DOM Meddelad i Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna"

Transkript

1 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM Meddelad i Sollentuna Mål nr T PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, Box Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law & Solution Sweden AB Box Göteborg SVARANDE Safe Sight Sweden AB, Box Uppsala Ställföreträdare: Dick Pettersson Granens Väg Knutby Ombud: Jur.kand. Erik Rynhag ADN Law Advokatfirma AB Box Stockholm DOMSLUT 1. Tingsrätten ogillar käromålet. 2. Yellow Register On Line AB förpliktas att ersätta Safe Sight Sweden AB för dess rättegångskostnader med kr exklusive mervärdesskatt, varav kr avser ombudsarvode och kr ersättning för ställföreträdarens egna arbete, jämte ränta på det totala beloppet enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 940 Tingsvägen måndag fredag Sollentuna E-post: 08:30-16:00

2 2 YRKANDEN M.M. Yellow Register On Line AB (Yellow) har yrkat att tingsrätten ska förplikta Safe Sight Sweden AB (Safe Sight) att till Yellow utge kr, jämte per den 9 februari 2011 upplupen ränta om kr samt ränta enligt 6 räntelagen från denna dag till dess betalning sker. Yellow har därutöver yrkat ersättning för dess rättegångskostnader med kr exklusive mervärdesskatt, varav kr avser ombudsarvode, kr utlägg och kr vittnesersättning. Safe Sight har bestritt käromålet och har inte kunnat vitsorda det yrkade kapitalbeloppet såsom skäligt i och för sig. Safe Sight har dock vitsordat sättet för räntans beräkning. Safe Sight har yrkat ersättning för dess rättegångskostnader med kr exklusive mervärdesskatt, varav kr avser ombudsarvode och kr eget arbete utfört av ställföreträdaren Dick Pettersson. Safe Sight har överlämnat till rätten att bedöma skäligheten av det belopp som Yellow har yrkat som ersättning för rättegångskostnader. Yellow har gällande Safe Sights rättegångskostnadsyrkande vitsordat skäligheten av ersättning motsvarande 20 timmars arbete uppgående till kr enligt den timkostnad som Safe Sights ombud har uppgivit. GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN Yellow Bolaget har som grund för sin talan anfört att parterna har ingått ett avtal om tillverkning av hemsida och abonnemang avseende denna. Faktura har utställts i enlighet med avtalet och denna har förfallit till betalning. Betalning har uteblivit. Avtalstiden var enligt avtalet 12 månader, men förlängdes med 24 månader eftersom Yellow inte erhöll någon uppsägning senast tre månader före avtalstidens utgång.

3 3 Yellow har utställt faktura även avseende denna period och fakturan har förfallit till betalning. Safe Sight Safe Sight har som grunder för sitt bestridande anfört följande. Parterna har träffat en muntlig överenskommelse om att betalning inte skulle ske förrän Yellow utfört det beställda arbetet och Safe Sight godkänt detsamma. Eftersom arbetet inte uförts och därför inte godkänts av Safe Sight föreligger inte rätt till betalning. Om tingsrätten skulle komma fram till att det inte är styrkt att det har träffats en muntlig överenskommelse med ovanstående innebörd ska käromålet ogillas eftersom den avtalade tjänsten inte har levererats. I tredje hand gör Safe Sight gällande att bolaget genom dess ställföreträdare Dick Pettersson blivit svikligen förlett att teckna avtalet, varför detta är ogiltigt. I fjärde hand menar Safe Sight att avtalet har sagts upp i tid, d.v.s. senast tre månader före avtalstidens utgång, varför Safe Sight inte är bundet för tiden Om tingsrätten skulle finna att Safe Sight är bundet enligt avtalet ska det yrkade beloppet jämkas till ett kapitalbelopp motsvarande abonnemangskostnader för 12 månader då villkoren i avtalet avseende uppsägning måste anses oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Utveckling av talan Yellow Bolaget har sitt säte i Borås. Den 22 augusti 2006 kontaktade bolagets säljare Birgitta Olsson Safe Sight. Den 11 september 2006 undertecknade Safe Sight ett avtal med Yellow om att bolaget skulle upprätta en hemsida åt Safe Sight på dess domänadress samt handa abonnemanget avseende denna hemsida. På det skriftliga avtalet gjordes en ändring för hand om att hemsidan skulle innehålla sju underliggande skärmsidor istället för de vanliga fem sidorna. Safe Sight erhöll

4 4 korrekturförslag, men hörde därefter inte av sig, varför Yellow betraktade hemsidan som godkänd den 12 januari Safe Sight hörde av sig den 20 mars 2007 och ville göra förändringar och inkomma med underlag för detta, vilket det gjorde den 11 maj Då inkom Safe Sight med en broschyr och en film. Det blev aldrig några förändringar eftersom Safe Sight inte hörde av sig, trots kontaktförsök från Yellows sida. Den av Yellow upprättade hemsidan har legat på en temporär domänadress, till dess den skulle publiceras. Abonnemangsavgiften har varit 590 kr per månad exklusive mervärdesskatt och avtalstiden har varit 12 månader, med förlängning om 24 månader per gång om avtalet inte dessförinnan har sagts upp. Safe Sight har inte sagt upp avtalet i rätt tid. Safe Sight inkom den 8 november 2007 med uppgift om att avtalet redan hade sagts upp, varför Yellow valde att låta registrera en uppsägning per den 8 november För att avtalet inte skulle ha förlängts skulle Safe Sight ha sagt upp avtalet senast den 11 juni Det bestrids att det har träffats någon muntlig överenskommelse vid sidan om det skriftliga avtalet. Yellow har levererat avtalad tjänst och har inte svikligen förlett motparten. Det bestrids att avtalsvillkoren skulle vara oskäliga. Safe Sight Safe Sight blev under augusti 2006 kontaktad av Yellows säljare Birgitta Olsson och blev erbjudet en kvalitetsstark hemsida till ett fördelaktigt pris. Själva tillverkningen av hemsidan skulle vara gratis mot att Safe Sight stod för en avgift om kr per år. Ställföreträdaren Dick Pettersson ansåg att erbjudandet lät för bra och ville därför avvakta för att rådgöra med sin fru. Bolaget hade för avsikt att lansera nya produkter i framtiden och var ute efter en ny hemsida. Birgitta Olsson återkom och skickade över en kopia av avtalet den 22 augusti Dick Pettersson och Birgitta Olsson avtalade muntligen om att betalning inte skulle ske förrän hemsidan var klar och godkänd. Dick Pettersson skrev under avtalet den 11 september 2009, d.v.s. en månad efter första kontakten med Yellow, vilket visar att han ville invänta de nya produkterna. Av samma anledning underlät Safe Sight att skicka material till Yellow. I oktober 2006

5 5 fick Safe Sight en faktura, vilken bestreds omedelbart av Dick Pettersson eftersom det inte var vad man hade kommit överens om. Han fortsatte att bestrida kraven från Yellow och sedermera kraven från inkassoföretagen. Dessa bestridande ska betraktas som en giltig uppsägning trots att det inte har skett med rekommenderat brev. Yellow måste under dessa förhållanden ha förstått att det rört sig om en uppsägning från Safe Sights sida. Yellow har inte levererat någon ny kvalitetsstark hemsida, vilket var det centrala för avtalets tillkomst från Safe Sights sida. Detta är uppenbart då upprättandet av hemsidan var gratis medan kostnaden för abonnemanget var högre än vad som normalt gäller. Safe Sight har inte förrän i maj 2010 tagit del av den hemsida som Yellow menar att det tillverkat. Safe Sight har därför inte heller godkänt densamma. Yellow har endast tagit befintligt material från Safe Sights gamla hemsida. Materialet som skickades till Yellow av misstag under våren 2007 har alltså inte använts vid tillverkningen av hemsida. Kostnaden för abonnemanget som Yellow har fakturerat kan jämföras med Safe Sights nuvarande webhotell som har en kostnad på kr per år. Den alternativa startdagen för abonnemanget, 45 dagar efter att avtalet undertecknats, måste förutsätta att hemsidan upprättats och godkänts. Det framgår av ingivet och åberopat säljmanus att Yellow svikligen har förlett Safe Sight. Yellow har inte haft något intresse av att upprätta någon hemsida och att under dessa förhållanden begära ersättning måste anses oskäligt. Om Safe Sight skulle anses vara bundet i ett avtalsförhållande med Yellow ska avtalet jämkas eftersom avtalsvillkoren varit oskäliga. DOMSKÄL Yellow har som skriftlig bevisning åberopat avtal, fakturakopior och utskrift av hemsidan som Yellow har producerat för Safe Sight. Yellow har därutöver som muntlig bevisning åberopat vittnesförhör med Birgitta Olsson. Safe Sight har som skriftlig bevisning åberopat säljmanus från Yellow. Safe Sight har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med Dick Pettersson,

6 6 som i allt väsentligt har bekräftat det som anförts under sakframställningen, och vittnesförhör med Tomas Bergström, Mats Löf och Ulla Thunberg. Tingsrättens bedömning Det är till en början klarlagt att parterna i september 2006 har ingått ett skriftligt avtal om att Yellow skulle tillverka en hemsida samt tillhandahålla ett abonnemang för denna och att Yellow har fakturerat Safe Sight under hösten 2006 under åberopande av att fakturan varit förfallen till betalning. Om det senare förhållandet råder det alltså tvist om mellan parterna. Safe Sight har gjort gällande att parterna överenskommit att betalning inte skulle ske förrän efter det att hemsidan utförts och godkänts, d.v.s. att penningprestation skulle ske efter naturprestation. Yellow har hävdat att det redan av det skriftliga avtalet följer att betalning ska ske oaktat att naturaprestation inte utförts och har tillbakavisat att det skulle ha träffats någon muntlig överenskommelse med den innebörd som Safe Sight har gjort gällande. Båda parterna har åberopat muntlig bevisning till styrkande av sin uppfattning. Vid avtal av det slag som nu är aktuellt är huvudregeln att naturaprestationen ska utföras först och penningprestationen i efterhand (se Hellner m.fl., Speciell Avtalsrätt II, Kontraktsrätt, 2 häftet, 4 u 2006 s. 50 och Ramberg, Kontraktstyper 2005, s. 155). För att det ska föreligga en skyldighet att betala för en tjänst redan innan den har utförts krävs således normalt sett att parterna särskilt har avtalat om detta. Den part som påstår att avtal har träffats som avviker från den nämnda huvudregeln har bevisbördan för sitt påstående (för det sagda, se Göta hovrätts dom den 10 december 2010 i mål nr FT ). Av det skriftliga avtal som åberopats i målet framgår det bl.a. att avtalstiden är 12 månader med en månadskostnad om 590 kr exklusive mervärdesskatt. Abonnemangsstart inträder den dag då hemsidan länkas ut, dock senast 45 dagar från

7 7 nedan angiven dag (det föreligger enligt tingsrättens mening osäkerhet i frågan om vilken denna dag är, tingsrättens anm.). Tillverkning av hemsida påbörjas när fullständigt material från kund inkommit till Yellow. Abonnemangsavgiften faktureras årsvis. Tingsrätten finner inte att det skriftliga avtalet ger något nämnvärt stöd för Yellows uppfattning om att betalning ska ske oaktat att naturaprestation inte utförts. Enligt tingsrättens mening förefaller frågan inte ens vara reglerad i avtalet. Att det i avtalet anges att tillverkning av hemsidan skulle påbörjas när fullständigt material från kund inkommit till Yellow ger snarare stöd åt den uppfattning som Safe Sights företrädare Dick Pettersson fick, nämligen den att någon betalningsskyldighet inte uppkom förrän hemsidan var godkänd och utförd. Dick Pettersson har uppgivit att han inväntade nya produkter och ville avvakta att inkomma med material till den nya hemsidan och att det därför var av stor vikt att betalningsskyldighet inte uppstod förrän hemsidan blivit godkänd. Det har inte heller av de uppgifter som Birgitta Olsson har lämnat framgått att det skulle ha funnits några andra avtalsvillkor än de som anges i det skriftliga avtalet. Hon har tvärtom uppgivit att alla ev. ändringar av avtalsvillkoren togs in skriftligen i avtalet, en uppgift som också vinner stöd av utredningen då parterna har hanterat frågan på detta sätt gällande ändringen av antalet undersidor. Sammantaget kan det inte anses styrkt att parterna har avtalat bort den huvudregel som innebär att betalningsskyldighet för en tjänst föreligger först när tjänsten har utförts. Tingsrätten övergår härefter till att pröva frågan om Yellow har uppfyllt sin avtalsenliga förpliktelse, d.v.s. produktionen av en hemsida. Det är ostridigt mellan parterna att Safe Sight inte under år 2006 har sänt in något material till Yellow. Det är vidare ostridigt att Safe Sight skickat in visst material till Yellow under våren 2007 och att detta material inte kom att ligga till grund för någon hemsideproduktion. Yellow har som skriftlig bevisning åberopat en utskrift av en tillverkad hemsida till styrkande av att hemsida har upprättats. Safe Sight har gjort gällande att det inte fått del av denna förrän under pågående process, närmare bestämt i maj 2010.

8 8 Enligt tingsrättens mening, vilken vinner stöd av avtalet där det framgår att kunden ska skicka in fullständigt material till Yellow, har tjänsten som skulle utföras varit avhängig av att den som har beställt tjänsten medverkar. I förevarande fall har Safe Sight valt att inte medverka trots att en sådan skyldighet i och för sig får anses följa av avtalet. Det har emellertid förelegat en otydlighet i frågan om när denna skyldighet skulle infrias. Under alla förhållanden har Yellow trots utebliven medverkan från Safe Sights sida inte väckt talan med yrkande om att medverkan ska fullföljas (jfr. 53 köplagen och Göta hovrätts dom den 10 december 2010 i mål nr FT ). Tingsrätten finner att det av avtalet har framgått att beställarens medverkan har varit av central betydelse för att Yellow skulle kunna utföra sin avtalsenliga förpliktelse. Mot denna bakgrund och med beaktande av att det föreligger sådana oklarheter i frågan om hur överlämnande och redovisning av utfört uppdrag har skett till Safe Sight och det faktum att hemsidan aldrig har länkats ut på den domän som framgår av avtalet (www.safesight.com) finner tingsrätten att Yellow inte förmått visa att det levererat i enlighet med avtalet varför någon betalningsskyldighet i enlighet med det som anförts ovan inte har uppkommit för Safe Sight. Det är vidare utrett i målet att Yellow inte heller under efterföljande avtalsperiod har levererat i enlighet med avtalet varför det inte föreligger någon betalningsskyldighet för Safe Sight beträffande denna. Mot bakgrund av det som anförts ovan kan Yellows talan inte vinna bifall och käromålet ska följaktligen ogillas. Vid denna utgång är Yellow skyldigt att ersätta Safe Sight för dess rättegångskostnader. Mot bakgrund av målets omfattning och beskaffenhet samt då Safe Sights ombud inte inkommit med någon arbetsredogörelse kan skälig ersättning inte bedömas uppgå till det av Safe Sight yrkade beloppet. Tingsrätten bestämmer ersättningen till skäliga kr exklusive mervärdesskatt, varav kr avser ombudsarvode motsvarande 25 timmar enligt den timkostnad om kr som ombudet har uppgivit och kr ersättning för ställföreträdarens egna arbete, framförallt avseende den tid då bolaget inte hade ställt ombud för sig.

9 9 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401) Ett överklagande ställt till Svea hovrätt ska ha inkommit till tingsrätten senast den 25 mars Prövningstillstånd krävs. Fredrik Öberg

10 Bilaga 1 Bilaga DV Producerat av Domstolsverket ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I TVISTEMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-10-04 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER Kärande Nummerupplysningen OÜ, 11550212 Tatari 30 EE-10116 Tallin Ombud: Biträdande jurist Stefan Köhler c/o Advokataktiebolaget Independent Lawyers Skeppsbron 2 111

Läs mer

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Anders Wilhelmsson och Ulrika Dietersson

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan STOCKHOLMS TINGSRÄ TT 2006-12-14 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Immigrant-institutet, 802005-6837 Kvarngatan 16,50244 Borås Ställföreträdare: institutionschefen Miguel Benito, adress som ovan

Läs mer

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Retriever Sverige AB, 556586-1571 Grev Turegatan 27, 4 tr 114 38 Stockholm Ombud: Advokat Olof Alffram Wistrand Advokatbyrå, Stockholm Box 7543 103 93 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 88/12 Mål nr B 33/12 Sammanfattning Sedan en taxichaufför väckt talan mot sin före detta arbetsgivare, ett taxibolag, med krav på obetald lön och semesterersättning, har arbetsgivaren

Läs mer