Dagens föreläsningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagens föreläsningar"

Transkript

1 Dagens föreläsningar Iteratorer Utvecklingsmönster och PyUnit Grafik och grafiska användargränssnitt (GUI) Orientering andra dynamiska språk Liten presentation av Ruby

2 Iteratorer

3 Iteratorer En av de vanligaste uppgifterna i ett program är att repetera kod. I många språk genomförs dessa loopar med hjälp av numeriska index. En annan lösning är att använda iteratorer. För att slippa loopar som tex: for i in range(len(a)) Designfilosofi: Låt varje objekt vara ansvarigt för sitt innehåll. En iterator säger "Jag kan gå igenom hela min datamängd ett objekt i taget". En användare av en iterator säger "Jag vill utföra något för alla objekt i den här samlingen".

4 Exempel med beräkningsdomän Anta att Mesh är en klass som definierar en tvådimensionell beräkningsdomän bestående av ett rutnät med värden i noder. Följande kodfragment skapar ett nät för nuvarande värden och ett för ändringen. Därefter uppdateras randen och innandömet med lämpliga FDM-stenciler. currentmesh = Mesh() changes = calculatechanges(currentmesh) # Returnerar ett Mesh-objekt for x in range(len(currentmesh.nx)): for y in range(len(currentmesh.ny)): if x > 0 and x < currentmesh.nx 1 and \ y > 0 and y > currentmesh.ny - 1: currentmesh[x][y] += changes[x][y] else: currentmesh[x][y] = BC(x,y)

5 Dags för uppdatering Anta nu att klassen Mesh utökas med en eller flera av följande förändringar: Stöd för N dimensioner. Diskretiseringen byts till triangelformade finita element. Parallellisering införs där nätet delas upp mellan olika processorer. Ett glest matrisformat används för lagring av värdena och värden mindre än ett tröskelvärde betraktas som 0. Möjlighet att ha ränder inuti domänen, eller flera icke sammanhängande domäner.

6 Konsekvenser Samtliga dessa förändringar resulterar i att vår existerande kod kanske inte fungerar som väntat. Betrakta nu följande kod: currentmesh = Mesh() for coord in currentmesh.innerpoints(): currentmesh.calcchange(coord) for coord in currentmesh.boundary(): currentmesh.calcboundarychange(coord) Här förutsätts ingenting om Mesh:s interna datastruktur. Därmed kan uppdateringarna göras oberoende av intern struktur. Kanske är for-loopen helt onödig? currentmesh = Mesh() currentmesh.calcchange()

7 En variant av range class my_range: def init (self,last=10): self.last=last; def iter (self): self.current_number = -1 return self def next(self): self.current_number += 1 if self.current_number == self.last: raise StopIteration return self.current_number $ python my_range.py if name == " main ": for n in my_range(10): print n

8 En användbar iterator # -*- coding: utf-8 -*- # iterator_01.py class ColorIterator: colors = ["Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Black", "Brown"] def iter (self): self.current_color = -1 return self $> python iterator_01.py Red Green Blue Yellow Black Brown def next(self): self.current_color += 1 if self.current_color == len(self. class.colors): raise StopIteration return self. class.colors[self.current_color] if name == " main ": ci = ColorIterator() for color in ci: print color

9 Implementera med yield Satsen yield lagrar en funktions tillstånd. Nästa gång funktionen anropas kommer exekveringen att fortsätta efter yield-satsen, med lokala variabler intakta. Inte hela sanningen! Se help( yield ). # -*- coding: utf-8 -*- # iterator_02.py def colors(available = ["Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Black", "Brown"]): for color in available: yield color $> python iterator_02.py Red Green Blue Yellow Black Brown if name == " main ": for color in colors(): print color

10 Fibonacciserie med iterator Fibonacciserien är en talserie som inleds med 0 och 1. Därefter är varje tal summan av föregående två tal, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 Serien dyker upp på många ställen inom exempelvis biologin. Serien är oändlig och passar därför bra för att implementeras som en iterator. Varför inte rekursivt i Python? # -*- coding: utf-8 -*- # iterator_03.py def fib(limit=10): x, y, count = 0, 1, 0 while count < limit: yield x x, y = y, x + y count += 1 if name == " main ": for num in fib(15): print num,

11 Skapa en lista från en operator menten i en iterator kan vi använda # -*- funktioner coding: utf-8 från -*- modulen iterto # iterator_04.py def fib( ): x, y = 0, 1 while True: yield x x, y = y, x + y if name == " main ": import itertools print list(itertools.islice(fib(), 10)) $> python iterator_04.py [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]

12 Parallella iteratorer # -*- coding: utf-8 -*- gar parallellt används funktionen izip, också från itertools. # iterator_05.py import itertools era funktioner för iteratorer, se dokumentationen för detaljer. a = ["a1", "a2", "a3", "a4"] b = ["b1", "b2", "b3"] if name == " main ": for x, y in itertools.izip(a, b): print x, y $> python iterator_05.py a1 b1 a2 b2 a3 b3

13 k Filter och lambda Filter används för att ta bort element ur sekvenser. kort_sekvens=filter(funktion, sekvens) Lambda används för att skriva (anonyma) funktioner >>> g = lambda x: x*x >>> g(3) 9 >>> >>> nums = range(2, 50) >>> for i in range(2, 8):... nums = filter(lambda x: x == i or x % i, nums)... >>> print nums # ger vad?

14 Testdriven programutveckling

15 Testa kod För små program är det ofta enkelt att avgöra om det gör vad det ska. Ju mer komplext och omfattande ett program blir desto svårare blir det att överblicka. Ändringar i en del av koden får inte resultera i att existerande funktionalitet fallerar. Detta kräver någon form av systematisk testning av kod.

16 Unit testing Unit testing innebär att man isolerar olika beteenden hos ett objekt och verifierar att dessa fungerar som förväntat. Exempelvis kan man kontrollera att en kod som ska hantera lösenords giltighet godkänner respektive underkänner givna exempellösenord. Ofta kopplas ett test till varje objekt i en applikation. Ett bra unit test testar så stor del som möjligt av objektet samtidigt som varje deltest är så oberoende som möjligt. Genom att ha oberoende test minskar man den kod som behöver felsökas då ett fel uppstår.

17 Test Driven Development Test Driven Developmen, TDD, är en metod för att skapa testkod till applikationer. Då man använder TDD låter man unit testing vara en styrande del i utvecklingsprocessen. Enheter defineras av tester som skrivs innan enheten själv. Därmed kommer den färdiga applikaitonen ha en testsvit som kontrollerar att varje liten del fungerar som den ska. Det finns även andra former av testning.

18 TDD:s fem steg Lägg till ett test. Kontrollera att testet fallerar. Gör en minimal implementation för att klara testet. Kontrollera att hela testsviten klaras. Refaktorisera koden.

19 Exempel TDD Anta att vi har en klass som hanterar taxibilar. Vi har instansvariabler som hanterar körd sträcka och aktuell taxa. Förutsättningen är att programmet klarar alla test i nuvarande testsvit vid varje TDD-rundas början.

20 Existerande kod # -*- coding: utf-8 -*- # taxi.py Vi vill nu lägga till en metod som returnerar class Taxi: total kostnad för aktuell def init (self, fare, distance): resa. self.fare = fare self.distance = distance $> python taxi_test.py Ran 1 test in 0.000s # -*- coding: utf-8 -*- # taxi_test.rb import unittest from taxi import Taxi class TaxiTestCase(unittest.TestCase): def setup(self): self.taxi = Taxi(12, 87) def teardown(self): pass def testcreation(self): assert self.taxi.fare == 12 assert self.taxi.distance == 87 def suite(): suite = unittest.testsuite() suite.addtest(taxitestcase("testcreation")) return suite if name == " main ": unittest.main()

21 Steg 1: Lägg till ett test Ett test kan läggas till som en ny assertion i ett existerande test eller som ett nytt testfall. Vi väljer att lägga till ett nytt testfall. Vi utformar vårt test så att den färdiga koden ska klara det, väl medvetna om att existerande kod inte har denna funktionalitet än. # -*- coding: utf-8 -*- # taxi_test.rb import unittest from taxi import Taxi class TaxiTestCase(unittest.TestCase): def setup(self): self.taxi = Taxi(12, 87) def teardown(self): pass def testcreation(self): assert self.taxi.fare == 12 assert self.taxi.distance == 87 def testtotalprice(self): assert self.taxi.total_cost() == 12*87 def suite(): suite = unittest.testsuite() suite.addtest(taxitestcase("testcreation")) suite.addtest(taxitestcase("testtotalprice")) return suite if name == " main ": unittest.main()

22 Steg 2: Kontrollera att testet fallerar För att kunna kontrollera att testet misslyckas "på rätt sätt" måste vi lägga till en tom metod. $> python taxi_test.py.f ==================================== FAIL: testtotalprice ( main.taxitestcase) Traceback (most recent call last): File "taxi_test.py", line 20, in testtotalprice assert self.taxi.total_cost() == 12*87 AssertionError Ran 2 tests in 0.000s FAILED (failures=1) # -*- coding: utf-8 -*- # taxi.py class Taxi: def init (self, fare, distance): self.fare = fare self.distance = distance def total_cost(self): return 0

23 Steg 3 och 4: Minimal implementation och klarat test Här görs en så liten implementation som möjligt som klarar testet. Därefter kontrolleras om testsviten klaras. Om inte så görs förändringar i koden till sviten klaras. Om fel uppstår i programdelar som inte berörs av det aktuella testet indikerar detta oönskade kopplingar i koden. # -*- coding: utf-8 -*- # taxi.py class Taxi: def init (self, fare, distance): self.fare = fare self.distance = distance def total_cost(self): return self.fare * self.distance $> python taxi_test.py Ran 2 tests in 0.000s OK Båda testen klaras

24 Steg 5: Refaktorisering Refaktorisering innebär att ett objekt ändras internt utan att dess externa gränssnitt påverkas. I detta fall behövs inga ändringar men för större koder kan "uppstädning" behövas. Genom att köra testsviten kan vi garantera att refaktoriseringen fortfarande har samma funktion som tidigare. Refaktorisering kan introducera buggar som inte täcks av testsviten.

25 Korta kommentarer Undvik för omfattande test. Kan tyda på "gudsobjekt". TDD är en konst som kräver träning! Man tvingas bli konsument av sin egen kod. Även TDD-genererad kod innehåller buggar, men samma bugg behöver bara hanteras en gång.

26 Grafiska användargränssnitt

27 Grafiska användargränssnitt Varför finns grafiska användargränssnitt? Hur är de uppbyggda? Skapa grafik i Python. Ett antal exempel. Händelsehantering. Tips inför projekten.

28 Varför använda grafik (GUI)? Öka användbarheten. Minska inlärningströskeln. Inte alltid bästa lösningen, exempelvis kan terminalgränssnitt vara lämpligt för systemadministration. Kan vara bra att erbjuda flera olika gränssnitt. Sist men abslout inte minst: Psykologisk effekt.

29 Grafikbiblioteket Tkinter De facto standard, följer med (nästan) alla standardinstallationer. Står för Tk interface och kan ses som ett kopplingsbibliotek mellan Tk GUI toolkit och Python. (dvs en adapter eller wrapper) Ett av flera sätt att skapa grafik i Python.

30 Plattformsoberoende grafik Python finns för en mängd plattformar, exempelvis Unix, Linux, Windows och Mac OS X. Utseendet måste följa plattformarnas standarder utan att kräva ändringar i koden. Kräver en abstrakt beskrivning av ingående widgets, snarare än exakta grafikdetaljer. Fördel: Portabel kod även för grafik. Nackdel: Svårt att skapa exakta gränssnitt. De flesta GUI-moduler är sk abstract factories

31 Hur är ett GUI uppbyggt?

32 Ett första kodexempel # first_example.py from Tkinter import * root = Tk() my_widget = Label(root, text="hello world") my_widget.pack() root.mainloop()

33 Genomgång av programmet # first_example.py from Tkinter import * root = Tk() my_widget = Label(root, text="hello world") my_widget.pack() root.mainloop() Programmet följer en arbetsordning för att skapa widgets: apa en huvudbehållare, i detta fall ett Tk-objekt. apa en widget av den typ man vill ha, här ett Label-objekt. ge egenskaper för widgeten, tex. färg och form. nropa pack-metoden för att lägga till widgeten i gränssnittet. petera steg 2-4 för varje widget. ropa mainloop-metoden för huvudbehållaren för att visa den och alla underliggande widg

34 Packa widgets Packaren anropas för varje widget med önskemål om hur widgeten ska se ut och bete sig. Önskemålen innefattar dels ursprunglig placering och utsträckning i en behållare, dels hur widgeten ska förändras då behållaren ändrar storlek. Packaren försöker tillgodose alla önskemål. Om två önskemål krockar tar packaren hänsyn till packordningen, dvs. i vilken ordning pack anropats.

35 Placering En widgets placering styrs av argument till pack-metoden. Sida i behållaren anges med side och placering längs sidorna med anchor. Widgetens beteende vid förändringar i huvudbehållaren anges med expand och fill.

36 Exempel på placeringar (PiP 12.2) # graphics02.py from Tkinter import * Button(text="En knapp").pack() mainloop() # graphics03.py from Tkinter import * Button(text="En knapp").pack(anchor=ne) mainloop() phics04.py Tkinter import * n(text="en knapp").pack(expand=yes, oop() fill=both)

37 Flera widgets # graphics07.py from Tkinter import * Button(text="Knapp 1").pack(side=TOP, fill=x) Button(text="Knapp 2").pack(side=RIGHT, fill=y) Button(text="Knapp 3").pack(expand=YES, fill=both) mainloop()

38 Flera widgets # graphics08.py from Tkinter import * Button(text="Knapp 2").pack(side=RIGHT, fill=y) Button(text="Knapp 1").pack(side=TOP, fill=x) Button(text="Knapp 3").pack(expand=YES, fill=both) mainloop()

39 Vanliga widgets Label. Textetikett. (13.1) Button. Klickbar knapp. (13.2) Radiobutton. Välj ett alternativ av flera. (13.3) Checkbutton. Välj valfritt antal alternativ. (13.4) Entry. Läs in kortare text. (13.5) Frame. Ordna grupper av widgets. (13.6)

40 Mer avancerade widgets Menu. Vanliga menyer. (14.1) Menubutton. Knappar som öppnar en meny. (14.2) Canvas. Målarduk för sammansatt grafik. (14.3) Text. Textruta för längre texter. (14.4) Dialogrutor (egentligen inga widgets). (14.7)

41 Klasser och arv i Tkinter Varje widgettyp i Tkinter är en klass. Varje widget i ett GUI är ett objekt. Huvudprogrammet kan skapas som subklasser till Tkinter-klasser, exempelvis Tk eller Toplevel. Grafikkomponenter skapas med fördel som subklasser till Tkinter, exempelvis Frame.

42 En förbättrad textruta # entry01.py from Tkinter import * class ExtendedEntry(Entry): # Konstruktor def init (self, root, **options): # Anropa superklassens konstruktor Entry. init (self, root, options) # Koppla fokus till händelsehanterare self.bind('<focusin>', self.selectall) def selectall(self,event): # Markera all text och sätt markören sist self.select_range(0,end) self.icursor(end) root = Tk() currtext = StringVar() # Kontrollvariabel för texten currtext.set('klicka här för att ändra texten.') ExtendedEntry(root, textvariable=currtext, width=30).pack() root.mainloop()

43 En återanvändbar komponent # ControlPanel.py from Tkinter import * class ControlPanel(Frame): def init (self, root, **options): # Anropa superklassens konstruktor Frame. init (self, root, options) # Etikett för titelboxen Label(self, text='aktuellt spår:').pack(side=top, fill=x) # Skapa textbox för titel currtracktitle = StringVar() # Kontrollvariabel för texten currtrack = Entry(self, textvariable=currtracktitle).\ pack(side=top, fill=x) # Skapa och packa knappar btnplay = Button(self, text='play') btnplay.pack(side=left, expand=yes, fill=x) btnrewind = Button(self, text='rewind') btnrewind.pack(side=left, expand=yes, fill=x) btnforward = Button(self, text='forward') btnforward.pack(side=left, expand=yes, fill=x) btnstop = Button(self, text='stop') btnstop.pack(side=left, expand=yes, fill=x)

44 ..fortsättning av koden if name == ' main ': # Testa ControlPanel-klassen root = Tk() cp = ControlPanel(root) # Packa hela ramen cp.pack(fill=x) # Starta väntfas root.mainloop() För en applikation som använder denna komponent, se Programmering i Python

45 Rullbara listor # listbox01.py from Tkinter import * class ScrollListbox(Frame): def init (self, options, parent=none): Frame. init (self, parent) self.pack(expand=yes, fill=both) sb = Scrollbar(self) # Skapa rullisten lb = Listbox(self, relief=sunken) # Skapa listboxen sb.config(command=lb.yview) # Korslänkning lb.config(yscrollcommand=sb.set) # - " - sb.pack(side=right, fill=y) lb.pack(side=left, expand=yes, fill=both) for option in options: # Lägg till valen lb.insert(end, option) # END är listboxens slut lb.bind('<double-1>', self.process) # Kopplar dubbelklick self.listbox = lb def process(self, event): print 'Du valde', self.listbox.get(active) options = [] for i in range(1,21): options.append('val ' + str(i)) # Lägg till val root = Tk() Label(text='Dubbelklicka på ditt val.').pack() ScrollListbox(options).pack() root.mainloop()

46 Standardisera widgets Det kan vara smidigt att ändra standardutseendet på widgets. # options.txt *background: LightGreen *Button.background: Red # standardvalues.py from Tkinter import * root = Tk() root.option_readfile ('options.txt') Label(root, text='detta är en etikett').pack(side=left) Button(root, text='detta är en knapp').pack(side=left) root.mainloop()

47 Bilder och bildhantering Bildhantering finns implementerat i Python Imaging Library, PIL. Detta är fritt nedladdningsbart. Hanterar de flesta vanliga (och ett antal ovanliga) bildformat, såsom JPEG, TIFF och PNG. Lägger till text och annan grafik i bilderna. Se PiP 12.7 för detaljer. /

48 Menyer (PiP 14.1) #menu01.py from Tkinter import * def notimplemented(): print 'Menyvalet är inte implementerat ännu.' def printmenuopened(): print "Du öppnade en meny." root = Tk() # Skapa meny med root som parent topmenu = Menu(root) # Skapa en undermeny med topmenu som parent file = Menu(topMenu, tearoff=0) file.add_command(label='ny', command=notimplemented, underline=0) file.add_command(label='öppna', command=notimplemented, underline=0) file.add_command(label='spara', command=notimplemented, underline=0) file.add_separator() file.add_command(label='avsluta', command=sys.exit, underline=0) # En undermeny till tools = Menu(topMenu,postcommand=printMenuOpened) tools.add_command(label='kompilera', command=notimplemented, underline=0) tools.add_command(label='jämför', command=notimplemented, underline=0)...

49 fortsättning på menykod. # Skapa en undermeny till sökalternativet searchmenu = Menu(tools, tearoff=0) searchmenu.add_command(label='källkod', command = notimplemented, underline=0) searchmenu.add_command(label='kommando', command = notimplemented, underline=0) searchmenu.add_command(label='dokumentation', command = notimplemented, underline=0) # Skapa menypost med undermeny tools.add_cascade(label='sök', menu=searchmenu, underline=0) # Skapa tvvägslänk mellan root och topmenu root.config(menu=topmenu) # Skapa tvåvägslänkar mellan topmenu och undermenyerna topmenu.add_cascade(label='fil', menu=file) topmenu.add_cascade(label='verktyg', menu=tools) # Innehåll i fönstret Label(root, height=10, width=50, text='välj något i menyerna.').pack() root.mainloop()

50 Arv inte alltid rätt lösning Att skapa program som subklasser till Tkinterklasser är inte alltid en bra lösning. I en objektorienterad design vill man helst separera logik och presentation (Model-View- Controller, MVC). Anta att vi har kod som hanterar bankkonton och kunder. Om vi skapar logiken som en separat modul kan denna kopplas till ett lokalt GUI, ett webbaserat GUI eller användas från terminalen. Att använda arv eller inte är ett designval. Båda alternativen har för- och nackdelar.

51 Händelsehantering Ett GUI är ointressant i sig, det måste kunna ta emot inmatning från användaren och agera utifrån denna. Inmatning kan ske via musen, tangentbordet eller annan liknande utrustning. Fokuseringen på händelser förändrar programstrukturen och designen. Passar bra för modularisering och objektorienterad programmering.

52 Linjärt eller händelsestyrt program I ett linjärt program: Utförs saker i en förutbestämd ordning. Sker all inmatning vid bestämda tillfällen. I ett händelsestyrt program: Finns ofta en central väntslinga (mainloop). Utförs programavsnitt, händelsehanterare, beroende på vilken händelse som sker. Observera att händelsestyrda program inte nödvändigtvis måste vara baserade på ett GUI.

53 En första händelsehanterare # events01.py from Tkinter import * def onleftclick(event): print event. class label.configure(text="du klickade vänster musknapp.") def onrightclick(event): label.configure(text="du klickade höger musknapp.") root = Tk() label = Label(root, text="") # Skapa etikett label.pack(fill=x) button = Button(root, text="klicka med valfri musknapp") button.bind('<button-1>', onleftclick) # Koppla vänsterklick button.bind('<button-3>', onrightclick) # Koppla högerklick button.pack(fill=x) root.mainloop()

54 Om händelsehanteraren Kan vara en funktion eller metod. Tar ett argument, ett Event-objekt som innehåller information om händelsen som ägt rum och den widget som genererade den. Samma händelsehanterare kan hantera händelser från flera olika widgets. När händelsehanteraren avslutas återgår programmet till väntfasen igen.

55 Att definiera en händelse En händelse beskrivs av en sekvens identifierare tillsammans med en eller flera modifierare. Identifierare är exempelvis Button-n, Activate, FocusIn, FocusOut. Se PiP 15.3 för en utförlig lista. Modifierare är exempelvis Alt, Control och Shift, se PiP <Control-ButtonRelease-1> anger att vänstra musknappen tryckts in och släppts samtidigt som control-tangenten hållts in.

56 Fler vanliga händelser Activate/Deactivate. Widgeten ändrar stateattributet. Configure. Widgeten ändrar storlek. Double-n. Musknapp n har dubbelklickats. KeyPress-key. Tangenten key har tryckts in. KeyRelease-key. Tangenten key har släppts. Enter. Muspekaren förs in över widgetens synliga delar. Leave. Muspekaren lämnar widgetens synliga delar.

57 Event-objektet # events05.py from Tkinter import * def onmouseclick(event): print 'Du klickade med knapp', event.num root = Tk() button = Button(text="Klicka på mig") button.bind('<any-button>', onmouseclick) button.pack(fill=x) root.mainloop() Andra användbara attribut för Event-objektet är: time, serial, widget, x och y. Se PiP 15.6 för en utförligare lista.

58 Ändra egenskaper dynamiskt Hittills har alla widgets egenskaper angetts då widgeten skapas. Naturligtvis går det även att ändra dessa dynamiskt under programmets gång. Egenskaperna sätts med metoden configure eller config. Egenskaper avläses med metoden cget. Egenskaper kan också sättas och avläsas med hakparenteser liknande ett dictionary: w[ foreground ] = red print w[ foreground ]

59 Exempel på dynamisk grafik # events06.py from Tkinter import * def togglecolor(): if label.cget("background") == "red": label.config(background="green") else: label.config(background="red") root = Tk() label = Label(root, text="text", background="green") label.pack(expand=yes, fill=both) Button(root, command=togglecolor, text="byt färg").pack(side=bottom,fill=x) root.mainloop()

60 Kontrollvariabler Används för att smidigt hantera data från widgets. Kan kopplas till flera widgets som därmed hålls synkroniserade. Innehållet kan antingen ändras av användaren via en widget eller av programmet via kontrollvariablen.

61 Exempel med kontrollvariabler # events07.py from Tkinter import * root = Tk() t = StringVar() # Skapa kontrollvariabel t.set('detta värde ges till båda objekten') # Sätt startvärde # Knappens och textrutans text kopplas till samma variabel Button(root,textvariable=t).pack(fill=X) Entry(root, textvariable=t).pack(fill=x) root.mainloop()

62 Kryssrutor och kontrollvariabler # checkbutton01.py from Tkinter import * def printform(): if haslicence.get(): print 'Personen har körkort.' if hasowncar.get(): print 'Personen har egen bil.' import sys sys.exit() root = Tk() haslicence = IntVar() Checkbutton(root,text = 'Körkort', variable =haslicence).pack(anchor=w) hasowncar = IntVar() Checkbutton(root,text = 'Egen bil',variable = hasowncar).pack(anchor=w) Button(root,text = 'Spara',command = printform).pack(anchor=s) root.mainloop()

63 Gruppera radioknappar # radiobutton01.py from Tkinter import * def onmealclick(): print mealvar.get() def ondrinkclick(): print drinkvar.get() root = Tk() mealvar = StringVar() meals = ['Frukost','Lunch','Middag'] for meal in meals: Radiobutton(root,command = onmealclick, text = meal, value = meal, variable = mealvar).pack(anchor=w) drinkvar = StringVar() drinks = ['Mjölk','Vatten','Läsk'] for drink in drinks: Radiobutton(root,command = ondrinkclick, text = drink, value = drink, variable = drinkvar).pack(anchor=w) root.mainloop()

64 Tidsberoende widgets För att ange att en händelse ska utföras efter en viss tid används metoden after. w.after(time, func, *args) Här kommer funktionen/metoden func att anropas med argumenten *args efter time millisekunder. Kan användas för att tex visa en klocka.

65 Andra sätt att skapa grafik Python Megawidgets, PMW, tar vid där Tkinter slutar. Microsoft Foundation Classes, endast tillgängligt för Windows. wxpython, snabbt och på frammarsch. Jython, Pythonimplementation i Java, ger tillgång till Javas grafik. GTK+ (GIMP Toolkit). PyGTK. Qt. PyQt. (inte helt gratis) Ncurses (nästa slide) g

66 Nästan GUI - ncurses

67 Andra dynamiska språk

68 Andra språk Förutom Python finns många andra dynamiska språk som kan vara lämpliga att känna till. Varje språk har en egen (mer eller mindre väl definierad) nisch och har fördelar och nackdelar. Python har vi redan stiftat bekantskap med. Perl kommer att presenteras torsdag 25:e juni. Ruby kommer få en lite närmare introduktion nedan. Här kommer en kort-kort presentation av andra språk som kan vara av intresse (långt från komplett).

69 PHP Utvecklades ursprungligen för att generera dynamiska webbplatser. Används nästan uteslutande på webben även om fristående applikationer är möjliga. Stöder OOP såväl som procedurbaserad programmering. Fördelar: Enorm användarbas. Väl anpassat för webben med många bibliotek. Nackdelar: Ej komplett stöd för Unicode. Inga namnrum. Typhanteringen kan ställa till problem.

70 ECMAScript Standardiserades i ECMA-262-specifikationen. Används ofta synonymt med de två vanligaste implementationerna JavaScript och JScript. Används främst i webbläsare. Fördelar: Möjliggör exekverandet av kod hos klienten utan installation av ny programvara. Nackdelar: Frågetecken kring säkerhet. Olika dialekter (håller på att standardiseras).

71 Groovy OO-språk designat för Javaplattformen. Lånade delar från Python, Ruby och Smalltalk. Groovy har Javaliknande syntax som kompileras dynamiskt till bytekod. Några skillnader mot standard-java Statisk och dynamisk typning Inbyggt stöd för listor, mappningar, fält och reguljära uttryck.

72 Lisp En språkfamilj. Skapades ursprungligen av John McCarthy Används ofta för programmering av artificiell intelligens. Har fått ett uppsving på 2000-talet med open sourcevarianten Common Lisp.

73 Smalltalk Finns i många varianter, oftast åsyftas Smalltalk-80. Rent objektorienterat språk. Allt sker genom att objekt skickar meddelanden till andra objekt. Smalltalk har inspirerat funktionalitet i många andra språk, exempelvis Ruby.

74 Ruby Skapades av Yukihiro "Matz" Matsumoto i början an talet. Språket släpptes officiellt 1995 och har de senaste fem åren vuxit enormt snabbt. Ruby är designat för att ge ökad produktivitet samtidigt som det ska inspirera kreativ och vacker programmering. "Principle of least surprise" I grunden objektorienterat. "Allt är objekt" är inte bara en floskel. Kan även hantera funktionell eller procedurbaserad programmering. Mest likt Perl och Python men har även byggt vidare på många idéer från Smalltalk.

75 Likheter mellan Python och Ruby Det finns en interaktiv prompt, irb. Det finns en motsvarighet till pydoc, ri. Inga radbrytningstecken behövs. Listor och hashtabeller har samma notation. Har stark, dynamisk typning. Alla variabler är referenser. Felhantering fungerar på samma sätt, men med andra nyckelord. I stort känns Ruby väldigt välbekant för en Pythonprogrammerare och vice versa.

76 Skillnader mellan Python och Ruby I Ruby är strängar inte statiska. finns äkta konstanter. styrs variablers räckvidd av namnkonventioner. är reguljära uttryck en inbyggd typ. är parenteser valfria i metodanrop. ersätter mixins (liknande interface i Java) multipelt arv. kan klasser öppnas och modifieras under exekvering. används iteratorer mer konsekvent. används block för att skapa flexibel och lättanvänd kod.

77 Öppna klasser I Ruby är klassdefinitionerna inte stängda. Detta medför att existerande objekt kan ges nya metoder efter det att de skapats. class ExampleClass def talk() print "Hejsan\n" end end e = ExampleClass.new() e.talk class ExampleClass def talk_more() print "Hej igen\n" end end e.talk e.talk_more

78 Individuellt beteende inom klassen I Ruby kan även enskilda existerande objekt utökas med nya metoder. Detta innebär att objekt inom samma klass inte nödvändigtvis har samma uppsättning metoder. class ExampleClass def talk() print "Hejsan\n" end end e = ExampleClass.new() e.talk def e.talk_more() print "Hej igen\n" end e.talk e.talk_more e2 = ExampleClass.new() e2.talk_more # => Method missing

79 Inkrementell klassdefinition Vad får detta för konsekvenser för programdesignen i Ruby? Inkrementella klassdefinitioner gör att det blir lättare att strukturera källkoden. Det går inte att identifiera ett objekts metoder genom att enbart studera källkoden Introspektion blir en viktig del av programmet.

80 Callbacks eller krokar En dynamisk ingrediens i Ruby är möjligheten att hantera callbacks för vissa händelser. Callbacks kan ses som händelsehanterare för händelser som genereras av Rubytolken. Exempel på callbacks är: En metod som inte finns anropas. En klass blir ärvd. En metod läggs till ett objekt.

81 Exempel på callbacks Klassen Cookbook är en samling med egna data. Genom att implementera method_missing kan alla beteenden som är förknippade med skickas vidare. Detta gör att metoder kan anropas direkt för Cookbook-instanser som om de definierats i Cookbook-klassen. class Cookbook attr_accessor :title, :author def = [] end end def end

Grafiska användargränssnitt

Grafiska användargränssnitt Dagens föreläsningar Grafik och grafiska användargränssnitt. Databashantering, MySQL. Test Driven Development med PyUnit. Iteratorer. Orientering andra dynamiska språk. Liten presentation av Ruby. Grafiska

Läs mer

Skolan för Datavetenskap och kommunikation PROGRAMMERINGSTEKNIK FÖRELÄSNING 15

Skolan för Datavetenskap och kommunikation PROGRAMMERINGSTEKNIK FÖRELÄSNING 15 Skolan för Datavetenskap och kommunikation PROGRAMMERINGSTEKNIK FÖRELÄSNING 15 Grafiska gränssnitt - GUI Tkinter Tillstånd Komponenter Layout Händelser LÄNKAR & EXEMPEL...finns på kurswebsidan under "GUI

Läs mer

Mer till P-uppgiften: Dokumentation. Nyheter. Algoritm för sökning. Mer hjälp. DD1311 Programmeringsteknik med PBL

Mer till P-uppgiften: Dokumentation. Nyheter. Algoritm för sökning. Mer hjälp. DD1311 Programmeringsteknik med PBL Skolan för Datavetenskap och kommunikation Mer till P-uppgiften: DD1311 Programmeringsteknik med PBL Föreläsning 15 & 16 Hjälpsidor Sökning Rekursion Felhantering Grafiska gränssnitt Nästa tisdag: Mer

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 15. Grafiska användargränssnitt (GUI Graphical User Interface)

Objektorienterad programmering Föreläsning 15. Grafiska användargränssnitt (GUI Graphical User Interface) Objektorienterad programmering Föreläsning 15 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webacademy.se Agenda Grafiska användargränssnitt (GUI Graphical User Interface) Standardklassen (Control)

Läs mer

Starta ett fönster... Hur håller tkinter reda på musklick? Olika sätt att organisera fönsterinnehåll. Och för att placera våra widgets

Starta ett fönster... Hur håller tkinter reda på musklick? Olika sätt att organisera fönsterinnehåll. Och för att placera våra widgets Grafik Python levereras med ett grafikpaket tkinter De flesta av dagens applikationsprogram hanterar grafik Grafikhantering är komplicerat så använd färdigutvecklade grafikpaket Mycket att hålla reda på

Läs mer

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java

Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Kort om klasser och objekt En introduktion till GUI-programmering i Java Klasser En klass är en mall för hur man ska beskriva på något. Antag att vi har en klass, Bil. Den klassen innehåller en lista på

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 2

Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Objektorienterad programmering Föreläsning 2 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda Inläsning av data via dialogrutor Repetitioner (While-satsen och For-satsen) Nästlade

Läs mer

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting

Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Tilda11 höstterminen 2011 Laboration: Whitebox- och blackboxtesting Mål med laborationen Du ska lära dig begreppen white-box testing och black-box testing Du ska öva dig på att konstruera testfall Du ska

Läs mer

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C.

Idag. Javas datatyper, arrayer, referenssemantik. Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering. Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Idag Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Arv, polymorfi, typregler, typkonvertering Strängar Tänker inte säga nåt om det som är likadant som i C. Objectorienterad programmering Sida 1 Ett

Läs mer

EnKlass. Instans 3 av EnKlass. Instans 2 av EnKlass

EnKlass. Instans 3 av EnKlass. Instans 2 av EnKlass Övningstillfälle 4 Klasser och objekt (s. 221 ff.) Syfte 1: En naturlig fortsättning på koncepten abstraktion och inkapsling! Funktion (återanvändning av skyddad, säker och testad kod) Modul (återanvändning

Läs mer

Klasshierarkier - repetition

Klasshierarkier - repetition Klasshierarkier - repetition Klasser kan byggas på redan denierade klasser, egna och/eller färdigskrivna, genom: I att klassobjekt används som attribut (instansvariabler): har-relation. Exempel: traksystemet

Läs mer

Objektorienterad programmering

Objektorienterad programmering Objektorienterad programmering Emil Ahlqvist (c10eat@cs.umu.se) Didrik Püschel (dv11dpl@cs.umu.se) Johan Hammarström (c08jhm@cs.umu.se) Hannes Frimmel Moström (c10hml@cs.umu.se) 1 1. Introduktion 1.1 Objektorienterad

Läs mer

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... }

Arv: Fordonsexempel. Arv. Arv: fordonsexempel (forts) Arv: Ett exempel. En klassdefinition class A extends B {... } En klassdefinition class A extends B {... Arv definierar en klass A som ärver av B. Klassen A ärver alla fält och metoder som är definierade för B. A är en subklass till B. B är en superklass till A. class

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 3 7 nov 2016

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 3 7 nov 2016 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 3 7 nov 2016 Klass/instans Med hjälp av nyckelordet static kan vi bestämma att en metod eller ett fält ska tillhöra själva klassen i stället för en specifik

Läs mer

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript?

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript? Innehåll JavaScript En introduktion till skriptspråket JavaScript och till DOM Scripting Introduktion till JavaScript och DOM JavaScript Syntax DOM och DOM Scripting Händelsehantering och CSS Historia

Läs mer

Mer grafik. Jan Erik Moström

Mer grafik. Jan Erik Moström Mer grafik from Tkinter import * root = Tk() mf = Frame(root) mf.pack() cv = Canvas(mf) o1 = cv.create_oval(100,100,80,80,outline="red",fill="blue", width=2) o2 = cv.create_oval(10,10,80,80,outline="red",fill="green",

Läs mer

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering

Föreläsning 16 Arv. Jan Lönnberg 3.11.2011. T-106.1212 Grundkurs i programmering Föreläsning 16 Arv Grundkurs i programmering Jan Lönnberg Institutionen för datateknik -universitetets högskola för teknikvetenskaper 3.11.2011 Varför? I ett studieregister har vi både studenter och lärare.

Läs mer

Hos vad? och bör därför vara instanseller klassvariabel i vilken klass?

Hos vad? och bör därför vara instanseller klassvariabel i vilken klass? Övningstillfälle 5 Lite kort repetition om klasser och objekt class EnKlass(KlassAttÄrvaFrån): klassvariabel = 5 def init (self) KlassAttÄrvaFrån. init (self) self.instansvariabel = 10 s = 'klassvariabel=

Läs mer

Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket?

Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket? Jonas Kvarnström jonkv@ida.liu.se 2013 Syfte : Lära sig objektorienterad programmering Syfte : Lära sig programmering i ett OO-språk vilket? Rena OO-språk (allt är objekt) Scala, Smalltalk, Eiffel, Ruby,

Läs mer

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin

DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin DI-institutionen Sid 1 av 6 Hans-Edy Mårtensson Sten Sundin TENTAMEN I IKB007 INTERNETPROGRAMMERING MED JAVA för SY2 1999-03-17, kl 14.00-18.00 Hjälpmedel: En lärobok i Java programmering Återlämningstillfälle:

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 3 9 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 3 9 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 3 9 nov 2015 Kursnämnd Namn kommer... UML: Klassdiagram UML: Relationer Ärver från superklass Implementerar gränssnitt Dubbelriktad eller oriktad relation

Läs mer

Sätt att skriva ut binärträd

Sätt att skriva ut binärträd Tilpro Övning 3 På programmet idag: Genomgång av Hemtalet samt rättning Begreppet Stabil sortering Hur man kodar olika sorteringsvilkor Inkapsling av data Länkade listor Användning av stackar och köer

Läs mer

TDP002 Imperativ programmering

TDP002 Imperativ programmering TDP002 Imperativ programmering Introduktion till kursen och python Eric Elfving Institutionen för datavetenskap (IDA) Översikt Programmering En introduktion Python Köra och skriva program Python grunderna

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6

Objektorienterad programmering i Java I. Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Laboration 2 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: 5-8 timmar (OBS! Endast ett labbtillfälle) Att läsa: kapitel 5 6 Syfte: Att kunna använda sig av olika villkors- och kontrollflödeskonstruktioner

Läs mer

(Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning. Kompilering av Java. Historik: Java. enkelt. baserat på C/C++ Allmänt om Java

(Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning. Kompilering av Java. Historik: Java. enkelt. baserat på C/C++ Allmänt om Java (Man brukar säga att) Java är... Denna föreläsning Allmänt om Java Javas datatyper, arrayer, referenssemantik Klasser Strängar enkelt baserat på C/C++ objekt-orienterat från början dynamiskt utbyggbart

Läs mer

PROV. 12 Egenskaper (provavsnitt)

PROV. 12 Egenskaper (provavsnitt) 12 Egenskaper (provavsnitt) 12.1 Egenskaper 12.2 Deklaration av egenskaper 12.3 Åtkomsttjänster för egenskaper 12.4 Åtkomsttjänster med genererade instansvariabler 12.5 Åtkomsttjänster med egna instansvariabelnamn

Läs mer

Imperativ programmering. Föreläsning 4

Imperativ programmering. Föreläsning 4 Imperativ programmering 1DL126 3p Föreläsning 4 Imperativa paradigmer Ostrukturerad programmering Strukturerad programmering Procedurell programmering Objektorienterad programmering Klassbaserad programmering

Läs mer

Programmering A C# VT 2010. Ett kompendie över Programmering A (50p) i c# Stefan Fredriksson 2010 02 08

Programmering A C# VT 2010. Ett kompendie över Programmering A (50p) i c# Stefan Fredriksson 2010 02 08 Programmering A C# VT 2010 Ett kompendie över Programmering A (50p) i c# Stefan Fredriksson 2010 02 08 Innehåll Hjälp och referenser... 3 Kap 1 Introduktion... 3 Steg för steg... 3 Kapitel 2 Variabler...

Läs mer

Kopiering av objekt i Java

Kopiering av objekt i Java 1 (6) Kopiering av objekt i Java Först När du läser detta papper bör du samtidigt studera dokumentationen för klasserna Object, Cloneable (java.lang) och ArrayList (java.util). Mycket blir klarare genom

Läs mer

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha?

Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt. Vilka egenskaper vill vi att våra program ska ha? Viktiga egenskaper hos ett program (Meyer): Objektorienterad programmering, allmänt Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 17 mars 2005 1. Korrekthet 2. Robusthet 3. Utökbarhet 4. Återanvändbarhet 5. Kompatibilitet

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

TDP002 - Imperativ programmering

TDP002 - Imperativ programmering . TDP002 - Imperativ programmering Introduktion till kursen och Python Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 14 augusti 2015 Översikt 2/29 Programmering - en översikt Python - Köra och skriva program

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

TDP002 - Imperativ programmering

TDP002 - Imperativ programmering TDP002 - Imperativ programmering Introduktion till kursen och Python Eric Elfving Institutionen för datavetenskap 1 Programmering - en översikt 2 Python Inbyggda typer Satser och uttryck 1 Programmering

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C#

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till C# Introduktion till C# Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt innehåll i

Läs mer

Kursplanering Objektorienterad programmering

Kursplanering Objektorienterad programmering Kursplanering Objektorienterad programmering Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-OOP Klass Systemutvecklare.NET 2 Syfte och koppling till yrkesrollen Syftet är att få en stabil grund

Läs mer

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier

Arv. Fundamental objekt-orienterad teknik. arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Arv Fundamental objekt-orienterad teknik arv i Java modifieraren protected Lägga till och modifiera metoder med hjälp av arv Klass hierarkier Programmeringsmetodik -Java 165 Grafisk respresentation: Arv

Läs mer

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 11 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDC30. Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 11 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDC30 Objektorienterad programmering i Java, datastrukturer och algoritmer. Föreläsning 11 Jonas Lindgren, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Designmönster Adapter, Factory, Iterator,

Läs mer

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0)

Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) MÄLARDALENS HÖGSKOLA Komponenter med COM (och COM+/VC++ 7.0) Med Visual C++ 7.0 COM-komponent EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling oktober 2003 Om denna sammanfattning Denna sammanfattning innehåller

Läs mer

Föreläsning 15: Repetition DVGA02

Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Föreläsning 15: Repetition DVGA02 Vad handlar kursen om? Kursen kan i grova drag delas upp i tre delar: 1. Objekt-orienterad programmering 2. Grafiska användargränssnitt 3. Datastrukturer Dessutom genomsyras

Läs mer

729G75: Programmering och algoritmiskt tänkande. Tema 1, föreläsning 1 Jody Foo

729G75: Programmering och algoritmiskt tänkande. Tema 1, föreläsning 1 Jody Foo 729G75: Programmering och algoritmiskt tänkande Tema 1, föreläsning 1 Jody Foo Föreläsningsöversikt Kursinfo / Om kursen Algoritmer Objektorienterad programmering i praktiken terminologi använda objekt

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p

LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap 010530 LÖSNINGSFÖRSLAG Programmeringsteknik För Ing. - Java, 5p Betygsgränser 3 21,5-27 4 27,5-33,5 5 34-43 Uppgift 1. (4p) Hitta de fel som finns i nedanstående klass (det

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Ordlistor, filhantering och ut på webben. Linda Mannila 20.11.2007

Ordlistor, filhantering och ut på webben. Linda Mannila 20.11.2007 Ordlistor, filhantering och ut på webben Linda Mannila 20.11.2007 Vad kan vi nu? Primitiva datatyper Tal, strängar, booleska värden Samlingsdatatyp Listan Utskrift Indata Felhantering Funktioner och moduler

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

2I1049 Föreläsning 5. Objektorientering. Objektorientering. Klasserna ordnas i en hierarki som motsvarar deras inbördes ordning

2I1049 Föreläsning 5. Objektorientering. Objektorientering. Klasserna ordnas i en hierarki som motsvarar deras inbördes ordning 2I1049 Föreläsning 5 Objektorienterad programmering i Java KTH-MI Peter Mozelius Objektorientering Världar uppbyggda av objekt Inte helt olikt vår egen värld Ett sätt att modularisera våra system Objekten

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets

Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets GUI (forts) Objektorienterad programmering med Java Swing: Händelser, lyssnare och applets Sven-Olof Nyström Uppsala Universitet 18 mars 2005 Skansholm: Kapitel 6 Användaren kan kommunicera med programmet

Läs mer

Objektorienterade programmeringsspråk. Objektorienterade språk. Den objekt-orienterade modellen. Jämför med icke-oo

Objektorienterade programmeringsspråk. Objektorienterade språk. Den objekt-orienterade modellen. Jämför med icke-oo Objektorienterade språk Historik Simula 67 Smalltalk 80 Procedurorienterad programmering Subprogram Programbibliotek Dataorienterad programmering Abstrakta datatyper Objektbaserade språk, föregångare till

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio

Inledande programmering med C# (1DV402) Ditt första C#-program med Visual Studio Ditt första C#-program med Visual Studio Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så

Läs mer

v. 42 Python HT17 En introduktion Oscar Bergqvist

v. 42 Python HT17 En introduktion Oscar Bergqvist v. 42 HT17 Python En introduktion Oscar Bergqvist oscar.bergqvist@stockholm.se 1 Innehåll 2 IDLE... 3 2.1 Det interaktiva läget... 3 2.2 Standardläget... 3 2.3 Färger i IDLE... 3 3 Variabler... 3 3.1 Namn...

Läs mer

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 9: Tupler

Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 9: Tupler Introduktion till programmering Föreläsning 9: Tupler 1 1 Sammansatta datatyper Strängar Sekvenser av tecken Icke muterbara Syntax: "abcde" Listor Sekvenser av vad som helst Muterbara Syntax: [1, 2, 3]

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

DAT043 - Föreläsning 7

DAT043 - Föreläsning 7 DAT043 - Föreläsning 7 Model-View-Controller, mer om klasser och interface (arv, ) 2017-02-06 Designmönstret Observer avläser Observer Observable meddelar Observer avläser En eller flera objekt registrerar

Läs mer

Programmering i C++ EDA623 Arv. EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 42

Programmering i C++ EDA623 Arv. EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 42 Programmering i C++ EDA623 Arv EDA623 (Föreläsning 6) HT 2013 1 / 42 Arv Innehåll Härledda klasser Konstruktorer och destruktorer vid arv Tillgänglighet Polymorfism och dynamisk bindning Abstrakta klasser

Läs mer

Objektorienterad programmering. Grundläggande begrepp

Objektorienterad programmering. Grundläggande begrepp Objektorienterad programmering Grundläggande begrepp Hur beskriver vi objekt? Vill ha en representationsoberoende beskrivning Abstrakta datatyper! Data Operationer Objekt Representerar en verklig eller

Läs mer

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser.

Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. Chapter 4: Writing Classes/ Att skriva egna klasser. I dessa uppgifter kommer du att lära dig om hur man definierar egna objekt genom att skriva klasser. Detta är grunden för att förstå objekt orienterad

Läs mer

Föreläsning 8 Programmeringsteknik och Matlab DD1312. Klassmetod. Egen modul

Föreläsning 8 Programmeringsteknik och Matlab DD1312. Klassmetod. Egen modul Föreläsning 8 Programmeringsteknik och Matlab DD1312 er, Self Metoderna:, av metoder, Det är en metod som tillhör klassen och inte objektet. class Skylt(object): antal=0 def init (,r):.reklam=r def antal():

Läs mer

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet

ITK:P1 Föreläsning 1. Programmering. Programmeringsspråket Java. Stark typning Explicit typning Strukturerat Hög säkerhet ITK:P1 Föreläsning 1 Att programmera i språket Java DSV Peter Mozelius Programmering Olika typer av programmering som t ex: o Imperativ programmering (C, Pascal m fl) o Funktionell programmering (Lisp,

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer

Introduktion till programmering. Programspråk och paradigmer Introduktion till programmering Programspråk och paradigmer Vad är ett programspråk? Aprogramming languageis a formal constructedlanguagedesigned to communicate instructions to a machine, particularly

Läs mer

2I1049 Föreläsning 8. Grafiska gränssnitt i Java. AWT-komponenter. Grafiska gränssnitt, Java interface och händelsehantering

2I1049 Föreläsning 8. Grafiska gränssnitt i Java. AWT-komponenter. Grafiska gränssnitt, Java interface och händelsehantering 2I1049 Föreläsning 8 Grafiska gränssnitt, Java interface och händelsehantering 1 KTH-MI Peter Mozelius Grafiska gränssnitt i Java Efterfrågan på program med grafiskt gränssnitt har ökat avsevärt de senaste

Läs mer

Objektorienterad Programmering (TDDC77)

Objektorienterad Programmering (TDDC77) Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 Outline Felhantering Eclipse Felsökning Command line argumenter

Läs mer

DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 1 24/ Kursöversikt Javarepetition/Javaintroduktion

DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 1 24/ Kursöversikt Javarepetition/Javaintroduktion DD2385 Programutvecklingsteknik Några bilder till föreläsning 1 24/3 2014 Innehåll Kursöversikt Javarepetition/Javaintroduktion UML - klassdiagram-introduktion i anslutning till Java-exemplen Kursmål,

Läs mer

Överlagring, static, testning, formella metoder och undantag! Förelasning 13!! TDA540 Objektorienterad Programmering!

Överlagring, static, testning, formella metoder och undantag! Förelasning 13!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Överlagring, static, testning, formella metoder och undantag! Förelasning 13!! TDA540 Objektorienterad Programmering! Gränssnitt igen För att kunna ändra på olika delar av programmet utan att andra delar

Läs mer

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016

Command line argumenter. Objektorienterad Programmering (TDDC77) Vad blir resultatet? Nu då? Ahmed Rezine. Hösttermin 2016 Command line argumenter Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning VI: eclipse, felsökning, felhantering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2016 /* Cla. java * Programmet illustrerar

Läs mer

v. 43 Python HT17 En introduktion Oscar Bergqvist

v. 43 Python HT17 En introduktion Oscar Bergqvist v. 43 HT17 Python En introduktion Oscar Bergqvist oscar.bergqvist@stockholm.se 1 Innehåll 2 IDLE... 3 2.1 Det interaktiva läget... 3 2.2 Standardläget... 3 2.3 Färger i IDLE... 3 3 Variabler... 3 3.1 Namn...

Läs mer

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2

Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 AID-nummer: Datum: 2014-12-18 Kurskod: 725G61 Provkod: LAB1 Grundkurs i programmering, 6 hp (725G61) Dugga 2 tillfälle 2 Skrivningstid: 2014-12-18 klockan 8.00-10.00. Hjälpmedel: Inga. För varje fråga

Läs mer

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson

Universitetet i Linköping Institutionen för datavetenskap Anders Haraldsson 1 2 - Block, räckvidd Dagens föreläsning Programmering i Lisp - Bindning av variabler (avs 14.6) fria variabler statisk/lexikalisk och dynamisk bindning - Felhantering (kap 17) icke-normala återhopp catch

Läs mer

Föreläsnings 11 - GUI, Händelsestyrda program, MVC

Föreläsnings 11 - GUI, Händelsestyrda program, MVC Föreläsnings 11 - GUI, Händelsestyrda program, MVC Josef Svenningsson Tisdag 20/11 Boken Denna föreläsning går igenom följande sektioner i boken: 10.1 och 10.2 11.1 Notera att kapitel 11 inte finns i boken

Läs mer

Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344

Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344 Använda Python Laboration 1 GruDat, DD1344 Örjan Ekeberg 14 oktober 2008 Målsättning Målet med denna laboration är att du ska prova på att använda Python, framförallt interativt. Du ska också lära dig

Läs mer

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Johan Boye James Gosling pappa till Java Hej.java public class Hej { public static void main( String[] args ) { System.out.println( "Hej" ); Java basics

Läs mer

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else

I STONE. I Variabler, datatyper, typkonvertering. I Logiska och matematiska uttryck. I Metoder-returvärde och parametrar. I Villkorssatser if/else Förkunskaper från tidigare föreläsningar: Objektorienterad Programmering (TDDC77) Föreläsning IX: Klasser och Objekt, Instantiering Ahmed Rezine IDA, Linköpings Universitet Hösttermin 2015 I STONE I Variabler,

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 6 23 nov 2015

Objektorienterad Programkonstruktion. Föreläsning 6 23 nov 2015 Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 6 23 nov 2015 Designmönster Färdiga "recept" för att lösa (del-)problem i struktureringen av ens program Mönster kan beskriva små komponenter eller stora

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python

Språket Python - Del 1 Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Dagens lektion Ett programmeringsspråks byggstenar Några inbyggda datatyper Styra instruktionsflödet Modulen sys 2 Ett programmeringsspråks byggstenar 3 ETT PROGRAMMERINGSSPRÅKS BYGGSTENAR

Läs mer

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring

Klassdeklaration. Metoddeklaration. Parameteröverföring Syntax: Class Declaration Modifier Class Body Basic Class Member Klassdeklaration class Class Member Field Declaration Constructor Declaration Method Declaration Identifier Class Associations Motsvarar

Läs mer

Grundläggande datalogi - Övning 1

Grundläggande datalogi - Övning 1 Grundläggande datalogi - Övning 1 Björn Terelius October 30, 2008 Python är ett tolkat språk som kan köras interaktivt. tcs-ray:~/grudat08>python >>> 11+3*4 23 >>> a = 15 >>> b=a >>> print "a =", a, "b

Läs mer

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk

Föreläsning 2 Programmeringsteknik DD1310. Programmering. Programspråk Föreläsning 2 steknik DD1310 python introduktion Variabler Datatyp Aritmetiska operatorer av typer Reserverade ord logiska operatorer If-sats kommentarer funktioner betyder att instruera en dator Ett program

Läs mer

Hur man programmerar. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap

Hur man programmerar. TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap Hur man programmerar TDDC66 Datorsystem och programmering Föreläsning 3 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2014-09-05 Översikt Problemlösning: Hur ska man tänka? Datatyper Listor (forsätter

Läs mer

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016

Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Classes och Interfaces, Objects och References Objekt-orienterad programmering och design (DIT952) Niklas Broberg, 2016 Abstract class En abstract class är en class som inte kan skapa några objekt. Syfte:

Läs mer

Laboration 3, uppgift En klass för en räknare

Laboration 3, uppgift En klass för en räknare Laboration 3, uppgift 1 3.1 En klass för en räknare Ursprungligen skriven av Erland Holmström. Magnus Myreen har uppdaterat vissa delar. Hösten 2014 Anvisningar: Programmet skall utformas enligt de principer

Läs mer

Platser för att skriva och testa kod online. Workshop om programmering i matematikkurser, version 0.7 senast sparat

Platser för att skriva och testa kod online. Workshop om programmering i matematikkurser, version 0.7 senast sparat Cheat sheets Nedan finns referensblad för fyra olika programmeringsspråk, som kan bli aktuella att använda i matematikundervisning. MATLAB är en välkänd programvara för att göra matematiska beräkningar,

Läs mer

Prova på-laboration i Ruby

Prova på-laboration i Ruby Prova på-laboration i Ruby Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2008-08-06 1. Introduktion till objektorienterade språk Programmeringsspråket Ruby började

Läs mer

Språket Python - Del 2 Grundkurs i programmering med Python

Språket Python - Del 2 Grundkurs i programmering med Python Hösten 2009 Dagens lektion Funktioner Filhantering Felhantering 2 Funktioner 3 FUNKTIONER Att dela upp program Att dela upp program i mindre delar, funktioner är ett viktigt koncept i programmering. Viktigt

Läs mer

Objektorienterad programmering Föreläsning 8. Copyright Mahmud Al Hakim Agenda (halvdag)

Objektorienterad programmering Föreläsning 8. Copyright Mahmud Al Hakim  Agenda (halvdag) Objektorienterad programmering Föreläsning 8 Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@webacademy.se www.webacademy.se Agenda (halvdag) Objektorienterad programutveckling Algoritmer Algoritmkonstruktionerna Relationer

Läs mer

Objektorienterad Programkonstruktion

Objektorienterad Programkonstruktion Objektorienterad Programkonstruktion Föreläsning 9 Projektuppgift Collection, Iterator, Composite Christian Smith ccs@kth.se 1 Projektuppgift IM, skickar meddelanden mellan datorer En lite större labbuppgift,

Läs mer

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java

Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Uppdaterad: 2006-08-31 Laboration 1 - Grunderna för OOP i Java Inledning Laborationen går ut på att lära sig grunderna för objektorienterad programmering, samt motsvarande språkkonstruktioner i Java. Labben

Läs mer

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU

TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU TDDE10 m.fl. Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 6 Erik Nilsson, Institutionen för Datavetenskap, LiU På denna föreläsning: Mer om Interface Generiska klasser Undantag Nästlade klasser 1

Läs mer

Idag. statiska metoder och variabler. private/public/protected. final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering. wrapper classes

Idag. statiska metoder och variabler. private/public/protected. final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering. wrapper classes Idag statiska metoder och variabler private/public/protected final, abstrakta klasser, gränssnitt, delegering wrapper classes ett lite större exempel Objectorienterad programmering Sida 1 Vad vi vet om

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Omprov 11/11. på förmiddagen.

Omprov 11/11. på förmiddagen. Omprov 11/11 på förmiddagen Vad kommer sedan? Översättning Du har ätit upp Vill du ha godis nu? Nej, tack Jag är mätt Nej, tack Jag är full Översättning Du har ätit upp Vill du ha godis nu? Nej, tack Jag

Läs mer

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se

Programmering A. Johan Eliasson johane@cs.umu.se Programmering A Johan Eliasson johane@cs.umu.se 1 Jag Undervisar mest grundläggande programmering på Institutionen för datavetensakap Applikationsutveckling för iphone Applikationsutveckling i Java Datastrukturer

Läs mer

Objektorienterad Programmering (OOP) Murach s: kap 12-16

Objektorienterad Programmering (OOP) Murach s: kap 12-16 Objektorienterad Programmering (OOP) Murach s: kap 12-16 2013-01-28 1 Winstrand Development Objektorienterad Programmering Förkortas OOP Objektorientering innebär att man delar in koden i olika block,

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Java Sida 1 av 1 Java Sida 1 av 1 Java Mål och Syfte Målet med denna kurs i Java är att du direkt efteråt ska kunna börja utveckla dina första Javaapplikationer. Kursen ger dig många konkreta exempel på hur detta effektiva

Läs mer

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013

Tentamen ID1004 Objektorienterad programmering October 29, 2013 Tentamen för ID1004 Objektorienterad programmering (vilande kurs), 29 oktober 2013, 9-13 Denna tentamen examinerar 3.5 högskolepoäng av kursen. Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentamen består av tre sektioner.

Läs mer

Domänspecifika språk. TDP007 Konstruktion av datorspråk Föreläsning 5. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2013-02-11

Domänspecifika språk. TDP007 Konstruktion av datorspråk Föreläsning 5. Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2013-02-11 Domänspecifika språk TDP007 Konstruktion av datorspråk Föreläsning 5 Peter Dalenius Institutionen för datavetenskap 2013-02-11 Domänspecifika språk Ett domänspecifikt språk (eng. domain specific language,

Läs mer

729G06 Programmering och logik. Grafiska gränssnitt och eventdriven programmering del 2

729G06 Programmering och logik. Grafiska gränssnitt och eventdriven programmering del 2 729G06 Programmering och logik Grafiska gränssnitt och eventdriven programmering del 2 Översikt Repetition Widgetgenomgång Använda Grid Exempel Fönster Ett fönster # importera Tkinter-modulen from tkinter

Läs mer

Objektsamlingar i Java

Objektsamlingar i Java 1 (6) Objektsamlingar i Java Objektorienterad programmering 3 Syfte Att ge träning i att använda objektsamlingar i Java. Mål Efter övningen skall du kunna använda objektsamlingsklasserna ArrayList och

Läs mer

Objekt, klasser. Tillstånd Signatur Kommunikation Typ. Fält, parametrar och lokala variabler. Konstruktorer Metoder DAVA15

Objekt, klasser. Tillstånd Signatur Kommunikation Typ. Fält, parametrar och lokala variabler. Konstruktorer Metoder DAVA15 DAVA15 Objekt, klasser Vad är det? Vad är sambandet mellan dem? Vad är skillnaden mellan dem? Tillstånd Signatur Kommunikation Typ Fält, parametrar och lokala variabler Likheter och skillnader Räckvidd

Läs mer