Priser Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning"

Transkript

1 Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

2 Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid. 14 Med reservation för eventuella tryckfel. 2

3 Gällande leveransbestämmelser Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning NÄT 2012 K, NÄT 2012 N och NÄT 2012 H. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el EL 2012 K och EL 2012 N. För fjärrvärmeleverans enligt detta taxetryck tillämpas de allmänna avtalsvillkor, som fastställdes av Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse. För brukande av Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning tillämpas lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) samt de allmänna brukningsbestämmelser som fastställdes av Kommunfullmäktige Avfallshanteringen utförs av Eskilstuna Energi och Miljö AB på uppdrag av kommunen och samtliga avfallstjänster i detta taxetryck säljs genom Eskilstuna Energi och Miljö AB. Den kompletta hushållsavfallstaxan finns att hämta på Eskilstuna Energi och Miljö AB:s webbplats eem.se Förkortningar h = timme W = watt (aktiv effekt) kw = kilowatt = watt kwh = kilowattimme = kw x h MWh = megawattimme (1 000 kwh) V = volt kv = kilovolt = volt A = ampere kvar m 3 S-märkt Fastighetsägare eller den som träffat avtal med Eskilstuna Energi och Miljö AB är avgiftsskyldig. Det åligger den avgiftsskyldige att anmäla överlåtelse av fastigheten eller annan ändring som kan medföra att avgiften ändras. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts. I övrigt gäller kommunens lokala renhållningsordning. Ståndrörsvattenmätare = kilovoltampere reaktiv (reaktiv effekt) = kubikmeter = kvalitetsgaranti av elprodukt = vattenmätare för tillfälligt bruk OBS! Fasta avgifter är avrundade till heltal. Rörliga avgifter är beräknade med två decimaler. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. 3

4 Elhandel Elpriser, dvs priser som avser själva elenergin, kan vi inte redovisa i denna broschyr, då de följer utvecklingen på elbörsen Nordpool och ändras ganska ofta. Detta gäller både det så kallade tillsvidarepriset som gäller om du inte tecknat avtal med oss, och de fasta priser vi erbjuder om du väljer att teckna avtal. Aktuella elpriser presenteras på vår hemsida eem.se. Du kan också ringa vårt Kundcenter (kl 9-17) eller besöka Kundcenter på Kungsgatan 86. Energiskatten Från 1 januari 2013 höjs energiskatten för konsumenter till 29,3 öre/kwh exkl. moms (36,63 öre/kwh inkl. moms). Glöm inte att inkludera energiskatt, elcertifikatsavgift och moms när du jämför priser mellan olika elhandelsföretag. 4

5 Elnät De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. De kunder som har Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB som elhandelsföretag faktureras nätavgiften tillsammans med elpriset. Säkringstariffer Lägenhet Denna tariff avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknat särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen ska ligga på samma servis. Exkl. moms Abonnemang Lägenhet 16 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 20 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 25 A (fast avgift kr/år) Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 16 A Låg Denna tariff är avsedd för kunder med låg förbrukning och är ekonomiskt fördelaktig för kunder med lägre förbrukning än kwh/år. Maximalt tillåten mätarsäkring är 16 A. Nyteckning av tariff 16 A låg är ej möjlig. Exkl. moms Abonnemang (fast avgift kr/år) Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 19,96 24,95 5

6 Normaltariff Dessa tariffer är avsedda för övriga typer av kunder med mätarsäkring upp till 63 A. Det fasta abonnemangspriset bestäms av storleken på den passdel som begränsar kundens mätarsäkring. Exkl. moms Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 Abonnemang (fast avgift kr/år) 16 A A A A A A Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter ska i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och får endast utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 6

7 Effekttariff lågspänning Denna tariff är avsedd för kunder vars effektuttag är större än vad som motsvaras av en mätarsäkring på 63 A. Tariff N4 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) 200 Månadseffektavgift apr.-okt. (kr/kw och månad) 44 Månadseffektavgift nov.-mars (kr/kw och månad) 66 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 5,36 För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (fast avgift) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 24 kr/kvar och månad under januari, februari, mars, november och december och 12 kr/kvar och månad under april-oktober. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 7

8 Denna tariff är avsedd för kunder som är anslutna och köper på högspänningsnivå. Tariff N3 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) Månadseffektavgift* apr.-okt. (kr/kw och månad) 27 Månadseffektavgift* nov.-mars (kr/kw och månad) 64 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 2,83 * Tillägg sker med 2 kr/kw och månad (exkl moms) på månadseffektavgiften när mätning sker på transformatorns nedsida. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB bestämmer leveransspänning. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (kr/månad) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Vid uttag som överskrider avtalad effekt tillkommer överuttagsavgift med 11 kr/kw och månad. Exempel: avtalad effekt = kw, månadseffekten en sommarmånad = kw, ger abonnemangsavgift = 27 x x 100 = = kr för aktuell månad. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 24 kr/kvar och månad under januari, februari, mars, november och december och 12 kr/kvar och månad under april-oktober. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 8

9 Fjärrvärme Den 1 januari 2013 införde vi en ny prismodell på fjärrvärme för flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Syftet med den nya prismodellen är att den ska vara mer korrekt och rättvis än tidigare. Modellen stimulerar till sänkningar av effektuttagen och vi räknar därför med att på sikt kunna minska vår produktion med fossilolja för att nå en 100 % fossilfri fjärrvärmeproduktion. Förändringen är den första av två, och den 1 januari 2014 avser vi att ytterligare justera upp effektavgifterna och sänka energipriserna. Grunden i den nya prismodellen är att du som kund betalar för din faktiskt uttagna effekt, dvs. storleken på den energimängd du tar ut vid ett givet tillfälle, i stället för den abonnerade effekten. Den faktiskt uttagna effekten beräknas som ett genomsnitt av effektuttaget under de tre dygn med högst effektuttag, dvs ett genomsnitt av effektuttaget per timme under dessa 72 timmar. Detta effektuttag blir sedan debiteringsgrundande. Efter vintersäsongen, i april varje år, kommer effektberäkning att ske, vilken sedan blir debiteringsgrundande fram till och med mars kommande år. I perioden januari - mars 2013 kommer sålunda effektuttagen under april 2011 till mars 2012 att ligga som grund, och från och med april 2013 blir perioden april 2012 till mars 2013 debiteringsgrundande. Samtidigt som vi justerar ned energiavgifterna (kr/mwh) justeras effektavgifterna (kr/kw) upp. Flödesavgifterna/premierna behålls oförändrade. Fjärrvärmepris (inkl. moms, avrundat till hela kronor) Flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Effekt (kw) Fast avgift (kr/år) Effektavgift (kr/kw och år) (585) (12 038) 421 (526) (47 062) 386 (482) ( ) 324 (405) Energipris: 435 kr/mwh (544) Energipris tillverkningsindustrin: 320 kr/mwh (400) Flödespremie/avgift* (kr/m 3 och MWh) 4, 00 (5,00) *Flödestaxan ger en premie alternativt avgift beroende på hur väl avkylningen av fjärrvärmevattnet sker i fastigheten. Modellen jämför flödet per levererad MWh hos en enskild kund med medelflödet för alla kunder. Flödespremie/avgift används under vinterperioden oktober april men gäller ej för småhus och mindre fastigheter med värmeomformare. 9

10 För dig som använder fjärrvärme för hela ditt uppvärmningsbehov kan vi också erbjuda ett alternativt pris som enbart består av ett energipris. Fjärrvärme, enbart energipris (inkl. moms). Gäller flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Energipris: Energipris tillverkningsindustrin: 672 kr/mwh (840) kr/mwh 592 kr/mwh (740) kr/mwh Fjärrvärme (inkl. moms) Enbostadshus Fast avgift (kr/år) Energipris 940 (1 175) 55,1 (68, 88) öre/kwh Övriga tjänster Serviceavtal Fastighet är ett avtal om årlig service och underhåll av fjärrvärmecentraler. Jour finns dygnet runt. I avtalspriserna ingår både utryckning och arbetstid. Serviceavtal fastighet kan tecknas på alla fjärrvärmecentraler som är yngre än 20 år. Serviceavtal fastighet (inkl. moms). Fast avgift kr/år Rörligt pris(kr/m 2 ) (1 891) 0,504 (0,631) 10

11 Tillsynsavtal och Trygghetsavtal är våra serviceavtal på fjärrvärmecentraler för dig som är villakund. Service- och underhållsbesök görs vart tredje år. Jour finns dygnet runt och i Trygghetsavtalet ingår också arbetstiden vid akuta fel på anläggningen. Tillsynsavtal/Trygghetsavtal villa, inkl. moms Trygghetsavtal Tillsynsavtal Månadsavgift 99/149* 59 Service/funktionskontroll vart tredje år Ingår Ingår Telefonsupport Ingår Ingår Arbetskostnad/timme vid akut felavhjälpning Ingår 700/1 100** Rabatterade reservdelar Ja Ja Självriskeliminering Ingår Ingår *Det högre beloppet gäller fjärrvärmecentraler som är 20 år eller äldre. **700kr/tim vardagar kl. 7-16, 1 100kr/tim övrig tid. 11

12 Energideklaration villa, inkl moms. Villor upp till 200 m 2 Villor större än 200 m kr kr För flerbostadshus, industri och andra kommersiella fastigheter erbjuder vi Serviceavtal på ventilationsanläggningar och obligatoriska ventilationskontroller (OVK) till offererade fasta priser. Via egna certifierade energiexperter erbjuder vi också konsulttjänster för förbättrad miljö, driftekonomi och bekymmerslös drift. Energideklarationer, Energianalyser, Termografering och Projektledning är några exempel. Kontakta oss för en offert. Fjärrkyla Till kommersiella fastigheter erbjuder vi också fjärrkyla. Kontakta oss för en offert. Stadsnät På eem.se/stadsnat finns alltid uppdaterad information och priser angående alla tjänster Stadsnät levererar. Du kan även ringa vårt Kundcenter för mer information. 12

13 Vatten och avlopp Avgifter för vatten och avlopp Fasta avgifter (kr/år) Vatten Avlopp Totalt Årsförbrukning Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. per abonnemang moms moms moms moms moms moms upp till 600 m m m m m över m Rörliga avgifter (kr/m 3 ) Vatten Avlopp Totalt Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. moms moms moms moms moms moms 7,65 9,57 9,20 11,50 16,85 21,06 För övriga avgifter hänvisar vi till vår webbplats, eem.se 13

14 Återvinning Hushållsavfall Komplett hushållsavfallstaxa finns på vår webbplats eem.se När taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, t.ex. då förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, prövas beslut om särskild avgift för berörd fastighetsägare av Miljö-och Räddningstjänstförvaltningen. Alla avgifter är med moms inkluderat om inget annat anges. Avgiften delas upp i en fast och en rörlig del. För att få fram den totala årsavgiften skall den fasta och den rörliga delen läggas ihop. Den fasta avgiften för hushåll täcker kostnaderna för administration, information, återvinninscentralen på Lilla Nyby, insamling och behandling av farligt avfall från hushållen samt hämtning av grovavfall. För verksamhetskunder täcker den fasta avgiften administration och information. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Här ingår också avfallsskatter. Avgift (kr/gång) Inkl moms Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för latrin- och slamhantering 150 Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för kärl sopor* 350 Byte av kärl pga förstört kärl** 450 *Ändring av hämtningsintervall för fritidshus tas senast emot en månad innan hämtningssäsongen börjar. (sommarsäsong maj-sep) **Tillkommer en kostnad för inköp av kärl, enligt prislista från vår leverantör. En- och tvåbostadshus med gemensam hämtning och kärl, flerbostadshus och verksamheter Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Fast avgift (kr/hushåll/verksamhet och år) Exkl. moms Hushåll i flerbostadshus, vid hämtningsstället Hushåll i flerbostadshus (Brf), vid hämtningsstället En- tvåbostadshus med gemensam hämtning, vid hämtningsstället Verksamhet, vid hämtningsställe

15 Färgsortering rörlig avgift* Kärlstorlek 190 liter 370 liter Hämtningsintervall varannan vecka varannan vecka Exkl. moms *gäller endast efter beslut från Eskilstuna Energi och Miljö Det är Eskilstuna Energi och Miljö som beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller genom färgsortering. Matavfall, samma kärl i grön påse (kr/år och kärl) rörlig avgift Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan veckan Matavfall, separat kärl (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan vecka* liter en gång i veckan** *endast vid varannan veckas hämtning av övrigt avfall. **hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. Övrigt hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* *hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. 15

16 Osorterat hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* liter en gång i veckan* *hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. Miljöavgift (kr/kärl, år och hämtningsintervall) På osorterat hushållsavfall tillkommer en miljöavgift i kr/år. Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan *hämtning två ggr/v ger två gånger priset. Hämtning tre ggr/v ger tre gånger priset osv. Tilläggstjänster I den rörliga avgiften ingår 0 5 dragmeter. Årsavgift (kr/kärl/hämtningar i veckan) 1 tillägg 300 Dragmeter 5,1-10 m 1 tillägg 10,1-20 m 2 tillägg 20,1-30 m 3 tillägg 30,1-50 m* 6 tillägg 50,1 m >* 12 tillägg Övriga tillägg Låsta dörrar Olåsta dörrar Hiss* Transportör* Trappor* Källarhämtning* 2 tillägg/dörr 1 tillägg/dörr 3 tillägg 3 tillägg 1 tillägg/trappsteg 4 tillägg *Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtningsställen. 16

17 Extratjänster kärlsopor (flerbostadshus, verksamheter och gemensam hämtning) Avgift i kr/volym och hämtning Exkl. moms Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning* 190 liter liter liter *Avgiften tas ut pga. arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning /spill samt att det är en större volym än avtalat. Avgift i kr/säck/kärl och hämtning Exkl. moms Extra hämtning, tre arbetsdagar från beställning Per kärl eller säck, vid beställning samma dag som hämtning* *Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före

18 En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms,fast-, rörlig- och FNI**-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering 190 liter varannan vecka var fjärde vecka* var åttonde vecka* 370 liter varannan vecka *Efter ansökan hos Eskilstuna Energi och Miljö, endast vid hemkompostering av allt matavfall. * *Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 18

19 Fritidshus Fritidshus med enskild hämtning med endast ett kärl per hushåll. (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms, fast-, rörlig- och FNI****-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering Hämtningsintervall: Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 190 liter Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 370 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 190 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 370 liter Endast fast avgift (valfria budningar.**) 190 liter *** *5 st schemalagda hämtningar alternativt 5 st budningar i samband med annan hämtning i området. **Budningar i samband med annan hämtning i området (maj-sep). ***Tillkommer budningsavgift och miljöavgift. ****Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 19

20 Avgift per hämtning för budning i samband med annan hämtning i området (maj-september) (Endast fast avgift valfria budningar) Budningsavgift 190 liter 75 Budningsavgift inkl. miljöavgift 190 liter* 175 Budningsavgift 370 liter 100 Budningsavgift inkl. miljöavgift 370 liter * 200 *Gäller endast för osorterade abonnemang. Fritidshus med gemensam hämtning och kärl Fritidshusförening, samfällighetsföreningar eller annan juridisk person med minst 4 fritidshus som delar kärl med färgsortering i ett geografiskt avgränsat område och har gemensam räkning. Fast avgift i kr/år Fritidshus Kolonilott 154 Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Avgift i kr/säsong och kärl Rörlig Kommentar avgift Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september: 370 liter 885 Plus fast avgift per anslutet fritidshus eller kolonilott

21 Extra tjänster för en- och tvåbostadshus, flerfamiljshus och fritidshus Avgift i kr/kärl och hämtning Extra hämtning, tre arbetsdagar från beställning 488 Extra hämtning samma dag som hämtning* 744 Extra hämtning av kärl, i samband med annan hämtning 319 i området, efter hämtningsintervallets slut Extra hämtning av kärl, samma dag som beställning, efter hämtningsintervallets slut* 819 *Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl Avgift i kr/kärl och hämtning Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning 190 liter liter liter 800 Trädgårdsavfall Hämtning av trädgårdsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushållseller fritidshusabonnemang. Avgift i kr/kärl och säsong Hämtning av kärl varannan vecka under säsong vecka Extra hämtning av kärl i samband med annan hämtning i området

22 Grovavfall Hämtning av grovavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av grovavfallshämtning ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Extra hämtning från markplan av sorterat grovavfall per m 3, max 5 m Extra hämtning av en stor vitvara efter överenskommelse från markplan 253 Extra hämtning av ytterligare en stor vitvara från samma hushåll, per styck 94 Bygg och rivningsavfall från hushåll Bygg- och rivningsavfall räknas avfallet som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Hämtning av bygg- och rivningsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av hämtning av bygg- och rivningsavfall ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Hämtning från markplan av sorterat bygg- och rivningsavfall per m 3 (max 5 m 3)

23 Latrinhämtning Året-runt-boende Avgift i kr/år och behållare Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång var fjärde vecka Fritidsboende Avgift i kr/säsong och behållare Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, var fjärde vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under juni - augusti Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka i juli 800 Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, var fjärde vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under juni till aug Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka i juli

24 Extra tjänster latrin Avgift i kr/behållare och hämtning Sorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll 150 Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning 368 Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från beställning 615 Extra hämtning av behållare samma dag som beställning* 890 Extra hämtning av behållare, i samband med annan hämtning i området, utanför hämtningsintervall 890 Extra hämtning av behållare, samma dag som beställning, utanför hämtningsintervall* * Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl Slamtömning Avgift i kr/gång Bomkörning* 350 * Vid t.ex. vägen ej framkomlig, brunnen är övertäckt. Arbetsmiljöavgift vid ej åtgärdade brunnar, tankar och tunga lock enligt Arbetsmiljöverkets krav. Gäller från 1/ Arbetsmiljöavgift inkl. moms I priset för tömning av slamavskiljare och sluten tank ingår en avgift på 295 kr som avser kostnaden för implimenteringen av de nya arbetsmiljökraven enligt Arbetsmiljöverket. Gäller ej Mälarstranden. Slamavskiljare (slav) upp till 3 m 3 Avgift i kr/tömning och slamavskiljare Ordinarie tömning enligt turlista Tömning av behållare på områdes ordinare tömningsdag* Tillägg för ytterligare slamavskiljare, max 1,5 m Tillägg per m 3 brunnsvolym över 3 m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. 24

25 Sluten tank (slta) Avgift i kr/tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.* Tankvolym inkl. moms Upp till 3 m m m m m Tillägg per m 3 tankvolym över 7 m Tillägg för ytterligare slamavskiljare max 1,5m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. Tömning av sluten tank Mälarstranden Avgift i kr/tömning och tank upp till 5 m 3 Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning Tillägg per m 3 över 5 m Tillägg vid tömning inom 3 arbetsdagar från beställning, akut tömning samma dag (gäller även tömning vid Mälarstranden). Avgift i kr/tömning och slamavskiljare/sluten tank Tömning inom 3 arbetsdagar från beställning 394 Akut tömning samma dag* 985 * Beställning av akut hämtning samma dag måste ske före kl Tillägg vid tömning kundbokad bestämd dag eller tid (gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr/tömningstillfälle Tömning vid bokad dag eller tid 394 Tillägg för tömning utom ordinarie arbetstid Avgift i kr/tömningstillfälle Inkl moms Tömning utom ordinarie arbetstid (vardagar 7-16)

26 Övrigt Storsäck Har du mycket bygg - och rivningsavfall? Beställ en storsäck som rymmer en hel kubikmeter - vi hämtar. Container Vi kör hem en container till dig och du kan välja på sorterat eller osorterat avfall. Du får kasta allt utom farligt avfall. Jord Du vet väl att du kan köpa kompost och planteringsjord på Lilla Nyby och att du kan även få det hemlevererat? Kontakta oss gärna för information och priser, eller besök oss på eem.se 26

27 Definitioner Osorterat hushållsavfall: Om hushållen inte sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet osorterat. Sorterat hushållsavfall: Om hushållen sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet sorterat. Övrigt hushållsavfall: Övrigt hushållsavfall är det som finns kvar när hushållen sorterat sitt avfall enligt producentansvarsförordningarna och renhållningsordningen. Övrigt hushållsavfall är alltså en fraktion av det sorterade hushållsavfallet (en annan fraktion är pappersförpackningar, en tredje är matavfall osv.). Miljöavgift: Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap 5 som säger Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. De som inte vill sortera sitt avfall på ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala mer än de som sorterar. En- och två bostadshus: Med en- och tvåwwbostadshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus. Begreppet omfattar även parhus, radhus, kedjehus där varje bostad har ett eget tak och egen ingång i marknivå. Fritidshus: Med fritidshus avses här byggnad som i fastighetstaxeringen är taxerad som fritidshus och är avsett att användas som tillfällig bostad under semester eller annan fritid som inte nyttjas för permanent boende. Fastighetsnära insamlings avgift (FNI-avgift): Detta är en valfri transporttjänst. Insamlingen av producentansvarsavfall ska finansieras av producenterna. Deras insamlingssystem är återvinningsstationerna. Den tjänsten vi erbjuder är att transportera hushållens förpackningar/ returpapper till producenternas insamlingsplats så att kunden själv inte behöver transportera dit förpackningar/returpapper. 27

28 Eskilstuna Energi & Miljö Kungsgatan ESKILSTUNA Kundcenter eem.se

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Taxa för fastighetsrenhållning 2015

Taxa för fastighetsrenhållning 2015 Taxa för fastighetsrenhållning 2015 för fastigheter och verksamheter i Härnösands kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Taxa för fastighetsrenhållning för Härnösand Avfallshanteringen regleras i miljöbalken

Läs mer

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun

KFS 60:7. Renhållningstaxa. för Ekerö kommun KFS 60:7 Renhållningstaxa för Ekerö kommun EKERÖ KOMMUN Nummer: 60:7 Blad: 1(13) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmänt...2 2 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl grovavfall...4

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING

MANUAL FÖR HANDLÄGGNING RIKTLINJER MANUAL FÖR HANDLÄGGNING AVFALLSFÖRESKRIFTER Fastställd av Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB den 2014-xx-xx och Miljönämnden den 2014-xx-xx FÖRORD För varje kommun skall det enligt 15 kap 11

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22

KF Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 22 KF Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Avfallstaxa 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-24 SBN 2013.0195 Handläggare: Andreas Eriksson Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut om avfallstaxa Beslutsunderlag

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20

3 AVFALLSTAXA F Ö R N AC K A KO M M U N 20 F Ö R N AC K A KO M M U N 20 3 AVFALLSTAXA INNEHÅLL Allmänt...4 Begreppsförklaringar...4 er...5 Allmänna bestämmelser...22 AVFALLSTAXA Inklusive moms Nacka kommun Denna avfallstaxa träder i kraft 2013-07-01.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

www.telge.se Avfallstaxa

www.telge.se Avfallstaxa www.telge.se Avfallstaxa 205 Avfallstaxa, en- och tvåfamiljshus En- och tvåfamiljshus Fast avgift per lägenhet och år, (Fast avgift; se längst ner på sidan) Reducerad avgift med egen kompostering, hämtning

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015. Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-20 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är:

Utöver nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. Avgiftsskyldighet för ordinarie hämtning enligt punkterna 2-4 i denna taxa är: RENHÅLLNINGSTAXA 201 1 (9) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-21, 162. Gäller från och med 201-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap -6 Miljöbalken (SFS 1998:808 med ändring till SFS 2005:939)

Läs mer

Bra att veta om elnätet

Bra att veta om elnätet Bra att veta om elnätet Prislista m.m. PiteEnergi Elnät AB svarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elförbrukningen i vårt nät. Antal anställda Elnät 26 Investeringar

Läs mer

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15

Innehåll. 5 Grovavfall 15 5.1 Enbostadshus 15 5.2 Flerbostadshus 15 5.2.1 Abonnemang 15 5.2.2 Budning 15 5.3 Container 15 Avfallstaxa 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 PRINCIPER 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för restavfall och matavfall (kärl och säck) 5 2.1 Enbostadshus på fastland 5 2.1.1 Kärlabonnemang

Läs mer

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4.

6 Trädgårdsavfall 13 6.1.1 Abonnemang 13 6.1.2 Budning 14 6.1.3 Container 14 ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4. Avfallstaxa 2014 Avfallstaxa 2014 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Grundavgift 4 2 Tömningsavgift för kärl- och säckavfall 4 2.1 Enbostadshus på fastland 4 2.1.1 Kärlabonnemang osorterat

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll

Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015. Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2015-01-01 TAXOR 2015 Lunds Renhållningsverk Taxor 2015 Villahushåll Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2014-12-09 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014

Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Lunds Renhållningsverk Taxor 2014 Villahushåll Gäller fr.o.m. 2014-01-01 TAXOR 2014 Du vet väl att du ska samla mjukplasten i en plastpåse, storlek brödpåse? Då trillar plasten lättare ut från kärlet.

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Ålands Elandelslag TARIFFER 1.1.2014

Ålands Elandelslag TARIFFER 1.1.2014 Ålands Elandelslag TARIFFER 1.1.2014 Priser exklusive moms (cirkapris inklusive 24 % moms) Normaltariff Grundavgift elöverföring Huvudsäkring euro/år cent/kwh 3 x 16 A 165 (205) Elenergi 4,64 (5,75) 3

Läs mer

Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01

Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01 Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01 Innehållsförteckning Allmänt 3 Källsortering med Beda-systemet.. 4 Avgifter 5 I avgifterna ingår.. 6 Betalningsvillkor..

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 2015-01-01 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder

Kompletterande dokument till Ei R 2012:14. Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Kompletterande dokument till Ei R 2012:14 Konsekvenser av olika tariffalternativ för elnätsföretag och nätkunder Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen Kompletterand

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se PRISER 2014 Elnät Fjärrvärme Stadsnät Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se Din el färdas tryggt i våra kablar Att vi äger Landskronas centrala elnät innebär att vi har ansvar för att

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60

den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 den nya Fjärrvärmefakturan 2012 Fjärrvärme invest 24/60 Du har nu fått den första fakturan med ditt valda fjärrvärmeabonnemang. Vi hoppas att denna broschyr ska ge bra stöd och förståelse för de nya begreppen

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Anslutningsavgifter 2014. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp

Anslutningsavgifter 2014. Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Anslutningsavgifter 2014 Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Elnät Anslutningsavgifter Avgifterna anges dels exkl. moms, dels inkl. 25 % moms. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. Högspänning Vid permanent

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer