Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen"

Transkript

1 Forskarutbildning 18 Syfte Forskarutbildningen vid Chalmers syftar till att utbilda och utveckla eftertraktade forskare som har förmågan att självständigt bedriva vetenskaplig forskning av internationellt hög kvalitet till gagn för ett mänskligt och hållbart samhälle. Antagna till forskarutbildning Totalt Kvinnor Antagning till forskarutbildningen på Chalmers 1997 till. Examinerade Licentiater, totalt/kvinnor Doktorer, totalt/kvinnor Examination inom forskarutbildningen på Chalmers 1997 till Mål Målet är att den som examinerats från forskarutbildningen på Chalmers skall: kunna formulera vetenskapliga frågeställningar kunna bedriva forskning genom att tillämpa vetenskaplig forskningsmetodik och sätta in resultaten i ett vidare sammanhang kunna kritiskt värdera egen och andras forskning kunna samverka effektivt i tvärdisciplinära forskargrupper genom ett öppet förhållningssätt till andra vetenskapsområden kunna förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt kunna tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt kunna leda forskningsverksamhet För att bidra till att samhällets ökande behov av forskarutbildade tillgodoses har Chalmers fastställt följande mål i den strategiska planen för perioden : Chalmers skall öka examinationen till 130 doktorsexamina år 2002, varav 25% skall vara kvinnor. På längre sikt skall examinationen öka ytterligare och vara 200 doktorer år 2007, varav 30 % skall vara kvinnor. För att nå detta mål avser Chalmers att öka nyantagningen till 300 personer år Den reella studietiden till doktorsexamen skall förkortas till högst fem år. Chalmers har också en överenskommelse med staten om ett examensmål på 590 examensekvivalenter under perioden -04. I måttet examensekvivalent räknas doktorsexamen som en ekvivalent, doktorsexamen med tidigare avlagd licentiatexamen som en halv och licentiatexamen som en halv ekvivalent. För att nå målen arbetar Chalmers särskilt med att förbättra handledningen, stimulera internationaliseringen och öka ansträngningarna att rekrytera de mest lämpade doktoranderna. En fortsatt utveckling av forskarskolorna med bättre planerade studier och effektivare uppföljning skall också bidra till att målen nås. Minskad nyantagning Hösten fanns på Chalmers totalt 1028 forskarstuderande med en aktivitet som översteg 10 %. Av dessa hade 889 en aktivitet som uppgick till 50 % eller mer. 187 personer antogs till forskarutbildningen år. Det är betydligt lägre än året innan, då 226 antogs. Minskningen beror främst på besparingar och en ökad försiktighet inför långsiktiga ekonomiska åtaganden vid Chalmers sektioner. Denna utveckling är oroväckande med tanke på högskolans framtida rekryteringsbehov av lärare/forskare och för möjligheten att tillgodose näringslivets efterfrågan på forskarutbildade. På grund av den minskade nyantagningen kommer Chalmers i nästa strategiska plan, som ska gälla fr o m 2003, att behöva revidera sitt långsiktiga mål för examinationen i forskarutbildningen, dvs att 200 doktorer skall examineras år Bland de nyantagna fanns 49 kvinnor, vilket motsvarar 26 %. Detta är något lägre än året innan, då andelen kvinnor var 29 %. För att få fler kvinnor till forskarutbildningen arbetar Chalmers bl a med att öka antalet kvinnliga förebilder bland lärare och forskare. Chalmers forskarutbildning attraherar många studerande med grundutbildning från andra universitet och högskolor. Bland de nyantagna hade 62 grundutbildning från annan svensk högskola än Chalmers och 34 personer hade utländsk grundutbildning, vilket motsvarar 33 respektive 18 %. Hans-Olof Andrén årets forskarhandledare Chalmers vill genom att utse årets forskarhandledare markera värdet av god handledning såväl för doktorandens personliga utveckling som för hans/hennes forskningsresultat. Hans-Olof Andrén, professor i fysik, visar stort engagemang för sina doktorander, såväl för deras arbetssituation och forskning som deras liv utanför Chalmers. Detta engagemang yttrar sig främst genom hans ödmjuka inställning, hans vilja att förbättra och anpassa handledningen efter varje doktorands individuella behov, samt att ge handledningen hög prioritet. Detta har resulterat i en välstrukturerad och initierad handledning, i konstruktiva utvecklingssamtal och forskningsresultat av hög kvalitet samtidigt som doktoranderna känner att det finns tid för ett fungerande privatliv. Sammantaget har detta väsentligt bidragit till den goda stämningen inom gruppen. Hans-Olof Andrén är också utmärkt på att knyta såväl nationella som internationella forskningskontakter och är engagerad i centrala Chalmers-frågor, bla är han jämställdhetsombud för Fysik.

2 Industridoktorand, en fot i varje läger En fördel med att vara industridoktorand är att man räknas som en i företaget, trots att man faktiskt håller på med sin utbildning. Man får delta i konferenser och kundbesök samtidigt som kontakten med högskola och undervisning hålls vid liv. Det säger Anna Hermansson, som efter att ha studerat kemi på Göteborgs universitet gjorde sitt examensarbete hos petrokemiföretaget Borealis i Stenungsund. Min handledare på Borealis sa att han trodde att forskning skulle vara något för mig, säger Anna. Egentligen hade jag inte alls tänkt att fortsätta studera. Hösten 1999 började hon sin anställning som doktorand på Chalmers företagsforskarskola MARCHAL. Hälften av hennes lön bekostas av KK-stiftelsen, hälften av företaget. Hon delar sin tid mellan främst labbarbete på Borealis och skrivande och undervisning på Institutionen för polymerteknologi. Genom att handleda fem studenter i tre examensarbeten har hon haft god hjälp i sitt projekt om ett flamskyddande polyetenmaterial, som används som kabelisolering i lågspänningskablar. Anna undersöker de kemiska reaktioner som sker vid en brand, med syfte att aktivt kunna gå in och förbättra flamskyddsegenskaperna. En av fördelarna med detta material är bland annat att det inte släpper ut så mycket giftiga ämnen vid brand som halogenbaserade material. Anna är nöjd med sitt val, trots att den akademiska världen och företagsvärlden ibland kan ha olika synsätt på forskning. Hon har två handledare, en på vardera stället. Från företagets sida är man förstås mest intresserad av utvecklingspotentialen, medan det från skolans sida är viktigt att följa alla intressanta spår. Jag har haft lyckan att få ett välplanerat projekt och på så vis sluppit bakslag, säger Anna. Risken finns annars att man sitter och spånar med sina handledare och hamnar i allt för många återvändsgränder. Hon tror att det gäller att hålla huvudet kallt för att manövrera rätt i positionen mellan dessa två världar. Man måste också stöta på sina handledare och hålla tät kontakt för att inte tappa styrfarten. Största ansvaret för att få god hjälp finns faktiskt hos en själv, det måste man inse, menar Anna. Själv har hon hållit sin tidsplan. Men strax innan jul visade det sig att hennes undersökningar gett ett något annorlunda resultat än det förväntade. Först kändes det ju som något besvärligt, men sedan upplevde jag starkt att det faktiskt var bra. För första gången under de här åren går jag ju utanför projektets punkter och gör något eget som kan föra projektet framåt. Det är kul. Att företagen tjänar på att anställa folk som disputerat råder det inget tvivel om. Man lär sig att driva ett projekt. Genom att även undervisa och hålla i examensarbeten tränar man sig ytterligare på att hålla ihop saker. Jag märker verkligen skillnad mot innan jag började, både i mitt sätt att tänka och uttrycka mig. 19

3 Anders Skyttebol är en av Chalmers många forskarstuderande. Hans egen forskning handlar om utmattning i järnvägsräls, men det är inte därför vi träffar honom utan för att han också är ordförande för doktorandsektionen. Doktorandsektionens syn på förbättring och jag tror att de flesta doktoranderna idag har både en huvud- och en bihandledare, kommenterar Anders. Finns det några stora nyheter att berätta om? En nyhet är att Chalmers beslutat om att inrätta den nya IT-sektionen. För vår del innebär det att vi nu jobbar på att bilda ett doktorandråd på den nya sektionen och det ser ut att gå bra, säger han. Det är annars ett av doktorandsektionens problem, att aktivitetsnivån och representationen i högskolans olika organ varierar på de olika sektionerna. Men vi jobbar kontinuerligt med den problematiken, berättar Anders. Doktorandernas allt överskuggande fråga handlar om handledarutbildningen. Vi har ett gott samarbete med högskolans utbildningsavdelning och 2000 var första året för två nya handledarutbildningar, en för färska handledare och en för de mer erfarna. En utvärdering kommer att göras under 2002, säger Anders och fortsätter: Den pedagogiska nivån är viktig och jag anser att vi kan göra mer för att utveckla den. För oss forskarstuderande finns ett pedagogiskt kursmoment som ger 2 poäng. Det är inte obligatoriskt, men de flesta läser det. Han berättar också att det system som beslutades härom året med en huvudhandledare och en bihandledare till varje doktorand successivt håller på att införas. Det innebär en klar Internationaliseringen är en annan fråga som engagerar doktoranderna. Utbyten med utlandet finns på all nivåer på Chalmers. Därför driver vi frågan att all information om forskningen ska finnas tillgänglig på engelska, säger Anders. Han berättar att doktoranderna sitter med i en utredningsgrupp som behandlar internationaliseringen inom forskarutbildningen och att de är med i det nya XKON-projektet, där man diskuterar framtidens utbildningsstruktur på Chalmers. Rekryteringsfrågorna har aktualiserats under det gångna året genom lägre antagning till forskarutbildningen. Där är vi engagerade liksom i de ekonomiska frågorna, t ex att behålla anslag från Chalmers stiftelse, säger han också. Hur är det med jämställdheten bland doktoranderna? Drygt en fjärdedel av doktoranderna på Chalmers är kvinnor. Den andelen har högskolan arbetat länge med att försöka höja. Doktorandsektionen deltar i det arbetet. Vi har en representant i jämställdhetskommittén och är även adjungerade till Chalmers styrelse så att vi kan lyfta frågan. I doktorandsektionens styrelse är faktiskt hälften kvinnor, så jag upplever att vi har bra balans i vår styrelse, avslutar Anders vårt samtal. 20

4 Hög examination Under examinerades 115 doktorer och 140 licentiater vid Chalmers. Av dem som avlade doktorsexamen hade 87 personer tidigare avlagt licentiatexamen. Examinationen tillhör den högsta något år. Examinationen motsvarar 141,5 examensekvivalenter. Den bidrar till att uppfylla Chalmers mål om sammanlagt 590 examensekvivalenter under perioden -04 med 24 %. Med en examination på minst denna nivå finns alltså förutsättningar för Chalmers att nå målet. Prognoserna pekar också på en något ökad examination inom de närmaste två åren, men framtida examination i forskarutbildningen är svårbedömd p g a små populationer och konjunkturpåverkan. I tider med brist på kvalificerade tekniker och naturvetare får många doktorander vid Chalmers förmånliga erbjudande om arbete utanför högskolan. Tidigare var det vanligt att kvinnliga forskarstuderande avslutade studierna efter licentiatexamen. På senare år har dock andelen nyexaminerade kvinnliga doktorer successivt ökat och år examinerades 28 kvinnliga doktorer, vilket är 24 % av totala antalet doktorsexamina. Målet i Chalmers strategiska plan, att 25 % av de som avlägger doktorsexamen skall vara kvinnor år 2002, är därmed i det närmaste uppfyllt. 36 kvinnliga licentiater examinerades också, vilket är en andel på 26 % och i nivå med förra året. Studietid Chalmers minskade 1994 medverkan i grundutbildningen för dem som är anställda som doktorander till högst 20 % av arbetstiden. Detta har successivt minskat medianstudietiden från tidigare drygt sex år till 5,3 år. Ytterligare förkortad studietid torde vara svår att uppnå, eftersom föräldraledighet etc räknas in. Enligt Chalmers erfarenhet har en kortare studietid positiva effekter för rekryteringen och får fler doktorander att fullfölja studierna till doktorsexamen. Detta gäller särskilt för kvinnor och för dem som planerar en fortsatt karriär inom näringslivet. Studiefinansiering Chalmers har sedan länge haft som policy att den huvudsakliga finansieringsformen för forskarstudier skall vara anställning som doktorand. Det är enligt Chalmers mening en av de främsta förutsättningarna för framgångsrika studier. Antalet personer med doktorandanställning var 720, varav 27 % kvinnor, vilket är i nivå med året innan. Det motsvarar 81 % av dem som har en aktivitet större än 50 %, vilket är en hög siffra. Antalet nyanställda på doktorandtjänst under året minskade dock, från 141 personer år 2000 till 125 år. Internationella forskarstuderande som vistas tillfälligt i Sverige för att utbilda sig vid någon institution på Chalmers kan tilldelas stipendium. År fanns 44 forskarstuderande med sådana stipendier. Antalet industridoktorander enligt Chalmers definition har ökat från nivån cirka 100 för några år sedan till 142 år. Industridoktoranderna är anställda vid ett företag eller motsvarande och forskarstuderar minst halvtid inom ramen för sin anställning. Kvalitetsarbete i forskarutbildningen Doktoranderna är en viktig resurs i kvalitetsarbetet i forskarutbildningen. Under året har Doktorandsektionen vid Chalmers Studentkår genomfört en enkätundersökning om villkoren i forskarutbildningen och doktoranderna som deltog i Chalmers mentorprogram har gjort en systematisk sammanställning av sin syn på forskarutbildningen. Resultaten har presenterats för Chalmers ledning och flera av de förbättringsförslag som framförts används nu för utvecklingen av forskarutbildningen. Medianstudietid doktorsexamen 5,8 Medianstudietid till doktorsexamen (inklusive undervisning och eventuellt studieuppehåll) 1997 till. Antal anställda doktorander ,8 Totalt Kvinnor , , , Antal personer anställda som doktorander 1997 till. Fotonikforskningen på Chalmers omfattar flera avancerade projekt, bland annat laserdioder för nya tillämpningar, diffraktiv optik för exakt styrning av ljus och fiberoptiska länkar för mycket hög överföringskapacitet. 21

5 Avancerad modellering med bland annat tredimensionell scanning, datormodellering och tredimensionella utskrifter blir allt vanligare inom design och produktutveckling. Model Aided Design Laboratory, MADlab, är en workshop för designers och arkitekter, som på ett handgripligt sätt behandlar kopplingen mellan fysiska och digitala modeller. Syftet är att visa möjligheterna med den utrustning som finns på Chalmers, tex. haptik, 3Dkub, 3D-plotter mm. Optisk 3D-scanning utfördes med Cascade Computings utrustning. (Bild: Medialab) I Högskoleverkets serie av utvärderingar av grund- och forskarutbildningen har ämnet datalogi/datavetenskap utvärderats under. Bedömargruppens sammanfattande bedömning av forskarutbildningen i datalogi/datavetenskap vid den för Chalmers och Göteborgs universitet gemensamma institutionen var positiv. En diskussion om hur forskarutbildningen skall inlemmas i en utbildningsstruktur som bygger på Bolognaprocessen har initierats. Ett första steg har tagits vid F- och M-sektionerna genom integration av fördjupningskurser inom grundutbildningen och ämnesrelaterade forskarutbildningskurser. Vid dessa sektioner ges den forskarstuderande möjlighet att även i forskarutbildningen tillgodoräkna sig ämnesrelevanta kurser som lästs i grundutbildningen. För studenter som tidigt och målmedvetet siktar på en forskarutbildning förkortas studietiden till doktorsexamen genom denna möjlighet. Ny nationell forskarskola i materialvetenskap Sedan länge arbetar Chalmers målmedvetet för att bygga upp forskarskolor och de flesta doktoranderna är idag knutna till någon forskarskola vid sin sektion eller till någon av de nationella forskarskolorna. Regeringen beslutade år 2000 om en satsning på 16 nya nationella forskarskolor inom olika ämnesområden. Chalmers utsågs att vara värdhögskola för en forskarskola i materialvetenskap, med Karlstad universitet samt högskolorna i Dalarna, Borås och Trollhättan/Uddevalla som partnerhögskolor. Nätverket bygger vidare på den forskarskola i materialvetenskap som Chalmers startade 1996 med stöd av SSF och Chalmers stiftelse. Syftet med den nya nationella forskarskolan är att stärka forskningsmiljön och utbildningskvaliteten för doktorander inom den materialvetenskapliga forskningen, som i dag sker inom flera olika vetenskapliga discipliner. Forskarskolan har också i uppdrag att stödja doktorander som är anställda vid de högskolor som ännu inte fått examensrätt i forskarutbildning att förbättra rekryteringsunderlaget för forskarutbildning att bidra till att öka samarbetet mellan landets universitet och högskolor. Forskarskolans ambition är att på sikt bli en nationell plattform för forskarutbildningen i materialvetenskap och hittills har även Linköpings universitet knutits till nätverket. Under fastställde Chalmers rektor en programformulering för forskarskolan och beslutade om en styrelse. I styrelsen ingår representanter för de högskolor som ingår i nätverket samt externa representanter från akademi och industri. Senare under året inbjöds forskare inom nätverket att söka stöd för doktorandprojekt. Av inlämnade förslag biföll styrelsen fem forskningsprojekt, som omfattar sammanlagt 15 nya doktorander med doktorandtjänst. Dessa kommer att anställas under våren Samtliga projekt är samarbeten mellan de olika högskolorna i nätverket och mellan olika sektioner vid Chalmers. Fullt utbyggd kommer forskarskolan att omfatta mellan 25 och 30 doktorander. Chalmers deltar även som partnerhögskola i forskarskolan i Genomik och bioinformatik med Göteborgs universitet som värdhögskola. Internationalisering Chalmers mål är att alla doktorander skall få goda internationella kontakter under studietiden. Chalmers avsätter därför särskilda medel som doktoranderna kan söka för att täcka merkostnader vid konferensresor och längre vistelser vid utländska forskningsinstitutioner. Doktorander som studerat en tid utomlands tycker att det givit dem god personlig och professionell utveckling. Under reste 107 doktorander till något utländskt universitet för att delta i någon kurs eller utföra någon del av sin forskningsuppgift. Av dessa besökte 65 något EU-land och därefter kom USA med 23 besök. På motsvarande sätt vistades 43 utländska doktorander tillfälligt vid Chalmers, varav 27 kom från EU-länder och 9 från övriga Europa. Chalmers Medialab Digital Gestaltning bedriver forskarutbildning i samarbete med konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och tre doktorander arbetar idag vid Medialab. 22

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Forskarstuderande under och efter utbildningen

Forskarstuderande under och efter utbildningen Arbetsrapport 2006 51 Forskarstuderande under och efter utbildningen Jämförande offentlig statistik från Sverige och Danmark LINDA BLOMKVIST & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008 Rapport :23 R Doktorandspegeln Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Doktorandspegeln Utgiven av Högskoleverket Högskoleverkets

Läs mer

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999

Innehåll Nästa sida Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 UTBILDNINGSNÄMNDER* Arkitektur, lantmäteri och väg- och vattenbyggnadsteknik (ALV) Datateknik, elektroteknik och teknisk fysik (DEF) Informationsteknik (ITU) Kemi, kemiteknik och bioteknik

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson

Ledning för kvalitet i forskarutbildningen. Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson Ledning för kvalitet i forskarutbildningen Maja Elmgren, Eva Forsberg, Åsa Lindberg-Sand & Anders

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Doktorand- barometern 2014

Doktorand- barometern 2014 Doktorandbarometern 2014 DOKTORANDBAROMETERN 2014 Innehåll sid. 5 5 5 6 7 7 7 7 9 9 9 14 15 15 15 17 1. Inledning Bakgrund Tidigare undersökningar Rapportens syfte och uppläggning 2. Metod Genomförande

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer