Priser Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning"

Transkript

1 Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

2 Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid. 14 Med reservation för eventuella tryckfel. 2

3 Gällande leveransbestämmelser Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning NÄT 2012 K, NÄT 2012 N och NÄT 2012 H. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el EL 2012 K och EL 2012 N. För fjärrvärmeleverans enligt detta taxetryck tillämpas de allmänna avtalsvillkor, som fastställdes av Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse. För brukande av Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning tillämpas lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) samt de allmänna brukningsbestämmelser som fastställdes av Kommunfullmäktige Avfallshanteringen utförs av Eskilstuna Energi och Miljö AB på uppdrag av kommunen och samtliga avfallstjänster i detta taxetryck säljs genom Eskilstuna Energi och Miljö AB. Den kompletta hushållsavfallstaxan finns att hämta på Eskilstuna Energi och Miljö AB:s webbplats eem.se Förkortningar h = timme W = watt (aktiv effekt) kw = kilowatt = watt kwh = kilowattimme = kw x h MWh = megawattimme (1 000 kwh) V = volt kv = kilovolt = volt A = ampere kvar m 3 S-märkt Fastighetsägare eller den som träffat avtal med Eskilstuna Energi och Miljö AB är avgiftsskyldig. Det åligger den avgiftsskyldige att anmäla överlåtelse av fastigheten eller annan ändring som kan medföra att avgiften ändras. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts. I övrigt gäller kommunens lokala renhållningsordning. Ståndrörsvattenmätare = kilovoltampere reaktiv (reaktiv effekt) = kubikmeter = kvalitetsgaranti av elprodukt = vattenmätare för tillfälligt bruk OBS! Fasta avgifter är avrundade till heltal. Rörliga avgifter är beräknade med två decimaler. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. 3

4 Elhandel Elpriser, dvs priser som avser själva elenergin, kan vi inte redovisa i denna broschyr, då de följer utvecklingen på elbörsen Nordpool och ändras ganska ofta. Detta gäller både det så kallade tillsvidarepriset som gäller om du inte tecknat avtal med oss, och de fasta priser vi erbjuder om du väljer att teckna avtal. Aktuella elpriser presenteras på vår hemsida eem.se. Du kan också ringa vårt Kundcenter (kl 9-17) eller besöka Kundcenter på Kungsgatan 86. Energiskatten Från 1 januari 2013 höjs energiskatten för konsumenter till 29,3 öre/kwh exkl. moms (36,63 öre/kwh inkl. moms). Glöm inte att inkludera energiskatt, elcertifikatsavgift och moms när du jämför priser mellan olika elhandelsföretag. 4

5 Elnät De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. De kunder som har Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB som elhandelsföretag faktureras nätavgiften tillsammans med elpriset. Säkringstariffer Lägenhet Denna tariff avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknat särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen ska ligga på samma servis. Exkl. moms Abonnemang Lägenhet 16 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 20 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 25 A (fast avgift kr/år) Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 16 A Låg Denna tariff är avsedd för kunder med låg förbrukning och är ekonomiskt fördelaktig för kunder med lägre förbrukning än kwh/år. Maximalt tillåten mätarsäkring är 16 A. Nyteckning av tariff 16 A låg är ej möjlig. Exkl. moms Abonnemang (fast avgift kr/år) Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 19,96 24,95 5

6 Normaltariff Dessa tariffer är avsedda för övriga typer av kunder med mätarsäkring upp till 63 A. Det fasta abonnemangspriset bestäms av storleken på den passdel som begränsar kundens mätarsäkring. Exkl. moms Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 Abonnemang (fast avgift kr/år) 16 A A A A A A Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter ska i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och får endast utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 6

7 Effekttariff lågspänning Denna tariff är avsedd för kunder vars effektuttag är större än vad som motsvaras av en mätarsäkring på 63 A. Tariff N4 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) 200 Månadseffektavgift apr.-okt. (kr/kw och månad) 44 Månadseffektavgift nov.-mars (kr/kw och månad) 66 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 5,36 För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (fast avgift) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 24 kr/kvar och månad under januari, februari, mars, november och december och 12 kr/kvar och månad under april-oktober. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 7

8 Denna tariff är avsedd för kunder som är anslutna och köper på högspänningsnivå. Tariff N3 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) Månadseffektavgift* apr.-okt. (kr/kw och månad) 27 Månadseffektavgift* nov.-mars (kr/kw och månad) 64 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 2,83 * Tillägg sker med 2 kr/kw och månad (exkl moms) på månadseffektavgiften när mätning sker på transformatorns nedsida. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB bestämmer leveransspänning. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (kr/månad) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Vid uttag som överskrider avtalad effekt tillkommer överuttagsavgift med 11 kr/kw och månad. Exempel: avtalad effekt = kw, månadseffekten en sommarmånad = kw, ger abonnemangsavgift = 27 x x 100 = = kr för aktuell månad. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 24 kr/kvar och månad under januari, februari, mars, november och december och 12 kr/kvar och månad under april-oktober. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 8

9 Fjärrvärme Den 1 januari 2013 införde vi en ny prismodell på fjärrvärme för flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Syftet med den nya prismodellen är att den ska vara mer korrekt och rättvis än tidigare. Modellen stimulerar till sänkningar av effektuttagen och vi räknar därför med att på sikt kunna minska vår produktion med fossilolja för att nå en 100 % fossilfri fjärrvärmeproduktion. Förändringen är den första av två, och den 1 januari 2014 avser vi att ytterligare justera upp effektavgifterna och sänka energipriserna. Grunden i den nya prismodellen är att du som kund betalar för din faktiskt uttagna effekt, dvs. storleken på den energimängd du tar ut vid ett givet tillfälle, i stället för den abonnerade effekten. Den faktiskt uttagna effekten beräknas som ett genomsnitt av effektuttaget under de tre dygn med högst effektuttag, dvs ett genomsnitt av effektuttaget per timme under dessa 72 timmar. Detta effektuttag blir sedan debiteringsgrundande. Efter vintersäsongen, i april varje år, kommer effektberäkning att ske, vilken sedan blir debiteringsgrundande fram till och med mars kommande år. I perioden januari - mars 2013 kommer sålunda effektuttagen under april 2011 till mars 2012 att ligga som grund, och från och med april 2013 blir perioden april 2012 till mars 2013 debiteringsgrundande. Samtidigt som vi justerar ned energiavgifterna (kr/mwh) justeras effektavgifterna (kr/kw) upp. Flödesavgifterna/premierna behålls oförändrade. Fjärrvärmepris (inkl. moms, avrundat till hela kronor) Flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Effekt (kw) Fast avgift (kr/år) Effektavgift (kr/kw och år) (585) (12 038) 421 (526) (47 062) 386 (482) ( ) 324 (405) Energipris: 435 kr/mwh (544) Energipris tillverkningsindustrin: 320 kr/mwh (400) Flödespremie/avgift* (kr/m 3 och MWh) 4, 00 (5,00) *Flödestaxan ger en premie alternativt avgift beroende på hur väl avkylningen av fjärrvärmevattnet sker i fastigheten. Modellen jämför flödet per levererad MWh hos en enskild kund med medelflödet för alla kunder. Flödespremie/avgift används under vinterperioden oktober april men gäller ej för småhus och mindre fastigheter med värmeomformare. 9

10 För dig som använder fjärrvärme för hela ditt uppvärmningsbehov kan vi också erbjuda ett alternativt pris som enbart består av ett energipris. Fjärrvärme, enbart energipris (inkl. moms). Gäller flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Energipris: Energipris tillverkningsindustrin: 672 kr/mwh (840) kr/mwh 592 kr/mwh (740) kr/mwh Fjärrvärme (inkl. moms) Enbostadshus Fast avgift (kr/år) Energipris 940 (1 175) 55,1 (68, 88) öre/kwh Övriga tjänster Serviceavtal Fastighet är ett avtal om årlig service och underhåll av fjärrvärmecentraler. Jour finns dygnet runt. I avtalspriserna ingår både utryckning och arbetstid. Serviceavtal fastighet kan tecknas på alla fjärrvärmecentraler som är yngre än 20 år. Serviceavtal fastighet (inkl. moms). Fast avgift kr/år Rörligt pris(kr/m 2 ) (1 891) 0,504 (0,631) 10

11 Tillsynsavtal och Trygghetsavtal är våra serviceavtal på fjärrvärmecentraler för dig som är villakund. Service- och underhållsbesök görs vart tredje år. Jour finns dygnet runt och i Trygghetsavtalet ingår också arbetstiden vid akuta fel på anläggningen. Tillsynsavtal/Trygghetsavtal villa, inkl. moms Trygghetsavtal Tillsynsavtal Månadsavgift 99/149* 59 Service/funktionskontroll vart tredje år Ingår Ingår Telefonsupport Ingår Ingår Arbetskostnad/timme vid akut felavhjälpning Ingår 700/1 100** Rabatterade reservdelar Ja Ja Självriskeliminering Ingår Ingår *Det högre beloppet gäller fjärrvärmecentraler som är 20 år eller äldre. **700kr/tim vardagar kl. 7-16, 1 100kr/tim övrig tid. 11

12 Energideklaration villa, inkl moms. Villor upp till 200 m 2 Villor större än 200 m kr kr För flerbostadshus, industri och andra kommersiella fastigheter erbjuder vi Serviceavtal på ventilationsanläggningar och obligatoriska ventilationskontroller (OVK) till offererade fasta priser. Via egna certifierade energiexperter erbjuder vi också konsulttjänster för förbättrad miljö, driftekonomi och bekymmerslös drift. Energideklarationer, Energianalyser, Termografering och Projektledning är några exempel. Kontakta oss för en offert. Fjärrkyla Till kommersiella fastigheter erbjuder vi också fjärrkyla. Kontakta oss för en offert. Stadsnät På eem.se/stadsnat finns alltid uppdaterad information och priser angående alla tjänster Stadsnät levererar. Du kan även ringa vårt Kundcenter för mer information. 12

13 Vatten och avlopp Avgifter för vatten och avlopp Fasta avgifter (kr/år) Vatten Avlopp Totalt Årsförbrukning Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. per abonnemang moms moms moms moms moms moms upp till 600 m m m m m över m Rörliga avgifter (kr/m 3 ) Vatten Avlopp Totalt Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. moms moms moms moms moms moms 7,65 9,57 9,20 11,50 16,85 21,06 För övriga avgifter hänvisar vi till vår webbplats, eem.se 13

14 Återvinning Hushållsavfall Komplett hushållsavfallstaxa finns på vår webbplats eem.se När taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, t.ex. då förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, prövas beslut om särskild avgift för berörd fastighetsägare av Miljö-och Räddningstjänstförvaltningen. Alla avgifter är med moms inkluderat om inget annat anges. Avgiften delas upp i en fast och en rörlig del. För att få fram den totala årsavgiften skall den fasta och den rörliga delen läggas ihop. Den fasta avgiften för hushåll täcker kostnaderna för administration, information, återvinninscentralen på Lilla Nyby, insamling och behandling av farligt avfall från hushållen samt hämtning av grovavfall. För verksamhetskunder täcker den fasta avgiften administration och information. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Här ingår också avfallsskatter. Avgift (kr/gång) Inkl moms Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för latrin- och slamhantering 150 Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för kärl sopor* 350 Byte av kärl pga förstört kärl** 450 *Ändring av hämtningsintervall för fritidshus tas senast emot en månad innan hämtningssäsongen börjar. (sommarsäsong maj-sep) **Tillkommer en kostnad för inköp av kärl, enligt prislista från vår leverantör. En- och tvåbostadshus med gemensam hämtning och kärl, flerbostadshus och verksamheter Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Fast avgift (kr/hushåll/verksamhet och år) Exkl. moms Hushåll i flerbostadshus, vid hämtningsstället Hushåll i flerbostadshus (Brf), vid hämtningsstället En- tvåbostadshus med gemensam hämtning, vid hämtningsstället Verksamhet, vid hämtningsställe

15 Färgsortering rörlig avgift* Kärlstorlek 190 liter 370 liter Hämtningsintervall varannan vecka varannan vecka Exkl. moms *gäller endast efter beslut från Eskilstuna Energi och Miljö Det är Eskilstuna Energi och Miljö som beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller genom färgsortering. Matavfall, samma kärl i grön påse (kr/år och kärl) rörlig avgift Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan veckan Matavfall, separat kärl (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan vecka* liter en gång i veckan** *endast vid varannan veckas hämtning av övrigt avfall. **hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. Övrigt hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* *hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. 15

16 Osorterat hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* *hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. Miljöavgift (kr/kärl, år och hämtningsintervall) På osorterat hushållsavfall tillkommer en miljöavgift i kr/år. Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan *hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. Tilläggstjänster I den rörliga avgiften ingår 0 5 dragmeter. Årsavgift (kr/kärl/hämtningar i veckan) 1 tillägg 300 Dragmeter 5,1-10 m 1 tillägg 10,1-20 m 2 tillägg 20,1-30 m 3 tillägg 30,1-50 m* 6 tillägg 50,1 m >* 12 tillägg Övriga tillägg Låsta dörrar Olåsta dörrar Hiss* Transportör* Trappor* Källarhämtning* 2 tillägg/dörr 1 tillägg/dörr 3 tillägg 3 tillägg 1 tillägg/trappsteg 4 tillägg *Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtningsställen. 16

17 Extratjänster kärlsopor (flerbostadshus, verksamheter och gemensam hämtning) Avgift i kr/volym och hämtning Exkl. moms Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning* 190 liter liter liter *Avgiften tas ut pga. arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning /spill samt att det är en större volym än avtalat. Avgift i kr/säck/kärl och hämtning Exkl. moms Extra hämtning, tre arbetsdagar från beställning Per kärl eller säck, vid beställning samma dag som hämtning* *Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före

18 En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms,fast-, rörlig- och FNI**-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering 190 liter varannan vecka var fjärde vecka* var åttonde vecka* 370 liter varannan vecka *Efter ansökan hos Eskilstuna Energi och Miljö, endast vid hemkompostering av allt matavfall. * *Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 18

19 Fritidshus Fritidshus med enskild hämtning med endast ett kärl per hushåll. (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms, fast-, rörlig- och FNI****-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering Hämtningsintervall: Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 190 liter Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 370 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 190 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 370 liter Endast fast avgift (valfria budningar.**) 190 liter *** *5 st schemalagda hämtningar alternativt 5 st budningar i samband med annan hämtning i området. **Budningar i samband med annan hämtning i området (maj-sep). ***Tillkommer budningsavgift och miljöavgift. ****Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 19

20 Avgift per hämtning för budning i samband med annan hämtning i området (maj-september) (Endast fast avgift valfria budningar) Budningsavgift 190 liter 75 Budningsavgift inkl. miljöavgift 190 liter* 175 Budningsavgift 370 liter 100 Budningsavgift inkl. miljöavgift 370 liter * 200 *Gäller endast för osorterade abonnemang. Fritidshus med gemensam hämtning och kärl Fritidshusförening, samfällighetsföreningar eller annan juridisk person med minst 4 fritidshus som delar kärl med färgsortering i ett geografiskt avgränsat område och har gemensam räkning. Fast avgift i kr/år Fritidshus Kolonilott 154 Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Avgift i kr/säsong och kärl Rörlig Kommentar avgift Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september: 370 liter 885 Plus fast avgift per anslutet fritidshus eller kolonilott

21 Extra tjänster för en- och tvåbostadshus, flerfamiljshus och fritidshus Avgift i kr/kärl och hämtning Extra hämtning, tre arbetsdagar från beställning 488 Extra hämtning samma dag som hämtning* 744 Extra hämtning av kärl, i samband med annan hämtning 319 i området, efter hämtningsintervallets slut Extra hämtning av kärl, samma dag som beställning, efter hämtningsintervallets slut* 819 *Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl Avgift i kr/kärl och hämtning Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning 190 liter liter liter 800 Trädgårdsavfall Hämtning av trädgårdsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushållseller fritidshusabonnemang. Avgift i kr/kärl och säsong Hämtning av kärl varannan vecka under säsong vecka Extra hämtning av kärl i samband med annan hämtning i området

22 Grovavfall Hämtning av grovavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av grovavfallshämtning ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Extra hämtning från markplan av sorterat grovavfall per m 3, max 5 m Extra hämtning av en stor vitvara efter överenskommelse från markplan 253 Extra hämtning av ytterligare en stor vitvara från samma hushåll, per styck 94 Bygg och rivningsavfall från hushåll Bygg- och rivningsavfall räknas avfallet som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Hämtning av bygg- och rivningsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av hämtning av bygg- och rivningsavfall ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Hämtning från markplan av sorterat bygg- och rivningsavfall per m 3 (max 5 m 3)

23 Latrinhämtning Året-runt-boende Avgift i kr/år och behållare Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång var fjärde vecka Fritidsboende Avgift i kr/säsong och behållare Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, var fjärde vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under juni - augusti Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka i juli 800 Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, var fjärde vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under juni till aug Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka i juli

24 Extra tjänster latrin Avgift i kr/behållare och hämtning Sorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll 150 Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning 368 Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från beställning 615 Extra hämtning av behållare samma dag som beställning* 890 Extra hämtning av behållare, i samband med annan hämtning i området, utanför hämtningsintervall 890 Extra hämtning av behållare, samma dag som beställning, utanför hämtningsintervall* * Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl Slamtömning Avgift i kr/gång Bomkörning* 350 * Vid t.ex. vägen ej framkomlig, brunnen är övertäckt. Arbetsmiljöavgift vid ej åtgärdade brunnar, tankar och tunga lock enligt Arbetsmiljöverkets krav. Gäller från 1/ Arbetsmiljöavgift inkl. moms I priset för tömning av slamavskiljare och sluten tank ingår en avgift på 295 kr som avser kostnaden för implimenteringen av de nya arbetsmiljökraven enligt Arbetsmiljöverket. Gäller ej Mälarstranden. Slamavskiljare (slav) upp till 3 m 3 Avgift i kr/tömning och slamavskiljare Ordinarie tömning enligt turlista Tömning av behållare på områdes ordinare tömningsdag* Tillägg för ytterligare slamavskiljare, max 1,5 m Tillägg per m 3 brunnsvolym över 3 m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. 24

25 Sluten tank (slta) Avgift i kr/tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.* Tankvolym inkl. moms Upp till 3 m m m m m Tillägg per m 3 tankvolym över 7 m Tillägg för ytterligare slamavskiljare max 1,5m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. Tömning av sluten tank Mälarstranden Avgift i kr/tömning och tank upp till 5 m 3 Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning Tillägg per m 3 över 5 m Tillägg vid tömning inom 3 arbetsdagar från beställning, akut tömning samma dag (gäller även tömning vid Mälarstranden). Avgift i kr/tömning och slamavskiljare/sluten tank Tömning inom 3 arbetsdagar från beställning 394 Akut tömning samma dag* 985 * Beställning av akut hämtning samma dag måste ske före kl Tillägg vid tömning kundbokad bestämd dag eller tid (gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr/tömningstillfälle Tömning vid bokad dag eller tid 394 Tillägg för tömning utom ordinarie arbetstid Avgift i kr/tömningstillfälle Inkl moms Tömning utom ordinarie arbetstid (vardagar 7-16)

26 Övrigt Storsäck Har du mycket bygg - och rivningsavfall? Beställ en storsäck som rymmer en hel kubikmeter - vi hämtar. Container Vi kör hem en container till dig och du kan välja på sorterat eller osorterat avfall. Du får kasta allt utom farligt avfall. Jord Du vet väl att du kan köpa kompost och planteringsjord på Lilla Nyby och att du kan även få det hemlevererat? Kontakta oss gärna för information och priser, eller besök oss på eem.se 26

27 Definitioner Osorterat hushållsavfall: Om hushållen inte sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet osorterat. Sorterat hushållsavfall: Om hushållen sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet sorterat. Övrigt hushållsavfall: Övrigt hushållsavfall är det som finns kvar när hushållen sorterat sitt avfall enligt producentansvarsförordningarna och renhållningsordningen. Övrigt hushållsavfall är alltså en fraktion av det sorterade hushållsavfallet (en annan fraktion är pappersförpackningar, en tredje är matavfall osv.). Miljöavgift: Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap 5 som säger Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. De som inte vill sortera sitt avfall på ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala mer än de som sorterar. En- och två bostadshus: Med en- och tvåwwbostadshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus. Begreppet omfattar även parhus, radhus, kedjehus där varje bostad har ett eget tak och egen ingång i marknivå. Fritidshus: Med fritidshus avses här byggnad som i fastighetstaxeringen är taxerad som fritidshus och är avsett att användas som tillfällig bostad under semester eller annan fritid som inte nyttjas för permanent boende. Fastighetsnära insamlings avgift (FNI-avgift): Detta är en valfri transporttjänst. Insamlingen av producentansvarsavfall ska finansieras av producenterna. Deras insamlingssystem är återvinningsstationerna. Den tjänsten vi erbjuder är att transportera hushållens förpackningar/ returpapper till producenternas insamlingsplats så att kunden själv inte behöver transportera dit förpackningar/returpapper. 27

28 Eskilstuna Energi & Miljö Kungsgatan ESKILSTUNA Kundcenter eem.se

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se PRISER 2014 Elnät Fjärrvärme Stadsnät Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se Din el färdas tryggt i våra kablar Att vi äger Landskronas centrala elnät innebär att vi har ansvar för att

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer