Institutionen för datavetenskap HT /2008. Testning med JUnit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för datavetenskap HT 1 2007/2008. Testning med JUnit"

Transkript

1 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDA690 Algoritmer och datastrukturer Institutionen för datavetenskap HT /2008 Enhetstestning Testning med JUnit När man implementerat en klass måste man, innan den kan användas, testa att den uppfyller sin specifikation. Denna typ av testning brukar kallas enhetstestning. Vid s.k. black-box testning ser man en klass som en svart låda d.v.s. man vet ingenting om hur metoderna är implementerade. Det som testas är att metoderna ger det förväntade resultatet enligt sin specifikation. Antag t ex att vi har implementerat en klass som representerar ett bankkonto med följande specifikation: class BankAccount { /** Create new account with balance 0 */ public BankAccount(); /** Get balance of account */ public int getbalance(); /** Deposit amount n on account.*/ public void deposit(int n); /** Withdraw amount n from account. If overdraft, runtime exception IllegalArgumentException is raised and balance is left unchanged */ public void withdraw(int n); För att testa att en klass uppfyller sin specifikation måste man skriva programkod som anropar metoderna i olika situationer och kontrollera att resultatet blir det förväntade. Det är viktigt att man noga tänker igenom vilka olika fall som måste testas. För klassen BankAccount finns t ex följande fall som bör kontrolleras: getbalance() skall ge resultatet 0 för ett nyskapat konto deposit(n) följt av getbalance() skall ge resultatet n deposit(t1); withdraw(t2); ; deposit(tn); (med legala parametervärden för uttag) följt av getbalance() skall ge resulatet t1-t2+tn withdraw(n) ; där n>getbalance() kall generera IllegalArgumentException. Det är viktigt att testfallen också omfattar onormala fall eller gränsfall. För bankkontoklassen är ett sådant fall att man försöker ta ut mer pengar än vad som finns. Enligt specifikationen skall då IllegalArgumentException genereras. För en klass som hanterar listor kan intressanta gränsfall att kontrollera vara att ta bort det enda elementet i en lista eller att sätta in ett element allra först eller sist i listan. Enhetstestning med JUnit Ett sätt att genomföra testning enligt ovan är att skriva en main-metod i den klass som skall testas och låta den innehålla de kombinationer av metodanrop som motsvarar de olika testfallen. För att förenkla testförfarandet speciellt när många klasser skall enhetstestas kan man ha hjälp av ett verktyg. Vi skall här beskriva ett sådant verktyg, JUnit. I JUnit kan man samla alla test som rör en viss klass i en testklass, eventuellt samla ihop alla test i flera sådana testklasser till en testsvit, utföra alla tester och få en grafisk presentation av resultatet. Till varje klass som skall testas med hjälp av JUnit skriver man en motsvarande testklass som kan se ut så här: import junit.framework.test;

2 import junit.framework.testcase; import junit.framework.testsuite; public class TestMyClass extends TestCase { public TestMyClass(String name) { super(name); protected void setup() { protected void teardown() { public void testxxx() { public void testyyy() { public static void main(string[] args) { junit.swingui.testrunner.run(testmyclass.class); Konstruktorn skall alltid anropa superklassens konstruktor med sin egen parameter name som parameter. Det är ramverket JUnit som sedan kommer att anropa denna konstruktor vid test. Metoderna setup och teardown anropas av ramverket före, respektive efter varje test i testklassen. I setup kan man därför initiera det tillstånd man vill utgå ifrån i varje testfall, t ex skapa en instans av den klass som skall testas. I teardown kan man städa upp efter varje test t ex genom att frigöra resurser som man allokerat i setup. I main-metoden skapas en TestRunner som utför testen och presenterar resultaten via ett grafiskt användargränssnitt. Lägg märke till att parametern till run i main-metoden skall vara en referens till klassen som skall testas. Varje metod som har prefixet test kommer att utföras av ramverket. Metoderna testxxx, testyyy, i exemplet ovan skall alltså innehålla de sekvenser av metodanrop som motsvarar testfall man vill genomföra. Observera att testmetoderna måste vara publika för att ramverket skall kunna anropa dem. För att informera testramverket om utfallet finns ett antal metoder i klassen TestCase.Dessa kan alltså användas i de subklasser där testmetoderna finns såsom TestMyClass ovan. (En utförligare förteckning över metoderna, med kommentarer finns i Appendix). asserttrue(string message, boolean condition) assertequals(string message, TYPE expected, TYPE actual); assertnotnull(string message, Object obj); assertnull(string message, Object obj); assertsame(string message, Object expected, Object actual); fail(string message); Assert betyder ungefär att hävda, påstå. I metoderna ovan är message det meddelande som används för att generera felmeddelande i det grafiska gränssnittet vid körning av testfallet om utfallet inte är det förväntade. TYPE är någon av typerna boolean, byte, int, short, long, float, double eller Object. Om påståendena inte är sanna så genererar ramverket meddelanden om att testfallet inte gav förväntat resultat. failmetoden används när man utan att behöva kontrollera någonting vet att man misslyckats. Den kan t ex användas i samband med att det förväntade utfallet är att exception genereras (se exemplet med test av BankAccount nedan). Exempel på testklass i JUnit

3 Låt oss som exempel ta test av bankkontoklassen. Följande klass innehåller testmetoder motsvarande det första, andra och det sista av de tester som räknats upp tidigare: import junit.framework.test; import junit.framework.testcase; import junit.framework.testsuite; public class TestBankAccount extends TestCase { private BankAccount theaccount; // the account used for tests below public TestBankAccount(String name) { super(name); /** Let theaccount reference a new account before each test */ protected void setup() { theaccount = new BankAccount(); /** Clear the Account after each test */ protected void teardown() { theaccount = null; /** Test that balance of a newly created account is 0 */ public void testnewaccount() { assertequals("new account, balance not 0", 0, theaccount.getbalance()); /** Test that a single deposit gives correct balance */ public void testdeposit() { theaccount.deposit(100); assertequals("wrong balance after deposit", 100, theaccount.getbalance()); /** Test that illegal withdrawal raises IllegalArgumentException */ public void testoverdraft() { theaccount.deposit(100); try { theaccount.withdraw(200); fail("should raise IllegalArgumentException"); catch(illegalargumentexception e) { // successful test public static void main(string[] args) { junit.swingui.testrunner.run(testbankaccount.class); I testklassen deklareras ett attribut theaccount som är det konto som testas. I metoden setup skapas före varje test ett nytt konto som theaccount refererar till. I teardown tas det bort (egentligen onödigt här eftersom setup ändå skapar ett nytt före nästa test). Den första testen testnewaccount kontrollerar att ett nytt konto har behållningen 0. Om så inte är fallet kommer ett meddelande New account. att visas av ramverket. Metoden testdeposit kontrollerar att behållningen är korrekt efter en enda insättning. Lägg märke till hur den sista testen testoverdraft testar om det verkligen genereras IllegalArgumentException vid försök till att ta ut för mycket pengar. Om satsen theaccount.withdraw(200) inte genererar en exception kommer exekveringen att fortsätta i try-blocket. Detta motsvarar misslyckat test och vi kan därför använda fail-satsen för att informera ramverket. Om vi däremot får en exception hamnar vi i catch-grenen vilket motsvarar ett lyckat test och inget felmeddelande skall i detta fall genereras. För att köra testen kompilerar man klassen som skall testas, testklassen och kör sedan testklassen med det vanliga kommandot, i detta fall java TestBankAccount. main-metoden i TestBankAccount kör igång ramverket som sedan utför alla testfallen. Resultatet presenteras grafiskt Så länge testfallen är lyckade visas grönt ljus i den grafiska presentationen av resultatet. Så snart ett test går fel (enligt assert-sats) blir det rött ljus och ett meddelande genererat från parametrarna i assert-satsen visas.

4 JUnit rapporterar alltså vilket/vilka testfall som eventuellt gick fel. Härav kan man oftast dra slutsatser om vilken/vilka metoder det är i den testade klassen som är felaktiga. Skulle t ex testfallet testnewaccount ovan ge felmeddelande så måste något vara fel med antingen konstruktorn i BankAccount eller med metoden get- Balance. Man får i så fall försöka korrigera och kompilera om samt köra testerna på nytt tills man känner sig nöjd med funktionaliteten i klassen. Eventuellt kommer man under denna process på ytterligare test som bör utföras. I så fall får man komplettera testklassen med fler testmetoder, kompilera om och köra. Observera att när man väl kört igång ramverket en gång behöver man inte avsluta det så länge man vill fortsätta att testa. Det kan köras i bakgrunden genom att (i detta fall) ge kommandot java TestBankAccount & I det grafiska gränssnittet finns möjlighet (knappen märkt Run) att starta om hela testet på nytt. Prova JUnit I filerna /usr/local/cs/algodat/banktest/bankaccount.java /usr/local/cs/algodat/banktest/testbankaccount.java finns färdig implementation av bankkontoklassen och dess testklass. Kopiera dem till din egen katalog och kompilera dem. Glöm inte att först utföra kommandot initcs. Kör därefter igång JUnit genom att utföra kommandot java TestBankAccount & Alla tester går igenom. Se fig. 1. Verktyget rapporterar att 4 Runs genomförts (det finns fyra testmetoder i klassen TestbankAccount) samt att antalet Failures och Errors är 0. Dessutom visas grönt ljus. Verktyget skiljer mellan två sorters fel; Failures och Errors. Failures är den typ av fel som upptäcks genom assertsatserna. Errors är oförutsedda fel som kan bero på att man skrivit kod som leder till exekveringsfel i klassen som testas eller i testmetoderna, t ex råkar ut för att få ArrayIndexOutOfBoundsException eller dylikt. För att få se hur det blir när test går fel kan du introducera något fel i klassen BankAccount. Låt t ex tillgången på ett nyskapat konto bli 100 genom att ändra i konstruktorn. Kompilera sedan om BankAccount och kör testerna igen genom att klicka på Run-knappen i JUnit-fönstret Fig 1: Testklassen TestBankAccount med 4 testfall har körts. Inga fel rapporteras.

5 Nu rapporteras inte mindre än 4 failures. Se fig. 2. Alla fyra testen ger fel resultat. I den övre av de båda större textrutorna i fönstret räknas namnen på de testmetoder som gick fel upp. Den första är markerad och i den undre textrutan finns det genererade felmeddelandet för den markerade metoden. Du kan markera någon av de andra testmetoderna i den övre textrutan och får då fram felutskrifter för denna metod i den undre. Eftersom det första testet är det allra enklaste och detta gick fel verkar det logiskt att försöka åtgärda detta först. (I detta fall är det ju faktiskt så att alla de andra felen är följdfel av att konstruktorn är felaktig). Korrigera konstruktorn, kompilera och kör testen, som nu ger grönt ljus igen. Introducera nu i stället ett fel i metoden withdraw. Kommentera helt enkelt bort den inledande if-satsen så att metoden aldrig genererar IllegalArgumentException. Kompilera BankAccount och kör testerna på nytt. Nu blir det bara ett failure. Det kommer från den sista testmetoden och meddelandet är att det borde blivit en exception. Fig 2: Testklassen TestBankAccount med 4 testfall har körts. Fyra fel (failures) rapporteras i den övre av de båda större textrutorna. Det första test som gick fel är markerat (testnewaccount). Ett meddelande som genererats från assert-satsen i testnewaccount visas i den undre textrutan.

6 Test av flera klasser med JUnit För att kunna utföra tester av flera klasser på en gång kan tester sammanföras till en s.k. testsvit. Ett klasskelett för en testsvit för klasserna TestMyClass1, TestMyClass2, visas nedan. import junit.framework.test; import junit.framework.testcase; import junit.framework.testsuite; public class TestAll extends TestCase { public TestAll(String name) { super(name); public static Test suite() { TestSuite thesuite = new TestSuite(); // Add all tests in TestMyClass1 thesuite.addtestsuite(testmyclass1.class); // Add all tests in TestMyClass2 thesuite.addtestsuite(testmyclass2.class);. return thesuite; public static void main(string[] args) { junit.swingui.testrunner.run(testall.class); Ytterligare test i sviten läggs till med metoden addtestsuite(..) för samtliga testklasser som skall ingå i sviten. TestAll kompileras och körs med kommandot java TestAll. Därvid kommer alla testmetoder som finns i de klasser som ingår i testsviten att köras. Mera information om JUnit Testramverket JUnit är skrivet av Erich Gamma och Kent Beck och är en s.k. Open Source Software. Mer information finns på adressen På huvudsidan finns (i skrivande stund) en länk Getting Started. Under denna finns ett dokument som i sin tur innehåller länkar till artiklar om hur man kan använda JUnit och till dokumentation. Från huvudsidan kan man också ladda ner den senaste versionen av produkten. Det kommer ganska ofta nya versioner så bli inte förvånad om den version du själv laddar hem är lite annorlunda än den som vi installerat på skolan. Version 3.8 är installerad på skolans datorer. Dess dokumentation finns på adressen javadoc/3.8/index.htm. Se t ex klassen Assert för en fullständig förteckning över alla assert-metoder.

7 Appendix /** Assert that a condition is true */ public void asserttrue(string message, boolean condition); /** Assert that an object isn t null */ public void assertnotnull(object object); /** Assert that an object is null */ public void assertnull(object object); /** Assert that two objects are equal */ public void assertequals(string message, Object expected, Object actual); /** Assert that expected and actual refer to the same object */ public void assertsame(string message, Object expected, Object actual); /** Assert that expected and actual don t refer to the same object */ public void assertnotsame(string message, Object expected, Object actual); /** Assert that two Strings are equal */ public void assertequals(string message, String expected, String actual); /** Assert that two booleans are equal */ public void assertequals(string message, boolean expected, boolean actual); /** Assert that two bytes are equal */ public void assertequals(string message, byte expected, byte actual); /** Assert that two chars are equal */ public void assertequals(string message, char expected, char actual); /** Assert that two shorts are equal */ public void assertequals(string message, short expected, short actual); /** Assert that two ints are equal */ public void assertequals(string message, int expected, int actual); /** Assert that two longs are equal */ public void assertequals(string message, long expected, long actual); /** Assert that two doubles are equal concerning a delta. If the expected value is infinity then the delta is ignored. */ public void assertequals(string message, double expected, double actual, double delta); /** Assert that two floats are equal concerning a delta. If the expected value is infinity then the delta is ignored. */ public void assertequals(string message, float expected, float actual, float delta); /** Report failure with the given message */ public void fail(string message); Observera att förteckningen ovan inte är fullständig. För fullständig information om vilka metoder som finns i klassen Assert i JUnit se Notera också att metoder som i sitt namn inehåller Equals gör jämförelser mellan expected och actual med metoden equals. I metoder vars namn innehåller Same däremot anses expected och actual vara samma endast om operationen == mellan objekten ger resultatet true.

Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs

Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap HT 2015 Övningsuppgifter, EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Övningsuppgifternas syfte är

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Avdelning för datavetenskap Samiar Saldjoghi & Niclas Hanold Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Development of simulator for issue tracking system Datavetenskap C-uppsats 15hp Datum/Termin:

Läs mer

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna.

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna. 1 Uppgift 1 Klassen Company Banken FinanceTrust som tidigare bara haft privatpersoner som kunder vill nu bygga ut sitt datasystem så att även företag kan registreras som kunder. Skriv klassen Company som

Läs mer

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Övningsuppgift Bankkonton Steg 2 Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Laboration nr 3 Memory-spel

Laboration nr 3 Memory-spel Laboration nr 3 Memory-spel Syfte Syftet med denna laboration är att ge erfarenhet av att utveckla ett något större program som använder grafik, händelsestyrning samt är strukturerat enligt designmönstret

Läs mer

Larmprogram för grannar

Larmprogram för grannar Larmprogram för grannar LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Computer engineering / Datateknik Examensarbete: Filip Göransson Copyright Filip Göransson LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Läs mer

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007

Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Beteckning: Akademin för teknik och miljö Tekniker för att bygga en add-in till Outlook 2007 Matts Jöhncke 2010-06-03 Examensarbete, 15högskolepoäng, B Datavetenskap Ingenjör Online Examinatorer: Per Aspenberg

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator

Föreläsning 8. Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Föreläsning 8 Undantag Designmönstert Strategy Gränssnittet Comparable Gränssnittet Comparator Fel i program När man skriver program uppkommer alltid olika typer av fel: Kompileringsfel, fel som beror

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540 Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering DAG: 14-04-23 TID: 14:00 18:00 Ansvarig: Joachim von Hacht och Christer Carlsson

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter

Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter Damian Mendez Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:170 Ett ärendehanteringssystem för mobila enheter Av: Damian Mendez Examensarbete

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM Androidapplikation för fjärrövervakning av affärskritiska driftsystem Android application for remote monitoring of business-critical operating systems Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet ANNA

Läs mer

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList.

Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar Fält (eng array) och klassen ArrayList. Institutionen för Datavetenskap Göteborgs universitet HT2009 DIT011 Objektorienterad programvaruutveckling GU (DIT011) Föreläsning 3 Innehåll Lite om felhantering och Exceptions Mer om variabler och parametrar

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

UTVECKLING AV FONDFÖRSÄKRINGSSYSTEM

UTVECKLING AV FONDFÖRSÄKRINGSSYSTEM Akademin för innovation, design och teknik Examensarbete Datavetenskap, CDT307 15 hp, Grundnivå UTVECKLING AV FONDFÖRSÄKRINGSSYSTEM Författare: Johan Wemmenhag Sammanfattning Idag används applikationen

Läs mer

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem

Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem ett ärendehanteringssystem David Lidzén Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2011 TRITA-ICT-EX-2011:169 Utveckling av en prototyp till ett ärendehanteringssystem David Lidzén Examensarbete inom Datateknik

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Automatiskt byggande med Ant

Automatiskt byggande med Ant Automatiskt byggande med Ant Joakim Beijar Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-205420 Åbo, Finland ACM Klassificering: D.2.9, D.2.6, K.6.3 ACM Special Intrest Groups: SIGSOFT 19

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Examensarbete 20 poäng D-nivå vid Örebro universitet Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D102/06 Peter Bergqvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro höstterminen

Läs mer

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik

Searchanalytics. Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik. Institutionen för Data- och informationsteknik Searchanalytics Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Vincent Andersson Jonathan Daugaard David Svensson Mattias Warnqvist Institutionen för Data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer