2007 om tillverkning av hemsida och tillhandahållande av abonnemang, att Yellow har fullföljt sitt åtagande enligt avtalet samt att svarandebolaget inte inom angiven tid, dvs. senast tre månader innan avtalstiden löpt ut, sagt upp avtalet varför svarandebolaget är bunden av avtalet ytterligare tid, två år, och är skyldigt att betala det av Yellow yrkade beloppet som begränsats till att avse avtalat pris för ytterligare ett år. Svarandebolaget har till grund för sitt bestridande och för sin egen talan genstämningsvis åberopat följande; 1. Den avtalade tjänsten har inte levererats. Internetabonnemanget har inte anslutits till Yellows server; dvs. discgolfpark.com domänen har aldrig flyttats. 2. Den hemsida med syfte att tjäna som referens, reklam, för Yellows andra kunder har inte levererats och detta har varit en förutsättning för svarandebolaget att teckna abonnemang. 3. Avtalet är oskäligt, särskilt villkoren för uppsägning och priset. 4. Avtalet har tillkommit genom att svarandebolaget genom Mats Löf har blivit svikligen förledd att teckna avtalet varför avtalet är ogiltigt. Det har handlat om organiserat bedrägeri. Svarandebolaget har åberopat samma grunder för sitt yrkande om att återfå erlagt avgift avseende första året enligt avtalet.

4 4 Yellow har genmält: Yellow har fullgjort sitt åtagande enligt avtal. Något ytterligare muntligt avtal utöver vad som nedtecknats skriftligt har inte förekommit. Reglerna för avtalstid och uppsägning var tydliga och synliga vid avtalets tecknade och de är inte oskäliga inte heller priset. Yellow har bestritt att det har förekommit något svikligt förledande, några oriktiga uppgifter eller brott. UTVECKLANDE AV TALAN Yellow: Avtal har träffats efter ett första samtal och en intervju. Den 5 juni sände Yellow svarandebolaget ett välkomstbrev. Svarandebolaget undertecknade i maj en fullmakt angående domänöverföring, vilket var viktigt för att Yellow skulle kunna hämta information från den befintliga hemsidan. Den 27 juni hade parterna kontakt per telefon om material och innehåll på hemsidan. Ett korrektur sändes per post den 20 augusti Mats Löf återkom och ville ha inloggningsuppgifter, vilket han fick. Sedan kom han med önskemål om korrigeringar vilka genomfördes den 5 september Den 13 september 2007 kom ytterligare önskemål om korrigeringar från Mats Löfs sida och dessa utfördes den 14 september. Den 27 september 2007 erhöll Yellow ett godkännande av hemsidan från Mats Löf med undantag för ytterligare ett korrigeringskrav. Yellow sände honom inloggningsuppgifter samt användarmaterial samma dag. Slutligen tillställdes svarandebolaget ett brev angående ompekningen av domänen. För detta efterfrågade Yellow uppgifter från svarande för att kunna utföra den. Samtidigt informerade Yellow svarandebolaget om att svarandebolaget kunde göra ompekningen själv och lämnade ett telefonnummer till Yellow. Att svarandebolaget tillställt uppgifter för ompekning och användarmanuel framgår av Yellows åtgärdslistor som förs via data och skapas automatiskt. Efter Yellows förfrågan har inte Yellow hört något av svarandebolaget förrän uppsägningsbrevet kom till Yellow den 4 juni Hemsidan har aldrig överförts till någon Yellowdomän. Svarandebolaget: Bolaget fick kontakt med Yellow per telefon. En säljare för Yellow ringde upp Mats Löf och hade ett särskilt erbjudande. Säljaren förklarade att om Yellow fick använda

5 5 svarandebolaget som referenskund i sin marknadsföring så skulle Yellow upprätta en hemsida för svarandebolaget till ett värde av cirka kr och den enda kostnaden för svarandebolaget skulle vara cirka kr för ett abonnemang under ett år. Säljaren sa att det var bråttom och att anbudet måste antas omgående för att gälla. Mats Löf fick ett avtal för undertecknande per fax samma dag. Därefter förekom en mailkonversation, trots att svarandebolaget hade väntat att ett personligt sammanträffande skulle ha kommit till stånd för utväxlande av idéer. Resultatet av dessa kontakter ledde till en hemsida som svarandebolaget i och för sig inte ansåg acceptabel men som svarandebolaget till slut valde att godkänna istället för att tjafsa mer. Den hemsidan har enligt svarandebolaget högst medfört en halvtimmes jobb från Yellows sida och har högst ett värde av 1500 till 2000 kr. Svarandebolaget hade tänkt ventilera sin kritik när Yellow därefter skulle höra av sig. Men någon ytterligare kontakt förekom inte därefter. Svarandebolaget fick inte några inloggningsuppgifter och har således inte tagit del av de brev som Yellow nu har förevisat i målet. Svarandebolaget hade förväntat sig en ytterligare kontakt eftersom Yellow enligt vad som utlovats på den fullmakt som svarandebolaget enligt avtalet undertecknat skulle höra av sig via telefon om behov av kundens hjälp för flytt av domännamn uppstod. Svarandebolaget kände inget intresse av att använda hemsidan som Yellow skapat eftersom svarandebolagets redan använda egna hemsida var av bättre kvalitet. Svarandebolaget vidtog därefter inte någon ytterligare åtgärd förrän det i brev till Yellow den 4 juni 2008 sade upp avtalet. BEVISNING Yellow har som muntlig bevisning åberopat vittnesförhör med vid Yellow avtals- och informationsansvarige Stefan Röjland samt som skriftlig bevisning företagsavtal tecknat den 1 oktober 2007, faktura utfärdad den 4 juli 2008 samt Yellows ärendenoteringar i anslutning till svarandebolagets abonnemang. Svarandebolaget har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med Mats Löf, vittnesförhör med Niklas Bergek, Sven-Erik Kaufeldt och Tomas Bergström, vilka samtliga tre har träffat avtal med Yellow samt Yellows säljmanus

6 6 enligt computerswden.idg.se samt protokoll från Attunda tingsrätt med editionsbeslut fattat den 18 september SKÄL Huvudkäromålet avser ett påstående om att svarandebolaget på grund av för sen uppsägning enligt avtalet är bunden av avtalet ytterligare en avtalstid om två år och har att betala för detta uppgjort pris. Yellow har begränsat sitt yrkande till ett år. Svarandebolaget har bestritt käromålet i första hand på grund av att Yellow inte fullgjort sin prestation, inte levererat. Invändningen avser såväl att domänen inte flyttats som att gjord prestation, hemsidan, inte var av utlovad kvalitet och omfattning. Yellow har bevisbördan för att Yellow har levererat enligt avtal. Yellow har vitsordat att domänen inte har pekats om. Yellow har menat att ansvaret för att så inte skett är svarandebolagets. Tingsrätten kan konstatera att Yellow efter att ha upprättat en hemsida inte har levererat några ytterligare tjänster till svarandebolaget. Efter att hemsidan godkänts den 27 september 2007 så har inte ompekning skett. Svarandebolaget har åberopat att det har föreskrivits i fullmakten att Yellow skulle ta kontakt med svarandebolaget om problem med ompekningen uppstod. Så har ostridigt inte skett. Oavsett om det skulle vara så att Yellow brevledes lämnat inloggningsuppgifter till svarandebolaget så är det likväl klarlagt att abonnemanget för vilket betalningen skulle erläggas enligt avtalet aldrig har kommit i bruk. Detta kan inte Yellow ha saknat vetskap om. Abonnemanget omfattade ju enligt avtalet: 100 Mb serverutrymme med virus- och intrångsskydd samt daglig säkerhetskopiering. 5 stycken boxar med fri tillgång till webmail och support. Vidare ingår sökmotorsanmälan samt fria sökord i Yellow registers söktjänst med länk till hemsida och

7 7 Under sådana förhållanden har inte Yellow med hänvisning till formella avtalsvillkor rätt till ersättning för en kommande avtalsperiod, i tiden mellan den 2 juli 2008 till den 2 juli 2009, för en tjänst som Yellow inte ens dessförinnan har levererat. Att begära betalning för ytterligare tid på grund av eventuell missad uppsägningstid för en tjänst som inte ens är pågående är uppenbart otillbörligt. Svarandebolaget har också invänt att uppsägningsreglerna är oskäliga. Det står klart för tingsrätten att dessa i vart fall har tillämpats på ett uppenbart oskäligt sätt. Huvudkäromålet skall således ogillas. Genkäromålet avser kortfattat att svarandebolaget anser sig ha rätt till återbetalning för ett års abonnemang i anledning av att vad som utförts av Yellow inte motsvarar utlovad tjänst samt att svarandebolaget anser sig svikligen förledd att ingå avtal med Yellow varför avtalet inte alls skall anses giltigt. Yellow har bevisbördan för att Yellow har utfört utlovad tjänst. Enligt företagsavtalet har Yellow åtagit sig att För 1:- (en krona) tillverka en hemsida med 5 underliggande skärmsidor samt kontaktformulär i samband med tecknandet av abonnemang, Svarandebolaget har påstått att Yellow utlovat något särskilt åtråvärt eftersom hemsidan enligt Yellow skulle upprättas till förmånligt pris under förutsättning att den kunde användas av Yellow som referens vid marknadsföringen riktat mot potentiella nya kunder. Genom Niklas Bergeks, Sven-Erik Kaufeldts och Tomas Bergströms vittnesmål har svarandebolaget visat att Yellow använder sig av sådana erbjudanden i sin marknadsföring; nya kunder beskrivs som utvalda och får specialerbjudande om produkten får användas som referens i marknadsföringen. Muntliga utfästelser, särskilt om de görs i samband med avtalsdiskussioner är bindande oavsett om det påföljande skriftliga avtalet därefter finstilt påbjuder skriftlighet. Tingsrätten kan därutöver konstatera att avtalets egen utformning stöder påstått upplägg från Yellows sida eftersom kostnaden för hemsidan är symbolisk medan kostnaden för abonnemanget är högre än vad som normalt gäller. Det måste därför ha varit upprättandet av hemsidan

8 8 som varit det centrala för avtalets tillkomst för svarandebolagets sida och att erbjudandet måste ha avsett en kvalitetsstark hemsida. Yellow har inte på något vis redovisat hur den av dem utarbetade hemsidan sett ut eller fungerat. Svarandebolaget har redogjort för flera invändningar mot hemsidan under dess utarbetande, vilka vitsordats av Yellow. Mats Löf har visserligen vitsordat att han har godkänt sidan. Men han har samtidigt förklarat att han skulle ta itu med bristerna vid nästa kontakt. Ett godkännande var en förutsättning för att sidan skulle pekas om och att abonnemanget skulle kunna tas i anspråk. Abonnemanget har aldrig kommit igång. Ändringar kan göras av en hemsida som är igång varför Mats Löfs agerande inte framstår som en orimligt. Om Yellow verkligen hade gjort på vad Yellow ankommer för igångsättning och om fortsatta åtgärder var beroende av svarandebolagets initiativ, så borde Yellow ha uppfattat passiviteten från svarandebolaget sida som ett uttryck för bristande intresse för den produkt som Yellow presterat, således som en konkludent reklamation. I vart fall är den bristande igångsättningen en omständighet som stöder påståendet om att hemsidan inte var i utlovat skick. Mot bakgrund av vad sammantaget framkommit i målet finner tingsrätten att Yellow mot svarandebolagets bestridande inte har visat att Yellow har levererat utlovad produkt. Under sådant förhållande är Yellow inte berättigad till ersättning enligt avtalet utan skall återbetala erhållen betalning. Svarandebolagets yrkande skall därför bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 401) Överklagande ställt till Svea hovrätt skall, med hänsyn till mellankommande helg, ha inkommit till tingsrätten senast den 6 april Prövningstillstånd erfordras. Carin Wiklund Jörgensen

9 9

10 Bilaga 2 Bilaga DV Producerat av Domstolsverket ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Anders Wilhelmsson och Ulrika Dietersson

Läs mer

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Retriever Sverige AB, 556586-1571 Grev Turegatan 27, 4 tr 114 38 Stockholm Ombud: Advokat Olof Alffram Wistrand Advokatbyrå, Stockholm Box 7543 103 93 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan STOCKHOLMS TINGSRÄ TT 2006-12-14 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Immigrant-institutet, 802005-6837 Kvarngatan 16,50244 Borås Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer