Priser Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning"

Transkript

1 Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

2 Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid. 12 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 2

3 Gällande leveransbestämmelser Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning NÄT 2012 K, NÄT 2012 N och NÄT 2012 H. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el EL 2012 K och EL 2012 N. För fjärrvärmeleverans enligt detta taxetryck tillämpas de allmänna avtalsvillkor, som fastställdes av Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse. För brukande av Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning tillämpas lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) samt de allmänna brukningsbestämmelser som fastställdes av Kommunfullmäktige Avfallshanteringen utförs av Eskilstuna Energi och Miljö AB på uppdrag av kommunen och samtliga avfallstjänster i detta taxetryck säljs genom Eskilstuna Energi och Miljö AB. Den kompletta hushållsavfallstaxan finns att hämta på Eskilstuna Energi och Miljö AB:s webbplats eem.se. Fastighetsägare eller den som träffat avtal med Eskilstuna Energi och Miljö AB är avgiftsskyldig. Det åligger den avgiftsskyldige att anmäla överlåtelse av fastigheten eller annan ändring som kan medföra att avgiften ändras. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts. I övrigt gäller kommunens lokala renhållningsordning. Förkortningar h = timme W = watt (aktiv effekt) kw = kilowatt = watt kwh = kilowattimme = kw x h MWh = megawattimme = 1000 kwh kvar = kilovoltampere reaktiv (reaktiv effekt) m 3 = kubikmeter S-märkt = kvalitetsgaranti av elprodukt V kv A = volt = kilovolt = volt = ampere Ståndrörsvattenmätare = vattenmätare för utomhusbruk OBS! Fasta avgifter är avrundade till heltal. Rörliga avgifter är beräknade med två decimaler. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. 3

4 Elhandel Elpriser, dvs priser som avser själva elenergin, kan vi inte redovisa i denna broschyr, då de följer utvecklingen på elbörsen Nordpool och ändras ganska ofta. Detta gäller både det så kallade tillsvidarepriset (anvisningsavtal) som gäller om du inte tecknat avtal med oss, och de fasta priser vi erbjuder om du väljer att teckna avtal. Vi rekommenderar dig att teckna avtal med oss då tillsvidarepris (anvisningsavtal) oftast är dyrare än andra avtalsformer. Aktuella elpriser presenteras på vår hemsida eem.se. Du kan också ringa kundcenter eller besöka oss på Kungsgatan 86. Energiskatten Energiskatten från 1 januari 2014 är oförändrad för konsumenter på 29,3 öre/kwh exkl. moms (36,63 öre/kwh inkl. moms). Glöm inte att inkludera energiskatt, elcertifikatsavgift och moms när du jämför priser mellan olika elhandelsföretag. 4

5 Elnät De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. De kunder som har Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB som elhandelsföretag där faktureras nätavgiften tillsammans med elpriset. Säkringstariffer Lägenhet Denna tariff avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknat särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen skall ligga på samma servis. Exkl. moms Abonnemang Lägenhet 16 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 20 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 25 A (fast avgift kr/år) Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 Normaltariff Dessa tariffer är avsedda för övriga typer av kunder med mätarsäkring upp till 63 A. Det fasta abonnemagspriset bestäms av storleken på den passdel som begränsar kundens mätarsäkring. Exkl. moms Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 Abonnemang (fast avgift kr/år) 16 A A A A A A

6 Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter ska i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och får bara utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr. (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. Effekttariff lågspänning Denna tariff är avsedd för kunder vars effektuttag är större än vad som motsvaras av en mätarsäkring på 63 A. Tariff N4 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) 200 Månadseffektavgift april-oktober (kr/kw och månad) 44 Månadseffektavgift november-mars (kr/kw och månad) 66 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 5,36 För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter ska i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (fast avgift) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 25 kr/kvar och månad. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 6

7 Effekttariff högspänning Denna tariff är avsedd för kunder som är anslutna och köper på högspänningsnivå. Tariff N3 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) Månadseffektavgift* apr.-okt. (kr/kw och månad) 27 Månadseffektavgift* nov.-mars (kr/kw och månad) 64 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 2,83 * Tillägg sker med 2 kr/kw och månad (exkl moms) på månadseffektavgiften när mätning sker på transformatorns nedsida. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB bestämmer leveransspänning. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (kr/månad) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Vid uttag som överskrider avtalad effekt tillkommer överuttagsavgift med 11 kr/kw och månad. Exempel: avtalad effekt = kw, månadseffekten en sommarmånad = kw, ger abonnemangsavgift = 27 x x 100 = = kr för aktuell månad. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 25 kr/kvar och månad. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. För övriga tariffer hänvisar vi till eem.se 7

8 Fjärrvärme Den 1 januari 2013 införde vi en ny prismodell på fjärrvärme för flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Syftet med den nya prismodellen är att den ska vara mer korrekt och rättvis än tidigare. Modellen stimulerar till sänkningar av effektuttagen och vi räknar därför med att på sikt kunna minska vår produktion med fossilolja för att nå en 100 % fossilfri fjärrvärmeproduktion. Förändringen är den första av två, och den 1 januari 2014 avser vi att ytterligare justera upp effektavgifterna och sänka energipriserna. Grunden i den nya prismodellen är att du som kund betalar för din faktiskt uttagna effekt, dvs. storleken på den energimängd du tar ut vid ett givet tillfälle, i stället för den abonnerade effekten. Den faktiskt uttagna effekten beräknas som ett genomsnitt av effektuttaget under de tre dygn med högst effektuttag, dvs ett genomsnitt av effektuttaget per timme under dessa 72 timmar. Detta effektuttag blir sedan debiteringsgrundande. Efter vintersäsongen, i april varje år, kommer effektberäkning att ske vilken sedan blir debiteringsgrundande fram till och med mars kommande år. Fjärrvärmepris 2014 (inkl. moms, avrundat till hela kronor) Flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Effekt (kw) Fast avgift (kr/år) Effektavgift (kr/kw och år) (831) (12 038) 618 (773) (47 062) 583 (729) ( ) 521 (651) Energipris: 380 kr/mwh (475) Energipris tillverkningsindustrin: 252 kr/mwh (315) Flödespremie/avgift* (kr/m 3 och MWh) 4, 00 (5,00) *Flödestaxan ger en premie alternativt avgift beroende på hur väl avkylningen av fjärrvärmevattnet sker i fastigheten. Modellen jämför flödet per levererad MWh hos en enskild kund med medelflödet för alla kunder. Flödespremie/avgift används under vinterperioden oktober april men gäller inte för småhus och mindre fastigheter med värmeomformare. 8

9 För dig som använder fjärrvärme för hela ditt uppvärmningsbehov, kan vi också erbjuda ett alternativt pris som enbart består av ett energipris. Fjärrvärme, enbart energipris (inkl. moms) Gäller flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Energipris: Energipris tillverkningsindustrin: 677 (846) kr/mwh 597 (746) kr/mwh Fjärrvärme (inkl. moms) Enbostadshus Fast avgift (kr/år) Energipris 940 (1 175) 55,6 (69,5) öre/kwh Energideklaration villa, inkl moms. Villor upp till 200 m 2 Villor större än 200 m kr kr För flerbostadshus, industri och andra kommersiella fastigheter erbjuder vi Serviceavtal på ventilationsanläggningar och obligatoriska ventilationskontroller (OVK) till offererade fasta priser. Via egna certifierade energiexperter erbjuder vi också konsulttjänster för förbättrad miljö, driftekonomi och bekymmerslös drift. Energideklarationer, Energianalyser, Termografering och Projektledning är några exempel. Kontakta oss för en offert. Fjärrkyla Till kommersiella fastigheter erbjuder vi också fjärrkyla. Kontakta oss för en offert. 9

10 Stadsnät Vill du veta mer om Stadsnät, möjligheten att ansluta din villa eller vill ta reda på om den fastighet du bor i är ansluten besök Du kan också kontakta Kundservice på Tjänster och priser Har du Stadsnät kan du få tillgång till tjänster som internet, tv, telefoni och larm från flera olika tjänsteleverantörer. I vår Tjänsteguide på hittar du uppdaterad information om tjänster och priser. Kapacitet och svartfiber Eskilstuna Stadsnät kan leverera både svartfiber och kapacitet till företag. För mer information skicka ett mejl till 10

11 Vatten och avlopp Avgifter för vatten och avlopp Fasta avgifter (kr/år) Vatten Avlopp Totalt Årsförbrukning per abonnemang Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. moms moms moms moms moms moms upp till 600 m m m m m över m Rörliga avgifter (kr/m 3 ) Vatten Avlopp Totalt Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. moms moms moms moms moms moms 7,65 9,56 9,20 11,50 16,85 21,06 För övriga avgifter hänvisar vi till eem.se 11

12 Återvinning Hushållsavfall Komplett hushållsavfallstaxa finns på eem.se. När taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, t.ex. då förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, prövas beslut om särskild avgift för berörd fastighetsägare av Miljö-och Räddningstjänstförvaltningen. Alla avgifter är med moms inkluderat om inget annat anges. Avgiften delas upp i en fast och en rörlig del. För att få fram den totala årsavgiften skall den fasta och den rörliga delen läggas ihop. Den fasta avgiften för hushåll täcker kostnaderna för administration, information, återvinninscentralen på Lilla Nyby, insamling och behandling av farligt avfall från hushållen samt hämtning av grovavfall. För verksamhetskunder täcker den fasta avgiften administration och information. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Här ingår också avfallsskatter. Avgift (kr/gång) Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för latrin- och slamhantering 150 Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för kärl sopor* 350 Byte av kärl pga förstört kärl** 450 *Ändring av abonnemang för fritidshus tas emot senast en månad innan hämtningssäsongen (hämtningssäsong maj-september). **Tillkommer en kostnad för inköp av kärl, enligt prislista från vår leverantör. En- och tvåbostadshus med gemensam hämtning och kärl, flerbostadshus och verksamheter Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Fast avgift (kr/hushåll/verksamhet och år) Exkl. moms Hushåll i flerbostadshus Hushåll i flerbostadshus (Brf) En- tvåbostadshus med gemensam hämtning Verksamhet

13 Färgsortering Eskilstuna Energi och Miljö beslutar om färgsortering kan erbjudas. Kärlstorlek 190 liter 370 liter Hämtningsintervall varannan vecka varannan vecka Exkl. moms Det är Eskilstuna Energi och Miljö som beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller genom färgsortering. Matavfall, samma kärl i grön påse (kr/år och kärl) rörlig avgift Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan veckan Matavfall, separat kärl (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan vecka* liter en gång i veckan 0 0 *endast vid varannan veckas hämtning av övrigt avfall. Övrigt hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan

14 Osorterat hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan Miljöavgift (kr/kärl, år och hämtningsintervall) På osorterat hushållsavfall tillkommer en miljöavgift i kr/år. Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan Tilläggstjänster I den rörliga avgiften ingår 0 5 dragmeter. Årsavgift (kr/kärl/hämtningar i veckan) 1 tillägg 300 Dragmeter 5,1-10 m 1 tillägg 10,1-20 m 2 tillägg 20,1-30 m 3 tillägg 30,1-50 m* 6 tillägg 50,1 m >* 12 tillägg Övriga tillägg Låsta dörrar Olåsta dörrar Hiss* Transportör* Trappor* Källarhämtning* 2 tillägg/dörr 1 tillägg/dörr 3 tillägg 3 tillägg 1 tillägg/trappsteg 4 tillägg *Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtningsställen. 14

15 Extratjänster kärlsopor (flerbostadshus, verksamheter och gemensam hämtning) Avgift i kr/volym och hämtning Exkl. moms Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning* 190 liter liter liter *Avgiften tas ut pga. arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning /spill samt att det är en större volym än avtalat. Avgift i kr/säck/kärl och hämtning Exkl. moms Extra hämtning, tre arbetsdagar från beställning Per kärl eller säck, vid beställning samma dag som hämtning* *Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före Felsorteringsavgift Avgift per kärl och hämtningstillfälle

16 En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms,fast-, rörlig- och FNI**-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering 190 liter varannan vecka var fjärde vecka* var åttonde vecka* 370 liter varannan vecka *Efter anmälan om hemkompostering hos Miljö- och räddningstjänstförvaltningen. * *Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 16

17 Fritidshus Fritidshus med enskild hämtning med endast ett kärl per hushåll. (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms, fast-, rörlig- och FNI****-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering Hämtningsintervall: Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 190 liter Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 370 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 190 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 370 liter Endast fast avgift (valfria budningar.**) 190 liter *** *5 st schemalagda hämtningar alternativt 5 st budningar i samband med annan hämtning i området. **Budningar i samband med annan hämtning i området (maj-sep). ***Tillkommer budningsavgift och miljöavgift. ****Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 17

18 Avgift per hämtning för budning i samband med annan hämtning i området (maj-september) Budningsavgift 190 liter 75 Budningsavgift inkl. miljöavgift 190 liter* 195 Budningsavgift 370 liter 100 Budningsavgift inkl. miljöavgift 370 liter * 225 * Gäller endast för osorterade abonnemang. Fritidshus med gemensam hämtning och kärl Fritidshusförening, samfällighetsföreningar eller annan juridisk person med minst 4 fritidshus som delar kärl med färgsortering i ett geografiskt avgränsat område och har gemensam räkning. Fast avgift i kr/år Fritidshus Kolonilott 152 Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Avgift i kr/säsong och kärl Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september: Rörlig avgift 370 liter liter 448 Tillkommer fast avgift per anslutet fritidshus eller kolonilott. 18

19 Extra tjänster och felsorteringsavgift för en- och tvåbostadshus och fritidshus Avgift i kr/kärl och hämtning Felsorteringsavgift per kärl och hämtningstillfälle 200 Extra hämtning sorterat, tre arbetsdagar från beställning inom hämtningsintervallet* Extra hämtning osorterat, tre arbetsdagar från beställning inom hämtningsintervallet* Extra hämtning sorterat, i samband med annan hämtning i området, utanför hämtningsintervallet* Extra hämtning av osorterat, i samband med annan hämtning i området, utanför hämtningsintervallet* *Felsorteringsavgiften utgår alltid vid felsortering Avgift i kr/kärl och hämtning Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning 190 liter liter 200 Trädgårdsavfall Hämtning av trädgårdsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushållseller fritidshusabonnemang. Avgift i kr/kärl och säsong Hämtning av kärl varannan vecka under säsong vecka Extra hämtning av kärl i samband med annan hämtning i området

20 Grovavfall Hämtning av grovavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av grovavfallshämtning ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Extra hämtning från markplan av sorterat grovavfall per m Extra hämtning från markplan av osorterat grovavfall per m Tunga möbler t.ex. piano tas inte med. Vid städning för att komma åt grovavfallet utgår en timkostnad (minsta debitering 1 timme). Se prislista för verksamhetsavfall. Bygg och rivningsavfall från hushåll Bygg- och rivningsavfall räknas avfallet som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Hämtning av bygg- och rivningsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av hämtning av bygg- och rivningsavfall ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Hämtning från markplan av sorterat bygg- och rivningsavfall per m

21 Latrinhämtning Året-runt-boende Avgift i kr/år och behållare Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång var fjärde vecka Fritidsboende Avgift i kr/säsong och behållare Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, var fjärde vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under juni - augusti Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka i juli 800 Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, var fjärde vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under juni till aug Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka i juli

22 Extra tjänster latrin Avgift i kr/behållare och hämtning Sorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll 200 Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning 300 Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från beställning 615 Extra hämtning av behållare samma dag som beställning* 890 * Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl Slamtömning Avgift i kr/gång Bomkörning* 350 * Vid t.ex. vägen ej framkomlig, brunnen är övertäckt. Arbetsmiljöavgift Avgift i kr per tömningstillfälle Arbetsmiljöavgift inkl moms 275 Arbetsmiljöavgift debiteras när slangdragning överstiger 10 meter och /eller brunnslock väger över 25 kg. Slamavskiljare (slav) upp till 3 m 3 Avgift i kr/tömning och slamavskiljare Ordinarie tömning enligt turlista Tömning av behållare på områdes ordinare tömningsdag* Tillägg för ytterligare slamavskiljare, max 1,5 m Tillägg per m 3 brunnsvolym över 3 m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. 22

23 Sluten tank (slta) Avgift i kr/tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.* Tankvolym Tömning av Mälartank* Avgift i kr/tömning och tank upp till 5 m 3 Tillägg vid tömning inom 3 arbetsdagar från beställning, akut tömning samma dag (gäller även tömning vid Mälarstranden). Avgift i kr/tömning och slamavskiljare/sluten tank Tömning inom 3 arbetsdagar från beställning 394 Akut tömning samma dag* 985 * Beställning av akut hämtning samma dag måste ske före kl inkl. moms Upp till 3 m m m m m Tillägg per m 3 tankvolym över 7 m Tillägg för ytterligare slamavskiljare max 1,5m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning Tillägg per m 3 över 5 m *Gäller endast tankar som fått beslut och godkännande av EEM. Tillägg vid tömning kundbokad bestämd dag eller tid (gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr/tömningstillfälle Tömning vid bokad dag eller tid 394 Tillägg för tömning utom ordinarie arbetstid Avgift i kr/tömningstillfälle Inkl moms Tömning utom ordinarie arbetstid (vardagar 7-16)

24 Övrigt Storsäck Har du mycket bygg - och rivningsavfall? Beställ en storsäck som rymmer en hel kubikmeter - vi hämtar. Container Vi kör hem en container till dig och du kan välja på sorterat eller osorterat avfall. Du får kasta allt utom farligt avfall. Jord Du vet väl att du kan köpa kompost och planteringsjord på Lilla Nyby och att du kan även få det hemlevererat? Kontakta oss gärna för information och priser, eller besök oss på eem.se 24

25 Definitioner Osorterat hushållsavfall: Om hushållen inte sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet osorterat. Sorterat hushållsavfall: Om hushållen sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet sorterat. Övrigt hushållsavfall: Övrigt hushållsavfall är det som finns kvar när hushållen sorterat sitt avfall enligt producentansvarsförordningarna och renhållningsordningen. Övrigt hushållsavfall är alltså en fraktion av det sorterade hushållsavfallet (en annan fraktion är pappersförpackningar, en tredje är matavfall osv.). Miljöavgift: Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap 5 som säger Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. De som inte vill sortera sitt avfall på ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala mer än de som sorterar. En- och två bostadshus: Med en- och tvåbostadshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus. Begreppet omfattar även parhus, radhus, kedjehus där varje bostad har ett eget tak och egen ingång i marknivå. Fritidshus: Med fritidshus avses här byggnad som i fastighetstaxeringen är taxerad som fritidshus och är avsett att användas som tillfällig bostad under semester eller annan fritid som inte nyttjas för permanent boende. Fastighetsnära insamlings avgift (FNI-avgift): Detta är en valfri transporttjänst. Insamlingen av producentansvarsavfall ska finansieras av producenterna. Deras insamlingssystem är återvinningsstationerna. Den tjänsten vi erbjuder är att transportera hushållens förpackningar/ returpapper till producenternas insamlingsplats så att kunden själv inte behöver transportera dit förpackningar/returpapper. 25

26 Vi gör det vi är bäst på. För våra kunder och för miljön. Med kunderna i fokus gör våra engagerade medarbetare det de är bäst på; förenklar vardagen för de som lever och verkar i Eskilstuna. Vi levererar självklara nödvändigheter som vatten, el, värme och återvinning. Vi erbjuder också bekvämligheter som kyla, stadsnät och energitjänster. Det är viktigt för oss att det vi gör är hållbart. Våra tjänster och produkter ska gynna våra kunder och miljön. Idag och imorgon. Affärerna präglas därför av kretsloppstänkande där alla blir vinnare. Även nästa generation. Eskilstuna Energi & Miljö Kungsgatan ESKILSTUNA Kundcenter eem.se

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2012. Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Priser 2012 Elhandel Elnät Fjärrvärme Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Vatten och avlopp sid. 10 Återvinning sid. 11 Kontaktuppgifter sid.

Läs mer

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid.

Läs mer

RENHÅLLNINGSSTAXA FÖR ESKILSTUNA 2014

RENHÅLLNINGSSTAXA FÖR ESKILSTUNA 2014 RENHÅLLNINGSSTAXA FÖR ESKILSTUNA 2014 Allmänna bestämmelser Taxan avser de er som enligt 27 kap 4-6 Miljöbalken får uttas av kommunen för täckande av kostnader avseende insamling, transport, återvinning

Läs mer

Renhållningstaxa Eskilstuna 2012

Renhållningstaxa Eskilstuna 2012 1(16) Renhållningstaxa Eskilstuna 2012 Allmänna bestämmelser Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap 4-6 Miljöbalken får uttas av kommunen för täckande av kostnader avseende insamling, transport, återvinning

Läs mer

Förslag till renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun

Förslag till renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-10-03 Kommunledningskontoret Miljö- och samhällsbyggnad KSKF/2016:477 Riikka Vilkuna, 016-710 12 47 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun Förslag

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Renhållning villa. Prislista 2016

Renhållning villa. Prislista 2016 Renhållning Renhållning villa Prislista 2016 Sorterat Du sorterar ditt avfall i matavfall, brännbart och deponi. Matavfallet lägger du i en påse för matavfall och därefter i det bruna kärlet som alltid

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

PRISER 2015. ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08

PRISER 2015. ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08 PRISER 2015 ELNÄT FJÄRRVÄRME VATTEN OCH AVLOPP AVFALL Uppdaterad 2015-01-08 15-01-30 11:03 Sidan 1 av 13 GÄLLANDE LEVERANSBESTÄMMELSER Elnät Från och med den 1 augusti 2012 tillämpar Hedemora Energi AB

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Prislista 2017 priser2017

Prislista 2017 priser2017 Prislista 2017 Gäller från 1 januari 2017 fev.se/priser2017 Elhandel För att du ska hitta ett elhandelsav tal som passar just dig har vi fyra olika av talsformer: Fast pris, Rörligt pris, Falupriset och

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun

Renhållnings- och avfallstaxa för Båstads kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 14 december 2005, 189. Dnr: KS 1220/05 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 224 Dnr: KS 1078/10 906 Reviderad av Kommunfullmäktige den 23 maj 2012, 129

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20

RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20 RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A En- och

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

PRISLISTA ELNÄT Gäller från

PRISLISTA ELNÄT Gäller från PRISLISTA ELNÄT Gäller från 2017-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät ABs huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Kristianstads kommuns

Kristianstads kommuns 2012 RENHÅLLNINGSTAXA ÅR 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-01-17 10 att gälla fr o m 2012-04-01. Kristianstads kommuns Renhållningstaxa år 2012 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 VARBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info För

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01

Prislista Renhållning. Gäller från och med 2011-01-01 Prislista Renhållning Gäller från och med 2011-01-01 Vad kostar soporna? Det är naturligtvis inte gratis att hålla rent. Du undrar kanske vad hämtningen av sopor samt övrigt avfall kostar i Ekerö kommun

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa 560:25

Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa 560:25 Renhållningstaxa Fastställd av Kommunfullmäktige 2006-12-19--20 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxan avser de avgifter som enligt miljöbalken kap 27, 4 6 kan utgå för hantering (bortforsling,

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER FÖR SÄVSJÖ KOMMUN sida 1(5) Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Alla avgifter är angivna i Svenska kronor och inkluderar moms 25%

RENHÅLLNINGSAVGIFTER FÖR SÄVSJÖ KOMMUN sida 1(5) Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Alla avgifter är angivna i Svenska kronor och inkluderar moms 25% RENHÅLLNINGSAVGIFTER FÖR SÄVSJÖ KOMMUN sida 1(5) SOPHÄMTNING ÅRSBOSTÄDER Det ingår kostnadsfri budad hämtning av farligt och grovavfall högst 1gång per månad om inget annat framkommer från det enskilda

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer