.hsom en av de första frågorna kommer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".hsom en av de första frågorna kommer"

Transkript

1

2 Upptäck biblioteken! ~.' Öppettider: HUVUDBIBlIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. Kumla Vuxenavd. 2 Ir., tel Barnavd, bv., tel Utställningshall by. Måndag-torsdag Fredag lördag Söndag Filial HÄL.L.ABROTTET Tallängens skola, lel Tisdag Onsdag, torsdag och BOKMAGASINET BIB~IOTEKETS ÖPPETTIDER I SAMBAND MED HELGER KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Mara Fernstedt Postadress: KUMLA 2 Hagendalsvägen 26,lel Tisdag Utlåning av äldre böcker och tidskrifter samt försäljning av Kumlakrukor. häradskartor, vykort m.m. Fredagen den 4 november håller biblioteketöppel kl Allhelgonahelgen 5-6 november är biblioteket stängt. VÄLKOMMEN ATT LÅNA OCH LÄSA! Skoindustrimuseet Sveavägen 19. Kumla. Öppettider: Måndag stängt, tisdag-fredag 13-17, lördag, söndag För gruppbesök var god ring FRI ENTRE! Bes6ksadress: Stadshuset. Kumla torg Telefon: 019/ (växel) Nästa nummer utkommer i början av december Valåret 1994 A v kollllljunalrådet Sven-Ove Cederstmlld Redan nu kan vi konstatera att år 1994 kommer alt utgöra ett alldeles speciellt är i den framtida historieskrivningen. Om inte för annal. så för.en fantastiska sommar vi upplevt. ~ör de allra flesta har sommaren och semestern sannolikt varit perfekta. Vi nordbor har under denna sommar tillägnat oss nästan kontinentala vanor. ~et har varit för varmt all iita en sta ~g lunch mitt på dagen. Lunchen har ersatts med vila/siesta och i stället har vi älit sent pä kvällen för att sedan kanske ta en liten nallpromcnad... och givetvis har vi badat nästan varje dag... Klädseln har också varit den lättast tänkbara ~ långbyxor. långärmade skjonar och tröjor har fått hänga kvar i garderoben denna sommar. År 1994 är ett märkesår eftersom det är allmänna val till riksdag. landstingsoch kommunfullmäktige. Det speciella med de allmänna valen denna gång är att de med största sannolikhet utgör slutet för de treåriga mandatperioderna. Säken beskcd får vi dock först när...aen nya riksdagen tillträtt i oktober.hsom en av de första frågorna kommer all rösta om fyraåriga mandatperioder för såväl riksdag som landsting och kommuner. Tyvärr så kanske valet till landets _ ånga kyrkofullmäktigeförsamlingar, en 16 oktober kommer al1 hamna lite i skymundan för folkomröstningen om en svensk anslutning till den blivande Europaunionen EV. Folkomröstningen om EU. som hålls den 13 november. kan sägas vara speciell i yllerligarc ctt avscende. Alla de stora partierna som är etablerade i riksdagen är för ett medlemskap i EV. Ändå råder enligt opinionsundersökningarna tveksamhet hos allmänheten i denna fråga. Ett val som liksom kyrkofullmäktigevalet kommer lite i skymundan ärvalet till landstingen. Della trots att det äger rum på den allmänna valdagen den 18 septembcr. Ur kommunernas perspektiv - liksom för den enskilde - fyller landstinget en viktig roll. Den samlade sjukvården är traditionellt landslingcns viktigaste uppgift. För kommuncrna är samspelet med landstingen av största vikt. Nyligen har den s.k. Ädelreformen genomförts. där i princip allt ansvar för omsorgerna om de äldre - med undantag för sjukvård åvilar kommunerna. Vid kommande årsskiftc kommcr även omsorgcrna om handikappade samt särskolan att överföras till kommunerna. Nästa steg skulle kunna vara al1 överföra de lokala vårdcentralerna till respektive kommuner, dvs. en ledande princip om att den verksamhet som avser invånare inom en kommuns geografiska yta också lämpligen kan handhas av den kommunen. Omviint borde verksamheter som griper över flera kommuner ellcr. vändcr sig till ett större upptagningsområde kunna skötas av landstinget. Exempelvis skulle gymnasieskolan med fördel kunna samordnas av landstingct för hela länet. Slutligen utgör förhoppningsvis är 1994 en iinde på det bristande förtroendet för den svenska kronan och för landets kärva ekonomi. Oavsett valutgången måste den till- 3

3 trädande regeringen genomföra en stram ekonomisk politik under kommande år. som leder till att rikets finanser förbättras och tilltron till den s\ enska kronan stärks. Den situation som idag råder med en statsfinansiell kris kombinerad med en i det nännasle högkonjunktur för ex- portindustrin är minst sagt märklig liksom hela delta år. UtnyTtja din rätt denna historiska höst all RÖSTA 18 september till riksdag. landstingsoch kommunfullmäktige 16 ok'ober till kyrkofullmäktige 13 no'"embcr om anslutning till EU. O Politiska partiernas valbyråer 1994 Socialdemokraterna Torget. Kumla. tel Öppettider: sept. 1~18 LötUag 17 sept Valdagen 8-20 Moderata samlingspartiet Torget, Kumla, tel Öppettider: t2~16 sept lördag 17 sept. 1~14 Valdagen 1~19 Centerpartiet Torget. Kumla, tel Öppetllder: sept. lördag 17 sept. Valdagen Folkpartiet liberalerna Torget, Kumla, tel Öppettider: sept12-14, Lördag 17 sept Valdagen 8-20 Kristdemokratiska samhällspartiet Torget. Kumla Öppelt1der: sept. Lördag 17 sept Valdagen Vänsterpartiet TOfget. Kumla. tel Öppettider: sept lördag 17 sept. 1~13 Valdagen 8-20 Inför valen 1994 A v admillislrativ chef ToriId HilmerSSOIl _:11 till riksdag_ hmdslings- och "'IIIIIIfonullullfu II miikl ige Yalet hålls söndagen den 18 september. Vallokalerna är öppna mellan klockan och _östkort Om Du är röstberiittigad har Du fäll ett röstkort med posten. På röstkortet rinns uppgift om vilka val Du har rätt ah delta i samt vallokal och tid. OBS! Eftersom det har skett stora förändringar i "aldistriktsorganislltioileif är det viktigt art Du tittar pd röstkortet var Dit ~'k,'" rosta.' Valskjllls Röstberättigade. som bor i kommunens ytterområden och har lång väg till vallokalen, kan beställa valskjuts genom kommunledningskolltoret. tel under kontorstid till oeh med fredagen den 16 september samt,.ia valdagen. Yalskjutsen är kost _dsfri. Kyrkliga l'alen De kyrkliga valen hålls den 16 oklober. Yalen omfattar kyrkofullmäktige _amfalligheten och i Kumla försam 'gsamt direktvalda kyrkoråd i Hardemo oeh Ekeby församlingar. Yid de kyrkliga v<llen är i cn dcl fall vallokalen en annan än vid de allmänna valen. Valloklllerna iir inte öppna hcla valdagen. Se röstkortet! Vid dc kyrkliga valen avslutas poströstningen torsdagen före \ aidagen. alltså den 13 oktober. Yalskjuts kan beställas på tel under kontorstid till och med fredagen den 14 oktober. folkomröstningen om EV Söndagen den 13 november 1994 blir det folkomröstning om medlemskap i Europeiska Unionen. Du kommer an få ett särskilt röstkort för folkomröstningen. På röstkortet finns angivet tid och plats för valet. Informa.iun Om Du önskar} ttcrligare upplysningar om valct eller om de politiska partierna kan Du med fördel vända Dig till någon av particrna~ valhyråer. Kommunlcdningskontorct kan ilven stå till tjänst mcd upplysningar i praktiska frågor kring valct. O, 5

4 Kumla aktivitetscentrum - ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Kumla kommun A v fu'rsollalchef Birgitta Nibson Kumlll likchiletseenlrum. förkorta1 KAC. iir ctl samnrbt.'lsprojekt mellan Arbebro_ medlingen och Kumla kommun. ror 'ilke! kommunen slår som 1I1l~,arig hu'-udmnn. Länsarbetsnämnden har lämnat '-isst bidrag liii projektet. Under del år som KAC plancr.ls pågå beräknas ca 100 pcrwner erhålla ALU ~)sselsältning inom de olika projektgrupperna. Inom kommunen är KAC fliin. rorlmippal med NA VET - en aklh j. tetsprojckl mr arbetslösa och lålljlllidssjukskrihlll. TOIIUllfl lokaler mr liv Den l april i är förvandlades det så kallade laboratoriet vid södra fabriken i Hällabrol1cl till Kumla AklivilelScentrum. Huset. som har stått tomt se dan Yxhult lade ner sin verksamhet för cirka tio år sedan. har idag blivit centrum [ör ett femtiotal kommunala ALU-arbetarc. Laboratoriets lokaler sjuder av liv. Biståndsarbete. dataca[e och föreningspool är några exempel på \erksamheter som inryms i huset. De första som nyttade in i huset har lagt ner ett enastående arbete med alt bl.a. rcngöra lokalerna som omfattar ca m 2 och utställningshallen med sina sex meter höga fönster har fåll nya gardiner. Huset håller sig också med egen 6 kock. som ser till att dc anställda tillhandahålles lunch till självkostnadspris. En eftermiddag i vcckan kommer en representant frän Arbetsförmedlingen ut till HältabrOtlct för att hjälpa dc ALV-anställda vilkas anställningsperiod löper ut. all hitta permanenta arbeten. De olika verksamheter som idag finns inom KAC är Bislåndsgruppen Ett trettiotal personer arbetar mcd insamling a\ maskiner. möbler. leksaker. kläder m.m.. som pri\ atpersoner. organisationer och företag skänker. Inlämning, sonering och förvarin. sker i lokalerna i Hilllabrotlct. Grup pen lagar oeh reparerar vid behov oeh hämtar lyngre och skrymmande föremål. Biståndet går i försla hand till Rumänien och forna Jugosladen. men äh" tijl Baltikum. Under hasten komm~ en försia sändning at( gel till Baltikum med bl.a. sjukhussängar och skolbänkar. Transporterna ner till Rumänien och forna Jugoslavien ~a1110rdllasmcd biståndsorganisationen "Hand i Hand" i Dcgerfors. Gruppen började med att gcnomgå BI~t.illndsgrupp<:nlagar och reparerar msamhll matl.'rial. ~ägra dagars utbildning arrangerad av.rikyrkliga studieförbundet och har aärcfter fortsatt med studiecirkelverksamhel om bistånd. Dlltllcafeel Datacafeel är avsett för arbetslösa som tidigare gcnomgäll en datautbild ning eller har \iss erfarenhet av terminalarbete. Här ges de möjlighet att nyt1ja en terminal några timmar om dagen för att hålla sina kunskaper vid liv. Terminalerna är gåvor eller har lånats ut av olika företag. Som instruk- Vill Du Vara KONTAKTPERSON för en vuxen med begåvningshandikapp? töre r tjänstgör t\'å ALU-anställda. som bl.a. genomgått en 2-dagarskurs hos LärData. Föreningspoolc II Föreningspoolen ger service till kommunens föreningar. Det kan vara hjälp med tillfälliga arbeten såsom enklare upprustning. mälning. grovstädning eller administraliv hjälp med utskrifter och utskick. Studie\erksamhet T huset förekommer även en hel del sludieverksamhel. MälsäHningen är all alla ALU-anslällda skall arbeta 30 timmar per vecka och ägna resterande 10 timm r ät person]jg utveckling. Syftet är atl på detta sät! stimulera och slärka självkänslan genom kompe tcnsut\cckling. För nänarande pågår kurser i data. hushållsekonomi och bokföring. Ytterligare ALV projekt planeras och kan förhoppningsvis starta undcr hösten. Huset är stort och kan rymmll mänga verksamheter... O Vill du ha något extra meningsfullt att göra och som samtidigt är betydelsefullt för en medmänmska? Då bör du fundera på om DU vill vara kontaktperson! En del går det bra för i livet. andra möter svångheter Innan det ens har bör}al. Att ha ett begåvmngshandikapp gör att man har svårare än andra att förstå och lära SIg saker. Däremot har man förslås vanliga Inlressen, känslor och behov. Du behöver Inle någon speciell ulbildnlng. Bara vara medmänniska och bry dig om. Ibland nnger du, en biobesök. ett kort möle över en kopp kaffe eller kanske en promenad. Du får uppdragel av Lalldstlngels social- och omsorgsstyrelse genom vuxenhabllltenngen. Vill du veta mer om vad del innebär att vara kontaklperson? Ring eller skriv 1111: Vuxenhabiliteringen. Ö. Storgatan 12, Hallsbefg

5 Vedeldning förbjuds i tätorter? IllformOlion från miljö- och hälsoskyddskollloref t'örr '"iiniides husen med '"ed och koks. Då kllnde man hantera 'cd 1)1;11 lilan kunde elda. De klln~kllpemahar till stor del g:ht rorlomlde undcr den gelleration som llln iint olja ol;h el till upp\ärmning. Lär dig elda på rätt sätt Om du eldar ved på rät! säll så är vedcldning både ekonomiskt och mil jömässigt ctt bra alternativ. Mcn vcdeldning på\-crkar också grannarna. Dc kan drabbas av nedsmutsning och dålig lufl. I hus med modern fläkistyrd ventilation kan problemen bli störst. Stora vedupplag oeh buller från motorsågar och vedkapar kan också vara störande. För all undvika luktproblcll1 måste du veta en hel del om bränslets och pannans egenskaper. Det är viktigt att pannans effekt är anpassad till husets behov av värme. Den måste också användas klokt och eldas med torrt bränsle och god teknik. Vedeldning kräver betydligt mer arbete än upp värmning med el eller olja. All minska arbetsinsatserna genom alt fylla pannan och strypa lufttillförseln för all få brasan all brinna längre är inte bra. Förbränningen blir dålig och mycket a\ vcdens innehåll av energi försvinner ut genom skorstenen i form av oförbrända gaser. Det luktar illa ute. Dessutom blir det beläggningar av SOl och tjära i panna och skorsten. Risken för soteld ökar. AckUlt1ul:ttortank sparar "ed och lid God förbränning förutsätter att elden får tillräckligl med luft och att förbränningen sker vid tillräckligt hög temperatur. Brasan måste passas och ved läggas in ofta. men bara litet åt gången. Då blir utsläppet av sot och hiiisovådliga gaser så litet som möjligt. för all mins-, Utsläppen måste begränsas Villa pannorna svarar idag för ca 25 proccnt av utsläppen av flyktiga organiska ämnen i Sverige. Dessa ämnen är hälsovådliga - bl.a. cancerframkallanka din arbetsinsats kan du i stället installera en ackumulatortank till värmesystemet. Det innebär att du värmere. stor mängd vallen som sedan kan värw ma huset under cn längre tid efter det all brasan har slocknat. Ackumulatortanken ska vara ordentligt isolerad och storleken anpassas till det hus som ska värmas. Då går det ål mindre mäng. ved. Dessutom kan du ägna tiden til annal än atl passa bnlsan. dc. För att minska hihsoriskcrna är dct nödvändigt all minska utsläppen av dessa ämnen. NalUfvårdsvcrkcl har tillsammans med Statens Provningsanstalt (åll i uppdrag alt utreda (rågan. Idag är det krav på alt pannor. kaminer. insatscr och kakelugnar som installeras i tätorter ska vara miljägod- _ända. Med en n~iljögodkänd panna ~m är ansluten till en ackumulatortank kan utsläppen minskas avsevärt. _ Krav på miljö\änlig,"cdeldning från år 2000 Eksjö kommun har miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagit alt restriktioner mot vedeldning ska införas. Inom dctaljplanclagt område föreslås att vedpannor som inte är miljögodkända ska vam försedda med ackull1ulatortank senast ÄT 2000 föreslås att al1:1 vedpannor i Eksjö kommun ska vara miljögodkända och kombinerade med ackumulatortank för att få användas. HJART - LUNGRADDNING Vi ger oss Inte! Vi har nått ut 1111 I samband med revideringen av Kumla kommuns miljöprogram diskuteras "edeldningen. Vedeldning i pannor som inte är avsedda för varaktig \'edeldning - Lex. kombipannor som inte är miljögodkända - föreslås förbjudas inom områden med detaljplan från år2000. Vad gäller ö, riga ' edpannor som intc är miljögodkända före slås från samma tidpunkt att de ska vara komplellerade med ackumulatortank. Det kommer därför knappast atl bli fråga om något generellt förbud mot vedeldning i tälorter. Däremot kan det komma all ställas krav på att pannorna är av sådan konstruktion att de kan eldas ulan att ge upphov till hälsofarliga utsläpp. Du som vill ha råd om vedeldning kan viindadigtill sotningsväsendet. tel eller miljö- och hälsoskyddskontare\. tej så får du kostnadsfritt kommunens in[onnationsskrift Miljövänlig vedeldning'. O väldigt många av våra Invånare, g---- men är Inte nöjda förrän alla hjälpligt klarar av att ge första hjälpen VId ett p1ötsltgt hjärtstillestånd. Tänk på - nar Du minst anar det - kan Dina kunskaper I h}ärt-iungräddnlng rädda liv! Ytter1igare kutsel'" koft1mef tin hosten se nedanstående månader. Onsdagar kl och Sept. 7, 14, 21, 28. Okt , Nov. 2, 9,16.23, JO. Dec.7. Vi ger aven kortare repelltionskutsel'" och kan ställa upp på andra Ilder efter överenskommejse. Antalet personerlkurs är m3.lumerat st. Kostnaden är 15Q:-kr/person. Eller fullgjoro utbildlllng erhåller Du ett kursbevis. Vi kommer företrädesvis att hålla till på nya brandstallonen, Viagatan 9. men är Ni många från samma arbetsplats kan vi flytta till Er. En lika viktig utbildnlllg som hjårt-iungräddning är hur man handlar om brand bryter ut. Även här ställer vi upp och visar bl.a. hur handbrandslll.ckare fungerar, hur man släcker brand i kläder m.m. Hör av Dig snarast till Kenneth Haglund, tel ! RÄDDNiNGSTJÄNSTEN, KUMLA. 9

6 Ny renhållningsordning Information [rån golf/koll/oret Kommunfullmäktige i Kumla har antagit en Il)' renhållningsordning. Den Il) a ordningen som gäller från och med dcn 1 maj i.ar har arbetats fram a\ representanter ror dc r~nl S)dnärkeskommunerna ror:.tu därigenom rå likartade beshilllmclser i hela S)dniirkc. Möjligheterna öhr au anpassa bänj1ningen al' 3,-falllill '-:trje abonnl'nl!l beho,'.l\llilsät. "ingen är alt ahonnenterna sk:1i1 f:1 ökat annat!'iir 3\,r:lllcl och all minska ln'falhhuntc ringens miljöpherklln. För dig som är siirskilt intresserad finns rcnhmlningsordningcn i sin helhet tillgiinglig för läsning på g:llukonlnrcl i stadshuset. Nedan följer ett axllluck ur dc 1l}'11CICr som införts. Ingen bränning av trädgårdsavrall Del är numera inte tillåtet att elda trädgårdsavfall inom område med dctaljplan dys. tätonerna Kumla. Hällabrottet. Abytorp. Sannahed. Ekeby och Kvarntorp. Denna bestämmelse har lillkommit på grund av de klagomål som miljö- och hälsoskyddskonloret har fått i anslutning till att villaägare har eldat på sina tomter. Buntat ris ingår i den kostnadsfria hämtningen av grovsopar., Fritt att kompostera Det behövs inget Särskilt tillstånd för all kompostcra hushållsavfall om kompostcringen skcr i en behållare som är isolerad och som skyddar mot skadedjur. Föratt intressera fastighetsägarna för kompostering har en särskild broschyr skickats ut till alla villahushåll. Broschyren innehållcr lypcxcmpel på hur komposteringen skall gå till. Kommunen säljcr isolerade behållare och iivcn kompostbch<'lllure för trädgårdsavfall. För nänuarc upplysning kontakta gatukontoret, tel , Uehovsanpassad hämlning Dcn som komposterar får mindre :l\' fall atl lägga i sopsäcken. Därmed finns möjligheter att få avfallet hämtat hälften så ofta som lidigare. Om du vill ha ändrade hämtningstider. ring Varierande hämtningsintervaller kan medföra problem för personalen. Därför finns en bestämmelse i renhållningsordningen som säger att om merpartcn inom eh område vall glesare hiirntning kan kommunen bestämma att alla fastigheter inom området skall ha S<tnlllla hämtningstider. Miljöfarligt nfau lämnas tillllliljöstationen Spillolja. färgrester. kemikalier. batterier och kvicksilveravfall såsom lysrö. termometrar. barometrar och ann miljöfarligt avfall från hushåll skall lämnas till miljöstationen vid nya brandstationen, Viagatan 9 i Kumla. som utan kostnad tar emot allt miljöfarligt avfall från hushållen. I ) l A I' klllfllrimendellt Milts RUllering I en tidigare artikel har' i lillal på n) laerhelsroreningar och rt'ligiösa roreningar. I)ii "Ar rard genom roreningssråren har turen nll kommillill idrotlsrtireningarna. föreningslh'el har ändral karaktär.an blir imponerad av det svenska Wlltreningslivet. som engagerar två tredjedelar av den vuxna befolkningen och en stor andel barn och ungdomar. Föreningarna i Sverige är internationellt lt oerhört livaktiga och har så varit dan slutet av 1800-talet. Under dessa 100 år har föreningslivet lindrat karakti.ir. Dc klassiska folkrörelserna har under de allra senaste decennierna delvis tappat terräng medan andra föreningar. främst idrottsföreningar. hobbyföreningar. turistföreningar. miljörörelser. kooperation och friluftsfrämjande ökat kraftigt. Förcningslivet är skiktat så att de högre socialgrupperna har en högre anslut ning till alla typer av föreningar med undantag av dc klassiska folkrörelserna. Män är organiserade i något högre utsträckning iir kvinnor. som dock ökat sin organisationsgrad avsevärt under periodcn från millen av 1960 talct fram till \ åra dagar. ~e unga har anslutit sig till förenings -.r.:et i högre rad än tidigare. Idag är 8 av 10 ungdomar med i minst en förening. Idrotten dominerar stort med nära hälften av dc unga anslutna. Det Föreningslivet i Kumla.. främst barn till föreningsaktiva fördrar som är med i föreningsli\ct. Fiirsla tävlingen De första idrohstilvlingarna i Sverige ägde rum i KUl1lla kommun. närmare bestämt på Sanna hed midsommaren Skälet till detta var att löjtnanten vid Nerikes regemente. Victor Balck. som ledare för en grupp s\enska gymnaster hade varit i England året innan och där bli, it synnerligen imponerad av den engelska friidrotten. Sannahedstävlingarna gick därmed till den svenska idrottshistorien. Folk från hela länet strömmade till tävlingarna. som snart fick efterföljare överallt i Sverige. Victor Balek kom senare all kallas "'den svenska idrottens fader" och var en av organisatörerna av Stockholmsolympiaden Den första idrottsföreningen i Sverige - Göteborgs gymnastiksällskap - bildades Sedan tillkom riksorganis..1 tioner - först Svenska gymnastikförbundet 1891 och Svenska idrottsförbundet År 1903 bildades en topporganisation för hela den svenska idrotten. Sveriges riksidrottsförbund. Idrottsrörelsen förde länge en tynandc tillvaro och varobetydligsom massrörelse. Det var först på 1930-talet som idrollsrörelsen fick luft under vingarna och framstod som en massrörelse jämförbar med de traditionella folkrörelserna. Den första idrottsföreningen i Kumla var Yxhults idrottsförening som bilda- des 1907 och upplöstes redan Ar 1907 bildades även på Sannhed en militär idrottsförening som även den lades ned efter ",'Igra år. Dessförinnan hann den anordna idrottstävlingar på Sannahed öppna för hela Närke som drog en mångtusenhövdad publik. Idrottsföreningen Kamraterna J909 bildades Kumla idrottsförening. "

7 som <'Ir 1~13 ilndradc namnet till Idrottsföreningen Kamraterna inköptc IFK Kumla ett område omfattande fem tunnl,lild all nyltjas som idronspark. Ilär bedrevs även fotbollstrilningen invigdes parken oeh året dlirpå uppfördes läktaren. 1~33 inköpte föreningen ytterligare tre tunnland. som användes som träningsplan. Antalet medlemmar uppgick till 200 året för parkens invigmng. Fotbollsmatch I idrou.srarken på.id-ialcl. IFKs \crksamhet har omfattat olika idrottsgrenar fördelade på sektioner. Den livaktigaste grenen har varit fotboll. Som första lag i länet gick IFK upp i division 2 år 1931 och spelade i denna [ram till Perioden fick man återigen spela i division 2. Namnkunniga spelare genom tidcrna är Hans "Osten" Pettersson. Per Yngvesson och Sven Ove Svensson. BortselI frän fotboll har IFK tidvis ägnal sig ät allmän idrott. bandy. cykelsport. orientering, skidsport oeh gångsport. Inom den sistnämnda grenen var Kumlas mest framgångsrika idrottsman genom tiderna - Werner Hardmo - verksam. År 1944 innehade Wcrner 7 av 13 möjliga världsrekord i olika g<1nggrcnar. Vid Kumlatnltnpcn salle Werncr Hardmo inte mindre än tv<'l världsrekord på olika distanser. Andra fntlugängsrika gångart; hos 1FK var Anna-Grcta Nyström. Akc Andersson. Sten Olsson oeh Stig Olausson kunde IFK för första g<'lngen spola bandyplan i idroltsparken. vii ket medförde ett starkt uppsving för bandyverksamheten. Nils Nyström och AIgot Dohh\ itz var några av dc duk.' ga spelarna liksom senare Ingem, "Kvisten" Johansson. IFKs orienteringssektion var mycket alert bl.a. på 1940-talct med aktiva medlemmar som "Smen" K. E. Jansson. Stina Jutlcrström. Tage Fiig. sten. Tore Lundborg och Stig Eng lund anordnades nationell orientering med 432 deltagare och 100 funktionärer. På 50-talet letade sig broder na Harald och Roland Svensson fram i naturen med den äran. Ytterligare senare kom Bengt Widström. Det senaste sljärnskollct är Malena Jansson. som tä,rlar för den kumlastödda OK Tisaren. I takt med all olika specialinriktade idrotlsföreningarbildalshar IFK kommit att koncentrera sig nästan helt på fotboll för ah dock under scnare tid ävcn ha tagit upp ishockey och innebandy. II Andra tidiga förcningar En annan tidig idrottsrörelse man inte får glömma är skyllel. Kumla och Hallsbergs socknars skarpskytteförening bildades redan 1863mcn hade en k. utpräglat militär inriktning och sägas ha förebådat hemvärnet. De äldsta mera renodlade skytterörelsen bildades i Yxhult ret därpå till kom Hallsberg-Kum la skytteförening, 1901 Hardemo-Kumla skytteförening och 1904 Kumla skytteförening. Denna tidiga skytterörelse kritiser<ldes starkt för sina utbredda dryckesseder. r bondetågets år och världskrigets utbrottsår - upplevde skytterörelsen ett starkt uppsving och hade d, mänga hundra medlemmar i Kumla bygden. En andra blomstring upplevdes krigsvintern då enbart Kum la skytteförening hade 950 medlemmar. Efter tillkomsten av Kumlahallen 9 med dess hall för korthållsskyuc r sportskyttet i Kumla fålt ett visst uppsvmg. Tidigt ute var även Kumla Lawntennisklubb. som bildades 1922 och redan t 1930 avlöstes av Kumla tennisklubb. 194Q-talet började klubbcns Bengt I yvelius att utmärka sig på banan. Andra tidiga idrollsföreningar \ar också Kumla gymnastikförening (1926) och Yxhulls Idrottsklubb (1929). På JO-talet tillkom nya idrotts föreningar såsom Kumla brottarklubb (1933). Kumla simklubb (1935). Kum- Knnnliga delen a, Kumla gymnasllkforenmg med ledaren Margil Dobl",IIL (om "ring t935). la motorsportklubb (1936) oeh Kumla sksportklubb (1937).. lotorsportklubben fick se den nya molorstadion i Sannahed. förlagd till husarrcgcmentets gamla markcr. invigd 1948 med tävlingar inför en pu blik på pcrsoner. Specdwaysporten hade nu ett av sina starkaste fästen i Kumla. Den mest namnkunni ga föraren bland Kunlla-Indianerna Kontroll \ id en av S~1CKs lä...lingar. var 2ivetvis Evert Fransson. "KumIa Frasse". Andra framslående förare var Sven Lindholm och Göte Olsson. Publikintrcsset minskade dock i mitten av 1950-talet och medförde ekonomiska bckymmer för föreningen. Motorstadion fick förfalla och inköples a\ kommunen Så småningom kom föreningen in i en andra andning. publiken återkom och klubben är sedan många år en av de mest framgångsrika i Sverige. På 1940 och 5Q-talen tillkom andra föreningar - Stene Idrottsförening (1947). Kumla boxningsklubb (1947). Kumla Orienteringsklubb (1948). Kumla Cykelamatörer (1951) och Kumla ridklubb (1951). Bland framgångsrika idrollare under 50- och 60-talen kan nämnas Ove Adamsson (skridsko och cykel). Finn Haglund (simning). Leon Danielsson (Skytte). Ake Sandin (allmän idroll). Björn Svärd (tennis). Mals Thrygg (brottning). Bertil Elgh (bordtennis). Bertil Andersson (brottning), systrarna Sigrid och Gunda Norrman (allmän idroll). Bengt Gustafsson (bordten nis). Hans Hallblom (orientering). Ei vor Malmqvist-Johansson (spjut). Hugo Felldin (skylle) samt bröderna l-lasse och Ingvar Gunnarsson (gymnastik). O " 13

8 Utöver ovan nämnda föreningar är följande verksamma i kommunen. Obltcrvcra all förteckningen (ir hämtad ur kultur- och fritidsförvajtningens förcningsregister och att det därför i kommunen kan finnas ytterligare föreningar som ej är registrerade och därför inte finns med i förteckmngen. BMK (Badmintonklubben) Carllon Basketbollklubben Kumla Real Järsjö Bordtennisklubb Kumla Biljardklubb Bo\\ lingklubben Friends Bowlingklubben Mcrci Spare Club Bowling Team Bowlingklubben Pliggen Kumla Bågskyttcklubb Kumla SpoTtdykarklubb Kumla Amatörfiskeklubb Ekeby Idrottsförening Sannaheds Idrottsförening Stenc Idrottsförening Vialulldskolans idrottsförening Kumla Golfklubb Kumla Handikappidrottsförening Hardcmo Gymnastikförening Kumla Gymnastikförening Hällabrottcts Gymnastikförening Kumla Halldbollsförening Kumla Brukshundsklubb Kumla InnebandyCörening Korpen Kumla Motionsidrottsförbund Ryttarkamraterna Kumla Kumla SimsäIIskap Kumla Skidförening Skateboardklubbcn Spiders Ekeby Skyneförening Kumla Skytteförening Kumla SpoTtskyttar Kumla Ideella Motionsklubb Kumla VolleyboIIklubb Sannahedsryttarna l-ltilsoklubbcn Biljardklubben Stöten Kumla Vatlenskidklubb SpedeIla Kmil IlIl iil'l iiigll r Uppmärksammade tävlingar under 1940-talet var det s.k. K/lllllaloppet pli cykel. som omfattade Kumla-Hasselfors-Kumla och kördes två varv av elitklassen "ar första året för den nya tävlingen KWlIlasjöll mm, som arrangerades i vackert vädcr inför en publik _ över personcr. KumlasimmarP lyckades inte så bra i den hårda konkurrensen. Damklassen vanns dock av en Kumlaflicka. Doris Ek.som tävlade för Örebro Simsällskap. ~ KlImlarral1lpe" var en av Sveri~ förnämsta tävlingar inom gångsporten. Ofta deltog över hundra aktiva på elitnivå. Vid flera tillfällen noterades världsrekord i Kumla. Werner Hardmos insatser har ntimnts tidigare, men tilläggas bör ult även Mikae!sson satte tvli världsrekord i Kumla Klassikern Skidloppet Hallsberg KIlmia från torg till torg genomfördes bl.a med Werner I-Iardmo som segrare. Små resurser och dåliga förhållanden förr När föreningarna startade var det ofta med små resurser och under dåliga förhållanden. Torsten Jard. som ingic~ lfks förstu fotbollslag har senare _ tryckt sig sålunda: "Nutidens bidrag från samhället eller tipsmedel vore då okända saker. Allmänhetens inställning till idrolfen pd del/tiden var i många fall den, Ull //lövande (IV itlroft ansdgs se. till ingen nylla, bom'lösad energi o!ff' kraft, vilket biil1re kl/nde (II/väl/das lill "Ylligl arbete... Urrusrnillg med kläder och fotbollsskor I'lll' helt personlig och köptes för egna peng(1r och vid matcher borta gäfjde i regel den uppgörelsen all den besök/tl förel/il/gen betalade halva biljenkos/i/odel/, dell am/ra hälften blev t spelanlas personliga //lgift... Tilläggas bör all laget de försla åren spelude sina hemmamatcher på en plan nedanför Fylsta skola. Ett liknande vitlnesmål kommer från Kum1a Brottarförening. som bildades 1933.genom en artikel i Kum1aJulblad av E. Palm:.Redlm vid stortfn famjs det flog ot ~iliiga ~'om skakade pil IJumtlet åt föreningen. Vi vara ju el/dast pojkar i 15-20tirsåldem, lilan erfarenhet och tlet för en före"ing.~ bestående mest I'iktiga: ekonomiskt stöd... Vi hyrtle dock in oss i ltlrous[öreningen KmIJroternas klubbrum vi ej hatle några pengllr, sydtie vi spilm efl mai/a av tr{iull och säckar. Der rar inget liill arbete all sy en slidan. menl'i I'ore gallska ihlirdiga och 'cket illtre~'serade för ~'dr sak. Det 'k {It räll "umga h'ijllar, men dli vi äntligeli vom färdiga, dok efl betytlligt större bekymmer IIpp. Det mrlokalfrågml. I ltlrollsparkens klubbrum [alliis tlet I'arken I'allell eller I'iirme, vi höllo i.a fall på där:, ~ldade! ell ~amin med.dor, som v/ tiggde / u[[lirerna 'Ich tviift(uje oss vintertiden med snö. Aret därpå fingo vi hyra en lokal hos Joel Andersson vitl torget, /Ilen då var det färdigt med!lya bekymmer. Vår siickmarta hlev silarr /Ilsliten, och för all kll/lna for/sälta m/hte vi ovillkorligen ha e/1i1y Illalta. Pellgar saknade~' eme/- lertit!, och vi vore nog starkt 'Jetiil/kw på all ge upp \'dn vidlyftiga företag.., För den som nu oroar sig för BrolIarföreningen kan sägas au det på sikt redde upp sig även om det dröjde m nga år innan man fick vad vi idag betraktar som drägliga förhållanden. Detta hindrade dock inte BroIlarföreningen från all redan 1937 vinna 11 av 14 klubbmatcher. däribland den mot arvfienden Hallsberg. KOl11mul1en~insatser Kumla kommun har i större utsträckning än de flesta andra kommuner ställt upp för sina idrottsföreningar och i många fall kunnat erbjuda dessa goda anläggningar. I andra fall har kommunen stöttat livaktiga föreningar som själva dragit det tyngsta lasset för atl åstadkomma goda triill ings och tävlingsförhållanden. Ett annat sätt att stödja föreningllrna är genom bidrag av olika slag. Det viktigastc bidragct är det som utgår för ungdoms,'crksamhel. s.k. lokalt aktivitetsbidrag. Härutöver kan föreningarna få lokalbidrag samt bidrag för ledarutbildning. En tendens i Kumla.liksom överallt i S"erige. är att kommunen strävar efter att lägga över en större del a" ansvaret för skötseln a\ anläggningarna på berörda föreningar. Intresserad al' att gå med i någon förening? Är Du intresserad av någon förcning? Om Du har träffat föreningen på Föreningslllässan ellcr känner någon ledare kan Du givetvis lätt få kontakt med föreningen. Annars är du välkommen att besöka eller ringa till kultur- och fritidsföl'valtningen. som för register över föreningarna och kan tala om för dig vem du skall kontakta. D 14 15

9 UPPSLAGET - ett par sidor för konsumenten Kylskåpen drar allt mindre energi Electrolux RP I-U8 SLG drar minst energi. GUIIIl mer än dubbel! så myckel Sju stora kyl/svalskåp har testats av danska Förbrukcrstyrelsen och Konsumcnl"crket. Kylar och frysar drar mest hushållsel. De senaste åren har de dock blivit allt miljövänligare. De drar mindre energi och freon CFe 11 eller 12 används inte längre som köldmedium eller isoicnog. Stora kylskåp drar i allmänhet mindre el än de små. De testade skåpen har en \01)01 på 285 till 382 liter. vilket är lagom till ett fy rapersonersbushåll. Del dyraste skåpet - /-I/lsqmma Opal pills - kostar cirka kronor. AEG EIS5 KSoch Cyluula AKS385 är drygt 2 (X)() kronor billigare. Temperaturen i ett kylskåpskall vara mellan +2 och +6 grader för att malen ska hålla sig fräsch. Bosch KSK 3720 håller +6.5 grader på den översia hyllan. Den nedersia hyllan är kallast. Där ska ömtåliga matvaror som kött. fisk mejerivaror m.m. förvaras. I svalen med grönsakslådor ska temperaturen vara högre. +6 till + 12 grader, för all passa alla grönsaker. frukt Electrolux RP 1348 G och Gram har för hög temperatur i grönsakslådorna. I Bosch KSK 3720 och GI'(IIII 396 iir lådorna bra utformade och låtta atl rengöra. Termostaterna är svära all avläsa utom i Bosch och I-IlIsqwmUl. Men i Bosch m<'tste termostaten ställas på nära maxinstäjjning för all temperatu-,. ren ska hålla sig vid +5 grader. Det kan innebära att temperaturen blir för hög i skåpet när det är fullpackat. Råd & Rön nr 8/9.J Test av 15 fotolabb - bara 6 godkända.~. _. :;Ii. Fotolabben missköter sig. Del vis Råd & Röns test av hur femlon fotolabb hanterar framkallningen a, fyra olika. typiska semesterlnaturbilder. Tre postorderlabb av älta och tre snabblabb av sju fick alla motiven godkända. men nio av labben misslyckades. Av postorderiabben var t,å snäppet överlägsna - Kodak och Clas Ohlson. Clas Ohlsons bilder var dessutom billigast. Som god lrea kom Apport foto, Sämst i postordergruppen var Lofoto, som misslyckadcs med samtliga motiv. Pholoprint fick två av bilderna underkända. Men ä, en Extra Film, Josefsson och Ellos Foto fick anmärkningar. Av snabblabben gjorde Expert ogiia. Expresskort bäst ifn'in sig, Tredje b~ ta labb var Kungsholms Foto. Fuji Fotocenter klarade sig sämst. men även Fort Kort Fotoquick och Fotomix fick anmärkningar. Fotoframkallning iir ingen lit. bransch. Fotohandlarnas riksförbunp uppskattar att det framkallas 350 miljoner bilder varje år - mellan tummen och pekfingret en id'mr 1',1 :,,1 dhr en miljard kronor. Råd & Röns lest visar :tu vi bör ställ:t högll krllv pi\ folohlbbell. Rlul & Rön lir 8/94 "Nallen" kostar mer än du tror.1 mobiltelefon kostar inte så mycket. ~et intrycket vill många företag få oss att tro när de marknadsför "nallarna". De säljer dem lill ett lägt pris och informerar inte om att en mobiltelefon kos- åtskilligt mer, innan kunden har n i handen. De tre operatörerna på den svenska marknaden Telia Mobil. Comviq och Nordic Tel slåss om kunderna genom sponsring av telefonerna. En lågt pris på telefonen betyder ofta all man bin der upp sig till en viss operatör. Kostnaderna för anslutning, abonnemang och samtal kan variera rejält mellan de tre operatörerna. Många annonser om mobiltelefoner är helt vilselcdande. På senaste tiden har Konsumentverkel fåll ta emot brevoch samtal från konsumenter som känner sig lurade. Som "'allngt gäller att läsa den jillstilta texteli och illte fil bara de stota bokstärema och siffror- i amioiiseli! Mycket talar för att ut\'ccklingcn på den svenska marknaden kommer alt likna den i SA. skriver Räd & Rön. Där får man lelefonen nästan gratis, men tvingas i stället att binda upp sig till en operatör under ell antal år. Råd & Rön 'If 5194 När Du vill fråga om dina rättigheter och skyldigheter som konsument eller behöver hjälp med Din ekonomi, vänd Dig till konsumentvägledningen, tel

10 Kultur......och fritid UTSTALLNINGAR Kumla ulställninlo:~hllll Skolvägen 12, b\ 27 tu/gus/i-21 septemher J\I~r\i Kh"iniemi Skulptur m.m. 24 fepll!mbtr-/6 ol.:/obrr Sonjll Jansson Målen ll-joqktomr "l\!ö,"er och Iju~ Tema,ec"or knog barns lin;frågor Arr: Kumla bibliotek. Bokbollen. Kumla rörloamhng. SKS. Sludierorbundl."l VU'l:c:nskolan 5 IIQltmbt'r-7 dt'cembtr Ingela AggeT Lan; Agger Tc:ttil. måleri BARNTEATER HÖ':itens barntcilh:rprogram är undetplan!:'ring. Se lokalpressen. TEATER Frl'liag lj /Io\-rmbtr H Kumllllealt" Moltagniul:t'n Komedi av Bengt llran och Roland Jansson Lilnste,Ht:rn FRITIDSANLÄGGNINGAR KUMLAHALLEi' Telefon driflledareoi \al.,lmäslare kassa ~imhau maskinlsl 5886 ].t SDIHALLE"/~ Badlider: -,-. \1åndag. lorsdag.:..; Tisdag. onsdag. fredag Lördag Söndag Söndag flo.m. oktober ons! Ka,san ~ttlnger30 minuter röre bndtidens slut. Skolbad förekommer kl Lilla bassängen ärdd ofta upptagen pä eftermiddagarna. För besked ring Tisdagar iir lilla bassängen upp\llrmd till 37 grader och ilr då Himplig för Spädbarnsbad. Simunde,""lSnlng för barn och \ uxna börjar l september. Seanno. lokalpressen. \'iilkomml'n~ ~1 10\ och,:wdicdagar ar ishallen öppen kl. ~ Akmng med kluhba är då 111hhen I~.OO. ÖHlg tid lir re<;etl'erad för åklllng Ulan klubba. Reservation för C\'eniUdla änd ringar av tiderna. [tuusspär Bel)'slllng i elljusspåren "'id \ ia<kogen och DJu. padalsparken från mörkrels IIlbrolllill kl. 2:!. FRITIDSGÅRDAR: ÖppcUider: Kumlab) hilidsg:\rd måndag-torsdag Malmens hilid)i;,\rd måndag-torsdag fredag O ,(X) LOKALBOKNINGAR För pri\atpcrsoner finns del fonfarande en del lediga lider i skolorna< g}mnastiksalllr. frlimst på lördagar och söndagar. Tid bokas ho'i I.,uliur och fritidskontorel, lelefon Friskvård för Ditt välbefinnande! Välkommen deltaga i vår verksamhet, enskilt eller i grupp! e Vattengympa e Kost - viktminskning e Ryggympa _ Gruppaktivitet - Mammalbabygympa - Föredrag, temadagar e Mat - hälsa - motion _ Studiecirklar Förfrågan och tidsbeställning måndag-torsdag kl , tel eller FRISKVÄRDSCENTRALEN Djupadalsbadet, Kumla Ff?dog JO sepftm/hr kl Kumla teater Timmarna med Rila KomedI ll\ Willy Russel Länsteatern Fr('(/ag 2] o/..lober kl,!9.00 Hu~arcn. Folkets hu~ ClIdllhra show Teah:rkafe med s~l\g och musik. sketcher och stå-upp komik C'adabra-ensembJcn ISJlALLE:"O' ar öppen rör allmän åkning med siar! I'eda 37. Måndag. on~dllg ulan klubba Tisdag Ulan klubba 2UlO med klubba Torsdag ,45 med klubba Fredag med klubba Lördag med klubba utan klubbll Söndag Ulan klubba Hälsa med DAVID Välkommen till Kumlahallens 60 kvm stora träningslokal utrustad med David-maskiner, life-cyklar och steppar. Vår personal hjälper dig med individuella råd och träningsprogram för konditionsträning, rehab och träning av kroppens stora muskelgrupper. Månadskort - 1DO-kort - säsongskort m.fl. För information ring eller Vi satsar p~ friskv~rd! 18 19

11 Gruppkorsband Bokbuss hösten en service för läshungriga i kommunens ytterområden KUMLABY/SANNAHED Nedan angivna onsdagar Kumlaby skola kl Tvärgatan, Sannahed kl /9,21/9,5/10,19/10,2111,16/11,30/11, 14/12 ÅBYTORP - vid Stene skola Nedan angivna onsdagar kl /9,28/9, 12110, 26/10,9/11, 23/11, 7112, 21/12 EKEBY - vid bensinmacken Nedan angivna torsdagar klockan /9,29/9,13/10,27/10,10/11,24/11, 8112, 22/12 Tel KVARNTORP - vid gamla tvätten, Skiffervägen Nedan angivna torsdagar klockan /9.22/9,6/10,20/10,3/11,17/11.1/12. 15/12 LANDSBYGDSTURER Nynäs 19/9,17/10,14/11,12/12 Örsta" 5/9,3/10.31/10.28/11 Brånsta 26/9.24/10,21/11,19/12 Byrsta 5/9,3/10.31/10,28/11 Eneby 12/9,10/10,7/11,5/12 Hjortsberga 6/9, 4/10, 1/11, 29/11 Vallersta 13/9, 11/10,8/11,6/12 Rala 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 Berga 27/9,25/10,22111,20/12 Brändåsen' 14/9,12/10,9/ Ormesta' 21/9.19/10,16/11,21/12 FrommesIa 2219,20/10,17111,15/12 Ekeby by 29/9,27/10,24/11,22112 Björka 15/9,13/10,10/11,8/12 Öja 16/9,14/10,11/11,9/12 Förmiddagstur Vi gör dig motståndskraftig! Lär dig klara av långvariga el- och vattenavbrott. Lär känna din kommuns risker och sårbara punkter. Hitta ditt skyddsrum. Prova andningsskydd. Skaffa dig mots.!åndskraft genom att gå en HEMSKYDD FOR ALLA-kurs. För information, ta kontakt med ÖREBRO LÄNS CIVILFÖRSVARSFÖRBUND tel KOMIAANOOBOlAGET KUMLA TllYCKfRl,Wo<

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Miljöenheten Vedeldning

Miljöenheten  Vedeldning Miljöenheten www.skara.se Vedeldning Lagar och regler, eldningsförbud I Skara kommun finns det särskilda bestämmelser om eldning i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. De

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Fastbränsleeldning innebär eldning av ved eller pellets i lokal eldstad, braskamin, öppen spis eller kakelugn. Miljönämnden i Hörby kommun har tagit fram riktlinjer för

Läs mer

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1

Vedeldning. MBIO - energiteknik AB 2000.03 6:1 Vedeldning ATT ELDA MED VED HAR GAMLA TRADITIONER, men på senare år har vedeldningen ifrågasatts på grund av de höga utsläppen av oförbrända ämnen som är både miljöskadliga och hälsovådliga. Kritiken är

Läs mer

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden

Vedeldningspolicy. Policy. Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Vedeldningspolicy Policy Diarienummer: KS2016/0270 Dokumentansvarig: Miljöchef Beredande politiskt organ: Miljö och byggnadsnämnden Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2016-06-16 Giltighetstid:

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2008-05-29

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2008-05-29 Plats och tid Torsdagen den 29 maj 2008 Stadshuset, Hällabrottsrummet ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Björn Eriksson (s) Annica Eriksson (s) Eva Wilhelmsson (s) Jan Norgren (s) Anna Adolfsson

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013

Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Kumla-Kultur-Natur Sommaren 2013 Konst på Hög Ett av Sveriges främsta skulpturområden! På Kvarntorpshögen öster om Kumla hittar du Konst på Hög-ett av Sveriges främsta skulpturområden. Flera av Sveriges

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer

Kultur- och fritid februari (vecka 8)

Kultur- och fritid februari (vecka 8) Kultur- och fritid 20-26 februari (vecka 8) 2017 Färgelanda fritidsgård Välkommen till Fritidsgården, vi har öppet under sportlovsveckan som vanligt! Öppettiderna är: Måndag 13.30-16.30 årskurs 4-6 17.00-19.00

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Fritidsaktiviteter Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2 (7) Fritid är viktigt! Med en aktiv fritid mår du bättre, orkar mer och känner

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Sportlov! 16-22 FEBRUARI 2009

Sportlov! 16-22 FEBRUARI 2009 Sportlov! 16-22 FEBRUARI 2009 Dags för sportlov! Vi hoppas att du ska koppla av från skolan genom att delta i många olika aktiviteter. Tänk på följande när du anmäler dig: Titta noga på vilka tider aktiviteterna

Läs mer

UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås!

UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås! 2016 LÖRDAG 20 FEBRUARI UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås! Dag: 20 feb Tid: kl. 19.00-24.00 Plats: Pingstkyrkan, Stationsg. 6 Ålder: 12-20

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER

Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER Sommarlov 15 juni 15 augusti AKTIVITETER 2017 Vecka Dag Aktivitet Plats Sida 24 14/6 Bowling Sporthallen 4 14/6 Skolavslutningsfest Lilla Kvarn 4 15/6 Öppen simskola Sångens badplats 4 16/6 Öppen simskola

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna.

Från A till Ö 2015. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Från A till Ö 2015 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsdagarna. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k c Ö e H V Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Öppettider. Måndag 28/10 13.00-19.00 Tisdag 29/10 09.00-17.00 Onsdag 30/10 13.00-19.00 Torsdag 31/10 09.00-16.00

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Valnämnden

Valnämnden Valnämnden 2010-06-14 1 Plats och tid Kyrksalen klockan 17:00-17:35 Beslutande Kjell-Åke Johansson (KD) Hans Dahm (S) Ove Emanuelsson (M) Ingemar Ryefalk (FP) Liselott Nydén (S) Jan Holm (S), tjänstgörande

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Sportlov! www.ronneby.se/ung

Sportlov! www.ronneby.se/ung Sportlov! www.ronneby.se/ung Hejsan! Du håller just nu 2012 års sportlovskatalog i din hand. Vi hoppas att just du ska hitta något som kan göra ditt sportlov till något extra. Med vänliga hälsningar Fritidsledarna

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person

Från A till Ö 2014. En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Ansvarig person Från A till Ö 2014 Ansvarig person En person från ert företag ska vara kontaktperson och ansvarig på plats under trädgårdsmässan. Barn Mässområdet är en arbetsplats under uppbyggnadstiden, stora fordon

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

PROGRAM. För höstlovet i Svalövs kommun 27 okt 2 nov 2014

PROGRAM. För höstlovet i Svalövs kommun 27 okt 2 nov 2014 PROGRAM För höstlovet i Svalövs kommun 27 okt 2 nov 2014 Under årets höstlov erbjuder föreningarna i kommunen olika aktiviteter I detta programblad hittar du vilka aktivite- I det fall det står angivet

Läs mer

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Drop in alla dagar Kl. 12:00 17:00 Tel. 0471-125 55 www.nojeshuset.nu Bowling

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Premiär inomhuskörning ons 5 okt 17.00 Nu är det äntligen dags för inomhuskörningen. Den kör vi varje onsdagkväll i Gamla skolan Lövsta. Dit tar man sig genom att köra förbi banan i Lövsta, fortsätt ner

Läs mer

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik

Vedeldning. Hänsyn och ansvar. Information 2011. Miljö & Teknik Vedeldning Hänsyn och ansvar Information 2011 Miljö & Teknik Vedeldning Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja eller el. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Föreningsbladet Program våren 2017

Föreningsbladet Program våren 2017 Föreningsbladet Program våren 2017 Foto: Per-Arne Andersson Producerat av Daglig Verksamhet Mediakontoret 2016-12-01 SOMMAR PÅ POPPEL I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Hultsfredsbygdens ridklubb Du kan rida både enskilt eller i grupp. Ridningen anpassas efter dina behov och möjligheter. Lift finns. Plats: Hultsfredsbygdens

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Förhinder; Øjvind Hatt (Bromölla), Lars Johansson (Kävlinge), Anders Åkesson (Kristianstad), Ingrid Thorneman (Helsingborg, ers Jenny Nilsson)

Förhinder; Øjvind Hatt (Bromölla), Lars Johansson (Kävlinge), Anders Åkesson (Kristianstad), Ingrid Thorneman (Helsingborg, ers Jenny Nilsson) 264 21 1(5) Vår referens Göran Jansson Bo Persson Arbetsgruppen för framtagning av riktlinjer/policy för småskalig fastbränsleeldning /samordnad hälsoskyddstillsyn/ Minnesanteckningar Dag: 26 augusti 2005

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

FRITIDSVERKSAMHET. för dig som omfattas av LSS (och några till )

FRITIDSVERKSAMHET. för dig som omfattas av LSS (och några till ) FRITIDSVERKSAMHET 2007 2009 för dig som omfattas av LSS (och några till ) Innehåll 2 Innehållsförteckning 3 Förord 4 Tillsynsverksamhet 5 Allhuset 6 Ekengården 7 Helgkorttids 8 Lägerverksamhet 9 Studiecirklar

Läs mer

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter)

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Måndag den 13 juni 2016 Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Åke Andrén-Sandberg Kirurg, 6-barnsfar långvarigt ungdomsledare

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna a k c e 8 V Sportlovsprogrammet 2013 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver föranmälan

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner

Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Föreningen omfattar medlemmar från Lund, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma/Bjärred kommuner Adress Föreningen HjärtLung i Lund Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon

Läs mer

www.hallsberg.se/hostlov

www.hallsberg.se/hostlov Hä n d h e ö r 2 s 4 p ih t o l å all kt o sb - 1 ve er gs nov t k 2 om 01 mu 5 n Äntligen höstlov! Ingen skola, inga läxor. Vad ska du hitta på då? Under lovet erbjuder vi dig massor av olika aktiviteter

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

AVFALLSSCHEMA 2015. Nyttig. www.sita.se 2016-02-29. Du med fritidsabonnemang kommer mellan oktober 2015 och mars 2016 ha tömning följande veckor:

AVFALLSSCHEMA 2015. Nyttig. www.sita.se 2016-02-29. Du med fritidsabonnemang kommer mellan oktober 2015 och mars 2016 ha tömning följande veckor: Nyttig information, värd att spara! Gäller t.o.m 2016-02-29 AVFALLSSCHEMA 2015 Privata hushåll LAHOLMS KOMMUN Vi tömmer ditt hushållskärl följande dagar: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Jämn v Ojämn

Läs mer

AVFALLSSCHEMA 2015 PRIVATA HUSHÅLL LAHOLMS KOMMUN

AVFALLSSCHEMA 2015 PRIVATA HUSHÅLL LAHOLMS KOMMUN NYTTIG INFORMATION, VÄRD ATT SPARA! Gäller t.o.m 2016-02-29 AVFALLSSCHEMA 2015 PRIVATA HUSHÅLL LAHOLMS KOMMUN Vi tömmer ditt hushållskärl följande dagar: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Jämn v Ojämn

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

MÅNADSBLAD. december 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN

MÅNADSBLAD. december 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN MÅNADSBLAD december 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Mötesplats Kristallen Torget 1 A, Klippan Kl. 13.30-15.30. Fika till självkostnadspris. Program: 5 dec Våfflor 12 dec Luciatåg Tisdagsfika Balansträning Fredagar

Läs mer

Lördag 16 februari. Söndag 17 februari

Lördag 16 februari. Söndag 17 februari Vinterlov 2013 Lördag 16 februari Skidåkning i Kvarntorpsbacken Slalom och snowboard Datum: Lördag 16 februari Tid: 10.00 16.00 Plats: Kvarntorpsbacken Kostnad: Liftkort 40 120 kr, hyra utrustning: 50

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning

Aktiviteter Hösten 2015 Rådgivning för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Hösten 2015 Bildtext: Träd i höstfärger Rådgivning för personer med funktionsnedsättning LaSSe Brukarstödcenter för dig som söker information & kvalificerad rådgivning LaSSe Brukarstödcenter

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Agility och rallylydnad 5 Scoutkåren Vikingen 6 Tipspromenad 7 Bowling 8 Bjuvs musikkår 9 Skromberga blåsorkester 11 Warhammer 40 000 13

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer