Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän"

Transkript

1 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Britta Wennstedt & Kjell 2007

2

3 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Britta Wennstedt & Kjell 2007 JÄMTARKEOLOGI 41 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB

4 Länsstyrelsens dnr: Arkeologicentrums pnr: P2007:14 O Län: Västra Götaland Landskap: Bohuslän Kommun: Uddevalla Socken: Bokenäs Fastighet: Bjällansås 1:4 Ek. kartblad: 8B 3a Dragsmark RAÄ-nr: Bokenäs 7:3 JÄMTARKEOLOGI 41 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Britta Wennstedt & Kjell år 2007, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Brunflo, Axia Hotel Management AB, Uddevalla, Bokenäs Volvo Resort & Conference Center, Bjällansås, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg. Kartutsnitt ur allmänna kartor lantmäteriverket, Gävle. Medgivande I2006/2166. Omslagsbild: Påbörjad sökschaktning på platsen för gravhögen Bokenäs 7:3. Foto: Britta Wennstedt, , AC200728O ISSN ISBN

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... vi Bakgrund... 1 Syfte och målsättning... 1 Områdesbeskrivning... 3 Landskap, topografi och fornlämningar... 3 Tidigare anteckningar... 4 Förundersökningens genomförande... 4 Tekniska uppgifter... 7 Dokumentation... 7 Tillvarataget material... 7 Resultat... 7 Art och karaktär... 8 Datering... 8 Skador och bevarandegrad... 8 Kulturvärdesbedömning Åtgärdsförslag Referenser Bilagor Administrativa och tekniska uppgifter 2 Fotoförteckning 3 Fotografier 4 Karta

6 Sammanfattning I samband med planer på en utbyggnad av konferensdelen till Bokenäs Volvo Resort & Conference Center i Bjällansås, Uddevalla kommun, Västra Götalands län, har Axia Hotel Management AB som ansvarar för driften inkommit till länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd att ta bort en av gravarna i gravgruppen Bokenäs 7. Graven antas beröras av byggplanerna. Gravgruppen består av två tämligen välbevarade gravhögar, men det var före förundersökning oklart om den tredje och nordligaste graven var borttagen i samband med tidigare utbyggnad av konferensanläggningen eller om rester av gravhögen fortfarande fanns kvar. Länsstyrelsen beslöt därför om en arkeologisk förundersökning av graven 7:3. Arkeologicentrum AB uppdrogs att utföra förundersökningen och fältarbetet genomfördes i slutet av augusti år Förundersökningens syfte var i första hand att fastställa omfattningen av skadorna på graven 7:3 och bedöma behovet av slutundersökning. Undersökningsområdet ligger på ca 8 m.ö.h., och dess yta beräknades före förundersökning till ca 100 m 2. Idag utgör platsen planerad tomtmark men tidigare har både bete och jordbruk bedrivits här. Gravgruppen har främst berörts av betet, vilket både historiska kartor och lagerindelningen i jordprofilen kan berätta om. Under förundersökningen visade det sig att det finns rester av en grav på platsen, men att den åsamkats omfattande skador. Dess storlek, form och profil är kraftigt förändrade. Det är dock troligt att vitala delar av anläggningen fortfarande finns kvar. En inre kantkedja, ursprungligen troligen ca 4 m i diameter, framkom. Innanför denna finns sannolikt en eller flera gravgömmor. Både det pedagogiska och vetenskapliga värdet av graven 7:3 är högt. Vårt förslag är i första hand att graven bevaras, och i andra hand att den undersöks och tas bort. Den bör bevaras bara om den effektivt kan skyddas från ytterligare skador vid kommande utbyggnad av konferensanläggningen eller andra verksamheter på platsen. Ett sätt att skydda gravgruppen är att gravarna markeras och en informationsskylt sätt upp. Då kan gravgruppen skänka ett historiskt djup åt miljön vid konferensanläggningen och innebära ett mervärde för besökarna.

7 Arkeologicentrum AB Bakgrund Bokenäs Volvo Resort & Conference Center har ansökt om tillstånd att ta bort fornlämning RAÄ 7:3 i Bokenäs socken. Fornlämningen, en förhistorisk grav ingående i gravgruppen RAÄ 7, riskerar att beröras av en planerad utbyggnad av anläggningens konferensdel. Länsstyrelsen har därför beslutat om en förundersökning av den berörda graven. Arkeologicentrum AB genomförde förundersökningen i slutet av augusti år Förundersökningsresultaten rapporteras i denna rapport. Syfte och målsättning En arkeologisk förundersökning har en i huvudsak expeditiv karaktär. Den syftar till att klargöra en lämnings art, karaktär, komplexitet, utbredning, datering, bevarandegrad och skador. Förundersökningen skall bilda ett underlag för länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet, exempelvis beslut angående villkor för bevarande eller borttagande. En del av kunskapsunderlaget omfattar en bedömning av vilka värden en fast fornlämning kan anses besitta, liksom av dess kunskapspotential, d.v.s. i vilken utsträckning arkeologisk undersökning av lämningen kan bidra till den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden om exempelvis lämningstypen, tidsperioden eller platsen. Figur 1. Förundersökningsområdet i Bohuslän. 1

8 Arkeologicentrum AB Figur 2. Förundersökningsområdets belägenhet i Bjällansås, Bokenäs socken, Bohuslän. Underlag: terrängkartan lantmäteriverket, Gävle. I2006/2166. Skala 1:

9 Arkeologicentrum AB Områdesbeskrivning Landskap, topografi och fornlämningar Graven Bokenäs 7:3 ligger i en gravgrupp med två andra gravhögar i tomtmark vid fritidsbyns konferensanläggning. Området ligger i anslutning till hällmark på 8 m.ö.h. Tidigare registrerade fornlämningar i närområdet utgörs främst av boplatser (Bokenäs 11, 12, 13:2, 195, 196, 197, 300, 301, 307:2 och 308), men det finns också några gravar (Bokenäs 6, röse, Bokenäs 307:1, stensättning, Dragsmark 14, röse), en fornborg (Bokenäs 13:1), en fyndplats för en flintmejsel (Bokenäs 5), samt, från senare tid, en gårdstomt (Bokenäs 284), ett minnesmärke över ett statligt vägbygge på 1920-talet (Bokenäs 4) och en kvarnlämning (Bokenäs 309) (FMIS). Statens historiska museums samlingar omfattar 16 accessionsnummer från Bokenäs socken. De utgörs av lös-, grav- och boplatsfynd från stenålder och bronsålder. Inga järnåldersfynd är registrerade. Från trakten Bjällansås finns över huvud taget inga fynd noterade (SHM) (jfr dock FMIS, Bokenäs 5). Figur 3. Översikt, förundersökningsområdet mot VSV. Foto AC200714O På 1936 års ekonomiska karta över Bokenäs finns ett run-r på platsen för gravhögarna, men inga gravmarkeringar. Fornminnesinventering hade inte påbörjats då, utan markeringen härstammar från Göteborgsinventeringen På utgåvan år 1975 redovisas emellertid de tre gravarna. Läge eller beskrivning uppdaterades dock inte i samband med utgivningen av fastighetskartan (gula kartan) år 1991 (fältarbete år 1990). Vid riks- 3

10 Arkeologicentrum AB antikvarieämbetets revideringsinventering i socknen återbesöktes inte denna fornlämningslokal. Generalstabskartan år 1844 redovisar inga detaljer i undersökningsområdet. På storskifteskartor (år 1796 och 1801) redovisas platsen för gravgruppen som hällmarksområde i anslutning till inägor. Gravarna är inte redovisade. Detsamma gäller vid laga skiftet år 1911, men vid laga skiftet år 1854 noterades intressant information i lantmäterikartan. Nu redovisades sex runda markeringar på gravgruppens plats (bilaga 4). I handlingarna eller på kartan finns dessvärre ingen notering om innebörden av dessa runda märken, men med tanke på läget förefaller det handla om förhistoriska gravar. I så fall har ytterligare tre gravar funnits på platsen för gravgruppen Bokenäs 7 men borttagits, troligen i samband med odling och eventuellt redan före sekelskiftet år Tidigare anteckningar Den aktuella gravhögen registrerades vid RAÄ:s fornminnesinventering i socknen år 1976, men återbesöktes inte vid revideringsinventeringen år Den beskrivs i FMIS som 9 m i diam och 0,6 m hög, med i ytan talrika synliga stenar, 0,3 0,4 m stora. I mitten finns en grop, 2 m i diam och 0,3 m djup, och i SV till N en kantkedja av 0,4 0,5 m stora stenar. Förundersökningens genomförande Fältundersökningen genomfördes den 23 augusti år 2007 under utmärkta väderleksförhållanden. Konferensanläggningen ombesörjde röjning av sly i undersökningsområdet. Efter avverkningen framträdde inga tecken på en grav, men däremot två stensamlingar. Den nordligare utgjordes av en rad med mindre stenar, 0,3, m st. Den sydligare bestod av stora klumpstenar, 0,4 0,7 m stora. Efter slyröjningen avsöktes undersökningsområdet med metalldetektor. Ett flertal fynd påträffades men samtliga utgjorde sentida avfall, främst kapsyler och taggtråd. Inget förhistoriskt material påträffades med metallsökaren. Därefter vidtog avbaning med maskin. Området har tidigare använts som åkermark och betesmark men är nu planerad tomtmark. Lagerindelningen utgjordes därför av ett lager matjord (Ap), 0,2 m tj, som vilade direkt på en B-horisont. Avbaning av matjorden skedde med en minigrävare med en 1 m bred planeringsskopa, och startade på hällmark i undersökningsområdets NÖ del för att fortsätta i riktning mot gravhögen Bokenäs 7:2 i SSV. Det lösa jordtäcket var tunt. Grävningen skedde skiktvis till övergången mellan B- och C-horisonterna. I undersökningsområdets övre och nordligare del framkom snart en klumpsten. Ytterligare en sten påträffades i anslutning till den första, varför undersökningsområdets vidgades mot V tills vi kunde fastställa att den påträffade anläggningen utgjorde en (inre) kantkedja till en grav. 4

11 Arkeologicentrum AB Efter avslutad förundersökning av graven 7:3 vidtog arbetet med flyttning av fasadbelysning ur graven 7:2. Tillvägagångssättet var det enklast tänkbara. Vi grävde upp den befintliga installationen med maskin och flyttade den ca 1 m mot VNV. I schaktplanen i figur 5 redovisas det nya läget för belysningen. En sten ur kantkedjan togs upp för att möjliggöra justering av ledningsdragningen (figur 4), men återställdes på ursprunglig plats efter flyttning av installationen. Figur 4. Flyttning av fasadbelysning ur graven Bokenäs 7:2. Foto AC O Tekniska uppgifter Ingrepp har skett i två av gravgruppens anläggningar, dels i och nära graven 7:3 där en 44,4 m 2 stor yta avbanats, och dels i utkanten av graven 7:2, där en grop grävdes med kabelskopa i syfte att under antikvarisk kontroll flytta befintlig fasadbelysning från gravanläggningen. Gropens area är 1,3 m 2, och den sammanlagda undersökta ytan därför 45,7 m 2 (tabell 1). Tabell 1. Schaktbeskrivning. Förundersökning av graven Bokenäs 7:3 samt flyttning av fasadbelysning i graven Bokenäs 7:2, Bohuslän. S-nr längd riktning bredd djup anläggningar S1 10,5 NÖ-SV 7,15 0,2 kantkedja, stengärdesgård (sentida) S2 1,8 NV-SÖ 0,7 1,15 0,7 kantkedja 5

12 Arkeologicentrum AB Figur 5. Schaktplan. Förundersökning av graven Bokenäs 7:3, Bohuslän. 6

13 Arkeologicentrum AB Dokumentation Miljön dokumenterades med fotografi och skriftliga beskrivningar. Sökschakten och anläggningarna mättes in med totalstation. Anläggningar har fotograferats och samtliga fotografier är bilagda rapporten (bilaga 2-3). Parpunkter lades ut i ett lokalt system med GPS, måttband och kompass. Mätning med totalstation skedde därefter från parpunkterna. Alla koordinater redovisas i RT90 2,5 gon V ±10 m. Viss rotation av det lokala koordinatnätet torde förekomma. Tillvarataget material Inga fynd eller annat material har tagits tillvara. Resultat När förundersökningen startade syntes inga spår av en gravhög på platsen. Efter avbaningen kunde vi konstatera att resterna efter en inre kantkedja framkommit och att centrala delar av högen troligen fortfarande finns bevarade (figur 6). Högens ytterbegränsning den var tidigare registrerad som 9 m i diameter form och välvning har dock gått förlorade. Figur 6. Inre kantkedja i graven Bokenäs 7:3. Foto AC200714O

14 Arkeologicentrum AB Art och karaktär Graven Bokenäs 7:3 har åsamkats omfattande skador under de senaste 30 åren. Idag innebär dess flacka profil att den morfologiskt närmast är att rubricera som ofylld stensättning. Graven har tidigare haft både en inre och en yttre kantkedja (FMIS) men den yttre är helt borttagen i sen tid. Stenar från gravens fyllning och kantkedjor återfinns idag i en smärre stensamling mellan gravarna 7:2 och 7:3. Datering Inga fynd har påträffats. Inga åtgärder för att datera graven har vidtagits. Genom sin form och höjd över havet dateras den till järnålder. Skador och bevarandegrad En jämförelse mellan graven Bokenäs 7:3 idag och vid det senaste dokumentationstillfället vid förstagångsinventeringen visar att anläggningen deformerats avsevärt. Dess storlek, form och profil har förändrats. Bottenplanet kan emellertid tillsammans med en eller flera gravgömmor vara intakt, vilket motiverar fortsatt antikvarisk bedömning av anläggningen som fast fornlämning. Andra skador finns på gravgruppen/fornlämningsområdet. En asfalterad gångväg leder mellan gravarna 7:3 och 7:2. Graven 7:2 har kantskadats genom att fasadbelysning med tillhörande ledningar placerats i gravens NV kant. Denna installation flyttades inom ramen för denna förundersökning. Ytterligare fasadbelysning återfinns inom fornlämningsområdet till gravgruppen, och en installation kvarstår i nära anslutning till kantkedjan i graven 7:3. Kulturvärdesbedömning Trots skadorna är både upplevelsevärdet och det vetenskapliga värdet av graven Bokenäs 7:3 högt. Upplevelsevärdet bedöms som högt dels p.g.a. gravens morfologi och dels p.g.a. närheten till de övriga gravhögarna. Tillsammans skapar de ett sammanhang som upplevelsemässigt gynnas av den parkliknande miljön vid konferensanläggningen. Gravarna ger ett historiskt djup åt platsen. Det vetenskapliga värdet bedöms trots skadorna som högt, eftersom gravens ursprungliga morfologi kan rekonstrueras utifrån uppgifterna i FMIS, och för att man på goda grunder kan anta att en eller flera intakta gravgömmor kan finnas kvar. Gravar är alltjämt ett av arkeologins viktigaste källmaterial. 8

15 Arkeologicentrum AB Figur 8. Anläggningsplan. Förundersökning inom gravgruppen Bokenäs 7, Bohuslän. 9

16 Arkeologicentrum AB Figur 9. Den inre kantkedjans tänkta utsträckning i graven Bokenäs 7:3. Skala 1:50. 10

17 Arkeologicentrum AB Åtgärdsförslag I det planerade byggnationsförslaget framgår att gravhögen Bokenäs 7:3 inte med nödvändighet måste tas bort. Om särskilda åtgärder vidtas för att inte kringverksamheten vid tillbyggnaden skall komma att innebära ytterligare ingrepp i graven föreslår vi att den bevaras. Gravgruppen är ett mervärde i miljön kring semesterbyn, och mervärdet skulle decimeras om en av gravarna togs bort. Tre gravar förefaller redan för länge sedan vara borttagna från detta ursprungliga järnåldersgravfält (jfr bilaga 4). Arkeologicentrum har i stället föreslagit uppdragsgivaren att gravarna märks upp och skyltas med en informationstavla. Det kan tillföra en dimension till besökarnas vistelse och kan också innebära ett ökat skydd för gravgruppen. Ett kvarstående problem är fasadbelysningen i graven Bokenäs 7:3. Först i samband med rapportarbetet och källstudierna inför detta blev det tydligt att ytterligare en installation behöver flyttas. Vi föreslår att belysningen flyttas under antikvarisk kontroll. 11

18 Arkeologicentrum AB 12

19 Arkeologicentrum AB Referenser Allmänt kartmaterial Terrängkartan (Din karta.) LMV. Gävle. Historiska kartor Ekonomiska kartan 8B 3a Dragsmark Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Ekonomiska kartan 49 SV Bokenäs Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Generalstabskartan 41 Uddevalla Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Lantmäterikartor Akt 16, Storskifte, Bjellansås nr 1, Bokenäs socken Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 8-5:2, Storskifte på utmark/utägor, Bjellansås nr 1, Bokenäs socken Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 147, Laga skifte, Bjellandsås, Bokenäs socken, Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 234, Laga skifte, Bjellandsås, Bokenäs socken, Lantmäterimyndighetens arkiv. Internet FMIS riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem för Västra Götalands län LMV Lantmäteriet SHM Översiktsdatabasen. Statens historiska museums översiktsdatabas

20 Arkeologicentrum AB

21 Arkeologicentrum AB Bilaga 1 Administrativa och tekniska uppgifter Uppdrag Arkeologisk förundersökning av gravhögen Bokenäs 7:3, Bjällansås 1:4, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Diarie- och projektnummer Länsstyrelsens i Västra Götalands län diarienr Arkeologicentrums projektnr P2007:14 O Belägenhet Län: Västra Götaland Landskap: Bohuslän Kommun: Uddevalla Socken: Bokenäs Fastighet: Bjällansås 1:4 Ek. kartblad: 8B 3a Dragsmark Beställare Axia Hotel Management AB, Volvo Bokenäs, Uddevalla Utförare Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Box 1, Brunflo Projektpersonal: Kjell (PL), Britta Wennstedt (rapportansvarig), Camilla Olofsson Projekttid Fältarbete arkeologtid 18 tim maskintid 4 tim Undersökningsområde Koordinater: (SV) Intensivt undersökt: 45,7 m 2 Extensivt undersökt: - Koordinatsystem Lokalt system = RT90 2,5 gon V ±10 m GIS ArcView 3.2. Fynd Inga fynd har tillvaratagits. Prover och analyser Inga prover har tillvaratagits. Inga analyser har genomförts.

22 Arkeologicentrum AB Arkivmaterial och foto Digitala mätdata har kasserats. Digitala fotografier (bilaga 2-3) redovisas i rapporten och förvaras vid ATA, Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm. Inga ritningar har upprättats.

23 Arkeologicentrum AB Bilaga 2 Fotoförteckning Digitala fotografier enligt särskild förteckning förvaras vid Antikvarisktopografiska arkivet i Stockholm (ATA) och vid Arkeologicentrum. löpnr ID bildnr motiv riktn mot fotograf 1 AC200714O 0049 Översikt, undersökningsområdet NÖ Britta Wennstedt 2 AC200714O 0050 Översikt, graven Bokenäs 7:2 S Britta Wennstedt 0051 vakant Britta Wennstedt 3 AC200714O 0052 Översikt från undersökningsområdet SV Britta Wennstedt mot gravarna Bokenäs 7:2 och 7:1, t.v. i bild. 4 AC200714O 0053 Översikt, undersökningsområdet SÖ Britta Wennstedt 5 AC200714O 0054 Översikt, undersökningsområdet S Britta Wennstedt 6 AC200714O 0055 Arbetsbild, röjning av VNV Britta Wennstedt undersökningsområdet 7 AC200714O 0056 Översikt, undersökningsområdet SÖ Britta Wennstedt 9 AC200714O 0057 Stenrad (gärdesgård) S om graven ÖSÖ Britta Wennstedt Bokenäs 7:3 10 AC200714O 0058 Stensamling med stenar från graven ÖSÖ Britta Wennstedt Bokenäs 7:3 11 AC200714O 0059 Översikt efter slyröjning Ö Britta Wennstedt 12 AC200714O 0060 Översikt mot undersökningsområdet VSV Britta Wennstedt (vid minigrävare) 13 AC200714O 0061 Arbetsbild, påbörjad avbaning med NV Britta Wennstedt konferensanläggningen I bakgrunden 14 AC200714O 0062 Översikt, graven Bokenäs 7:2 SÖ Britta Wennstedt 15 AC200714O 0063 SV del av den inre kantkedjan till N Britta Wennstedt graven Bokenäs 7:3 16 AC200714O 0064 SV del av den inre kantkedjan till NÖ Britta Wennstedt graven Bokenäs 7:3 17 AC200714O 0065 Arbetsbild, förberedelse för flyttning av fasadbelysning från graven Bokenäs 7:2 SV Britta Wennstedt 18 AC200714O 0066 Arbetsbild, påbörjad grävning för flyttning av belysning S Britta Wennstedt 0067 vakant Britta Wennstedt 19 AC200714O 0068 Översikt, graven Bokenäs 7:3 NÖ Britta Wennstedt 20 AC200714O 0069 Graven Bokenäs 7:3 med skalstock NÖ Britta Wennstedt (0,2 m intervall) 21 AC200714O 0070 Stenrad och övrig sten i avbanat NÖ Britta Wennstedt område (S1) 22 AC200714O 0071 Arbetsbild, återställning av klumpsten S Britta Wennstedt till kantkedja i graven Bokenäs 7:2 vilken måste tas upp vid flyttning av fasadbelysning datum

24 Arkeologicentrum AB

25 Arkeologicentrum AB Bilaga 3 Fotografier AC200714O-0049 Översikt, undersökningsområdet mot NÖ. AC200714O-0050 Översikt, graven Bokenäs 7:2 mot S. AC200714O-0052 Översikt från undersökningsområdet mot SV, gravarna Bokenäs 7:2 och 7:1 t.v. i bild.

26

27 AC200714O-0053 Översikt, undersökningsområdet mot SÖ. AC200714O-0054 Översikt, undersökningsområdet mot S. AC200714O-0055 Arbetsbild, röjning av undersökningsområdet, mot VNV. AC200714O-0056 Översikt, undersökningsområdet mot SÖ.

28

29 AC200714O-0057 Stenrad (gärdesgård) S om graven Bokenäs 7:3 mot ÖSÖ. AC200714O-0058 Stensamling med stenar från graven Bokenäs 7:3 mot ÖSÖ. AC200714O-0059 Översikt efter slyröjning mot Ö. AC200714O-0060 Översikt mot undersökningsområdet (vid minigrävare). Mot VSV.

30

31 AC200714O-0061 Arbetsbild, påbörjad avbaning med konferensanläggningen I bakgrunden. Mot NV. AC200714O-0062 Översikt, graven Bokenäs 7:2 mot SÖ. AC200714O-0063 SV del av den inre kantkedjan till graven Bokenäs 7:3. Mot N. AC200714O-0064 SV del av den inre kantkedjan till graven Bokenäs 7:3 mot NÖ.

32

33 AC200714O-0065 Arbetsbild, förberedelse för flyttning av fasadbelysning från graven Bokenäs 7:2. Mot SV. AC200714O-0066 Arbetsbild, påbörjad grävning för flyttning av belysning. Mot S. AC200714O-0068 Översikt, graven Bokenäs 7:3 mot NÖ. AC200714O-0069 Graven Bokenäs 7:3 med skalstock (0,2 m intervall) mot NÖ.

34

35 AC200714O-0070 Stenrad och övrig sten i avbanat område (S1) mot NÖ. AC200714O-0071 Arbetsbild, återställning av klumpsten till kantkedja i graven Bokenäs 7:2 vilken måste tas upp vid flyttning av fasadbelysning. Mot S.

36

37 Bilaga 4 Karta Utsnitt ur lagaskifteskarta, akt 147, Bokenäs sn. Ursprunglig skala. Redigerad (skalstock och norrpil flyttade). Tre borttagna gravhögar Gravgruppen Bokenäs 7

38 ISSN ISBN

Arkeologisk utredning etapp 1 inför en planerad vindpark i Gastensbo m.fl., Enslövs socken, Halmstads kommun, Halland

Arkeologisk utredning etapp 1 inför en planerad vindpark i Gastensbo m.fl., Enslövs socken, Halmstads kommun, Halland Arkeologisk utredning etapp 1 inför en planerad vindpark i Gastensbo m.fl., Enslövs socken, Halmstads kommun, Halland Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger 2008:13 Arkeologisk utredning etapp 1 inför

Läs mer

Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län

Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län RAPPORT PMAC2016-031-Z 2016-12-06 Rapport över arkeologisk utredning, Klövsjö 7:49, Klövsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län Arkeologicentrum AB har genomfört en arkeologisk utredning i området för

Läs mer

Åtvidaberg. Särskild arkeologisk utredning etapp 2. Kjell Edvinger. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län

Åtvidaberg. Särskild arkeologisk utredning etapp 2. Kjell Edvinger. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län Åtvidaberg Särskild arkeologisk utredning etapp 2 Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län Kjell Edvinger Åtvidaberg Särskild arkeologisk utredning etapp 2 inför detaljplanläggning inom fastigheterna

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Nybyggnation vid Orlunda skola

Nybyggnation vid Orlunda skola Rapport 2011:101 Arkeologisk utredning, etapp 2 Nybyggnation vid Orlunda skola Invid RAÄ 36 och 66 Orlunda 1:9 Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAPPORT 2015:50 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAÄ 204:1 HÄRADSSKÄR 1:1 GRYTS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Vid ett gammalt fiskeläge

Läs mer

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län.

Rapport 2006:66. Arkeologisk förundersökning. Konungsund 7:1. RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Rapport 2006:66 Arkeologisk förundersökning Konungsund 7:1 RAÄ 4 och 7 Konungsund socken Norrköpings kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R

Läs mer

Arkeologisk utredning inom Hästevik 2:31. Torslanda socken, Göteborgs kommun, Västra Götalands län

Arkeologisk utredning inom Hästevik 2:31. Torslanda socken, Göteborgs kommun, Västra Götalands län Arkeologisk utredning inom Hästevik 2:31 Torslanda socken, Göteborgs kommun, Västra Götalands län Britta Wennstedt Edvinger & Kjell Edvinger 2007 Arkeologisk utredning inom Hästevik 2:31 Torslanda socken,

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem

Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning inför detaljplan i Västra Tunhem Arkeologisk utredning Nordkroken 1:30 m.fl. Västra Tunhem socken, Vänersborg kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:7

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet

Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Rapport 2009:22 Arkeologisk utredning etapp 2 Smedstad 1:24, Verkstadsområdet Linköpings stad och kommun Östergötlands län Kjell Svarvar Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L N I N G

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Ledningsdragning vid Askeby kloster

Ledningsdragning vid Askeby kloster RAPPORT 2015:76 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Askeby kloster Östergötland Linköpings kommun Askeby socken Fastigheterna Askeby 1:6 och 1:8 Inom och invid

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2009:38 Mikael Henriksson

Borgen 2. Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun. Arkeologisk förundersökning. Blekinge museum rapport 2009:38 Mikael Henriksson Borgen 2 Sölvesborgs socken, Sölvesborgs kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 2009:38 Mikael Henriksson Bakgrund Inför Sölvesborgs kommuns nyplantering av träd inom fornlämning RAÄ

Läs mer

Under Rocklundas bollplaner

Under Rocklundas bollplaner Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:36 Under Rocklundas bollplaner Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 34:1 m.fl. Rocklunda Skerike socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström

Läs mer

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors

Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Rapport 2013:58 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Inför utbyggnad av en förskola i Tannefors Tannefors 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist

Ultuna, hus C4:24. Antikvarisk kontroll. Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. SAU rapport 2010:17. Ann Lindkvist Ultuna, hus C4:24 Antikvarisk kontroll Ultuna 2:23, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:17 Ann Lindkvist SAU rapporter 2010:17 ISSN 1404-8493 SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Ridhus vid Vrinnevi gård

Ridhus vid Vrinnevi gård Rapport 2011:67 Arkeologisk förundersökning Ridhus vid Vrinnevi gård RAÄ 41 kv Fritiden 3 (Vrinnevi gård) S:t Johannes socken Norrköpings kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Planer för ny tomt i Stratomta

Planer för ny tomt i Stratomta Rapport 2012:31 Arkeologisk förundersökning Planer för ny tomt i Stratomta RAÄ 216 Stratomta 2:1 Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Schakt vid Rudbeckianska skolan

Schakt vid Rudbeckianska skolan Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:36 Schakt vid Rudbeckianska skolan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning RAÄ 232 Kv Domkyrkan 2 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Kristina

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås

Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:08 ARKEOLOGISK ANTIKVARISK KONTROLL Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås Biskopsgatan Badhusgatan, Västerås 232:1, Västerås stad och kommun, Västmanland Dnr: 431-4884-10

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN RAPPORT 2017:13 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN INVID RAÄ 21:1 OCH 24:1 STEN 6:1 OCH 8:1 VÄSTRA STENBY SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 1(3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Åke Johansson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Patrik Gustafsson Gillbrand datum. 2015-11-13

Läs mer

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck

Hästhage i Mosås. Bytomtsrester och stolphål. Arkeologisk utredning. Mosås 14:2 Mosås socken Närke. Anna Egebäck Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:6 Hästhage i Mosås Bytomtsrester och stolphål Arkeologisk utredning Mosås 14:2 Mosås socken Närke Anna Egebäck Innehållsförteckning Inledning... 1 Topografi och

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping

Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:52 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Förundersökning vid Kyrkskolan, Norrköping Östra

Läs mer

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL

P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL P 4072 ANTIKVARISK KONTROLL Schaktningsarbete längs Ultunaallén Ultuna 2:1, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-12850-4 Av Per Falkenström & Helena Hulth SAU Rapport 2005:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid Ledningsarbeten vid Berga - Snäckstavik Arkeologisk förundersökning, gravfälten RAÄ 10:1, 14:1 och 16:1, Berga 3:1 och Snäckstavik 3:94, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium

Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium Arkeologisk efterundersökning vid Svenljunga naturbruksgymnasium Arkeologisk efterundersökning Platsangivelse och liknandesvenljunga 5 :481 Svenljunga socken och kommun Anton Lazarides och Mats Hellgren

Läs mer

VA-Ledning Kartorp-Listerby

VA-Ledning Kartorp-Listerby VA-Ledning Kartorp-Listerby Arkeologisk utredning och förundersökning Listerby socken, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2013:2 Arwo Pajusi Innehåll Inledning och bakgrund... 2 Topografi och kulturhistoria...

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka

Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka RAPPORT 2015:89 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Ledningsdragning vid Gammalkils kyrka Östergötland Linköpings kommun Gammalkils socken SHMM dnr 5.1.1-01029-2015 Rikard Hedvall

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA RAPPORT 2017:18 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA INVID RAÄ 7:1, 8:1, 10:1 OCH 15:1 TORNBY 1:1 OCH BOBERG 5:2 FORNÅSA SOCKEN

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:10 Vrå Hölö Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning RAÄ-nr Hölö 287:1 2 Vrå 5:1 Hölö socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Britta

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

arkivrapport Rapport 2016:06

arkivrapport Rapport 2016:06 Rapport 2016:06 arkivrapport Fornlämning Ärla 5:1 & 5:3 (stensättningar), Tummelsta 2:34, Ärla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av arkeologisk kontroll. Sammanfattning

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Förundersökning i Torsred

Förundersökning i Torsred Förundersökning i Torsred Arkeologisk förundersökning Torsred 2:1 Trollhättan socken och kommun Sofie Hultqvist Västarvet kulturmiljö/lödöse museum Rapport 2015:10 Förundersökning i Torsred Arkeologisk

Läs mer

Härdar och kulturlager på Snipvägen

Härdar och kulturlager på Snipvägen UV ÖST RAPPORT 2007:49 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Härdar och kulturlager på Snipvägen RAÄ 217:1, Berg, Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötland Dnr 422-3550-2006

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5

Wäckare äng. Arkeologisk utredning, steg 1. Ann Lindkvist. Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland. SAU rapport 2008:5 Wäckare äng Arkeologisk utredning, steg 1 Övra Runby 1:15, Upplands-Väsby Eds sn, Uppland Ann Lindkvist. SAU rapport 2008:5 Innehållsförteckning Inledning 1 Syfte, metod och genomförande 2 Topografi och

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2

Nederby Vallby. Schaktningsövervakning vid bytomt. Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:4 Nederby Vallby Schaktningsövervakning vid bytomt Förundersökning och arkeologisk utredning etapp 2 Fornlämning Vallby 104:1 och Nederby bytomt Nederby 1:15 Vallby

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16

VID KALKHAGSVÄGEN ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 RAPPORT 2017:16 RAPPORT 2017:16 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 VID KALKHAGSVÄGEN INTILL RAÄ 15:1 OCH 21:1 VADSTENA 4:132 OCH 4:133 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANDERS OLOFSSON Vid Kalkhagsvägen Innehåll

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning

Alvastra 5:3 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2007:117. Arkeologisk förundersökning Rapport 2007:117 Arkeologisk förundersökning Alvastra 5:3 Invid RAÄ 1 Alvastra 5:3 Västra Tollstad socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson & Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Kinnaredssågen. Särskild arkeologisk utredning. Magnus Stenhols. Kinnareds socken Hylte kommun Hallands län

Kinnaredssågen. Särskild arkeologisk utredning. Magnus Stenhols. Kinnareds socken Hylte kommun Hallands län Kinnaredssågen Särskild arkeologisk utredning Kinnareds socken Hylte kommun Hallands län Kinnaredssågen Särskild arkeologisk utredning steg 1 och 2 inför planerad utvidgning av Kinnaredssågen, Kinnared

Läs mer

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län

Herstadberg 9:1. Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings kommun Östergötlands län Herstadberg 9:1 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:62 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Herstadberg 9:1 Objekt IV VI, Herstadberg 9:1 Kvillinge socken, Norrköpings

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Kåperyd - ett skadat gravfält

Kåperyd - ett skadat gravfält Fornvård / arkeologisk förundersökning Kåperyd - ett skadat gravfält återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Månsarps socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5

Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 Rapport 2007:103 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Ledningsdragning vid Kummelby på Lustigkulle Inom fastigheten Tingstad 9:5 RAÄ 47 och 48 Tingstads socken Norrköpings kommun Östergötlands

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer