Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen"

Transkript

1 Forskarutbildning 18 Syfte Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som har förmågan att självständigt bedriva vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn för ett mänskligt och hållbart samhälle. Antagna till forskarutbildning Totalt Kvinnor Antagning till forskarutbildningen på Chalmers 1997 till. Examinerade Licentiater, totalt/kvinnor Doktorer, totalt/kvinnor Examination inom forskarutbildningen på Chalmers 1997 till Mål Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen på Chalmers skall: kunna formulera vetenskapliga frågeställningar kunna bedriva forskning genom att tillämpa vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in resultaten i ett vidare sammanhang kunna kritiskt värdera egen och andras forskning kunna samverka effektivt i tvärdisciplinära forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden kunna förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt kunna tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt kunna leda forskningsverksamhet För att bidra till att samhällets ökande behov av forskarutbildade tillgodoses har Chalmers fastställt följande mål i den strategiska planen för perioden : Chalmers skall öka examinationen till 130 doktorsexamina år 2002, varav 25% skall vara kvinnor. På längre sikt skall examinationen öka ytterligare och vara 200 doktorer år 2007, varav 30 % skall vara kvinnor. För att nå detta mål avser Chalmers att öka nyantagningen till 300 personer år Den reella studietiden till doktorsexamen skall förkortas till högst fem år. Chalmers har också en överenskommelse med staten om ett examensmål på 590 examensekvivalenter under perioden -04. I måttet examensekvivalent räknas doktorsexamen som en ekvivalent, doktorsexamen med tidigare avlagd licentiatexamen som en halv och licentiatexamen som en halv ekvivalent. För att nå målen arbetar Chalmers särskilt med att förbättra handledningen, stimulera internationaliseringen och öka ansträngningarna att rekrytera de mest lämpade doktoranderna. En fortsatt utveckling av forskarskolorna med bättre planerade studier och effektivare uppföljning skall också bidra till att målen nås. Minskad nyantagning Hösten fanns på Chalmers totalt 1028 forskarstuderande med en aktivitet som översteg 10 %. Av dessa hade 889 en aktivitet som uppgick till 50 % eller mer. 187 personer antogs till forskarutbildningen år. Det är betydligt lägre än året innan, då 226 antogs. Minskningen beror främst på besparingar och en ökad försiktighet inför långsiktiga ekonomiska åtaganden vid Chalmers sektioner. Denna utveckling är oroväckande med tanke på högskolans framtida rekryteringsbehov av lärare/forskare och för möjligheten att tillgodose näringslivets efterfrågan på forskarutbildade. På grund av den minskade nyantagningen kommer Chalmers i nästa strategiska plan, som ska gälla fr o m 2003, att behöva revidera sitt långsiktiga mål för examinationen i forskarutbildningen, dvs att 200 doktorer skall examineras år Bland de nyantagna fanns 49 kvinnor, vilket motsvarar 26 %. Detta är något lägre än året innan, då andelen kvinnor var 29 %. För att få fler kvinnor till forskarutbildningen arbetar Chalmers bl a med att öka antalet kvinnliga förebilder bland lärare och forskare. Chalmers forskarutbildning attraherar många studerande med grundutbildning från andra universitet och högskolor. Bland de nyantagna hade 62 grundutbildning från annan svensk högskola än Chalmers och 34 personer hade utländsk grundutbildning, vilket motsvarar 33 respektive 18 %. Hans-Olof Andrén årets forskarhandledare Chalmers vill genom att utse årets forskarhandledare markera värdet av god handledning såväl för doktorandens personliga utveckling som för hans/hennes forskningsresultat. Hans-Olof Andrén, professor i fysik, visar stort engagemang för sina doktorander, såväl för deras arbetssituation och forskning som deras liv utanför Chalmers. Detta engagemang yttrar sig främst genom hans ödmjuka inställning, hans vilja att förbättra och anpassa handledningen efter varje doktorands individuella behov, samt att ge handledningen hög prioritet. Detta har resulterat i en välstrukturerad och initierad handledning, i konstruktiva utvecklingssamtal och forskningsresultat av hög kvalitet samtidigt som doktoranderna känner att det finns tid för ett fungerande privatliv. Sammantaget har detta väsentligt bidragit till den goda stämningen inom gruppen. Hans-Olof Andrén är också utmärkt på att knyta såväl nationella som internationella forskningskontakter och är engagerad i centrala Chalmers-frågor, bla är han jämställdhetsombud för Fysik.

2 Industridoktorand, en fot i varje läger En fördel med att vara industridoktorand är att man räknas som en i företaget, trots att man faktiskt håller på med sin utbildning. Man får delta i konferenser och kundbesök samtidigt som kontakten med högskola och undervisning hålls vid liv. Det säger Anna Hermansson, som efter att ha studerat kemi på Göteborgs universitet gjorde sitt examensarbete hos petrokemiföretaget Borealis i Stenungsund. Min handledare på Borealis sa att han trodde att forskning skulle vara något för mig, säger Anna. Egentligen hade jag inte alls tänkt att fortsätta studera. Hösten 1999 började hon sin anställning som doktorand på Chalmers företagsforskarskola MARCHAL. Hälften av hennes lön bekostas av KK-stiftelsen, hälften av företaget. Hon delar sin tid mellan främst labbarbete på Borealis och skrivande och undervisning på Institutionen för polymerteknologi. Genom att handleda fem studenter i tre examensarbeten har hon haft god hjälp i sitt projekt om ett flamskyddande polyetenmaterial, som används som kabelisolering i lågspänningskablar. Anna undersöker de kemiska reaktioner som sker vid en brand, med syfte att aktivt kunna gå in och förbättra flamskyddsegenskaperna. En av fördelarna med detta material är bland annat att det inte släpper ut så mycket giftiga ämnen vid brand som halogenbaserade material. Anna är nöjd med sitt val, trots att den akademiska världen och företagsvärlden ibland kan ha olika synsätt på forskning. Hon har två handledare, en på vardera stället. Från företagets sida är man förstås mest intresserad av utvecklingspotentialen, medan det från skolans sida är viktigt att följa alla intressanta spår. Jag har haft lyckan att få ett välplanerat projekt och på så vis sluppit bakslag, säger Anna. Risken finns annars att man sitter och spånar med sina handledare och hamnar i allt för många återvändsgränder. Hon tror att det gäller att hålla huvudet kallt för att manövrera rätt i positionen mellan dessa två världar. Man måste också stöta på sina handledare och hålla tät kontakt för att inte tappa styrfarten. Största ansvaret för att få god hjälp finns faktiskt hos en själv, det måste man inse, menar Anna. Själv har hon hållit sin tidsplan. Men strax innan jul visade det sig att hennes undersökningar gett ett något annorlunda resultat än det förväntade. Först kändes det ju som något besvärligt, men sedan upplevde jag starkt att det faktiskt var bra. För första gången under de här åren går jag ju utanför projektets punkter och gör något eget som kan föra projektet framåt. Det är kul. Att företagen tjänar på att anställa folk som disputerat råder det inget tvivel om. Man lär sig att driva ett projekt. Genom att även undervisa och hålla i examensarbeten tränar man sig ytterligare på att hålla ihop saker. Jag märker verkligen skillnad mot innan jag började, både i mitt sätt att tänka och uttrycka mig. 19

3 Anders Skyttebol är en av Chalmers många forskarstuderande. Hans egen forskning handlar om utmattning i järnvägsräls, men det är inte därför vi träffar honom utan för att han också är ordförande för doktorandsektionen. Doktorandsektionens syn på förbättring och jag tror att de flesta doktoranderna idag har både en huvud- och en bihandledare, kommenterar Anders. Finns det några stora nyheter att berätta om? En nyhet är att Chalmers beslutat om att inrätta den nya IT-sektionen. För vår del innebär det att vi nu jobbar på att bilda ett doktorandråd på den nya sektionen och det ser ut att gå bra, säger han. Det är annars ett av doktorandsektionens problem, att aktivitetsnivån och representationen i högskolans olika organ varierar på de olika sektionerna. Men vi jobbar kontinuerligt med den problematiken, berättar Anders. Doktorandernas allt överskuggande fråga handlar om handledarutbildningen. Vi har ett gott samarbete med högskolans utbildningsavdelning och 2000 var första året för två nya handledarutbildningar, en för färska handledare och en för de mer erfarna. En utvärdering kommer att göras under 2002, säger Anders och fortsätter: Den pedagogiska nivån är viktig och jag anser att vi kan göra mer för att utveckla den. För oss forskarstuderande finns ett pedagogiskt kursmoment som ger 2 poäng. Det är inte obligatoriskt, men de flesta läser det. Han berättar också att det system som beslutades härom året med en huvudhandledare och en bihandledare till varje doktorand successivt håller på att införas. Det innebär en klar Internationaliseringen är en annan fråga som engagerar doktoranderna. Utbyten med utlandet finns på all nivåer på Chalmers. Därför driver vi frågan att all information om forskningen ska finnas tillgänglig på engelska, säger Anders. Han berättar att doktoranderna sitter med i en utredningsgrupp som behandlar internationaliseringen inom forskarutbildningen och att de är med i det nya XKON-projektet, där man diskuterar framtidens utbildningsstruktur på Chalmers. Rekryteringsfrågorna har aktualiserats under det gångna året genom lägre antagning till forskarutbildningen. Där är vi engagerade liksom i de ekonomiska frågorna, t ex att behålla anslag från Chalmers stiftelse, säger han också. Hur är det med jämställdheten bland doktoranderna? Drygt en fjärdedel av doktoranderna på Chalmers är kvinnor. Den andelen har högskolan arbetat länge med att försöka höja. Doktorandsektionen deltar i det arbetet. Vi har en representant i jämställdhetskommittén och är även adjungerade till Chalmers styrelse så att vi kan lyfta frågan. I doktorandsektionens styrelse är faktiskt hälften kvinnor, så jag upplever att vi har bra balans i vår styrelse, avslutar Anders vårt samtal. 20

4 Hög examination Under examinerades 115 doktorer och 140 licentiater vid Chalmers. Av dem som avlade doktorsexamen hade 87 personer tidigare avlagt licentiatexamen. Examinationen tillhör den högsta något år. Examinationen motsvarar 141,5 examensekvivalenter. Den bidrar till att uppfylla Chalmers mål om sammanlagt 590 examensekvivalenter under perioden -04 med 24 %. Med en examination på minst denna nivå finns alltså förutsättningar för Chalmers att nå målet. Prognoserna pekar också på en något ökad examination inom de närmaste två åren, men framtida examination i forskarutbildningen är svårbedömd p g a små populationer och konjunkturpåverkan. I tider med brist på kvalificerade tekniker och naturvetare får många doktorander vid Chalmers förmånliga erbjudande om arbete utanför högskolan. Tidigare var det vanligt att kvinnliga forskarstuderande avslutade studierna efter licentiatexamen. På senare år har dock andelen nyexaminerade kvinnliga doktorer successivt ökat och år examinerades 28 kvinnliga doktorer, vilket är 24 % av totala antalet doktorsexamina. Målet i Chalmers strategiska plan, att 25 % av de som avlägger doktorsexamen skall vara kvinnor år 2002, är därmed i det närmaste uppfyllt. 36 kvinnliga licentiater examinerades också, vilket är en andel på 26 % och i nivå med förra året. Studietid Chalmers minskade 1994 medverkan i grundutbildningen för dem som är anställda som doktorander till högst 20 % av arbetstiden. Detta har successivt minskat medianstudietiden från tidigare drygt sex år till 5,3 år. Ytterligare förkortad studietid torde vara svår att uppnå, eftersom föräldraledighet etc räknas in. Enligt Chalmers erfarenhet har en kortare studietid positiva effekter för rekryteringen och får fler doktorander att fullfölja studierna till doktorsexamen. Detta gäller särskilt för kvinnor och för dem som planerar en fortsatt karriär inom näringslivet. Studiefinansiering Chalmers har sedan länge haft som policy att den huvudsakliga finansieringsformen för forskarstudier skall vara anställning som doktorand. Det är enligt Chalmers mening en av de främsta förutsättningarna för framgångsrika studier. Antalet personer med doktorandanställning var 720, varav 27 % kvinnor, vilket är i nivå med året innan. Det motsvarar 81 % av dem som har en aktivitet större än 50 %, vilket är en hög siffra. Antalet nyanställda på doktorandtjänst under året minskade dock, från 141 personer år 2000 till 125 år. Internationella forskarstuderande som vistas tillfälligt i Sverige för att utbilda sig vid någon institution på Chalmers kan tilldelas stipendium. År fanns 44 forskarstuderande med sådana stipendier. Antalet industridoktorander enligt Chalmers definition har ökat från nivån cirka 100 för några år sedan till 142 år. Industridoktoranderna är anställda vid ett företag eller motsvarande och forskarstuderar minst halvtid inom ramen för sin anställning. Kvalitetsarbete i forskarutbildningen Doktoranderna är en viktig resurs i kvalitetsarbetet i forskarutbildningen. Under året har Doktorandsektionen vid Chalmers Studentkår genomfört en enkätundersökning om villkoren i forskarutbildningen och doktoranderna som deltog i Chalmers mentorprogram har gjort en systematisk sammanställning av sin syn på forskarutbildningen. Resultaten har presenterats för Chalmers ledning och flera av de förbättringsförslag som framförts används nu för utvecklingen av forskarutbildningen. Medianstudietid doktorsexamen 5,8 Medianstudietid till doktorsexamen (inklusive undervisning och eventuellt studieuppehåll) 1997 till. Antal anställda doktorander ,8 Totalt Kvinnor , , , Antal personer anställda som doktorander 1997 till. Fotonikforskningen på Chalmers omfattar flera avancerade projekt, bland annat laserdioder för nya tillämpningar, diffraktiv optik för exakt styrning av ljus och fiberoptiska länkar för mycket hög överföringskapacitet. 21

5 Avancerad modellering med bland annat tredimensionell scanning, datormodellering och tredimensionella utskrifter blir allt vanligare inom design och produktutveckling. Model Aided Design Laboratory, MADlab, är en workshop för designers och arkitekter, som på ett handgripligt sätt behandlar kopplingen mellan fysiska och digitala modeller. Syftet är att visa möjligheterna med den utrustning som finns på Chalmers, tex. haptik, 3Dkub, 3D-plotter mm. Optisk 3D-scanning utfördes med Cascade Computings utrustning. (Bild: Medialab) I Högskoleverkets serie av utvärderingar av grund- och forskarutbildningen har ämnet datalogi/datavetenskap utvärderats under. Bedömargruppens sammanfattande bedömning av forskarutbildningen i datalogi/datavetenskap vid den för Chalmers och Göteborgs universitet gemensamma institutionen var positiv. En diskussion om hur forskarutbildningen skall inlemmas i en utbildningsstruktur som bygger på Bolognaprocessen har initierats. Ett första steg har tagits vid F- och M-sektionerna genom integration av fördjupningskurser inom grundutbildningen och ämnesrelaterade forskarutbildningskurser. Vid dessa sektioner ges den forskarstuderande möjlighet att även i forskarutbildningen tillgodoräkna sig ämnesrelevanta kurser som lästs i grundutbildningen. För studenter som tidigt och målmedvetet siktar på en forskarutbildning förkortas studietiden till doktorsexamen genom denna möjlighet. Ny nationell forskarskola i materialvetenskap Sedan länge arbetar Chalmers målmedvetet för att bygga upp forskarskolor och de flesta doktoranderna är idag knutna till någon forskarskola vid sin sektion eller till någon av de nationella forskarskolorna. Regeringen beslutade år 2000 om en satsning på 16 nya nationella forskarskolor inom olika ämnesområden. Chalmers utsågs att vara värdhögskola för en forskarskola i materialvetenskap, med Karlstad universitet samt högskolorna i Dalarna, Borås och Trollhättan/Uddevalla som partnerhögskolor. Nätverket bygger vidare på den forskarskola i materialvetenskap som Chalmers startade 1996 med stöd av SSF och Chalmers stiftelse. Syftet med den nya nationella forskarskolan är att stärka forskningsmiljön och utbildningskvaliteten för doktorander inom den materialvetenskapliga forskningen, som i dag sker inom flera olika vetenskapliga discipliner. Forskarskolan har också i uppdrag att stödja doktorander som är anställda vid de högskolor som ännu inte fått examensrätt i forskarutbildning att förbättra rekryteringsunderlaget för forskarutbildning att bidra till att öka samarbetet mellan landets universitet och högskolor. Forskarskolans ambition är att på sikt bli en nationell plattform för forskarutbildningen i materialvetenskap och hittills har även Linköpings universitet knutits till nätverket. Under fastställde Chalmers rektor en programformulering för forskarskolan och beslutade om en styrelse. I styrelsen ingår representanter för de högskolor som ingår i nätverket samt externa representanter från akademi och industri. Senare under året inbjöds forskare inom nätverket att söka stöd för doktorandprojekt. Av inlämnade förslag biföll styrelsen fem forskningsprojekt, som omfattar sammanlagt 15 nya doktorander med doktorandtjänst. Dessa kommer att anställas under våren Samtliga projekt är samarbeten mellan de olika högskolorna i nätverket och mellan olika sektioner vid Chalmers. Fullt utbyggd kommer forskarskolan att omfatta mellan 25 och 30 doktorander. Chalmers deltar även som partnerhögskola i forskarskolan i Genomik och bioinformatik med Göteborgs universitet som värdhögskola. Internationalisering Chalmers mål är att alla doktorander skall få goda internationella kontakter under studietiden. Chalmers avsätter därför särskilda medel som doktoranderna kan söka för att täcka merkostnader vid konferensresor och längre vistelser vid utländska forskningsinstitutioner. Doktorander som studerat en tid utomlands tycker att det givit dem god personlig och professionell utveckling. Under reste 107 doktorander till något utländskt universitet för att delta i någon kurs eller utföra någon del av sin forskningsuppgift. Av dessa besökte 65 något EU-land och därefter kom USA med 23 besök. På motsvarande sätt vistades 43 utländska doktorander tillfälligt vid Chalmers, varav 27 kom från EU-länder och 9 från övriga Europa. Chalmers Medialab Digital Gestaltning bedriver forskarutbildning i samarbete med konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och tre doktorander arbetar idag vid Medialab. 22

Forskarutbildningen. Mål. Rekrytering

Forskarutbildningen. Mål. Rekrytering Syfte Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som har förmågan att självständigt bedriva vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till

Läs mer

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss.

Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Vad världen behöver är fl er ödmjuka genier. Det fi nns så få kvar av oss. Oscar Levant, 1906 1972 Foto: Ina Agency Press AB / BE&W Högre utbildning Universitet och högskolor forskarutbildning 278 Det

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap 2007-09-28 Dnr G 213 1227/07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte

Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte Information till forskarstuderande antagna till Konstfack och annat lärosäte ALLMÄN INFORMATION Dessa föreskrifter och denna information baseras på Högskolelagen SFS 1992:1434 och Högskoleförordningen

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen Allmän studieplan för doktorsexamen i vetenskapsteori Dnr: U 2013/767 Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 19 december 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007,

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Tillämpad fysik /Applied Physics/ SCB-koder: 10399, 10499, 20999, 21001

Tillämpad fysik /Applied Physics/ SCB-koder: 10399, 10499, 20999, 21001 1(5) Tillämpad fysik /Applied Physics/ SCB-koder: 10399, 10499, 20999, 21001 Bestämmelser gemensamma för all forskarutbildning vid Tekniska högskolan, LiU, finns i fakultetens studiehandbok för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap HÖGSKOLAN I BORÅS Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan 2014-05-27 Dnr 962-10-63 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området biblioteks- och informationsvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i tyska

Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den XX-XX-20XX. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska

Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Allmän studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 1 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 21 juni 2012. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/111 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT LICENTIATEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/821 Allmän studieplan för licentiatexamen i grekiska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007, reviderad

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Dnr U 2013/173 Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 27 mars 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i engelska

Studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av XX den XX-XX-2012. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga på humanistiska fakultetens hemsida (http://hum.gu.se/utbildning/forskarutbildning).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk

Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Studieplan för doktorsexamen i romanska språk Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med litteraturvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 24 september 2009 (ändrad den 29 augusti 2011).

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Arbetsordning för forskarutbildning

Arbetsordning för forskarutbildning Arbetsordning för forskarutbildning Dnr C 2007/846 Dnr C 2009/589, Dnr C 2009/590 Revidering av C 2005/93 Fastställd av rektor 2005-02-07 Examina I forskarutbildningen finns licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i spanska

Allmän studieplan för licentiatexamen i spanska Allmän studieplan för licentiatexamen i spanska Dr U 2013/40 Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den XX-XX-2013. Studieplanen kompletteras med följande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i spanska

Studieplan för doktorsexamen i spanska = Studieplan för doktorsexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap Dnr U 2013/174 Allmän studieplan för doktorsexamen i konst-och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 27 mars 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. socialt arbete Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete (Doctoral studies in Social Work) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnet Datavetenskap (Computer Science)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnet Datavetenskap (Computer Science) Fastställd genom gemensamt dekanbeslut D100/16 Dnr. BTH-1.2.1-0175-2016 Ersätter dnr. BTH-1.2.1-0113-2016 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnet Datavetenskap (Computer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet 1 Dnr G 213 980/10 Studieplan för forskarutbildningen i kognitionsvetenskap vid ITfakulteten vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet 2010-03-18.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi; filosofie doktorsexamen Den allmänna studieplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse zzzz-zz-zz. Utbildningen omfattar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik/tillämpad matematik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik vid MDH, 2007-06-14, och av utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap MITTUNIVERSITETET Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå 2012-08-30 Dnr 2005/704 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap Fastställd av Rådet för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska

Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska Allmän studieplan för doktorsexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 10 oktober 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.4-1421-14 Datum 2014-10-10 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen U 2013/542 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen Högskolepoäng: Forskarutbildningen för doktorsexamen motsvarar

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för doktorsexamen i konst- och bildvetenskap Allmän studieplan för doktorsexamen i konst- och bildvetenskap = Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 24 september månad 2009. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-362-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOMEDICINSK VETENSKAP

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOMEDICINSK VETENSKAP 1(5) DNR: SLU ua 2015.3.2.1-1576 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: FN Avdelning/kansli: Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i bioteknik/kemiteknik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Bioteknik/Kemiteknik omfattar dels forskningsinriktningar

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Studieplan

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Studieplan Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Studieplan Studieplan för utbildning på forskarnivå i fysik (Doctoral studies in Physics) vid Karlstads universitet Fastställd av fakultetsrådet (Dnr F1/98) Reviderad

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap

Studieplan för utbildning på forskarnivå i. Datavetenskap 1(6) Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Datavetenskap (Doctoral studies in Computer Science) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-364-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi

Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kemi Fastställd av forskarutbildningsrådet vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Läs mer

DOKTORANDSPEGEL HH 2004

DOKTORANDSPEGEL HH 2004 DOKTORANDSPEGEL HH 2004 Högskoleverket genomför regelbundet en undersökning av doktoranders villkor, den så kallade Doktorandspegeln. I den undersökningen särredovisas inte de doktorander som finns knutna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola,

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora vid Malmö högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

(Systems Engineering)

(Systems Engineering) Fastställd genom gemensamt dekanbeslut D117/16 Dnr. BTH-1.2.1-0189-2016 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i forskarutbildningsämnet Systemteknik (Systems Engineering) 1 Beskrivning av forskarutbildningsämnet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer