Priser Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning"

Transkript

1 Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

2 Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid. 12 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 2

3 Gällande leveransbestämmelser Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för nätanslutning NÄT 2012 K, NÄT 2012 N och NÄT 2012 H. Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB tillämpar de allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el EL 2012 K och EL 2012 N. För fjärrvärmeleverans enligt detta taxetryck tillämpas de allmänna avtalsvillkor, som fastställdes av Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse. För brukande av Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning tillämpas lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) samt de allmänna brukningsbestämmelser som fastställdes av Kommunfullmäktige Avfallshanteringen utförs av Eskilstuna Energi och Miljö AB på uppdrag av kommunen och samtliga avfallstjänster i detta taxetryck säljs genom Eskilstuna Energi och Miljö AB. Den kompletta hushållsavfallstaxan finns att hämta på Eskilstuna Energi och Miljö AB:s webbplats eem.se. Fastighetsägare eller den som träffat avtal med Eskilstuna Energi och Miljö AB är avgiftsskyldig. Det åligger den avgiftsskyldige att anmäla överlåtelse av fastigheten eller annan ändring som kan medföra att avgiften ändras. Avgiftsskyldighet föreligger tills ändringsanmälan gjorts. I övrigt gäller kommunens lokala renhållningsordning. Förkortningar h = timme W = watt (aktiv effekt) kw = kilowatt = watt kwh = kilowattimme = kw x h MWh = megawattimme = 1000 kwh kvar = kilovoltampere reaktiv (reaktiv effekt) m 3 = kubikmeter S-märkt = kvalitetsgaranti av elprodukt V kv A = volt = kilovolt = volt = ampere Ståndrörsvattenmätare = vattenmätare för utomhusbruk OBS! Fasta avgifter är avrundade till heltal. Rörliga avgifter är beräknade med två decimaler. Vi tillämpar sedvanlig kreditprövning. 3

4 Elhandel Elpriser, dvs priser som avser själva elenergin, kan vi inte redovisa i denna broschyr, då de följer utvecklingen på elbörsen Nordpool och ändras ganska ofta. Detta gäller både det så kallade tillsvidarepriset (anvisningsavtal) som gäller om du inte tecknat avtal med oss, och de fasta priser vi erbjuder om du väljer att teckna avtal. Vi rekommenderar dig att teckna avtal med oss då tillsvidarepris (anvisningsavtal) oftast är dyrare än andra avtalsformer. Aktuella elpriser presenteras på vår hemsida eem.se. Du kan också ringa kundcenter eller besöka oss på Kungsgatan 86. Energiskatten Energiskatten från 1 januari 2014 är oförändrad för konsumenter på 29,3 öre/kwh exkl. moms (36,63 öre/kwh inkl. moms). Glöm inte att inkludera energiskatt, elcertifikatsavgift och moms när du jämför priser mellan olika elhandelsföretag. 4

5 Elnät De nätpriser som redovisas är de priser som tillämpas av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. De kunder som har Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB som elhandelsföretag där faktureras nätavgiften tillsammans med elpriset. Säkringstariffer Lägenhet Denna tariff avser bostadslägenheter utan elvärme i flerbostadshus med minst tre lägenheter och där fastighetsägaren tecknat särskilt abonnemang för fastigheten. Abonnemangen skall ligga på samma servis. Exkl. moms Abonnemang Lägenhet 16 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 20 A (fast avgift kr/år) Abonnemang Lägenhet 25 A (fast avgift kr/år) Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 Normaltariff Dessa tariffer är avsedda för övriga typer av kunder med mätarsäkring upp till 63 A. Det fasta abonnemagspriset bestäms av storleken på den passdel som begränsar kundens mätarsäkring. Exkl. moms Elöverföring (rörlig avgift öre/kwh) 17,40 21,75 Abonnemang (fast avgift kr/år) 16 A A A A A A

6 Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter ska i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB och får bara utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr. (312,50 inkl. moms). Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. Effekttariff lågspänning Denna tariff är avsedd för kunder vars effektuttag är större än vad som motsvaras av en mätarsäkring på 63 A. Tariff N4 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) 200 Månadseffektavgift april-oktober (kr/kw och månad) 44 Månadseffektavgift november-mars (kr/kw och månad) 66 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 5,36 För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter ska i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (fast avgift) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 25 kr/kvar och månad. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 6

7 Effekttariff högspänning Denna tariff är avsedd för kunder som är anslutna och köper på högspänningsnivå. Tariff N3 (samtliga priser är angivna exkl. moms) Abonnemang (fast avgift kr/månad) Månadseffektavgift* apr.-okt. (kr/kw och månad) 27 Månadseffektavgift* nov.-mars (kr/kw och månad) 64 Elöverföring (rörlig avgift, öre/kwh) 2,83 * Tillägg sker med 2 kr/kw och månad (exkl moms) på månadseffektavgiften när mätning sker på transformatorns nedsida. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB bestämmer leveransspänning. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall i princip varje leveranspunkt behandlas var för sig. Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av tariff är inte tillåtet. Abonnemang (kr/månad) betalas för varje månad. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. Månadseffektavgift erläggs varje månad för det högsta uttagna timeffektvärdet i kw under månaden, som benämns månadseffekten. Vid uttag som överskrider avtalad effekt tillkommer överuttagsavgift med 11 kr/kw och månad. Exempel: avtalad effekt = kw, månadseffekten en sommarmånad = kw, ger abonnemangsavgift = 27 x x 100 = = kr för aktuell månad. Uttag av reaktiv effekt i kvar medges varje månad till en viss procentuell andel av månadseffekten i kw samma månad. Den fria uttagsrätten är 50 % under januari, februari, mars, november och december och 99 % under april-oktober. Vid uttag av reaktiv effekt över den fria uttagsrätten faktureras en överuttagsavgift på 25 kr/kvar och månad. Vid inflyttning debiteras en administrativ kostnad på 250 kr. Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB avser att tillämpa Svensk Energis allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. För övriga tariffer hänvisar vi till eem.se 7

8 Fjärrvärme Den 1 januari 2013 införde vi en ny prismodell på fjärrvärme för flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Syftet med den nya prismodellen är att den ska vara mer korrekt och rättvis än tidigare. Modellen stimulerar till sänkningar av effektuttagen och vi räknar därför med att på sikt kunna minska vår produktion med fossilolja för att nå en 100 % fossilfri fjärrvärmeproduktion. Förändringen är den första av två, och den 1 januari 2014 avser vi att ytterligare justera upp effektavgifterna och sänka energipriserna. Grunden i den nya prismodellen är att du som kund betalar för din faktiskt uttagna effekt, dvs. storleken på den energimängd du tar ut vid ett givet tillfälle, i stället för den abonnerade effekten. Den faktiskt uttagna effekten beräknas som ett genomsnitt av effektuttaget under de tre dygn med högst effektuttag, dvs ett genomsnitt av effektuttaget per timme under dessa 72 timmar. Detta effektuttag blir sedan debiteringsgrundande. Efter vintersäsongen, i april varje år, kommer effektberäkning att ske vilken sedan blir debiteringsgrundande fram till och med mars kommande år. Fjärrvärmepris 2014 (inkl. moms, avrundat till hela kronor) Flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Effekt (kw) Fast avgift (kr/år) Effektavgift (kr/kw och år) (831) (12 038) 618 (773) (47 062) 583 (729) ( ) 521 (651) Energipris: 380 kr/mwh (475) Energipris tillverkningsindustrin: 252 kr/mwh (315) Flödespremie/avgift* (kr/m 3 och MWh) 4, 00 (5,00) *Flödestaxan ger en premie alternativt avgift beroende på hur väl avkylningen av fjärrvärmevattnet sker i fastigheten. Modellen jämför flödet per levererad MWh hos en enskild kund med medelflödet för alla kunder. Flödespremie/avgift används under vinterperioden oktober april men gäller inte för småhus och mindre fastigheter med värmeomformare. 8

9 För dig som använder fjärrvärme för hela ditt uppvärmningsbehov, kan vi också erbjuda ett alternativt pris som enbart består av ett energipris. Fjärrvärme, enbart energipris (inkl. moms) Gäller flerbostadshus, industri och kommersiella fastigheter. Energipris: Energipris tillverkningsindustrin: 677 (846) kr/mwh 597 (746) kr/mwh Fjärrvärme (inkl. moms) Enbostadshus Fast avgift (kr/år) Energipris 940 (1 175) 55,6 (69,5) öre/kwh Energideklaration villa, inkl moms. Villor upp till 200 m 2 Villor större än 200 m kr kr För flerbostadshus, industri och andra kommersiella fastigheter erbjuder vi Serviceavtal på ventilationsanläggningar och obligatoriska ventilationskontroller (OVK) till offererade fasta priser. Via egna certifierade energiexperter erbjuder vi också konsulttjänster för förbättrad miljö, driftekonomi och bekymmerslös drift. Energideklarationer, Energianalyser, Termografering och Projektledning är några exempel. Kontakta oss för en offert. Fjärrkyla Till kommersiella fastigheter erbjuder vi också fjärrkyla. Kontakta oss för en offert. 9

10 Stadsnät Vill du veta mer om Stadsnät, möjligheten att ansluta din villa eller vill ta reda på om den fastighet du bor i är ansluten besök Du kan också kontakta Kundservice på Tjänster och priser Har du Stadsnät kan du få tillgång till tjänster som internet, tv, telefoni och larm från flera olika tjänsteleverantörer. I vår Tjänsteguide på hittar du uppdaterad information om tjänster och priser. Kapacitet och svartfiber Eskilstuna Stadsnät kan leverera både svartfiber och kapacitet till företag. För mer information skicka ett mejl till 10

11 Vatten och avlopp Avgifter för vatten och avlopp Fasta avgifter (kr/år) Vatten Avlopp Totalt Årsförbrukning per abonnemang Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. moms moms moms moms moms moms upp till 600 m m m m m över m Rörliga avgifter (kr/m 3 ) Vatten Avlopp Totalt Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. Exkl. Inkl. moms moms moms moms moms moms 7,65 9,56 9,20 11,50 16,85 21,06 För övriga avgifter hänvisar vi till eem.se 11

12 Återvinning Hushållsavfall Komplett hushållsavfallstaxa finns på eem.se. När taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, t.ex. då förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, prövas beslut om särskild avgift för berörd fastighetsägare av Miljö-och Räddningstjänstförvaltningen. Alla avgifter är med moms inkluderat om inget annat anges. Avgiften delas upp i en fast och en rörlig del. För att få fram den totala årsavgiften skall den fasta och den rörliga delen läggas ihop. Den fasta avgiften för hushåll täcker kostnaderna för administration, information, återvinninscentralen på Lilla Nyby, insamling och behandling av farligt avfall från hushållen samt hämtning av grovavfall. För verksamhetskunder täcker den fasta avgiften administration och information. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Här ingår också avfallsskatter. Avgift (kr/gång) Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för latrin- och slamhantering 150 Ändring/avslut/uppehåll av abonnemang för kärl sopor* 350 Byte av kärl pga förstört kärl** 450 *Ändring av abonnemang för fritidshus tas emot senast en månad innan hämtningssäsongen (hämtningssäsong maj-september). **Tillkommer en kostnad för inköp av kärl, enligt prislista från vår leverantör. En- och tvåbostadshus med gemensam hämtning och kärl, flerbostadshus och verksamheter Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Fast avgift (kr/hushåll/verksamhet och år) Exkl. moms Hushåll i flerbostadshus Hushåll i flerbostadshus (Brf) En- tvåbostadshus med gemensam hämtning Verksamhet

13 Färgsortering Eskilstuna Energi och Miljö beslutar om färgsortering kan erbjudas. Kärlstorlek 190 liter 370 liter Hämtningsintervall varannan vecka varannan vecka Exkl. moms Det är Eskilstuna Energi och Miljö som beslutar om matavfall ska samlas in i separata kärl eller genom färgsortering. Matavfall, samma kärl i grön påse (kr/år och kärl) rörlig avgift Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan veckan Matavfall, separat kärl (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter varannan vecka* liter en gång i veckan 0 0 *endast vid varannan veckas hämtning av övrigt avfall. Övrigt hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan

14 Osorterat hushållsavfall, rörlig avgift (kr/år och kärl) Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan Miljöavgift (kr/kärl, år och hämtningsintervall) På osorterat hushållsavfall tillkommer en miljöavgift i kr/år. Kärl Hämtningsintervall Exkl. moms 190 liter en gång i veckan liter en gång i veckan liter en gång i veckan Tilläggstjänster I den rörliga avgiften ingår 0 5 dragmeter. Årsavgift (kr/kärl/hämtningar i veckan) 1 tillägg 300 Dragmeter 5,1-10 m 1 tillägg 10,1-20 m 2 tillägg 20,1-30 m 3 tillägg 30,1-50 m* 6 tillägg 50,1 m >* 12 tillägg Övriga tillägg Låsta dörrar Olåsta dörrar Hiss* Transportör* Trappor* Källarhämtning* 2 tillägg/dörr 1 tillägg/dörr 3 tillägg 3 tillägg 1 tillägg/trappsteg 4 tillägg *Inga nya abonnemang tecknas för sådana hämtningsställen. 14

15 Extratjänster kärlsopor (flerbostadshus, verksamheter och gemensam hämtning) Avgift i kr/volym och hämtning Exkl. moms Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning* 190 liter liter liter *Avgiften tas ut pga. arbetsmiljöskäl och olägenheter som nedskräpning /spill samt att det är en större volym än avtalat. Avgift i kr/säck/kärl och hämtning Exkl. moms Extra hämtning, tre arbetsdagar från beställning Per kärl eller säck, vid beställning samma dag som hämtning* *Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före Felsorteringsavgift Avgift per kärl och hämtningstillfälle

16 En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms,fast-, rörlig- och FNI**-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering 190 liter varannan vecka var fjärde vecka* var åttonde vecka* 370 liter varannan vecka *Efter anmälan om hemkompostering hos Miljö- och räddningstjänstförvaltningen. * *Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 16

17 Fritidshus Fritidshus med enskild hämtning med endast ett kärl per hushåll. (I avgiften ingår en fast avgift på kr) Avgift i kr/kärl (inklusive moms, fast-, rörlig- och FNI****-avgift) och år vid enskild hämtning Färg- Matavfalls- Osorterat sortering sortering Hämtningsintervall: Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 190 liter Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september, 370 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 190 liter Hämtning av kärl under maj till september (5 st hämtningar.*) 370 liter Endast fast avgift (valfria budningar.**) 190 liter *** *5 st schemalagda hämtningar alternativt 5 st budningar i samband med annan hämtning i området. **Budningar i samband med annan hämtning i området (maj-sep). ***Tillkommer budningsavgift och miljöavgift. ****Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. 17

18 Avgift per hämtning för budning i samband med annan hämtning i området (maj-september) Budningsavgift 190 liter 75 Budningsavgift inkl. miljöavgift 190 liter* 195 Budningsavgift 370 liter 100 Budningsavgift inkl. miljöavgift 370 liter * 225 * Gäller endast för osorterade abonnemang. Fritidshus med gemensam hämtning och kärl Fritidshusförening, samfällighetsföreningar eller annan juridisk person med minst 4 fritidshus som delar kärl med färgsortering i ett geografiskt avgränsat område och har gemensam räkning. Fast avgift i kr/år Fritidshus Kolonilott 152 Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. Avgift i kr/säsong och kärl Hämtning av kärl varannan vecka under maj till september: Rörlig avgift 370 liter liter 448 Tillkommer fast avgift per anslutet fritidshus eller kolonilott. 18

19 Extra tjänster och felsorteringsavgift för en- och tvåbostadshus och fritidshus Avgift i kr/kärl och hämtning Felsorteringsavgift per kärl och hämtningstillfälle 200 Extra hämtning sorterat, tre arbetsdagar från beställning inom hämtningsintervallet* Extra hämtning osorterat, tre arbetsdagar från beställning inom hämtningsintervallet* Extra hämtning sorterat, i samband med annan hämtning i området, utanför hämtningsintervallet* Extra hämtning av osorterat, i samband med annan hämtning i området, utanför hämtningsintervallet* *Felsorteringsavgiften utgår alltid vid felsortering Avgift i kr/kärl och hämtning Tömning av löst avfall, överfullt kärl vid ordinarie hämtning 190 liter liter 200 Trädgårdsavfall Hämtning av trädgårdsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushållseller fritidshusabonnemang. Avgift i kr/kärl och säsong Hämtning av kärl varannan vecka under säsong vecka Extra hämtning av kärl i samband med annan hämtning i området

20 Grovavfall Hämtning av grovavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av grovavfallshämtning ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Extra hämtning från markplan av sorterat grovavfall per m Extra hämtning från markplan av osorterat grovavfall per m Tunga möbler t.ex. piano tas inte med. Vid städning för att komma åt grovavfallet utgår en timkostnad (minsta debitering 1 timme). Se prislista för verksamhetsavfall. Bygg och rivningsavfall från hushåll Bygg- och rivningsavfall räknas avfallet som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Hämtning av bygg- och rivningsavfall kan endast beställas då fastigheten har hushålls-eller fritidshusabonnemang. Beställning av hämtning av bygg- och rivningsavfall ska göras minst 5 arbetsdagar i förväg. Avgift i kr/hämtning Hämtning från markplan av sorterat bygg- och rivningsavfall per m

21 Latrinhämtning Året-runt-boende Avgift i kr/år och behållare Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång var fjärde vecka Fritidsboende Avgift i kr/säsong och behållare Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, var fjärde vecka under maj till september Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka under juni - augusti Hämtning av behållare från toalett, varannan vecka i juli 800 Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, var fjärde vecka under maj till sept Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka under juni till aug Hämtning av behållare som lämnas med påsatt lock på avtalad plats max 2 m från väg körbar av lastbil, varannan vecka i juli

22 Extra tjänster latrin Avgift i kr/behållare och hämtning Sorteringsavgift per gång vid felaktigt innehåll 200 Tillägg för extra behållare vid ordinarie hämtning 300 Extra hämtning av behållare inom 7 arbetsdagar från beställning 615 Extra hämtning av behållare samma dag som beställning* 890 * Beställning av extra hämtning samma dag måste ske före kl Slamtömning Avgift i kr/gång Bomkörning* 350 * Vid t.ex. vägen ej framkomlig, brunnen är övertäckt. Arbetsmiljöavgift Avgift i kr per tömningstillfälle Arbetsmiljöavgift inkl moms 275 Arbetsmiljöavgift debiteras när slangdragning överstiger 10 meter och /eller brunnslock väger över 25 kg. Slamavskiljare (slav) upp till 3 m 3 Avgift i kr/tömning och slamavskiljare Ordinarie tömning enligt turlista Tömning av behållare på områdes ordinare tömningsdag* Tillägg för ytterligare slamavskiljare, max 1,5 m Tillägg per m 3 brunnsvolym över 3 m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. 22

23 Sluten tank (slta) Avgift i kr/tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.* Tankvolym Tömning av Mälartank* Avgift i kr/tömning och tank upp till 5 m 3 Tillägg vid tömning inom 3 arbetsdagar från beställning, akut tömning samma dag (gäller även tömning vid Mälarstranden). Avgift i kr/tömning och slamavskiljare/sluten tank Tömning inom 3 arbetsdagar från beställning 394 Akut tömning samma dag* 985 * Beställning av akut hämtning samma dag måste ske före kl inkl. moms Upp till 3 m m m m m Tillägg per m 3 tankvolym över 7 m Tillägg för ytterligare slamavskiljare max 1,5m *Om du ringer före kl på områdets ordinarie tömningsdag, får du tömningen utförd samma dag. Annars får du vänta till veckan därpå. Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning Tillägg per m 3 över 5 m *Gäller endast tankar som fått beslut och godkännande av EEM. Tillägg vid tömning kundbokad bestämd dag eller tid (gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr/tömningstillfälle Tömning vid bokad dag eller tid 394 Tillägg för tömning utom ordinarie arbetstid Avgift i kr/tömningstillfälle Inkl moms Tömning utom ordinarie arbetstid (vardagar 7-16)

24 Övrigt Storsäck Har du mycket bygg - och rivningsavfall? Beställ en storsäck som rymmer en hel kubikmeter - vi hämtar. Container Vi kör hem en container till dig och du kan välja på sorterat eller osorterat avfall. Du får kasta allt utom farligt avfall. Jord Du vet väl att du kan köpa kompost och planteringsjord på Lilla Nyby och att du kan även få det hemlevererat? Kontakta oss gärna för information och priser, eller besök oss på eem.se 24

25 Definitioner Osorterat hushållsavfall: Om hushållen inte sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet osorterat. Sorterat hushållsavfall: Om hushållen sorterar ut producentansvarsavfall t.ex. förpackningar och tidningar enligt producentansvarsförordningarna samt matavfall och trädgårdsavfall, grovavfall, farligt avfall mm enligt renhållningsordningen så är hushållsavfallet sorterat. Övrigt hushållsavfall: Övrigt hushållsavfall är det som finns kvar när hushållen sorterat sitt avfall enligt producentansvarsförordningarna och renhållningsordningen. Övrigt hushållsavfall är alltså en fraktion av det sorterade hushållsavfallet (en annan fraktion är pappersförpackningar, en tredje är matavfall osv.). Miljöavgift: Miljöavgift motiveras med hänvisning till Miljöbalken 27 kap 5 som säger Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. De som inte vill sortera sitt avfall på ett sätt som gör att vi kan återvinna det får betala mer än de som sorterar. En- och två bostadshus: Med en- och tvåbostadshus menas friliggande hus med en eller två bostäder, t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus. Begreppet omfattar även parhus, radhus, kedjehus där varje bostad har ett eget tak och egen ingång i marknivå. Fritidshus: Med fritidshus avses här byggnad som i fastighetstaxeringen är taxerad som fritidshus och är avsett att användas som tillfällig bostad under semester eller annan fritid som inte nyttjas för permanent boende. Fastighetsnära insamlings avgift (FNI-avgift): Detta är en valfri transporttjänst. Insamlingen av producentansvarsavfall ska finansieras av producenterna. Deras insamlingssystem är återvinningsstationerna. Den tjänsten vi erbjuder är att transportera hushållens förpackningar/ returpapper till producenternas insamlingsplats så att kunden själv inte behöver transportera dit förpackningar/returpapper. 25

26 Vi gör det vi är bäst på. För våra kunder och för miljön. Med kunderna i fokus gör våra engagerade medarbetare det de är bäst på; förenklar vardagen för de som lever och verkar i Eskilstuna. Vi levererar självklara nödvändigheter som vatten, el, värme och återvinning. Vi erbjuder också bekvämligheter som kyla, stadsnät och energitjänster. Det är viktigt för oss att det vi gör är hållbart. Våra tjänster och produkter ska gynna våra kunder och miljön. Idag och imorgon. Affärerna präglas därför av kretsloppstänkande där alla blir vinnare. Även nästa generation. Eskilstuna Energi & Miljö Kungsgatan ESKILSTUNA Kundcenter eem.se

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer