Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän"

Transkript

1 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Britta Wennstedt & Kjell 2007

2

3 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Britta Wennstedt & Kjell 2007 JÄMTARKEOLOGI 41 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB

4 Länsstyrelsens dnr: Arkeologicentrums pnr: P2007:14 O Län: Västra Götaland Landskap: Bohuslän Kommun: Uddevalla Socken: Bokenäs Fastighet: Bjällansås 1:4 Ek. kartblad: 8B 3a Dragsmark RAÄ-nr: Bokenäs 7:3 JÄMTARKEOLOGI 41 Skrifter utgivna av Arkeologicentrum i Skandinavien AB Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Britta Wennstedt & Kjell år 2007, Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Brunflo, Axia Hotel Management AB, Uddevalla, Bokenäs Volvo Resort & Conference Center, Bjällansås, länsstyrelsen i Västra Götalands län, Vänersborg. Kartutsnitt ur allmänna kartor lantmäteriverket, Gävle. Medgivande I2006/2166. Omslagsbild: Påbörjad sökschaktning på platsen för gravhögen Bokenäs 7:3. Foto: Britta Wennstedt, , AC200728O ISSN ISBN

5 Innehållsförteckning Sammanfattning... vi Bakgrund... 1 Syfte och målsättning... 1 Områdesbeskrivning... 3 Landskap, topografi och fornlämningar... 3 Tidigare anteckningar... 4 Förundersökningens genomförande... 4 Tekniska uppgifter... 7 Dokumentation... 7 Tillvarataget material... 7 Resultat... 7 Art och karaktär... 8 Datering... 8 Skador och bevarandegrad... 8 Kulturvärdesbedömning Åtgärdsförslag Referenser Bilagor Administrativa och tekniska uppgifter 2 Fotoförteckning 3 Fotografier 4 Karta

6 Sammanfattning I samband med planer på en utbyggnad av konferensdelen till Bokenäs Volvo Resort & Conference Center i Bjällansås, Uddevalla kommun, Västra Götalands län, har Axia Hotel Management AB som ansvarar för driften inkommit till länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd att ta bort en av gravarna i gravgruppen Bokenäs 7. Graven antas beröras av byggplanerna. Gravgruppen består av två tämligen välbevarade gravhögar, men det var före förundersökning oklart om den tredje och nordligaste graven var borttagen i samband med tidigare utbyggnad av konferensanläggningen eller om rester av gravhögen fortfarande fanns kvar. Länsstyrelsen beslöt därför om en arkeologisk förundersökning av graven 7:3. Arkeologicentrum AB uppdrogs att utföra förundersökningen och fältarbetet genomfördes i slutet av augusti år Förundersökningens syfte var i första hand att fastställa omfattningen av skadorna på graven 7:3 och bedöma behovet av slutundersökning. Undersökningsområdet ligger på ca 8 m.ö.h., och dess yta beräknades före förundersökning till ca 100 m 2. Idag utgör platsen planerad tomtmark men tidigare har både bete och jordbruk bedrivits här. Gravgruppen har främst berörts av betet, vilket både historiska kartor och lagerindelningen i jordprofilen kan berätta om. Under förundersökningen visade det sig att det finns rester av en grav på platsen, men att den åsamkats omfattande skador. Dess storlek, form och profil är kraftigt förändrade. Det är dock troligt att vitala delar av anläggningen fortfarande finns kvar. En inre kantkedja, ursprungligen troligen ca 4 m i diameter, framkom. Innanför denna finns sannolikt en eller flera gravgömmor. Både det pedagogiska och vetenskapliga värdet av graven 7:3 är högt. Vårt förslag är i första hand att graven bevaras, och i andra hand att den undersöks och tas bort. Den bör bevaras bara om den effektivt kan skyddas från ytterligare skador vid kommande utbyggnad av konferensanläggningen eller andra verksamheter på platsen. Ett sätt att skydda gravgruppen är att gravarna markeras och en informationsskylt sätt upp. Då kan gravgruppen skänka ett historiskt djup åt miljön vid konferensanläggningen och innebära ett mervärde för besökarna.

7 Arkeologicentrum AB Bakgrund Bokenäs Volvo Resort & Conference Center har ansökt om tillstånd att ta bort fornlämning RAÄ 7:3 i Bokenäs socken. Fornlämningen, en förhistorisk grav ingående i gravgruppen RAÄ 7, riskerar att beröras av en planerad utbyggnad av anläggningens konferensdel. Länsstyrelsen har därför beslutat om en förundersökning av den berörda graven. Arkeologicentrum AB genomförde förundersökningen i slutet av augusti år Förundersökningsresultaten rapporteras i denna rapport. Syfte och målsättning En arkeologisk förundersökning har en i huvudsak expeditiv karaktär. Den syftar till att klargöra en lämnings art, karaktär, komplexitet, utbredning, datering, bevarandegrad och skador. Förundersökningen skall bilda ett underlag för länsstyrelsens fortsatta hantering av ärendet, exempelvis beslut angående villkor för bevarande eller borttagande. En del av kunskapsunderlaget omfattar en bedömning av vilka värden en fast fornlämning kan anses besitta, liksom av dess kunskapspotential, d.v.s. i vilken utsträckning arkeologisk undersökning av lämningen kan bidra till den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden om exempelvis lämningstypen, tidsperioden eller platsen. Figur 1. Förundersökningsområdet i Bohuslän. 1

8 Arkeologicentrum AB Figur 2. Förundersökningsområdets belägenhet i Bjällansås, Bokenäs socken, Bohuslän. Underlag: terrängkartan lantmäteriverket, Gävle. I2006/2166. Skala 1:

9 Arkeologicentrum AB Områdesbeskrivning Landskap, topografi och fornlämningar Graven Bokenäs 7:3 ligger i en gravgrupp med två andra gravhögar i tomtmark vid fritidsbyns konferensanläggning. Området ligger i anslutning till hällmark på 8 m.ö.h. Tidigare registrerade fornlämningar i närområdet utgörs främst av boplatser (Bokenäs 11, 12, 13:2, 195, 196, 197, 300, 301, 307:2 och 308), men det finns också några gravar (Bokenäs 6, röse, Bokenäs 307:1, stensättning, Dragsmark 14, röse), en fornborg (Bokenäs 13:1), en fyndplats för en flintmejsel (Bokenäs 5), samt, från senare tid, en gårdstomt (Bokenäs 284), ett minnesmärke över ett statligt vägbygge på 1920-talet (Bokenäs 4) och en kvarnlämning (Bokenäs 309) (FMIS). Statens historiska museums samlingar omfattar 16 accessionsnummer från Bokenäs socken. De utgörs av lös-, grav- och boplatsfynd från stenålder och bronsålder. Inga järnåldersfynd är registrerade. Från trakten Bjällansås finns över huvud taget inga fynd noterade (SHM) (jfr dock FMIS, Bokenäs 5). Figur 3. Översikt, förundersökningsområdet mot VSV. Foto AC200714O På 1936 års ekonomiska karta över Bokenäs finns ett run-r på platsen för gravhögarna, men inga gravmarkeringar. Fornminnesinventering hade inte påbörjats då, utan markeringen härstammar från Göteborgsinventeringen På utgåvan år 1975 redovisas emellertid de tre gravarna. Läge eller beskrivning uppdaterades dock inte i samband med utgivningen av fastighetskartan (gula kartan) år 1991 (fältarbete år 1990). Vid riks- 3

10 Arkeologicentrum AB antikvarieämbetets revideringsinventering i socknen återbesöktes inte denna fornlämningslokal. Generalstabskartan år 1844 redovisar inga detaljer i undersökningsområdet. På storskifteskartor (år 1796 och 1801) redovisas platsen för gravgruppen som hällmarksområde i anslutning till inägor. Gravarna är inte redovisade. Detsamma gäller vid laga skiftet år 1911, men vid laga skiftet år 1854 noterades intressant information i lantmäterikartan. Nu redovisades sex runda markeringar på gravgruppens plats (bilaga 4). I handlingarna eller på kartan finns dessvärre ingen notering om innebörden av dessa runda märken, men med tanke på läget förefaller det handla om förhistoriska gravar. I så fall har ytterligare tre gravar funnits på platsen för gravgruppen Bokenäs 7 men borttagits, troligen i samband med odling och eventuellt redan före sekelskiftet år Tidigare anteckningar Den aktuella gravhögen registrerades vid RAÄ:s fornminnesinventering i socknen år 1976, men återbesöktes inte vid revideringsinventeringen år Den beskrivs i FMIS som 9 m i diam och 0,6 m hög, med i ytan talrika synliga stenar, 0,3 0,4 m stora. I mitten finns en grop, 2 m i diam och 0,3 m djup, och i SV till N en kantkedja av 0,4 0,5 m stora stenar. Förundersökningens genomförande Fältundersökningen genomfördes den 23 augusti år 2007 under utmärkta väderleksförhållanden. Konferensanläggningen ombesörjde röjning av sly i undersökningsområdet. Efter avverkningen framträdde inga tecken på en grav, men däremot två stensamlingar. Den nordligare utgjordes av en rad med mindre stenar, 0,3, m st. Den sydligare bestod av stora klumpstenar, 0,4 0,7 m stora. Efter slyröjningen avsöktes undersökningsområdet med metalldetektor. Ett flertal fynd påträffades men samtliga utgjorde sentida avfall, främst kapsyler och taggtråd. Inget förhistoriskt material påträffades med metallsökaren. Därefter vidtog avbaning med maskin. Området har tidigare använts som åkermark och betesmark men är nu planerad tomtmark. Lagerindelningen utgjordes därför av ett lager matjord (Ap), 0,2 m tj, som vilade direkt på en B-horisont. Avbaning av matjorden skedde med en minigrävare med en 1 m bred planeringsskopa, och startade på hällmark i undersökningsområdets NÖ del för att fortsätta i riktning mot gravhögen Bokenäs 7:2 i SSV. Det lösa jordtäcket var tunt. Grävningen skedde skiktvis till övergången mellan B- och C-horisonterna. I undersökningsområdets övre och nordligare del framkom snart en klumpsten. Ytterligare en sten påträffades i anslutning till den första, varför undersökningsområdets vidgades mot V tills vi kunde fastställa att den påträffade anläggningen utgjorde en (inre) kantkedja till en grav. 4

11 Arkeologicentrum AB Efter avslutad förundersökning av graven 7:3 vidtog arbetet med flyttning av fasadbelysning ur graven 7:2. Tillvägagångssättet var det enklast tänkbara. Vi grävde upp den befintliga installationen med maskin och flyttade den ca 1 m mot VNV. I schaktplanen i figur 5 redovisas det nya läget för belysningen. En sten ur kantkedjan togs upp för att möjliggöra justering av ledningsdragningen (figur 4), men återställdes på ursprunglig plats efter flyttning av installationen. Figur 4. Flyttning av fasadbelysning ur graven Bokenäs 7:2. Foto AC O Tekniska uppgifter Ingrepp har skett i två av gravgruppens anläggningar, dels i och nära graven 7:3 där en 44,4 m 2 stor yta avbanats, och dels i utkanten av graven 7:2, där en grop grävdes med kabelskopa i syfte att under antikvarisk kontroll flytta befintlig fasadbelysning från gravanläggningen. Gropens area är 1,3 m 2, och den sammanlagda undersökta ytan därför 45,7 m 2 (tabell 1). Tabell 1. Schaktbeskrivning. Förundersökning av graven Bokenäs 7:3 samt flyttning av fasadbelysning i graven Bokenäs 7:2, Bohuslän. S-nr längd riktning bredd djup anläggningar S1 10,5 NÖ-SV 7,15 0,2 kantkedja, stengärdesgård (sentida) S2 1,8 NV-SÖ 0,7 1,15 0,7 kantkedja 5

12 Arkeologicentrum AB Figur 5. Schaktplan. Förundersökning av graven Bokenäs 7:3, Bohuslän. 6

13 Arkeologicentrum AB Dokumentation Miljön dokumenterades med fotografi och skriftliga beskrivningar. Sökschakten och anläggningarna mättes in med totalstation. Anläggningar har fotograferats och samtliga fotografier är bilagda rapporten (bilaga 2-3). Parpunkter lades ut i ett lokalt system med GPS, måttband och kompass. Mätning med totalstation skedde därefter från parpunkterna. Alla koordinater redovisas i RT90 2,5 gon V ±10 m. Viss rotation av det lokala koordinatnätet torde förekomma. Tillvarataget material Inga fynd eller annat material har tagits tillvara. Resultat När förundersökningen startade syntes inga spår av en gravhög på platsen. Efter avbaningen kunde vi konstatera att resterna efter en inre kantkedja framkommit och att centrala delar av högen troligen fortfarande finns bevarade (figur 6). Högens ytterbegränsning den var tidigare registrerad som 9 m i diameter form och välvning har dock gått förlorade. Figur 6. Inre kantkedja i graven Bokenäs 7:3. Foto AC200714O

14 Arkeologicentrum AB Art och karaktär Graven Bokenäs 7:3 har åsamkats omfattande skador under de senaste 30 åren. Idag innebär dess flacka profil att den morfologiskt närmast är att rubricera som ofylld stensättning. Graven har tidigare haft både en inre och en yttre kantkedja (FMIS) men den yttre är helt borttagen i sen tid. Stenar från gravens fyllning och kantkedjor återfinns idag i en smärre stensamling mellan gravarna 7:2 och 7:3. Datering Inga fynd har påträffats. Inga åtgärder för att datera graven har vidtagits. Genom sin form och höjd över havet dateras den till järnålder. Skador och bevarandegrad En jämförelse mellan graven Bokenäs 7:3 idag och vid det senaste dokumentationstillfället vid förstagångsinventeringen visar att anläggningen deformerats avsevärt. Dess storlek, form och profil har förändrats. Bottenplanet kan emellertid tillsammans med en eller flera gravgömmor vara intakt, vilket motiverar fortsatt antikvarisk bedömning av anläggningen som fast fornlämning. Andra skador finns på gravgruppen/fornlämningsområdet. En asfalterad gångväg leder mellan gravarna 7:3 och 7:2. Graven 7:2 har kantskadats genom att fasadbelysning med tillhörande ledningar placerats i gravens NV kant. Denna installation flyttades inom ramen för denna förundersökning. Ytterligare fasadbelysning återfinns inom fornlämningsområdet till gravgruppen, och en installation kvarstår i nära anslutning till kantkedjan i graven 7:3. Kulturvärdesbedömning Trots skadorna är både upplevelsevärdet och det vetenskapliga värdet av graven Bokenäs 7:3 högt. Upplevelsevärdet bedöms som högt dels p.g.a. gravens morfologi och dels p.g.a. närheten till de övriga gravhögarna. Tillsammans skapar de ett sammanhang som upplevelsemässigt gynnas av den parkliknande miljön vid konferensanläggningen. Gravarna ger ett historiskt djup åt platsen. Det vetenskapliga värdet bedöms trots skadorna som högt, eftersom gravens ursprungliga morfologi kan rekonstrueras utifrån uppgifterna i FMIS, och för att man på goda grunder kan anta att en eller flera intakta gravgömmor kan finnas kvar. Gravar är alltjämt ett av arkeologins viktigaste källmaterial. 8

15 Arkeologicentrum AB Figur 8. Anläggningsplan. Förundersökning inom gravgruppen Bokenäs 7, Bohuslän. 9

16 Arkeologicentrum AB Figur 9. Den inre kantkedjans tänkta utsträckning i graven Bokenäs 7:3. Skala 1:50. 10

17 Arkeologicentrum AB Åtgärdsförslag I det planerade byggnationsförslaget framgår att gravhögen Bokenäs 7:3 inte med nödvändighet måste tas bort. Om särskilda åtgärder vidtas för att inte kringverksamheten vid tillbyggnaden skall komma att innebära ytterligare ingrepp i graven föreslår vi att den bevaras. Gravgruppen är ett mervärde i miljön kring semesterbyn, och mervärdet skulle decimeras om en av gravarna togs bort. Tre gravar förefaller redan för länge sedan vara borttagna från detta ursprungliga järnåldersgravfält (jfr bilaga 4). Arkeologicentrum har i stället föreslagit uppdragsgivaren att gravarna märks upp och skyltas med en informationstavla. Det kan tillföra en dimension till besökarnas vistelse och kan också innebära ett ökat skydd för gravgruppen. Ett kvarstående problem är fasadbelysningen i graven Bokenäs 7:3. Först i samband med rapportarbetet och källstudierna inför detta blev det tydligt att ytterligare en installation behöver flyttas. Vi föreslår att belysningen flyttas under antikvarisk kontroll. 11

18 Arkeologicentrum AB 12

19 Arkeologicentrum AB Referenser Allmänt kartmaterial Terrängkartan (Din karta.) LMV. Gävle. Historiska kartor Ekonomiska kartan 8B 3a Dragsmark Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Ekonomiska kartan 49 SV Bokenäs Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Generalstabskartan 41 Uddevalla Skala 1: Rikets allmänna kartverks arkiv. Stockholm. Lantmäterikartor Akt 16, Storskifte, Bjellansås nr 1, Bokenäs socken Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 8-5:2, Storskifte på utmark/utägor, Bjellansås nr 1, Bokenäs socken Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 147, Laga skifte, Bjellandsås, Bokenäs socken, Lantmäterimyndighetens arkiv. Akt 234, Laga skifte, Bjellandsås, Bokenäs socken, Lantmäterimyndighetens arkiv. Internet FMIS riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem för Västra Götalands län LMV Lantmäteriet SHM Översiktsdatabasen. Statens historiska museums översiktsdatabas

20 Arkeologicentrum AB

21 Arkeologicentrum AB Bilaga 1 Administrativa och tekniska uppgifter Uppdrag Arkeologisk förundersökning av gravhögen Bokenäs 7:3, Bjällansås 1:4, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands län Diarie- och projektnummer Länsstyrelsens i Västra Götalands län diarienr Arkeologicentrums projektnr P2007:14 O Belägenhet Län: Västra Götaland Landskap: Bohuslän Kommun: Uddevalla Socken: Bokenäs Fastighet: Bjällansås 1:4 Ek. kartblad: 8B 3a Dragsmark Beställare Axia Hotel Management AB, Volvo Bokenäs, Uddevalla Utförare Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Box 1, Brunflo Projektpersonal: Kjell (PL), Britta Wennstedt (rapportansvarig), Camilla Olofsson Projekttid Fältarbete arkeologtid 18 tim maskintid 4 tim Undersökningsområde Koordinater: (SV) Intensivt undersökt: 45,7 m 2 Extensivt undersökt: - Koordinatsystem Lokalt system = RT90 2,5 gon V ±10 m GIS ArcView 3.2. Fynd Inga fynd har tillvaratagits. Prover och analyser Inga prover har tillvaratagits. Inga analyser har genomförts.

22 Arkeologicentrum AB Arkivmaterial och foto Digitala mätdata har kasserats. Digitala fotografier (bilaga 2-3) redovisas i rapporten och förvaras vid ATA, Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm. Inga ritningar har upprättats.

23 Arkeologicentrum AB Bilaga 2 Fotoförteckning Digitala fotografier enligt särskild förteckning förvaras vid Antikvarisktopografiska arkivet i Stockholm (ATA) och vid Arkeologicentrum. löpnr ID bildnr motiv riktn mot fotograf 1 AC200714O 0049 Översikt, undersökningsområdet NÖ Britta Wennstedt 2 AC200714O 0050 Översikt, graven Bokenäs 7:2 S Britta Wennstedt 0051 vakant Britta Wennstedt 3 AC200714O 0052 Översikt från undersökningsområdet SV Britta Wennstedt mot gravarna Bokenäs 7:2 och 7:1, t.v. i bild. 4 AC200714O 0053 Översikt, undersökningsområdet SÖ Britta Wennstedt 5 AC200714O 0054 Översikt, undersökningsområdet S Britta Wennstedt 6 AC200714O 0055 Arbetsbild, röjning av VNV Britta Wennstedt undersökningsområdet 7 AC200714O 0056 Översikt, undersökningsområdet SÖ Britta Wennstedt 9 AC200714O 0057 Stenrad (gärdesgård) S om graven ÖSÖ Britta Wennstedt Bokenäs 7:3 10 AC200714O 0058 Stensamling med stenar från graven ÖSÖ Britta Wennstedt Bokenäs 7:3 11 AC200714O 0059 Översikt efter slyröjning Ö Britta Wennstedt 12 AC200714O 0060 Översikt mot undersökningsområdet VSV Britta Wennstedt (vid minigrävare) 13 AC200714O 0061 Arbetsbild, påbörjad avbaning med NV Britta Wennstedt konferensanläggningen I bakgrunden 14 AC200714O 0062 Översikt, graven Bokenäs 7:2 SÖ Britta Wennstedt 15 AC200714O 0063 SV del av den inre kantkedjan till N Britta Wennstedt graven Bokenäs 7:3 16 AC200714O 0064 SV del av den inre kantkedjan till NÖ Britta Wennstedt graven Bokenäs 7:3 17 AC200714O 0065 Arbetsbild, förberedelse för flyttning av fasadbelysning från graven Bokenäs 7:2 SV Britta Wennstedt 18 AC200714O 0066 Arbetsbild, påbörjad grävning för flyttning av belysning S Britta Wennstedt 0067 vakant Britta Wennstedt 19 AC200714O 0068 Översikt, graven Bokenäs 7:3 NÖ Britta Wennstedt 20 AC200714O 0069 Graven Bokenäs 7:3 med skalstock NÖ Britta Wennstedt (0,2 m intervall) 21 AC200714O 0070 Stenrad och övrig sten i avbanat NÖ Britta Wennstedt område (S1) 22 AC200714O 0071 Arbetsbild, återställning av klumpsten S Britta Wennstedt till kantkedja i graven Bokenäs 7:2 vilken måste tas upp vid flyttning av fasadbelysning datum

24 Arkeologicentrum AB

25 Arkeologicentrum AB Bilaga 3 Fotografier AC200714O-0049 Översikt, undersökningsområdet mot NÖ. AC200714O-0050 Översikt, graven Bokenäs 7:2 mot S. AC200714O-0052 Översikt från undersökningsområdet mot SV, gravarna Bokenäs 7:2 och 7:1 t.v. i bild.

26

27 AC200714O-0053 Översikt, undersökningsområdet mot SÖ. AC200714O-0054 Översikt, undersökningsområdet mot S. AC200714O-0055 Arbetsbild, röjning av undersökningsområdet, mot VNV. AC200714O-0056 Översikt, undersökningsområdet mot SÖ.

28

29 AC200714O-0057 Stenrad (gärdesgård) S om graven Bokenäs 7:3 mot ÖSÖ. AC200714O-0058 Stensamling med stenar från graven Bokenäs 7:3 mot ÖSÖ. AC200714O-0059 Översikt efter slyröjning mot Ö. AC200714O-0060 Översikt mot undersökningsområdet (vid minigrävare). Mot VSV.

30

31 AC200714O-0061 Arbetsbild, påbörjad avbaning med konferensanläggningen I bakgrunden. Mot NV. AC200714O-0062 Översikt, graven Bokenäs 7:2 mot SÖ. AC200714O-0063 SV del av den inre kantkedjan till graven Bokenäs 7:3. Mot N. AC200714O-0064 SV del av den inre kantkedjan till graven Bokenäs 7:3 mot NÖ.

32

33 AC200714O-0065 Arbetsbild, förberedelse för flyttning av fasadbelysning från graven Bokenäs 7:2. Mot SV. AC200714O-0066 Arbetsbild, påbörjad grävning för flyttning av belysning. Mot S. AC200714O-0068 Översikt, graven Bokenäs 7:3 mot NÖ. AC200714O-0069 Graven Bokenäs 7:3 med skalstock (0,2 m intervall) mot NÖ.

34

35 AC200714O-0070 Stenrad och övrig sten i avbanat område (S1) mot NÖ. AC200714O-0071 Arbetsbild, återställning av klumpsten till kantkedja i graven Bokenäs 7:2 vilken måste tas upp vid flyttning av fasadbelysning. Mot S.

36

37 Bilaga 4 Karta Utsnitt ur lagaskifteskarta, akt 147, Bokenäs sn. Ursprunglig skala. Redigerad (skalstock och norrpil flyttade). Tre borttagna gravhögar Gravgruppen Bokenäs 7

38 ISSN ISBN

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Gudrun och Per en stormig historia

Gudrun och Per en stormig historia Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5 7 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:09 Jenny Ameziane,

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7,

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Norra Borstahusen delområde 2

Norra Borstahusen delområde 2 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6 FU Ödsmål 377 1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Vrigstads gamla kyrka

Vrigstads gamla kyrka Arkeologisk förundersökning Vrigstads gamla kyrka Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Vrigstads socken i Sävsjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:17

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt

Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark. i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län ett pilotprojekt Försök med markberedning inom områden med fossil åkermark i Västra

Läs mer

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år Vid Abbetorp undersöktes åren 1997 98 ett ca 80 000 m 2 stort område i samband med ombyggnaden av väg E4 genom västra Östergötland. Den nya vägen genomkorsar ett välbevarat stensträngssystem söder om Väderstad.

Läs mer