Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän"

Transkript

1 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Britta Wennstedt & Kjell 2007

2

3 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Britta Wennstedt & Kjell 2007 JÄMTARKEOLOGI 41 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB

4 Länsstyrelsens dnr: Arkeologicentrums pnr: P2007:14 O Län: Västra Götaland Landskap: Bohuslän Kommun: Uddevalla Socken: Bokenäs Fastighet: Bjällansås 1:4 Ek. kartblad: 8B 3a Dragsmark RAÄ-nr: Bokenäs 7:3 JÄMTARKEOLOGI 41 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Britta Wennstedt & Kjell år 2007, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Brunflo, Axia Hotel Management AB, Uddevalla, Bokenäs Volvo Resort & Conference Center, Bjällansås, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg. Kartutsnitt ur allmänna kartor lantmäteriverket, Gävle. Medgivande I2006/2166. Omslagsbild: Påbörjad sökschaktning på platsen för gravhögen Bokenäs 7:3. Foto: Britta Wennstedt, , AC200728O ISSN ISBN

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... vi Bakgrund... 1 Syfte och målsättning... 1 Områdesbeskrivning... 3 Landskap, topografi och fornlämningar... 3 Tidigare anteckningar... 4 Förundersökningens genomförande... 4 Tekniska uppgifter... 7 Dokumentation... 7 Tillvarataget material... 7 Resultat... 7 Art och karaktär... 8 Datering... 8 Skador och bevarandegrad... 8 Kulturvärdesbedömning Åtgärdsförslag Referenser Bilagor Administrativa och tekniska uppgifter 2 Fotoförteckning 3 Fotografier 4 Karta

6 Sammanfattning I samband med planer på en utbyggnad av konferensdelen till Bokenäs Volvo Resort & Conference Center i Bjällansås, Uddevalla kommun, Västra Götalands län, har Axia Hotel Management AB som ansvarar för driften inkommit till länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd att ta bort en av gravarna i gravgruppen Bokenäs 7. Graven antas beröras av byggplanerna. Gravgruppen består av två tämligen välbevarade gravhögar, men det var före förundersökning oklart om den tredje och nordligaste graven var borttagen i samband med tidigare utbyggnad av konferensanläggningen eller om rester av gravhögen fortfarande fanns kvar. Länsstyrelsen beslöt därför om en arkeologisk förundersökning av graven 7:3. Arkeologicentrum AB uppdrogs att utföra förundersökningen och fältarbetet genomfördes i slutet av augusti år Förundersökningens syfte var i första hand att fastställa omfattningen av skadorna på graven 7:3 och bedöma behovet av slutundersökning. Undersökningsområdet ligger på ca 8 m.ö.h., och dess yta beräknades före förundersökning till ca 100 m 2. Idag utgör platsen planerad tomtmark men tidigare har både bete och jordbruk bedrivits här. Gravgruppen har främst berörts av betet, vilket både historiska kartor och lagerindelningen i jordprofilen kan berätta om. Under förundersökningen visade det sig att det finns rester av en grav på platsen, men att den åsamkats omfattande skador. Dess storlek, form och profil är kraftigt förändrade. Det är dock troligt att vitala delar av anläggningen fortfarande finns kvar. En inre kantkedja, ursprungligen troligen ca 4 m i diameter, framkom. Innanför denna finns sannolikt en eller flera gravgömmor. Både det pedagogiska och vetenskapliga värdet av graven 7:3 är högt. Vårt förslag är i första hand att graven bevaras, och i andra hand att den undersöks och tas bort. Den bör bevaras bara om den effektivt kan skyddas från ytterligare skador vid kommande utbyggnad av konferensanläggningen eller andra verksamheter på platsen. Ett sätt att skydda gravgruppen är att gravarna markeras och en informationsskylt sätt upp. Då kan gravgruppen skänka ett historiskt djup åt miljön vid konferensanläggningen och innebära ett mervärde för besökarna.

7 Arkeologicentrum AB Bakgrund Bokenäs Volvo Resort & Conference Center har ansökt om tillstånd att ta bort fornlämning RAÄ 7:3 i Bokenäs socken. Fornlämningen, en förhistorisk grav ingående i gravgruppen RAÄ 7, riskerar att beröras av en planerad utbyggnad av anläggningens konferensdel. Länsstyrelsen har därför beslutat om en förundersökning av den berörda graven. Arkeologicentrum AB genomförde förundersökningen i slutet av augusti år Förundersökningsresultaten rapporteras i denna rapport. Syfte och målsättning En arkeologisk förundersökning har en i huvudsak expeditiv karaktär. Den syftar till att klargöra en lämnings art, karaktär, komplexitet, utbredning, datering, bevarandegrad och skador. Förundersökningen skall bilda ett underlag för länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet, exempelvis beslut angående villkor för bevarande eller borttagande. En del av kunskapsunderlaget omfattar en bedömning av vilka värden en fast fornlämning kan anses besitta, liksom av dess kunskapspotential, d.v.s. i vilken utsträckning arkeologisk undersökning av lämningen kan bidra till den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden om exempelvis lämningstypen, tidsperioden eller platsen. Figur 1. Förundersökningsområdet i Bohuslän. 1

8 Arkeologicentrum AB Figur 2. Förundersökningsområdets belägenhet i Bjällansås, Bokenäs socken, Bohuslän. Underlag: terrängkartan lantmäteriverket, Gävle. I2006/2166. Skala 1:

9 Arkeologicentrum AB Områdesbeskrivning Landskap, topografi och fornlämningar Graven Bokenäs 7:3 ligger i en gravgrupp med två andra gravhögar i tomtmark vid fritidsbyns konferensanläggning. Området ligger i anslutning till hällmark på 8 m.ö.h. Tidigare registrerade fornlämningar i närområdet utgörs främst av boplatser (Bokenäs 11, 12, 13:2, 195, 196, 197, 300, 301, 307:2 och 308), men det finns också några gravar (Bokenäs 6, röse, Bokenäs 307:1, stensättning, Dragsmark 14, röse), en fornborg (Bokenäs 13:1), en fyndplats för en flintmejsel (Bokenäs 5), samt, från senare tid, en gårdstomt (Bokenäs 284), ett minnesmärke över ett statligt vägbygge på 1920-talet (Bokenäs 4) och en kvarnlämning (Bokenäs 309) (FMIS). Statens historiska museums samlingar omfattar 16 accessionsnummer från Bokenäs socken. De utgörs av lös-, grav- och boplatsfynd från stenålder och bronsålder. Inga järnåldersfynd är registrerade. Från trakten Bjällansås finns över huvud taget inga fynd noterade (SHM) (jfr dock FMIS, Bokenäs 5). Figur 3. Översikt, förundersökningsområdet mot VSV. Foto AC200714O På 1936 års ekonomiska karta över Bokenäs finns ett run-r på platsen för gravhögarna, men inga gravmarkeringar. Fornminnesinventering hade inte påbörjats då, utan markeringen härstammar från Göteborgsinventeringen På utgåvan år 1975 redovisas emellertid de tre gravarna. Läge eller beskrivning uppdaterades dock inte i samband med utgivningen av fastighetskartan (gula kartan) år 1991 (fältarbete år 1990). Vid riks- 3

10 Arkeologicentrum AB antikvarieämbetets revideringsinventering i socknen återbesöktes inte denna fornlämningslokal. Generalstabskartan år 1844 redovisar inga detaljer i undersökningsområdet. På storskifteskartor (år 1796 och 1801) redovisas platsen för gravgruppen som hällmarksområde i anslutning till inägor. Gravarna är inte redovisade. Detsamma gäller vid laga skiftet år 1911, men vid laga skiftet år 1854 noterades intressant information i lantmäterikartan. Nu redovisades sex runda markeringar på gravgruppens plats (bilaga 4). I handlingarna eller på kartan finns dessvärre ingen notering om innebörden av dessa runda märken, men med tanke på läget förefaller det handla om förhistoriska gravar. I så fall har ytterligare tre gravar funnits på platsen för gravgruppen Bokenäs 7 men borttagits, troligen i samband med odling och eventuellt redan före sekelskiftet år Tidigare anteckningar Den aktuella gravhögen registrerades vid RAÄ:s fornminnesinventering i socknen år 1976, men återbesöktes inte vid revideringsinventeringen år Den beskrivs i FMIS som 9 m i diam och 0,6 m hög, med i ytan talrika synliga stenar, 0,3 0,4 m stora. I mitten finns en grop, 2 m i diam och 0,3 m djup, och i SV till N en kantkedja av 0,4 0,5 m stora stenar. Förundersökningens genomförande Fältundersökningen genomfördes den 23 augusti år 2007 under utmärkta väderleksförhållanden. Konferensanläggningen ombesörjde röjning av sly i undersökningsområdet. Efter avverkningen framträdde inga tecken på en grav, men däremot två stensamlingar. Den nordligare utgjordes av en rad med mindre stenar, 0,3, m st. Den sydligare bestod av stora klumpstenar, 0,4 0,7 m stora. Efter slyröjningen avsöktes undersökningsområdet med metalldetektor. Ett flertal fynd påträffades men samtliga utgjorde sentida avfall, främst kapsyler och taggtråd. Inget förhistoriskt material påträffades med metallsökaren. Därefter vidtog avbaning med maskin. Området har tidigare använts som åkermark och betesmark men är nu planerad tomtmark. Lagerindelningen utgjordes därför av ett lager matjord (Ap), 0,2 m tj, som vilade direkt på en B-horisont. Avbaning av matjorden skedde med en minigrävare med en 1 m bred planeringsskopa, och startade på hällmark i undersökningsområdets NÖ del för att fortsätta i riktning mot gravhögen Bokenäs 7:2 i SSV. Det lösa jordtäcket var tunt. Grävningen skedde skiktvis till övergången mellan B- och C-horisonterna. I undersökningsområdets övre och nordligare del framkom snart en klumpsten. Ytterligare en sten påträffades i anslutning till den första, varför undersökningsområdets vidgades mot V tills vi kunde fastställa att den påträffade anläggningen utgjorde en (inre) kantkedja till en grav. 4

11 Arkeologicentrum AB Efter avslutad förundersökning av graven 7:3 vidtog arbetet med flyttning av fasadbelysning ur graven 7:2. Tillvägagångssättet var det enklast tänkbara. Vi grävde upp den befintliga installationen med maskin och flyttade den ca 1 m mot VNV. I schaktplanen i figur 5 redovisas det nya läget för belysningen. En sten ur kantkedjan togs upp för att möjliggöra justering av ledningsdragningen (figur 4), men återställdes på ursprunglig plats efter flyttning av installationen. Figur 4. Flyttning av fasadbelysning ur graven Bokenäs 7:2. Foto AC O Tekniska uppgifter Ingrepp har skett i två av gravgruppens anläggningar, dels i och nära graven 7:3 där en 44,4 m 2 stor yta avbanats, och dels i utkanten av graven 7:2, där en grop grävdes med kabelskopa i syfte att under antikvarisk kontroll flytta befintlig fasadbelysning från gravanläggningen. Gropens area är 1,3 m 2, och den sammanlagda undersökta ytan därför 45,7 m 2 (tabell 1). Tabell 1. Schaktbeskrivning. Förundersökning av graven Bokenäs 7:3 samt flyttning av fasadbelysning i graven Bokenäs 7:2, Bohuslän. S-nr längd riktning bredd djup anläggningar S1 10,5 NÖ-SV 7,15 0,2 kantkedja, stengärdesgård (sentida) S2 1,8 NV-SÖ 0,7 1,15 0,7 kantkedja 5

12 Arkeologicentrum AB Figur 5. Schaktplan. Förundersökning av graven Bokenäs 7:3, Bohuslän. 6

13 Arkeologicentrum AB Dokumentation Miljön dokumenterades med fotografi och skriftliga beskrivningar. Sökschakten och anläggningarna mättes in med totalstation. Anläggningar har fotograferats och samtliga fotografier är bilagda rapporten (bilaga 2-3). Parpunkter lades ut i ett lokalt system med GPS, måttband och kompass. Mätning med totalstation skedde därefter från parpunkterna. Alla koordinater redovisas i RT90 2,5 gon V ±10 m. Viss rotation av det lokala koordinatnätet torde förekomma. Tillvarataget material Inga fynd eller annat material har tagits tillvara. Resultat När förundersökningen startade syntes inga spår av en gravhög på platsen. Efter avbaningen kunde vi konstatera att resterna efter en inre kantkedja framkommit och att centrala delar av högen troligen fortfarande finns bevarade (figur 6). Högens ytterbegränsning den var tidigare registrerad som 9 m i diameter form och välvning har dock gått förlorade. Figur 6. Inre kantkedja i graven Bokenäs 7:3. Foto AC200714O

14 Arkeologicentrum AB Art och karaktär Graven Bokenäs 7:3 har åsamkats omfattande skador under de senaste 30 åren. Idag innebär dess flacka profil att den morfologiskt närmast är att rubricera som ofylld stensättning. Graven har tidigare haft både en inre och en yttre kantkedja (FMIS) men den yttre är helt borttagen i sen tid. Stenar från gravens fyllning och kantkedjor återfinns idag i en smärre stensamling mellan gravarna 7:2 och 7:3. Datering Inga fynd har påträffats. Inga åtgärder för att datera graven har vidtagits. Genom sin form och höjd över havet dateras den till järnålder. Skador och bevarandegrad En jämförelse mellan graven Bokenäs 7:3 idag och vid det senaste dokumentationstillfället vid förstagångsinventeringen visar att anläggningen deformerats avsevärt. Dess storlek, form och profil har förändrats. Bottenplanet kan emellertid tillsammans med en eller flera gravgömmor vara intakt, vilket motiverar fortsatt antikvarisk bedömning av anläggningen som fast fornlämning. Andra skador finns på gravgruppen/fornlämningsområdet. En asfalterad gångväg leder mellan gravarna 7:3 och 7:2. Graven 7:2 har kantskadats genom att fasadbelysning med tillhörande ledningar placerats i gravens NV kant. Denna installation flyttades inom ramen för denna förundersökning. Ytterligare fasadbelysning återfinns inom fornlämningsområdet till gravgruppen, och en installation kvarstår i nära anslutning till kantkedjan i graven 7:3. Kulturvärdesbedömning Trots skadorna är både upplevelsevärdet och det vetenskapliga värdet av graven Bokenäs 7:3 högt. Upplevelsevärdet bedöms som högt dels p.g.a. gravens morfologi och dels p.g.a. närheten till de övriga gravhögarna. Tillsammans skapar de ett sammanhang som upplevelsemässigt gynnas av den parkliknande miljön vid konferensanläggningen. Gravarna ger ett historiskt djup åt platsen. Det vetenskapliga värdet bedöms trots skadorna som högt, eftersom gravens ursprungliga morfologi kan rekonstrueras utifrån uppgifterna i FMIS, och för att man på goda grunder kan anta att en eller flera intakta gravgömmor kan finnas kvar. Gravar är alltjämt ett av arkeologins viktigaste källmaterial. 8

15 Arkeologicentrum AB Figur 8. Anläggningsplan. Förundersökning inom gravgruppen Bokenäs 7, Bohuslän. 9

16 Arkeologicentrum AB Figur 9. Den inre kantkedjans tänkta utsträckning i graven Bokenäs 7:3. Skala 1:50. 10

17 Arkeologicentrum AB Åtgärdsförslag I det planerade byggnationsförslaget framgår att gravhögen Bokenäs 7:3 inte med nödvändighet måste tas bort. Om särskilda åtgärder vidtas för att inte kringverksamheten vid tillbyggnaden skall komma att innebära ytterligare ingrepp i graven föreslår vi att den bevaras. Gravgruppen är ett mervärde i miljön kring semesterbyn, och mervärdet skulle decimeras om en av gravarna togs bort. Tre gravar förefaller redan för länge sedan vara borttagna från detta ursprungliga järnåldersgravfält (jfr bilaga 4). Arkeologicentrum har i stället föreslagit uppdragsgivaren att gravarna märks upp och skyltas med en informationstavla. Det kan tillföra en dimension till besökarnas vistelse och kan också innebära ett ökat skydd för gravgruppen. Ett kvarstående problem är fasadbelysningen i graven Bokenäs 7:3. Först i samband med rapportarbetet och källstudierna inför detta blev det tydligt att ytterligare en installation behöver flyttas. Vi föreslår att belysningen flyttas under antikvarisk kontroll. 11

18 Arkeologicentrum AB 12

19 Arkeologicentrum AB Referenser Allmänt kartmaterial Terrängkartan (Din karta.) LMV. Gävle. Historiska kartor Ekonomiska kartan 8B 3a Dragsmark Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Ekonomiska kartan 49 SV Bokenäs Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Generalstabskartan 41 Uddevalla Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Lantmäterikartor Akt 16, Storskifte, Bjellansås nr 1, Bokenäs socken Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 8-5:2, Storskifte på utmark/utägor, Bjellansås nr 1, Bokenäs socken Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 147, Laga skifte, Bjellandsås, Bokenäs socken, Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 234, Laga skifte, Bjellandsås, Bokenäs socken, Lantmäterimyndighetens arkiv. Internet FMIS riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem för Västra Götalands län LMV Lantmäteriet SHM Översiktsdatabasen. Statens historiska museums översiktsdatabas

20 Arkeologicentrum AB

21 Arkeologicentrum AB Bilaga 1 Administrativa och tekniska uppgifter Uppdrag Arkeologisk förundersökning av gravhögen Bokenäs 7:3, Bjällansås 1:4, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Diarie- och projektnummer Länsstyrelsens i Västra Götalands län diarienr Arkeologicentrums projektnr P2007:14 O Belägenhet Län: Västra Götaland Landskap: Bohuslän Kommun: Uddevalla Socken: Bokenäs Fastighet: Bjällansås 1:4 Ek. kartblad: 8B 3a Dragsmark Beställare Axia Hotel Management AB, Volvo Bokenäs, Uddevalla Utförare Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Box 1, Brunflo Projektpersonal: Kjell (PL), Britta Wennstedt (rapportansvarig), Camilla Olofsson Projekttid Fältarbete arkeologtid 18 tim maskintid 4 tim Undersökningsområde Koordinater: (SV) Intensivt undersökt: 45,7 m 2 Extensivt undersökt: - Koordinatsystem Lokalt system = RT90 2,5 gon V ±10 m GIS ArcView 3.2. Fynd Inga fynd har tillvaratagits. Prover och analyser Inga prover har tillvaratagits. Inga analyser har genomförts.

22 Arkeologicentrum AB Arkivmaterial och foto Digitala mätdata har kasserats. Digitala fotografier (bilaga 2-3) redovisas i rapporten och förvaras vid ATA, Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm. Inga ritningar har upprättats.

23 Arkeologicentrum AB Bilaga 2 Fotoförteckning Digitala fotografier enligt särskild förteckning förvaras vid Antikvarisktopografiska arkivet i Stockholm (ATA) och vid Arkeologicentrum. löpnr ID bildnr motiv riktn mot fotograf 1 AC200714O 0049 Översikt, undersökningsområdet NÖ Britta Wennstedt 2 AC200714O 0050 Översikt, graven Bokenäs 7:2 S Britta Wennstedt 0051 vakant Britta Wennstedt 3 AC200714O 0052 Översikt från undersökningsområdet SV Britta Wennstedt mot gravarna Bokenäs 7:2 och 7:1, t.v. i bild. 4 AC200714O 0053 Översikt, undersökningsområdet SÖ Britta Wennstedt 5 AC200714O 0054 Översikt, undersökningsområdet S Britta Wennstedt 6 AC200714O 0055 Arbetsbild, röjning av VNV Britta Wennstedt undersökningsområdet 7 AC200714O 0056 Översikt, undersökningsområdet SÖ Britta Wennstedt 9 AC200714O 0057 Stenrad (gärdesgård) S om graven ÖSÖ Britta Wennstedt Bokenäs 7:3 10 AC200714O 0058 Stensamling med stenar från graven ÖSÖ Britta Wennstedt Bokenäs 7:3 11 AC200714O 0059 Översikt efter slyröjning Ö Britta Wennstedt 12 AC200714O 0060 Översikt mot undersökningsområdet VSV Britta Wennstedt (vid minigrävare) 13 AC200714O 0061 Arbetsbild, påbörjad avbaning med NV Britta Wennstedt konferensanläggningen I bakgrunden 14 AC200714O 0062 Översikt, graven Bokenäs 7:2 SÖ Britta Wennstedt 15 AC200714O 0063 SV del av den inre kantkedjan till N Britta Wennstedt graven Bokenäs 7:3 16 AC200714O 0064 SV del av den inre kantkedjan till NÖ Britta Wennstedt graven Bokenäs 7:3 17 AC200714O 0065 Arbetsbild, förberedelse för flyttning av fasadbelysning från graven Bokenäs 7:2 SV Britta Wennstedt 18 AC200714O 0066 Arbetsbild, påbörjad grävning för flyttning av belysning S Britta Wennstedt 0067 vakant Britta Wennstedt 19 AC200714O 0068 Översikt, graven Bokenäs 7:3 NÖ Britta Wennstedt 20 AC200714O 0069 Graven Bokenäs 7:3 med skalstock NÖ Britta Wennstedt (0,2 m intervall) 21 AC200714O 0070 Stenrad och övrig sten i avbanat NÖ Britta Wennstedt område (S1) 22 AC200714O 0071 Arbetsbild, återställning av klumpsten S Britta Wennstedt till kantkedja i graven Bokenäs 7:2 vilken måste tas upp vid flyttning av fasadbelysning datum

24 Arkeologicentrum AB

25 Arkeologicentrum AB Bilaga 3 Fotografier AC200714O-0049 Översikt, undersökningsområdet mot NÖ. AC200714O-0050 Översikt, graven Bokenäs 7:2 mot S. AC200714O-0052 Översikt från undersökningsområdet mot SV, gravarna Bokenäs 7:2 och 7:1 t.v. i bild.

26

27 AC200714O-0053 Översikt, undersökningsområdet mot SÖ. AC200714O-0054 Översikt, undersökningsområdet mot S. AC200714O-0055 Arbetsbild, röjning av undersökningsområdet, mot VNV. AC200714O-0056 Översikt, undersökningsområdet mot SÖ.

28

29 AC200714O-0057 Stenrad (gärdesgård) S om graven Bokenäs 7:3 mot ÖSÖ. AC200714O-0058 Stensamling med stenar från graven Bokenäs 7:3 mot ÖSÖ. AC200714O-0059 Översikt efter slyröjning mot Ö. AC200714O-0060 Översikt mot undersökningsområdet (vid minigrävare). Mot VSV.

30

31 AC200714O-0061 Arbetsbild, påbörjad avbaning med konferensanläggningen I bakgrunden. Mot NV. AC200714O-0062 Översikt, graven Bokenäs 7:2 mot SÖ. AC200714O-0063 SV del av den inre kantkedjan till graven Bokenäs 7:3. Mot N. AC200714O-0064 SV del av den inre kantkedjan till graven Bokenäs 7:3 mot NÖ.

32

33 AC200714O-0065 Arbetsbild, förberedelse för flyttning av fasadbelysning från graven Bokenäs 7:2. Mot SV. AC200714O-0066 Arbetsbild, påbörjad grävning för flyttning av belysning. Mot S. AC200714O-0068 Översikt, graven Bokenäs 7:3 mot NÖ. AC200714O-0069 Graven Bokenäs 7:3 med skalstock (0,2 m intervall) mot NÖ.

34

35 AC200714O-0070 Stenrad och övrig sten i avbanat område (S1) mot NÖ. AC200714O-0071 Arbetsbild, återställning av klumpsten till kantkedja i graven Bokenäs 7:2 vilken måste tas upp vid flyttning av fasadbelysning. Mot S.

36

37 Bilaga 4 Karta Utsnitt ur lagaskifteskarta, akt 147, Bokenäs sn. Ursprunglig skala. Redigerad (skalstock och norrpil flyttade). Tre borttagna gravhögar Gravgruppen Bokenäs 7

38 ISSN ISBN

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun

Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun UV SYD RAPPORT 2005:2 ARKEOLOGISK UTREDNING Gamla staden 7:1 Helsingborgs kommun Skåne, Helsingborg, Gamla staden 7:1 Magnus Andersson Kolumntitel 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Genom dike och

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Gatubelysning i Skänninge

Gatubelysning i Skänninge Rapport 2010:84 Arkeologisk förundersökning Gatubelysning i Skänninge RAÄ 5 Bjälbogatan/Mjölbygatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Rävsnäs. Kabelschakt vid stensättningar. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:73 Rävsnäs Kabelschakt vid stensättningar Förundersökning i form av schaktningsövervakning Toresund 48:1, 376 och 380 Rävsnäs 3:8 Toresunds socken Strängnäs kommun

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl

Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Schaktövervakning inför Va-ledning på Tryggestad 3:1 m fl Förundersökning 2010 Tryggestad 3:1, Borgholms kommun, Räpplinge socken, Öland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:14 Gärdslösa

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG Bergtäkt i Malma Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga

Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:57 Fjärrvärmeanslutningar i Arboga Förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 34 Soopiska gården 2, Fältskären 2 och 3 samt Storgatan Arboga stadsförsamling

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp

Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp UV VÄST RAPPORT 2002:12 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning inför golfbana i Alvered Balltorp Västergötland, Mölndal socken, Alvered 1:8 m.fl., RAÄ 115 och RAÄ 116 Mats Lindqvist UV

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Östra Rom. Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11

Östra Rom. Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11 Östra Rom Arkeologisk förundersökning Östra Rom 2:12, Svarteborgs socken, Munkedals kommun Agneta Gustafsson Bohusläns museum Rapport 2010:11 Östra Rom Enskild väg invid ny E6 Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland

Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Schaktövervakning intill Bastion St Erik Arkeologisk förundersökning 2014 Gamla stan 2:4, Kalmar stad och kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2014 Gärdslösa kyrka Kalmar

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43 Undersökning: Säve, Albatross golfbana Lst:s dnr: 220-907-96, 220-18406-2001 Ansvarig institution: Göteborgs Stadsmuseum Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Fröafall och Krokstorp

Fröafall och Krokstorp Fröafall och Krokstorp Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation i Tranås stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:51 Ann-Marie Nordman Fröafall 2:1 och Krokstorp

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf

Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf UV VÄST RAPPORT 2003:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning för Torrekulla Golf Västergötland, Mölndals kn, Fässbergs sn, Alvered 1:8, 1:9, 1:18 och 1:5, RAÄ 116 och del av RAÄ 115

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

Blekinge museum rapport 2011:5

Blekinge museum rapport 2011:5 Siretorp, RAÄ 61 Siretorp 9:23, Mjällby socken Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2011:5 Åsa Alering 2 Innehåll Inledning s. 5 Bakgrund s. 5 Kunskapsläget s. 6 Syfte

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6 FU Ödsmål 377 1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård

Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:50 Ledningsbyte i Bråfors bergsmansgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 80:1 Bråfors 1:13 Norbergs socken Norbergs kommun Västmanland

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND

BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND BILAGA 10 ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ GOTLAND AVDELNINGEN FÖR KULTURMILJÖ The Gotland Museum, Dept. of Cultural Heritage Management Gotlands Museum dnr: 2012-570-2 Arkeologisk utreding steg 2 i Västerhejde

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:5. Väktaren 4. Arkeologisk förundersökning 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:5 Väktaren 4 Arkeologisk förundersökning 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 20 Väktaren 4, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning

kv Pilgrimen 3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning Rapport 2008:54 Arkeologisk förundersökning kv Pilgrimen 3 RAÄ 14 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G E N F Ö R

Läs mer

Baggehög och Hakebol. Arkeologisk utredning och förundersökning av en gravgrupp, RAÄ 328 i Jörlanda socken, Bohuslän

Baggehög och Hakebol. Arkeologisk utredning och förundersökning av en gravgrupp, RAÄ 328 i Jörlanda socken, Bohuslän Baggehög och Hakebol Arkeologisk utredning och förundersökning av en gravgrupp, RAÄ 328 i Jörlanda socken, Bohuslän Britta Wennstedt Edvinger 2007 Baggehög och Hakebol Arkeologisk utredning och förundersökning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan

Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan UV RAPPORT 2014:47 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTKONTROLL Kulturlager från 1700-talet i Köpmangatan Södermanlands län; Södermanland; Eskilstuna kommun; Eskilstuna stad, Eskilstuna 554:1 Katarina

Läs mer

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW:

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Beslut 2013-02-11 Sid 1(3) 431-12508-12 Landskap Östergötland Kommun Linköping Fastighetsbeteckning Vimanshäll 1:1 Socken Linköpings stad RAÄ nr RAÄ 69:1-4 samt Objekt

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

;ÃZ[SQTL ]\ZMLVQVO 4IOUIV[XIZSMV,MT I^ 4IOMZ[JMZO ".WZ[ [WKSMV -[SQT[\]VI SWUU]V ;ÕLMZUIVTIVL[ TÃV Ingeborg Svensson )ZSMWTWOQ[SI UMLLMTIVLMV "

;ÃZ[SQTL ]\ZMLVQVO 4IOUIV[XIZSMV,MT I^ 4IOMZ[JMZO .WZ[ [WKSMV -[SQT[\]VI SWUU]V ;ÕLMZUIVTIVL[ TÃV Ingeborg Svensson )ZSMWTWOQ[SI UMLLMTIVLMV Ingeborg Svensson Ingeborg Svensson Figur 1. Översiktskarta över Södermanlands län med kommuner, större orter, vägar och angränsande län. Utredningsområdets geografiska belägenhet är markerat med röd

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av Hotel Riviera inom fastigheten Hemmeslöv 44:104 i Östra Karups socken,

Läs mer