Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLORS ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLORS ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM"

Transkript

1 ÄNGSDALS SKOLORS Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM Upprättad av: Anna Rinstham, Charlotte Dako, Charlotte Overup, Cecilia Broberg, Jane Harvigsson samt Stefan Fornestedt Adress Telefon Internet Ängsdalsvägen Bunkeflostrand (växel)

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Rektorn har ordet s. 3 Tänkvärt s. 4 Inledning, vision, mål och syfte s. 5 Vänskapsgruppen s. 6 Sammanfattning s. 7 Förväntansdokument s. 8-9 Regelverk, som styr skolans/förskolans/fritidshemmets arbete s Diskriminerings och skolagen s. 10 Barnkonventionen s Definitioner s Ängsdals skolors kartläggning och insatser s främjande och förebyggande åtgärder/personalpolicy s. 14 Ängsdals skolor, fritidshem s. 14 främjande och förebyggande arbete s. 14 nulägesrapport s. 14 sammanställning av tillbudsrapporter s. 14 analys och åtgärder s Enkätsvar s. 17 personal s. 17 elever s. 17 vårdnadshavare s. 17 Röster s personalen s. 18 elev s. 19 Årsklocka s. 20 Förebyggande arbete på Ängsdals skolor s. 21 Mål 2013/2014 långsiktiga s. 21 Mål 2013/2014 kortsiktiga s. 21 Åtgärder 2013/2014 s. 21 Viktiga kontaktuppgifter s. 22 Referenser s. 23 Bilagor 1-6 s Bilaga 1 Enkät till personalen Bilaga 2 Enkät till elever, åk F-5 Bilaga 3 Enkät till vårdnadshavare Bilaga 4 Handlingsplan Bilaga 5 Rutiner, tillbudsrapport att fylla i Bilaga 6 Rutiner, Handlingsplan att fylla i Adress Telefon Internet 2

3 Rektorn har ordet Ur Lgr 11 Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. För att våra skolor ska lyckas med detta viktiga uppdrag på ett tillfredsställande sätt, ställer det stora krav på den miljö som eleverna ska vistas i, hur vi tar hand om våra elever och hur de tar hand om varandra. Personalen på Ängsdals skolor måste leva som de lär. Om våra barn/elever ska kunna sätta in sig i andra människors situationer och respektera andras tankar och levnadssätt, måste personalen bemöta barn och elever på detta sätt och verka i samma anda. Om våra barn/elever ska kunna utveckla förmågan att uttrycka egna tankar och ställningstaganden, måste personalen ta barnen och eleverna på allvar, tillåta detta och göra dem delaktiga. Om våra barn/elever ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sig själva och sin omgivning, måste personalen skapa förutsättningarna för barn och elever att träna på detta och vara goda förebilder. Ängsdals skolor ska vara en trygg miljö, där varje barn och elev ska utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi ska verka utifrån barnets/elevens bästa och se möjligheter och lösningar istället för hinder och problem. Alla barn och elever ska tillåtas att lyckas. För att detta ska bli verklighet krävs medvetna insatser och att uppdraget tas på allvar. Ängsdals skolors likabehandlingsplan ska utgöra en viktig stöttepelare för att lyckas med detta. Johan Risborn Biträdande rektor Ängsdals skola Adress Telefon Internet 3

4 Tänkvärt Adress Telefon Internet 4

5 Inledning Ängsdals skolors verksamhet utgår från den värdegrund som beskrivs i Lgr 11 samt Lpfö 98, reviderad 2010, och främjar en arbetsmiljö där inte diskriminering, trakasserier och kränkande behandling får förekomma. Alla som verkar i skolan ska bidra aktivt till att motverka och förebygga alla former av kränkande behandling. Vision På Ängsdals skolor får varje barn och elev möjlighet att utvecklas i en trygg miljö utifrån sina egna individuella förutsättningar. Vår personal verkar alltid utifrån barnets bästa och ser möjligheter och lösningar istället för hinder och problem. Alla barn och elever hos oss tillåts att lyckas. Vi bedriver en verksamhet som ständigt utvecklas. Vi är stolta över vad vi erbjuder men vill ständigt bli bättre. Ängsdals skolor ska bidra till samhällsutvecklingen, inte anpassa sig efter den. Vår skola ska vara en skola för alla och hos oss skall alla barn och vuxna känna sig trygga och mötas med respekt. De barn och elever som lämnar oss ska vara rustade för att kunna fortsätta lyckas! Mål All verksamhet (inom företaget) ska utformas och organiseras på ett sätt som främjar likabehandling och delaktighet i alla relationer; vuxna-vuxna, vuxna-barn, barn-vuxna samt barn-barn. Syfte Syftet med Ängsdals skolors likabehandlingsplaner är att skapa förutsättningar för en trygg arbetsmiljö och tydliggöra förskolans/skolans/fritidshemmets mål för barnens/elevernas trivsel och umgänget med alla som finns på förskolan/skolan/fritidshemmet, samt tydligt informera om hur vi löser konflikter och veta vart och till vem man skall rapportera. Adress Telefon Internet 5

6 Vänskapsgruppen Vår likabehandlingsgrupp har valt att använda sig av namnet Vänskapsgruppen för att spegla vårt bemötande gentemot varandra och våra olika verksamheter, och därigenom visa vad likabehandling står för. Vänskapsgruppen har under 2012 medverkat i utbildningen Värdegrund och likabehandling i teori och praktik och där fått verktyg och insikt i hur en likabehandlingsplan bör utformas. Vänskapsgruppen har planerat att ägna minst en dag per månad för att kunna utveckla, sammanställa och effektivisera nya erfarenheter inför nästa års likabehandlingsplan. Representanterna i Vänskapsgruppen ska bestå av pedagoger från de tre olika förskolorna, fritidshemmet, årskurs F 5 samt årskurs 6 9. Årets representanter: Anna Rinstham, förskollärare Ängsdals förskola, Bunkeflostrand Charlotte Overup, förskollärare Ängsdals förskola, Bunkeflostrand Cecilia Broberg, barnskötare Ängsdals förskola, Bunkelfostrand tidigare Limhamn Charlotte Dako, genuspedagog Ängsdals förskola, Klagshamn Jane Harvigsson, fritidspedagog Ängsdals skola, F 5 samt fritidshem Stefan Fornestedt, specialpedagog Ängsdals skola, 6 9 Adress Telefon Internet 6

7 Sammanfattning Vi, som blev Vänskapsgruppen, fick i uppdrag av ledningen att delta i högskoleutbildningen Värdegrund och likabehandling i teori och praktik, 7,5 hp på Malmö högskola under Detta har väckt många tankar och idéer kring hur vi behandlar och bemöter varandra, hur vi pratar med och om varandra och kring samarbetet i vårt företag. Vårt synsätt kring normkritiskt och relationellt tänkande har utvecklats genom att vi har rannsakat oss själva och verksamhetens normer, värden, mål och visioner. Vi upptäckte genom vår kartläggning att vi arbetar normkritiskt och med likabehandling samt att vi har förstått vikten av att kontinuerligt uppdatera det främjande arbetet kring normer och värdegrund. Några vinster som arbetet med likabehandlingsarbetet genererat för företagets individer och organisation Personalen inom företagets alla enheter har utvecklat sina relationer och sin kommunikation i positiv riktning. Personalen i de olika enheterna känner en större samhörighet. Vi har även utvecklat vår struktur och organisation i hänseende att hjälpa, stötta och komplettera varandra. Denna likabehandlingsplan kommer att användas som ett levande dokument och revideras årligen. Vi hoppas med detta kunna inspirera och förmedla vikten av detta ämne till övrig personal på Ängsdals skolor. Adress Telefon Internet 7

8 Förväntansdokument Ni kan förvänta er av skolledningen att: vi ansvarar för att likabehandlingsplanen årligen revideras och utvärderas skolan/fritidshemmet samverkar genom elevråd skolan/fritidshemmet samverkar genom skolrådsmöte skolan/fritidshemmet samverkar med elevskyddsombuden på skolan elevhälsan samarbetar med kamratstödjarna skolan/fritidshemmet har rutiner för att arbeta främjande för att upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling Elever och vårdnadshavare kan förvänta sig att personalen ska: bemöta elever och vårdnadshavare med respekt och hänsyn arbeta för att vi ska acceptera varandras olikheter samt lyssna på varandra ingripa mot alla former av kränkningar, trakasserier och diskrimineringar ansvara för att skapa en lugn och trivsam arbetsmiljö/vistelsemiljö ge kontinuerlig information gällande ert/era barn ha en god dialog med hemmet arbeta för att vara goda förebilder ansvara för att kränkningar, trakasserier och diskrimineringar anmäls till rektorn/biträdande rektorn Adress Telefon Internet 8

9 Vi som personal på fritidshemmet förväntar oss av er som vårdnadshavare att: ni skaffar er löpande kännedom kring ert/era barns situation på fritidshemmet ni pratar hemma om vad kränkning, trakasserier och diskriminering är ert/era barn kommer i tid och är utvilat ert/era barn kommer till fritidshemmet med utrustning och kläder som de kan behöva under dagen om ni får vetskap om en elev är utsatt informera skolan/fritidshemmet och barnets vårdnadshavare att ni tar del av fritidshemmets information på Schoolsoft att ni följer riktlinjerna vid ert/era barns sjukdom att ni går på möten för att ta del av verksamheten och därigenom få insyn i vårt arbete med ert/era barn Vi som personal förväntar oss av dig som elev att: du arbetar för en trivsam miljö för dig och dina kamrater du respekterar och följer fritidshemmets regler du visar respekt, accepterar andras olikheter samt lyssnar på alla du respekterar och vårdar vår gemensamma arbetsmiljö du använder ett vårdat språk Adress Telefon Internet 9

10 Regelverk som styr skolans/förskolans arbete Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen (2010:800), kap 6 (Utdrag) 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Barnkonventionen Artikel 2 1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavarens ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavarens eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. Adress Telefon Internet 10

11 Artikel Konventionsstaterna är överens om att barnens utbildning skall syfta till att c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egenvärden, för vistelselandets och ursprungslandet nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen; d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan folk, etniska, nationella och religiösa grupper. Adress Telefon Internet 11

12 Definitioner Likabehandling Likabehandling är att alla elever ska behandlas så att de har lika rättigheter/möjligheter. Det betyder inte att alla ska behandlas lika. (Se direkt och indirekt diskriminering) Diskriminering Diskriminering innebär att en elev missgynnas på grundval av någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna: kön könsöverskridande identitet religion eller annan trosuppfattning etnicitet funktionsgrunder sexuell läggning ålder Diskriminering förutsätter ett maktunderläge hos den som utsätts för det. Det betyder att lärare eller annan personal på skolan/fritidshemmet kan diskriminera eleven. Elever kan däremot inte i juridisk mening diskriminera varandra. Direkt diskriminering Direkt diskriminering är när du blir sämre behandlad än en annan person i jämförbar situation. Ett exempel på direkt diskriminering är om huvudmannen för t ex. en skola nekar en elev tillträde till en viss utbildning på grund av att hon/han har en viss sexuell läggning. Indirekt diskriminering En regel eller föreskrift som framstår som neutral men i praktiken innebär att någon behandlas sämre t.ex. på grund av sin etniska tillhörighet. Ett exempel på indirekt diskriminering kan vara att en elev/ett barn missgynnas genom att tillsynes neutrala regler tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt. Trakasserier Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. (se ovan) Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot elever/barn eller mellan elev/barn och elev/barn. Adress Telefon Internet 12

13 Sexuella trakasserier Trakasserier kan också vara av sexuell natur. Det kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande. Det kan också handla om sexuell jargong. Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att det är ovälkommet. Det är du som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Kränkande behandling Ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Mobbning är en form av kränkande behandling. Både vuxna och elever kan göra sig skyldiga till kränkning. Kränkande behandling kan t.ex. vara: Fysisk (slag, knuffar, maktlekar) Verbal (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysning, blickar, gester) Texter och bilder (lappar, SMS, fotografier, sociala nätverk) Materiella (förstörelse av kläder, böcker etc.) Den utsatta personen avgör själv om han/hon känner sig kränkt. Mobbning Eleven är mobbad när han/hon upprepade gånger under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. (Olweus, 1998) Rasism Rasism är en föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitimt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Främlingsfientlighet Främlingsfientlighet betecknar en rädsla, misstro och fientlighet mot främlingar. Den riktas ofta mot invandrare och etniska och kulturella minoriteter. Till skillnad från rasism grundas främlingsfientlighet inte på en föreställning om olika mänskliga biologiska raser, utan om olika kulturer som inte borde samexistera. Homofobi Är en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en stark negativ syn på homo- och bisexualitet och homo- eller bisexuella personer. Annan kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elevs värdighet. Adress Telefon Internet 13

14 Ängsdals skolors kartläggning och insatser Främjande och förebyggande arbete - personalpolicy På Ängsdals skolor agerar och verkar personalen som en enhet. Är vi trygga i vårt sätt att agera och uttala oss, hjälper detta till att bygga upp den trygghet som vi önskar att alla som kommer i kontakt med Ängsdals skolor ska uppleva. Ett normkritiskt likabehandlingsarbete belyser orsaker till diskriminering och kränkningar snarare än behandlar symptom som synliggör och problematiserar de diskriminerande normerna snarare än det som görs till onormalt och avvikande. Dvs. vi kan i de kränkande behandlingarna i mobbningssituationer se vilka normer som finns i vår verksamhet. När vi sett dessa och medvetet arbetar med dem måste vi också fråga oss själva, vad blir den nya normen? (Bromseth & Darj, 2010) Genom normkritik är vi medvetna att det är vi som producerar och reproducerar normer och kritiserar normen istället för individen. På så sätt kan man se maktstrukturerna i verksamheten. Vi bemöter elever/barn/vuxna utifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär att vi är medvetna om att alla människor uppfattar situationer olika utifrån sina tidigare erfarenheter. Bilden av sig själv och andra påverkar din relation till andra medmänniskor. Vi på Ängsdals skolor har valt att inte arbeta efter en specifik metod utan tar godbitarna från alla. Ängsdals skolor, fritidshem Främjande och förebyggande arbete Vi arbetar med att vara tydliga mot varandra och är förebilder för våra elever genom ett trevligt bemötande gentemot alla; hälsar på varandra, skrattar tillsammans samt att vi låter eleverna vara medbestämmande. Fritidshemmet är en mötesplats för elever och personal av olika åldrar och kön från skiftande miljöer och kulturer. Tillvaron på fritidshemmet är omväxlande och mångfasetterad. Elever och personal förväntas kunna samspela socialt och klara av relationer med varandra dagligen under flera år. Självfallet uppstår konflikter och bråk, men också vänskap och kärlek. (Ur Allmänna råd och kommentarer, för att främja likabehandling. s. 17) Nulägesrapport På fritidshemmet arbetar vi kontinuerligt med den sociala kulturen. Vi samtalar med eleverna kring ordet vänskap och vad det betyder. Adress Telefon Internet 14

15 Sammanfattning av tillbudsrapport Vi har inga inrapporterade tillbud gällande kränkningar, trakasserier och/eller diskrimineringar eftersom rutinen för detta inte funnits. Till nästa revidering av likabehandlingsplanen ska nya rutiner implementeras. Analys Vi har kommit fram till att på fritidshemmet arbetas det med reflektioner och diskussioner tillsammans med eleverna. Vid kränkande behandling tar pedagogen tag i problemet med en gång. I de enkäter vi lämnade ut fann vi brister gällande frågor kring fritidshemmet och dess miljö. Vi har även kommit fram till att vi arbetar med likabehandling på olika sätt, dels genom kontinuerliga samtal med eleverna samt mer målmedvetna och pedagogiska diskussioner i personalgruppen. Vår styrka är att vi är en liten skola, vilket gör att vi ser och känner eleverna på ett sätt som gör att det är svårare att försvinna i mängden samt att vi har tid för våra elever. Vi samtalar samt leker lekar tillammans med dem. Varje år utvärderas och kartläggs verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete i både förskola, skola och fritidshem genom enkäter, föräldramöten där utvärdering sker tillsammans mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi har upprättat en årsklocka för att tydliggöra en övergripande struktur och strategi för hur vänskapsgruppen uppdaterar och genomför likabehandlingsplanen. Vi skulle behöva avsätta 1 dag/månad där vi kontinuerligt följer upp och utvärderar likabehandlingen i företaget. I skolan har vi utformat ett nytt rastvaktsschema där lärare och fritidspersonal delar på ansvaret. Vi har kommit fram till att det skulle vara bra om det fanns en fysisk loggbok där rastvakterna skulle kunna skriva in eventuella incidenter för att kunna återkoppla med följande rastvakter. Under skolans hälsovecka, som i nuläget ligger vecka 23, har vi saknat samarbete mellan verksamheterna. För att kunna väva samman verksamheterna skulle vi vilja att vi försöker införa en gemensam Hälsodag där alla, barn/elever samt pedagoger, skulle delta. Åtgärder Vi kommer att fortsätta arbeta med eleverna; samtala med dem, lyssna på dem samt visa dem att vi företräder dem. Trivselenkät för fritidshemmets elever kommer att upprättas samt besvaras på Schoolsoft en gång per läsår tillsammans med fritidspersonal. Adress Telefon Internet 15

16 Vi kommer att arbeta mer med vår arbetsmiljö genom att personal från alla enheter samt elever är med och delvis går en skyddsutbildning och delvis ser till att vi arbetar främjande med vårt arbetsklimat både psykiskt och fysiskt. På fritidshemmet kommer vi att använda oss av aktuell litteratur, händelser från t.ex. youtube.com om olika kränkande behandlingar, värderingsövningar, rollspel och diskussioner för att fortsätta vårt värdegrundsarbete. Vi kommer att diskutera med ledningen om att ändra tid för hälsoveckan från vecka 23 till densamma som förskolorna, vecka 39, där vi kommer att schemalägga tid för en gemensam Hälsodag i likabehandlingens tecken. Detta för att stärka den röda tråd som finns som en grundtanke i vårt företag. Vi kommer fortsätta utvärdera vår verksamhet tillsammans pedagoger och vårdnadshavare för att säkra det systematiska kvalitetsarbetet samt ge dem möjligheter att reflektera kring förhållningssätt, värderingar, normer och relationer. Vi kommer också att göra eleverna delaktiga genom enkäter samt elevsamtal. Vi kommer att avsätta en dag per månad för Vänskapsgruppen för vidare diskussioner kring likabehandling samt för uppföljning och utvärdering. Adress Telefon Internet 16

17 Enkätsvar Det vi har kommit fram till gällande enkäterna är att vi skulle haft en enskild enkät till fritidshemmet, eftersom den vi delade ut bara innehöll en fråga gällande verksamheten. Därav är resultatet inte direkt mätbart, vilket vi kommer att tillgodose vid nästa enkätutlämningstillfälle. Personalenkäter I de enkäter vi samlat in från personalen på skolan/fritidshemmet ser vi ett bristande intresse gällande likabehandling från personalens sida. Många av enkäterna var bara bristfälligt ifyllda, några visade på bristande kunskap kring ämnet medan några visade på stort intresse, engagemang och kunskap. Vi har ännu inte uppmärksammat några diskussioner och reflektioner kring likabehandling, men vårt mål är att nästa enkät visar ett större intresse kring ämnet. Barnenkäter Generellt sett ser vi att barnen är glada när de ska gå till skolan/fritidshemmet och de visar att barnen känner sig trygga på sin avdelning samt på gården. Det vi har uppmärksammat är att några av barnen känner en otrygghet av att Lilla sidan (F 1) ska gå till Stora sidan (2 5), vilket vi har tagit till oss och kommer att arbeta vidare med genom att arbeta mer tillsammans, främst under loven när större möjlighet finns. Vi har även tagit till oss att några av barnen önskar en förbättring av utbudet av leksaker och material i utemiljön. Enkäten visar att de yngre eleverna vet hur man är en bra kompis medan de äldre inte kan svara på frågan. Kan det bero på att de yngre eleverna vet vilka svar de vuxna vill ha medan de äldre eleverna verkligen börjat tänka efter och funderat på vad det verkligen betyder? Vårdnadshavarnas enkäter Eftersom våra enkäter var internetbaserat via Schoolsoft kunde vi inte se från vilka klasser intresset från vårdnadshavarna för att svara fanns. Detta kommer vi att ändra på vid nästa tillfälle enkäterna delas ut. Vi känner trots detta att vi har upplevt ett stort intresse angående likabehandling eller att det är en viktig fråga att arbeta med. Adress Telefon Internet 17

18 Personalens röster Att inte kränka någon. Respekt och ett medvetet tänkande om hur man behandlar varandra. + ett medvetet arbete. Att tillse att alla mår bra. Likabehandling för mig är ett sätt att arbeta och möta barn och vuxna på ett jämställt och värdigt sätt utifrån deras behov och möjligheter. Att oavsett kön, etnicitet osv. Har samma möjligheter. Mer än ett dokument, ett sorts förhållningssätt som SKA följas. Det finns inget egotänk med en likabehandlingsplan. Adress Telefon Internet 18

19 Elevernas röster Jag går inte på fritids, fast om jag skulle, skulle jag säkert känna mig trygg. Det är ju att man får kramar. Här gör man saker på fritids. Fröken tittar på en hela tiden. Jag känner mig trygg vart jag än går. Det är kul på fritids. Känner du dig trygg när du är på fritids? - Nja när jag är ensam kvar från min klass. Därför jag vet att inget händer. Adress Telefon Internet 19

20 Årsklocka Senast klar Vad ska göras? Av vem? Ansvarig September Översyn av lagar samt rekommendationer från skolverket och DO görs. Vänskapsdag under Hälsoveckan. Vänskapsgruppen Rektor Oktober/November Utforma enkäter Vänskapsgruppen Rektor Vårterminen innan revidering av LP Enkäter genomförs. För vårdnadshavare: vid föräldramöte i respektive verksamhet. Vänskapsgruppen Rektor Januari Under temadagen kommer enkät att lämnas ut och fyllas i av alla pedagoger via Schoolsoft. Vänskapsgruppen Rektor Februari/Mars/April Utvärdering av enkäter Revidering av likabehandlingsplan, färdigställd senast 30/4 Vänskapsgruppen Rektor Maj Nya vänskapsgruppen tillsätts och introduceras Gamla Vänskapsgruppen Rektor Adress Telefon Internet 20

21 Förebyggande arbete på Ängsdals skolor, fritidshem Mål 2013/2014- långsiktiga Ängsdals skolors likabehandlingsplan finns tillgänglig och är känd för personal, elever och vårdnadshavare Ängsdals skolor har skolövergripande och åldersintegrerade aktiviteter t.ex. vänskapsdag och temadagar Personal har schemalagd rastvakt Personal och elever har pedagogiska måltider tillsammans Vänskapsgruppen har skyldighet att delge personal och vårdnadshavare resultatet av utvärderingen av likabehandlingsplanen. Trivselenkät ska fyllas i på Schoolsoft under fritidsverksamheten med stöttning av personal Mål 2013/ kortsiktiga Andelen elever som anger att de blivit utsatta för kränkningar, trakasserier och/eller diskrimineringar ska minska Det ska tydligare framgå i kartläggningen vilka typer av kränkningar, trakasserier och/eller diskrimineringar som förekommer Svarsfrekvensen på trivselenkäten ska öka för att ge ett bättre underlag enkäten ska göras via Schoolsoft med stöttning av personal. Åtgärder 2013/2014 Trivselenkäten ska utformas så att det finns möjlighet för elever att exemplifiera vilka sorters kränkningar, trakasserier och/eller diskriminering som förekommer Enkäten genomförs på fritidshemmet på en i förväg bestämd och för eleverna förberedd tid för att säkerställa ett stort undersökningsunderlag Vänskapsgruppen ska sammanställa och redovisa resultatet av likabehandlingsplanen för personal på temadagen och för vårdnadshavare på föräldramöte. Adress Telefon Internet 21

22 Viktiga kontaktuppgifter DO (Diskrimineringsombudsmannen) BEO (Barn- och Elevombudsmannen) Skolverket Rektor Inger Persson Bitr. rektor Johan Risborn Förskolechef Bunkeflostrand Elsmari Ingemansson (förskolans kontor) Förskolechef Limhamn/Klagshamn Susann Pedersen (Ängsdals förskola, Limhamn) (Ängsdals förskola, Klagshamn) Skolsköterska Susanne Gustafsson Speciallärare Christine Landin Specialpedagog Stefan Fornestedt Adress Telefon Internet 22

23 Referenser: Bromseth, Janne och Darj, Frida (2010) Normkritisk pedagogik makt, lärande och strategier för förändring. Uppsala Centrum för genusvetenskaps skriftserie Lelinge, Balli (2007)Klassen som gud glömde. Gleerups Olweus, Dan (1998) Mobbning i skolan; vi vet och vad vi kan göra. Liber utbildning Barnkonventionen, (1989) artikel 2 och artikel 29 Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen (2010:800), kap 6 Skolverkets allmänna råd och kommentarer För arbete med att främja likabehandling 2006 Adress Telefon Internet 23

24 Bilaga 1 Personalenkät angående likabehandling och värdegrund 1. Vet du att det finns en likabehandlingsplan på förskolan? Ja Nej 2. Om du svarat ja, vet du var den finns? Ja Nej 3. Har du läst den? Ja Nej 4. Anser du att du har fått mer kunskap kring likabehandling efter höstens temadag med Balli Lelinge, Pia Thimgren samt Vänskapsgruppen? Ja Nej 5. Vad är likabehandling för dig nu? 6. Hur kommer du att implementera (tillämpa) din nya kunskap kring likabehandling i din verksamhet? Adress Telefon Internet 24

25 7. Hur gör du alla barn delaktiga i din verksamhet? 8. Vad är en kränkning för dig? 9. Vad är diskriminering för dig? 10. Vad är trakasserier för dig? 11. Anser du att det finns ett intresse från föräldrar angående likabehandling och vårt förhållningsätt mot kränkning, diskriminering (enligt de sju diskrimineringsgrunderna) och trakasserier? Ja Nej Adress Telefon Internet 25

26 Kön Könsöverskridande identitet Religion eller annan trosuppfattning Etnicitet Funktionsgrunder Sexuell läggning Ålder Arbetsplats: Förskola, Bunkeflostrand Förskola, Klagshamn Förskola, Limhamn Skola, F- 5 Skola 6-9 Adress Telefon Internet 26

27 Bilaga 2 Elev/barnenkät, åk F-5, angående likabehandling och värdegrund 1. Hur känner du dig när du ska gå till din förskoleklass/klass? 2. Känner du dig trygg i skolan? Ja Nej Var eller i vilken situation känner du dig trygg/inte trygg? 3. Känner du dig trygg på skolgården? Ja Nej Var eller i vilken situation känner du dig trygg/inte trygg? Adress Telefon Internet 27

28 4. Känner du dig trygg i ditt klassrum? Ja Nej Var i klassrummet eller i vilken situation känner du dig trygg/inte trygg? 5. Känner du dig trygg när du är på fritids? Ja Nej Var eller i vilken situation känner du dig trygg/inte trygg? 6. Känner du dig uppskattad/respekterad av de personer du möter i skolan? Ja Nej Hur märker du detta? Adress Telefon Internet 28

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN Ljungsgårds förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder 5.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014

Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014 Likabehandlingsplan Montessoriförskolan Tigerungen ek.för. Sundbyberg den 16/9 2014 Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever är ersatt av Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015

Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Svejserdalens Förskola 2014-2015 Förskolans logotyp: Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Svejserdalens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck

Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck Plan för lika rättigheter på förskolorna i Hålabäck Sammanställd 2013-09-05 av Maria Dahlén, Anna-Lena Glad Palm och Helena Rydén Utvärderas 1 gång per år av förskolechefer Innehållsförteckning Inledning...3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

STADSÖNS FÖRSKOLA. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet STADSÖNS FÖRSKOLA Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2013 KONTAKTUPPGIFTER Stadsöns förskola Persvägen 11 954 31 Gammelstad www.lulea.se/stadsonsforskola

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling

Skogsgläntans förskola. Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling Skogsgläntans förskola Skogsgläntans förskolas årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling 2015 Innehållsförteckning VISION, POLICY OCH ANSVAR... 3 DET ÅTGÄRDANDE

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer