Kallelse till föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till föreningsstämma"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma måndagen den 29 April 2013 kl i lokal Höloftet, S:t Gertrud, Östergatan 7 B, Malmö. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av ordförande för stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av två revisorer och revisorssuppleant 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden 18. Stämmans avslutande

3 Årsredovisning Bostadsföreningen Håkan upa Järnvägsmännen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsföreningen registrerades Nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Malmö Håkan 1929 Malmö Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade via Moderna Försäkringar AB. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadernas uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes och består av 1 flerbostadshus. Fastigheternas värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet kvadratmeter, varav kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 87 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Sida 1 av 12

4 Byggnadernas tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Obligatorisk Ventilationskontroll 2012 Byte delar av avloppsstam 2012 Trappa B och C Brandskyddskontroll och sotning av 2012 eldstäder Modernisering av pannrum 2011 Bl.a. installation av ny kontrollpanel och ventiler Underhåll av tvättställning 2011 Samt demontering och bortförsel av defekt ställning Byte av samtliga ventiler på 2011 fastighetens baksidor Komplettering av rosenrabatter pga 2011 skadedjur Installation av eluttag på vindar 2011 EU anpassning av lekplats 2011 Samt inköp av nya lekställningar Renovering av Bastu 2011 Samt flytt av grovtvättmaskin Omkakling väggar tvättstugor 2010 Även målning tak i tvättstuga B Målning av sophus 2010 Spolning av stammar 2010 Byte av tvättmaskiner st Ommurning av grillplats 2009 Underhåll entrédörrar & kodlås 2009 Åtgärder av dörrstängare, låskolvar och kodlås Planerat underhåll År Kommentar Tillsyn och eventuell ommurning av 2013 skorstenar Kontroll och eventuell lagning av 2013 fasadsockel Kontroll och åtgärd av vissa 2013 Restpunkt enligt UH-plan funktioner i fjärrvärmesystemet Underhåll av entré- och källardörrar 2013 Restpunkt Offerter avseende separat vattenavstängning i tillvattenstammar 2013 Förvaltning Avtal Leverantör Ekonomisk administrativ förvaltning SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB Klottersanering Klottrets fiende No 1 Tekniskt underhåll av utrustning i EP-Service AB tvättstugor 2 ggr/år Städning av trapphus och KIA kvalitetsstäd AB tvättstugor Rengöring av sopkärl 4g ggr / år Klottrets fiende No 1 Fastighetsskötsel K.S Fastighetsskötsel Trädgårds skötsel Lars Wesne Service av fjärrvärmecentral E.ON Värme Sverige AB Restavfall VA SYD Källsortering IL Recycling Snöröjning K.S Fastighetsskötsel Underhåll av in-kanaler till SIMAB tvättstugor Service av brandutrustning Örestads brandtjänst AB Sida 2 av 12

5 Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 87 st. Av föreningens medlemslägenheter har 11 överlåtits under året. Under året har styrelsen beviljat 4 andrahandsuthyrningar. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Ingela Therése Porter Ledamot Jennie Anna Maria Rannel Ledamot Pia Sussanne Werninge Ledamot Annika Marie Kluge Ledamot Lena Eva-Lotta Sundahl Ledamot Ingrid Maria Karolina Aldén Klas Gunnar Skogmar Mats Kaj Andreas Nygren Suppleant Suppleant Suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Annika Marie Kluge, Lena Eva-Lotta Sundahl och Jennie Anna Maria Rannel Styrelsen har under året avhållit 15 protokollförda sammanträden. Revisorer Max Holmberg Eva Lundström Astrid Richardsson Valberedning Lars Johansson Pertti Hiekkala Ordinarie Intern Ordinarie Intern Suppleant Intern Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: 1 : Obligatorisk Ventilationskontroll 2 : Brandskyddskontroll och sotning av eldstäder 3 : Bytt pansarglas på husets baksida 4 : Inköp av trivselutrustning till bastu 5 : Byte av delar av avloppsstammar i två trappor 6 : Svenning har fått i uppdrag att på begäran av boende kontrollera och hjälpa till med under av element och fönsterlister 7 : Några smärre vattenskador åtgärdade i lägenheter 8 : Utrensning av kvarlämnat gods i vinds- och källarutrymmen 9 : Uppdaterat bokningstavlor för tvätttider Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Inga större underhållsarbeten är planerade. Sida 3 av 12

6 Föreningens ekonomi För att långsiktigt planera föreningens ekonomi upprättades 2007 en långtidsbudget som sträcker sig fram till Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna med 2 %. Enligt styrelsens beslut höjdes avgifterna med 2 %. Fördelning intäkter och kostnader: Intäktsfördelning 2012 Övriga intäkter 11% Kostnadsfördelning 2012 Avskrivningar Kapitalkostnader 5% 3% Reparationer 11% Övrig drift 32% Årsavgifter 89% Fastighetsavgift 5% Taxebundna kostnader 44% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, kvm bostäder. Nyckeltal Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Kapitalkostnader/kvm totalyta Skatter och avgifter För hyreshus blir avgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa balanserat resultat Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: extra reservering till fond för yttre underhåll omföring till dispositionsfond att i ny räkning överförs 0 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 4 av 12

7 RESULTATRÄKNING JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt/Fastighetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT Sida 5 av 12

8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 12

9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Dispositionsfond Fond för yttre underhåll Not Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser inga inga Sida 7 av 12

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent alternativt år tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 0,5% 0,5% Fastighetsförbättringar 14,3% 14,3% Markanläggning Fullt avskriven 10% Inventarier Fullt avskriven Fullt avskriven Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, entreprenad Fastighetsskötsel enl beställning Fastighetsskötsel gård entreprenad Fastighetsskötsel gård beställning Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Sotning OVK Obl. Ventilationskontroll Gemensamma utrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Brandskydd Sida 8 av 12

11 Not 2 forts Reparationer Brf Lägenheter Tvättstuga Sophantering/återvinning Entré/trapphus Lås VVS Ventilation Elinstallationer Fönster Mark/gård/utemiljö Vattenskada Periodiskt underhåll Tvättstuga Värmeanläggning Mark/gård/utemiljö Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Tele och datakommunikation Föreningskostnader Styrelseomkostnader Förvaltningsarvode Administration Korttidsinventarier Bostadsrätterna Sverige Ek För Anställda och personalkostnader Föreningen har haft anställd personal Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Löner Sociala kostnader Sida 9 av 12

12 Not 2 forts Avskrivningar Byggnad Förbättringar Markanläggning TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER Not BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Not MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Sida 10 av 12

13 Not FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Bredband Kabel-TV Serviceavtal Not 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Dispositionsfond Fond för yttre underhåll enligt not nedan Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Not FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not Övriga fonder Vid årets början Omföring Not 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkorsändringsdag Stadshypotek AB 2,760 % Stadshypotek AB 2,940 % Rörlig ränta Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till Kr. Sida 11 av 12

14

15

16 Valberedningens förslag Utgående mandat Mandaten för styrelseledamöterna Annika Kluge, Jennie Rannel och Lotta Sundahl går ut vid stämman Mandaten för revisorerna Max Holmberg och Eva Lundström går ut vid stämman Mandatet för revisorsuppleanten Astrid Richardsson går ut vid stämman Mandatet för valberedning Pertti Hieakkala och Lars Johansson går ut vid stämman Valberedningens förslag till beslut Till ordinarie och suppleantpost i styrelsen gäller mandatperioden två år, medan övriga poster väljs på ett år. Till ordinarie styrelseposter föreslås omval av Annika Kluge och Jennie Rannel samt nyval av Robert Jarvella. Valberedningen föreslår även efter önskemål från Andreas Nygren och Ingela Porter att deras styrelse positioner växlas under kvarvarande mandat. Detta innebär att Andreas Nygren går in som ordinarie ledamot i styrelsen och Ingela Porter går in som suppleant under ett år. Till poster som revisorer föreslås nyval av Astrid Richardsson och Josef Tarski. Till post som revisorsuppleant föreslås nyval av Anna Zetterqvist. Till posterna i valberedningen föreslås omval av Lars Johansson och nyval av Suljo Sahbegovic.

17 Arbetsordning Debattregler Ordet begärs genom handuppräckning. I debatten kan både formella och sakliga förslag förekomma. Formella förslag berör beslutstekniken och tas alltid upp till beslut först. Formella förslag kan vara: bordläggning (frågans behandling skjuts upp till nästa årsstämma eller till extra stämma) remiss (frågan hänskjuts till en styrelsen eller annan för utredning) Sakliga förslag kan vara: ursprungsförslag avslagsförslag tilläggs- och ändringsförslag Tilläggs- och ändringsförslag får inte stå i strid med ursprungsförslagets huvudtanke. Till årsmötet kan föreslås: att bifalla/avslå ursprungsförslaget att bifalla/avslå ändringsförslag att bifalla/avslå nytt förslag Stämmoordförandens roll Ordföranden ska: leda diskussionen föra talarlista notera alla förslag som framförs ställa proposition leda beslutsfattandet När ordföranden själv vill delta i debatten, ska han/hon anmäla sig på talarlistan. Talarlistan Talarlistan ska följas, men den bryts när någon begär: ordningsfråga sakupplysning replik Streck i debatten När någon begär streck i debatten ska ordföranden fråga mötet om streck ska dras.

18 När streck är beslutat ska de som önskar ordet anmäla sig på talarlistan. Den får därefter brytas endast för ordningsfråga eller sakupplysning. Replik bör ej beviljas. Sedan streck har satts, får inga nya förslag ställas. Röstning Röstning sker genom acklamation eller votering. Vid personval sker röstning genom sluten omröstning om det finns fler kandidater än antal poster. Sluten omröstning ska ske även i andra fall om någon så begär. Vid acklamation kan den som anser att ordföranden har uppfattat utfallet felaktigt eller av annat skäl vill veta röstsiffrorna, begära votering innan klubban faller. Omröstning sker då genom handuppräckning. Den som då anser att ordföranden har missbedömt utfallet, kan begära rösträkning (votering med rösträkning). Rösträknarnas besked gäller. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör. Den som önskar reservera sig mot ett beslut, ska anmäla det i samband med att beslutet är fattat. Propositionsordning En proposition ska alltid besvaras med ja. Om det finns två eller fler förslag ställs dessa först mot varandra. Ordföranden föreslår en propositionsordning som ska godkännas av mötet. Om någon är missnöjd med ordförandens förslag, kan han eller hon lägga fram ett motförslag. Finns det två förslag frågar ordföranden: Bifalls förslag 1? De som vill bifalla förslag 1 säger ja, de andra är tysta. Ordföranden frågar sedan: Bifalls förslag 2? De som vill bifalla förslag två (istället för förslag 1) säger ja, de andra är tysta. Det förslag som bifalls av flest medlemmar ställs sedan mot avslag. När det finns endast ett förslag kvar, eller ifall endast ett förslag föreligger, ställer ordföranden proposition först på bifall och sedan på avslag. Detta går till som följer. Ordföranden frågar: Bifalls förslaget? De som vill bifalla förslaget svarar ja. Ordföranden frågar sedan: Någon däremot? De som vill avslå förslaget svarar ja.

19 Kostnader Avg 2011-Avg 2010-Avg 2009-Avg 2012-Dec 2011-Dec 2010-Dec 2009-Dec 2012-Nov 2011-Nov 2010-Nov 2009-Nov 2012-Okt 2011-Okt 2010-Okt 2009-Okt 2012-Sep 2011-Sep 2010-Sep 2009-Sep 2012-Aug 2011-Aug 2010-Aug 2009-Aug 2012-Jul 2011-Jul 2010-Jul 2009-Jul Skatt+Avskrivningar Personalkostnader Förvaltningskostnader Övriga driftskostnader Sophantering Vatten Värme El Underhåll Reparationer Fastighetskostnader 2012-Jun 2011-Jun 2010-Jun 2009-Jun 2012-Maj 2011-Maj 2010-Maj 2009-Maj 2012-Apr 2011-Apr 2010-Apr 2009-Apr 2012-Mar 2011-Mar 2010-Mar 2009-Mar 2012-Feb 2011-Feb 2010-Feb 2009-Feb 2012-Jan 2011-Jan 2010-Jan 2009-Jan

20 Fakturor Malmö Vvs Roy & Stefan Total El AB Rörjouren Sk?ne AB Flaggst?ngsspecialisten Sverige AB Antenn Bolaget Zetterbergs Kakel & Bygg PayEx Finans AB Brandserv.Örestadbrtj. B Holmbergs I Malmö AB St Gertrud Konferens & Restaur Åke Larssons Elektriska Installationsbyrå HB Miljötvätt i Malmö AB Bostadsrätterna Sverige Ek För El-kontakt K. Rosén Lunds Murtjänst Ep Service Lomma PMG Montage och Inredning Capella Bygg AB L?s-Aktuellt AB Klottrets Fiende No 1 K.S Fastighetsskötsel Henda Byggservice Silva Renovation & Interior Design Ocab Malmö MBL Mark Lek Beskärning AB Spolp?garna Arlöv Il Recycling Service AB Resurs Bank AB/Factoring Allians Försäkringsmäklare AB Nvs Installation AB Com Hem AB Plantören-Lw t Payex Finance AB KIA kvalitetsstäd AB SBC Sv Bostadsrättscentrum KS Fastighetsskötsel VA SYD E-on försäljning Sverige AB (25%)

21 Löner Jenny R Suljo S Neira P Ingela P Christoffer A Stina C Joakim F Max H Mia S Eva L Göran E Berit A Eva-Lotta Erik H Klas S Jan K Pia W Andreas N Robert T Annika K Styrelsearvoden Rev.supl. 2 Rev.supl. 1 Revisor Revisor 1 Supl. 3 Supl. 2 Supl. 1 Ledamot Kassör Sekreterare Vice Ordf. Ordförande

22 Om ombud, fullmakt m m En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara ombud Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företräds av förmyndare. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t ex ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte förete fullmakt. FULLMAKT för att vid föreningsstämman den Sid / 9 (10) 20 föra min talan och utöva min rösträtt. den / 20 namnteckning Förening lägenhet nr

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa

Årsredovisning. Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Årsredovisning Bostadsföreningen Rörsjöhus upa Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VRIDMASKINEN 5 OCH 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VRIDMASKINEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HJORTHAGSHÖJDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HJORTHAGSHÖJDEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer