.hsom en av de första frågorna kommer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".hsom en av de första frågorna kommer"

Transkript

1

2 Upptäck biblioteken! ~.' Öppettider: HUVUDBIBlIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. Kumla Vuxenavd. 2 Ir., tel Barnavd, bv., tel Utställningshall by. Måndag-torsdag Fredag lördag Söndag Filial HÄL.L.ABROTTET Tallängens skola, lel Tisdag Onsdag, torsdag och BOKMAGASINET BIB~IOTEKETS ÖPPETTIDER I SAMBAND MED HELGER KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Mara Fernstedt Postadress: KUMLA 2 Hagendalsvägen 26,lel Tisdag Utlåning av äldre böcker och tidskrifter samt försäljning av Kumlakrukor. häradskartor, vykort m.m. Fredagen den 4 november håller biblioteketöppel kl Allhelgonahelgen 5-6 november är biblioteket stängt. VÄLKOMMEN ATT LÅNA OCH LÄSA! Skoindustrimuseet Sveavägen 19. Kumla. Öppettider: Måndag stängt, tisdag-fredag 13-17, lördag, söndag För gruppbesök var god ring FRI ENTRE! Bes6ksadress: Stadshuset. Kumla torg Telefon: 019/ (växel) Nästa nummer utkommer i början av december Valåret 1994 A v kollllljunalrådet Sven-Ove Cederstmlld Redan nu kan vi konstatera att år 1994 kommer alt utgöra ett alldeles speciellt är i den framtida historieskrivningen. Om inte för annal. så för.en fantastiska sommar vi upplevt. ~ör de allra flesta har sommaren och semestern sannolikt varit perfekta. Vi nordbor har under denna sommar tillägnat oss nästan kontinentala vanor. ~et har varit för varmt all iita en sta ~g lunch mitt på dagen. Lunchen har ersatts med vila/siesta och i stället har vi älit sent pä kvällen för att sedan kanske ta en liten nallpromcnad... och givetvis har vi badat nästan varje dag... Klädseln har också varit den lättast tänkbara ~ långbyxor. långärmade skjonar och tröjor har fått hänga kvar i garderoben denna sommar. År 1994 är ett märkesår eftersom det är allmänna val till riksdag. landstingsoch kommunfullmäktige. Det speciella med de allmänna valen denna gång är att de med största sannolikhet utgör slutet för de treåriga mandatperioderna. Säken beskcd får vi dock först när...aen nya riksdagen tillträtt i oktober.hsom en av de första frågorna kommer all rösta om fyraåriga mandatperioder för såväl riksdag som landsting och kommuner. Tyvärr så kanske valet till landets _ ånga kyrkofullmäktigeförsamlingar, en 16 oktober kommer al1 hamna lite i skymundan för folkomröstningen om en svensk anslutning till den blivande Europaunionen EV. Folkomröstningen om EU. som hålls den 13 november. kan sägas vara speciell i yllerligarc ctt avscende. Alla de stora partierna som är etablerade i riksdagen är för ett medlemskap i EV. Ändå råder enligt opinionsundersökningarna tveksamhet hos allmänheten i denna fråga. Ett val som liksom kyrkofullmäktigevalet kommer lite i skymundan ärvalet till landstingen. Della trots att det äger rum på den allmänna valdagen den 18 septembcr. Ur kommunernas perspektiv - liksom för den enskilde - fyller landstinget en viktig roll. Den samlade sjukvården är traditionellt landslingcns viktigaste uppgift. För kommuncrna är samspelet med landstingen av största vikt. Nyligen har den s.k. Ädelreformen genomförts. där i princip allt ansvar för omsorgerna om de äldre - med undantag för sjukvård åvilar kommunerna. Vid kommande årsskiftc kommcr även omsorgcrna om handikappade samt särskolan att överföras till kommunerna. Nästa steg skulle kunna vara al1 överföra de lokala vårdcentralerna till respektive kommuner, dvs. en ledande princip om att den verksamhet som avser invånare inom en kommuns geografiska yta också lämpligen kan handhas av den kommunen. Omviint borde verksamheter som griper över flera kommuner ellcr. vändcr sig till ett större upptagningsområde kunna skötas av landstinget. Exempelvis skulle gymnasieskolan med fördel kunna samordnas av landstingct för hela länet. Slutligen utgör förhoppningsvis är 1994 en iinde på det bristande förtroendet för den svenska kronan och för landets kärva ekonomi. Oavsett valutgången måste den till- 3

3 trädande regeringen genomföra en stram ekonomisk politik under kommande år. som leder till att rikets finanser förbättras och tilltron till den s\ enska kronan stärks. Den situation som idag råder med en statsfinansiell kris kombinerad med en i det nännasle högkonjunktur för ex- portindustrin är minst sagt märklig liksom hela delta år. UtnyTtja din rätt denna historiska höst all RÖSTA 18 september till riksdag. landstingsoch kommunfullmäktige 16 ok'ober till kyrkofullmäktige 13 no'"embcr om anslutning till EU. O Politiska partiernas valbyråer 1994 Socialdemokraterna Torget. Kumla. tel Öppettider: sept. 1~18 LötUag 17 sept Valdagen 8-20 Moderata samlingspartiet Torget, Kumla, tel Öppettider: t2~16 sept lördag 17 sept. 1~14 Valdagen 1~19 Centerpartiet Torget. Kumla, tel Öppetllder: sept. lördag 17 sept. Valdagen Folkpartiet liberalerna Torget, Kumla, tel Öppettider: sept12-14, Lördag 17 sept Valdagen 8-20 Kristdemokratiska samhällspartiet Torget. Kumla Öppelt1der: sept. Lördag 17 sept Valdagen Vänsterpartiet TOfget. Kumla. tel Öppettider: sept lördag 17 sept. 1~13 Valdagen 8-20 Inför valen 1994 A v admillislrativ chef ToriId HilmerSSOIl _:11 till riksdag_ hmdslings- och "'IIIIIIfonullullfu II miikl ige Yalet hålls söndagen den 18 september. Vallokalerna är öppna mellan klockan och _östkort Om Du är röstberiittigad har Du fäll ett röstkort med posten. På röstkortet rinns uppgift om vilka val Du har rätt ah delta i samt vallokal och tid. OBS! Eftersom det har skett stora förändringar i "aldistriktsorganislltioileif är det viktigt art Du tittar pd röstkortet var Dit ~'k,'" rosta.' Valskjllls Röstberättigade. som bor i kommunens ytterområden och har lång väg till vallokalen, kan beställa valskjuts genom kommunledningskolltoret. tel under kontorstid till oeh med fredagen den 16 september samt,.ia valdagen. Yalskjutsen är kost _dsfri. Kyrkliga l'alen De kyrkliga valen hålls den 16 oklober. Yalen omfattar kyrkofullmäktige _amfalligheten och i Kumla försam 'gsamt direktvalda kyrkoråd i Hardemo oeh Ekeby församlingar. Yid de kyrkliga v<llen är i cn dcl fall vallokalen en annan än vid de allmänna valen. Valloklllerna iir inte öppna hcla valdagen. Se röstkortet! Vid dc kyrkliga valen avslutas poströstningen torsdagen före \ aidagen. alltså den 13 oktober. Yalskjuts kan beställas på tel under kontorstid till och med fredagen den 14 oktober. folkomröstningen om EV Söndagen den 13 november 1994 blir det folkomröstning om medlemskap i Europeiska Unionen. Du kommer an få ett särskilt röstkort för folkomröstningen. På röstkortet finns angivet tid och plats för valet. Informa.iun Om Du önskar} ttcrligare upplysningar om valct eller om de politiska partierna kan Du med fördel vända Dig till någon av particrna~ valhyråer. Kommunlcdningskontorct kan ilven stå till tjänst mcd upplysningar i praktiska frågor kring valct. O, 5

4 Kumla aktivitetscentrum - ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Kumla kommun A v fu'rsollalchef Birgitta Nibson Kumlll likchiletseenlrum. förkorta1 KAC. iir ctl samnrbt.'lsprojekt mellan Arbebro_ medlingen och Kumla kommun. ror 'ilke! kommunen slår som 1I1l~,arig hu'-udmnn. Länsarbetsnämnden har lämnat '-isst bidrag liii projektet. Under del år som KAC plancr.ls pågå beräknas ca 100 pcrwner erhålla ALU ~)sselsältning inom de olika projektgrupperna. Inom kommunen är KAC fliin. rorlmippal med NA VET - en aklh j. tetsprojckl mr arbetslösa och lålljlllidssjukskrihlll. TOIIUllfl lokaler mr liv Den l april i är förvandlades det så kallade laboratoriet vid södra fabriken i Hällabrol1cl till Kumla AklivilelScentrum. Huset. som har stått tomt se dan Yxhult lade ner sin verksamhet för cirka tio år sedan. har idag blivit centrum [ör ett femtiotal kommunala ALU-arbetarc. Laboratoriets lokaler sjuder av liv. Biståndsarbete. dataca[e och föreningspool är några exempel på \erksamheter som inryms i huset. De första som nyttade in i huset har lagt ner ett enastående arbete med alt bl.a. rcngöra lokalerna som omfattar ca m 2 och utställningshallen med sina sex meter höga fönster har fåll nya gardiner. Huset håller sig också med egen 6 kock. som ser till att dc anställda tillhandahålles lunch till självkostnadspris. En eftermiddag i vcckan kommer en representant frän Arbetsförmedlingen ut till HältabrOtlct för att hjälpa dc ALV-anställda vilkas anställningsperiod löper ut. all hitta permanenta arbeten. De olika verksamheter som idag finns inom KAC är Bislåndsgruppen Ett trettiotal personer arbetar mcd insamling a\ maskiner. möbler. leksaker. kläder m.m.. som pri\ atpersoner. organisationer och företag skänker. Inlämning, sonering och förvarin. sker i lokalerna i Hilllabrotlct. Grup pen lagar oeh reparerar vid behov oeh hämtar lyngre och skrymmande föremål. Biståndet går i försla hand till Rumänien och forna Jugosladen. men äh" tijl Baltikum. Under hasten komm~ en försia sändning at( gel till Baltikum med bl.a. sjukhussängar och skolbänkar. Transporterna ner till Rumänien och forna Jugoslavien ~a1110rdllasmcd biståndsorganisationen "Hand i Hand" i Dcgerfors. Gruppen började med att gcnomgå BI~t.illndsgrupp<:nlagar och reparerar msamhll matl.'rial. ~ägra dagars utbildning arrangerad av.rikyrkliga studieförbundet och har aärcfter fortsatt med studiecirkelverksamhel om bistånd. Dlltllcafeel Datacafeel är avsett för arbetslösa som tidigare gcnomgäll en datautbild ning eller har \iss erfarenhet av terminalarbete. Här ges de möjlighet att nyt1ja en terminal några timmar om dagen för att hålla sina kunskaper vid liv. Terminalerna är gåvor eller har lånats ut av olika företag. Som instruk- Vill Du Vara KONTAKTPERSON för en vuxen med begåvningshandikapp? töre r tjänstgör t\'å ALU-anställda. som bl.a. genomgått en 2-dagarskurs hos LärData. Föreningspoolc II Föreningspoolen ger service till kommunens föreningar. Det kan vara hjälp med tillfälliga arbeten såsom enklare upprustning. mälning. grovstädning eller administraliv hjälp med utskrifter och utskick. Studie\erksamhet T huset förekommer även en hel del sludieverksamhel. MälsäHningen är all alla ALU-anslällda skall arbeta 30 timmar per vecka och ägna resterande 10 timm r ät person]jg utveckling. Syftet är atl på detta sät! stimulera och slärka självkänslan genom kompe tcnsut\cckling. För nänarande pågår kurser i data. hushållsekonomi och bokföring. Ytterligare ALV projekt planeras och kan förhoppningsvis starta undcr hösten. Huset är stort och kan rymmll mänga verksamheter... O Vill du ha något extra meningsfullt att göra och som samtidigt är betydelsefullt för en medmänmska? Då bör du fundera på om DU vill vara kontaktperson! En del går det bra för i livet. andra möter svångheter Innan det ens har bör}al. Att ha ett begåvmngshandikapp gör att man har svårare än andra att förstå och lära SIg saker. Däremot har man förslås vanliga Inlressen, känslor och behov. Du behöver Inle någon speciell ulbildnlng. Bara vara medmänniska och bry dig om. Ibland nnger du, en biobesök. ett kort möle över en kopp kaffe eller kanske en promenad. Du får uppdragel av Lalldstlngels social- och omsorgsstyrelse genom vuxenhabllltenngen. Vill du veta mer om vad del innebär att vara kontaklperson? Ring eller skriv 1111: Vuxenhabiliteringen. Ö. Storgatan 12, Hallsbefg

5 Vedeldning förbjuds i tätorter? IllformOlion från miljö- och hälsoskyddskollloref t'örr '"iiniides husen med '"ed och koks. Då kllnde man hantera 'cd 1)1;11 lilan kunde elda. De klln~kllpemahar till stor del g:ht rorlomlde undcr den gelleration som llln iint olja ol;h el till upp\ärmning. Lär dig elda på rätt sätt Om du eldar ved på rät! säll så är vedcldning både ekonomiskt och mil jömässigt ctt bra alternativ. Mcn vcdeldning på\-crkar också grannarna. Dc kan drabbas av nedsmutsning och dålig lufl. I hus med modern fläkistyrd ventilation kan problemen bli störst. Stora vedupplag oeh buller från motorsågar och vedkapar kan också vara störande. För all undvika luktproblcll1 måste du veta en hel del om bränslets och pannans egenskaper. Det är viktigt att pannans effekt är anpassad till husets behov av värme. Den måste också användas klokt och eldas med torrt bränsle och god teknik. Vedeldning kräver betydligt mer arbete än upp värmning med el eller olja. All minska arbetsinsatserna genom alt fylla pannan och strypa lufttillförseln för all få brasan all brinna längre är inte bra. Förbränningen blir dålig och mycket a\ vcdens innehåll av energi försvinner ut genom skorstenen i form av oförbrända gaser. Det luktar illa ute. Dessutom blir det beläggningar av SOl och tjära i panna och skorsten. Risken för soteld ökar. AckUlt1ul:ttortank sparar "ed och lid God förbränning förutsätter att elden får tillräckligl med luft och att förbränningen sker vid tillräckligt hög temperatur. Brasan måste passas och ved läggas in ofta. men bara litet åt gången. Då blir utsläppet av sot och hiiisovådliga gaser så litet som möjligt. för all mins-, Utsläppen måste begränsas Villa pannorna svarar idag för ca 25 proccnt av utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige. Dessa ämnen är hälsovådliga - bl.a. cancerframkallanka din arbetsinsats kan du i stället installera en ackumulatortank till värmesystemet. Det innebär att du värmere. stor mängd vallen som sedan kan värw ma huset under cn längre tid efter det all brasan har slocknat. Ackumulatortanken ska vara ordentligt isolerad och storleken anpassas till det hus som ska värmas. Då går det ål mindre mäng. ved. Dessutom kan du ägna tiden til annal än atl passa bnlsan. dc. För att minska hihsoriskcrna är dct nödvändigt all minska utsläppen av dessa ämnen. NalUfvårdsvcrkcl har tillsammans med Statens Provningsanstalt (åll i uppdrag alt utreda (rågan. Idag är det krav på alt pannor. kaminer. insatscr och kakelugnar som installeras i tätorter ska vara miljägod- _ända. Med en n~iljögodkänd panna ~m är ansluten till en ackumulatortank kan utsläppen minskas avsevärt. _ Krav på miljö\änlig,"cdeldning från år 2000 Eksjö kommun har miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagit alt restriktioner mot vedeldning ska införas. Inom dctaljplanclagt område föreslås att vedpannor som inte är miljögodkända ska vam försedda med ackull1ulatortank senast ÄT 2000 föreslås att al1:1 vedpannor i Eksjö kommun ska vara miljögodkända och kombinerade med ackumulatortank för att få användas. HJART - LUNGRADDNING Vi ger oss Inte! Vi har nått ut 1111 I samband med revideringen av Kumla kommuns miljöprogram diskuteras "edeldningen. Vedeldning i pannor som inte är avsedda för varaktig \'edeldning - Lex. kombipannor som inte är miljögodkända - föreslås förbjudas inom områden med detaljplan från år2000. Vad gäller ö, riga ' edpannor som intc är miljögodkända före slås från samma tidpunkt att de ska vara komplellerade med ackumulatortank. Det kommer därför knappast atl bli fråga om något generellt förbud mot vedeldning i tälorter. Däremot kan det komma all ställas krav på att pannorna är av sådan konstruktion att de kan eldas ulan att ge upphov till hälsofarliga utsläpp. Du som vill ha råd om vedeldning kan viindadigtill sotningsväsendet. tel eller miljö- och hälsoskyddskontare\. tej så får du kostnadsfritt kommunens in[onnationsskrift Miljövänlig vedeldning'. O väldigt många av våra Invånare, g---- men är Inte nöjda förrän alla hjälpligt klarar av att ge första hjälpen VId ett p1ötsltgt hjärtstillestånd. Tänk på - nar Du minst anar det - kan Dina kunskaper I h}ärt-iungräddnlng rädda liv! Ytter1igare kutsel'" koft1mef tin hosten se nedanstående månader. Onsdagar kl och Sept. 7, 14, 21, 28. Okt , Nov. 2, 9,16.23, JO. Dec.7. Vi ger aven kortare repelltionskutsel'" och kan ställa upp på andra Ilder efter överenskommejse. Antalet personerlkurs är m3.lumerat st. Kostnaden är 15Q:-kr/person. Eller fullgjoro utbildlllng erhåller Du ett kursbevis. Vi kommer företrädesvis att hålla till på nya brandstallonen, Viagatan 9. men är Ni många från samma arbetsplats kan vi flytta till Er. En lika viktig utbildnlllg som hjårt-iungräddning är hur man handlar om brand bryter ut. Även här ställer vi upp och visar bl.a. hur handbrandslll.ckare fungerar, hur man släcker brand i kläder m.m. Hör av Dig snarast till Kenneth Haglund, tel ! RÄDDNiNGSTJÄNSTEN, KUMLA. 9

6 Ny renhållningsordning Information [rån golf/koll/oret Kommunfullmäktige i Kumla har antagit en Il)' renhållningsordning. Den Il) a ordningen som gäller från och med dcn 1 maj i.ar har arbetats fram a\ representanter ror dc r~nl S)dnärkeskommunerna ror:.tu därigenom rå likartade beshilllmclser i hela S)dniirkc. Möjligheterna öhr au anpassa bänj1ningen al' 3,-falllill '-:trje abonnl'nl!l beho,'.l\llilsät. "ingen är alt ahonnenterna sk:1i1 f:1 ökat annat!'iir 3\,r:lllcl och all minska ln'falhhuntc ringens miljöpherklln. För dig som är siirskilt intresserad finns rcnhmlningsordningcn i sin helhet tillgiinglig för läsning på g:llukonlnrcl i stadshuset. Nedan följer ett axllluck ur dc 1l}'11CICr som införts. Ingen bränning av trädgårdsavrall Del är numera inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom område med dctaljplan dys. tätonerna Kumla. Hällabrottet. Abytorp. Sannahed. Ekeby och Kvarntorp. Denna bestämmelse har lillkommit på grund av de klagomål som miljö- och hälsoskyddskonloret har fått i anslutning till att villaägare har eldat på sina tomter. Buntat ris ingår i den kostnadsfria hämtningen av grovsopar., Fritt att kompostera Det behövs inget Särskilt tillstånd för all kompostcra hushållsavfall om kompostcringen skcr i en behållare som är isolerad och som skyddar mot skadedjur. Föratt intressera fastighetsägarna för kompostering har en särskild broschyr skickats ut till alla villahushåll. Broschyren innehållcr lypcxcmpel på hur komposteringen skall gå till. Kommunen säljcr isolerade behållare och iivcn kompostbch<'lllure för trädgårdsavfall. För nänuarc upplysning kontakta gatukontoret, tel , Uehovsanpassad hämlning Dcn som komposterar får mindre :l\' fall atl lägga i sopsäcken. Därmed finns möjligheter att få avfallet hämtat hälften så ofta som lidigare. Om du vill ha ändrade hämtningstider. ring Varierande hämtningsintervaller kan medföra problem för personalen. Därför finns en bestämmelse i renhållningsordningen som säger att om merpartcn inom eh område vall glesare hiirntning kan kommunen bestämma att alla fastigheter inom området skall ha S<tnlllla hämtningstider. Miljöfarligt nfau lämnas tillllliljöstationen Spillolja. färgrester. kemikalier. batterier och kvicksilveravfall såsom lysrö. termometrar. barometrar och ann miljöfarligt avfall från hushåll skall lämnas till miljöstationen vid nya brandstationen, Viagatan 9 i Kumla. som utan kostnad tar emot allt miljöfarligt avfall från hushållen. I ) l A I' klllfllrimendellt Milts RUllering I en tidigare artikel har' i lillal på n) laerhelsroreningar och rt'ligiösa roreningar. I)ii "Ar rard genom roreningssråren har turen nll kommillill idrotlsrtireningarna. föreningslh'el har ändral karaktär.an blir imponerad av det svenska Wlltreningslivet. som engagerar två tredjedelar av den vuxna befolkningen och en stor andel barn och ungdomar. Föreningarna i Sverige är internationellt lt oerhört livaktiga och har så varit dan slutet av 1800-talet. Under dessa 100 år har föreningslivet lindrat karakti.ir. Dc klassiska folkrörelserna har under de allra senaste decennierna delvis tappat terräng medan andra föreningar. främst idrottsföreningar. hobbyföreningar. turistföreningar. miljörörelser. kooperation och friluftsfrämjande ökat kraftigt. Förcningslivet är skiktat så att de högre socialgrupperna har en högre anslut ning till alla typer av föreningar med undantag av dc klassiska folkrörelserna. Män är organiserade i något högre utsträckning iir kvinnor. som dock ökat sin organisationsgrad avsevärt under periodcn från millen av 1960 talct fram till \ åra dagar. ~e unga har anslutit sig till förenings -.r.:et i högre rad än tidigare. Idag är 8 av 10 ungdomar med i minst en förening. Idrotten dominerar stort med nära hälften av dc unga anslutna. Det Föreningslivet i Kumla.. främst barn till föreningsaktiva fördrar som är med i föreningsli\ct. Fiirsla tävlingen De första idrohstilvlingarna i Sverige ägde rum i KUl1lla kommun. närmare bestämt på Sanna hed midsommaren Skälet till detta var att löjtnanten vid Nerikes regemente. Victor Balck. som ledare för en grupp s\enska gymnaster hade varit i England året innan och där bli, it synnerligen imponerad av den engelska friidrotten. Sannahedstävlingarna gick därmed till den svenska idrottshistorien. Folk från hela länet strömmade till tävlingarna. som snart fick efterföljare överallt i Sverige. Victor Balek kom senare all kallas "'den svenska idrottens fader" och var en av organisatörerna av Stockholmsolympiaden Den första idrottsföreningen i Sverige - Göteborgs gymnastiksällskap - bildades Sedan tillkom riksorganis..1 tioner - först Svenska gymnastikförbundet 1891 och Svenska idrottsförbundet År 1903 bildades en topporganisation för hela den svenska idrotten. Sveriges riksidrottsförbund. Idrottsrörelsen förde länge en tynandc tillvaro och varobetydligsom massrörelse. Det var först på 1930-talet som idrollsrörelsen fick luft under vingarna och framstod som en massrörelse jämförbar med de traditionella folkrörelserna. Den första idrottsföreningen i Kumla var Yxhults idrottsförening som bilda- des 1907 och upplöstes redan Ar 1907 bildades även på Sannhed en militär idrottsförening som även den lades ned efter ",'Igra år. Dessförinnan hann den anordna idrottstävlingar på Sannahed öppna för hela Närke som drog en mångtusenhövdad publik. Idrottsföreningen Kamraterna J909 bildades Kumla idrottsförening. "

7 som <'Ir 1~13 ilndradc namnet till Idrottsföreningen Kamraterna inköptc IFK Kumla ett område omfattande fem tunnl,lild all nyltjas som idronspark. Ilär bedrevs även fotbollstrilningen invigdes parken oeh året dlirpå uppfördes läktaren. 1~33 inköpte föreningen ytterligare tre tunnland. som användes som träningsplan. Antalet medlemmar uppgick till 200 året för parkens invigmng. Fotbollsmatch I idrou.srarken på.id-ialcl. IFKs \crksamhet har omfattat olika idrottsgrenar fördelade på sektioner. Den livaktigaste grenen har varit fotboll. Som första lag i länet gick IFK upp i division 2 år 1931 och spelade i denna [ram till Perioden fick man återigen spela i division 2. Namnkunniga spelare genom tidcrna är Hans "Osten" Pettersson. Per Yngvesson och Sven Ove Svensson. BortselI frän fotboll har IFK tidvis ägnal sig ät allmän idrott. bandy. cykelsport. orientering, skidsport oeh gångsport. Inom den sistnämnda grenen var Kumlas mest framgångsrika idrottsman genom tiderna - Werner Hardmo - verksam. År 1944 innehade Wcrner 7 av 13 möjliga världsrekord i olika g<1nggrcnar. Vid Kumlatnltnpcn salle Werncr Hardmo inte mindre än tv<'l världsrekord på olika distanser. Andra fntlugängsrika gångart; hos 1FK var Anna-Grcta Nyström. Akc Andersson. Sten Olsson oeh Stig Olausson kunde IFK för första g<'lngen spola bandyplan i idroltsparken. vii ket medförde ett starkt uppsving för bandyverksamheten. Nils Nyström och AIgot Dohh\ itz var några av dc duk.' ga spelarna liksom senare Ingem, "Kvisten" Johansson. IFKs orienteringssektion var mycket alert bl.a. på 1940-talct med aktiva medlemmar som "Smen" K. E. Jansson. Stina Jutlcrström. Tage Fiig. sten. Tore Lundborg och Stig Eng lund anordnades nationell orientering med 432 deltagare och 100 funktionärer. På 50-talet letade sig broder na Harald och Roland Svensson fram i naturen med den äran. Ytterligare senare kom Bengt Widström. Det senaste sljärnskollct är Malena Jansson. som tä,rlar för den kumlastödda OK Tisaren. I takt med all olika specialinriktade idrotlsföreningarbildalshar IFK kommit att koncentrera sig nästan helt på fotboll för ah dock under scnare tid ävcn ha tagit upp ishockey och innebandy. II Andra tidiga förcningar En annan tidig idrottsrörelse man inte får glömma är skyllel. Kumla och Hallsbergs socknars skarpskytteförening bildades redan 1863mcn hade en k. utpräglat militär inriktning och sägas ha förebådat hemvärnet. De äldsta mera renodlade skytterörelsen bildades i Yxhult ret därpå till kom Hallsberg-Kum la skytteförening, 1901 Hardemo-Kumla skytteförening och 1904 Kumla skytteförening. Denna tidiga skytterörelse kritiser<ldes starkt för sina utbredda dryckesseder. r bondetågets år och världskrigets utbrottsår - upplevde skytterörelsen ett starkt uppsving och hade d, mänga hundra medlemmar i Kumla bygden. En andra blomstring upplevdes krigsvintern då enbart Kum la skytteförening hade 950 medlemmar. Efter tillkomsten av Kumlahallen 9 med dess hall för korthållsskyuc r sportskyttet i Kumla fålt ett visst uppsvmg. Tidigt ute var även Kumla Lawntennisklubb. som bildades 1922 och redan t 1930 avlöstes av Kumla tennisklubb. 194Q-talet började klubbcns Bengt I yvelius att utmärka sig på banan. Andra tidiga idrollsföreningar \ar också Kumla gymnastikförening (1926) och Yxhulls Idrottsklubb (1929). På JO-talet tillkom nya idrotts föreningar såsom Kumla brottarklubb (1933). Kumla simklubb (1935). Kum- Knnnliga delen a, Kumla gymnasllkforenmg med ledaren Margil Dobl",IIL (om "ring t935). la motorsportklubb (1936) oeh Kumla sksportklubb (1937).. lotorsportklubben fick se den nya molorstadion i Sannahed. förlagd till husarrcgcmentets gamla markcr. invigd 1948 med tävlingar inför en pu blik på pcrsoner. Specdwaysporten hade nu ett av sina starkaste fästen i Kumla. Den mest namnkunni ga föraren bland Kunlla-Indianerna Kontroll \ id en av S~1CKs lä...lingar. var 2ivetvis Evert Fransson. "KumIa Frasse". Andra framslående förare var Sven Lindholm och Göte Olsson. Publikintrcsset minskade dock i mitten av 1950-talet och medförde ekonomiska bckymmer för föreningen. Motorstadion fick förfalla och inköples a\ kommunen Så småningom kom föreningen in i en andra andning. publiken återkom och klubben är sedan många år en av de mest framgångsrika i Sverige. På 1940 och 5Q-talen tillkom andra föreningar - Stene Idrottsförening (1947). Kumla boxningsklubb (1947). Kumla Orienteringsklubb (1948). Kumla Cykelamatörer (1951) och Kumla ridklubb (1951). Bland framgångsrika idrollare under 50- och 60-talen kan nämnas Ove Adamsson (skridsko och cykel). Finn Haglund (simning). Leon Danielsson (Skytte). Ake Sandin (allmän idroll). Björn Svärd (tennis). Mals Thrygg (brottning). Bertil Elgh (bordtennis). Bertil Andersson (brottning), systrarna Sigrid och Gunda Norrman (allmän idroll). Bengt Gustafsson (bordten nis). Hans Hallblom (orientering). Ei vor Malmqvist-Johansson (spjut). Hugo Felldin (skylle) samt bröderna l-lasse och Ingvar Gunnarsson (gymnastik). O " 13

8 Utöver ovan nämnda föreningar är följande verksamma i kommunen. Obltcrvcra all förteckningen (ir hämtad ur kultur- och fritidsförvajtningens förcningsregister och att det därför i kommunen kan finnas ytterligare föreningar som ej är registrerade och därför inte finns med i förteckmngen. BMK (Badmintonklubben) Carllon Basketbollklubben Kumla Real Järsjö Bordtennisklubb Kumla Biljardklubb Bo\\ lingklubben Friends Bowlingklubben Mcrci Spare Club Bowling Team Bowlingklubben Pliggen Kumla Bågskyttcklubb Kumla SpoTtdykarklubb Kumla Amatörfiskeklubb Ekeby Idrottsförening Sannaheds Idrottsförening Stenc Idrottsförening Vialulldskolans idrottsförening Kumla Golfklubb Kumla Handikappidrottsförening Hardcmo Gymnastikförening Kumla Gymnastikförening Hällabrottcts Gymnastikförening Kumla Halldbollsförening Kumla Brukshundsklubb Kumla InnebandyCörening Korpen Kumla Motionsidrottsförbund Ryttarkamraterna Kumla Kumla SimsäIIskap Kumla Skidförening Skateboardklubbcn Spiders Ekeby Skyneförening Kumla Skytteförening Kumla SpoTtskyttar Kumla Ideella Motionsklubb Kumla VolleyboIIklubb Sannahedsryttarna l-ltilsoklubbcn Biljardklubben Stöten Kumla Vatlenskidklubb SpedeIla Kmil IlIl iil'l iiigll r Uppmärksammade tävlingar under 1940-talet var det s.k. K/lllllaloppet pli cykel. som omfattade Kumla-Hasselfors-Kumla och kördes två varv av elitklassen "ar första året för den nya tävlingen KWlIlasjöll mm, som arrangerades i vackert vädcr inför en publik _ över personcr. KumlasimmarP lyckades inte så bra i den hårda konkurrensen. Damklassen vanns dock av en Kumlaflicka. Doris Ek.som tävlade för Örebro Simsällskap. ~ KlImlarral1lpe" var en av Sveri~ förnämsta tävlingar inom gångsporten. Ofta deltog över hundra aktiva på elitnivå. Vid flera tillfällen noterades världsrekord i Kumla. Werner Hardmos insatser har ntimnts tidigare, men tilläggas bör ult även Mikae!sson satte tvli världsrekord i Kumla Klassikern Skidloppet Hallsberg KIlmia från torg till torg genomfördes bl.a med Werner I-Iardmo som segrare. Små resurser och dåliga förhållanden förr När föreningarna startade var det ofta med små resurser och under dåliga förhållanden. Torsten Jard. som ingic~ lfks förstu fotbollslag har senare _ tryckt sig sålunda: "Nutidens bidrag från samhället eller tipsmedel vore då okända saker. Allmänhetens inställning till idrolfen pd del/tiden var i många fall den, Ull //lövande (IV itlroft ansdgs se. till ingen nylla, bom'lösad energi o!ff' kraft, vilket biil1re kl/nde (II/väl/das lill "Ylligl arbete... Urrusrnillg med kläder och fotbollsskor I'lll' helt personlig och köptes för egna peng(1r och vid matcher borta gäfjde i regel den uppgörelsen all den besök/tl förel/il/gen betalade halva biljenkos/i/odel/, dell am/ra hälften blev t spelanlas personliga //lgift... Tilläggas bör all laget de försla åren spelude sina hemmamatcher på en plan nedanför Fylsta skola. Ett liknande vitlnesmål kommer från Kum1a Brottarförening. som bildades 1933.genom en artikel i Kum1aJulblad av E. Palm:.Redlm vid stortfn famjs det flog ot ~iliiga ~'om skakade pil IJumtlet åt föreningen. Vi vara ju el/dast pojkar i 15-20tirsåldem, lilan erfarenhet och tlet för en före"ing.~ bestående mest I'iktiga: ekonomiskt stöd... Vi hyrtle dock in oss i ltlrous[öreningen KmIJroternas klubbrum vi ej hatle några pengllr, sydtie vi spilm efl mai/a av tr{iull och säckar. Der rar inget liill arbete all sy en slidan. menl'i I'ore gallska ihlirdiga och 'cket illtre~'serade för ~'dr sak. Det 'k {It räll "umga h'ijllar, men dli vi äntligeli vom färdiga, dok efl betytlligt större bekymmer IIpp. Det mrlokalfrågml. I ltlrollsparkens klubbrum [alliis tlet I'arken I'allell eller I'iirme, vi höllo i.a fall på där:, ~ldade! ell ~amin med.dor, som v/ tiggde / u[[lirerna 'Ich tviift(uje oss vintertiden med snö. Aret därpå fingo vi hyra en lokal hos Joel Andersson vitl torget, /Ilen då var det färdigt med!lya bekymmer. Vår siickmarta hlev silarr /Ilsliten, och för all kll/lna for/sälta m/hte vi ovillkorligen ha e/1i1y Illalta. Pellgar saknade~' eme/- lertit!, och vi vore nog starkt 'Jetiil/kw på all ge upp \'dn vidlyftiga företag.., För den som nu oroar sig för BrolIarföreningen kan sägas au det på sikt redde upp sig även om det dröjde m nga år innan man fick vad vi idag betraktar som drägliga förhållanden. Detta hindrade dock inte BroIlarföreningen från all redan 1937 vinna 11 av 14 klubbmatcher. däribland den mot arvfienden Hallsberg. KOl11mul1en~insatser Kumla kommun har i större utsträckning än de flesta andra kommuner ställt upp för sina idrottsföreningar och i många fall kunnat erbjuda dessa goda anläggningar. I andra fall har kommunen stöttat livaktiga föreningar som själva dragit det tyngsta lasset för atl åstadkomma goda triill ings och tävlingsförhållanden. Ett annat sätt att stödja föreningllrna är genom bidrag av olika slag. Det viktigastc bidragct är det som utgår för ungdoms,'crksamhel. s.k. lokalt aktivitetsbidrag. Härutöver kan föreningarna få lokalbidrag samt bidrag för ledarutbildning. En tendens i Kumla.liksom överallt i S"erige. är att kommunen strävar efter att lägga över en större del a" ansvaret för skötseln a\ anläggningarna på berörda föreningar. Intresserad al' att gå med i någon förening? Är Du intresserad av någon förcning? Om Du har träffat föreningen på Föreningslllässan ellcr känner någon ledare kan Du givetvis lätt få kontakt med föreningen. Annars är du välkommen att besöka eller ringa till kultur- och fritidsföl'valtningen. som för register över föreningarna och kan tala om för dig vem du skall kontakta. D 14 15

9 UPPSLAGET - ett par sidor för konsumenten Kylskåpen drar allt mindre energi Electrolux RP I-U8 SLG drar minst energi. GUIIIl mer än dubbel! så myckel Sju stora kyl/svalskåp har testats av danska Förbrukcrstyrelsen och Konsumcnl"crket. Kylar och frysar drar mest hushållsel. De senaste åren har de dock blivit allt miljövänligare. De drar mindre energi och freon CFe 11 eller 12 används inte längre som köldmedium eller isoicnog. Stora kylskåp drar i allmänhet mindre el än de små. De testade skåpen har en \01)01 på 285 till 382 liter. vilket är lagom till ett fy rapersonersbushåll. Del dyraste skåpet - /-I/lsqmma Opal pills - kostar cirka kronor. AEG EIS5 KSoch Cyluula AKS385 är drygt 2 (X)() kronor billigare. Temperaturen i ett kylskåpskall vara mellan +2 och +6 grader för att malen ska hålla sig fräsch. Bosch KSK 3720 håller +6.5 grader på den översia hyllan. Den nedersia hyllan är kallast. Där ska ömtåliga matvaror som kött. fisk mejerivaror m.m. förvaras. I svalen med grönsakslådor ska temperaturen vara högre. +6 till + 12 grader, för all passa alla grönsaker. frukt Electrolux RP 1348 G och Gram har för hög temperatur i grönsakslådorna. I Bosch KSK 3720 och GI'(IIII 396 iir lådorna bra utformade och låtta atl rengöra. Termostaterna är svära all avläsa utom i Bosch och I-IlIsqwmUl. Men i Bosch m<'tste termostaten ställas på nära maxinstäjjning för all temperatu-,. ren ska hålla sig vid +5 grader. Det kan innebära att temperaturen blir för hög i skåpet när det är fullpackat. Råd & Rön nr 8/9.J Test av 15 fotolabb - bara 6 godkända.~. _. :;Ii. Fotolabben missköter sig. Del vis Råd & Röns test av hur femlon fotolabb hanterar framkallningen a, fyra olika. typiska semesterlnaturbilder. Tre postorderlabb av älta och tre snabblabb av sju fick alla motiven godkända. men nio av labben misslyckades. Av postorderiabben var t,å snäppet överlägsna - Kodak och Clas Ohlson. Clas Ohlsons bilder var dessutom billigast. Som god lrea kom Apport foto, Sämst i postordergruppen var Lofoto, som misslyckadcs med samtliga motiv. Pholoprint fick två av bilderna underkända. Men ä, en Extra Film, Josefsson och Ellos Foto fick anmärkningar. Av snabblabben gjorde Expert ogiia. Expresskort bäst ifn'in sig, Tredje b~ ta labb var Kungsholms Foto. Fuji Fotocenter klarade sig sämst. men även Fort Kort Fotoquick och Fotomix fick anmärkningar. Fotoframkallning iir ingen lit. bransch. Fotohandlarnas riksförbunp uppskattar att det framkallas 350 miljoner bilder varje år - mellan tummen och pekfingret en id'mr 1',1 :,,1 dhr en miljard kronor. Råd & Röns lest visar :tu vi bör ställ:t högll krllv pi\ folohlbbell. Rlul & Rön lir 8/94 "Nallen" kostar mer än du tror.1 mobiltelefon kostar inte så mycket. ~et intrycket vill många företag få oss att tro när de marknadsför "nallarna". De säljer dem lill ett lägt pris och informerar inte om att en mobiltelefon kos- åtskilligt mer, innan kunden har n i handen. De tre operatörerna på den svenska marknaden Telia Mobil. Comviq och Nordic Tel slåss om kunderna genom sponsring av telefonerna. En lågt pris på telefonen betyder ofta all man bin der upp sig till en viss operatör. Kostnaderna för anslutning, abonnemang och samtal kan variera rejält mellan de tre operatörerna. Många annonser om mobiltelefoner är helt vilselcdande. På senaste tiden har Konsumentverkel fåll ta emot brevoch samtal från konsumenter som känner sig lurade. Som "'allngt gäller att läsa den jillstilta texteli och illte fil bara de stota bokstärema och siffror- i amioiiseli! Mycket talar för att ut\'ccklingcn på den svenska marknaden kommer alt likna den i SA. skriver Räd & Rön. Där får man lelefonen nästan gratis, men tvingas i stället att binda upp sig till en operatör under ell antal år. Råd & Rön 'If 5194 När Du vill fråga om dina rättigheter och skyldigheter som konsument eller behöver hjälp med Din ekonomi, vänd Dig till konsumentvägledningen, tel

10 Kultur......och fritid UTSTALLNINGAR Kumla ulställninlo:~hllll Skolvägen 12, b\ 27 tu/gus/i-21 septemher J\I~r\i Kh"iniemi Skulptur m.m. 24 fepll!mbtr-/6 ol.:/obrr Sonjll Jansson Målen ll-joqktomr "l\!ö,"er och Iju~ Tema,ec"or knog barns lin;frågor Arr: Kumla bibliotek. Bokbollen. Kumla rörloamhng. SKS. Sludierorbundl."l VU'l:c:nskolan 5 IIQltmbt'r-7 dt'cembtr Ingela AggeT Lan; Agger Tc:ttil. måleri BARNTEATER HÖ':itens barntcilh:rprogram är undetplan!:'ring. Se lokalpressen. TEATER Frl'liag lj /Io\-rmbtr H Kumllllealt" Moltagniul:t'n Komedi av Bengt llran och Roland Jansson Lilnste,Ht:rn FRITIDSANLÄGGNINGAR KUMLAHALLEi' Telefon driflledareoi \al.,lmäslare kassa ~imhau maskinlsl 5886 ].t SDIHALLE"/~ Badlider: -,-. \1åndag. lorsdag.:..; Tisdag. onsdag. fredag Lördag Söndag Söndag flo.m. oktober ons! Ka,san ~ttlnger30 minuter röre bndtidens slut. Skolbad förekommer kl Lilla bassängen ärdd ofta upptagen pä eftermiddagarna. För besked ring Tisdagar iir lilla bassängen upp\llrmd till 37 grader och ilr då Himplig för Spädbarnsbad. Simunde,""lSnlng för barn och \ uxna börjar l september. Seanno. lokalpressen. \'iilkomml'n~ ~1 10\ och,:wdicdagar ar ishallen öppen kl. ~ Akmng med kluhba är då 111hhen I~.OO. ÖHlg tid lir re<;etl'erad för åklllng Ulan klubba. Reservation för C\'eniUdla änd ringar av tiderna. [tuusspär Bel)'slllng i elljusspåren "'id \ ia<kogen och DJu. padalsparken från mörkrels IIlbrolllill kl. 2:!. FRITIDSGÅRDAR: ÖppcUider: Kumlab) hilidsg:\rd måndag-torsdag Malmens hilid)i;,\rd måndag-torsdag fredag O ,(X) LOKALBOKNINGAR För pri\atpcrsoner finns del fonfarande en del lediga lider i skolorna< g}mnastiksalllr. frlimst på lördagar och söndagar. Tid bokas ho'i I.,uliur och fritidskontorel, lelefon Friskvård för Ditt välbefinnande! Välkommen deltaga i vår verksamhet, enskilt eller i grupp! e Vattengympa e Kost - viktminskning e Ryggympa _ Gruppaktivitet - Mammalbabygympa - Föredrag, temadagar e Mat - hälsa - motion _ Studiecirklar Förfrågan och tidsbeställning måndag-torsdag kl , tel eller FRISKVÄRDSCENTRALEN Djupadalsbadet, Kumla Ff?dog JO sepftm/hr kl Kumla teater Timmarna med Rila KomedI ll\ Willy Russel Länsteatern Fr('(/ag 2] o/..lober kl,!9.00 Hu~arcn. Folkets hu~ ClIdllhra show Teah:rkafe med s~l\g och musik. sketcher och stå-upp komik C'adabra-ensembJcn ISJlALLE:"O' ar öppen rör allmän åkning med siar! I'eda 37. Måndag. on~dllg ulan klubba Tisdag Ulan klubba 2UlO med klubba Torsdag ,45 med klubba Fredag med klubba Lördag med klubba utan klubbll Söndag Ulan klubba Hälsa med DAVID Välkommen till Kumlahallens 60 kvm stora träningslokal utrustad med David-maskiner, life-cyklar och steppar. Vår personal hjälper dig med individuella råd och träningsprogram för konditionsträning, rehab och träning av kroppens stora muskelgrupper. Månadskort - 1DO-kort - säsongskort m.fl. För information ring eller Vi satsar p~ friskv~rd! 18 19

11 Gruppkorsband Bokbuss hösten en service för läshungriga i kommunens ytterområden KUMLABY/SANNAHED Nedan angivna onsdagar Kumlaby skola kl Tvärgatan, Sannahed kl /9,21/9,5/10,19/10,2111,16/11,30/11, 14/12 ÅBYTORP - vid Stene skola Nedan angivna onsdagar kl /9,28/9, 12110, 26/10,9/11, 23/11, 7112, 21/12 EKEBY - vid bensinmacken Nedan angivna torsdagar klockan /9,29/9,13/10,27/10,10/11,24/11, 8112, 22/12 Tel KVARNTORP - vid gamla tvätten, Skiffervägen Nedan angivna torsdagar klockan /9.22/9,6/10,20/10,3/11,17/11.1/12. 15/12 LANDSBYGDSTURER Nynäs 19/9,17/10,14/11,12/12 Örsta" 5/9,3/10.31/10.28/11 Brånsta 26/9.24/10,21/11,19/12 Byrsta 5/9,3/10.31/10,28/11 Eneby 12/9,10/10,7/11,5/12 Hjortsberga 6/9, 4/10, 1/11, 29/11 Vallersta 13/9, 11/10,8/11,6/12 Rala 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 Berga 27/9,25/10,22111,20/12 Brändåsen' 14/9,12/10,9/ Ormesta' 21/9.19/10,16/11,21/12 FrommesIa 2219,20/10,17111,15/12 Ekeby by 29/9,27/10,24/11,22112 Björka 15/9,13/10,10/11,8/12 Öja 16/9,14/10,11/11,9/12 Förmiddagstur Vi gör dig motståndskraftig! Lär dig klara av långvariga el- och vattenavbrott. Lär känna din kommuns risker och sårbara punkter. Hitta ditt skyddsrum. Prova andningsskydd. Skaffa dig mots.!åndskraft genom att gå en HEMSKYDD FOR ALLA-kurs. För information, ta kontakt med ÖREBRO LÄNS CIVILFÖRSVARSFÖRBUND tel KOMIAANOOBOlAGET KUMLA TllYCKfRl,Wo<

Omprövning och förnyelse

Omprövning och förnyelse bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired 12-20 lord 11-14, sönd 16-18 Filialer HÄLLABROnET Tallängens

Läs mer

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~

,,' Marknaden styr. ~p~;~~äckbiblioteken!.~ Marknaden styr ~p~;~~äckbiblioteken!.~ A v kom/11/1f1alrtulel Svell-Ove Cederstrand HUVUDBIBLIOTEK ~ Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla " Vuxenavd. 2 tr., lel. 019-588190 Barnavd. bli. lel. 019-58 8189 Utställningshall

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström Kumla bibliotek Kumlan tio år Av kommunalrådet Nils Nyström Öppeltider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86) Måndag-fredag kl 12-20.

Läs mer

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Kumla bibliotek Inte bara sjukvård. Även friskvård A v konjmul1alnldet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: IIUVUDBI8L10TEK Folkets hlls, Skolvägen 12. KUMLA te! 709 RO 'IX, efter 'IX 51ängn 709 86 Månd-fred

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

1982 - ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana

1982 - ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel 88190 Månd-fred 12-20, lörd 11-14, sond 16-18 FIlialer; HALLABROTIET Tallängens skola, lel 724 13 Tisd 10-14, ensd och torsd

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Låg skatt - bra service Av kommunalrddet Nils Nyström Öppettider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 vx. efter växelns stängning direkltel 709 86 Måndag-fredag kl

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg

Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Hur ligger vi till i Kumla egentligen? Folkets hus - en kulturborg Av kommunalrådet Nils Nyström Många människor tycker om att läsa. Men det är inte så många som lycker om att läsa statistik, Men ibland

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Nr 3 nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 VALET ÄR ÖVER...3 EN TOBAKSFRI

Läs mer

www.forshaga.se Nr 5 September 2002 Lusten finns, Gråten är borta s. 7 Min sommar som Solunge s. 8-9 Grattis till EM-silvret Stefan s. 12 På besök i Forshaga -Gundegabaletten s. 2 På besök i Forshaga -Gundegabaletten

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

KONTAKTEN. Praktikarbete sommaren 2006 på Forshaga kommun s.8. Nr 3 Maj 2006. forshaga.se

KONTAKTEN. Praktikarbete sommaren 2006 på Forshaga kommun s.8. Nr 3 Maj 2006. forshaga.se Nr 3 Maj 2006 forshaga.se Praktikarbete sommaren 2006 på Forshaga kommun s.8 Ägarskiften och nya företag i Deje s.11 Tryggare bostäder för äldre s.18 Säsongsavslutning för Brukspôjkera Handbollssäsongen

Läs mer

Torleif Johansson visar kartan med de olika företagen på informationstavlan

Torleif Johansson visar kartan med de olika företagen på informationstavlan juni 2002 Vad händer på f d Scan-området? Vad händer i sommar? Är det något som står för dörren så är det sommaren och då blir Värmland fyllt med arrangemang av olika slag. sid 3 Ny samhällsplanerare Kils

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer