ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR"

Transkript

1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 2. Innan du använder ZELDOX 3. Hur du använder ZELDOX 4. Eventuella biverkningar 5. HUR ZELDOX SKA FÖRVARAS 6. Övriga upplysningar 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Zeldox tillhör den grupp av läkemedel som kallas antipsykotika (neuroleptika). Zeldox används för att behandla vuxna med schizofreni. Zeldox används också för att behandla maniska eller blandade tillstånd vid manodepressiv (bipolär) sjukdom hos vuxna och barn och ungdomar mellan 10 och 17 år. Ziprasidon som finns i Zeldox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. sid 1 (6) Texten utskriven :10

2 2. INNAN DU ANVÄNDER ZELDOX Använd inte Zeldox: - om du har eller har haft hjärtproblem utan att först ha diskuterat med din läkare. - om du är allergisk (överkänslig ) mot ziprasidon eller mot något av övriga innehållsämnen i Zeldox kapslar. En allergisk reaktion kan yttra sig i utslag, klåda, svullnad i ansiktet, svullna läppar eller andningsbesvär - om du använder andra läkemedel som påverkar hjärtrytmen Var särskilt försiktig med Zeldox: - om du har haft kramper, om du har en leverskada eller om du vet att du har låga blodnivåer av kalium eller magnesium. Diskutera detta med din läkare innan du börjar ta Zeldox. - om du har demens. - om det finns särskild risk att du kan drabbas av stroke. Mediciner av denna typ kan orsaka ofrivilliga rörelser framför allt i ansiktet eller tungan. Om detta händer, kontakta omedelbart din läkare. Om du får yrsel, hjärtklappning eller kramper när du tar Zeldox, kontakta din läkare. Zeldox bör inte ges till barn och ungdomar. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller speciellt läkemedel som påverkar hjärtrytmen eller läkemedel mot depression, oro, epilepsi eller Parkinsons sjukdom. Om Zeldox och vissa andra läkemedel tas samtidigt kan behandlingen påverkas och biverkningsrisken öka. Intag av ZELDOX med mat och dryck Kapslarna ska tas tillsammans med mat. Om du äter något samtidigt som du tar kapseln tas medicinen upp mycket bättre i kroppen. Du bör inte dricka alkohol under behandling med Zeldox eftersom det kan öka risken för biverkningar. Graviditet och amning Graviditet: Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zeldox under graviditet. Om det är möjligt att du kan bli gravid, använd då lämpligt preventivmedel. sid 2 (6) Texten utskriven :10

3 Amning: Rekommenderas inte vid användning av Zeldox då det är okänt om ziprasidon (verksamt ämne i Zeldox) går över i modersmjölk. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zeldox om du ammar. Körförmåga och användning av maskiner Det finns en risk att behandlingen med Zeldox gör att du känner dig dåsig. Om du känner av detta ska du inte köra bil eller använda maskiner och du bör informera din läkare. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i tillräckligt bra tillstånd för att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är effekter och/eller biverkningar av de läkemedel du använder. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Zeldox: Zeldox kapslar innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. 3. HUR DU ANVÄNDER ZELDOX Använd alltid Zeldox enligt din läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läs alltid på apoteksetiketten! Kapslarna ska sväljas hela och tas tillsammans med mat. Vuxna Zeldox ska tas två gånger dagligen, en kapsel på morgonen och en på kvällen. Vanlig dos är mg två gånger dagligen. Barn och ungdomar Vid akut behandling av maniskt skov av bipolär sjukdom är dosen 20 mg en gång dagligen. Därefter beräknas dosen efter hur mycket man väger och fördelas på två gånger per dag. Det är bra om du kan ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag. På tryckförpackningen symboliserar solen din morgondos och månen din kvällsdos. Det är viktigt att du fortsätter att ta din medicin även om du känner dig bättre. Om du slutar behandlingen för tidigt kan du få tillbaka symtomen. Om du har tagit för stor mängd Zeldox: Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för rådgivning. sid 3 (6) Texten utskriven :10

4 Om du har glömt att ta Zeldox: Det är viktigt att ta läkemedlet regelbundet vid samma tidpunkt varje dag. Om du glömt att ta ditt läkemedel, ta det så fort som möjligt. Har det dock gått så lång tid att det snart är dags att ta nästa dos, hoppa då över den glömda kapseln och ta istället nästa kapsel vid rätt tid. Om du slutar att använda Zeldox Du bör inte sluta att använda Zeldox utan din läkares medgivande. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Zeldox orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är dock kortvariga. Det är ofta svårt att skilja på de symtom man får av sjukdomen och biverkningar. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Om du drabbas av ofrivilliga rörelser framför allt i ansiktet eller tungan ska du omedelbart kontakta din läkare. Vanliga biverkningar som kan drabba fler än 1 person av 100 är: rastlöshet ofrivilliga rörelser, muskelstelhet, långsamma rörelser, skakningar, allmän svaghet och trötthet, yrsel, onormalt sömnbehov, huvudvärk förstoppning, illamående, kräkningar och matsmältningsbesvär, muntorrhet eller ökad salivmängd dimsyn Det är mindre vanligt (färre än 1 av 100) att drabbas av: ökad aptit oro, trånghetskänsla i halsen, drömstörningar krampanfall, ofrivilliga rörelser i ansikte, tunga och ögon, klumpighet, talrubbningar, domningar, myrkrypningar, minskad koncentrationsförmåga hjärtklappning, svimningskänsla när man reser sig upp, andfåddhet ljuskänslighet, öronsusningar halsont, svårigheter att svälja, svullen tunga, diarré, gasbildning hudutslag sid 4 (6) Texten utskriven :10

5 muskelkramp, stela eller svullna leder törst, smärta, obehagskänsla i bröstkorgen I sällsynta fall (färre än 1 av 1000) har rinnande näsa, torra och kliande ögon, öronvärk, hicka, sura uppstötningar, panikångest, nedstämdhet, tanketröghet, onormal position av huvudet, rastlösa ben (sprittande i benen med domnande, stickande känsla), orörlighet, håravfall, ansiktssvullnad, svårigheter att urinera eller att hålla tätt, ofrivillig urinering, smärta vid urinering, impotens eller ökad erektion, minskad förmåga till orgasm, ömmande bröstkörtlar hos män, vätskeutsöndring från bröstkörtlarna och värmekänsla rapporterats. Fall av överkänslighet (allergisk eller anafylaktisk) har förekommit. En sådan reaktion kan yttra sig i utslag, klåda, ansiktssvullnad, svullna läppar eller andfåddhet. Sömnsvårigheter och utslag med svår klåda har också förekommit. Enstaka fall av allvarlig oregelbunden hjärtrytm (så kallad Torsade de Pointes) har rapporterats. Om du känner av snabba eller oregelbundna hjärtslag, om du svimmar eller blir yr när du reser på dig bör du genast kontakta din läkare. Enstaka fall av bröstförstoring har setts hos både män och kvinnor. Ökad aktivitet, talflöde, minskat sömnbehov (mani/hypomani), ansiktsförlamning har rapporterats. Sluta att ta Zeldox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg svårigheter att svälja nässelutslag och andningssvårigheter Denna typ av läkemedel kan, i mycket sällsynta fall, orsaka feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet (kallas malignt neuroleptika syndrom). Om detta inträffar, sluta ta ditt läkemedel och kontakta omedelbart din läkare. 5. HUR ZELDOX SKA FÖRVARAS Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före det utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är ziprasidon sid 5 (6) Texten utskriven :10

6 Varje kapsel innehåller 20 mg, 40 mg, 60 mg eller 80 mg ziprasidon som ziprazidonhydrokloridmonohydrat. - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 66 mg, 88 mg, 132 mg eller 176 mg, pregelatiniserad majsstärkelse, magnesiumstearat. Kapselskalet innehåller gelatin, natriumlaurylsulfat (natriumdodecylsulfat), färgämne E171 (titandioxid) och E132 (indigokarmin, endast i 20 mg, 40 mg och 80 mg). Tryckfärgen innehåller shellack, vattenfritt etylalkohol, isoprpoylalkohol, n-butylalkohol, propylenglykol, renat vatten, ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, svart järnoxid (E172) Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Zeldox kapslar 20 mg är blå/vita, märkta Pfizer och ZDX 20. Zeldox kapslar 40 mg är blå, märkta Pfizer och ZDX 40. Zeldox kapslar 60 mg är vita, märkta Pfizer och ZDX 60. Zeldox kapslar 80 mg är blå/vita, märkta Pfizer och ZDX 80. Förpackningsstorlekar: Aluminium PVC/PVA blister innehållande 14, 20, 30, 50, 56, 60 eller 100 kapslar. Plastburk (HDPE) med torkmedel och barnsäker skruvkork innehållande 100 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Pfizer AB Sollentuna Tel: Fax: Tillverkare Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich-Mack-str.35, D Illertissen, Tyskland Denna bipacksedel godkändes senast den sid 6 (6) Texten utskriven :10

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Det innehåller information som är

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Bipacksedel: Information till användaren Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Replagal (agalsidas alfa)

Replagal (agalsidas alfa) V Ä G L E D N I N G Vägledning för sjukvårdspersonal Replagal (agalsidas alfa) Replagal 1mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning Agalsidas alfa Läs noga igenom denna broschyr innan du börjar använda

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar. Mannitol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Aridol inhalationspulver, hårda kapslar. Mannitol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Aridol inhalationspulver, hårda kapslar Mannitol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre Bipacksedeln: Information till användaren Läkemedelsverket 2014-07-17 Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad dikväveoxid / syre Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer