ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. för Hermods AB Org.nr. 556044-0017"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING för Hermods AB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören fr härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 - kassaflödesanalys 9 - tilläggsupplysningar 10 - underskrifter 16

2 Hermods AB Org.nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen år upprättad i KSEK. Verksamheten Hermods är Sveriges äldsta utbildningsföretag, grundat 1898, Under årens lopp har fler än 4 miljoner människor utbildats och utvecklats i Hermods regi. Idag erbjuder Hermods bl.a. kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadstjänster, gymnasieskolor och yrkesutbildning inkl yrkeshögskola Verksamheten bedrivs på ett 30-tal orter med kommuner och statliga myndigheter som främsta kunder. Kommunal vuxenutbildning omfattar svenska för invandrare (sfi), grundläggande utbildning och gymnasial utbildning för vuxna. Inom arbetsmarknadsområdet erbjuder Hermods såväl bredare förberedande arbetsmarknadsprogram som yrkesinriktade omställningsprogram, Hermods har en särskild kompetens inom yrkesområdena IT, omvårdnad, bygg samt allmänna kontorsyrken. Hermods erbjuder också olika former av förmedlingstjänster till Arbetsförmedlingen. Flerårsjämförelse /2008 Nettoomsättning Res, efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) 18,7% 21,9% 26,9% 27,3% 32,4% *Definitioner av nyckeltal, se fifitiggsupplysningar Investeringar Investeringarna under året bestod främst av projektinventarier, förbättringsåtgärder på annans fastighet samt utveckling av kurser. Ägarförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hermods Group AB, org.nr , Strukturfonden HC4 AB äger Hermods Group AB med 69,8% av aktierna. Övriga aktier i bolaget ägs av styrelsen och ledningen. Hermods AB har sex helägda dotterbolag, EC Utbildning AB, org.nr Coachning och Utveckling i Sverige AB, org.nr , NK Datacenter AB, org.nr , Utbildningsborgen i Örebro AB, org.nr , Sälj & Marknadshögskolan i Sverige AB, org.nr samt Hermods Skolor AB, org.nr Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012 präglades av fortsatt kraftig tillväxt samt lönsamhetsförbättringar. Ett antal strategiska avtal bar tecknades under året och Hermods marknadsandelar ökade. Kvalitet i verksamheten tir ett prioriterat område för Hermods och de regelbundna deltagarenkäterna visar goda resultat inom samtliga affärsområden. Sida 2 av 16

3 Flermods AB Org.nr Hermods AB förvärvade under 2012 tre verksamheter: *Utbildningsborgen i Örebro AB - bedriver sfi-verksamhet i Stockholmsområdet samt YH-utbildningar i Örebro * NK Datacenter AB - bedriver sfi-verksamhet i Helsingborg * Sälj- och Marknadshögskolan i Sverige AB - bedriver YH-utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Svenska för invandrare (sfi), Vuxenutbildning, Gymnasieskola, Yrkesutbildning samt Arbetsmarknadstjänster. Svenska för invandrare (sfi) Affärsområde sfi bedriver verksamhet på 13 orter i Sverige. Affärsområdet har under året vuxit genom förvärv (Utbildningsborgen i Örebro AB samt NK Datacenter AB) men även genom upphandlingen av Arbetsförmedlingens Yrkessvenska. Sedan våren 2012 erbjuder Hermods utbildningsinsatser i form av sfi, moduler i svenska för språksvaga, yrkessvenska, kommunikativ svenska, alternativ sfi, grundläggande vuxenutbildning i Stockholm och Göteborg samt samhällsorientering i Stockholms län. Antal elever inom sfi är ca 5000 vilket gör Hermods till den näst största privata leverantören av sfi i Sverige. Antal deltagare inom de förberedande utbildningarna Yrkessvenska och Moduler i svenska är ca Vuxenutbildning Affärsområde Vuxenutbildning innefattar grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning. Hermods erbjuder såväl distansutbildning som utbildning på plats. Under 2012 har närmare elever anmält sig till drygt kurser hos Hermods. Totalt har över betyg satts, I samband med VUX 12-reformen har affärsområdet skapat över 100 helt nya kurser. Under året har flera nya avtal tecknats med bland annat Östersund kommun, Avesta kommun, VUX 8- gruppen i Storstockholm samt med ett flertal kommuner i Södermanland. Hermods avtal med Göteborgs Stad avslutades vid årsskiftet och något nytt avtal har inte tecknats. Gymnasieskola Herrnods gymnasieverksamhet består av 5 skolor och bedrivs under två varumärken: *Design & Construction College (Stockholm, Västerås, Helsingborg och Malmö) omfattar ca 900 elever. Helsingborgsenheten startade hösten 2011 och innefattar tre årskullar från och med hösten De två övriga enheterna omfattar sedan tidigare fulla årskullar, *Hermods Gymnasium (Stockholm) startade hösten 2012 och omfattar ca 200 elever. Under hösten 2013 planeras och marknadsförs ytterligare två Hermods Gymnasium. Sida 3 av 16

4 Hermods AB Org.nr Yrkesutbildning Hermods bedriver YH-utbildningar på flera orter i landet inom alla prioriterade yrkesinriktningar. Inom Yl-I-segmentet har Hermods fortsatt att stärka sin ställning genom kvalitativa utbildningar som ligger nåra företagens behov. Kvalitetsledningssystemet har utvecklats och mycket kraft har lagts på att implementera Hermods utbildningsplattform NOVO som LMS (learning management system) och administrativt stödverktyg för samtliga YH-utbildningar, Vuxlärlingsmodellen är en satsning som tydligare lanserats från kommunerna under Hermods har satsat på att utveckla koncept, dels i samarbete med företag och dels utifrån de yrkesinriktningar vi redan har. Arbetsmarknadstjänster Inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster har året präglats av byte av avtalsportfölj. I maj förlorade Hermods avtalet Rehabiliteringstjänster, men startade istället upp avtalet Job/Uga på 6 orter runt om i Sverige samt Personlig coach på 7 orter. Från halvårsskiftet har Hermods byggt upp en organisation som hanterar stora flöden. Hermods har ca 1500 deltagare i projekten. Omsättningen i affärsområdet har ökat markant. Arbetsmarknadstjänster Inom affärsområde Arbetsmarknadstjänster har året präglats av byte av avtalsportfölj. I maj förlorade Hermods avtalet Rehabiliteringstjänster, men startade istället upp avtalet Job/Uga på 6 orter runt om i Sverige samt Personlig coach på 7 orter. Från halvårsskiftet har Hermods byggt upp en organisation som hanterar stora flöden. Hermods har ca 1500 deltagare i projekten. Omsättningen i affärsområdet har ökat markant. Bolagets förväntade framtida utveckling Marknaden för utbildningstjänster och arbetsmarknadstjänster där Hermods är aktiv är fortsatt gynnsam. Flera segment beräknas ha tillväxt de närmaste åren. Bland dessa märks särskilt arbetsmarknadstjänster och yrkesutbildningar. Under 2012 har Hermods upprättat en strategisk plan fram till I denna förväntas tillväxten vara fortsatt hög. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolagets osäkerhetsfaktorer för samtliga affärsområden kan framförallt hänföras till risken att förlora befintliga avtal med kommuner och myndigheter. För verksamhetsområdet gymnasieskolor är även de sjunkande elevkullarna en framtida utmaning. Finansiell utveckling och ställning Bolagets omsättning för 2012 uppgick till tkr ( ) och rörelseresultatet uppgick till tkr (8 062 tkr). Resultat efter skatt uppgick för 2012 till tkr (5 870 tia). Bolagets likvida medel vid årets utgång uppgår till ticr (3 215). Bolaget nyttjar en checkräkningskredit om tkr. Beviljad checkräkningskredit uppgår till tkr. Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat årets resultat Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 4 av 16

5 Hermods AB Org.nr RESULTATRÄKNING KSEK Not Rörelsens intäkter in.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat 1, Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Sida 5 av 16

6 Hermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utvecklingskostnader Balanserade utgifter för dataprogram Materiella anläggningstillgångar Förbättringskostnader på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 16

7 Hermods AB Org.nr, BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Lämnade koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 17 Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 7 av 16

8 Hermods AB Org.nr BALANSRÄKNING KSEK POSTER INOM LINJEN Not Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 21 "se not" "se not" Sida 8 av 16 /f."

9 Hermods AB Organ KASSAFLÖDESANALYS KSEK Not Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder 1, Utbetalningar till leverantörer och anställda Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för forskning m.m Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av koncernföretag Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Ändring kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från fmansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 9 av 16 byt

10 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden, När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fram till 31 december 2007 bedrev Herrnods AB sin verksamhet i kommission med den tidigare ägaren Liber AB. I samband med konunissionsförhållandets upphörande, överfördes tillgångarna från Liber AB till Hermods AB, Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Principen för balansering av utvecklingskostnader i bolaget är följande: Engångskostnader knutna till upprättande av utbildningsprojekt, som ger bolaget ekonomiska fördelar under hela projektets livslängd balanseras. Vidare balanseras även kostnader knutna till utveckling av kurser baserat på kursens ekonomiska livslängd. Kostnader som inte uppfyller dessa kriterier kostnadsförs när de uppstår. Från och med räkenskapsåret 2009 balanseras inte uppstartskostnader. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden, Pensioner Bolagets pensionsåtagande avser huvudsakligen åtaganden inom 1TP-planen och tryggas genom försäkringsavtal med Collectum. Det belopp bolaget ska bidra med för den aktuella perioden kostnadsförs löpande. Härutöver tillkommer individuella avgiftbaserade pensionsåtaganden till ledande befattningshavare. Sida I0 av 16

11 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Tjänsteuppdrag Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande läkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete Koncernförhållanden Bolaget är helägt dotterbolag till Hermods Group AB, org.nr med säte i Stockholm, som i sin tur ägs till 69,8% av strukturfonden HC4 AB med org.nr Övriga aktier i moderbolaget ägs av styrelse och ledning. Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 2 upprättas inte någon koncernredovisning. Övergripande koncernredovisning upprättas av: Hermods Group AB, Org nr med säte i Stockholm. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd, Det innebär alt koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt. Aktieägartillskott Aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Aktieägartillskott förs direkt mot Eget Kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Nettoomstittning uppdelad per rörelsegren Arbetsmarknads tjänster Gymnasieskola Yrkesutbildning Vuxenutbildning SF Övrigt Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag Inköp från koncernföretag har ej förekommit. Sida 11 av 16

12 Hermods AB Org.nr, TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Ersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag Skatterådgivning Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 4 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter inkl VD 4 4 varav kvinnor 0 0 Antal övriga befattningshavare 8 6 varav kvinnor 2 1 Sida 12 av 16

13 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 5 Skatt på årets resultat Aktuell skatt Aktuell skatt på koncernbidrag Not 6 Balanserade utvecklingskostnader Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -Il Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av månader Not 7 Balanserade utgifter för dataprogram Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år, Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Sida 13 av 16

14 ifermods AB Org,nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Inköp 89 0 Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 16 0 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år. Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3-5 år. Not 11 Andelar i koncernföretag Företag Organisationsnummer Säte Antal/K andel % Redovisat värde Redovisat värde Coachning och Utveckling i Sverige AB Stockholm 100% EC Utbildning AB Stockholm 100% Sälj och Marknadshögskolan AB Stockholm 100% Nk Datacenter All Stockholm 100% Utbildningsborgen AB Stockholm 100% Hermods Skolor AB Stockholm 100% Sida 14 av 16

15 Hermods AB Org,nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 12 Andra långfristiga fordringar Slag av fordringar Deposition Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Not 14 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel Belopp vid årets ingång Erhållna/lämnade koncernbidrag Skatt hänförlig till koncernbidrag Årets vinst Belopp vid årets utgång il Villkorade aktieägartillskott uppgår till: Not 15 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie Antal/värde vid årets ingång kr Antal/värde vid årets utgång kr Not 16 Periodiseringsfond Periodiseringsfond, taxering Not 17 Långfristiga skulder Amortering inom 1 år Amortering inom 2 till 5 år Not 18 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna soc avg på semesterlön Övriga poster i 962..,-----4, Sida 15 av 16 14

16 Hermods AB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 20 Skulder för vilka säkerheter ställts Företagsinteckningar Spärrade bankmedel Aktier i dotterbolag Bankgaranti Not 21 Ansvarsförbindelser Hermods AB har en generell obegränsad proprieborgen med kredittagare EG-utbildning AB. Stockholm Keith Fransson Verkstäl de direktör //CY 1 Mats-Olof Ljun qur7 d rdföratee'n. / Johan Hesser (Lars Sjös Vår revisionsberättelse har lämnats den KPMG AB. Magnu4 Jacobsson Aukt riserad revisor \\) Sida 16 av 16

17 Revisionsberättelse Till årsstämman i Herrnods AB, org, nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Herrnods AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige, Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen Inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändarnålsenfigheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 1 enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hermods ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsralovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkn Laen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 1-lermods AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget, Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den KPMG AB Auk s Jacobsson oriserad revisor

18

19 »Vi e6tt3 - tw,s'y FASTIGHETSÄGARNA Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Namn: Skanska Öresund AB Hyresgäst Namn: Hermods AB HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Sid 1(4) Nr: , 1 Kryss i ruta innebär attden därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: Personnr/orgnr: Aviseringsadress: MOTKOD: Box 171, Östersund Lokalens adress rmin Kommun: Malmö Fastighetsbeteckning: Trollhättan 7 Gata: Nordenskiöldsgatan 11 Trappor/hus: Lokalens nr: Lokalens användning Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användastill ÖVRIGT rå Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. i Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Lokalen hyrs ut i befintligt skick, E En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknandesarnt uppgift om vem sorn på tillträdesdagen i förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll. Areatyp Plan 1 ca m Areatyp Plan ca m Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran respektive hyresvärden rätt till högre hyra. at Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). 4 e Tillfart för bil för i- och urlastning El Plats för skylt p Plats för skyltskåp/ automat i Parkeringsplats(er) för bil(ar) 0 Garageplats(er) för bi I (ar) ii Hyrestid uppsägnings9/ Förlängningstid Hyra Indexklausul Från och med den: Till och med den: Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst manader före den avtalade hyrestidensutgång. I annat fall år kontraktet för varje gång förlängt med år månader Kronor per år exklusive nedan markerade tillägg 111 Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Fastighetsskatt le Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. >,, Fastighetsskatt ingår i hyran. Tillhandahållande av och betalning för el, va, värme, varmvatten, kyla och ventilation Mätare Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer El El 0 va Ird Värme El Varmvatten ii, Kyla,.j1, Ventilation Betalning: El Hyresgästen har eget )14 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad El Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. va Il Hyresgästen har eget a Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ii Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Värme e Hyresgästen har eget, Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad e Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Varmvatten e Hyresgästen har eget N Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad ffi Ingår i hyran. abonnemang. driftskostnadsklausul. Kyla. Hyresgästen har eget Dä Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad El Ingår i hyran. abonnemang. drlftskostnadsklausul. Ventilation G Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad E Ingår i hyran. driftskostnadsklausul Oro hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av hyresvärden )1714 hyresgästen Fastighetsägarna Sveriges formulär upprättat 2008 isamråd med SABO, Svensk Handel och Visit,. Reviderat Eftertryck förbjuds. Sign!, Sin 64/b

20 FASTIGHETSÄGARNA Avfallshantering HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr: , 1 Sid 2(4) räffat föl ande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller - - l den omfattning hyresvärden är skyldig att delstillhandahål la utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 0 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen (dock åligger det hyresvärden atttillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme). Hyresgästen förbinder sig att med renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontraktom borttransport av avfall. Il Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknandetill kronor per är. le Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen Ingår i hyran. bilaga 3 gg Annan reglering enligt Trappstädning ffi ingår i hyran Ej ombesörjs och bekostas av hyresgästen EJ annan reglering enligt bilaga Snöröjning och sandning Oförutsedda kostnader kli ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen ei annan reglering enligt bilaga Skulle efter kontraictetstecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av a) Införande eller höjning avsärskild för fastigheten utgåendeskatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta om, eller b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. Lokalens andel ska ansesvara procent. Har andelen Inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell moms) i förhållande till dej fastigheten vid tidpunkten för kostnadsökningen utgående lokalhyrorna (exkl eventuell moms). För lokal som inte är uthyrd görsdärvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen. Med skatt enligt a) ovan avses inte momsoch fastighetsskatt i den mån ersättning för denna betalas i enlighet med överenskommelse. Med oförutsedda kostnader rnenassådana kostnadersom vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning. Mervärdesskatt (moms) Hyresgästens momsplikt Hyresvärdens rnomsplikt 0 Hyresgästen ska bedriva momspl i ktig verksamhet i lokalen. Ni Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. El Fastighetsägaren/hyresVärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varjetillfäl le gällande moms. e Om fastighetsägarenihyresvärden efter beslut avskatteverket blir skattskyldig till rnomsför uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varjetillfälle gällande moms. Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknaspå angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varjetidpunkt gällande regler för momspå hyran, på i förekornmandefall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar. Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande- såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse-blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna I mervärdesskattelagen, ska hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning sam följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande. Om fastighetsägaren/hyresvärden till följd av införande av obligatorisk skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokal blir skattskyldig till moms för uthyrning av denna lokal gäller vad parterna särskilt kommit överens om enligt bifogad klausul. Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: I3ankGiro nr: 3 kalendermånads början e kalenderkvartals början genom insättning på Ränta, betelningspåminnelse Miljöpåverkan Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m. Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt attden uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övrigaföreskrifterför miljön. Hyresgästens ansvarför miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna' n kap. 61 S jordabalken. E För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. 1 ffi Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Byggvarudeklarationer Revisionsbesiktningar Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförandeförete byggvarudeklarationer i den mån sådana finns utarbetade förde produkter och material som ska tillföras lokalen. Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktni ng av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras Fel och brister i hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten har föreskrivit. Tillgänglighet till Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från vissa utrymmen energibolag, va-bolag, telekornbolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift avfastigheten inte hindras genom förhållanden i hyresgästens verksamhet. Fastighetsägarna Sveriges formulär izr.2upprättat 2ocrEl i samråd med SABO, Svensk Handel och Vidta. Reviderat 20im. Sign i A Sign / Eftertryckförbjuds. Il, å,'tli vy `,..,

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Lokalens adress m.m Lokalens användning Lokalens skick Lokalens storlek och omfattning Namn: Namn: Aviseringsadress:

Läs mer

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369).

Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen AcadeMedia AB (org.nr 556806-1369). -n ca d e ned i a Stockholm 2014-10-01 Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående byte av huvudman Hermods Gymnasium Hermods AB (org.nr 556044-0017) ingår sedan den 1 februari 2014 i utbildningskoncernen

Läs mer

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:

HYRESKONTRAKT LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr. Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till: Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Hyresvärd Hyresgåst(er) eslövs bostads ab ESLÖVS KOMMUN HYRESKONTRAKT LOKAL Kryss 1 ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Personnr/orgnr

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: Måndagen den 8 juni 2015 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset Ärenden 1. Godkännande av dagordning 2. Bibliotekslokal Dnr 2015 ULN 007 Föredraganden Kultur-

Läs mer

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A

BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN. Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid: 17:00 Rådhuset i Staffanstorp, lokal Knästorp A STAFFANSTORPS KOMMUN BARN- UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 1(2) DATUM: 2013-04-02 NÄMNDSEKRETERARE: Anna Jarl 046-25 13 39 anna.jarl@staffanstorp.se Sammanträde Sammanträdesdatum: 2013-04-09 Sammanträdestid:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret Håkan Laack (S), Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) Håkan Lindh (S) Rune Mattsson (S) Stanley Nilsson (S) Birgit

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer