Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer. Mer nytta av energideklarationer erfarenheter"

Transkript

1 Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och Mer nytta av energideklarationer erfarenheter från offentliga fastighetsägare. Energideklarera Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer Mer nytta av energideklarationer erfarenheter från offentliga fastighetsägare Alla offentliga byggnader, med få undantag, ska energideklareras. Det skulle ha skett senast den 31 december Trots det är nära hälften (47 procent i oktober 2011) av byggnaderna i offentlig sektor inte energideklarerade än! Boverket konstaterar dessutom att endast 56 procent av deklarationerna innehåller åtgärdsförslag. De vanligaste åtgärderna som föreslås är dessutom enkla åtgärder som exempelvis reglering av inomhustemperaturen eller byte till snålspolande armaturer. Det finns alltså fortfarande anledning att beskriva goda exempel och att ge tips och råd vid genomförandet av energideklarationer. De organisationer som har deklarerat först kan nu bidra med viktiga erfarenheter till de som ännu inte kommit igång. En viktig slutsats är att man som beställare av energideklarationer måste ställa tydliga krav. Kompetensen och engagemanget hos beställaren har stor inverkan på resultatet. Genom att lägga ner arbete på att specificera upphandlingen får man högkvalitativa deklarationer och kan använda resultatet i arbetet med energieffektivisering. Skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och Mer nytta av energideklarationer erfarenheter från offentliga fastighetsägare lyfter fram bra exempel från offentliga fastighetsägare som har energideklarerat. Skrifterna beskriver hur man kan arbeta med energideklarationer på ett framgångsrikt sätt och få mer nytta av dem. Varför måste offentliga byggnader energideklareras? Det är ett lagkrav. Enligt den svenska lagen Lagen om energideklaration för byggnader (2006:985), ska alla byggnader, med vissa undantag, energideklareras. Lagen är baserad på ett EG-direktiv. 1

2 Vilka byggnader berörs? Specialbyggnader över 500 kvadratmeter, som till exempel simhallar, bibliotek, skolor och vårdbyggnader, ska alltid ha en giltig energideklaration. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. Byggnader med nyttjanderätt, till exempel hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska alltid ha en energideklaration. Under denna kategori finns även en- och tvåbostadshus som hyrs ut eller upplåts med bostadsrätt. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ska se till att det finns en energideklaration. Byggnader som säljs ska ha en godkänd energideklaration senast vid försäljningstillfället. Nya byggnader ska energideklareras. Vilka byggnader är undantagna från energideklarationer? Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet. Industrianläggningar och verkstäder. Fritidshus med högst två bostäder. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år. Ekonomibyggnader inom skogs- och jordbruksnäring. Fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter. Hemliga byggnader, till exempel försvarsbyggnader. Byggnader som är byggnadsminnen enligt kulturminneslagen, förordningen om statliga byggnadsminnen eller är särskilt värdefulla enligt Plan och bygglagens definition. Hur lång giltighet har en energideklaration? Den gäller i tio år. Vad ska energideklarationen omfatta? Den ska minst omfatta uppgifter om: Byggnadens energiprestanda. Ett referensvärde som möjliggör jämförelser med en motsvarande typisk byggnad. Om det är möjligt, förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan minska energianvändningen utan att det påverkar inomhusmiljön negativt. Vad är syftet med en energideklaration? Det övergripande syftet med energideklarationerna är att de ska leda till ökade satsningar på energieffektiviseringar, vilket i sin tur ska leda till att mängden importerad energi till EU minskar liksom den negativa klimatpåverkan från energianvändning. Vem berörs av energideklarationerna? I första hand fastighetsägaren, men även kunder. I lagen om energideklarationer betonas vikten av ett konsumentperspektiv, eftersom kunderna och deras ekonomi påverkas. Inom den offentliga förvaltningen är det ofta kunden/brukaren som i slutänden får stå för energinotan. Samtidigt har inte alltid kunden/brukaren kompetens för att ställa krav eller förhandla om bra energilösningar. Här finns det en förhoppning om att kunderna ska ta del av energideklarationerna och därmed bli ytterligare en pådrivande grupp för energieffektivare lösningar. Energideklarationsarbetet ska givetvis också ses utifrån ett ägarperspektiv. I många fall finns uttalade politiska ambitioner om sänkt energianvändning. I arbetsprocessen bör man fundera på hur arbetet ska organiseras och resultaten sammanställas för att bäst vägleda den fortsatta politiska processen för en energieffektivare byggnadsförvaltning. 2

3 Vem genomför energideklarationer? Det görs genom ackrediterade företag och av certifierade energiexperter. För att få en ackreditering av myndigheten SWEDAC krävs bland annat att företaget har minst en certifierad person i arbetsledande ställning och att företaget är organiserat på ett sätt som gör att det kan utföra energideklarationer enligt Boverkets föreskrifter. Det går dock att genomföra energideklarationerna på en rad sätt enligt nedanstående exempel: Eget utförande Det går att utföra allt själv. Fastighetsägarens organisation ackrediteras då och låter minst en person inom organisationen bli certifierad för att sedan bedriva deklarationsarbetet. Detta förutsatt att man kan påvisa ett oberoende mellan de driftansvarigas arbetsorganisation och den/de som genomför energideklarationerna och att detta godkänts av SWEDAC. Detta alternativ kan övervägas om man i organisationen har kompetens och kapacitet för deklarationsarbetet. Om man redan ingående kan sina anläggningar, slipper man på detta sätt att göra om den dokumentation och de analyser man redan gjort och kan fortsätta från den nivå man befinner sig på och förstärka sitt redan påbörjade systematiska energiarbete. Nackdelen är att man kan vara hemmablind och missar idéer och förslag som kommit fram på annat håll. Men inget hindrar att man i ett senare skede stämmer av sin metodik med en extern expert för någon eller några anläggningar. Delvis eget utförande Att delvis utföra deklarationen själv kan innebära att man minskar den oberoende expertens arbetsinsatser för att dokumentera byggnaden och dess installationer, genom att så långt som möjligt fylla i önskade data och uppgifter i genomtänkta besiktningsmallar enligt ett lämpligt system. Detta kan även omfatta mätinsatser och loggning av viktigare driftparametrar, sammanställning av godhetstal för olika systemdelar med mera. Den lägsta nivån i detta handlingsalternativ innebär att endast de mer administrativa uppgifterna sammanställs, liksom areauppgifter och energileveransdata. Fördelen med detta alternativ är att de externa kostnaderna kan hållas nere och att det sannolikt blir enklare att få tag på en energiexpert (arbetet är då mer serverat) som kan koncentrera sig på energianalyser och åtgärdsförslag. Ett redan ifyllt underlag från en genomgång av varje byggnad gör att energiexperten kan utföra sitt arbete snabbare. Delad upphandling Det egna byggnadsbeståndet kan delas upp på olika leverantörer av energideklarationsutredningar, till exempel utifrån typ av behörighet som krävs, eller för att åstadkomma viss konkurrens i arbetet och möjliggöra metodjämförelser. Aktiv eller passiv upphandling Med aktiv upphandling menas här en relativt hård styrning av deklarationsarbetet vad avser omfattning, inriktning, metod och dokumentation. Detta för att få den bästa anpassningen av resultaten till egna behov och arbetssätt. En mindre styrd (passiv) upphandling kan passa bättre för organisationer som saknar kompetens och resurser för att styra upp upphandlingen hårdare, men också där deklarationsleverantören redan erbjuder en väl inarbetad metod med goda referenser. Energy Performance Contracting, EPC På marknaden erbjuds också så kallade EPC-avtal (Energy Performance Contracting-avtal) där den kontrakterade entreprenören genomför en inledande besiktning av byggnaderna som underlag för ett åtgärdsprogram. I EPC-arbetets inledande analyssteg, som också omfattar en besiktning, ska det ingå att en energideklaration upprättas. Fördelen med detta 3

4 alternativ är att ett genomförande av åtgärderna ingår i konceptet och därmed verkligen blir av i ett tidigt skede. Man riskerar då inte att ha höga energikostnader ytterligare år för att man kanske saknar egen projektledningskapacitet, upphandlingskompetens på det aktuella området eller budgeterade medel. Ibland kan det vara mer politiskt gångbart att budgetera för en stor engångsinsats med garanterade resultat än att årligen argumentera för en massa mindre åtgärder vars resultat är svåra att garantera. Ytterligare en fördel är att såväl mycket lönsamma som mindre lönsamma åtgärder kan paketeras tillsammans och ge en hyfsad ekonomi. De mindre lönsamma åtgärderna riskerar ju annars att prutas bort i en styckebudgetering när de konkurrerar med andra verksamhetsinriktade investeringar. Nackdelen är att man delar med sig av vinster till utföraren. Vem hos fastighetsägaren ansvarar för att energideklarationen verkligen görs? Energideklareringen av byggnaderna är i många avseenden en ledningsfråga som framförallt berör förvaltningsledningen. Ledningen ansvarar också för att arbeta med energifrågan mer strategiskt och för att energideklarationen inte enbart görs på grund av lagkravet. Ledningen bör utse en person som är ansvarig för energideklarationsarbetet inom organisationen. Vad bör ledningen tänka på inför arbetet med energideklarationer? Innehållet i deklarationen är inte specificerat i detalj, inte heller hur en deklaration och eventuell besiktning ska gå till. Erfarenheter visar att för att få ut så mycket som möjligt av sin energideklaration gäller det att vara en aktiv och kunnig beställare och fastighetsägare. Energideklarationen blir då ett viktigt verktyg i arbetet med energieffektivisering. Några frågeställningar som kan vara viktiga att ha med i förberedelsearbetet och som bör hanteras på ledningsnivå är följande: Vilka är våra lönsamhetskriterier? Ska verksamheternas energianvändning ingå? Hur kan deklarationsprocessen påverka arbetet med att uppnå eventuellt uppställda energimål? Hur fördelar vi ansvarsfrågor, organisation och finansiering av deklarationsarbetet och ansvaret för genomförande av de åtgärdsförslag som kommer fram? Ska deklarationsarbetet samordnas med andra mål som dokumentering av inneklimat och förbättring av inomhusmiljö? Vad ska man tänka på inför upphandlingen av energideklarationsarbetet? Det finns en rad frågeställningar som kan vara bra att tänka igenom innan man upphandlar en leverantör som ska genomföra energideklarationen. I skriften Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer ägnas ett helt kapital åt detta. Nedan listas exempel på viktiga frågeställningar: Ska energisparmål och/eller konverteringsmål tas fram? Hur ska deklarationsarbetet bli ett stöd för att uppnå dessa mål? Finns det skäl att redan nu planera för tätare återkommande energideklarationer för att få kontinuitet i arbetet? Ska verksamheternas energianvändning redovisas i energideklarationen? Ska byggnadernas innemiljö samtidigt beskrivas, värderas och förbättras? Ska förslag på energieffektiviserande åtgärder tas fram för verksamheternas energianvändning? 4

5 Finns lönsamhetsmål och kalkylförutsättningar för energieffektiviseringsåtgärder fastlagda? Lagen definierar inte vad kostnadseffektiva åtgärder är. Fastighetsägaren bör fastställa hur lönsamheten ska beräknas och med vilka ingångsdata. Som metod rekommenderas LCC (livscykelkostnader) och att besparingskostnad beräknas. Det innebär också att experten inte bara ska föreslå lönsamma åtgärder utan även hitta de åtgärder som i ett LCC-perspektiv ger bäst ekonomi när alternativa lösningar finns. Är ansvarig för energideklarationsarbetet inom organisationen utsedd? Finns det styrdokument om deklarationsarbetet? Finns medel avsatta för deklarationsarbetet? Finns medel avsatta för de åtgärdsförslag som kan förväntas? Vad ska förfrågningsunderlaget innehålla? All offentlig upphandling ska ske inom ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU). Den exakta utformningen av förfrågningsunderlaget bör därför alltid stämmas av med upphandlingsansvarig och principerna kan behöva diskuteras i ett tidigt skede. Anbudet ska bland annat innehålla följande. Namn på certifierad oberoende expert, behörighetsgrad, CV och timpris. Prissättning, exempelvis kostnad per area, budgetpris eller fastpris. Namn på medhjälpare, samarbetspartners, deras CV och timpris. Uppskattad fördelning i arbetsvolym mellan oberoende expert och medarbetare. De aktuella personernas behörighet vad avser elbehörighet och OVK-behörighet. Organisation och planeringsupplägg vid besiktning av byggnader på andra orter än deklarationsföretagets hemvist, samt kostnadsbild för resor. Redogörelse för företagets och expertens, samt närstående företags eventuella försäljning av andra produkter eller tjänster inom energi och energieffektiviseringsområdet. (Ackreditering av deklarationsföretaget säkerställer inte ett sådant oberoende.) Information om metodik och omfattning av besiktningsförfarandet, referensdeklaration som bilaga. Arbetsmallar och deklarationsblanketter där fastighetsägarens personal kan bidra med att fylla i uppgifter. Redogörelse för det ackrediterade företagets policy/regler för i vilka fall besiktningar ska genomföras och i vilken omfattning. Hur resultaten kommer att redovisas (exempel). I den inledande beskrivningen i anbudet bör beställaren ange hur den tänker sig deklarationsprocessen i stort. Kommer beståndet att delas upp på några olika utförare, till exempel utifrån byggnadstyp eller komplexitet eller för att få en bredare erfarenhet? Omfattar anbudet hela det beskrivna beståndet eller avses ett ramavtal inom vilken löpande avrop sker? Kan prisnivån i anbudet påverkas? Ange om beställarens avsikt är att först genomföra en testdeklaration av enstaka objekt för att antingen bedöma utförarens lämplighet eller för att få en mer genomarbetad modelldeklaration som vägledning för kommande deklarationer av likartade byggnader. Beskriv på en allmän nivå hur stort engagemang från egen personal eller egna konsulter man vill ha i deklarationsarbetet, och om man önskar förslag i anbudet på hur deklarationsprocessen bör utformas, till exempel att anbudsgivaren visar vilka deklarationsmallar som kan fyllas i av beställaren. Hur får man ut maximal nytta av energideklarationerna? Maximal nytta av deklarationen fär man genom att ta del av andras erfarenheter. Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (UFOS) har genomfört en enkät till 88 offentliga fastighetsägare och även gjort intervjuer med fastighetsägare och energiexperter kring deras erfarenheter av energideklarationer. Utifrån enkäten har de sammanställt en 5

6 lista med sju konkreta råd. Den presenteras i skriften Mer nytta av energideklarationer erfarenheter från offentliga fastighetsägare och i en kortare version nedan. Definiera ditt syfte och dra nytta av energideklarationerna Det är viktigt att tidigt fundera över syftet med energideklarationerna. Är syftet att endast uppfylla lagkraven eller finns det andra syften? Är det till exempel vettigt att se över andra saker när man ändå gör en energideklaration? Hur ska till exempel innemiljön beaktas? Ska en statusbedömning av inomhusmiljön göras samtidigt som byggnaden energideklareras? I enkäten anger 85 procent att man inte ställt krav på inomhusmiljön utöver det som lagen kräver. I lagen står att föreslagna åtgärder inte får försämra inomhusmiljön, men lagen kräver ingen bedömning av inomhusmiljön i övrigt. En statusbedömning av inomhusmiljön är dock i många fall kostnadseffektiv att utföra i samband med en energideklaration. Man bör tidigt fundera över hur resultaten från deklarationerna ska användas. Både fastighetsägare och energiexperter menar att det annars är stor risk att deklarationen endast blir ett dokument som ingen använder. I enkäten svarar över hälften att de har genomfört de åtgärder som deklarationen resulterat i. Ta fram bra underlag och förbered indata till deklarationerna Fastighetsägare och energiexperter är överens om att det är viktigt att förbereda sig väl inför deklareringen genom att plocka fram de uppgifter som behövs i god tid. Det ger både billigare och bättre energideklarationer. I princip alla offentliga fastighetsägare tar själva fram de uppgifter som behövs (ytor, energistatistik med mera). Här anger fastighetsägarna att knappt en tredjedel av energiexperterna därefter kontrollerar uppgifterna som fastighetsägaren lämnat. I lagens mening är det energiexperten som ansvarar för riktigheten i uppgifterna. Fastighetsägarna menar också att om man själv är delaktig i att plocka fram de uppgifter som behövs, blir den egna personalen mer engagerad vilket är positivt i det fortsatta arbetet. Definiera kostnadseffektiv åtgärd I Boverkets vägledningsmaterial till energideklarationer står det att besparingskostnad ska anges i kronor/kwh. Det är obligatoriskt att ange besparingskostnad om åtgärd föreslås. Vad Boverket däremot inte säger är vilka ekonomiska kriterier som ska avgöra om en åtgärd är kostnadseffektiv eller inte. Det är upp till energiexperten att avgöra, men det ska göras utifrån den enskilde fastighetsägarens lönsamhetskrav. Fastighetsägaren ska tala om för energiexperten vilka avkastningskrav på investeringar som denna ska använda i sina beräkningar. Det kan till exempel vara krav på kalkylränta, payoff-tid med mera. I enkäten till de offentliga fastighetsägarna framgår att flera olika ekonomiska modeller används. Det framgår också att det ibland är fastighetsägaren och ibland energiexperten som avgör vilken metod som används. Enkätresultaten visar att både livscykelkostnad (LCC)och payoffmetoden används. Den metod som lämpar sig bäst när det gäller åtgärder i byggnader med lång livslängd är besparingskostnad eller LCC. När åtgärder bedöms som lönsamma eller inte är det viktigt att ta hänsyn till om hela kostnaden ska belasta kalkylen eller bara den merkostnad som berör själva energieffektiviseringen. Om till exempel en fasad renoveras av andra skäl än för att spara energi, bör bara den extra kostnaden för själva tilläggsisoleringen belasta energisparkalkylen. Den andra kostnaden har fastighetsägaren ändå. Bestäm hur energideklareringen ska genomföras En del fastighetsägare anger i upphandlingen vilken metodik som ska användas och styr då konsulten. I andra fall är det konsulten som bestämmer detta. I enkäten svarar de offentliga fastighetsägarna att bara 15 procent av energiexperterna har angett vilken metodik de kommer att arbeta efter i offerten. De fastighetsägare som ingår i enkäten menar att utan att veta vilken metodik som används är det svårt att bedöma hur ambitiös energideklarationen blir. Som beställare vet man då inte heller vilka punkter konsulten gått igenom och kontrollerat. Ställ därför egna krav eller be konsulten redovisa hur man tänker arbeta. 6

7 Bestäm om platsbesök alltid ska ingå Platsbesök kan behövas för att säkerställa uppgifter om exempelvis energianvändning eller ytor. Då åtgärder föreslås ska besiktning alltid utföras enligt Boverket. I enkäten är det 74 procent som svarar att platsbesök alltid har utförts. Det är energiexperten som har ansvaret för att avgöra om ett platsbesök behövs, men som beställare kan man begära att platsbesök alltid ska ingå. Flera av de fastighetsägare inom den offentliga sektorn som ingår i enkäten anser att det är en självklarhet att platsbesök alltid ska göras. Enda undantaget kan vara byggnader som inte används idag. Specificera dina krav i upphandlingen Av de offentliga beställarna i enkäten har 30 procent inte specificerat några krav i sin upphandling av energideklarationen utan bara beställt en energideklaration. Risker med att inte specificera sina krav är bland annat: Osäkert om en besiktning kommer att ingå eller inte. Omfattningen av deklarationen kommer att variera, en del blir för enkla, en del blir för ambitiösa. Kostnaden kommer att variera. Osäkert hur eventuella åtgärder kommer att beskrivas. Osäkert vilket lönsamhetsbegrepp som kommer att ligga till grund för beräkning av kostnadseffektiva åtgärder, det vill säga vilken ränta, kalkyltid med mera som kommer att användas. De intervjuade fastighetsägarna menar att man får tillbaka det arbete som läggs ner på att specificera upphandlingen i bättre energideklarationer med jämnare kvalitet. I stora organisationer kan det dessutom vara bra att ta fram en mall för upphandlingen. Begär referenser på rapporter och beskrivningar av åtgärder Det är stor skillnad på hur rapporter från energiexperterna ser ut. En del är pedagogiska och välskrivna med bra beskrivningar av åtgärder. En del är väldigt enkla och det är svårt för fastighetsägaren att veta vad åtgärderna innebär. Det finns också exempel på för komplicerade rapporter med alltför detaljerade redovisningar av beräkningar. Begär därför att få se exempel på rapporter från energiexperten vid upphandlingen. Åtgärderna som föreslås är i stor utsträckning byggnadsspecifika. Andra har fått generella åtgärder. Här är det alltså viktigt att som fastighetsägare ange att det är byggnadsspecifika åtgärder som man vill ha rapporterade. I energideklarationerna ska byggnaderna jämföras med andra liknande objekt. Hur mycket säger referensvärden om den egna byggnadens energiåtgång? Tyvärr inte så mycket, för byggnader inom offentlig förvaltning är oftast väldigt olika. Dessutom beror skillnaderna också på skilda förutsättningar som olika driftstider, olika byggnadsskal och skillnader i verksamheternas användning. Boverkets referensvärden avser en statistisk genomsnittsbyggnad och säger därför väldigt lite om vilken status en enskild byggnad med sina specifika förutsättningar har. Däremot kan ett genomsnittsvärde för ett helt förvaltningsbestånd ge en fingervisning om huruvida man ligger före eller efter i effektiviseringsarbetet jämfört med andra fastighetsägare. Det är först efter en individuell analys av den enskilda byggnaden man har någon egentlig grund för att bedöma potentialerna. 7

8 Vilka besparingar kan man vänta av en energideklaration? Omkring procent kan energieffektiviseras. Besparingen blir högre i eftersatta delar och lägre i de välskötta. Orsakerna till att det går att spara så pass mycket energi beror framför allt på tre saker: En stor del av byggnadsbestånden inom offentlig sektor har ett eftersatt underhållsbehov vilket i de flesta fall också påverkar energieffektiviteten negativt. Det vill säga att oekonomiska fläktaggregat fortfarande är i drift, att fönster som borde bytas ut sitter kvar med mera. Knappast något byggnadsbestånd har hunnit anpassa effektiviteten till de snabba energiprishöjningarna de senaste åren. En sådan anpassningsprocess tar ju normalt år, vilket är i den takt utbyten och renovering sker. En otydlig ekonomisk styrning där utförarorganisationen har en egen budget, medan de som betalar driftkostnaderna har en annan. Vad händer efter att energideklarationen är klar? Rent administrativt så registreras uppgifterna i energideklarationen hos Boverket. Detta görs av den certifierade energiexperten som har utfört deklarationen. Ägaren ska se till att den senast upprättade energideklarationen är tillgänglig på en framträdande plats som är väl synlig för allmänheten. Se exemplet nedan. Att energideklarationen är klar innebär också att det är dags att genomföra de åtgärdsförslag som finns i energideklarationen. Förhoppningsvis resulterar deklarationsarbetet i ett stort antal åtgärdsförslag som kan ge stora besparingar i förvaltningen och positivt påverka resultaträkningen. 8

9 Hur ska man prioritera bland åtgärdsförslagen? Det kan verka självklart att det som är lönsamt omgående ska genomföras. I annat fall fortsätter man att förlora pengar på onödigt höga energikostnader. Men samtidigt är det i hög grad en organisatorisk fråga, vilken också är starkt kopplad till ekonomi: Det måste finnas personell kapacitet för att ta hand om alla förslag och att utreda vissa vidare (kompletterande mätningar, utredningar, projektering) medan andra kan genomföras direkt. Det måste finnas kunskap för att genomförandet ska bli bra och att ställda krav i upphandlingarna uppfylls. Slutligen måste det finnas pengar, inte bara för de mest lönsamma åtgärderna, utan för alla de lönsamma åtgärder man bedömer att man kan genomföra. Gör en totalkalkyl för hela det besiktigade beståndets alla lönsamma åtgärder, även om tidplanen för genomförandet kanske ska ses över en 3 5 årsperiod. Avsätt medlen i en investeringsfond, det vill säga öronmärk dem för genomförandet eller säkra en lånefinansierad lösning. Har det gjorts några utvärderingar av systemet med energideklarationer? Ja, Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utvärdera systemet med energideklarationer. Deras uppdrag var bland annat att följa upp hur de administrativa rutinerna fungerar, hur deklarationerna uppfattas av olika fastighetsägare, om fastighetsägare har fått nya kunskaper samt om de planerar att genomföra åtgärder. Utvärderingen pekar också på de otydligheter som finns i systemet idag. De viktigaste resultaten av intervjuerna som genomfördes vid utvärderingen är följande: Tillgången på kompetenta och oberoende energiexperter är god. Ungefär två tredjedelar av de intervjuade byggnadsägarna har fått åtgärdsförslag. Åtgärdsförslag och analyser är i många fall av enklare slag. De vanligaste åtgärderna som föreslås är okomlicerade; som reglering av inomhustemperaturen respektive byte till snålspolande armaturer. Åtgärdsförslagen är redan kända av byggnadsägaren. Av de byggnadsägare som fått åtgärdsförslag säger 60 procent att de kommer att genomföra några eller alla åtgärderna. Hälften av byggnadsägarna anser dock att de föreslagna åtgärderna är olönsamma. Boverket gör återkommande uppföljningar av systemet med energideklarationer. Utöver Boverkets utvärdering så har Riksrevisionen genomfört en granskning av införandet av energideklarationer. Vid granskningen som genomfördes 2009 så saknade omkring hälften av alla utförda energideklarationer förslag på åtgärder. Det är ett dåligt betyg eftersom åtgärdsförslagen ska vara en drivkraft för fastighetsägaren att åstadkomma förändringar som leder till minskad energianvändning. I granskningen kunde de också konstatera brister i deklarationernas kvalitet och Riksrevisionens slutsats är att systemet inte säkerställer en god kvalitet på energideklarationerna. Statens fastighetsverk har gjort en mindre utvärdering och granskat 31 genomförda energideklarationer. Deras syfte vara att se om det kunde skönjas några mönster i de genomförda deklarationerna avseende förslag till åtgärder, identifierad potential för energieffektivisering och realism i åtgärdsförslagen. Totalt innehöll energideklarationerna 33 kostnadseffektiva åtgärder. Sammanfattningsvis bedöms åtgärderna i huvudsak vara rimliga. Dock förefaller inte kostnadsuppskattningarna vara helt korrekta och ytterligare kostnadseffektiva åtgärder skulle kunna finnas. I snitt är potentialen för energieffektivisering drygt 10 procent i de genomförda deklarationerna. Fastighetsverkets slutsats av utvärderingen är att förslagen inom området el-effektivisering är väldigt få. Här finns troligen en större potential. 9

10 Trots att flera utvärderingar har gjorts av energideklarationer och deras system så kan det vara värt att känna till att det inte finns någon myndighet som systematiskt genomför kontroller av energideklarationernas innehåll. Mer information Om din organisation är med i någon av våra utvecklingsfonder kan du kostnadsfritt ladda hem skrifterna Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer och Mer nytta av energideklarationer erfarenheter från offentliga fastighetsägare i PDF-format. Skrifterna kan också beställas i tryckt format på webbutik.skl.se eller på Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) webbplats Där finns ytterligare skrifter om energispararbete. 10

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Mer nytta av energideklarationer

Mer nytta av energideklarationer Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Mer nytta av energideklarationer Erfarenheter från offentliga fastighetsägare Förord Den december skulle alla offentliga byggnader (specialbyggnader

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP

BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP BeBo-processen Ett verktyg för energieffektiviserande renovering Emma Karlsson, WSP Mer info om BeBo: www.bebostad.se BeBo-Processen Bakgrund Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ROSENMANDELN 19 Adress: VISTABERGS ALLÉ 46 14168 HUDDINGE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-04-08 Byggnaden är besiktigad

Läs mer

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5

Konsekvensutredning. Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Konsekvensutredning Boverket föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration av byggnader, BED 5 Boverket juli 2012 Titel: Konsekvensutredning Boverket föreskrifter

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538037 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bö 36:20 Husnummer 1 Adress Jakobsdalsgatan 44

Läs mer

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket

Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer. Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR och energideklarationer Thomas Johansson Boverket Aktuellt om energi i BBR Skärpta energikrav i BBR 2011 Reviderat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda 2011-10-27 Sida 2 Bostäder

Läs mer

EG-direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EG

EG-direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EG Agenda 1. Vad innehåller lagen om energideklaration av byggnader 2. Hur kan lagen påverka arbetet med energieffektivisering 3. Hur påverkar den nya lagen arbetet elinstallationer 4. Diskussion Hur kan

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4)

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 466806 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Ale Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kollanda 1:19 Husnummer 1 Adress Kollanda 460 Prefix

Läs mer

Utredningen om byggnaders energiprestanda

Utredningen om byggnaders energiprestanda Utredningen om byggnaders energiprestanda Översiktlig beskrivning Bengt Nyman 2004-10-29 1 Vissa utgångspunkter Syftet är att effektivisera energianvändningen och realisera outnyttjad energihushållningspotential

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Något att deklarera? Stöd för upphandling och förarbeten inför energideklarationer Förord Enligt lagen om energideklarationer av byggnader

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader, BED BFS 2007:4 med ändringar till och med BFS 2016:14 Detta är en konsoliderad version. Den konsoliderade versionen är en sammanställning

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 522469 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Lidingö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lyftkranen 21 Husnummer 1 Adress Gåshaga Brygga 7 Prefix

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 543755 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Vaxholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Aspen 5 Husnummer 1 Adress Asprundan 7 Prefix byggnadsid

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47371 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Upplands-Bro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro-Skällsta 1:15 Husnummer 1 Adress Rödbenevägen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Bro Prästgård 1:11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Bro Prästgård 1:11 Byggnadens adress Smedjebacken 11 76175 Norrtälje Datum 2016-10-25 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; BFS 2013:16 Utkom från trycket den 12 november 2013

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 169809 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kantarellen 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski

Energieffektivisering och Solceller. Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Energieffektivisering och Solceller Katarina Westerbjörk och Mikaela Tarnawski Om oss WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning

Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Energieffektiva myndigheter Riktlinjer och uppföljning Dag Lundblad Energimyndigheten Övergripande om åtgärder valmöjligheter i ett kontinuerligt & systematiskt och strategiskt arbete genomförande under

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 504283 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Kramfors Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Törna 1:32 Husnummer 1 Adress Ringvägen 10 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71 Utgåva 1:1 2014-08-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Söra 1:71 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 1.5 213896 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Sigtuna Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ragvaldsbo 1:68 O.B.S!

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 477480 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Kristianstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Röetved 11:1 Husnummer 1 Adress Röetvedsvägen 118 Prefix

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 537785 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Kristianstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ullstorp 32:3 Husnummer 1 Adress Ullstorpsvägen 311

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Magnarpsv 99

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Magnarpsv 99 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499122 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Magnarp 7:8 Husnummer 1 Adress Magnarpsvägen 99 Prefix

Läs mer

Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda: Del 1. Förslag och bedömningar avseende energideklarationer

Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda: Del 1. Förslag och bedömningar avseende energideklarationer Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda: Del 1. Förslag och bedömningar avseende energideklarationer SABOs synpunkter Uppvisande av energideklarationer

Läs mer

Energideklarering av byggnader

Energideklarering av byggnader Energideklarering av byggnader direktivet 2002/91/EG För effektivare energianvändning i byggsektorn Minska utsläpp av växthusgaser. Minska EG:s importberoende av energi Sammanfattning I Europa används

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Benestad Ekenäs

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Benestad Ekenäs Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 533772 Byggnaden - Identifikation Län Kronoberg Kommun Alvesta Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Benestad 27:8 Husnummer 1 Adress Benestad Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 473288 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Västerhejde Vibble

Läs mer

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark

LCC som ett verktyg för hållbar upphandling. HBV Hållbara dagar Stockholm Ylva Svedenmark LCC som ett verktyg för hållbar upphandling HBV Hållbara dagar Stockholm 2017-02-07 Ylva Svedenmark Agenda Vad är LCC? Potential och relevans Om LCC i LOU Om användning av LCC i inköpsprocessen Vårt stöd

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-19 Fastighetsbeteckning: Södra Munkarp 6:29 Adress/ort: Snogeröd Brostorp 703 Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11 Utgåva 1:1 2015-06-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Täby Skyffeln 11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer